14
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. Sectiunea 1 - Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala Art. I Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "ARTICOLUL 4 - Infiintarea si functionarea Comisiei de proceduri fiscale (1) In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se infiinteaza Comisia de proceduri fiscale, care are responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod si a legislatiei care intra in sfera de competenta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia cazului cand prin lege se prevede altfel. (2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de proceduri fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3) Comisia de proceduri fiscale este coordonata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. (4) Deciziile Comisiei de proceduri fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (5) Solutiile unitare adoptate prin decizii ale Comisiei de proceduri fiscale si aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt aplicabile de la data publicarii acestor decizii potrivit alin. (4). (6) Solutiile unitare prevazute la alin. (5) sunt aplicabile si procedurilor in curs." 2. abrogat Legea nr. 52/2009 3. Alin. (3) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Statul este reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate cu personalitate juridica." 4. Alin. (1) si (3) ale articolului 33 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean, local sau al municipiului Bucuresti, stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, in cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, in conditiile legii. ... (3) Pentru administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenta poate fi stabilita in sarcina altor organe fiscale decat cele prevazute la alin. (1), prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala." 5. Alin. (1) al articolului 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(1) Contribuabilul sau alta persoana imputernicita de acesta are obligatia de a furniza organului fiscal informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale. In acelasi scop, organul fiscal are dreptul sa solicite informatii si altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Informatiile furnizate de alte persoane se iau in considerare numai in masura in care sunt confirmate si de alte mijloace de proba." 6. Alin. (1) al articolului 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(1) In vederea stabilirii starii de fapt fiscale, contribuabilul are obligatia sa puna la dispozitie organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri. In acelasi scop, organul fiscal are dreptul sa solicite inscrisuri si altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice." 7. Alin. (3) al articolului 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz. In situatia in care declaratia fiscala se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei." 8. Dupa alineatul (4) al articolului 83 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea." 9. La articolul 88, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins: "e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere." 10. Alin. (1) al articolului 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(1) Inspectia fiscala are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora." 11. Dupa alineatul (3) al articolului 94 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "(4) Nu intra in atributiile inspectiei fiscale efectuarea de constatari tehnico-stiintifice sau orice alte verificari solicitate de organele de urmarire penala in vederea lamuririi unor fapte sau imprejurari ale cauzelor aflate in lucru la aceste institutii." 12. Alin. (2) si (3) ale articolului 99 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(2) In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala competenta de exercitare a inspec t iei fiscale se stabileste prin regulamentul de organizare si funcionare aprobat in conditiile legii. Organele de inspectie fiscala

oug 47 din 2007

Embed Size (px)

