Osnovi ekonomije 1

 • View
  230

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnovi ekonomije 1

Text of Osnovi ekonomije 1

 • Osnovi ekonomijeProf.dr Ilija Rosi,Doc.dr Petar Veselinovi,Nikola Makojevi, asistent

 • 1.Ekonomija kao drutvena naukaEkonomija spada u grupu dinamikih, naunih disciplina, koja prua nauna objanjenja funkcionisanja privrede uz istovremeno pruanje preporuka kreatorima ekonomske politike o nainu upravljanja privredomPrva uenja o ekonomiji tumae sutinu ekonomske aktivnosti kao drutveni proces proizvodnje,raspodele,razmene i potronje materijalnih dobara radi zadovoljavanja ljudskih potreba

 • Zadatak ekonomije jeste da otkrije objektivne ekonomske zakonitosti koje vladaju drutvenom proizvodnjom, raspodelom, razmenom i potronjom, to znai da je ekonomija drutvena naukaPredmet izuavanja ekonomije, odnosno oblasti kojima se ekonomija bavi u svom izuavanju jesu:

 • procesi proizvodnje, ta proizvoditi, kako proizvoditi i za koga proizvoditi,kretanja u privredi,odnosno trednovi u kretanjima cena, proizvodnje, nezaposlenosti i spoljne trgovine,pitanja izbora oskudnih resursa i njihovo korienje za proizvodnju razliitih dobara i resursa,Pitanja novca, bankarstva, trita, kapitala i finansiranja privrednog razvoja; obavljanje spoljne trgovine i uticaj ekonomskih i neekonomskih faktora na spoljnu trgovinu,Procesi ekonomskog delovanja, to jest, kako ostvariti maksimalne rezultate uz minimalne trokove

 • Sutina ekonomije jeste da prizna stvarnost oskudnosti resursa i pronae nain kako urediti drutvo da se oskudni resursi koriste za postizanje maksimalnih rezultata

 • 2. Predmet izuavanja ekonomijeEkonomija kao nauna disciplina prouava brojne oblasti i probleme razvijajui teorije ljudskog ponaanja u donoenju kljunih odluka u korienju ogranienih resursa radi proizvodnje i raspodele vrednih materijalnih dobara i uslugaCelokupna ekonomska nauka se moe klasifikovati na: pozitivnu i normativnu

 • Pozitivna ekonomija prouava ciljeve i daje nauno objanjenje kako privreda funkcionie,i istovremeno se bavi pitanjima kako drutvo donosi odluke o potronji, proizvodnji, raspodeli i razmeni dobara i uslugaPozitivna ekonomija prouava kako privreda radi bez obzira na nae politike naklonosti, moralne kodekse, odnosno u odsustvu linih promocija.

 • Normativna ekonomija nudi preporuke u funkcionisanju privrede, koje se zasnivaju na linom rasuivanjuNormativna ekonomija je zasnovana na linoj proceni presuda, a ne na bazi istraivanja usmerenih ka otkrivanju objektivnih istina

 • 3. Pojam makroekonomije i mikroekonomijeSve do velike svetske krize 30-tih godina u ekonomskoj teoriji nije se razlikovala makro i mikro ekonomijaKangar Frish, dobitnik Nobelove nagrade iz oblasti ekonomije(1969), prvi je uveo termine micro-dynamics i macro-dynamics koji su posluili kao osnov za uvoenje pojmova mikro i makro u ekonomsku teoriju

 • Makroekonomija potie od grkih rei: macros-veliki i oikonomija-privredaMakroekonomija je ekonomska nauka koja se bavi izuavanjem agregatnih ekonomskih veliina, odnosno bavi se prouavnjem problema drutvene privrede kao celineU davanju odgovora na pitanja iz predmeta svog prouavanja, makroekonomija se koristi procesom simplifikacije

 • Prema J.Sachs(Saksu) makroekonomska analiza se odvija u tri etape:U prvoj etapi se uspostavlja opti teorijski okvir za najznaajnija makroekonomska pitanja, kako bi se razumeo proces donoenja odluka na nivou preduzeaU drugoj etapi se posredstvom agregiranja vri sagledavanja pojedinanih odluka i kroz tu prizmu se sagledavaju opte ekonomske tendencije i ukupna kretanja privredeU treoj etapi, na bazi informacija iz druge, se sagledava opravdanost uspostavljenog okvira u prvoj etapi analize

