Osnove regulacijske tehnike - riteh.uniri.hr regulacijske tehnike ... sustave automatskog upravljanja Moramo znati rješavati: Nehomogene linearne diferencijalne jednadžbe prvog i drugog reda

Embed Size (px)

Text of Osnove regulacijske tehnike - riteh.uniri.hr regulacijske tehnike ... sustave automatskog...

 • Osnove regulacijske tehnike

  prof. dr.sc. Dario Matikaprof. dr.sc. Dario Matika

  mr.sc. Dalibor Brnobi

  Uvod

 • POJMOVI

  REGULACIJA izvoenje neeg po nekom planu

  Regula (lat.) obveza koja odreuje nain rada i ponaanjaponaanja

  Regulirati

  znaiti uspostaviti pravilan odnos meu mehanizmima (stroj, aparat, ureaj, sprava i sl.),

  odravati proces u zadanim okvirima, ali tako da se promjene neke fizikalne veliine odvija po odreenom zakonu (algoritmu funkcioniranja sustava)

 • Primjer - PROIZVODNJA

  Energija

  Materijali ROBA

  TSRad

  Kapital

  Informacije

  USLUGA

  TS - TRANSFORMACIJSKI SUSTAV

  TSREGULIRATI

 • SUTINA

  To su svrsishodni procesi koje regulira

  ovjek da bi zadovoljio svoje potrebe

  To je organizirani skup djelovanja

  sastavljen od:sastavljen od:

  Radnih operacija, i

  Operacija upravljanja

  I radne operacije i operacije upravljanja mogu

  se djelomino ili u potpunosti odvijati uz

  pomo tehnikih ureaja

 • ZAMJENA OVJEKOVA RADA

  Mehanizacija je zamjena ovjekova rada u

  radnim operacijama sa tehnikim ureajima

  Automatizacija - je zamjena ovjekova rada u

  operacijama upravljanja tehnikim ureajimaoperacijama upravljanja tehnikim ureajima

  Automatska regulacija je zapravo promjena

  neke fizikalne veliine po odreenom zakonu

  bez neposrednog sudjelovanja ovjeka

 • to je potrebno regulirati?

  Poetak, redoslijed i zavretak radnih operacija

  Opskrbljivanje potrebnom

  OBJEKT UPRAVLJANJA

  potrebnom energijom i materijalom

  Odvijanje procesa sa stajalita iznosa neophodnih parametara

  Paletizacija

 • Primjer Programska regulacija

  Y=Y(x1, x2, ,xi ,.. xn)

  gdje su: xi veliine

  koje karakteriziraju

  stanje objekta u tijeku regulacijskog procesaregulacijskog procesa

  PROGRAMATOR RADA

 • Servo-sustavi Mijealice Rezai

 • Robot - JASTOG

 • Robot - JASTOG

  Pokretan robot s 8 nogu po uzoru na jastoga Predvien za autonomno praenje dna u

  rijekama i/ili obalnom morskom pojasu s robusnom adaptacijom na neregularan oblik dna, djelovanje morske struje i valovitost priobalja.

  Algoritam upravljanja oponaa gibanje pravog jastoga.

  Aktuatorska i senzorska arhitektura je od visoko modulariziranih komponenata i male cijene zbog velikog broja jedinki u jatu.

 • Glista (lumprey) - biomimetiki podvodni robot

 • Robot - GLISTA

  Robot glista namijenjen je za operacije autonomnog daljinskog praenja u vodnom stupu s robusnim sustavom upravljanja po dubini/visini stupa, te velikom manevarskom sposobnou.velikom manevarskom sposobnou.

  Algoritam upravljanja oponaa gibanje gliste (zmijice).

  Aktuatorska i senzorska arhitektura su od visoko modulariziranih komponenata i iste su kao i za robot-jastoga.

