of 20/20
OSNOVE EKONOMIJE OSNOVE U NATUKNICAMA Sva teorija u natuknicama ID: 10401

OSNOVE U NATUKNICAMA - Referada.hr · putovanje. U ovaj iznos nisu uključeni oportunitetni troškovi jer je student radeću na poslovima SSS umjesto studiranja mogao zaraditi 16000

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OSNOVE U NATUKNICAMA - Referada.hr · putovanje. U ovaj iznos nisu uključeni oportunitetni...

 • OSNOVE EKONOMIJE

  OSNOVE U NATUKNICAMA

  Sva teorija u natuknicama

  ID: 10401

 • 1

  Ovo je samo pregled, a cijela skripta (252 str.)

  te čeka u našoj SKRIPTARNICI!

 • 2

  Bok!

  Drago nam je što si odabrao SKRIPTARNICU za pronalazak materijala koji će ti pomoći u učenju.

  Što je SKRIPTARNICA?

  Skriptarnica je projekt Štreberaj tima i Urbana, a nastala je u želji da ti olakšamo studiranje. Sve skripte

  možeš pogledati na stranici www.referada.hr, a kupiti u SKRIPTARNICI u Urbanu. Sjedi na kavu i uz svoju

  narudžbu naruči i skriptu. Simple as that!

  Tko je napisao skripte?

  Skripte koje nađeš kod nas nisu naše autorsko djelo. To su razne skripte koje nam studenti donesu. Mi

  smo ih samo malo uredili, da ti je ljepše učiti iz njih.

  Želimo ti puno sreće s učenjem!

  Štreberaj instrukcije

  Ako negdje zapneš s učenjem, mi ti možemo pomoći.

  Prijavi se na naše instrukcije i položi teške ispite bez muke.

  Sve info možeš pronaći na www.referada.hr/instrukcije.

  1. OSNOVE EKONOMIJE

  http://www.referada.hr/http://www.referada.hr/instrukcije

 • 3

  EKONOMIJA VS EKONOMIKA

  “Ekonomija” i “ekonomika” nisu identični pojmovi. Ekonomija je širi a ekonomika uži pojam.

  “EKONOMIJA”

  Termin “ekonomija” potječe od grčkih riječi “oikos” (kuća, domaćinstvo) i “nomos” (zakon,

  pravilo o upravljanju). Iz tih riječi nastala je starogrčka riječ “oikonomos” što bi u slobodnom

  prijevodu značilo skup pravila i vještina upravljanja domaćinstvom.

  Suprotno “oikonomiji” postojala je hrematistika koja je označavala vještinu trgovanja i

  bogaćenja

  “POLITIČKA EKONOMIJA”

  Termin je izveden iz riječi “oikos”, “nomos” i “polis” (grad) . Kako su u staroj Grčkoj gradovi bili

  političke organizacije i tvorili samostalne države to je politička ekonomija označavala skup

  pravila o ekonomskoj aktivnosti u nekoj državi.

  U tom značenju se politička ekonomija prvi puta pojavljuje 1615. u knjizi “Rasprava o političkoj

  ekonomiji” francuskog merkantiliste Antoina Montchretiena.

  Kao posebna disciplina počela se predavati na europskim sveučilištima u 18.stoljeću

  ONA PORED ZAKONA MATERIJALNE PROIZVODNJE PROUČAVA I DRUŠTVENE ODNOSE

  DEFINICIJA EKONOMIJE KAO ZNANOSTI

  Ekonomija je područje društvene znanosti koja proučava 1. proizvodnju i ponudu, 2. raspodjelu,

  3. razmjenu, 4. razmjenu i potrošnju materijalnih dobara i usluga u 5. određenom vremenu, 6.

  prostoru i 7. društvu.

  NE BRKATI JU S POLITIČKOM EKONOMIJOM I EKONOMIKOM

  EKONOMIJA KAO VJEŠTINA

  Ekonomija je također vještina pomoću koje gospodarski subjekti - pojedinci, kućanstva,

  poduzeća ili država proizvode, pribavljaju i troše materijalna dobra i usluge.