 • Jedno od znaajnih polja interesovanja makroekonomije jeste i pitanje odnosa drave prema ekonomiji, odnosno uticaj njene ekonomske politike izraene kroz fiskalnu i monetarnu politiku

 • 4. Nacionalna ekonomija kao primenjena makroekonomska disciplinaEkonomija spada u grupu naunih disciplina zasnovanih na dinaminom pristupu, koja u isto vreme daje odgovor na pitanje kako privreda funkcionie, ali i daje preporuke kreatorima ekonomske politike o nainu upravljanja privredomNacionalna ekonomija, kao deo ekonomske nauke, bavi se prouavanjem odreene privrede kao velikog ekonomskog sistema

 • Nacionalna ekonomija se bavi izuavanjem tri velika podruja:

  Privredni rast i razvoj,Struktura privrede iSistem funkcionisanja privrede(privredni sistem)

 • Privredni rast i privredni razvoj

  Privredni rast predstavlja kvantativno uveavanje kljunih makroekonomskih indikatora u jednoj nacionalnoj ekonomiji u odreenom vremenskom trenutkuPrivredni razvoj predstavlja iri pojam od privrednog rasta jer pored privrednog rasta obuhvata i promene u strukturi i sistemu funkcionisanja privrede

 • Struktura privrede Struktura privrede podrazumeva uee pojedinih sektora i grana u formiranju drutvenog proizvoda kao agregatne veliineStruktura privrede je uslovljena stepenom razvijenosti privrede, to je privreda razvijenija to je struktura razgranatija

 • Privredni sistem(sistem funkcionisanja privrede)

  Privredni sistem podrazumeva konkretne organizacione oblike i metode privreivanja, mere i instrumente upravljanja privredomTo su zakonski okviri putem kojih se regulie najvei deo ekonomskih aktivnosti

 • 5. Metode i nauni pristup izuavanja ekonomije

  Ekonomisti su razvili nauno-tehnike pristupe koji im omoguavaju najbolju poziciju u otkrivanju i razumevanju komplikovanih snaga koje utiu na jednu privredu

  Prilikom analiziranja razliitih problemskih zadataka ekonomsiti se koriste:

 • Posmatranje, koje je veoma vano za ekonomske aktivnosti koje su se desile u prolosti,Ekonomsku analizu, koja na bazi pretpostvaki logiki izvodi zakljuke o kretanjima u privredi kao celini, kao i njenim delovima,Statistiku analizu, metod koji se zasniva na korienju ekonomskih podataka,Eksperimente, u vidu kontrolisanih eksperimenata putem kojih se vri analiza uticaja pojedinih faktora na ekonomske aktivnosti

 • Prilikom ekonomske analize mora se voditi rauna i o odreenim ekonomskim zakonitostima:Celina je uvek neto vie od prostog zbira njenih delova,Najvea prepreka u izuavanju ekonomije moe biti subjektivnost iU sri ekonomije deluje zakon oskudnosti

 • 6. Osnovni instrumenti i modeli ekonomske analizeTeorije i modeli omoguavaju predvianje ekonomskih aktivnosti pojedinaca ili celine u odreenim uslovimaU tom kontekstu u ekonomiji se koriste: teorije, modeli, podaci i itd.Podaci pomau da se kvantifikuje odnos koji se istrauje i istovremeno se ini moguim testiranje modela pomou relevantnih podataka

 • U ekonomskoj analizi razlikujemo:

  Ekonomske podatke u vidu vremenskih serija u razliitom vremenskom periodu,Ekonomski podaci u vidu indeksa brojeva,Ekonomski podaci u vidu nominalne i realne cene koje su predodreene stopom inflacije iGrafikone, jednaine i krive koji slikovito pokazuju kretanje pojedinih ekonomskih veliina

 • Ekonomski modeli pomau u reavanju kljunih ekonomskih problema, tako to se sagledavaju sve relevantne injenice koje se mogu iskoristiti i bez kojih analiza bi bila nepotpunaIzbor elmenata i metoda je veliki, a njihov izbor zavisi od eljenog nivoa kvaliteta analize i raspoloivosti podataka