Overzicht sessie :

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Overzicht sessie :. Projectoproep P artners Doelstellingen Wat is mediawijsheid ? Modellen Mediawijsheid meten in de lerarenopleiding Outcome van het project: Good practices Website – review Zelfbevragingstool. Projectoproep. Oproep. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Overzicht sessie :

Slide 1

1

ProjectoproepPartnersDoelstellingenWat is mediawijsheid?ModellenMediawijsheid meten in de lerarenopleidingOutcome van het project:Good practicesWebsite review Zelfbevragingstool Overzicht sessie:2Projectoproep3

Oproep vanuit het innovatiefonds voor de lerarenopleiding

Partners:HUBrusselThomas More (Kempen)

Oproep4

DOELSTELLINGEN:algemene doelstelling die uitgaat van de gezamenlijke maatschappelijke opdracht die lerarenopleidingen momenteel hebben: het maken van een mediawijze opleiding en het vormen van mediawijze leerkrachten

lerarenopleidingen handvatten aanreiken om deze algemene doelstelling te bereiken binnen de eigen context

Oproep5DOELSTELLINGEN:Om deze algemene doelstelling te bereiken, stellen we enkele subdoelen voorop.

Tools ontwerpen waarmee opleidingen zichzelf wat betreft mediawijsheid kunnen doorlichten.

Een vragenlijst ontwerpen waarmee de studenten hun mediawijsheidcompetenties in kaart kunnen brengen.

Praktijkvoorbeelden tonen van mediawijze activiteiten.

Voorbeelden geven van mogelijke workshops mediawijsheid voor studenten en docenten.

5. Aanbevelingen formuleren om lerarenopleidingen mediawijzer te maken.

Oproep6Wat is mediawijsheid?7

Nood aan een model om een leerlijn voor de lerarenopleiding concreet te kunnen maken.

Vooronderzoek / literatuurstudie:Conceptnota mediawijsheid (2012)Cirkelmodel - Zwanenberg en Pardoen (2010)Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011) 10 mediawijsheidscompetenties - Mediawijzer.net (2012)

Wat is mediawijsheid?8Conceptnota Mediawijsheid:

Gepubliceerd door de ministers voor Media en voor Onderwijs en Vorming Lieten en Smet (2012, p. 10)

Mediawijsheid wordt in deze tekst omschreven als: het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zicht bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Wat is mediawijsheid?9Cirkelmodel - Zwanenberg enPardoen (2010): Cirkelmodel verdeeld in vier gelijke kwadranten. Elk kwadrant staat voor een mediawijsheidsaspect: techniek, creativiteit, analyse en reflectie. Deze aspecten bestrijken samen het gehele veld van mediawijsheid. De gelijke verdeling van de vier mediawijsheidsaspecten is wat zij de ideale verhouding noemen: een kind is mediawijs als het al die aspecten in gelijke mate beheerst.

Wat is mediawijsheid?10

Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011): Uitgangspunt: definitie van mediawijsheid volgens de Raad voor Cultuur uit Nederland (2005):

[Mediawijsheid is] het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Wat is mediawijsheid?11Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011):

De projectgroep vertaalde deze brede definitie in navolging van internationaal onderzoek naar vier groepen competenties: Gebruik: Technisch gebruik en het bedienen van media(-apparaten). Kritisch begrip: Het kritisch analyseren en evalueren van media-inhoud en het eigen mediagedrag en het begrijpen van de rol van media als instituut in de samenleving en het eigen leven. Communicatie: Actief, creatief en sociaal mediagebruik. Strategie: Gemaakte keuzes bij het mediagebruik, begrijpen welk medium voor welke functie het meest geschikt is en zelfkennis.

Wat is mediawijsheid?12

Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011):

Wat is mediawijsheid?1310 Mediawijsheidscompetenties - Mediawijzer.net (2012): Eenzelfde vierdelige groepsindeling als het raamwerk mediawijsheid. Mediawijsheidcompetenties gereduceerd tot slechts 10 competenties. Het ontbreekt dit model aan indicatoren minder bruikbaar voor de opleiding dan het raamwerk. Positief: visueel sterk door de groepen onder te verdelen in kleuren, net als bij het eerste model.

Wat is mediawijsheid?14Wat is mediawijsheid?15

EIGEN MODEL

Diepgaande analyse van deze verschillende modellen inspiratie voor het ontwikkelen en inzetten van een competentiemodel mediawijsheid dat de definitie en missie van mediawijsheid, zoals geformuleerd in de conceptnota (Lieten & Smet, 2012), omsluit. De sterktes van de drie modellen integreerden we in een model.

