of 24/24
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE za period januar/siječanj-septembar/rujan 2018.godine BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA BOSNIA AND HERZEGOVINA Sektor za poreznu politiku i javne prihode ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda

ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda za period januar ... · FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE za period januar/siječanj-septembar/rujan 2018.godine

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda za period januar ... · FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA...

 • FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

  za period januar/siječanj-septembar/rujan 2018.godine

  BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF

  FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Sektor za poreznu politiku i javne prihode

  ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda

 • 1. Zbirni pregled ukupno ostvarenih javnih prihoda

  1.1. Zbirni pregled ukupno ostvarenih javnih prihoda– Tabela I/1.......................................... 1

  1.2. Grafički prikaz - Tabela I/2....................... ........................................................................................................................ 2

  1.3. Grafički prikaz - Tabela I/3....................... ........................................................................................................................ 3

  2. Pregled javnih izvornih prihoda budžeta Federacije

  2.1. Pregled javnih izvornih prihoda budžeta Federacije – Tabela II/1 .............. .................... .............................................................. 4

  2.1.Grafički prikaz – Tabela II/2........................................................................................................................................... 5

  3. Pregled raspoređenih javnih prihoda između kantona i općina:

  3.1. Zbirno za sve kantone – Tabela III/1 ……….……….……………………………………………………………………. … 6

  3.2. Unsko-Sanski kanton – Tabela III/2……….………. ……………………………………………………………………….. 7

  3.3. Posavski kanton – Tabela III/3……….……….…………………………………………………………………………… … 8

  3.4. Tuzlanski kanton – Tabela III/4……….………. …………………………………………………………………………….. 9

  3.5. Zeničko-Dobojski kanton – Tabela III/5……….……… ………………………………………………………………….... 10

  3.6. Bosansko-Podrinjski kanton – Tabela III/6………. ……………………………………………………………………….. 11

  3.7. Srednjobosanski kanton – Tabela III/7………. ………………………………………………………………………….… 12

  3.8. Hercegovačko-Neretvanski kanton – Tabela III/8……….……… ………………………………………………………. 13

  3.9. Zapadno-Hercegovački kanton – Tabela III/9……….……… ………………………………………………………….. 14

  3.10.Sarajevski kanton – Tabela III/10 ……….………………………………………………………………………………….. 15

  3.11. Kanton 10 – Tabela III/11……….……… …………………………………………………………………………………. 16

  3.12.Grafički prikaz– Tabela III/12……………………………………………………………………………………………….. 17

  3.13.Grafički prikaz– Tabela III/13……………………………………………………………………………………………….. 18

  4. Pregled raspoređenih posebnih naknada - Tabela IV/1……….……… ………………………………………………………. 19

  Pregled raspoređenih posebnih naknada - Tabela IV/2……….……… ……………………………………………………… 20

  5. Pregled javnih prihoda za fondove

  5.1. Zavod za zdravstveno osiguranje – Tabela V/1……… .…………………………………………………………………… 21

  5.2. Zavod za zapošljavanje– Tabela V/2……… .……………………………………………………………………………… 22

  5.3. Fondovi za PIO I MIO– Tabela V/2……… .…………………………………………………………………………… … 22

  S a d r ž a j t a b e l a r n o g p r e g l e d a:

  .............................................................

 • tabela 1I1

  UKUPNO KM

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  I POREZNI PRIHODI 2.997.551.363 3.225.046.632 108 1.217.793.228 1.513.054.633 324.726.225 0 169.472.547 1. Prihodi od indirektnih poreza * 2.397.388.238 2.565.765.470 107 1.154.078.067 1.049.480.019 197.708.842 0 164.498.543

  1.1. Prihodi Federacije 1.112.270.846 1.154.078.067 104 1.154.078.067 0 0 0 0

  1.2. Prihodi kantona 970.574.518 1.029.346.845 106 0 1.029.259.940 86.905 0 0

  1.3. Prihodi općina 159.257.625 168.947.813 106 0 0 168.947.813 0 0

  1.4. Prihodi Direkcija cesta 73.777.549 78.253.738 106 0 15.364.462 17.976.702 0 44.912.574

  1.5. Prihodi na ime fin. autocesta i dr.cesta u FBiH 76.779.148 130.122.742 169 0 4.855.617 5.681.157 0 119.585.968

  1.6. Prihodi grada Sarajeva** 4.728.552 5.016.265 106 0 0 5.016.265 0 0

  2. Porez na dohodak 246.846.224 275.382.470 112 0 208.009.901 67.372.569 0 0

  3. Zaostale uplate poreza 1.341.611 1.354.914 101 0 874.943 479.971 0 0

  4. Porez na dobit 275.409.588 308.116.478 112 63.715.161 243.576.855 824.462 0 0

  5. Porezi građana 75.965.891 73.934.562 97 0 11.068.016 57.892.542 0 4.974.004

  6. Ostali porezi 599.811 492.738 82 0 44.899 447.839 0 0

  II NEPOREZNI PRIHODI 897.845.683 854.408.899 95 255.747.874 225.493.974 293.253.172 2.379.680 77.534.199

  1. Naknade i takse 223.246.352 209.708.364 94 23.629.526 62.792.062 123.227.552 0 59.224 2. Posebne naknade 186.291.513 215.459.210 116 27.639.014 55.642.253 52.546.225 2.379.680 77.252.038

  2.1. Prihodi vodoprivrede 48.986.797 61.128.216 125 0 15.360.696 25.566.769 2.378.781 17.821.970

  2.2. Posebne cestovne naknade 51.212.565 52.854.346 103 0 9.505.141 10.012.987 0 33.336.218

  2.3. Naknada za šume i šumski dop. 16.677.734 18.559.298 111 365.012 12.455.383 5.611.910 0 126.993

  2.4. Naknade za zaštitu okoliša 14.171.473 20.984.925 148 0 13.348.150 0 899 7.635.876

  2.5.Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 16.490.103 17.616.067 107 2.665.686 4.360.237 10.450.064 0 140.080

  2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 1.156.334 1.232.833 107 188.387 300.959 719.481 0 24.006

  2.7. Naknade po posebnim propisima 13.133.127 13.648.477 104 137 0 0 0 13.648.340

  2.8. Naknade za privredjivanje igara na sreću 21.106.139 24.139.172 114 24.139.172 0 0 0 0

  2.9. Članarine turističkih zajednica 1.789.884 2.347.937 131 0 8 0 0 2.347.929

  2.10.Ostale naknade 1.567.357 2.947.939 188 280.620 311.679 185.014 0 2.170.626

  3. Novčane kazne 32.118.596 31.723.048 99 9.525.421 21.798.812 398.815 0 0

  4. Ostali prihodi 349.171 370.848 106 0 97.419 273.429 0 0

  5. Neporezni prihodi 455.840.051 397.147.429 87 194.953.913 85.163.428 116.807.151 0 222.937

  III VANBUDŽETSKI FONDOVI 2.344.934.020 2.512.248.822 107 0 0 0 2.512.248.822 0

  1. Dop.za PIO/MIO 1.300.507.585 1.399.476.162 108 0 0 0 1.399.476.162 0

  2. Dop.za zdrav. osiguranje 936.957.448 999.203.494 107 0 0 0 999.203.494 0

  3. Dop. za osig. od nezapos. 107.468.987 113.569.166 106 0 0 0 113.569.166 0

  4. Ostali doprinosi 0 0 0 0 0 0 0 0

  SVE UKUPNO: I + II + III 6.240.331.066 6.591.704.353 106 1.473.541.102 1.738.548.607 617.979.396 2.514.628.502 247.006.746napomena:

  * Izvor podataka: izvodi Banke 1** Direktna raspodjela prihoda gradu Sarajevu odpocela je od novembra 2015.god.

  P R E G L E D ukupno ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda

  za period januar/siječanj-septembar/rujan 2018.god

  Federalni i

  ostali

  korisnici

  R a s p o r e đ e n o Bruto naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.god.

  Bruto naplata

  za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.god.

  Index

  (3 : 2) Federalni

  budžet

  Općinski

  budžet

  *** Iznos se odnosi na prihode od namjenske putarine 0,10 KM po litri naftnog derivata koji su u 2017.god. se uplacivali u korist JP Autoceste FBiH .Od 01.02.2018.g. Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH navedeni iznos povećan je na 0,25 KM po litri naftnih derivata od čega 80% se koristi za financiranje Autocesta a ostatak za finansiranje ostalih cesta.