  Promatra se ekonomija kao znanost tada je riječ teorijskoj ekonomiji, a kada se promatra kao

  vještina tada je riječ o primijenjenoj ekonomiji.

 • 4

  POZITIVNA EKONOMIJA

  Pozitivna ekonomija istražuje funkcionalne i kauzalne odnose između ekonomskih varijabli bez

  vrijednosnih sudova o njima. Ona proučava ekonomske pojave onakvima kakve one jesu.

  Primjer: Nezaposlenost u Hrvatskoj je 2003. iznosila preko 17 % radne snage”

  NORMATIVNA EKONOMIJA

  Normativna ekonomija sadrži prosudbe o ekonomskoj stvarnosti ocjenjujući ih s određenih

  etičkih pozicija. Ona govori kakvim bi ekonomske pojave trebale biti.

  Primjer: “Visoka nezaposlenost u Hrvatskoj je ekonomski i politički neprihvatljiva pa politika

  zapošljavanja mora biti jedan od prioriteta ekonomske politike”

  EKONOMIKA

  Ekonomika proučava kako ljudi alociraju i koriste rijetke resurse u svrhu proizvodnje dobara

  kojima zadovoljavaju svoje potrebe

  Iz definicije ekonomike izvode se dva glavna zaključka : 1. dobra su rijetka, 2. društvo svoja dobra

  mora efikasno koristiti

  Rijetkost i efikasnost su temelji ekonomike

  PODJELA EKONOMIKE

  Ekonomika se dijeli na mikroekonomiku i na makroekonomiku

  MIKROEKONOMIKA

  Mikroekonomika je grana ekonomike koja proučava ponašanje i funkcioniranje

  mikroekonomskih subjekata – pojedinaca, kućanstava, poduzeća i privrednih grana.

  Osnivač mikroekonomike je Adam Smith (1723 – 1790) koji je 1776. objavio “Bogatstvo naroda”,

  svojevrsnu ekonomsku Bibliju u kojoj je objasnio funkcioniranje tržišne ekonomije.

 • 5

  MAKROEKONOMIKA

  Makroekonomika je grana ekonomike koja proučava ponašanje i funkcioniranje privrede kao

  cjeline.

  Osnivač makroekonomike je John Maynard Keynes (1883 – 1946) koji je 1936. objavio djelo

  “Opća teorija zaposlenosti, kamate i novca” gdje su dani temelji makroekonomike.

  Za razliku od mikroekonomike koja se zasniva na djelovanju tržišta makroekonomika se zasniva

  na državnoj regulativi privrede.

  JEDINSTVO MIKRO I MAKROEKONOMIKE

  Mikroekonomika i makroekonomika nisu međusobno razdvojene ekonomske discpline. One se

  međusobno nadopunjavaju jer se djelovanje mikroekonomskih subjekata događa u

  makroekonomskom okruženju.

  Mikroekonomika pretpostavlja makroekonomiku kao i obrnuto

  RIJETKOST

  Rijetkost je stanje u kojem postoji nesrazmjer između želja i potreba s jedne strane i mogućnosti

  njihovog zadovoljenja s druge.

  Dobra koja su rijetka nazivaju se ekonomskim dobrima. Dobra kojih ima u izobilju nazivaju se

  neekonomskim ili slobodnim dobrima.

  Ekonomska dobra imaju cijenu za razliku od slobodnih dobara koja su besplatna

  Ekonomika proučava samo ekonomska dobra

 • 6

  RIJETKOST VS SIROMAŠTVO

  Ne smiju se brkati rijetkost i siromaštvo. I bogati mogu željeti više no što imaju.

