Overzicht van alle inhoudelijke wijzigingen in wijzigingen ...· 4. Wijzigingen met betrekking tot

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Overzicht van alle inhoudelijke wijzigingen in wijzigingen ...· 4. Wijzigingen met betrekking tot

Overzicht van alle inhoudelijkewijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW(Bijlage bij publicatie Nederlandseverslaggeving anno 2016)

Overzicht van alleinhoudelijke wijzigingen inTitel 9 Boek 2 BW(Bijlage bij de publicatie Nederlandseverslaggeving anno 2016)

Pagina 1

Overzicht van alle inhoudelijke wijzigingen in Titel 9Boek 2 BW(Bijlage bij de publicatie Nederlandse verslaggeving anno 2016)

Inleiding en ingangsdatumMet ingang van 1 november 2015 is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de jaarrekening(Titel 9 Boek 2 BW) gewijzigd als gevolg van de implementatie van de EU-Richtlijn jaarrekening. Dewijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen enzullen voor een breed veld van opstellers gevolgen hebben.Deze publicatie moet worden gelezen als bijlage bij de EY publicatie Nederlandse verslaggeving anno2016; belangrijke wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW waarin de belangrijkste wijzigingen wordenbeschreven met een aantal voorbeelden daarbij.In deze publicatie wordt een beknopt overzicht gegeven van alle inhoudelijke wijzigingen in Titel 9Boek 2 BW.

De nieuwe bepalingen moeten verplicht toegepast worden voor boekjaren die aanvangen op of na1 januari 2016. Het is toegestaan de nieuwe bepalingen (dus ook de grensbedragen) toe te passen voorde jaarrekening 2015. Indien wordt gekozen voor een vervroegde toepassing van de gewijzigdewetgeving moeten alle nieuwe bepalingen worden nageleefd; het zogenoemde cherry picking is niettoegestaan.

De wijzigingen betreffen de volgende onderwerpen:

1. Formele wijzigingen1.1 Opmaaktermijn en deponeringstermijn1.2 Bestuursverslag in plaats van jaarverslag1.3 Accountantscontrole en bestuursverslag

2. Wijzigingen met betrekking tot vrijstellingen op basis van de omvang van de onderneming2.1 Wijziging grensbedragen2.2 Micro-ondernemingen: een nieuwe categorie2.3 Vereenvoudigingen kleine ondernemingen en opname van nieuwe informatie

3. Wijzigingen met betrekking tot grondslagen voor waardering en resultaatbepaling3.1 Goodwill: activeren en afschrijven is verplicht3.2 Actuele kostprijs in plaats van vervangingswaarde3.3 Waardering voorraden en agrarische voorwaarden

4. Wijzigingen met betrekking tot presentatie en toelichting4.1 Buitengewone baten en lasten vervallen, nieuwe toelichting uitzonderlijke posten4.2 Winst-en-verliesrekeningmodellen G en H vervallen4.3 Toelichting: volgorde van posten aanhouden4.4 Toelichting: opname algemene gegevens omtrent de rechtspersoon4.5 Vermelding niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa4.6 Bestuurdersbezoldiging: aanvullende vermelding leningen en garanties4.7 Overige gegevens: verplaatsing van enkele gegevens naar de toelichting

Pagina 2

5. Wijzigingen met betrekking tot specifieke ondernemingen5.1 Organisaties van openbaar belang (OOBs)5.2 Beleggingsentiteiten5.3 Participatiemaatschappijen5.4 Betalingen aan overheden in de winningsindustrie5.5 Verzekeraars

Pagina 3

1 Formele wijzigingen1.1 Opmaaktermijn en deponeringstermijnHet mogelijke uitstel van de opmaaktermijn wordt voor alle rechtspersonen met een maand ingekort (inde artikelen 2:101 lid 1, 210 lid 1, 300 lid 1 BW). Dit betekent een verkorting van de maximaleopmaaktermijn, vaststellingstermijn en uiteindelijke deponeringstermijn. De uiterste termijn van opmaaken vaststelling wordt dan tien maanden respectievelijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar(artikel 2:394 lid 3 BW) dus indien het boekjaar gelijk is aan kalenderjaar, 31 oktober respectievelijk31 december in plaats van voorheen 30 november respectievelijk 31 januari. Indien de jaarrekening opeen eerder moment is opgemaakt, geldt nog steeds dat deze binnen twee maanden na opmaak moetworden vastgesteld. Na vaststelling moet wettelijk uiterlijk binnen acht dagen worden gedeponeerd. Determijn van acht dagen geldt overigens niet indien de maximale termijn van vaststellen van twaalfmaanden reeds is benut. De uiterste termijn van deponeren is dus in alle gevallen 31 december indienhet boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar.

1.2 Bestuursverslag in plaats van jaarverslagDe wettelijke term jaarverslag is in wetten en besluiten vervangen door term bestuursverslag.De term bestuursverslag is door de wetgever niet bedoeld als verplicht te gebruiken terminologie. Datbetekent dat termen als verslag raad van bestuur of directieverslag ook mogen worden gebruikt mits heteenduidig is dat de gebruikte term aansluit op het wettelijk begrip bestuursverslag. Het ligt daardoorniet voor de hand om nog de term jaarverslag te hanteren, omdat hiermee veelal ook het geheel vanbestuursverslag, jaarrekening, overige gegevens en eventuele andere onderdelen wordt aangeduid.

