Ostrów Wielkopolski otwartym miastem nowoczesnej ...bip.ostrow- ?· Miasto Ostrów Wielkopolski będzie…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Strategia Zrwnowaonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego

na lata 2014 - 2020

Ostrw Wielkopolski

otwartym miastem nowoczesnej gospodarki

i wysokiej jakoci ycia

1

SPIS TRECI

I Miasto Ostrw Wielkopolski partner w dziaaniu i kreator w rozwoju.

Zaoenia strategiczne

3

II Miasto Ostrw Wielkopolski w drodze do strategicznego rozwoju.

Przesanki do aktualizacji strategii

7

III Zaoenia i struktura strategii 10

IV Miasto Ostrw Wielkopolski w przestrzeni 12

IV.1. Makroregion Polska Zachodnia 12

IV.2. Region Wielkopolska 15

IV.3. Podregion Kaliski 17

IV.4. Aglomeracja Kalisko Ostrowska 19

V Nowe wyzwania strategiczne 2014 2020 22

V.1. Strategia Europa 2020 22

V.2. Agenda Terytorialna UE 2020 24

V.3. Umowa Partnerstwa 26

V.4. Strategia Rozwoju Kraju 2020 27

V.5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 28

V.6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do 2020 30

V.7. Wielkopolska 2020 Zaktualizowana strategia rozwoju

Wojewdztwa Wielkopolskiego do roku 2020

31

V.8 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2010 2020

VI Analiza potencjaw i czynniki rozwoju Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego. Analiza SWOT

37

VI.1.Charakterystyka potencjaw miasta Ostrowa Wielkopolskiego 37

VI.2.Charakterystyka gospodarcza miasta Ostrowa Wielkopolskiego 38

VI.3.Analiza SWOT 41

VII Wizja miasta Ostrowa Wielkopolskiego 44

VII.1. Obszary strategicznego rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego 45

VIII Schemat Strategii Zrwnowaonego Rozwoju Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego

49

IX Kierunki dziaa strategicznych dla wzmocnienia procesw

rozwojowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego

51

Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka 54

I.1. Gospodarka i innowacje 56

I.1.1. Wsparcie dla przedsibiorstw 59

I.1.2. Promocja gospodarcza 60

I.1.3. Wsppraca ponadlokalna 61

I.2. IOB Wsparcie dla gospodarki 62

I.2.1. Wzmocnienie instytucjonalne 62

I.2.2. Wsppraca w sieciach 63

I.2.3. Obecno midzynarodowa 64

I.3. Sprawne rzdzenie 65

2

I.3.1. Nowoczesne zarzdzanie miastem 65

I.3.2. Innowacje w usugach publicznych 67

I.3.3. Dostpne technologie IT 69

Priorytet II. Kapita Ludzki 70

II.1. Seniorzy i Juniorzy 74

II.1.1.Program: Nauka = Praca 75

II.1.2.Program: Nauka bliej gospodarki 76

II.1.3.Ksztacenie prorozwojowych elit 76

II.2. Nauka i gospodarka 78

II.2.1.Wsparcie programw menederskich 78

II.2.2.Program: Uczenie si przez cae ycie 78

II.2.3.Program: Modzi profesjonalici 82

II.3. Edukacja dla przyszoci 83

II.3.1. Miasto przyjazne seniorom 83

II.3.2. Aktywno zawodowa 50+ 85

II.3.3. Program: Moja Kariera 87

Priorytet III. Jako ycia 90

III.1. Zdrowie i bezpieczestwo 93

III.1.1. Zdrowie dla Seniorw 93

III.1.2. Doskonalenie zarzdzania opiek zdrowotn 94

III.1.3. Bezpieczestwo mieszkacw miasta 95

III.2. Wsplnota i Rodzina 98

III.2.1. System partycypacji spoecznej 98

III.2.2. Wzmacnianie roli rodziny 100

III.2.3. Wsparcie pomoc spoeczn 101

III.3. Kultura, sport i rozrywka 104

III.3.1. System wsparcia flagowych produktw

kulturalnych i sportowych

104

III.3.2. Budowanie marki miasta przez turystyk 106

III.3.3. Promowanie postaw kreatywnych 111

Priorytet IV. Otoczenie zewntrzne 112

IV.1. Spjno aglomeracyjna 112

IV.1.1. Specjalizacja gospodarcza i usugowa 112

IV.1.2. Aktywno dla spjnoci 113

IV.1.3. Instytucjonalizacja wsppracy 114

IV.2. Aktywno midzynarodowa 115

IV.2.1. Promocja i aktywno midzynarodowa 115

IV.2.2. Specjalistyczne sieci wsppracy 115

IV.2.3. Wsppraca gospodarcza 116

IV.3. Obecno wrd metropolii 117

IV.3.1.Metropolie dla Ostrowa Wielkopolskiego 117

IV.3.2. Wsppraca dla innowacji 119

IV.3.3. Partnerstwo Metropolii Poznaskiej 119

X Strategia na miar wyzwa 121

3

I. Miasto Ostrw Wielkopolski partner w dziaaniu

i kreator w rozwoju. Zaoenia strategiczne

1. Aktualizacja Strategii Zrwnowaonego Rozwoju Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego opracowywana jest i realizowana z pewnoci bdzie w

warunkach trwajcego wci kryzysu globalnego wywoanego w latach

2008 -2009 przesileniem gospodarczym, spoecznym i politycznym.