  Isto tako i mala količina nečeg ne znači da je ono rijetko. Dobro mora biti i željeno

  IZBOR

  Rijetkost prisiljava ljude da čine izbor. Kada je dobro rijetko ljudi moraju činiti izbor između

  korisnog i manje korisnog. Oni se suočavaju s trade-offom: da li zadovoljiti više jednu potrebu

  odnosno zadovoljiti manje drugu potrebu

  OPORTUNITETNI TROŠKOVI

  Izabravši jednu od dvaju mogućnosti žrtvovali smo onu propuštenu. Vrijednost žrtvovanog dobra

  ili usluge naziva se oportunitetnim troškom.

  PRIMJER OPORTUNITETNOG TROŠKA (1)

  Troškovi studija u USA 1993. su iznosili 12000 $ godišnje uključujući izdatke na školarinu, knjige i

  putovanje. U ovaj iznos nisu uključeni oportunitetni troškovi jer je student radeću na poslovima

  SSS umjesto studiranja mogao zaraditi 16000 $. Propuštena zarada od 16000 $ je oportunitetni

  trošak studiranja.

  Stvarni troškovi studija jedne godine iznose ne 12 već 28 tisuća $ ako se uključe i oportunitetni

  troškovi.

  PRIMJER OPORTUNITETNOG TROŠKA (2)

  Problem: Vlasnik tvrtke treba zaposliti nekoliko menadžera. Pretpostavimo da svaki menadžer

  ima vremena za samo jedan zadatak. Vrijednost zadatka A je 100000$, zadatka B 75000 $ i

  zadatka C 50000 $. Vlasnik tvrtke zapošljava dvojicu menadžera na poslovima A i B. Koliki je

  oportunitetni trošak zadatka B ?

  Odgovor: Radeći posao B menadžer je žrtvovao posao C čija je vrijednost 50000 $. Toliki su i

  oportunitetni troškovi posla B.

 • 7

  TEMELJNA PITANJA EKONOMSKE ORGANIZACIJE

  Tko, što i koliko proizvoditi ?

  Kako proizvoditi ?

  Za koga proizvoditi ?

  Gdje proizvoditi?

  Kada proizvoditi ?

  Iz kojih motiva proizvoditi?

  Kakav je pravni, ekonomski i politički sustav ?

  Koliki su troškovi proizvodnje, prodajna cijena i profit ?

  NEKI TEORIJSKI I POLITIČKI PROBLEMI (1)

  problem ekonomiziranja i optimalizacije proizvodnje unutar danih tehnoloških i

  institucionalnih okvira

  problem uspostavljanja parcijalne i opće ravnoteže

  problem izbora kriterija raspodjele

  problem izbora ciljeva ekonomskog razvoja i sredstava njihovog ostvarivanja

  problem upravljanja ekonomskim sustavom

  NEKI TEORIJSKI I POLITIČKI PROBLEMI (2)

  problem izbora temeljne proizvodne jedinice i oblika ekonomske organizacije društva

  problem objašnjenja vrijednosti i cijena pojedinih dobara i usluga

  problem nesklada između oskudnosti resursa i ljudskih potreba

  problem alokacije rijetkih resursa

  NEKI TEORIJSKI I POLITIČKI PROBLEMI (3)

  Problemi odnosa između realnog i monetarnog sektora ekonomije

  problem ekonomskih odnosa između pojedinih država

  problem povećanja proizvodnje, zaposlenosti i životnog standarda

 • 8

  problem odnosa tržišta i državne regulacije

  problem odnosa širih društvenih vrednota prema ekonomskim vrednotama

  EKONOMSKI SUSTAVI

  TRŽIŠNI

  NAREDBODAVNI

  MJEŠOVITI

  TRŽIŠNI SUSTAV

  Sustav temeljen na privatnom vlasništvu i privatnom poduzetništvu

  Sustav u kojem pojedinci slobodno donose odluke što će proizvoditi ili kupovati

  Sustav slobodne oscilacije cijena u kojem se dobiva i gubi

  Sustav zasnovan na načelu “laissez faire” (lese fer)

  NAREDBODAVNI SUSTAV

  Država donosi sve važnije odluke o proizvodnji i potrošnji

  Sustav zasnovan na državnom vlasništvu, državnom poduzetništvu, centralizaciji odlučivanja,

  subordinaciji i planiranju.

