Overzicht presentatie

 • View
  44

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Optimalisering van de samenwerking tussen het buurtwerk, de gebiedswerking en het preventieteam van de stad Kortrijk Presentatie i.h.k.v . de Belgische prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie 2012 (8 juni 2012 ) dr. Wim Hardyns (Universiteit Gent) Domien Dessein (Stad Kortrijk). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Optimalisering van de samenwerking tussen het buurtwerk, de gebiedswerking en het preventieteam van de stad Kortrijk Presentatie i.h.k.v. de Belgische prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie 2012(8 juni 2012)

  dr. Wim Hardyns (Universiteit Gent)Domien Dessein (Stad Kortrijk)

 • Overzicht presentatieAanzet tot het onderzoek (contextschets)

  Fasering en methode van het onderzoek

  Onderzoeksresultaten en aanbevelingen

  Evolutie sinds juli 2011 & stand van zaken

  Toekomstplannen (cfr. Case Zuurstof in de Stad)

  Conclusie

 • Aanzet tot het onderzoek (contextschets)14/07/2010: businessplan gebiedswerking deelgemeenten Kortrijk15/12/2010: toekenning onderzoek EMV (KATHO)10/01/2011 10/07/2011: uitvoering onderzoek

  Stad KortrijkDhr. Stefaan Renard (cordinator gebiedswerking)Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (KATHO)Mevr. Evelien De Pauw (promotor)Dhr. Wim Hardyns (onderzoeker)

 • Aanzet tot het onderzoek (contextschets)

 • Fasering en methode van het onderzoekVerkennende literatuurstudie

  Verkennende gesprekken cordinatorenGebiedswerkingPreventieteamBuurtwerk

  Opstellen semi-gestandaardiseerde vragenlijstParticipatie en (samen)werkingMiddelenBeleidsbetrokkenheidCommunicatiecontext

 • Fasering en methode van het onderzoekBehoeftebevraging sleutelfigurenHeterogene groep van 13 sleutelfiguren

  Behoeftebevraging werkveldGroepsgesprek gemeenschapswachtenGroepsgesprek gebiedswerkersGroepsgesprek buurtwerking

  Analyse behoeftebevraging sleutelfiguren en werkveldIn 1ste instantie: visieontwikkelingIn 2de instantie: instrumentarium

 • Fasering en methode van het onderzoekBespreking resultaten behoeftebevraging a.d.h.v. focusgroepenZoveel mogelijk info verzamelen obv verschillende meningen binnen dezelfde plaats en tijd.2 focusgroepen:Focusgroep ambtelijk niveauFocusgroep politiek niveau

  Ontwikkeling onderzoeksrapport (businessplan)Handleiding met opsomming best practicesAanbevelingen

 • Onderzoeksresultaten: Participatie en (samen)werkingGebiedswerking= middel om leefbaarheid in gebied op te krikken vanuit integrale visieOpdeling in 2 niveaus:BasisgebiedsteamProjectteamsBasisgebiedsteam gaat na in welke gebieden de leefbaarheid in het gedrang dreigt te komenGeen permanent gegevenFocus op risicogebiedenProjectteams staan in voor procesbegeleiding bij (grootschalige) stadsprojectenProcesbegeleiding mbt burgerparticipatie, communicatie, acties en activiteiten, etc.Projectleiderschap obv inhoudelijke expertise andere (stads)diensten

 • Onderzoeksresultaten: Participatie en (samen)werkingBuurtwerkDoelbewust inzetten in bepaalde buurt obv problemen mbt achterstelling, kwetsbare groepen, zwakke sociale cohesieBeroep doen op andere partners en buurt zelf, maar steeds opvatten als een middel om individu te versterkenDirect aanwezig kunnen zijn in buurt:Signaalfunctie naar andere partnersDraagvlak creren onder bevolking ihkv vertrouwensopbouwResultaatgericht werkenZich op bepaald moment overbodig maken in bepaald gebiedGebiedswerking en preventieteam komen in de plaats

 • Onderzoeksresultaten: Participatie en (samen)werkingPreventieteamWerken vanuit 2 pijlers:Pijler mbt criminaliteitspreventie: focus op preventie overlast, criminaliteit en onveiligheid (negatieve orintatie)Pre-preventieve pijler: focus op proactie of pre-preventie door het wegnemen van structurele oorzaken onveiligheid en bevordering algemene leefkwaliteit (positieve orintatie)Goede koppeling tussen basisgebiedsteam gebiedswerking en pre-preventieve pijler preventieteamBasisteam gemeenschapswachten ihkv voelsprietfunctieSamenwerking tussen buurtwerkers en basisteam gemeenschapswachten om vertrouwensfunctie in gebied te optimaliseren

 • Onderzoeksresultaten: Participatie en (samen)werkingPreventieteamWegnemen dubbele pet in hoofde gemeenschapswachten:Creatie van duidelijk vastgelegd takenpakket binnen elke pijler van het preventieteamNood aan goed functionerend detectiesysteem:Vlotter verloop klachtenbehandeling en afhandelingFeedback leveren aan gemeenschapswachten

  Cfr. Kortrijk:Meldpunt 1777Werkgroep overlast

 • Onderzoeksresultaten: Participatie en (samen)werkingBasisgebiedsteam versus projectteamsBasisgebiedsteam:Basisgebiedsteam gebiedswerkers en basisteam gemeenschapswachten mogen niet vasthangen aan bepaald gebiedAls team verantwoordelijk voor de screening van de volledige binnenstad

  Projectteams:In hoofdzaak ambtelijke diensten of personen met inhoudelijke expertiseGebiedswerker procesbegeleidingProjectleiderschap obv inhoudelijke criteria project