Citation preview

In temeiul art

Intemeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Sectiunea 1 - Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Art. IOrdonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1.Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"ARTICOLUL 4 - Infiintarea si functionarea Comisiei de proceduri fiscale(1) In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se infiinteaza Comisia de proceduri fiscale, care are responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod si a legislatiei care intra in sfera de competenta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia cazului cand prin lege se prevede altfel.(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de proceduri fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.(3) Comisia de proceduri fiscale este coordonata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.(4) Deciziile Comisiei de proceduri fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.(5) Solutiile unitare adoptate prin decizii ale Comisiei de proceduri fiscale si aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt aplicabile de la data publicarii acestor decizii potrivit alin. (4).(6) Solutiile unitare prevazute la alin. (5) sunt aplicabile si procedurilor in curs."2.abrogat Legea nr. 52/20093.Alin. (3) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(3) Statul este reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate cu personalitate juridica."4.Alin. (1) si (3) ale articolului 33 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:"(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean, local sau al municipiului Bucuresti, stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, in cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, in conditiile legii....(3) Pentru administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenta poate fi stabilita in sarcina altor organe fiscale decat cele prevazute la alin. (1), prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."5.Alin. (1) al articolului 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(1) Contribuabilul sau alta persoana imputernicita de acesta are obligatia de a furniza organului fiscal informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale. In acelasi scop, organul fiscal are dreptul sa solicite informatii si altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Informatiile furnizate de alte persoane se iau in considerare numai in masura in care sunt confirmate si de alte mijloace de proba."6.Alin. (1) al articolului 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(1) In vederea stabilirii starii de fapt fiscale, contribuabilul are obligatia sa puna la dispozitie organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri. In acelasi scop, organul fiscal are dreptul sa solicite inscrisuri si altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice."7.Alin. (3) al articolului 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(3) Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz. In situatia in care declaratia fiscala se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei."8.Dupa alineatul (4) al articolului 83 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:"(5) Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea."9.La articolul 88, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:"e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere."10.Alin. (1) al articolului 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(1) Inspectia fiscala are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora."11.Dupa alineatul (3) al articolului 94 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:"(4) Nu intra in atributiile inspectiei fiscale efectuarea de constatari tehnico-stiintifice sau orice alte verificari solicitate de organele de urmarire penala in vederea lamuririi unor fapte sau imprejurari ale cauzelor aflate in lucru la aceste institutii."12.Alin. (2) si (3) ale articolului 99 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:"(2) In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala competenta de exercitare a inspec t iei fiscale se stabileste prin regulamentul de organizare si funcionare aprobat in conditiile legii. Organele de inspectie fiscala din aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au competenta in efectuarea inspectiei fiscale pe intregul teritoriu al tarii.(3) Competenta privind efectuarea inspectiei fiscale se poate delega altui organ fiscal. In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala conditiile in care se poate efectua delegarea altui organ fiscal se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."13.Dupa alineatul (2) al articolului 109 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:"(3) Deciziile prevazute la alin. (2) se comunica in termen de 7 zile de la data finalizarii raportului de inspectie fiscala."14.Alin. (7) al articolului 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(7) Prin derogare de la dispozitiile legale in vigoare privind termenele de plata, impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se platesc astfel:a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozitul pe veniturile microintreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;b) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice."15.Dupa alineatul (8) al articolului 111 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:"(9) Sediile secundare platitoare de obligatii fiscale potrivit legii indeplinesc obligatiile de plata si de declarare la aceleasi termene cu cele aplicabile in cazul persoanei in structura careia functioneaza."16.Dupa alineatul (5) al articolului 113 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:"(51) Prevederile alin. (5), precum si ale art. 254 alin. (7), art. 259 alin. (61) si art. 264 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cazul procedurii de executare silita, procedurii insolventei si procedurilor de lichidare."17.Dupa alineatul (2) al articolului 114 se introduc sase noi alineate, alineatele (21)-(26), cu urmatorul cuprins:"(21) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii de plata.(22) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate.(23) In cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate, distribuirea, in cadrul fiecarui buget sau fond, pe tip de impozit, contributie sau alta suma reprezentand creanta fiscala se face mai intai pentru impozitele si contributiile cu retinere la sursa si apoi pentru celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile datorate.(24) Metodologia de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.(25) Plata obligatiilor fiscale, altele decat cele prevazute la alin. (21), se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare impozit, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat.(26) In situatia in care plata se efectueaza de catre o alta persoana decat debitorul, dispozitiile art. 1093 din Codul civil se aplica in mod corespunzator."18.Articolul 115 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"ARTICOLUL 115 - Ordinea stingerii datoriilor(1) Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care este distribuita, potrivit prevederilor art. 114, de catre organul fiscal competent, dupa caz, stingerea efectuandu-se, de drept, in urmatoarea ordine:a) sumele datorate in contul ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare la plata, precum si majorarea de intarziere datorata in luna curenta din grafic sau suma amanata la plata, impreuna cu majorarile de intarziere datorate pe perioada amanarii, in cazul in care termenul de plata se implineste in luna curenta, precum si obligatiile fiscale curente de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii acordate;b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, in ordinea vechimii, cu exceptia cazului in care s-a inceput executarea silita, cand se aplica prevederile art. 169 in mod corespunzator;c) sumele datorate in contul urmatoarelor rate din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare, pana la concurenta cu suma esalonata la plata sau pana la concurenta cu suma achitata, dupa caz, precum si suma amanata la plata impreuna cu majorarile de intarziere datorate pe perioada amanarii, dupa caz;d) obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea contribuabilului.(2) Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:a) in functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;b) in functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;c) in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.(3) Pentru debitorii care se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, ordinea de stingere este urmatoarea:a) obligatii fiscale cu termene de plata dupa data confirmarii planului de reorganizare, in ordinea vechimii;b) sume datorate in contul ratelor din programele de plati a obligatiilor fiscale, cuprinse in planul de reorganizare judiciara confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca in plan s-au prevazut calcularea si plata acestora;c) obligatii fiscale datorate si neachitate cu termene de plata intre data deschiderii procedurii insolventei, pana la data confirmarii planului de reorganizare, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora, altele decat cele prevazute la lit. b).(4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul in care a fost efectuata stingerea datoriilor prevazuta la alin. (1), pana la urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale.(5) Pentru creantele fiscale administrate de autoritatile administratiei publice locale, orice plata facuta dupa comunicarea somatiei in cadrul executarii silite va stinge mai intai obligatiile fiscale cuprinse in titlul executoriu."19.Alin. (5) al articolului 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(5) In cazul compensarilor efectuate de organul fiscal conform alin. (4), creantele fiscale ale debitorului vor fi compensate cu obligatii datorate aceluiasi buget, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in mod proportional."20.Titlul articolului 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"ARTICOLUL 122 - Majorari de intarziere in cazul compensarii"21.Dupa articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 122^1, cu urmatorul cuprins:"ARTICOLUL 122^1 - Majorari de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventeiPentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei nu se datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere dupa data deschiderii procedurii insolventei."22.Alin. (1) al articolului 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70, dupa caz. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor."23.Dupa alineatul (1) al articolului 137 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:"(11) Coordonarea executarii silite in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii solidare in conditiile art. 27 si 28 revine organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul aflat in stare de insolvabilitate sau insolventa sau organul de executare competent, desemnat potrivit art. 33, dupa caz."24.abrogat Legea nr. 52/200925.abrogat Legea nr. 52/200926.Alin. (1) al articolului 142 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(1) Executarea silita se poate intinde asupra veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizarea creantelor fiscale si a cheltuielilor de executare. Executarea silita a bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, se efectueaza, de regula, in limita a 150% din valoarea creantelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare."27.Dupa alineatul (1) al articolului 142 se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:"(1^1) Sunt supuse sechestrarii si valorificarii bunurile urmaribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta si/sau identificate de catre organul de executare, in urmatoarea ordine:a) bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite in activitatea ce constituie principala sursa de venit;b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfasurarea activitatii care constituie principala sursa de venit;c) bunurile mobile si imobile ce se afla temporar in detinerea altor persoane in baza contractelor de arenda, de imprumut, de inchiriere, de concesiune, de leasing si altele;d) ansamblu de bunuri in conditiile prevederilor art. 158;e) masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;f) produse finite."(1^2) Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din urmatoarea categorie din cele prevazute la alin. (11) ori de cate ori valorificarea nu este posibila."28.Alin. (5) al articolului 148 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(5) Masurile de executare silita aplicate in conditiile prezentului cod se ridica prin decizie intocmita in cel mult doua zile de la data la care a incetat executarea silita, de catre organul de executare."29.Dupa alineatul (5) al articolului 148 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:"(51) In masura in care creantele fiscale inscrise in titluri executorii se sting prin plata, prin poprire sau prin alte modalitati prevazute de prezentul cod, sechestrele aplicate pentru aceste titluri executorii se ridica prin decizie a organului de executare in cel mult doua zile de la data stingerii."30.Alin. (1) al articolului 175 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(1) Creantele fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia celor cu retinere la sursa si a accesoriilor aferente acestora, precum si creantele bugetelor locale pot fi stinse, la cererea debitorului, oricand, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea in proprietatea publica a statului sau, dupa caz, a unitatii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile, inclusiv a celor supuse executarii silite."31.Alin. (2) al articolului 177 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in vederea recuperarii creantelor fiscale de la debitorii aflati in lichidare in conditiile legii."32.Alin. (1) al articolului 209 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum si a deciziilor pentru regularizarea situatiei, emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, se solutioneaza dupa cum urmeaza:a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 1.000.000 lei, se solutioneaza de catre organele competente constituite la nivelul directiilor generale unde contestatarii au domiciliul fiscal;b) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesoriile acestora, al caror cuantum este de 1.000.000 lei sau mai mare, cele formulate impotriva actelor emise de organe centrale, precum si cele formulate de marii contribuabili care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, inclusiv accesoriile aferente acestora, indiferent de cuantum, se solutioneaza de catre Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."33.Alin. (2) al articolului 218 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(2) Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate de catre contestatar sau de catre persoanele introduse in procedura de solutionare a contestatiei potrivit art. 212, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii."34.La articolul 219 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:"b^1) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;".35.Litera e) a alineatului (1) a articolului 219 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"e) neducerea la indeplinire a masurilor stabilite potrivit art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (4) si art. 105 alin. (9);".36.Alin. (2) al articolului 219 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:a) cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. c);b) cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. d);c) cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. e) si f);d) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), g)-m);e) cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n)-r), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv;f) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n)-r), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv;g) cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n)-r), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei;h) cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. b1)."37.Dupa alineatul (9) al articolului 227 se introduc doua noi alineate, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins:"(10) Din fondurile prevazute la alin. (4) si (5), Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate finanta urmatoarele cheltuieli:a) cheltuieli pentru dotari independente, inclusiv pentru dotari de tehnologia informatiei si comunicatii;b) cheltuieli materiale si cheltuieli cu prestari de servicii, necesare imbunatatirii activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor subordonate.(11) Aplicarea alin. (10) se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare."38.Alin. (2) al articolului 228 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(2) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora privind administrarea creantelor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