 • Muha robot

 • Antenna azimuth position control system:

  a. system concept;b. detailed layout;c. schematic;d. functional block diagram

 • MATEMATIKI OPIS

 • Jednadbe i integrali

  Prouavat emo linearne kontinuirane

  sustave automatskog upravljanja

  Moramo znati rjeavati: Moramo znati rjeavati:

  Nehomogene linearne diferencijalne jednadbe prvog i drugog reda

  Odreene i neodreene integrale

 • Primjer Lift (Elevator)

  a. U poetku su a. U poetku su

  upravljani od strane

  operatora

  b. Danas su potpuno

  automatski regulira

  se pozicija i brzina

  POSITION CONTROLE SYSTEM

 • ULAZ / IZLAZ

  4

  0

 • UKUPNI ODZIV SUSTAVA

  UKUPNI ODZIV SUSTVA

  PRIJELAZNI

  (Transient

  USTALJENI

  (Steady State

  = +

  (Total Response)

  (Transient Response)

  (Steady State Response)

  Yukupni odziv = Yprijelazni + Yustaljeni

  Prisutna je greka (Steady - State Error)

 • PROBLEM kako izraunati odziv sustava?

  Linearni vremenski nepromjenljiv sustav

  (Linear Time Invariant System - LTIS) Takav sustav mogue je opisati uz pomo

  linearnih diferencijalnih jednadbilinearnih diferencijalnih jednadbi

  Simboliki zapis za sustav II reda bio bi:

  u(t) y(t)F(t, y, y, y) = 0

 • Lin.dif. jed. za sustav II - reda

  y+ay+by=f(t) Gdje je:

  a i b koeficijenti (realni brojevi) f(t) neprekidna funkcija

  Ako je: f(t)=0 homogena diferencijalna jednadba U suprotnome je nehomogena diferencijalna

  jednadba

 • Ope rjeenje:

  y(t) = yhomogeno + ypartikularno = yho(t) + ypa(t)

  Homogeno rjeenjesastoji se iskljuivo iz

  prirodnih modova

  Partikularno rjeenjepoprima formu

  pobude

  Kako izgleda na sustav?

  y(t)=g(t)*u(t) Konvolucijski integral

  pobude

  u(t) y(t)g(t)

 • Skladita energije

  Sustav najlake oslobaa energiju po prirodnom modu (eksponencijalna funkcija) i najmanje otpora prua signalu koji ima formu prirodnog moda

  Kako e se sustav ponaati ako posjeduje skladita energije oslobaa energiju?

  u(t) y(t)g(t)Prirodni mod (eksp. funkcija)

  ?????

 • ODZIV SUSTAVA

  PRORODNI ILI SLOBODNI ODZIV (eng. Natural Response)

  Sastoji se iskljuivo iz prirodnih modova

  FORSIRANI ILI PRINUDNI ODZIV (eng. Forced Response)

  Dobro je da pobuda bude iz klase eksponencijalnih funkcijamodova

  Pokazuje kako e se sustav ponaati odnosno kako e sustav troiti u prolosti sakupljenu energiju kada je preputen sam

  sebi: pobuda u(t)=0, za t

 • KOMPONENTE ODZIVA SUSTAVA

  PRIRODNI ODZIV je rjeenje homogene diferencijalne jednadbe koje se uvijek tai u

  formi eksponencijalne funkcije

  FORSIRANI ODZIV - je partikularno rjeenje linearne diferencijalne jednadbe za pobudu

  iz klase eksponencijalnih funkcija

  UVJET: STABILNOST I TRAJNA POBUDA

 • Zato?

  Ako se sustav nalazi u ravnotenom stanju,

  te ako njegova skladita energije nisu prazna,

  svaki kratkotrajni poremeaj impulsnog

  karaktera pomaknut e sustav iz ravnotee.karaktera pomaknut e sustav iz ravnotee.