  MJEŠOVITI SUSTAV

  Svaki od prethodnih privrednih sustava ima svoje nedostatke pa se kombiniranjem obaju sustava

  nastoji stvoriti optimalni sustav koji bi u sebi uključivao pozitivne elemente i jednog i drugog

  Mješoviti sustav je takav sustav u kojem djeluje tržišni mehanizam unutar institucionalnog

  okvira kojeg određuje država

  Mješoviti sustav privređivanja je dominantan sustav privređivanja danas u svijetu jer čisti modeli

  privređivanja bilo tržišni bilo naredbodavni ne postoje ni u jednoj zemlji.

 • 9

  FAKTORI PROIZVODNJE

  Da bi se moglo proizvoditi moraju prethodno postojati pretpostavke proizvodnje. One se

  nazivaju faktorima proizvodnje ili inputima. Inputi se koriste za proizvodnju outputa.

  Faktori proizvodnje su :

  a) rad

  b) kapital

  c) zemlja

  GRANICA PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI (1)

  Budući su proizvodni faktori ograničeni društvo se suočava sa svojom granicom proizvodnih

  mogućnosti (PPF).

  PPF predstavlja maksimalnu kombinaciju dobara koju privreda nekog društva može proizvesti s

  postojećim proizvodnim kapacitetima

  Kada je privreda na PPF tada ona efikasno alocira svoje resurse što znači da je povećanje

  proizvodnje jednog dobra moguće na uštrb drugog dobra

  GRANICA PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI (2)

  Kada se privreda nalazi na PPF suočava se s dvojbom : kojeg proizvoda proizvesti više a kojeg

  manje

  Navedenu dvojbu pokazuje slijedeća tablica

 • 10

  GRAF PPF

  POGREŠKE EKONOMSKOG ZAKLJUČIVANJA

  nesposobnost da se ostale varijable drže nepromijenjenim – greška ceteris paribus

  post hoc pogreška

  greška poopćavanja - greška pars pro toto

  greška subjektivnosti

 • 11

  2. TRŽIŠTE I DRŽAVA U MODERNOJ

  EKONOMIJI

  OBLICI KOORDINACIJE

  Temeljni problemi ekonomske organizacije društva što, kako i za koga proizvoditi

  rješavaju se pomoću različitih oblika koordinacije.

  Oblici koordinacije su :

  a) tržište,

  b) državna regulacija,

  c) planiranje,

  d) samoupravljanje

  TRŽIŠTE

  Tržište je takav oblik ekonomske organizacije društva u kojem proizvođači samostalno odlučuju

  što će i koliko proizvoditi i po kojim cijenama prodavati, a potrošači slobodno odlučuju što će i po

  kojim cijenama kupovati i trošiti.

  DRŽAVNA REGULACIJA

  Državna regulacija je takav oblik ekonomske organizacije društva u kojem država neposredno ili

  posredno odlučuje o temeljnim ekonomskim problemima.

  Državnom regulacijom država utječe na događanja u proizvodnji, raspodjeli, razmjeni i potrošnji.

  PLANIRANJE

  Planiranje je način upravljanja ekonomijom u kojem se neke robe proizvode prema unaprijed

  određenim količinama i za poznatog potrošača.

  Unaprijed se utvrđuje ne samo količina već i cijene pri kojima će se takve robe prodavati.

 • 12

  SAMOUPRAVLJANJE

  Samoupravljanje je sustav koordinacije u kojem radnici u poduzećima odlučuju o glavnim

  ekonomskim pitanjima i sami biraju svoje poslovodstvo.

  Javlja se u različitim oblicima od kojih je najpoznatiji onaj poznat pod imenom radničke

  participacije.

  ODNOS TRŽIŠTA I DRŽAVE

  Tržište i državna regulacija su dva glavna oblika koordinacije u suvremenoj ekonomiji.