Art. II(1) Articolul I intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei ordonante, cu exceptia pct. 34-36, care intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii, si a pct. 38, care intra in vigoare la 1 ianuarie 2008.(2) Dispozitiile art. I pct. 8 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008, pentru declaratiile anuale aferente anului 2007.(3) Dispozitiile art. I pct. 13, 18, 19, 23, 30 si 37 se aplica si procedurilor in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.(4) Dispozitiile art. I pct. 14 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008.(5) Dispozitiile art. I pct. 24-27 se aplica procedurilor de executare silita incepute dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.(6) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, organele fiscale vor calcula obligatiile fiscale accesorii datorate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de catre contribuabilii aflati in stare de insolventa, potrivit art. 41 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, si vor depune diligente pentru inscrierea creantelor in tabelul creditorilor.(7) Dispozitiile art. I pct. 32 se aplica contestatiilor inregistrate la organul fiscal incepand cu data de 1 octombrie 2007.(8) Reglementarile emise pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante in temeiul art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, raman aplicabile pana la data aprobarii actelor normative de aplicare prevazute in modificarile cuprinse in prezenta ordonanta.

Art. III(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008. La aceeasi data se abroga prevederile art. 114 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.(2) Pentru contribuabilii care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si care nu au alte obligatii fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplica pentru plata obligatiilor fiscale incepand cu cele aferente lunii septembrie 2007.

Art. IVObligatiile fiscale datorate bugetului general consolidat de catre contribuabili in anul 2006 si achitate de catre acestia cu indicarea eronata a numarului de evidenta a platii se sting de catre organele fiscale competente, potrivit ordinii de stingere a datoriilor in vigoare la data platii.

Sectiunea 2 - Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Art. VOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agenilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1.La articolul 2, literele a), h) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:"a) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali in piete, targuri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate, precum si activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;...h) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;...k) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;".2.La articolul 2, literele j), r) si s) se abroga.3.La articolul 4 alineatul (6), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:"e) sa inregistreze banii personali detinuti de angajati si/sau de administratorul unitatii intr-un registru special intocmit in acest sens si sa introduca, la inceputul fiecarei zile, in aparatele de marcat electronice fiscale soldul initial reprezentand monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului."4.Alin. (10) al articolului 4 se abroga.5.Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"Art. 6. - Obligatia operatorilor economici prevazuti la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia nastere de la data inceperii activitatilor comerciale desfasurate in fiecare locatie."6.Articolul 7 se abroga.7.La articolul 10, literele c) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:"c) emiterea bonului fiscal continand date eronate sau fara ca acesta sa contina toate datele prevazute la art. 4 alin. (1);...h) incalcarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (6) lit. a)-d), precum si incalcarea de catre furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (8);."7^1La articolul 10, litera f) se abroga8.La articolul 10, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:"h^1) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor prevazute la art. 4 alin. (6) lit. e);".9.Alin. (1) si (2) ale articolului 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:"Art. 11. - (1) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 10 se aplica operatorilor economici, cu exceptia celor prevazute la art. 10 lit. d), astfel:a) faptele prevazute la art. 10 lit. c), e), g) si o) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;b) faptele prevazute la art. 10 lit. a), b), h1), i), j), l) si m) se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei;c) faptele prevazute la art. 10 lit. h), k) si n) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 60.000 lei.(2) Contraventiile prevazute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei la 1.500 lei."10.Alin. (2) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(2) Impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."11.In titlul si in cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma "agenti economici" se inlocuieste cu sintagma "operatori economici".

Art. VIOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agenilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.

Sectiunea 3 - Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

Art. VIIOrdonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:1.Alin. (1) si (1^1) ale articolului 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:"Art. 8. - (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:a) la infiintarea societatilor comerciale, a societatilor cooperative si a cooperativelor agricole, de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;b) la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;d) la cesiunea partilor sociale sau a actiunilor de catre noii asociati sau actionari;e) la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati sau actionari cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati si actionari.(1^1) Obligatia prevazuta la alin. (1) este indeplinita in situatiile prevazute la lit. a), d) si e) prin transmiterea, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Ministerul Economiei si Finantelor Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea acestuia, in termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si prenumele/denumirea si codul de identificare fiscala."2.Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"Art. 9. - (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de indata, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului acestuia.(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal sau pentru transmiterea electronica a informatiilor din cazierul fiscal se percepe o taxa in suma de 20 lei pentru fiecare persoana.(4) Taxa prevazuta la alin. (3) se face venit la bugetul de stat si se plateste la unitatile de trezorerie si contabilitate publica sau la Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz."3.Alin. (2) al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal si de transmitere, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a carui prezentare este obligatorie la infiintarea societatilor comerciale pentru persoanele prevazute la art. 8 alin. (1), precum si modalitatea de plata a taxei prevazute la art. 9 alin. (3) vor fi convenite prin protocol incheiat intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului."