 • Onderzoeksresultaten: MiddelenInstrumentariumStimuleren van ontmoeting belangrijk aspect voor de leefbaarheid en sociale cohesie van een gebiedNood aan gestroomlijnd en professioneel systeem:Inventaris beschikbaar instrumentariumOplijsting activiteiten en verenigingen in verschillende stadsdelenDegelijk kalendermanagement en reserveringssysteemVanuit economisch standpunt: maximale dienstverlening met zo weinig mogelijk gebouwenAfstemming tussen stad, OCMW en externe partners (zoals scholen)Cfr. case Sint Pauluskerk (Kortrijk)

 • Onderzoeksresultaten: MiddelenInstrumentarium (case Sint Pauluskerk)

 • Onderzoeksresultaten: CommunicatieParticipatie bevolkingParticipatieplan obv 4-tal belangrijke aspecten:Aandacht voor groter wordende groep gebruikers binnenstadVerplichte community in hoofde van bevolking vermijdenStimuleren bottom-up benaderingOp basis van positieve initiatieven en boodschappenAandacht voor zowel traditionele (bv. buurtkrant) als nieuwe (bv. sociale netwerken, sms, email, etc.) communicatiemiddelenWeliswaar niet overweldigend en steeds vrijblijvend

 • En nu?Evolutie sinds juli 2011 stand van zaken

 • Organogram: as isMatrixmodel5 beleidsdirecties, 6 beheersdirectiesStevig overlegmodelVeel projectwerkingVeel ad hoc samenwerkingSterke verticale borging (van beleid tot uitvoering)

 • Limieten bereiktSterke verkokeringKleine teams met chefs in bijberoepIedereen had minstens drie rollenVergaderitisConsensusmodel, met veel vetomogelijkhedenEigen belang, sturing door sectorieel denkenBeklemmend gevoel op de werkvloer, mensen mogen niet meer, gevoel van blokkage door chef

 • Organogram: to beEenvoudig organogramGrote teams met coachende chef in hoofdberoepNadruk op samenwerken, horizontaal, bundelen van krachtenNadruk op projecten en netwerkingnduidiger rollenZodat mensen willen, kunnen en mogen

 • PreventieUpgrade van gemeenschapswachten van niveau E naar niveau DVerstarring in werking: doel versus middelenGesoleerde werkingGevoel van dweilen met kraan openWerkgroep overlast werd ook overlast

  Resultaat: reflexiemoment

 • De nieuwe veiligheidsketenTerug naar de basis

  Verhoogde leefkwaliteit

  Prepreventie

  Curatief

  Preventie

  Postpreventie

  Aanvang klachten

  Escalatie feiten

  Stabilisatie situatie

  Core business preventie

  Nadruk op prepreventie = positieve uitstraling

  Vroegere nadrukFeiten hebben reeds plaatsgevonden

  Herhaling van acties, herinnering, coca cola effect...

  Politie / GAS

 • Duidelijke roldefinitieTeam preventie: ontwikkelt zelf acties stimuleert vooral samenwerking met partners binnen en buiten de stadsorganisatieGemeenschapswachten:Informeren, monitoren, sensibiliseren en zijn aanspreekpuntWerken nauw samen met gebiedswerkersZijn geen hulpverlener of agent

 • GebiedswerkingDe sociologische verschillen tussen gemeentes en het stedelijk milieu met aandacht voor hun respectievelijke DNARol van gemeenschapswachten in gebiedswerking?Gebiedswerking als procesbegeleiding bij verandering stedelijk DNAGebiedswerking: overal bevraagd, nooit aan zet?

 • In iedere deelgemeente

  Ontmoetingscentrum als uniek aanspreekpuntCultuurfunctionaris, eveneens gebiedswerkerGebiedsteambibliotheekpersoneel personeel van het ontmoetingscentrumgemeenschapswacht(en)wijkagent(en) in de deelgemeente werkzaam OCMW-personeel.

 • In de binnenstadVijf gebieden afgebakendAansturing vanuit de centrale huizen van de gemeente (stadhuis), het OCMW (het sociaal huis) en de politie (commissariaat). Op het werkveld eveneens gebiedsteams zoals in de deelgemeenten.

 • BinnenstadProjectmedewerkers gebiedswerking en preventie vormen n team. De gemeenschapswachten doen de monitoring van de vijf gebieden en zullen roteren (2 m). Per gebied is er n projectmedewerker die de analyses maakt en de gebiedsteams aanstuurt. Acties worden in teamverband bepaald en uitgevoerd. Acties kunnen ook meerder gebieden bestrijken of delen ervan

 • BuurtwerkVolledige overheveling van buurtwerk naar OCMWOCMW doet algemene denkoefening over werkingWijkcentrum versus buurtcentrumWie is aan zet?Geografische spreiding dienstencentra?

 • BuurtwerkHerlokalisatie van dienstencentra als centrale servicepunten in de binnenstadDienstencentra focussen op dienstverlening, niet op hulpverlening (centraal)Buurtwerk loskoppelen van huizenBuurtwerk is projectmatig, op basis van monitoring

 • Andere evolutiesDe oprichting van de rechtstreekse gratis info- en hulplijn 1777 Omvorming van werkgroep overlast naar werkgroep resa (Respectvol Samenleven), met nadruk op prepreventieve actie (bv: eindejaar)9 punten plan stadscriminaliteit

 • ToekomstplannenSamenwerken zorgt voor: Zuurstof in de Stad

  Laatste jaar vaststelling van

  Stijgende criminaliteit en overlast in binnenstadGroter onveiligheidsgevoelVeel afstemmingsproblemenGevoel van onmacht

 • Zuurstof in de StadLaat mensen op werkvloer overleggen en brengt hen samenOndersteun hen, stuur enkel op hoofdlijnenBetrekt alle actoren, ook de (semi) privateLegt nadruk op positi