Wat is mediawijsheid?16Uitwerken eigen competentiemodel:4 clusters3 niveausCompetentiesIndicatorenDoelstellingen Didactische component vertaling naar eigen klaspraktijk

Wat is mediawijsheid?17

GEBRUIK

Apparaten, software en toepassingen kunnen bedienen/gebruiken

Zich vlot orinteren binnen mediaomgevingen

Het gebruik van mediatoepassingen en apparaten verwerken in de didactische praktijk

Wat is mediawijsheid?18

KRITISCH BEGRIP

Inzicht hebben in de werking en het belang van media in de samenleving

De rol van wetgeving en de overheid bij mediaproductie begrijpen

Kritisch begrip i.v.m. de media vertalen in de didactische praktijk

Wat is mediawijsheid?19

COMMUNICATIE

Informatie vinden en verwerken

Mediaboodschappen beschouwen

Mediaboodschappen creren

Mediaboodschappen delen

Optimaal participeren in sociale netwerken

De mediacommunicatiecompetenties vertalen naar de didactische praktijkWat is mediawijsheid?20

WIJSHEID

Reflecteren op het eigen mediagebruik

Het eigen mediamenu kennen

Een mediawijze professionele houding verwerven

Wat is mediawijsheid?21

Toepassing: welke competententies / indicatoren herken je?

http://vimeo.com/75685864 Wat is mediawijsheid?22Hoe mediawijsheid meten in een lerarenopleiding?

Nulmeting Docenten OPOs Studenten (zelfevaluatie)Projectwerking mee opnemen in bevraging?Wat is mediawijsheid?23Hoe mediawijsheid meten in een lerarenopleiding?

Aanbevelingen:Vakoverschrijdende projectwerking werkt!Samenwerking met / loskoppeling van ICT-vaardighedenNood aan systematische aanpakWat is mediawijsheid?24Aanbevelingen:Macroniveau:Basiscompetenties voor de leerkracht + DLRs van de lerarenopleidingen = vertrekpunt bij het ontwerp van elke lerarenopleiding. (curriculum; visitatiecommissies) Daterend van 01/2008 houden deze uiteraard niet genoeg rekening met de uitdagingen die mediawijsheid vandaag aan het onderwijs stelt.

Wat is mediawijsheid?25Aanbevelingen:Mesoniveau:Als het studiegebied en de opleidingen in de diverse hogescholen het verhogen van de mediawijsheidscompetenties bij de afstuderende leerkrachten belangrijk vindt kunnen enkele beleidskeuzes gemaakt worden.

Mediawijs onderwijs kan opgenomen worden bij de taakstellingen van een opleiding.

In de taakverdeling kan per opleiding een persoon aangesteld worden als mediawijsheids-coordinator.

In het curriculum van de opleiding kan een opleidingsonderdeel of enkele delen van opleidingsonderdelen aan mediawijsheid besteed worden. Op die manier staat er studietijd tegenover en kunnen de mediawijsheidscompetenties daadwerkelijk getoetst worden.

Wat is mediawijsheid?26Aanbevelingen:Mesoniveau: (vervolg)Ook een goed materieel beleid is nodig:Aandacht bij opmaak van de begrotingen Nood aan strategie die zich over meerdere jaren uitstrekt

Professionaliseringsaanbod dat beantwoordt aan de noden van de afdelingen.

Wat is mediawijsheid?27Aanbevelingen:Microniveau: Ook de opleidingen zelf moeten zich over een aantal aandachtspunten beraden:Gebruik van e-portfolios gebruik van andere mediaDocumenten mediawijzer maken: Het stageverslag gebruik van beeld- en audiotaal een plaats geven in de evaluatiedocumenten zichtbaar. In stagevademeca: mediawijsheid als een belangrijk criterium opnemen bij kijkwijzers of evaluatiecriteria.Sjablonen die de studenten gebruiken om hun lesvoorbereidingen te maken: gebruik van media per onderwijsleeractiviteit moet een specifieke plaats krijgen.

Wat is mediawijsheid?28Aanbevelingen:

Bij het opzetten van projecten en uitgebreide activiteiten moeten de vier clusters bij het aanbieden van media-oefeningen met elkaar verbonden blijven. Te vaak ligt de focus op enkel het creeren van media of enkel het gebruik van een apparaat of stukje software.

Wat is mediawijsheid?29Outcome30

Good practicesMultimediale boekenweek Thomas More (Kempen)Projecten HUBWebsite review Zelfbevragingstool

OVERZICHT31Onder-media-wijzerMultimediale boekenweek32Thomas More KempenCampus TurnhoutCampus Vorselaar

1 BALO (BAchelor Lager Onderwijs)Vakoverschrijdend: Mediawijsheid ICT NederlandsI.s.m. Geert De Kockere (jeugdauteur)multimediale boekenweek33Multimediale boekenweekopstartdag34Sessie 1: studenten leren werken met een iPad en leren monteren met iMovie.

Sessie 2: beeldvorming en manipulatie van de kijker:Effecten van cameratechniekenEffecten van montageKleuren van media

Sessie 3: instructie + uitschrijven scenario voor promotiefilmpje bij jeugdboek Geert De Kockere

Opstartdag: 3 sessies3536

37

Multimediale boekenweekBeeldvorming in reclame sociale media38ReclametechniekenInvloed van reclame op (jonge) kinderen Sociale media (niveau student)Sociale media (Wat mag in de klas?)Uitwerken uitnodigend groepsprofielBEELDVORMING IN RECLAME SOCIALE MEDIA39Multimediale boekenweekslotevent40Mediawijsheid: waar hebben studenten (onbewust) aan gewerkt doorheen het project?Link met de 4 competentieclusters (gebruik, kritisch begrip, communicatie, wijsheid)

Lezing Geert De Kockere: pozie in de klas en moderne media

Toonmoment uitgewerkte filmpjes + prijsuitreikingSlotevent41

1. http://