Art. VIIIOrdonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.RDONAN DE URGEN nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

EMITENT: GUVERNULPUBLICAT:MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014Comenteaza legea

Avnd n vedere necesitatea combaterii n regim de maxim urgen a fraudei fiscale, a asigurrii unei mai bune monitorizri a activitii operatorilor economici care desfoar livrri de bunuri cu amnuntul, precum i prestri de servicii, direct ctre populaie,pentru instituirea unor prghii care s conduc la creterea gradului de colectare a veniturilor bugetare i la diminuarea evaziunii fiscale n domeniu,pentru ntrirea supravegherii i controlului acestor activiti,pentru creterea gradului de ncredere a populaiei n corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de ctre operatorii economici, precum i n colectarea corect de ctre organele fiscale de specialitate a impozitelor i taxelor datorate bugetului de stat,pentru a genera i menine ritmuri ridicate de cretere economic pe termen lung sunt necesare eforturi susinute pentru dezvoltarea unei economii competitive prin diminuarea economiei subterane prin reducerea componentei de neraportare a veniturilor de ctre ntreprinderi.Pentru stimularea competitivitii i reducerea evaziunii fiscale, cu scopul creterii capacitii previzionale a autoritilor n perspectiva aplicrii bugetrii multianuale, pentru crearea premiselor pentru fiscalizarea economiei informale, precum i pentru creterea veniturilor ncasate din T.V.A.,situaia extraordinar este justificat de actuala situaie economic i bugetar a Romniei deoarece creterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizat prin creterea presiunii fiscale asupra mediului economic i/sau a cetenilor, din cauza faptului c aceasta poate deveni att antieconomic, ct i ineficient, iar frauda i evaziunea fiscal limiteaz capacitatea unui stat de a colecta venituri i de a-i pune n aplicare politica economic, sumele nedeclarate i neimpozitate reducnd veniturile publice i afectnd indicatorii bugetari i macroeconomici asumai de Romnia cu organismele financiare internaionale.Lund n considerare faptul c aceste situaii aduc atingere interesului public general i constituie un motiv de urgen deosebit i extraordinar, a crei reglementare nu poate fi amnat,prezenta ordonan de urgen a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevzut de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998, referitoare la procedura de furnizare de informaii n domeniul standardelor, reglementrilor tehnice i al normelor privind serviciile societii informaionale, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificat prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998, Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive n domeniul liberei circulaii a mrfurilor, avnd n vedere aderarea Bulgariei i Romniei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, precum i de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea european, de modificare a Directivelor 89/686/CEE i 93/15/CEE ale Consiliului i a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE i 2009/105/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului i de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului i a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European i a Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.

n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.

ART. IOrdonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:

1. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:"Art. 1. - (1) Operatorii economici care ncaseaz, integral sau parial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amnuntul, precum i a prestrilor de servicii efectuate direct ctre populaie sunt obligai s utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.(2) Operatorii economici prevzui la alin. (1), denumii n continuare utilizatori, au obligaia s emit bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale i s le nmneze clienilor. La solicitarea clienilor, utilizatorii vor elibera acestora i factura.(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizai. n sensul prezentei ordonane de urgen, prin distribuitor autorizat se nelege operatorul economic pe numele cruia a fost eliberat autorizaia prevzut la art. 5 alin. (2).(4) n baza autorizaiei de distribuie, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevzui n autorizaie, denumii n continuare uniti acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obinut autorizaia prevzut de prezenta ordonan de urgen.(5) Distribuitorul autorizat are obligaia s asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevzui n autorizaie, denumii n continuare uniti acreditate pentru service, att pentru aparatele comercializate n mod direct, ct i pentru cele comercializate prin intermediul unitilor acreditate pentru comercializare.(6) Distribuitor autorizat poate fi productorul, importatorul sau persoana juridic romn care achiziioneaz din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. n situaia defectrii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligai ca, n momentul constatrii defeciunii, s anune distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, dup caz, unitatea acreditat pentru service a acestui distribuitor autorizat.(7) O unitate este acreditat dac se afl pe lista unitilor propuse pentru acreditare pentru comercializarea i/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar aceast list a fost acceptat de Comisie i a fost cuprins n autorizaie potrivit prezentei ordonane de urgen.(8) Pn la repunerea n funciune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligai s nregistreze ntr-un registru special, ntocmit n acest sens, toate operaiunile efectuate i s emit chitane, n condiiile legii, pentru respectivele operaiuni i facturi, la cererea clientului. Obligaia privind nregistrarea operaiunilor efectuate ntr-un registru special nu se aplic operatorilor economici care desfoar activitatea de transport n regim de taxi.(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligaia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale i de a emite bonuri fiscale cu acestea, s nmneze clienilor documente care atest plata contravalorii bunurilor achiziionate sau serviciilor prestate, altele dect bonurile fiscale, cu excepia situaiei prevzute la alin. (8).(10) n cazul n care operatorii economici prevzui la alin. (1) nu nmneaz clientului bonul fiscal sau nmneaz un alt document dect bonul fiscal, cu excepia situaiei prevzute la alin. (8), clientul este obligat s solicite operatorului economic nmnarea bonului fiscal.(11) Operatorii economici prevzui la alin. (1) sunt obligai s afieze la loc vizibil un anun detaliat de atenionare a clienilor cu privire la obligaia respectrii dispoziiilor prevzute la alin. (9) i (10)."

2. Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:"Art. 2. - Se excepteaz de la prevederile art. 1 alin. (1) ncasrile efectuate din urmtoarele activiti:a) comerul ocazional cu produse agricole din producie proprie efectuat de ctre productorii agricoli individuali, autorizai n condiiile legii, n piee, trguri, oboare sau n alte locuri publice autorizate;b) vnzarea de ziare i reviste prin distribuitori specializai;c) transportul public de cltori n interiorul unei localiti pe baz de bilete sau abonamente tiprite conform legii, precum i cu metroul;d) activitile pentru care ncasrile se realizeaz pe baz de bonuri cu valoare fix tiprite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziii, trguri i oboare, grdini zoologice i grdini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc i altele similare;e) activitile de asigurri i ale caselor de pensii, precum i activitile de intermedieri financiare, inclusiv activitile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitile de schimb valutar cu numerar i substitute de numerar pentru persoane fizice, altele dect operaiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituiilor de credit, aparinnd acestor instituii;f) activitile desfurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implic crearea unei societi comerciale;g) vnzarea obiectelor de cult i serviciile religioase prestate de instituiile de cult;h) comerul cu amnuntul prin comis-voiajori, precum i prin coresponden, cu excepia livrrilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine i unitile de alimentaie public, pe baz de comand;i) serviciile de instalaii, reparaii i ntreinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;j) vnzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de ctre ageniile de turism, definite potrivit legii;k) ncasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice i termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobil, de pot i curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;l) efectuarea lucrrilor de construcii, reparaii, amenajri i ntreinere de locuine;m) serviciile de transport feroviar public de cltori n trafic intern i internaional, prestate de societi comerciale persoane juridice romne, pe baz de bilete sau abonamente tiprite conform legii;n) activitile de jocuri de noroc desfurate cu mijloace tehnice de joc ce funcioneaz pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;o) serviciile de parcri auto a cror contravaloare se ncaseaz prin automate ce funcioneaz pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;p) livrrile de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcioneaz pe baz de acceptatoare de bancnote sau monede i conin un sistem de contorizare electronic i/sau mecanic, ca parte integrat constructiv din automat, care s permit nregistrarea, evidenierea i controlul sumelor ncasate, cu excepia livrrilor de produse energetice, astfel cum sunt definite n titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;q) comerul de tip cash and carry desfurat de comercianii care vnd mrfuri prin sistemul de autoservire ctre persoane fizice nregistrate n baza de date a vnztorului, n scopul utilizrii acestora ca produse consumabile."

