Click here to load reader

Otázky Na Marketing (Borec)

  • View
    232

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

asd

Text of Otázky Na Marketing (Borec)

U chybnch otzek jsou sprvn odpovdi vyznaen lut. Je to tch 200 otzek doplnno jet o pr dalch. Kontrolovala jsem to s tm 1200strnkovmKotlerem a jet se lutma Zkladama marketingu. U pr otzek mte i mj koment.Tak vzhru na to =)Tereza

Percepn mapa jest: +graf, kter znzoruje, jak zkaznci vnmaj znaky v dan produktov kategorii.-graf, kter porovnv, jak asto se znaky dan produktov kategorie umsuj v mdich.-m typicky jen jednu osu.-se v marketingov praxi nevyuv.Positioning je proces vbru vhodnho portflia produkt. Je to tak dmy a pnov?-Ano+NeExtenze znaky: (multi)-je rozen propagace znaky do novch mdi.+me skonit nespchem, pokud zkaznci extenzi neakceptuj.+je rozen znaky do nov produktov kategorie nebo na nov zkaznick segment.+me skonit tzv. rozednm znaky.Product placement je mon povaovat za typickou soust direct marketingu-Ano+NeKrizov komunikace bv povaovna za podstatnou soust public relations.+Ano-NeTypickm nstrojem media relations je product placement.-Ano+NeMezi konkurenn sly na trhu podle Portera pat hrozba konkurence mezi kulturami.-Ano+NePEST analza je model uren k analze marketingovho mikroprosted.-Ano+NeB2C marketing je marketing zamen na konenho zkaznka.+Ano-NeKter sloky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingovho mixu? (multi)+Distribuce-Targeting+Produkt-ProdejMarketing je mon ztotonit s prodejem.-Ano+NePrivtn znaky oslovuj v obecn rovin zejmna mn spoiv zkaznky-Ano+NeTzv. privtn znaky pedstavuj urit ohroen pro znaky vrobce+Ano-NeAnsoffova matice je strategick nstroj, kter firmm pomh rozhodnout, zda se zamit na stvajc i nov produkty na stvajcch i novch trzch.+Ano-NeAnsoffova matice zahrnuje nsledujc strategie: (multi)-Strategii prmiovch cen-Lokln strategii+Strategii rozvoje trhu+Strategii penetrace trhuMarketingov zen zahrnuje nsledujc klov fze: (multi)-Definovn podnikovch cl-Definovn posln firmy+Kontrola+PlnovnAnsoffovu matici tvo dv osy - tempo rstu trhu a trn podl.-Ano+NeU kterch z uvedench vrobk bude zejm nejmen cenov prunost:-Televizor+Sl-osobn pota-oblekKlesne-li poptvan mnostv o 1 % pi zven ceny o 10 % je poptvka:-dokonale elastick-elastick-dokonale neelastick+neelastickOznate, kter z nsledujcch monost pedstavuje vhody poptvkov orientovan ceny+zohleduje to, jakou hodnotu produktu pisuzuje zkaznk-jednoduchost stanoven ceny-tsn vazba na nklady firmy-tsn vazba na ceny konkurenceMystery shopping+postup, kdy nap. vzkumnk vystupuje v roli zkaznka a pedstr zjem o koupi.-je metoda, kter je omezena tzv. panelovm efektem.-nen regulrn metodou marketingovho vzkumu.-vyuv projektivnch technik.Panelem se v marketingovm vzkumu rozum:-forma diskuse pouvan v marketingovm vzkumu pro ely zjitn pin chovn respondent.-diskuse nkolika enk.-metoda statistickho vyhodnocen dat zskanch v ternnm vzkumu.+reprezentativn vzorek respondent dlouhodob periodicky zkouman zvolenou technikou za elem sledovn vvoje a identifikace zmn.Vzkum trhu asto vyaduje zskn "primrnch" a "sekundrnch" dat. Sekundrn data mohou bt zskna nap.:-pomoc tzv. focus group-dotaznkem+ze statistickch publikac-asocianmi technikamiMezi zkladn techniky dotazovn pat:-projektivn techniky a focus group-dotazovn primrn a sekundrn+dotazovn osobn, psemn, telefonick, on-line, kombinovan-experiment, pozorovn a skupinov rozhovorVzkum provdn ad hoc:-je vzkum provdn pro vce zadavatel zrove.