Kryzys ma charakter pezajcy i obecny jest w wielu dziedzinach

aktywnoci pastw i spoeczestw. Jego skutki wpyny zarwno na

gospodarki narodowe jak i na codzienne ycie spoecznoci lokalnych.

Strategia jest planowana na lata 2014 2020 wpisujc si w gbok

transformacj zarzdzania rozwojem kraju, zmienion polityk

regionaln UE i wzrastajc rol miast jako obszarw funkcjonalnych.

2. Strategia przyjmuje zaoenie, e miasto Ostrw Wielkopolski bdzie

aktywnie realizowao swoj polityk rozwojow na obszarze

funkcjonalnym definiowanym jako administracyjne granice miasta

Ostrowa Wielkopolskiego i administracyjne granice gmin bezporednio

przylegych1. Podejcie terytorialne i dziaanie w wymiarze obszaru

funkcjonalnego staj si kanonem strategii.

3. Na obszarze funkcjonalnym miasto Ostrw Wielkopolski bdzie

partnerem instytucji i organizacji, ktre swoim dziaaniem mog

przyczyni si do podniesienia poziomu jakoci ycia spoecznoci

lokalnych.

4. Przyjmuje si, e wszyscy Interesariusze procesw rozwojowych

wykorzystaj szanse jakie stwarza pooenie obszaru funkcjonalnego

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pomidzy trzema obszarami

metropolitalnymi oraz efektywna i znaczca obecno w Aglomeracji

Kalisko Ostrowskiej.

5. Wyzwaniem strategicznym dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest jego

naleyte skomunikowanie z najsilniejszymi orodkami wzrostu oraz

z sieciami transportowymi na obszarze kraju. Rwnie wanym jest

zmniejszenie obcienia transportowego.

6. Miasto Ostrw Wielkopolski bdzie budowao swoj konkurencyjno

w oparciu o szeroko rozumian wspprac lokaln, wewntrzregionaln,

ponadregionaln i ponadnarodow. Podstaw tej wsppracy bd 1 Ostateczna delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zostanie dokonana po zakoczeniu

prac nad strategicznymi dokumentami rozwojowymi Wojewdztwa Wielkopolskiego, a take po wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, ktre w okresie opracowywania strategii jest poddawana konsultacjom spoecznym.

4

rnego rodzaju usieciowione relacje. Miasto silnie umocowane w sieci

przepyww wiedzy, towarw, usug, informacji i symboli bdzie

ksztatowao swj potencja odpowiedni do wyzwa i potrzeb.

7. Podstaw rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest gospodarka

wykorzystujca innowacje i funkcjonujca w silnym rodowisku

innowacyjnym. Wzmacnianie rodowiska innowacyjnego stanie si

strategicznym wyzwaniem dla wszystkich aktorw procesw

rozwojowych zachodzcych na obszarze funkcjonalnym miasta.

8. Kapita ludzki jest najcenniejszym dobrem miasta. Podnoszenie

kompetencji i kwalifikacji pracownikw wszystkich instytucji, organizacji

i przedsibiorstw dziaajcych na obszarze funkcjonalnym miasta

Ostrowa Wielkopolskiego jest niepodwaaln koniecznoci

odpowiadajc na wyzwania zmian cywilizacyjnych, spoecznych

i gospodarczych. Konieczne jest ksztacenie wysoko wykwalifikowanych

kadr zdolnych wprowadza w ycie znaczce zmiany, ktre dyktuje

otoczenie. Miasto jest otwarte dla ludzi kreatywnych szukajcych na jego

terytorium miejsca do realizacji yciowych wyzwa.

9. Ludzie modzi wchodzcy na rynek pracy wymagaj szczeglnej uwagi.

Miasto Ostrw Wielkopolski bdzie aktywnie wpisywao si w programy

wsparcia dla ludzi modych rozpoczynajcych ycie zawodowe. Bdzie

wsppracowao ze subami zatrudnienia, instytucjami rynku pracy,

instytucjami otoczenia biznesu i pracodawcami dla efektywnego

wykorzystania dostpnych i planowanych instrumentw wsparcia.

10. Podstawowym czynnikiem rozwojowym s innowacje. Miasto Ostrw

Wielkopolski wesprze przedsibiorstwa i przedsibiorcw

w unowoczenianiu ich produktw i usug oraz wdraaniu nowych

technologii, profesjonalizujc i podnoszc standardy obsugi

potencjalnych inwestorw i efektywnie wsppracujc z instytucjami

otoczenia biznesu.

11. Obecno miasta Ostrowa Wielkopolskiego w otoczeniu zewntrznym, w

tym midzynarodowym, bdzie miaa silny wymiar oparty na

skonsolidowanych inicjatywach podejmowanych wsplnie ze

rodowiskiem gospodarczym i organizacjami pozarzdowymi.

12. Marka miasta Ostrowa Wielkopolskiego budowana bdzie

z zastosowaniem najnowszych trendw, w tym marketingu

terytorialnego, w ktrym potencja gospodarczy i kapita ludzki bd

podstawow wartoci. Wykorzystane zostan take niematerialne atuty

miasta, w tym otwarto mieszkacw i ich znaczcy potencja.

5

13. Wsppraca samorzdu i gospodarki z sektorem nauki jest