  Kantonalni

  budžetFondovi

  VRSTE

  JAVNIH PRIHODA

 • tabela I/2

  index

  2017.god. 2018.god. 2017.god. 2018.god. 2018/2017

  Federacija 1.511.131.353 1.473.541.102 24 22 98

  Kantoni 1.635.987.772 1.738.548.607 26 26 106

  Općine 541.605.031 617.979.396 9 9 114

  Fondovi 2.347.052.405 2.514.628.502 38 38 107

  Federalni i ostali korisnici 204.554.505 247.006.746 3 4 121

  UKUPNO: 6.240.331.066 6.591.704.353 100 100 106

  2

  iznos

  januar/siječanj-septembar/rujan

  struktura

  januar/siječanj-septembar/rujan

  G r a f i č k i p r i k a z

  raspoređenih javnih prihoda po osnovnim korisnicima

  0

  1.000.000.000

  2.000.000.000

  3.000.000.000

  Federacija Kantoni Općine Fondovi Federalni i ostalikorisnici

  januar-septembar2017januar-septembar2018

 • tabela I/3

  index

  2017.god. 2018.god. 2017.god. 2018.god. 2018/2017

  Prihodi od indirektnih poreza 2.397.388.238 2.565.765.470 38 39 107

  Porez na dohodak 246.846.224 275.382.470 4 4 112

  Zaostale uplate poreza 1.341.611 1.354.914 0 0 101

  Porez na dobit 275.409.588 308.116.478 4 5 112

  Porezi gradjana 75.965.891 73.934.562 1 1 97

  Ostali porezi 599.811 492.738 0 0 82

  Neporezni prihodi 455.840.051 397.147.429 7 6 87

  Naknade i takse 223.246.352 209.708.364 4 3 94

  Posebne naknade 186.291.513 215.459.210 3 3 116

  Novčane kazne 32.118.596 31.723.048 1 0 99

  Ostali prihodi 349.171 370.848 0 0 106

  Vanbudzetski fondovi 2.344.934.020 2.512.248.822 38 38 107

  UKUPNO: 6.240.331.066 6.591.704.353 100 100 106

  3

  Grafički prikaz

  uporednih podataka o javnim prihodima

  za period januar/siječanj-septembar/rujan 2018

  iznos

  januar/siječanj-septembar/rujan

  struktura

  januar/siječanj-septembar/rujan

  0

  500.000.000

  1.000.000.000

  1.500.000.000

  2.000.000.000

  2.500.000.000

  3.000.000.000

  januar-septembar2017

  januar-septembar2018

 • tabela II / 1

  Ukupno KM

  NAZIV PRIHODA januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  struktura

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  struktura

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  1 2 3 4 5 6I POREZNI PRIHODI 1.167.589.429 1.217.793.228 104

  1. Prihodi od indirektnih poreza * 1.112.270.846 1.154.078.067 104 74 78 1.1. Prihodi od indirektnih poreza 684.700.346 726.355.822 106 1.2. Prihodi od indirektnih poreza na ime finan.relevantnog duga 427.570.500 427.722.245 100 2. Porez na dobit 55.318.583 63.715.161 115 4 4

  II NEPOREZNI PRIHODI 343.541.924 255.747.874 74 1. Naknade i takse 22.460.430 23.629.526 105 1 2 1.1. Federalne administrativne takse 1.145.052 1.110.208 97

  1.2. Federalne sudske takse 18.761 21.017 112

  1.3. Ostale naknade i takse 21.296.617 22.498.301 106

  1.3.1. P utničke takse-naknade za unapredj.avio prometa 5.397.161 6.755.515 125

  1.3.2. Pos.takse za izmirenje duga za isporuku prir. gasa 1.249.954 1.048.613 84

  1.3.3. Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata 8.245.345 8.006.716 97

  1.3.4. Nak. i takse za veter.san.preg.živ.i biljaka 337.659 314.885 93

  1.3.5. Nak za korištenje podataka za prem.i kat. 764.356 820.587 107

  1.3.6. Ostale naknade i takse 5.302.142 5.551.985 105

  2. Posebne naknade 24.448.006 27.639.014 113 2 2 2.1. Prihodi vodoprivrede 0 0 0

  2.2. Nak za korištenje šuma *** 377.436 365.012 97

  2 .3. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća** 2.500.893 2.665.686 107

  2 .4. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim.** 176.523 188.387 107

  2 .5. Naknade po posebnim propisima 0 137 #DIV/0!

  2 .6. Naknade za privredjivanje igara na sreću 21.106.139 24.139.172 114

  2.6.1. Nak.za priredjivanje igara na sreću koji pripadaju FBiH 7.437.308 7.348.456

  2.6.2. Nak.za priredjivanje od igara na sreću 492.470 2.135.149 434

  2.6.3. Mj.nak.za privred.igara na sreću i nak.za pos.uredj. 13.176.361 14.655.567 111

  2 .7. Članarina turističke zajednice 0 0 0

  2 .8. Ostale naknade 287.015 280.620 98

  3. Novčane kazne 9.955.475 9.525.421 96 1 1 3.1. Novčane kazne za prekršaje 2.399.779 3.081.065 128

  3.2. Novčane kazne za krivična djela 7.304.413 6.076.463 83

  3.3. Novčane kazne za privredne prestupe 149.821 124.892 83

  3.4. Ostale novčane kazne 101.462 243.001 239

  3 .5. Ostali prihodi 0 0 0

  4. Ostali neporezni prihodi 286.678.013 194.953.913 113 19 13 4.1. Prihodi od dividendi 63.143.282 36.752.285 0

  4.2. Povrat anuiteta od krajnih korisnika za otplatu kredita 183.600.465 125.866.644 69

  4.3. Prihodi od ostvarenog prometa Lutrije 1.985.806 2.259.376 114

  4.4. Prihodi od kamata primljeni od pozajmice 400.026 144.280 36

  4.5. Tekuće potpore (grantovi) i donacije**** 4.726.917 2.016.213 0

  4.6. Prihodi od privatizacije 0 11.460 0

  4.7. Ostali prihodi od imovine 634.359 4.573.334 721

  4.8. Ostali neporezni prihodi 32.187.158 23.330.321 72

  U K U P N O: (I +II)***** 1.511.131.353 1.473.541.102 98 100 100Napomena:* U navedenom iznosu uključena je uplata od 618 KM izvršena po propisima do 31.12.2005.

  **U navedenom iznosu uključene su zaostale uplate od 24.792 KM izvršene po propisu od 31.12.2008.

  ***U navedenom iznosu uključene su zaostale uplate od 7.706 KM po propisima od 31.12.2009.

  4

  P R E G L E D

  ostvarenih i raspoređenih izvornih prihoda budžeta Federacije

  januar/siječanj-septembar/rujan 2 018. godine

  ****U nav.iznosu uk.su donacije za otklanjanje posljed.prirod.nesrece od 40 KM i prik.sred.za sanac.od poplava u iznosu od 0 KM

 • tabela II / 2

  index

  2017.god. 2018.god. 2017.god. 2018.god. 2018/2017

  Prihodi od indirektnih poreza 1.112.270.846 1.154.078.067 74 78 104

  Porez na dobit 55.318.583 63.715.161 4 4 115

  Naknade i takse 22.460.430 23.629.526 1 2 105

  Posebne naknade 24.448.006 27.639.014 2 2 113

  Novčane kazne 9.955.475 9.525.421 1 1 96

  Neporezni prihodi 286.678.013 194.953.913 19 13 68

  UKUPNO: 1.511.131.353 1.473.541.102 100 100 98

  5

  Grafički prikaz

  ostvarenih i raspoređenih izvornih prihoda budžeta Federacije

  iznos

  januar/siječanj-septembar/rujan

  struktura

  januar/siječanj-septembar/rujan

  0

  500.000.000

  1.000.000.000

  1.500.000.000

  Prihodi odindirektnih

  poreza

  Porez na dobit Naknade itakse

  Posebnenaknade

  Novčanekazne

  Neporezniprihodi

  januar-septembar 2017

  januar-septembar 2018

 • tabela III/1

  Ukupno 10 kantona ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8 I Porezni prihodi (1-6) 1.718.948.071 1.855.651.173 108 1.513.054.633 319.709.960 0 22.886.581

  1. Prihodi od indirektnih poreza 1.174.103.529 1.260.085.172 107 1.049.480.019 192.692.577 0 17.912.577 1.1. Prihodi kantona* 970.574.518 1.029.346.845 106 1.029.259.940 86.905 0 0 1.2. Prihodi općina 159.257.625 168.947.813 106 0 168.947.813 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta** 44.271.386 46.952.243 106 15.364.462 17.976.702 0 13.611.079 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 14.838.271 #DIV/0! 4.855.617 5.681.157 0 4.301.497 2. Porez na dohodak 246.846.224 275.382.470 112 208.009.901 67.372.569 0 0 3. Zaostale uplate poreza 1.341.611 1.354.914 101 874.943 479.971 0 0 4. Porez na dobit 220.091.005 244.401.317 111 243.576.855 824.462 0 0 5. Porezi građana 75.965.891 73.934.562 97 11.068.016 57.892.542 0 4.974.004 6. Ostali porezi 599.811 492.738 82 44.899 447.839 0 0 6.1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 579.417 452.571 78 5.003 447.568 0 0 6.2. Ostali porezi 20.394 40.167 197 39.896 271 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 512.665.944 553.209.276 108 225.493.974 293.253.172 2.379.680 32.082.450