+je jednorzov vzkum pro konkrtn jedinen el.-je vzkum provdn pro jedinho zadavatele.-je vzkum provdn s periodickm opakovnm.Mezi psychografick kritria segmentace trhu se ad (multi)+ivotn styl+osobnost-nboenstv-pjemSegment trhu by ml splovat urit poadavky: (multi)+ml by bt dostupn.-ml by bt dostaten rozptlen.+ml by bt vnitn homogenn a vnjkov heterogenn.-ml by bt vnitn heterogenn a vnjkov homogenn.Mezi segmentan kritria uplatovan pi segmentaci institucionlnch trh pat (multi)+velikost spolenosti (tady si nejsem na 100% jist, ale inst.trhy jsou vzen, nemocnice atd, take mi pijde, e to stm nesouvic)+pouvan technologie+lokalita+odvtvSegmentace trhu (multi)+spov ve volb jednoho i vce trnch segment, na kter se firma chce zamit.+rozdluje zkaznky do homogennch skupin podle danch znak.-spov ve stanoven benefit a asociac, kter firma komunikuje smrem k danmu segmentu.Kaskdov internacionalizace je snaha proniknout na zahranin trhy postupn a diferencovan+Ano-NeEtnocentrick orientace znamen, e podnik se orientuje primrn na:+domc trh a v zahrani se angauje tehdy, potebuje-li prodat nadbytek produkce.-skupinu zem s podobnmi charakteristikami a pro n m vytvoen jednotn postup.-zahranin trhy, na domcm trhu se tedy neangauje.-zahranin trh, a to vhradn.Globln positioning znaky znamen, e firma usiluje o stejn vnmn dan znaky na vech trzch+Ano-NePro pmou distribun cestu je charakteristick: (multi)+snen nklad zpsoben absenc mezilnk+neekonominost pmch dodvek v ppad velk rozptlenosti zkaznk+pm kontakt mezi vrobcem a spotebitelem-vyuit vtho mnostv distribunch mezilnkSelektivn distribuce:-odpovd exkluzivn distribuci-znamen, e vrobce navazuje exkluzivn vztahy se vemi svmi distribunmi mezilnky-zajiuje dodn zbo na co nejvt mnostv prodejnch mst+znamen, e zbo je k dispozici na omezenm potu prodejnch mstFranchising je strategie vyuvajc kombinaci nzk ceny a intenzivn marketingov komunikace-Ano+Ne"Cash and Carry" je oznaen pro specifickou velkoobchodn organizaci.-Ano+NeJeden z nsledujcch vrok nen sprvn. Kter?-kdy je vrobek ve fzi zralosti, bv pro nj typick vysok objem prodej a sniovn tempa jeho nrstu+poptvka organizac po vrobcch je v obecn rovin vce prun ne poptvka spotebitelsk-ivotn cyklus vrobku lze rznmi opatenmi prodlouit-bhem fze zavdn vrobku na trh lze obvykle oekvat ztrtyOsy bostonsk matice znzoruj:+Horizontln osa - relativn trn podl-Vertikln osa cena-Horizontln osa poptvka+Vertikln osa - tempo rstu trhuOznate jev typick pro vrobky ve fzi zralosti, z hlediska ivotnho cyklu produktu-slab konkurence-zrychlujc se tempo rstu prodej-odchod konkurence z trhu+velk objemy prodejeHodnocen vrobku pomoc portfolio analzy BCG pouv dvou zkladnch kritri. -objem prodej a relativn trn podl-relativn trn podl a cenov rove+relativn trn podl a tempo rstu trhu-objem prodej a tempo rstu trhuCo-branding je oznaenm pro tzv. extenzi znaky-Ano+NeTzv. private label brands vyuv nap. firma Tesco+Ano-NeMarketingov mikroprosted je:+faktor, kter firma me pmo ovlivovat.-faktor, kter firma neme pli ovlivovat.