Click here to load reader

OSNOVI EKONOMIJE - fm-hn. · PDF file4 Ekonomija blagostanja Ekonomija blagostanja – proučavanje efekata alokacije resursa na ekonomsku dobrobit – izučavanje načina na koji

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of OSNOVI EKONOMIJE - fm-hn. · PDF file4 Ekonomija blagostanja Ekonomija blagostanja –...

 • OSNOVI EKONOMIJE

  Prof. dr Vlado G. Vukasovi

  Mr Mira Jovanovi

 • 2

  III. PONUDA I TRANJA

  TRITA I BLAGOSTANJE

  7. Potroai, proizvoai i efikasnost trita

  8. Primjena: troak oporezivanja

  9. Primjena: meunarodna trgovina

 • 3

  7. Potroai, proizvoai i

  efikasnost trita

  Kupci uvijek ele da plate manje, a prodavci uvijek

  ele da im se plati vie

  Kupci ele da plate manje od iznosa koji su spremni

  da plate, odbijaju da kupe po cijeni veoj od one

  koju su spremni da plate, a ravnoduni su na

  kupovinu po cijeni koju su spremni da plate

  Prodavci ele da naplate vie od iznosa svojih

  trokova, odbijaju da prodaju po cijeni nioj od

  svojih trokova, a ravnoduni su na prodaju po

  cijeni u visini svojih trokova

 • 4

  Ekonomija blagostanja

  Ekonomija blagostanja prouavanje efekata alokacije resursa na ekonomsku dobrobit izuavanje naina na koji alokacija resursa utie na ekonomski prosperitet

  Ravnotea ponude i tranje na jednom tritu

  maksimizira ukupne koristi i za kupce i za prodavce

  Ravnotena cijena (najbolja cijena) obezbjeuje

  maksimalnu ukupnu korist i za potroaa i za proizvoaa

 • 5

  Potroaki viak

  Spremnost da se plati maksimalni iznos koji e

  kupac platiti za jednu robu mjera kupevog

  vrednovanja robe (mjerena kroz spremnost

  da plate za tu robu) odraava kriva tranje

  Potroaki viak iznos koji je kupac spreman

  da plati za robu, umanjen za iznos koji je

  stvarno platio (spremnost kupca da plati

  minus iznos koji kupac stvarno plaa)

 • 6

 • 7

 • 8

  Potroaki viak mjeri korist koju kupcima donosi

  ta roba (dobrobit kupaca) kako ga oni sami doivaljavaju

  Na veini trita, potroai viak je odraz

  ekonomskog blagostanja potroaa

  Potroai su najbolji sudija o tome kolika je njihova

  korist od robe koju kupuju (normalno je da

  ekonomisti pretpostave da su kupci racionalni

  kada donose odluke i da njihov izbor treba

  potovati napr. kod zavisnika to nije sluaj)

 • 9

 • 10

  Cijena (data krivom tranje) za bilo koju koliinu, pokazuje spremnost plaanja marginalnog kupca onog koji bi prvi napustio trite, ako bi cijena bila imalo vea

  Potroaki viak se moe izraunati nalaenjem povrine ispod krive tranje, a iznad cijene

  Ukupna povrina ispod krive tranje i iznad

  cijene jednaka je zbiru potroakih vikova svih kupaca na tritu jedne robe ili usluge

 • 11

 • 12

  Proizvoaki viak

  Troak vrijednost svega ega se prodavac

  mora odrei da proizvede jednu robu

  Proizvoaki viak iznos koji se prodavcu

  plaa za robu minus troak prodavca

  (trokovi proizvodnje)

 • 13

 • 14

 • 15

  Proizvoaki viak mjeri korist prodavca od

  uea na tritu (dobrobit prodavca)

  Kriva ponude odraava troak prodavca i mjeri

  proizvoaki viak

  Proizvoaki viak na jednom tritu mjeri

  povrina ispod cijene a iznad krive ponude

 • 16

 • 17

 • Efikasnost trita

  Ukupni viak zbir potroakih i proizvoakih

  vikova mjeri ekonomsko blagostanje

  jednog drutva

  Potroaki viak = vrijednost za kupce iznos

  koji plaaju kupci

  Proizvoaki viak = iznos koji dobijaju prodavci

  trokovi prodavaca

  Ukupni viak = vrijednost za kupce trokovi

  prodavaca 18

 • Efikasnost svojstvo alokacije resursa da maksimizira ukupni viak (zbir potroakog i proizvoakog vika) koji ostvaruju svi lanovi drutva

  Ako alokacija nije efikasna nee se realizovati dio koristi od trgovine izmeu kupaca i prodavaca, napr:

  Ako prodavci ne proizvode robu po najniim trokovima

  Ako robu ne kupuju kupci koji joj pridaju najviu vrijednost

  19

 • 20

 • Kreatori politike, pored efikasnoti, vode rauna i o pravednosti ekonomskih rezultata

  Pravednost (jednakost) pravinost raspodjele dobrobiti meu lanovima drutva

  U sutini, dobiti od trgovine na tritu su kao kola koji treba podijeliti na trine uesnike

  Pitanje efikasnosti da li je kola veliki koliko je najvie mogue (pozitivna ocjena)

  Pitanje jednakosti da li je kola podijeljen pravedno (pozitivna i normativna ocjena)