  1. Naknade i takse 200.785.922 186.078.838 93 62.792.062 123.227.552 0 59.224 1.1. Administrativne takse 17.760.276 20.164.024 114 10.281.335 9.882.689 0 0 1.2. Sudske takse 18.771.282 18.948.566 101 18.945.591 2.975 0 0 1.3. Komunalne takse 17.956.771 18.429.128 103 724 18.428.404 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 146.297.593 128.537.120 88 33.564.412 94.913.484 0 59.224 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 1.641.494 2.671.779 163 0 2.671.779 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 374.435 378.351 101 378.351 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 3.614.865 3.900.509 108 523.630 3.363.881 0 12.998 1.4.4.Ostale naknade i takse 140.666.799 121.586.481 86 32.662.431 88.877.824 0 46.226 2. Posebne naknade 120.205.692 142.368.447 118 55.642.253 52.546.225 2.379.680 31.800.289 2.1. Posebne vodoprivredne naknade*** 48.986.797 61.128.216 125 15.360.696 25.566.769 2.378.781 17.821.970 2.2. Posebne cestovne naknade 27.724.908 28.686.813 103 9.505.141 10.012.987 0 9.168.685 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 26.422.404 27.590.926 104 8.685.925 9.913.280 0 8.991.721 2.2.2. Ostale naknade za ceste 1.302.504 1.095.887 84 819.216 99.707 0 176.964 2.3. Naknada za šume i šumski dop.***** 16.300.298 18.194.286 112 12.455.383 5.611.910 0 126.993 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 9.332.422 13.349.049 143 13.348.150 0 899 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća**** 13.989.210 14.950.381 107 4.360.237 10.450.064 0 140.080 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim.**** 979.811 1.044.446 107 300.959 719.481 0 24.006 2.7. Naknade po posebnim propisima 120 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 1.632.030 2.347.937 144 8 0 0 2.347.929 2.9. Ostale posebne naknade 1.260.096 2.667.319 212 311.679 185.014 0 2.170.626 3. Novčane kazne 22.512.292 22.568.475 100 21.896.231 672.244 0 0 3.1. Novcane kazne 22.163.121 22.197.627 100 21.798.812 398.815 0 0 3.2. Ostali prihodi 349.171 370.848 106 97.419 273.429 0 0 4. Neporezni prihodi 169.162.038 202.193.516 120 85.163.428 116.807.151 0 222.937 4. Neporezni prihodi 169.162.038 202.193.516 120 85.163.428 116.807.151 0 222.937

  U K U P N O: I + II 2.231.614.015 2.408.860.449 108 1.738.548.607 612.963.131 2.379.680 54.969.031napomena:

  *U navedenom iznosu uključene su uplate od 1.413.776 KM izvršena po propisima do 31.12.2005. **U navedenom iznosu uključene su uplate od 0 KM izvršena po propisima do 31.12.2005. 6 ***U navedenom iznosu uključene su uplate od 3.946 KM izvršena po propisima do 31.12.2005.

  Raspoređeni javni prihodi između budžeta kantona i budžeta općina

  januar/siječanj-septembar/rujan 2018 . godine

  ****U navedenom iznosu uključene su zaostale uplate od 91.911 KM izvršene po propisu od 31.12.2008. *****U navedenom iznosu uključene su zaostale uplate od 295.399 KM po propisima od 31.12.2009.

 • tabela III/2

  UNSKO-SANSKI KANTON ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8

  I Porezni prihodi (1-6) 158.640.869 169.681.366 107 129.231.932 36.048.467 0 4.400.967 1. Prihodi od indirektnih poreza 127.000.544 135.484.370 107 106.462.099 24.621.304 0 4.400.967 1.1. Prihodi kantona 101.363.758 106.463.776 105 106.462.099 1.677 0 0 1.2. Prihodi općina 20.200.237 21.432.720 106 0 21.432.720 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta 5.436.549 5.765.735 106 0 2.421.609 0 3.344.126 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 1.822.139 0 765.298 0 1.056.841 2. Porez na dohodak 16.409.722 18.094.421 110 11.859.083 6.235.338 0 0 3. Zaostale uplate poreza 40.865 38.914 95 19.114 19.800 0 0 4. Porez na dobit 9.969.078 10.891.636 109 10.891.636 0 0 0 5. Porezi građana 5.219.820 5.171.696 99 0 5.171.696 0 0 6. Ostali porezi 840 329 39 0 329 0 0 6.1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 720 227 32 0 227 0 0 6.2. Ostali porezi 120 102 0 0 102 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 42.314.159 61.571.385 146 20.102.469 38.707.528 317.637 2.443.751 1. Naknade i takse 16.120.145 27.135.631 168 4.387.297 22.748.334 0 0 1.1. Administrativne takse 3.070.791 4.835.068 157 1.278.031 3.557.037 0 0 1.2. Sudske takse 2.329.300 2.478.155 106 2.478.147 8 0 0 1.3. Komunalne takse 2.867.380 4.849.611 169 49 4.849.562 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 7.852.674 14.972.797 191 631.070 14.341.727 0 0 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 430.619 386.097 0 386.097 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 32.523 37.767 116 37.767 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 636.355 1.021.179 160 64.567 956.612 0 0 1.4.4.Ostale naknade i takse 6.753.177 13.527.754 200 528.736 12.999.018 0 0 2. Posebne naknade 8.846.990 9.586.689 108 2.553.760 4.271.541 317.637 2.443.751 2.1. Posebne vodoprivredne naknade 2.119.503 2.118.215 100 314.614 638.521 317.637 847.443 2.2. Posebne cestovne naknade 2.653.893 2.688.087 101 0 1.102.556 0 1.585.531 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 2.461.847 2.476.399 101 0 1.040.088 0 1.436.311 2.2.2. Ostale naknade za ceste 192.046 211.688 110 0 62.468 0 149.220 2.3. Naknada za šume i šumski dop. 2.282.436 2.964.065 130 1.132.107 1.831.958 0 0 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 806.445 813.840 101 813.840 0 0 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 870.335 930.961 107 273.845 657.116 0 0 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 33.111 35.969 109 10.599 25.370 0 0 2.7. Naknade po posebnim propisima 0 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 22.557 2.319 10 0 0 0 2.319 2.9. Ostale posebne naknade 58.710 33.233 57 8.755 16.020 0 8.458 3. Novčane kazne 3.213.124 3.142.291 98 3.069.526 72.765 0 0 3.1. Novcane kazne 3.191.406 3.104.306 97 3.058.685 45.621 0 0 3.2. Ostali prihodi 21.718 37.985 175 10.841 27.144 0 0 4. Neporezni prihodi 14.133.900 21.706.774 154 10.091.886 11.614.888 0 0 4. Neporezni prihodi 14.133.900 21.706.774 154 10.091.886 11.614.888 0 0

  U K U P N O: I + II 200.955.028 231.252.751 115 149.334.401 74.755.995 317.637 6.844.718

  7

  Raspoređeni javni prihodi između budžeta kantona i budžeta općina

  januar/siječanj-septembar/rujan 2018.godine

 • tabela III/3

  POSAVSKI KANTON ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8

  I Porezni prihodi (1-6) 31.398.301 31.945.799 102 27.285.072 4.660.727 0 0 1. Prihodi od indirektnih poreza 24.699.497 25.792.117 104 22.436.483 3.355.634 0 0 1.1. Prihodi kantona 21.038.877 21.680.425 103 21.680.291 134 0 0 1.2. Prihodi općina 2.726.490 2.807.913 103 0 2.807.913 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta 934.130 990.692 106 574.601 416.091 0 0 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 313.087 181.591 131.496 0 0 2. Porez na dohodak 2.904.184 3.218.216 111 2.109.217 1.108.999 0 0 3. Zaostale uplate poreza 7.548 15.997 212 10.234 5.763 0 0 4. Porez na dobit 3.146.735 2.542.334 81 2.542.334 0 0 0 5. Porezi građana 638.772 373.487 58 186.744 186.743 0 0 6. Ostali porezi 1.565 3.648 233 60 3.588 0 0 6.1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 1.445 3.528 244 0 3.528 0 0 6.2. Ostali porezi 120 120 100 60 60 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 6.619.996 8.286.756 125 2.901.908 4.565.888 0 818.960 1. Naknade i takse 1.809.920 2.107.658 116 381.485 1.679.947 0 46.226 1.1. Administrativne takse 322.369 320.519 99 88.954 231.565 0 0 1.2. Sudske takse 279.477 271.284 97 271.284 0 0 0 1.3. Komunalne takse 770.728 770.997 100 0 770.997 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 437.346 744.858 170 21.247 677.385 0 46.226 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 3.186 170.284 0 0 170.284 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 4.050 4.081 101 4.081 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 9.422 26.814 285 13.407 13.407 0 0 1.4.4.Ostale naknade i takse 420.688 543.679 129 3.759 493.694 0 46.226 2. Posebne naknade 1.239.857 1.409.504 114 659.964 199.743 0 549.797 2.1. Posebne vodoprivredne naknade 368.359 459.082 125 206.587 0 0 252.495 2.2. Posebne cestovne naknade 447.040 457.165 102 265.153 192.004 0 8 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 447.032 457.153 102 265.149 192.004 0 0 2.2.2. Ostale naknade za ceste 8 12 0 4 0 0 8 2.3. Naknada za šume i šumski dop. 116.992 126.993 109 0 0 0 126.993 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 149.420 188.224 0 188.224 0 0 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 141.836 146.561 103 0 6.481 0 140.080 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 8.298 24.725 298 0 719 0 24.006 2.7. Naknade po posebnim propisima 0 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 2.9. Ostale posebne naknade 7.912 6.754 85 0 539 0 6.215 3. Novčane kazne 381.038 336.566 88 309.094 27.472 0 0 3.1. Novcane kazne 357.947 308.286 86 303.744 4.542 0 0 3.2. Ostali prihodi 23.091 28.280 122 5.350 22.930 0 0 4. Neporezni prihodi 3.189.181 4.433.028 139 1.551.365 2.658.726 0 222.937 4. Neporezni prihodi 3.189.181 4.433.028 139 1.551.365 2.658.726 0 222.937