1.3 Accountantscontrole en bestuursverslagIn artikel 2:393 lid3 BW is toegevoegd dat de accountant moet toetsen of het bestuursverslag materileonjuistheden bevat, dit in het licht van de door de accountant tijdens de controle van de jaarrekeningverkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving. Deze wijziging betreft eenexpliciete wettelijke vastlegging van werkzaamheden die de accountant onder de huidige wetgeving ookal verrichte. Indien het bestuursverslag inderdaad materile onjuistheden bevat, moet de accountant inde controleverklaring vermelden dat onjuistheden zijn gebleken.

Pagina 4

2 Wijzigingen met betrekking tot vrijstellingen op basis vande omvang van de onderneming

2.1 Wijziging grensbedragenDe rechtspersonen en vennootschappen die vallen onder het bereik van Titel 9 Boek 2 BW worden onderde nieuwe wet naar hun grootte onderscheiden in micro, klein, middelgroot en groot(artikelen 2:395a, 396 lid 1, 397 lid 1 BW). De grootte van rechtspersonen en vennootschappen dievallen onder het bereik van Titel 9 Boek 2 BW wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria: balanstotaal per jaareinde; netto-omzet over het boekjaar; werknemers (gemiddeld aantal).

De grensbedragen voor de groottecriteria zijn gewijzigd (voor de volledigheid zijn micro-ondernemingentoegevoegd alhoewel deze categorie afzonderlijk in paragraaf 2.2 wordt besproken).

Micro Klein MiddelgrootBalanstotaal 350.000 6.000.000 20.000.000Netto-omzet 700.000 12.000.000 40.000.000Werknemers

Pagina 5

een NV moet informatie omtrent de verwerving en vervreemding van eigen aandelen (onderaan debalans) opnemen;

in de winst-en-verliesrekening worden alleen afzonderlijk de volgende posten opgenomen: netto-omzet, overige bedrijfsopbrengsten, lonen, kosten van grond- en hulpstoffen, afschrijvingen enwaardeverminderingen, overige bedrijfskosten, belastingen, resultaat na belasting;

het besluit modellen jaarrekening is niet van toepassing op micro-ondernemingen: de vorm van debalans en de winst-en-verliesrekening is derhalve vrij, de inhoud bestaat uit de hierboven vermelde inde wet opgesomde posten;

de deponeringsplicht voor micro-ondernemingen is slechts beperkt tot de opgemaakte balans; vrijstelling voor het opstellen van een bestuursverslag; vrijstelling voor het opstellen van Overige gegevens; vrijstelling van accountantscontrole.

2.3 Vereenvoudigingen kleine ondernemingen en opname van nieuweinformatie

Voor kleine ondernemingen zijn ten opzichte van de voormalige regelgeving verdere vereenvoudigingenaangebracht. De volgende informatie behoeft niet langer vermeld of opgesteld te worden (artikel 2:396leden 3 en 4): aantallen en waarde van de (verschillende soorten) uitgegeven aandelen; bepaalde informatie over deelnemingen (naam, woonplaats, verschaft kapitaal); omrekenkoers indien geplaatst kapitaal luidt in vreemde valuta; rentevoet schulden; verhoudingscijfer netto-omzet ten opzichte van voorgaand jaar; informatie over werknemers beperkt tot het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar

(geen segmentatie meer benodigd); overige gegevens (inclusief winstbestemming en winstbewijzen).

Nieuw is dat informatie opgenomen moet worden over: de som van de herwaarderingen ter vaststelling van de boekwaarde die zou zijn opgenomen indien de

materile vaste activa tegen kostprijs zouden zijn gewaardeerd (artikelen 2:396 lid 3 jo 368lid 2a BW);

de naam en woonplaats van de maatschappij die een geconsolideerde jaarrekening opstelt van hetgroepsdeel waartoe de rechtspersoon behoort.

Gebeurtenissen na balansdatum moeten wel vermeld worden in de opgemaakte jaarrekening maarbehoeven niet te worden opgenomen in de bij het handelsregister te deponeren jaarrekening.

Ten aanzien van het gebruik van de vrijstelling van consolidatieplicht voor kleine groepen geldt dat dezevrijstelling kan worden toegepast tenzij binnen zes maanden na aanvang van het boekjaar de algemenevergadering zich daartegen verzet (dit was 10% van de aandeelhouders).

Pagina 6

3 Wijzigingen met betrekking tot grondslagen voorwaardering en resultaatbepaling

3.1 Goodwill: activeren en afschrijven is verplichtVan derden gekochte (positieve) goodwill moet worden geactiveerd (artikel 2:386 lid 3 BW). Goodwilldirect ten laste brengen van het eigen vermogen of resultaat is dus niet langer toegestaan. Afschrijvingis verplicht en vindt plaats over de geschatte gebruiksduur. In het uitzonderlijke geval dat degebruiksduur niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, wordt afgeschreven in ten hoogste tienjaar, met vermelding van deze reden.De nieuwe wet is niet duidelijk of deze wijziging met terugwerkende kracht moet worden toegepast. Deraad voor de jaarverslaggeving heeft als overgangsbepaling aangegeven het aanvaardbaar te vinden datde in eerdere boekjaren direct van het eigen vermogen of resultaat afgeboekte goodwill niet (alsnog)geactiveerd hoeft te worden. (Her)activeren binnen de gebruiksduur vanaf een bepaalde overname inhet verleden mag dus wel, als alle goodwill die na die datum is verworven op dezelfde