3. Dup articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmtorul cuprins:"Art. 2^1. - n situaiile n care pentru ncasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amnuntul i a serviciilor efectuate ctre populaie, n cazul activitilor prevzute la art. 2 lit. f), g), h), i), j), k) i l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitane, n condiiile legii."

4. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:"Art. 3. - (1) n sensul dispoziiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum i alte sisteme ce includ dispozitive cu funcii de case de marcat, care nglobeaz constructiv un modul fiscal, prin intermediul cruia controleaz memoria fiscal, dispozitivul de imprimare i afiajul client.(2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate i casele de marcat electronice fiscale i alte sisteme ce includ dispozitive cu funcii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care nglobeaz constructiv un modul fiscal, prin intermediul cruia controleaz memoria fiscal, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afiajul client, dispozitivul de salvare extern i dispozitivul de comunicaie extern care permite integrarea ntr-un sistem informatic;(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele funcii eseniale:a) conservarea datelor prin acumulri progresive, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) i (2);b) imprimarea i emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de nchidere zilnic, rapoarte fiscale periodice, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1);c) imprimarea, memorarea i emiterea electronic de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de nchidere zilnic, jurnale electronice, rapoarte de sintez i rapoarte memorie fiscal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2);d) nregistrarea n memoria fiscal a datelor de sintez cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de nchidere zilnic i a oricror modificri de parametri care afecteaz interpretarea datelor stocate i evenimente care afecteaz continuitatea nregistrrii datelor pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) i (2);e) blocarea automat a funcionrii aparatului cnd sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau cnd sunt ndeplinite condiiile de blocare stabilite prin procedura de monitorizare i supraveghere a acestora, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) i (2);f) asigurarea continuitii funcionrii i nregistrrii datelor, coerenei structurii de date i a documentelor emise, precum i asigurarea procedurilor de recuperare din stri de eroare generate de manipulri greite sau de erori de sistem, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) i (2).(4) Memoria fiscal este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie s permit obligatoriu acumulri progresive ale datelor, fr ca acestea s poat fi modificate sau terse, precum i conservarea n timp a acestora pe o perioad de 10 ani de la data nlocuirii acesteia.(5) n memoria fiscal a aparatelor de marcat electronice fiscale se vor stoca urmtoarele date: denumirea i codul de identificare fiscal a emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul i seria fiscal ale aparatului, precum i datele prevzute la alin. (3) lit. d). n cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la alin. (2) memoria fiscal mai conine identificatorul jurnalului electronic, precum i datele provenite din securizarea jurnalului electronic.(6) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de ctre persoane autorizate n acest scop de Ministerul Finanelor Publice.(7) Ministerul Finanelor Publice, prin direcia de specialitate realizeaz, gestioneaz i public pe site-ul propriu Registrul distribuitorilor autorizai i a aparatelor de marcat electronice fiscale pe care acetia le comercializeaz, precum i o list a unitilor acreditate pentru comercializarea i/sau service-ul respectivelor aparate, inclusiv a tehnicienilor de service nregistrai, cu specificarea elementelor de identificare ale acestora."

5. Dup articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmtorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) La nivelul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal se ntocmete n form electronic un registru naional de eviden a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate n judee i n sectoarele municipiului Bucureti, dup caz, denumit n continuare Registru.(2) Informaiile coninute n Registru, metodologia i procedura de nregistrare a acestora se stabilesc prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.(3) Supravegherea i monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizeaz de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal, n condiiile legii.(4) n vederea realizrii supravegherii i monitorizrii aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevzui la art. 1 alin. (1) au obligaia de a asigura conectarea la distan a aparatelor de marcat electronice fiscale, n vederea transmiterii de date fiscale ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal.(5) Pentru realizarea operaiunii de supraveghere i monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale Agenia Naional de Administrare Fiscal emite, pn la data de 1 februarie 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic naional de supraveghere i monitorizare a datelor fiscale."

6. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:"Art. 4. - (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie s cuprind cel puin: denumirea i codul de identificare fiscal ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul i seria fiscal ale aparatului; numrul de ordine; data i ora emiterii; denumirea fiecrui bun livrat sau serviciu prestat; preul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaiune, inclusiv taxa pe valoarea adugat, cu indicarea cotei de tax; valoarea total a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adugat; valoarea total a taxei pe valoarea adugat pe cote de tax, cu indicarea nivelului de cot; valoarea total a operaiunilor scutite de taxa pe valoarea adugat, precum i valoarea altortaxecare nu se cuprind n baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat, dac este cazul.(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie s conin pe lng elementele definite la alin. (1) i urmtoarele elemente: unitatea de msur, precum i codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.(3) Rola-jurnal emis cu aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) este documentul pe care se nscriu toate datele din bonurile fiscale i se pstreaz n arhiva operatorilor economici timp de 2 ani de la data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia a fost ntocmit.(4) Jurnalul electronic emis cu aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) este setul de fiiere electronice securizate, existente n dispozitivul de memorare, care conine toate datele din bonurile fiscale, precum i toate operaiunile din regimul de nregistrare.(5) Jurnalul electronic se pstreaz n dispozitivul de memorare, n arhiva operatorilor economici, timp de 5 ani de la data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia a fost ntocmit.(6) Raportul fiscal de nchidere zilnic este documentul emis cu aparatul de marcat electronic fiscal care conine date de sintez cu caracter fiscal: denumirea i codul de identificare fiscal ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul i seria fiscal ale aparatului; numrul de ordine numerotat progresiv; data i ora emiterii; numrul bonurilor emise n ziua respectiv; valoarea total a operaiunilor efectuate i totalul taxei pe valoarea adugat, cu precizarea nivelului cotei, valoarea total a operaiunilor scutite de taxa pe valoarea adugat, precum i valoarea taxelor care nu se cuprind n baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat.(7) Raportul fiscal de nchidere zilnic emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie s conin pe lng datele definite la alin. (6) i urmtoarele date: numrul de bonuri fiscale care au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului, valoarea total a acestora, total tax pe valoarea adugat aferent, identificatorul jurnalului electronic, numrul i valoarea reducerilor, anulrilor, sume de serviciu, precum i sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plat utilizat. Sumele de serviciu reprezint sumele de bani utilizate pentru plata restului ctre client, puse la dispoziia operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la nceputul fiecrei zile de lucru. Acestea se regsesc n soldul contului de cas i, de asemenea, n soldul de la sfritul zilei de lucru.(8) Registrul special prevzut la art. 1 alin. (8) i raportul fiscal de nchidere zilnic sunt documente avute n vedere de ctre organele fiscale cu ocazia verificrii veniturilor care stau la baza determinrii impozitelor i taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevzut la art. 1 alin. (8) se arhiveaz i se pstreaz pe o perioad de 10 ani, iar raportul fiscal de nchidere zilnic, pe o perioad de 5 ani.(9) Operatorii economici care utilizeaz aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) i (2), la umplerea memoriei fiscale, atunci cnd aceasta trebuie nlocuit ca urmare a defectrii, ori cnd nu mai poate fi folosit de ctre utilizatori din diverse motive, precum i n cazul n care acetia i nceteaz activitatea, sunt obligai s asigure pstrarea i arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioad de 10 ani.(10) Nu este obligatorie nlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putnd fi utilizat pn la umplere, n urmtoarele cazuri:a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscal al utilizatorului;b) la schimbarea formei de constituire a societii fr modificarea denumirii acesteia;c) la modificarea denumirii i/sau adresei societii dac se pstreaz codul de identificare fiscal;d) la mutarea unui punct de lucru aparinnd utilizatorului de la un stand la altul, n cadrul unui complex comercial situat la aceeai adres;e) la schimbarea denumirii strzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;f) n cazul inactivitii temporare a utilizatorilor, anunat organelor fiscale, potrivit legii;g) n cazul unor erori constatate dup fiscalizare privind nregistrarea datelor din antetul bonului fiscal.(11) La nlocuirea memoriei fiscale obligatoriu se efectueaz i schimbarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic.(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligai:a) s foloseasc numai consumabile de tipul i cu caracteristicile tehnice prevzute n manualul de utilizare a aparatului respectiv;b) s foloseasc numai consumabile care asigur meninerea lizibilitii datelor pe perioada de arhivare prevzut de prezenta ordonan de urgen i s asigure arhivarea datelor;c) s solicite distribuitorului autorizat de la care a cumprat aparatul sau unitii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaii privind tipul i caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dac manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conine astfel de informaii;d) s ncheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme coninnd clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul i cu caracteristicile tehnice prevzute n manualul de utilizare, care s asigure meninerea lizibilitii datelor pe perioada de arhivare prevzut de prezenta ordonan de urgen, clauze privind daunele la care sunt ndreptii utilizatorii n cazul nerespectrii clauzelor contractuale de ctre furnizori i s asigure arhivarea datelor;e) s asigure funcionarea aparatului de marcat electronic fiscal n parametrii tehnici legali, pe toat durata de utilizare a acestuia;f) s permit intervenia tehnic numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoan autorizat se nelege persoana nregistrat n baza de date a Ministerului Finanelor Publice privind distribuitorii autorizai, unitile acreditate pentru comercializare i/sau service i tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;g) n cazul defectrii aparatului de marcat electronic fiscal, s notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditat, astfel nct utilizatorul s poat s fac dovada comunicrii notificrii la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditat, n faa organelor fiscale;h) s ntocmeasc documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase n/din sertarul casei de marcat, altele dect cele provenite din ncasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amnuntul i a serviciilor efectuate ctre populaie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului.(13) Distribuitorii autorizai sunt obligai ca, n mod direct sau prin unitile acreditate, s completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informaii privind tipul i caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dac manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conine astfel de informaii.(14) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, operatori economici productori, importatori sau comerciani, sunt obligai s livreze utilizatorilor numai consumabilele prevzute n contractele ferme ncheiate conform alin. (12) lit. d)."

7. Articolul 5 se modific i va avea urmtorul cuprins:"Art. 5. - (1) n vederea autorizrii distribuitorilor i nregistrrii unitilor de comercializare i/sau service propuse spre acreditate de ctre acetia, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanelor Publice, Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, denumit n continuare Comisie.(2) Comercializarea, service-ul i utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul Romniei sunt permise numai dup obinerea autorizaiei de distribuie emise de Comisie.(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie s fie dotate de ctre distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum i cu o brour cu pagini numerotate, care conine evoluia exploatrii aparatului, denumit carte de intervenii. Utilizatorii aparatelor sunt obligai s pstreze cartea de intervenii, iar mpreun cu unitile acreditate pentru service rspund de completarea i de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului i la interveniile service efectuate. n cazul revnzrii aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de intervenii nsoete aparatul.(4) Operatorii economici sunt admii la procedura de autorizare numai pentru aparatele de marcat electronice fiscale care se ncadreaz n prevederile prezentei ordonane de urgen i pentru care asigur service pentru perioada de garanie, postgaranie i piese de schimb.(5) Distribuitorii autorizai, precum i unitile din reeaua acestora acreditate pentru service, dup caz, au obligaia s asigure, n termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum i nlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic n cazul n care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizat.(6) Distribuitorii autorizai, precum i unitile de service acreditate sunt obligai s dea curs solicitrii organelor cu competen n domeniul controlului, n vederea realizrii activitii de control a aparatelor livrate.(7) Pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2) distribuitorii au obligaia s pun la dispoziia organului fiscal programele de citire electronic a memoriei fiscale, programele de citire i verificare a jurnalului electronic, precum i instruciunile de utilizare.(8) Distribuitorii autorizai, precum i unitile din reeaua acestora acreditate pentru a efectua service la aparate de marcat electronice fiscale nu pot avea calitatea de utilizatori ai respectivelor aparate.(9) n vederea autorizrii ca distribuitor de aparate de marcat electronice fiscale, operatorul economic trebuie s dein avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal pe care dorete s l distribuie.(10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se elibereaz de ctre instituia public/instituia de drept public, desemnat prin ordin al ministrului pentru societatea informaional.(11) Procedura de avizare tehnic a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) se aprob prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al ministrului pentru societatea informaional.(12) Distribuitorii autorizai sau unitile acreditate pentru service sunt obligai s in evidena interveniilor tehnice asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prin ntocmirea unui dosar de asisten tehnic pentru fiecare aparat, n care arhiveaz documentele primite sau emise n legtur cu efectuarea interveniei tehnice asupra aparatului n cauz. Interveniile tehnice i/sau reparaiile efectuate de tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unitii acreditate pentru service se noteaz n dosar sub form de tabel. Dosarul se pstreaz la sediul distribuitorilor autorizai sau unitilor acreditate pentru service, dup caz, pe toat perioada de funcionare a aparatului.(13) Pentru eliberarea avizului prevzut la alin. (9) se stabilesc tarife care se pltesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale instituiei publice/instituiei de drept public prevzute la alin. (10) i se actualizeaz anual, n funcie de rata inflaiei, prin ordin al ministrului pentru societatea informaional.(14) Avizele privind distribuia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizai i menin valabilitatea pn la data expirrii, dar nu mai trziu de data de 1 ianuarie 2016."

8. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:"Art. 8. - (1) Distribuitorii autorizai care i nceteaz activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum i cei crora li s-a retras autorizaia de distribuie a aparatelor de marcat electronice fiscale rmn rspunztori n continuare pentru obligaiile ce le revin pe o perioad de 5 ani de la data ncetrii comercializrii aparatelor.(2) n cazul n care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale i nceteaz activitatea, precum i n cazul aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societile bancare ca urmare a neachitrii mprumutului contractat pentru achiziionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizai.(3) n cazul distribuitorilor autorizai care au ncetat activitatea sau au fost radiai din registrul comerului i nu au cedat drepturile i obligaiile ce le revin n condiiile legii pentru efectuarea operaiunilor de service la aparatele de marcat electronice fiscale livrate, utilizatorii se pot adresa oricrui alt distribuitor autorizat, urmnd ca acesta din urm s comunice n scris Comisiei preluarea obligaiei privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului n cauz.(4) Distribuitorii autorizai care i nceteaz activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale au obligaia ca n termen de 10 zile de la data ncetrii activitii s notifice acest fapt n scris Comisiei.(5) n situaia n care distribuitorii prevzui la alin. (1) nu i mai onoreaz obligaiile ce le revin pentru aparatele livrate dup perioada prevzut la alin. (1), utilizatorii se pot adresa oricrui alt distribuitor autorizat, urmnd ca acesta din urm s comunice n scris Comisiei preluarea obligaiei privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului n cauz."

9. Articolul 9 se abrog.

10. Articolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins:"Art. 10. - Constituie contravenii urmtoarele fapte dac, potrivit legii penale, nu sunt considerate infraciuni:a) comercializarea de ctre operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fr a deine autorizaia prevzut de prezenta ordonan de urgen sau fr a face parte din reeaua de uniti acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat;b) nendeplinirea obligaiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepia prevzut la art. 1 alin. (8);c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioar celei reale;d) nentocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase n/din sertarul casei de marcat, altele dect cele provenite din ncasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amnuntul i a serviciilor efectuate ctre populaie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;e) nendeplinirea obligaiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziionate numai de la distribuitori autorizai sau uniti acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonane de urgen;f) emiterea bonului fiscal coninnd date eronate, altele dect cele prevzute la lit. c), sau fr ca acesta s conin toate datele prevzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), dup caz;g) nenmnarea bonului fiscal clientului de ctre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal i/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;h) nendeplinirea de ctre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaiei de a afia anunul de atenionare prevzut la art. 1 alin. (11);i) nerespectarea de ctre utilizatori a obligaiei de a anuna unitatea acreditat pentru service desemnat de distribuitorul autorizat ori, dup caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, n momentul constatrii defectrii aparatelor de marcat electronice fiscale;j) nclcarea de ctre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d);k) nclcarea de ctre furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziiilor art. 4 alin. (14);l) nclcarea de ctre distribuitorii autorizai i de ctre unitile acreditate a dispoziiilor art. 4 alin. (13);m) nerespectarea obligaiilor ce revin distribuitorilor autorizai, precum i unitilor din reeaua acestora acreditate pentru service de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a nlocui memoria fiscal sau dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, n cazurile i n termenul prevzut la art. 5 alin. (5);n) nerespectarea de ctre distribuitorii autorizai care nceteaz activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum i de ctre cei crora li s-a retras autorizaia de distribuie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaiilor ce le revin potrivit prezentei ordonane de urgen pentru aparatele livrate;o) nerespectarea obligaiei de ctre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a pstra i arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, dup caz, raportul fiscal de nchidere zilnic i registrul special prevzut la art. 1 alin. (8), cu excepia activitii de transport n regim de taxi unde nu se utilizeaz registrul special;p) nerespectarea obligaiei de a pstra, de a completa i de a actualiza cartea de intervenii prevzut la art. 5 alin. (3), dosarul de asisten tehnic prevzut la art. 5 alin. (12);q) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8);r) nerespectarea obligaiei de a pstra i arhiva memoria fiscal, precum i dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, n condiii care s permit citirea acestora de ctre organul fiscal competent;s) comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) i (2), care nu sunt sigilate potrivit dispoziiilor art. 3 alin. (6);) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);t) comercializarea de ctre distribuitorii autorizai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o alt configuraie i un alt domeniu de utilizare dect cele prevzute n autorizaia de distribuie;) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale dup retragerea dreptului de distribuie obinut de distribuitorul autorizat n baza autorizaiei;u) nerespectarea de ctre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);v) refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service n unitate pentru efectuarea verificrilor la solicitarea i n prezena organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale;w) nerespectarea de ctre utilizatori a obligaiei prevzute la art. 4 alin. (12) lit. h);x) nerespectarea obligaiei distribuitorilor autorizai prevzute la art. 5 alin. (6) de a da curs solicitrii organelor cu competen n domeniul controlului n vederea citirii datelor din memoria fiscal a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activitii de control;y) nerespectarea de ctre distribuitorii autorizai, a obligaiei de a pune la dispoziia organului fiscal programele de citire electronic a memoriei fiscale, programele de citire i verificare a jurnalului electronic, precum i instruciunile de utilizare, pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2);z) nerespectarea de ctre distribuitorii autorizai, precum i de ctre unitile din reeaua acestora acreditate pentru a efectua service a prevederilor art. 5 alin. (8);aa) comercializarea de ctre distribuitorii autorizai, sau de ctre unitile din reeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), dup data de 1 ianuarie 2016;bb) nereintroducerea datelor nscrise pe rola jurnal privind tranzaciile efectuate de la ultima nchidere zilnic pn n momentul tergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1);cc) nerespectarea de ctre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2);dd) continuarea livrrii de bunuri sau prestrii de servicii dup suspendarea activitii operatorului economic n punctul de lucru;ee) nclcarea de ctre operatorii economici a dispoziiilor prevzute la art. 1 alin. (9);ff) nerespectarea de ctre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziiilor prevzute la art. 3^1 alin. (4);gg) deinerea la punctele de vnzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele nscrise n documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, n registrul special sau prin chitane."