  U K U P N O: I + II 38.018.297 40.232.555 106 30.186.980 9.226.615 0 818.960

  8

 • tabela III/4

  TUZLANSKI KANTON ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8

  I Porezni prihodi (1-6) 277.651.249 307.229.990 111 236.280.741 64.179.356 0 6.769.893

  1. Prihodi od indirektnih poreza 197.728.790 212.228.396 107 167.131.083 38.327.420 0 6.769.893 1.1. Prihodi kantona 158.084.507 167.187.285 106 167.131.083 56.202 0 0 1.2. Prihodi općina 31.281.383 33.368.882 107 0 33.368.882 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta 8.362.900 8.869.279 106 0 3.725.097 0 5.144.182 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 2.802.950 0 1.177.239 0 1.625.711 2. Porez na dohodak 37.389.446 43.596.097 117 26.566.469 17.029.628 0 0 3. Zaostale uplate poreza 583.831 587.908 101 347.856 240.052 0 0 4. Porez na dobit 32.786.553 42.218.253 129 42.218.253 0 0 0 5. Porezi građana 9.150.011 8.582.256 94 0 8.582.256 0 0 6. Ostali porezi 12.618 17.080 135 17.080 0 0 0 6.1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 494 203 41 203 0 0 0 6.2. Ostali porezi 12.124 16.877 139 16.877 0 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 90.978.191 90.426.342 99 39.980.009 42.864.573 0 7.581.760 1. Naknade i takse 31.746.309 29.938.658 94 6.538.088 23.400.570 0 0 1.1. Administrativne takse 3.439.593 3.536.448 103 1.341.111 2.195.337 0 0 1.2. Sudske takse 3.288.816 3.202.408 97 3.201.890 518 0 0 1.3. Komunalne takse 2.709.590 2.647.672 98 175 2.647.497 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 22.308.310 20.552.130 92 1.994.912 18.557.218 0 0 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 144.041 1.234.138 857 0 1.234.138 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 69.176 69.931 101 69.931 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 718.234 740.096 103 130.627 609.469 0 0 1.4.4.Ostale naknade i takse 21.376.859 18.507.965 87 1.794.354 16.713.611 0 0 2. Posebne naknade 22.094.544 23.575.373 107 10.727.620 5.265.993 0 7.581.760 2.1. Posebne vodoprivredne naknade 7.804.705 7.633.022 98 3.285.356 333.420 0 4.014.246 2.2. Posebne cestovne naknade 5.872.557 6.150.886 105 0 2.583.372 0 3.567.514 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 5.872.557 6.150.886 105 0 2.583.372 0 3.567.514 2.2.2. Ostale naknade za ceste 0 0 0 0 0 0 0 2.3. Naknada za šume i šumski dop. 3.649.437 3.002.809 82 2.519.305 483.504 0 0 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 1.816.065 4.141.122 228 4.141.122 0 0 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 2.203.253 2.477.994 112 729.703 1.748.291 0 0 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 111.769 100.407 90 29.584 70.823 0 0 2.7. Naknade po posebnim propisima 0 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 475.378 0 0 0 0 0 0 2.9. Ostale posebne naknade 161.380 69.133 43 22.550 46.583 0 0 3. Novčane kazne 2.859.971 3.141.172 110 3.039.295 101.877 0 0 3.1. Novcane kazne 2.775.853 3.088.047 111 2.988.120 99.927 0 0 3.2. Ostali prihodi 84.118 53.125 63 51.175 1.950 0 0 4. Neporezni prihodi 34.277.367 33.771.139 99 19.675.006 14.096.133 0 0 4. Neporezni prihodi 34.277.367 33.771.139 99 19.675.006 14.096.133 0 0

  U K U P N O: I + II 368.629.440 397.656.332 108 276.260.750 107.043.929 0 14.351.653

  9

 • tabela III/5

  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8

  I Porezni prihodi (1-6) 232.553.290 250.015.939 108 200.123.072 49.892.867 0 0 1. Prihodi od indirektnih poreza 166.742.122 180.174.434 108 149.071.537 31.102.897 0 0 1.1. Prihodi kantona 134.834.132 143.926.170 107 143.917.961 8.209 0 0 1.2. Prihodi općina 25.541.738 27.362.788 107 0 27.362.788 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta 6.366.252 6.751.733 106 3.916.005 2.835.728 0 0 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 2.133.743 1.237.571 896.172 0 0 2. Porez na dohodak 30.898.551 35.614.270 115 23.180.728 12.433.542 0 0 3. Zaostale uplate poreza 121.321 66.791 55 17.583 49.208 0 0 4. Porez na dobit 28.127.807 27.850.029 99 27.850.029 0 0 0 5. Porezi građana 6.644.385 6.307.220 95 0 6.307.220 0 0 6. Ostali porezi 19.104 3.195 17 3.195 0 0 0 6.1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 19.055 3.089 16 3.089 0 0 0 6.2. Ostali porezi 49 106 216 106 0 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 79.345.027 89.461.433 113 30.612.217 55.618.145 864.146 2.366.925 1. Naknade i takse 27.369.886 28.283.992 103 6.320.708 21.963.284 0 0 1.1. Administrativne takse 2.051.482 2.127.859 104 681.362 1.446.497 0 0 1.2. Sudske takse 2.989.632 2.931.394 98 2.931.394 0 0 0 1.3. Komunalne takse 1.655.855 1.696.738 102 260 1.696.478 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 20.672.917 21.528.001 104 2.707.692 18.820.309 0 0 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 105.058 94.139 0 0 94.139 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 58.929 61.160 104 61.160 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 993.436 963.257 97 104.815 858.442 0 0 1.4.4.Ostale naknade i takse 19.515.494 20.409.445 105 2.541.717 17.867.728 0 0 2. Posebne naknade 15.678.757 17.925.515 114 11.198.334 3.496.110 864.146 2.366.925 2.1. Posebne vodoprivredne naknade 5.429.143 5.768.966 106 2.600.250 0 864.146 2.304.570 2.2. Posebne cestovne naknade 4.532.412 4.756.537 105 2.791.951 1.964.586 0 0 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 4.460.862 4.677.534 105 2.712.967 1.964.567 0 0 2.2.2. Ostale naknade za ceste 71.550 79.003 110 78.984 19 0 0 2.3. Naknada za šume i šumski dop. 865.534 892.062 103 735.482 156.580 0 0 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 2.988.701 4.482.936 150 4.482.936 0 0 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 1.641.803 1.822.755 111 536.448 1.286.307 0 0 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 78.441 81.288 104 23.930 57.358 0 0 2.7. Naknade po posebnim propisima 0 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 60.951 25.095 41 0 0 0 25.095 2.9. Ostale posebne naknade 81.772 95.876 117 27.337 31.279 0 37.260 3. Novčane kazne 4.700.848 4.726.196 101 4.456.490 269.706 0 0 3.1. Novcane kazne 4.629.244 4.592.467 99 4.456.204 136.263 0 0 3.2. Ostali prihodi 71.604 133.729 187 286 133.443 0 0 4. Neporezni prihodi 31.595.536 38.525.730 122 8.636.685 29.889.045 0 0 4. Neporezni prihodi 31.595.536 38.525.730 122 8.636.685 29.889.045 0 0