  21

 • 22

  Efekti slobodnog trita

  1. Slobnodno trite alocira ponudu robe kupcima koji joj pridaju najveu vrijednost

  2. Slobodno trite alocira tranju za robom prodavcima koji je mogu proizvesti uz najmanje trokove

  3. Slobodno trite proizvodi onu koliinu robe koja maksimizira zbir potroakog i proizvoakog vika

  Rezultat ravnotee (slobodnog trita) je

  efikasna alokacija resursa

 • 23

 • 24

  Trina efikasnost i trini neuspjeh

  Iako svaki kupac i prodavac na tritu brinu samo o sopstvenim interesima nevidljiva ruka vodi ih sve zajedno ka ravnotei koja maksimizira ukupne koristi za kupce i prodavce (efikasnoj alokaciji resursa)

  Pretpostavke analize:

  Da je trite savreno konkurentno

  Efekti trita se tiu samo kupaca i prodavaca na tom tritu

  Trite nije efikasno u alokaciji resursa ako postoje trini neuspjesi, kao to su trina mo i eksterni uinci

 • 25

  8. Primjena: trokovi oporezivanja

  Porez na jednu robu smanjuje blagostanje kupaca i

  prodavaca te robe (smanjenjem ukupnog

  potroakog i proizvoakog vika)

  Porez poveava cijenu po kojoj plaaju kupci, a

  smanjuje cijenu koju dobijaju prodavci kupci

  manje troe, a prodavci manje proizvode

  Porez na jednu robu uzrokuje suavanje trita te

  robe ispod optimuma nivoa koji maksimizira

  ukupn viak

  Porezi ine da trite neefikasno alocira resurse (zato to remeti podsticaje)

 • 26

 • Poreski prihod = visina poreza x koliina prodate robe (mjeri koristi koju vlada ostvaruje od poreza)

  Gubici kupaca i prodavaca izazvani porezom premauju prihod koji ubira vlada

  Mrtvi teret smanjenje ukupnog vika koje je rezultat neke deformacije trita (napr: poreza)

  Mrtvi teret oporezivanja pad ukupnog vika koji nastaje kada porez poremeti trini ishod

  27

 • 28

 • 29

 • Porezi prouzrokuju mrtvi teret oporezivanja jer spreavaju kupce i prodavce da ostvare dio dobitka od trgovine

  Mrtvi teret oporezivanja jeste viak izgubljen zato to porez destimulie trgovinu koja je obostrano povoljna

  Kada porez podigne cijenu po kojoj plaaju kupci, a smanji cijenu za prodavce, marginalni kupci i prodavci naputaju trite, tako da prodata koliina opada (trite se smanjuje)

  30

 • 31

 • 32

  Faktori mrtvog tereta oporezivanja

  Elastinost ponude i tranje mjeri jainu

  reagovanja trinih uesnika na trine uslove

  (promjenu cijene) to je vea cjenovna

  elastinost ponude i tranje, to je vei mrtvi

  teret oporezivanja

  Kada se porez poveava podsticaji slabe i mrtvi

  teret oporezivanja raste. Poreski prihod prvo

  raste sa visinom poreza. Na kraju, meutim,

  vei porez umanjuje poreski prihod jer

  smanjuje veliinu trita

 • 33

 • 34

 • Laferova kriva prikazuje da poreski prihod najprije raste, a zatim opada

  Ekonomija ponude smanjivanje poreske stope sa namjerom poveanja ponude rada (nii porezi podstiu ljude da rade, to poveava ukupno ekonomsko blagostanje, a moda ak i poreske prihode) (opasnost: budetski deficit)

  Ne moe se samo na osnovu poreskih stopa izraunati koliko prihoda vlada dobija ili gubi usled promjene poreza. To takoe zavisi od toga koliko promjena poreza utie na ponaanje ljud35i

 • 36

 • 37

  Kada vlada nametne poreze kupcima ili

  prodavcima neke robe drutvo gubi dio koristi

  trine efikasnosti

  Porezi kotaju uesnike na tritu:

  Resurse tih uesnika prenose vladi

  Mijenjaju podsticaje (mijenjaju ponaanje

  trinih uesnika) i izazivaju poremeaj

  trinog ishoda

 • 38

  9. Primjena: meunarodna trgovina

  Uticaj meunarodne trgovine na ekonosmsko

  blagostanje: prema principu komparativne

  prednosti, sve zemlje mogu imati koristi od

  meunarodne trgovine, jer trgovina omoguuje

  svakoj zemlji da se specijalizuje za ono u emu

  je najbolja (poglavlje 3)

  Tema ovog poglavlja: kako meunarodno trite

  postie ove dobitke od trgovine ili kako se dobici

  raspodjeljuju izmeu razliitih privrednih aktera

  (ko dobija, a ko gubi; odnos dobitaka i gubitaka)

 • 39

 • Svjetska cijena i komparativna prednost

  Svjetska cijena cijena robe koja preovauje na svjetskom tritu

  Domaa cijena odraava oportunitetni troak te robe

  Niska domaa cijena (nia od svjetske) nizak troak proizvodnje komparativna prednost zemlja izvoznik

  Visoka domaa cijena (via od svjetske) visok troak proizvodnje druge zemlje imaju komparativnu prednost zemlja uvoznik

  40

 • Dobici i gubici zemlje izvoznice

  Domaa cijena (manja od svjetske) raste i

  izjednaava se sa svjetskom cijenom

  Domai proizvoai ostvaruju veu cijenu i

  poveavaju proizvodnju

  Domai kupci plaaju veu cijenu (svjetsku) i

  smanjuju tranju

  Domaa proizvodnja = domaa tranja + izvoz

  Trgovinom se poveava ekonomsko

  blagostanje nacije jer dobici proizvoaa

  premauju gubitke kupaca na domaem tritu 41

 • 42

Search related