  Sustav e troiti prije akumuliranu energiju na

  gibanje kao posljedicu na koju je natjeran

  kratkotrajnim poremeajem

  No, kada takav poremeaj ima prirodni mod

  tada sustav:

 • Zato?

  a) Ne prua otpor takvim signalima

  b) Oslobaa svoju energiju

  Uinak rezonancije:Uinak rezonancije:

  Nastupa kod prirodnih modova koji odgovaraju konjugirano-kompleksnim svojstvenim vrijednostima

  Naime, se sustav pobudi harmonijskim signalom ija frekvencija odgovara frekvenciji konjugirano-kompleksnog para svojstvenih vrijednosti, tada e nastupiti rezonancija

 • POJAANJE SUSTAVA

 • Laplaceove transformacije

  Po volji odabranoj funkciji f(t) moe se

  pridruiti druga funkcija F(s) pomou

  Laplaceove transformacije gdje je:

  f(t) original ili gornja funkcija

  F(s) slika originala ili donja funkcija

 • Transformacija

  f'(t) F(s)

  F(s)=[f(t)]f'(t)

  f(t)

  {A}

  F(s)

  [f(t)]

  {B}

  -1

  f(t)=-1[F(s)]

 • Laplasov integral

  0

  ( ) ( )st

  F s e f t dt

  =

  Primjer br. 1:

  Primjer br. 1:

  ( )t

  f t e=

  ( ) ?F s =

  0 0

  ( ) ( )st st t

  F s e f t dt e edt

  = = =

  1( )

  1F s

  s=

 • Rjeenje

  (1 ) (1 )

  0 00 0 0

  (1 )1 1 1

  (1 )1 1 1 1

  1

  1

  ps t p p s t

  p s te

  e dt dp s dt dp e dp e es s s s

  dt dps

  =

  = = = = = = | = | = =

  1 s

  [ ](1 ) (1 ) 01 1lim 1 ;1 1

  s t s

  te e L

  s s

  = =

  (1 )lim lim 0

  ts t

  stt t

  eL e

  e

  = = 1

  ( )1

  F ss

  =

 • PONOVITI

  Laplasove transformacije

  Koritenje Laplasovih tablica

  Pravila primjene Laplasovih transformacija

  Inverzna Laplasova transformacija

 • Diferncijalne jednadbe

  Kako koristiti Laplasove tablice?

  Primjer br. 2:Rijeite diferencijalnu jednadbu uz pomo Laplaceove

  transformacije:

  't

  y y e+ =(0) 3y =

  ( ) ?y t =

  transformacije:

  Rjeenje:

  5 1( )

  2 2

  t ty t e e

  = +

 • Rjeenje:

  Laplasova transformacija

  [ ]' 't ty y e y y e + = + = L L

  Teorem o deriviranju originala

  Y sY(s) Y(0)

  Y Y(s)

  Teorem slinosti (Laplasove tablice)

 • Laplasova transformacija

  [ ]' ty y e + = L LDobivamo:

  [ ] [ ]' ty y e + = L L L

  1( ) (0) ( )

  1sY s y Y s

  s + =

  3 2( )

  ( 1)( 1)

  sY s

  s s

  =

  +

 • Rastavljanje na pribrojnike

  Metoda proporcionalnih razlomaka

  1 23 2

  ( )( 1)( 1) 1 1

  k ksy s

  s s s s

  = = +

  + +

  Metoda rezidija

  ( ) ( )i

  i is s

  k s s y s=

  = +

 • Inverzna Laplasova transformacija

  Rezultat: 5 1

  2 2( )1 1

  Y ss s

  = ++

  Inverzna transformacija:

  Rjeenje:

  [ ]1 1 15 1 1 1( )2 1 2 1

  Y ss s

  = + + L L L

  5 1( )

  2 2

  t ty t e e

  = +

 • Fizikalni model

  m x ( t ) = ?

  k

  Primjer br. 3:

  m

  f ( t ) = s i n t

  x ( t ) = ?

  Z a d a n o : m = 1 k g

  k = 2 N m - 1

  1 ) S l u c a j : x ( 0 ) = 0 i x ( 0 ) = 0

  2 ) S l u c a j : x ( 0 ) = 2 i x ( 0 ) = 4

 • Diferncijalna jednadba sustava