  U K U P N O: I + II 311.898.317 339.477.372 109 230.735.289 105.511.012 864.146 2.366.925

  10

 • tabela III/6

  BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8

  I Porezni prihodi (1-6) 24.842.678 27.090.451 109 22.738.696 4.351.755 0 0 1. Prihodi od indirektnih poreza 18.531.494 19.795.473 107 17.807.071 1.988.402 0 0 1.1. Prihodi kantona 16.421.101 17.370.735 106 17.369.841 894 0 0 1.2. Prihodi općina 1.570.280 1.670.894 106 0 1.670.894 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta 540.113 572.817 106 332.234 240.583 0 0 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 181.027 104.996 76.031 0 0 2. Porez na dohodak 3.023.573 3.865.489 128 2.533.441 1.332.048 0 0 3. Zaostale uplate poreza 14.139 15.755 111 8.571 7.184 0 0 4. Porez na dobit 2.585.674 2.748.205 106 1.923.743 824.462 0 0 5. Porezi građana 687.798 665.529 97 465.870 199.659 0 0 6. Ostali porezi 0 0 0 0 0 0 0 6.1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 0 0 0 0 0 0 0 6.2. Ostali porezi 0 0 0 0 0 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 5.355.951 8.009.541 150 4.771.987 3.009.525 0 228.029

  1. Naknade i takse 1.196.121 1.398.654 117 421.868 963.788 0 12.998 1.1. Administrativne takse 178.508 193.942 109 126.326 67.616 0 0 1.2. Sudske takse 143.272 173.008 121 173.008 0 0 0 1.3. Komunalne takse 280.921 299.979 107 185 299.794 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 593.420 731.725 123 122.349 596.378 0 12.998 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 10.635 14.228 0 0 14.228 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 4.116 4.377 106 4.377 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 27.922 48.763 175 9.808 25.957 0 12.998 1.4.4.Ostale naknade i takse 550.747 664.357 121 108.164 556.193 0 0

  2. Posebne naknade 1.149.211 1.354.251 118 651.931 487.289 0 215.031

  2.1. Posebne vodoprivredne naknade 448.745 555.978 124 170.310 177.499 0 208.169 2.2. Posebne cestovne naknade 272.843 287.180 105 166.569 120.611 0 0 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 272.843 287.168 105 166.557 120.611 0 0 2.2.2. Ostale naknade za ceste 0 12 0 12 0 0 0 2.3. Naknada za šume i šumski dop. 150.687 195.463 130 155.541 39.922 0 0 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 92.545 97.971 0 97.971 0 0 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 137.757 168.144 122 49.476 118.668 0 0 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 33.348 35.289 106 10.380 24.909 0 0 2.7. Naknade po posebnim propisima 120 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 620 976 0 0 0 0 976 2.9. Ostale posebne naknade 12.546 13.250 106 1.684 5.680 0 5.886 3. Novčane kazne 310.306 284.535 92 282.930 1.605 0 0 3.1. Novcane kazne 310.306 284.511 92 282.906 1.605 0 0 3.2. Ostali prihodi 0 24 0 24 0 0 0 4. Neporezni prihodi 2.700.313 4.972.101 184 3.415.258 1.556.843 0 0 4. Neporezni prihodi 2.700.313 4.972.101 184 3.415.258 1.556.843 0 0

  U K U P N O: I + II 30.198.629 35.099.992 116 27.510.683 7.361.280 0 228.029

  11

 • tabela III/7

  SREDNJOBOSANSKI KANTON ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8

  I Porezni prihodi (1-6) 157.194.649 167.062.585 106 130.015.163 31.585.140 0 5.462.282 1. Prihodi od indirektnih poreza 117.729.553 124.796.858 106 100.151.501 19.183.075 0 5.462.282 1.1. Prihodi kantona 95.553.873 100.153.931 105 100.151.501 2.430 0 0 1.2. Prihodi općina 18.262.072 19.180.645 105 0 19.180.645 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta 3.913.608 4.150.578 106 0 0 0 4.150.578 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 1.311.704 0 0 0 1.311.704 2. Porez na dohodak 17.301.669 19.545.578 113 11.727.347 7.818.231 0 0 3. Zaostale uplate poreza 42.917 129.812 302 79.564 50.248 0 0 4. Porez na dobit 17.247.083 17.425.182 101 17.425.182 0 0 0 5. Porezi građana 4.870.475 5.161.981 106 630.881 4.531.100 0 0 6. Ostali porezi 2.952 3.174 108 688 2.486 0 0 6.1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 2.933 3.108 106 622 2.486 0 0 6.2. Ostali porezi 19 66 347 66 0 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 39.046.340 43.444.945 111 14.163.973 24.650.101 0 4.630.871 1. Naknade i takse 13.229.382 12.581.520 95 4.253.036 8.328.484 0 0 1.1. Administrativne takse 2.766.937 2.831.307 102 1.804.758 1.026.549 0 0 1.2. Sudske takse 1.185.269 1.320.516 111 1.320.466 50 0 0 1.3. Komunalne takse 3.364.603 1.962.462 58 0 1.962.462 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 5.912.573 6.467.235 109 1.127.812 5.339.423 0 0 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 0 0 0 0 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 37.445 40.254 108 40.254 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 192.754 199.468 103 54.627 144.841 0 0 1.4.4.Ostale naknade i takse 5.682.374 6.227.513 110 1.032.931 5.194.582 0 0 2. Posebne naknade 11.791.597 13.707.581 116 3.379.311 5.697.399 0 4.630.871 2.1. Posebne vodoprivredne naknade 5.442.118 6.849.089 126 805.428 4.402.979 0 1.640.682 2.2. Posebne cestovne naknade 2.762.727 2.952.935 107 0 0 0 2.952.935 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 2.762.727 2.952.935 107 0 0 0 2.952.935 2.2.2. Ostale naknade za ceste 0 0 0 0 0 0 0 2.3. Naknada za šume i šumski dop. 1.441.841 1.639.266 114 1.237.750 401.516 0 0 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 905.507 963.645 106 963.645 0 0 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 1.090.124 1.172.550 108 344.911 827.639 0 0 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 47.141 59.230 126 17.443 41.787 0 0 2.7. Naknade po posebnim propisima 0 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 39.972 17.120 43 0 0 0 17.120 2.9. Ostale posebne naknade 62.167 53.746 86 10.134 23.478 0 20.134 3. Novčane kazne 2.201.161 2.228.064 101 2.204.327 23.737 0 0 3.1. Novcane kazne 2.181.097 2.218.375 102 2.196.947 21.428 0 0 3.2. Ostali prihodi 20.064 9.689 48 7.380 2.309 0 0 4. Neporezni prihodi 11.824.200 14.927.780 126 4.327.299 10.600.481 0 0 4. Neporezni prihodi 11.824.200 14.927.780 126 4.327.299 10.600.481 0 0

  U K U P N O: I + II 196.240.989 210.507.530 107 144.179.136 56.235.241 0 10.093.153

  12

 • tabela III/8

  ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8

  I Porezni prihodi (1-6) 163.052.196 170.656.677 105 131.591.217 39.065.460 0 0 1. Prihodi od indirektnih poreza 106.089.376 112.580.085 106 91.831.344 20.748.741 0 0 1.1. Prihodi kantona 84.332.114 88.395.073 105 88.390.848 4.225 0 0 1.2. Prihodi općina 17.507.191 18.253.122 104 0 18.253.122 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta 4.250.071 4.507.416 106 2.614.301 1.893.115 0 0 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 1.424.474 #DIV/0! 826.195 598.279 0 0 2. Porez na dohodak 28.575.159 29.841.289 104 18.200.201 11.641.088 0 0 3. Zaostale uplate poreza 89.321 67.090 75 40.747 26.343 0 0 4. Porez na dobit 21.506.030 21.475.383 100 21.475.383 0 0 0 5. Porezi građana 6.791.285 6.691.501 99 42.702 6.648.799 0 0 6. Ostali porezi 1.025 1.329 130 840 489 0 0 6.1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 790 978 124 489 489 0 0 6.2. Ostali porezi 235 351 149 351 0 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 54.509.895 66.079.081 121 30.424.500 31.116.046 844.718 3.693.817 1. Naknade i takse 19.472.277 21.965.544 113 15.964.562 6.000.982 0 0 1.1. Administrativne takse 1.489.398 1.545.456 104 972.622 572.834 0 0 1.2. Sudske takse 1.983.666 2.177.306 110 2.175.207 2.099 0 0 1.3. Komunalne takse 586.723 351.640 60 0 351.640 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 15.412.490 17.891.142 116 12.816.733 5.074.409 0 0 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 40.614 41.968 103 0 41.968 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 41.049 42.893 104 42.893 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 123.835 122.826 99 29.657 93.169 0 0 1.4.4.Ostale naknade i takse 15.206.992 17.683.455 116 12.744.183 4.939.272 0 0 2. Posebne naknade 20.525.228 27.865.610 136 4.988.923 18.338.152 844.718 3.693.817 2.1. Posebne vodoprivredne naknade 14.216.429 21.506.747 151 2.531.460 15.881.280 843.819 2.250.188 2.2. Posebne cestovne naknade 2.807.977 2.906.305 104 1.704.306 1.201.999 0 0 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 2.710.516 2.861.898 106 1.659.899 1.201.999 0 0 2.2.2. Ostale naknade za ceste 97.461 44.407 46 44.407 0 0 0 2.3. Naknada za šume i šumski dop. 302.862 216.349 71 216.349 0 0 0 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 1.097 899 82 0 0 899 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 1.607.183 1.630.829 101 480.307 1.150.522 0 0 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 99.153 98.529 99 29.014 69.515 0 0 2.7. Naknade po posebnim propisima 0 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 898.524 881.014 98 0 0 0 881.014 2.9. Ostale posebne naknade 592.003 624.938 106 27.487 34.836 0 562.615 3. Novčane kazne 1.593.028 1.637.295 103 1.584.656 52.639 0 0 3.1. Novcane kazne 1.592.998 1.637.099 103 1.584.586 52.513 0 0 3.2. Ostali prihodi 30 196 0 70 126 0 0 4. Neporezni prihodi 12.919.362 14.610.632 113 7.886.359 6.724.273 0 0 4. Neporezni prihodi 12.919.362 14.610.632 113 7.886.359 6.724.273 0 0