  Oni se međusobno isprepliću i kombiniraju čineći mješoviti oblik ekonomije u kojem tržište

  djeluje unutar okvira i ciljeva određenih od strane države

  OSNOVNI ELEMENTI TRŽIŠTA

  Subjekti ponude roba

  Subjekti potražnje roba

  robe i usluge

  cijene roba

  tražena količina robe

  nuđena količina robe

  razmjena robe za novac

  mjesto razmjene

  vrijeme razmjene

  OSTALI ELEMENTI TRŽIŠTA

  Način plaćanja robe

  kvaliteta roba i usluga

  vrijeme isporuke roba

  pravne norme koje reguliraju proces razmjene

 • 13

  KLASIFIKACIJA TRŽIŠTA

  Prema predmetu trgovanja:

  a) tržište potrošnih dobar,

  b) tržište proizvodnih faktora

  Obzirom na ulogu države:

  a) slobodno tržište,

  b) regulirano tržište

  Obzirom na strukturu tržišta:

  a) tržište potpune konkurencije,

  b) tržište nepotpune konkurencije

  TRŽIŠNA RAVNOTEŽA

  Stanje u kojem je ponuda jednaka potražnji.

  Cijena koja se formira pri tržišnoj ravnoteži je ravnotežna cijena, a količina koja se razmjenjuje pri

  toj cijeni je ravnotežna količina

  Ako je ponuda veća ili manja od potražnje dolazi do tržišne neravnoteže

  POSLJEDICE TRŽIŠNE NERAVNOTEŽE

  Ako je tržišna cijena veća od ravnotežne doći će do viška ponude. Pri takvim cijenama sva se roba

  ne može prodati, pa se cijene moraju smanjiti

  Ako je tržišna cijena manja od ravnotežne doći će do viška potražnje. Posljedica će biti porast

  tržišnih cijena

  Pri ravnotežnoj cijeni nema viškova ponude i potražnje pa se zato ona naziva i cijenom koja

  raščišćava tržište

  KAKO TRŽIŠTE RJEŠAVA TRI EKONOMSKA PROBLEMA ?

  ŠTO ĆE SE PROIZVODITI određuje se veličinom kupovne moći potrošača kao i visinom profita što

  će ga proizvođači ostvariti.

  KAKO PROIZVODITI određuje konkurencija među proizvođačima odnosno troškovi proizvodnje.

 • 14

  ZA KOGA PROIZVODITI određuje se na tržištu proizvodnih faktora

  KRUŽNI TOK PRIVREDE (1)

  Funkcioniranje tržišne privrede prikazuje se slikom kružnog toka privrede.

  On se sastoji od tržišta finalnih dobara i tržišta faktora proizvodnje.

  Na svakom od njih djeluju kućanstva i poduzeća kao nositelji ponude i potražnje

  KRUŽNI TOK PRIVREDE (2)

  Na tržištu finalnih dobara kućanstva kupuju robe od poduzeća. Robe idu prema kućanstvima a

  novac prema poduzećima.

 • 15

  Na tržištu proizvodnih faktora kućanstva prodaju poduzećima proizvodne faktore – rad, kapital i

  zemlju dobivajući najamninu, kamatu i rentu.

  SMITHOVA NEVIDLJIVA RUKA

  Smith je utvrdio da slobodno djelovanje tržišta daje optimalne rezultate ako ga nitko ne sputava.

  Optimalni efekti se ostvaruju automatski kao da su upravljani “nevidljivom rukom”.

  Načelo “nevidljive ruke” tvrdi da sebično nastojanje pojedinaca da ostvare svoj interes

  istovremeno maksimalizira dobrobit za sve.

  Ovo vrijedi, međutim, samo u uvjetima savršene konkurencije

 • 16

  SMITH O “NEVIDLJIVOJ RUCI”

  “Svaki pojedinac teži da uposli svoj kapital tako da njegov prinos ima najveću vrijednost. On

  općenito ne kani podupirati javni interes niti zna koliki je on. On smjera samo na svoj vlastiti

  probitak. I pri tom je vođen nevidljivom rukom . . . Slijedeći svoj vlastiti interes on često promiče

  interes društva djelotvornije nego kada bi to namjeravao.”