-mon popsat pomoc tzv. PEST analzy.Pro kulturu jako faktor marketingovho makroprosted plat: (multi)+Kultura se pen z generace na generaci.+Kultura ovlivuje mimo jin zkladn nzory a hodnoty v dan spolenosti.+Kultura je nauen.-Kultura je vrozen.Tzv. vrobn koncepce (multi)+je pstup, kdy se firma sousted na vysok objem vroby a sniovn nklad.+je uplatovna tam, kde poptvka pevauje nad nabdkou.-je uplatovna tam, kde nabdka pevauje nad poptvkou.-je pstup, kter se sousted na vrobu tch nejkvalitnjch produkt a na jejich neustl zdokonalovn.Tzv. marketingov koncepce se:-zamuje primrn na kvalitu vrobku a jeho zdokonalovn.+zamuje primrn na zkaznka a uspokojovn jeho poteb.-zamuje primrn na konkurenci.-zamuje primrn na prodej vyrobenho zbo.Strategie rozvoje trhu znamen:-Podnik roziuje nabdku svch vrobk-Podnik zavd prodej zdokonalench vrobk na souasnch trzch+Podnik hled nov trhy pro sv stvajc produkty-Podnik hled nov odbytit pro nov produktyKter faktory pat v rmci SWOT analzy mezi "pleitosti a hrozby"? (multi)-kvalitn management podniku+posilujc konkurence+rst poptvky-siln znaka podnikuMarketingov plnovn zahrnuje nsledujc fze:-Kontrolu plnn marketingovho plnu-Implementaci marketingovho plnu-Realizaci marketingovho plnu+Situan analzuSWOT analza zahrnuje rovn nvrh marketingovho mixu. -Ano+NeRozdlen trhu na zklad pohlav odpovd segmentaci demografick.+Ano-NeTrn zaclen nebo-li targeting:-je fz segmentace trhu.-je proces typick pro tzv. nediferencovan (masov) marketing.-je tot jako positioning.+se tk volby clovch segment.Pi demografick segmentaci je trh rozdlen podle promnnch, jako jsou nap. hodnoty i ivotn styl.-Ano+NePrvn etapou clenho marketingu je-vbr vhodnho marketingovho mixu-targeting-positioning+segmentace trhuMezi typick nstroje podpory prodeje pat: (multi)-Emailing+Prmie+Slevy+SamplingIntegrovan marketingov komunikace:+je propojovn jednotlivch discipln komunikanho mixu-je promylenm propojovnm jednotlivch "P" marketingovho mixu-je oznaen pro kampan na internetu-nen v souasn firemn praxi pouvnaKter z nsledujcch vrok je pravdiv. Vrobky zaazen do kvadrantu hvzdy podle BCG jsou charakterizovny-vysokm relativnm trnm podlem a objemem prodej pod 10 %-nzkm relativnm trnm podlem a objemem prodej nad 10 %-vysokm relativnm trnm podlem a tempem rstu trhu pod 10 %+vysokm relativnm trnm podlem a tempem rstu trhu nad 10 %Pro technicky sloit vrobky nabzen na B2B trzch bv nejvznamnjm komunikanm nstrojem:-Sampling-outdoorov reklama-televizn reklama+osobn prodejKter jev je typick pro vrobky ve fzi rstu-prudk pokles prodeje-neexistujc konkurence-technick vysplost produktu+zrychlujc se tempo rstu prodejeProces positioningu znaky spov zejmna v definovn asociac, kter m dan znaka u zkaznk vyvolvat.+Ano-NeTypick pklad "maskulinnho" positioningu pedstavuje znaka Marlboro+Ano-NePositioning se tk primrn toho, jakm zpsobem bude znaka vnmna zkaznky.+Ano-NeS maskulinnmi hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojovna:+rozhodnost, vkonnost, hrdinstv, odvaha, karira, penze-agresivita, manaersk rozhodovn, draz na kvalitu ivota-zamenost na mezilidsk vztahy, vchovu, nemateriln hodnoty-optimismus, obtavost, dvrnost, preference solidarityHofstede popisuje tyi dimenze. Pat k nim:-obtavost a dvivost+vztah k nejistot-vztah k politice-vztah ke vzdlnStandardizace v oblasti vrobkov politiky zna