  U K U P N O: I + II 217.562.091 236.735.758 109 162.015.717 70.181.506 844.718 3.693.817

  13

  HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

 • tabela III/9

  ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8

  I Porezni prihodi (1-6) 69.864.793 74.912.715 107 58.004.853 15.628.427 0 1.279.435 1. Prihodi od indirektnih poreza 44.604.589 47.187.515 106 37.749.157 8.158.923 0 1.279.435 1.1. Prihodi kantona 35.927.760 37.750.627 105 37.749.157 1.470 0 0 1.2. Prihodi općina 7.096.520 7.230.966 102 0 7.230.966 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta 1.580.309 1.676.195 106 0 704.002 0 972.193 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 529.727 #DIV/0! 0 222.485 0 307.242 2. Porez na dohodak 9.484.551 10.168.021 107 4.142.137 6.025.884 0 0 3. Zaostale uplate poreza 12.720 63.505 499 2.481 61.024 0 0 4. Porez na dobit 13.586.654 15.547.602 114 15.547.602 0 0 0 5. Porezi građana 1.973.649 1.716.759 87 563.476 1.153.283 0 0 6. Ostali porezi 202.630 229.313 113 0 229.313 0 0 6.1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 201.679 229.204 114 0 229.204 0 0 6.2. Ostali porezi 951 109 11 0 109 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 16.331.741 19.711.823 121 6.856.020 10.987.909 219.526 1.648.368 1. Naknade i takse 5.305.752 5.912.057 111 2.061.892 3.850.165 0 0 1.1. Administrativne takse 712.623 809.896 114 437.063 372.833 0 0 1.2. Sudske takse 820.350 839.948 102 839.648 300 0 0 1.3. Komunalne takse 630.051 322.236 51 0 322.236 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 3.142.728 3.939.977 125 785.181 3.154.796 0 0 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 6.486 19.486 300 0 19.486 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 18.999 20.047 106 20.047 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 201.231 142.185 71 13.311 128.874 0 0 1.4.4.Ostale naknade i takse 2.916.012 3.758.259 129 751.823 3.006.436 0 0 2. Posebne naknade 5.268.052 6.252.494 119 2.467.313 1.917.287 219.526 1.648.368 2.1. Posebne vodoprivredne naknade 1.792.715 2.712.176 151 658.651 1.248.328 219.526 585.671 2.2. Posebne cestovne naknade 1.030.445 1.062.697 103 0 0 0 1.062.697 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 1.000.931 1.034.961 103 0 0 0 1.034.961 2.2.2. Ostale naknade za ceste 29.514 27.736 94 0 0 0 27.736 2.3. Naknada za šume i šumski dop. 1.161.398 1.237.120 107 1.002.560 234.560 0 0 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 597.808 623.221 104 623.221 0 0 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 595.494 552.367 93 162.573 389.794 0 0 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 29.501 36.431 123 10.717 25.714 0 0 2.7. Naknade po posebnim propisima 0 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 29.918 0 0 0 0 0 0 2.9. Ostale posebne naknade 30.773 28.482 93 9.591 18.891 0 0 3. Novčane kazne 736.034 825.675 112 814.641 11.034 0 0 3.1. Novcane kazne 724.959 815.835 113 804.801 11.034 0 0 3.2. Ostali prihodi 11.075 9.840 89 9.840 0 0 0 4. Neporezni prihodi 5.021.903 6.721.597 134 1.512.174 5.209.423 0 0 4. Neporezni prihodi 5.021.903 6.721.597 134 1.512.174 5.209.423 0 0

  U K U P N O: I + II 86.196.534 94.624.538 110 64.860.873 26.616.336 219.526 2.927.803

  14

  ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

 • tabela III/10

  SARAJEVSKI KANTON ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8

  I Porezni prihodi (1-6) 547.717.767 597.609.318 109 529.375.699 63.259.615 0 4.974.004 1. Prihodi od indirektnih poreza 323.157.293 351.704.037 109 315.033.869 36.670.168 0 0 1.1. Prihodi kantona 283.948.630 305.748.115 108 305.748.115 0 0 0 1.2. Prihodi općina 27.737.900 29.946.000 108 0 29.946.000 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta 11.470.763 12.165.326 106 7.055.888 5.109.438 0 0 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 3.844.596 2.229.866 1.614.730 0 0 2. Porez na dohodak 96.123.794 106.073.155 110 104.174.445 1.898.710 0 0 3. Zaostale uplate poreza 390.728 344.196 88 330.785 13.411 0 0 4. Porez na dobit 89.068.213 101.002.888 113 101.002.888 0 0 0 5. Porezi građana 38.971.625 38.464.467 99 8.813.137 24.677.326 0 4.974.004 6. Ostali porezi 6.114 20.575 337 20.575 0 0 0 6.1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 0 600 600 0 0 0 6.2. Ostali porezi 6.114 19.975 327 19.975 0 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 166.363.715 150.539.972 90 71.599.404 70.627.081 0 8.313.487 1. Naknade i takse 82.014.753 53.736.866 66 21.870.787 31.866.079 0 0 1.1. Administrativne takse 3.477.018 3.589.458 103 3.544.796 44.662 0 0 1.2. Sudske takse 5.435.202 5.241.831 96 5.241.831 0 0 0 1.3. Komunalne takse 4.806.589 5.119.501 107 0 5.119.501 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 68.295.944 39.786.076 58 13.084.160 26.701.916 0 0 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 899.325 711.439 79 0 711.439 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 99.203 88.476 89 88.476 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 704.914 612.709 87 91.195 521.514 0 0 1.4.4.Ostale naknade i takse 66.592.502 38.373.452 58 12.904.489 25.468.963 0 0 2. Posebne naknade 28.579.412 33.247.392 116 17.422.120 7.511.785 0 8.313.487 2.1. Posebne vodoprivredne naknade 9.243.032 9.749.082 105 4.387.058 0 0 5.362.024 2.2. Posebne cestovne naknade 6.440.285 6.477.809 101 3.966.712 2.511.097 0 0 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 5.662.393 5.890.181 104 3.416.304 2.473.877 0 0 2.2.2. Ostale naknade za ceste 777.892 587.628 76 550.408 37.220 0 0 2.3. Naknada za šume i šumski dop. 4.772.690 5.673.220 119 5.144.943 528.277 0 0 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 1.794.618 1.852.740 103 1.852.740 0 0 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 5.453.172 5.780.282 106 1.704.168 4.076.114 0 0 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 528.490 558.892 106 165.266 393.626 0 0 2.7. Naknade po posebnim propisima 0 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 104.110 1.421.405 1.365 0 0 0 1.421.405 2.9. Ostale posebne naknade 243.015 1.733.962 714 201.233 2.671 0 1.530.058 3. Novčane kazne 6.120.405 5.889.260 96 5.799.057 90.203 0 0 3.1. Novcane kazne 6.028.638 5.810.066 96 5.786.604 23.462 0 0 3.2. Ostali prihodi 91.767 79.194 86 12.453 66.741 0 0 4. Neporezni prihodi 49.649.145 57.666.454 116 26.507.440 31.159.014 0 0 4. Neporezni prihodi 49.649.145 57.666.454 116 26.507.440 31.159.014 0 0

  U K U P N O: I + II 714.081.482 748.149.290 105 600.975.103 133.886.696 0 13.287.491

  15

 • tabela III/11

  KANTON 10 ukupno KM

  NAZIV PRIHODA

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Index

  (3:2)