11. Articolul 11 se modific i va avea urmtorul cuprins:"Art. 11. - (1) Contraveniile prevzute la art. 10 se sancioneaz cu amend aplicat operatorilor economici, dup cum urmeaz:a) cele prevzute la art. 10 lit. f), h), i), s), ), t), ), v), aa) i gg), cu amend de la 2.000 lei la 4.000 lei, precum i cu:(i) confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru contravenia prevzut la lit. gg);(ii) confiscarea veniturilor obinute, pentru contravenia prevzut la lit. );b) cele prevzute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) i ff), cu amend de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum i cu:(i) confiscarea veniturilor obinute, pentru contravenia prevzut la lit. a);(ii) suspendarea activitii operatorului economic n punctul de lucru, de la o lun la 3 luni, n funcie de gravitatea faptelor, pentru contravenia prevzut la lit. cc);c) cele prevzute la art. 10 lit. j), k), n) i r), cu amend de la 40.000 lei la 60.000 lei;d) cele prevzute la art. 10 lit. b), c), d), e) i dd), cu amend de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum i cu:(i) confiscarea sumelor ncasate, pentru contravenia prevzut la lit. dd);(ii) suspendarea activitii operatorului economic n punctul de lucru, de la o lun la 3 luni, n funcie de gravitatea faptelor, pentru contraveniile prevzute la lit. b), c), d) i e).(2) Contravenia prevzut la art. 10 lit. g) se sancioneaz cu amend de la 800 lei la 1.500 lei, care se aplic persoanelor fizice.(3) Pe durata de suspendare a activitii, unitatea este sigilat de echipa de control constituit potrivit legii. Concomitent cu sigilarea unitii, se afieaz la loc vizibil un anun cu privire la aceast situaie. Anunul va fi scris cu litere de tipar avnd nlimea minim de 10 cm. Procedura de aplicare a acestei prevederi se aprob prin ordin al ministrului finanelor publice, pn la data de 1 martie 2015.(4) Sumele confiscate potrivit prevederilor prezentei ordonane de urgen se fac venit la bugetul de stat."

12. Articolul 12 se modific i va avea urmtorul cuprins:"Art. 12. - (1) Controlul funcionrii i utilizrii aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contraveniilor, precum i aplicarea sanciunilor se fac de ctre structurile din cadrul Ministerului Finanelor Publice, Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice, respectiv al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, precum i de ctre structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliei Romne i organele sale subordonate.(2) mpotriva proceselor-verbale de constatare a contraveniei i de aplicare a sanciunii se poate face plngere n condiiile prevzute de Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, jumtate din minimul amenzii prevzute la art. 11 alin. (1) lit. d), agentul constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n procesul-verbal.(4) Prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, plngerea nu suspend executarea n cazul sanciunilor contravenionale prevzute la art. 10 lit. b), c), d), e) i cc).(5) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, avertismentul ca sanciune contravenional principal nu se aplic n cazul contraveniilor prevzute la art. 10 lit. b), c), d), e) i dd).(6) n msura n care prezenta ordonan de urgen nu prevede altfel, contraveniilor prevzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare."

13. Articolul 13 se modific i va avea urmtorul cuprins:"Art. 13. - (1) n cazul repetrii faptei prevzute la art. 10 lit. m), odat cu aplicarea amenzii contravenionale organele de control propun comisiei retragerea autorizaiei de distribuie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, n cazul distribuitorului autorizat, iar n cazul unitii acreditate n reeaua acestuia, excluderea unitii din reeaua de service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.(2) n cazul constatrii nerespectrii dispoziiilor art. 5 alin. (8), organele de control propun comisiei retragerea dreptului de distribuie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, n cazul distribuitorului autorizat, iar n cazul unitii acreditate n reeaua acestuia, excluderea unitii din reeaua de comercializare i/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.(3) Prin retragerea dreptului de distribuie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se nelege modificarea autorizaiei prevzute la art. 5 alin. (2).(4) Prin excluderea unitii din reeaua de comercializare i/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se nelege modificarea listei unitilor acreditate pentru comercializarea i/sau service-ul respectivelor aparate."

14. Articolul 14 se abrog.

ART. II(1) ncepnd cu data de 1 octombrie 2015, Comisia autorizeaz numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.(2) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.(3) ncepnd cu data de 1 aprilie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziiilor legale, au obligaia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.(4) ncepnd cu data de 1 iulie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispoziiilor legale, au obligaia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.(5) ncepnd cu data de 1 noiembrie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziiilor legale, au obligaia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz ctre distribuitori autorizai sau ctre operatori economici care sunt direct implicai n colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea i eliminarea nepoluant a deeurilor de echipamente electrice i electronice, cu condiia pstrrii i arhivrii memoriilor fiscale pe perioada prevzut de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.(7) Ordinul comun al ministrului finanelor publice i al ministrului pentru societatea informaional, prevzut la art. 5 alin. (11) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se aprob pn la data de 31 august 2015.(8) Dispoziiile art. 5 alin. (10) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic ncepnd cu data de 31 august 2015.(9) Modelul autorizaiei prevzute la art. 5 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se aprob prin ordin al ministrului finanelor publice pn la data de 1 februarie 2015.(10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevzut la art. 5 alin. (9) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se elibereaz n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.(11) Informaiile coninute n registrul prevzut la art. 3^1 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i metodologia i procedura de nregistrare a acestora se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, pn la data de 31 august 2015.ART. IIIn termen de 240 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, Ministerul Finanelor Publice modific i completeaz n mod corespunztor prevederile normelor metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 479/2003, republicat, cu modificrile ulterioare.ART. IVOrdonana de urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta ordonan de urgen, se va republica dup aprobarea acesteia prin lege, dndu-se textelor o nou numerotare.ART. VDispoziiile referitoare la stabilirea i sancionarea contraveniilor intr n vigoare la 10 zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen.

PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaz:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel Oprea

Ministrul finanelor publice,Darius-Bogdan Vlcov

Ministrul economiei,comerului i turismului,Mihai Tudose

Ministrul pentru societatea informaional,Sorin Mihai Grindeanu

Bucureti, 23 decembrie 2014.