  OBILJEŽJA SUVREMENE EKONOMIJE

  SPECIJALIZACIJA I PODJELA RADA

  NOVAC

  KAPITAL

  SPECIJALIZACIJA I PODJELA RADA

  Specijalizacija se ostvaruje kada ljudi usmjeravaju svoje napore na jedan ili manji broj zadataka.

  Posljedica specijalizacije je veća produktivnost, niži troškovi proizvodnje i veća konkurentna

  sposobnost.

  Specijalizacija pretpostavlja prethodnu podjelu rada. O efektima podjele rada najbolje govori

  primjer proizvodnje igala što ga je naveo Smith

  NOVAC

  Novac je opće prihvaćeno sredstvo plaćanja i služi za olakšavanje razmjene.

  Novac sam po sebi nije faktor proizvodnje

  Novac je mjerilo vrijednosti drugih roba

  Izgubi li novac vrijednost nastupa inflacija i privredni poremećaji

  KAPITAL

  Kapital je proizvodni faktor namijenjen za stvaranje dobara buduće potrošnje

  Za razliku od zemlje i rada koji su primarni faktori proizvodnje kapital je izvedeni ili sekundarni

  proizvodni čimbenik

 • 17

  Da bi se stvorio kapital potrebno je prethodno odreći se tekuće potrošnje. Štednja je

  pretpostavka stvaranja kapitala

  Druga pretpostavka kapitala je privatno vlasništvo koje omogućava njegovo korištenje

  PREDNOSTI SLOBODNOG TRŽIŠTA

  Tržište pretpostavlja i omogućava formalno pravnu slobodu i jednakost građana kao poduzetnika

  i potrošača bez diskriminacije

  Tržište potiče inicijativu, produktivnost i poduzetništvo nagrađujući uspješne profitom a

  neuspješne kažnjava gubicima

  Tržište je mehanizam alokacije rijetkih dobara i resursa

  NEDOSTACI SLOBODNOG TRŽIŠTA

  pojava monopola

  pojava masovne nezaposlenosti

  zagađivanje okoliša i negativne eksternalije

  neravnomjerna raspodjela dohotka

  ciklično kretanje privrede

  nedostatak brige za razvoj javnih dobara

  EKONOMSKA ULOGA DRŽAVE (1)

  Nedostatke slobodnog tržišta uklanja “vidljiva ruka”države

  Državu definiramo kao instituciju koja se bavi političkom organizacijom društva i rješavanjem

  kolektivnih i političkih problema neke društvene zajednice

  Država je specifična institucija koja ima monopol uporabe sile i regulacije velikih društvenih

  sustava

  EKONOMSKA ULOGA DRŽAVE (2)

  Zaštita privatnog vlasništva i utvrđivanja pravila ekonomske igre

  Otklanjanje tržišnih nedostataka

 • 18

  Briga o javnim dobrima

  Korekcija raspodjele dohotka u smjeru veće pravičnosti pomoću progresivnih poreza i

  transfernih plaćanja

  poticanje privrednog rasta i održavanje opće ekonomske ravnoteže

  NEDOSTACI DRŽAVNE REGULACIJE

  Duga i spora procedura donošenja odluka što može stvoriti vremensko kašnjenje (time lag)

  Nedostatak znanja i moralne odgovornosti nositelja vlasti

  uzurpacija i zloporaba državne vlasti radi ostvarivanja osobnih interesa

  česte promjene subjekata državne vlasti

  ISHODI DRŽAVNE REGULACIJE

  pozitivni (porast zaposlenosti, efikasnosti, životnog standarda na pr.)

  negativni (pad zaposlenosti, efikasnosti i sl.)

  neutralni (reprodukcija stanja koje je prethodilo državnoj intervenciji)

 • 19

  Ovo je samo pregled, a cijela skripta (252 str.)

  te čeka u našoj SKRIPTARNICI!