  Kantonalni

  budžet

  Općinski

  budžetFondovi

  Federalni i ostali

  korisnici

  1 2 3 4 5 6 7 8

  I Porezni prihodi (1-6) 56.032.279 59.446.333 106 48.408.188 11.038.145 0 0 1. Prihodi od indirektnih poreza 47.820.271 50.341.887 105 41.805.875 8.536.012 0 0 1.1. Prihodi kantona 39.069.766 40.670.708 104 40.659.044 11.664 0 0 1.2. Prihodi općina 7.333.814 7.693.883 105 0 7.693.883 0 0 1.3. Prihodi Direkcija cesta 1.416.691 1.502.472 106 871.433 631.039 0 0 1.4. Prihodi na ime fin.autocesta i dr.cesta u FBiH 0 474.824 275.398 199.426 0 0 2. Porez na dohodak 4.735.575 5.365.934 113 3.516.833 1.849.101 0 0 3. Zaostale uplate poreza 38.221 24.946 65 18.008 6.938 0 0 4. Porez na dobit 2.067.178 2.699.805 131 2.699.805 0 0 0 5. Porezi građana 1.018.071 799.666 79 365.206 434.460 0 0 6. Ostali porezi 352.963 214.095 61 2.461 211.634 0 0 6.2. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 352.301 211.634 60 0 211.634 0 0 6.3. Ostali porezi 662 2.461 372 2.461 0 0 0

  II Neporezni prihodi (1-4) 11.800.929 15.677.998 133 4.081.487 11.106.376 133.653 356.482 1. Naknade i takse 2.521.377 3.018.258 120 592.339 2.425.919 0 0 1.1. Administrativne takse 251.557 374.071 149 6.312 367.759 0 0 1.2. Sudske takse 316.298 312.716 99 312.716 0 0 0 1.3. Komunalne takse 284.331 408.292 144 55 408.237 0 0 1.4. Ostale naknade i takse 1.669.191 1.923.179 115 273.256 1.649.923 0 0 1.4.1.Nak.za izgradnu i održavanje jav.skloništa 1.530 0 0 0 0 0 0 1.4.2.Nak.za tehnički pregled vozila 8.945 9.365 105 9.365 0 0 0 1.4.3.Nak.za korištenje podataka za prem.i kat. 6.762 23.212 343 11.616 11.596 0 0 1.4.4.Ostale naknade i takse 1.651.954 1.890.602 114 252.275 1.638.327 0 0 2. Posebne naknade 5.032.044 7.444.038 148 1.592.977 5.360.926 133.653 356.482 2.1. Posebne vodoprivredne naknade 2.122.048 3.775.859 178 400.982 2.884.742 133.653 356.482 2.2. Posebne cestovne naknade 904.729 947.212 105 610.450 336.762 0 0 2.2.1. Naknade za upotrebu cesta 770.696 801.811 104 465.049 336.762 0 0 2.2.2. Ostale naknade za ceste 134.033 145.401 108 145.401 0 0 0 2.3. Naknada za šume i šumski dop. 1.556.421 2.246.939 144 311.346 1.935.593 0 0 2.4. Naknade za zaštitu okoliša 180.216 184.451 0 184.451 0 0 0 2.5. Pos.nak.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je os.zb.n.plaća 248.253 267.938 108 78.806 189.132 0 0 2.6. Pos.nak za zaš.od pr.i dr.nes.po os.neto prim. 10.559 13.686 130 4.026 9.660 0 0 2.7. Naknade po posebnim propisima 0 0 0 0 0 0 0 2.8. Članarine turističkih zajednica 0 8 0 8 0 0 0 2.9. Ostale posebne naknade 9.818 7.945 81 2.908 5.037 0 0 3. Novčane kazne 396.377 357.421 90 336.215 21.206 0 0 3.1. Novcane kazne 370.673 338.635 91 336.215 2.420 0 0 3.2. Ostali prihodi 25.704 18.786 0 18.786 0 0 4. Neporezni prihodi 3.851.131 4.858.281 126 1.559.956 3.298.325 0 0 4. Neporezni prihodi 3.851.131 4.858.281 126 1.559.956 3.298.325 0 0

  U K U P N O: I + II 67.833.208 75.124.331 111 52.489.675 22.144.521 133.653 356.482

  16

 • tabela III/12

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017.godine

  Bruto

  naplata za period

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018.godine

  Unsko-Sanski 200.955.028 231.252.751

  Posavski 38.018.297 40.232.555

  Tuzlanski 368.629.440 397.656.332

  Zeničko-Dobojski 311.898.317 339.477.372

  Bosansko-Podrinjski 30.198.629 35.099.992

  Srednjobosanski 196.240.989 210.507.530

  Hercegovacko-Neretvanski 217.562.091 236.735.758

  Zapadno-Hercegovacki 86.196.534 94.624.538

  Sarajevski kanton 714.081.482 748.149.290

  Kanton 10 67.833.208 75.124.331

  U k u p n o: 2.231.614.015 2.408.860.449

  17

  G r a f i č k i p r i k a z

  za period januar/siječanj-septembar/rujan 2018.godine

  0

  100.000.000

  200.000.000

  300.000.000

  400.000.000

  500.000.000

  600.000.000

  700.000.000

  800.000.000

  januar-septembar2017

  januar-septembar2018

 • tabela III / 13

  index

  2017.god. 2018.god. 2017.god. 2018.god. 2018/2017

  Prihodi od indirektnih poreza 1.174.103.529 1.260.085.172 53 52 107

  Porez na dohodak 246.846.224 275.382.470 11 11 112

  Zaostale uplate poreza 1.341.611 1.354.914 0 0 101

  Porez na dobit 220.091.005 244.401.317 10 10 111

  Porezi gradjana 75.965.891 73.934.562 3 3 97

  Ostali porezi 599.811 492.738 0 0 82

  Neporezni prihodi 169.162.038 202.193.516 8 8 120

  Naknade i takse 200.785.922 186.078.838 9 8 93

  Posebne naknade 120.205.692 142.368.447 5 6 118

  Novčane kazne 22.163.121 22.197.627 1 1 100

  Ostali prihodi 349.171 370.848 0 0 106

  UKUPNO: 2.231.614.015 2.408.860.449 100 100 108

  18

  Grafički prikaz

  rasporedjenih javnih prihoda kantona

  iznos

  janur/siječanj-septembar/rujan

  struktura

  januar/siječanj-septembar/rujan

  0

  500.000.000

  1.000.000.000

  1.500.000.000

  Prihodi odindirektnih

  poreza

  Porez nadohodak

  Zaostaleuplateporeza

  Porez nadobit

  Porezigradjana

  Ostali porezi Neporezniprihodi

  Naknade itakse

  Posebnenaknade

  Novčanekazne

  Ostaliprihodi

  januar-septembar2017

 • tabela IV/1

  K a n t o n i Vrste korisnikaPrihodi

  vodoprivrede

  Naknada

  za upotrebu

  puteva

  Naknada

  za šume i

  šumski

  doprinos

  Naknade

  za zaštitu

  okoliša

  Posebna

  nak. za zaš.od

  prir.i dr.nes. gdje

  je osnov. zbirni

  iznos neto plaća

  Posebna nak.

  za zaš.od pr.i

  dr.nes.po os.neto

  prim.po

  os.sam.djel.i

  pov.sam.rada

  Naknade po

  posebnim

  propisima

  Naknade za

  privredjivanje

  igara na sreću

  Članarine

  turističkih

  zajednica

  Ostale

  naknadeUkupno

  kantonalni budžet 314.614 0 1.132.107 813.840 273.845 10.599 0 0 0 8.755 2.553.760

  općinski budžet 638.521 62.468 1.831.958 0 657.116 25.370 0 0 0 16.020 3.231.453

  fondovi 317.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.637

  federalni korisnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ostali korisnici 847.443 2.625.619 0 0 0 0 0 0 0 0 3.473.062

  ukupno 2.118.215 2.688.087 2.964.065 813.840 930.961 35.969 0 0 0 24.775 9.575.912

  kantonalni budžet 206.587 265.153 0 188.224 0 0 0 0 0 0 659.964

  općinski budžet 0 192.004 0 0 6.481 719 0 0 0 539 199.743

  fondovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  federalni korisnici 252.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.495

  ostali korisnici 0 8 126.993 0 140.080 24.006 0 0 0 6.215 297.302

  ukupno 459.082 457.165 126.993 188.224 146.561 24.725 0 0 0 6.754 1.409.504

  kantonalni budžet 3.285.356 0 2.519.305 4.141.122 729.703 29.584 0 0 0 22.550 10.727.620

  općinski budžet 333.420 0 483.504 0 1.748.291 70.823 0 0 0 46.583 2.682.621

  fondovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  federalni korisnici 4.014.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.014.246

  ostali korisnici 0 6.150.886 0 0 0 0 0 0 0 0 6.150.886

  ukupno 7.633.022 6.150.886 3.002.809 4.141.122 2.477.994 100.407 0 0 0 69.133 23.575.373

  kantonalni budžet 2.600.250 2.791.951 735.482 4.482.936 536.448 23.930 0 0 0 27.337 11.198.334

  općinski budžet 0 1.964.586 156.580 0 1.286.307 57.358 0 0 0 31.279 3.496.110

  fondovi 864.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864.146

  federalni korisnici 2.304.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.304.570

  ostali korisnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ukupno 5.768.966 4.756.537 892.062 4.482.936 1.822.755 81.288 0 0 0 58.616 17.863.160

  kantonalni budžet 170.310 166.569 155.541 97.971 49.476 10.380 0 0 0 1.684 651.931

  općinski budžet 177.499 120.611 39.922 0 118.668 24.909 0 0 0 5.680 487.289

  fondovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  federalni korisnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ostali korisnici 208.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.169

  ukupno 555.978 287.180 195.463 97.971 168.144 35.289 0 0 0 7.364 1.347.389

  kantonalni budžet 805.428 0 1.237.750 963.645 344.911 17.443 0 0 0 10.134 3.379.311

  općinski budžet 4.402.979 0 401.516 0 827.639 41.787 0 0 0 23.478 5.697.399

  fondovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  federalni korisnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ostali korisnici 1.640.682 2.952.935 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.617

  ukupno 6.849.089 2.952.935 1.639.266 963.645 1.172.550 59.230 0 0 0 33.612 13.670.327

  19

  Bosansko-

  Podrinjski kanton

  Srednjobosanski

  kanton

  Pregled

  raspoređenih posebnih naknada

  januar/siječanj-septembar/rujan 2018. godine

  Unsko-Sanski

  kanton

  Posavski kanton

  Tuzlanski kanton

  Zeničko-Dobojski

  kanton

 • tabela IV/2

  K a n t o n i Vrste korisnikaPrihodi

  vodoprivrede

  Naknada

  za upotrebu

  puteva

  Naknada

  za šume i

  šumski

  doprinos

  Naknade

  za zaštitu

  okoliša

  Posebna

  nak. za zaš.od

  prir.i dr.nes. gdje

  je osnov. zbirni

  iznos neto plaća

  Posebna nak.

  za zaš.od pr.i

  dr.nes.po os.neto

  prim.po

  os.sam.djel.i

  pov.sam.rada

  Naknade po

  posebnim

  propisima

  Naknade za

  privredjivanje

  igara na sreću

  Članarine

  turističkih

  zajednica

  Ostale

  naknadeUkupno

  kantonalni budžet 2.531.460 1.704.306 216.349 0 480.307 29.014 0 0 0 27.487 4.988.923

  općinski budžet 15.881.280 1.201.999 0 0 1.150.522 69.515 0 0 0 34.836 18.338.152

  fondovi 843.819 0 0 899 0 0 0 0 0 0 844.718

  federalni korisnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ostali korisnici 2.250.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250.188

  ukupno 21.506.747 2.906.305 216.349 899 1.630.829 98.529 0 0 0 62.323 26.421.981

  kantonalni budžet 658.651 0 1.002.560 623.221 162.573 10.717 0 0 0 9.591 2.467.313

  općinski budžet 1.248.328 0 234.560 0 389.794 25.714 0 0 0 18.891 1.917.287

  fondovi 219.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.526

  federalni korisnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ostali korisnici 585.671 1.062.697 0 0 0 0 0 0 0 0 1.648.368

  ukupno 2.712.176 1.062.697 1.237.120 623.221 552.367 36.431 0 0 0 28.482 6.252.494

  kantonalni budžet 4.387.058 3.966.712 5.144.943 1.852.740 1.704.168 165.266 0 0 0 201.233 17.422.120

  općinski budžet 0 2.511.097 528.277 0 4.076.114 393.626 0 0 0 2.671 7.511.785

  fondovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  federalni korisnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ostali korisnici 5.362.024 0 0 0 0 0 0 0 1.421.405 1.530.058 8.313.487

  ukupno 9.749.082 6.477.809 5.673.220 1.852.740 5.780.282 558.892 0 0 1.421.405 1.733.962 33.247.392

  kantonalni budžet 400.982 610.450 311.346 184.451 78.806 4.026 0 0 8 2.908 1.592.977

  općinski budžet 2.884.742 336.762 1.935.593 0 189.132 9.660 0 0 0 5.037 5.360.926

  fondovi 133.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.653

  federalni korisnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ostali korisnici 356.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356.482

  ukupno 3.775.859 947.212 2.246.939 184.451 267.938 13.686 0 0 8 7.945 7.444.038

  10 KANTONA sve ukupno 61.128.216 28.686.813 18.194.286 13.349.049 14.950.381 1.044.446 0 0 1.421.413 2.032.966 140.807.570

  FEDERACIJA federalni budžet 0 0 365.012 0 2.665.686 188.387 137 24.139.172 0 280.620 27.639.014

  DIREKCIJA CESTA ostali korisnici 0 19.082.920 0 0 0 0 0 0 0 0 19.082.920

  TURISTIČKE ZAJEDNICE ostali korisnici 0 0 0 0 0 0 0 0 926.524 634.353 1.560.877

  federalni budžet 0 0 365.012 0 2.665.686 188.387 137 24.139.172 0 280.620 27.639.014

  kantonalni budžet 15.360.696 9.505.141 12.455.383 13.348.150 4.360.237 300.959 0 0 8 311.679 55.642.253

  općinski budžet 25.566.769 6.389.527 5.611.910 0 10.450.064 719.481 0 0 0 185.014 48.922.765

  fondovi 2.378.781 0 0 899 0 0 0 0 0 0 2.379.680

  federalni korisnici 6.571.311 5.084.613 0 7.635.876 0 0 13.648.340 0 0 0 32.940.140

  ostali korisnici 11.250.659 31.875.065 126.993 0 140.080 24.006 0 0 2.347.929 2.170.626 47.935.358

  ukupno 61.128.216 52.854.346 18.559.298 20.984.925 17.616.067 1.232.833 13.648.477 24.139.172 2.347.937 2.947.939 215.459.210

  20

  Kanton 10

  FEDERACIJA

  10 KANTONA

  DIREKCIJA CESTA

  TURISTIČKE

  ZAJEDNICE

  Hercegovačko-

  Neretvanski kanton

  Zapadno-

  Hercegovački

  kanton

  Sarajevski kanton

 • tabela V/1

  A. ZAVODI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  ZAVOD ZA

  ZDRAVSTVENO

  OSIGURANJE

  ZAVOD

  ZDRAVSTVENOG

  OSIGURANJA I

  REOSIGURANJA

  FBIH*

  UKUPNO

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017

  ZAVOD ZA

  ZDRAVSTVENO

  OSIGURANJE

  ZAVOD

  ZDRAVSTVENOG

  OSIGURANJA I

  REOSIGURANJA

  FBIH*

  UKUPNO

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2018

  UNSKO-SANSKI KANTON 59.073.835 5.864.425 64.938.260 62.032.115 6.193.888 68.226.003

  POSAVSKI KANTON 9.717.702 955.478 10.673.180 9.938.214 1.007.922 10.946.136

  TUZLANSKI KANTON 156.301.894 15.439.019 171.740.913 163.615.223 17.028.081 180.643.304

  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 119.772.339 11.535.395 131.307.734 133.552.126 13.039.959 146.592.085

  BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 11.013.209 1.019.629 12.032.838 13.594.817 1.352.306 14.947.123

  SREDNJOBOSANSKI KANTON 71.254.369 7.304.297 78.558.666 74.578.527 7.764.394 82.342.921

  HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 91.713.758 10.508.547 102.222.305 96.165.899 11.147.197 107.313.096

  ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON 34.546.374 3.558.163 38.104.537 34.162.359 3.581.566 37.743.925

  SARAJEVSKI KANTON 270.388.075 36.601.881 306.989.956 290.426.148 38.976.423 329.402.571

  KANTON 10 18.598.019 1.791.040 20.389.059 19.175.728 1.870.602 21.046.330

  ukupno: 842.379.574 94.577.874 936.957.448 897.241.156 101.962.338 999.203.494

  * 10,2% iznosa doprinosa na računu izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti Federacije BiH

  21

  DOPRINOSI

  januar/siječanj-septembar/rujan 2018

  050.000.000

  100.000.000150.000.000200.000.000250.000.000300.000.000350.000.000 januar-septembar 2017

  januar-septembar 2018

 • tabela V/2

  B.ZAVODI ZA ZAPOŠLJAVANJE

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017 2018UNSKO SANSKI KANTON 5.332.666 5.654.710POSAVSKI KANTON 850.324 884.071 TUZLANSKI KANTON 13.267.315 14.580.669ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 10.751.708 12.015.641BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 971.124 1.255.261SREDNJOBOSANSKI KANTON 6.855.085 7.341.597HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 7.930.945 8.470.116ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON 3.200.347 3.116.669SARAJEVSKI KANTON 24.220.843 23.459.051KANTON 10 1.684.561 1.740.524FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 30%* 32.404.069 35.050.857

  ukupno: 107.468.987 113.569.166

  70% za službe za zapošljavanje po kantonima u FBiH i 30% za Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  januar/siječanj-

  septembar/rujan

  2017 2018

  ukupno: 1.300.507.585 1.399.476.162

  22

  C. FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I

  INVALIDSKO OSIGURANJE

  05.000.000

  10.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.000

  januar-septembar2017

  januar-septembar2018