OVIDIU MUREŞAN.docx

Embed Size (px)

Text of OVIDIU MUREŞAN.docx

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  1/128

  OVIDIU MUREŞAN

  De la ANTICHITATEA TÂRZIE

  la AMURGUL EVULUI MEDIU

  (sec. IV XIII)

   

  OVIDIU MUREŞAN

  De la

  ANTICHITATEA TÂRZIE

  la

  AMURGUL EVULUI MEDIU

  (sec. IV XIII)

  EDIŢIA A III A, REVZUT ŞI ADUGIT

  !

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  2/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  3/128

  All =$s &ese&>e". :$e" # R*Ba#a. N* a&$s *6 $=#s %l#ca$#* Ba e&e&*"%ce" *& "#s$%$e" # a 6*&B *& a Beas, *& s$*&e" # a "a$a ase

  *& &e$e>al ss$eB, #$=*%$ $=e *& e&B#ss#* *6 $=e %l#s=e&.

   T*a$e "&e$%le &ea$e. T#9$ F R*B#a. N#c# * a&$e "# aceas$9 l%c&a&e %*a$e &e&*"%s9 s% #c# * 6*&B9, #c# % B#l*c Beca#c sa% elec$&*#c,sa% s$*ca$9 F$& * a#e;%## IBe%l%# R*Ba "e R9s9$ !1

  1. IBe%l :e&sa F $#B%l "#as$#e# sasa#"e !5

  3. IBe%l H#"%s G%$a. G&a"*a&e K# "ec9"e&e +5. A*e%l c#>#l### 333.5. Ala## 35

  1

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  4/128

  3./. ?%&%al al #>a## /

  a) '$a$%l M*&a>#e# Ma /!

  ) Rea$%l :#aK$#l*& /+

  c) R%s#a #e>ea9 /1

  /.5. 'a&a

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  5/128

  1. Cal#6a$%l OBe#a"4+

  3. Cal#6a$%l Aas#" 41

  5. E7as#%ea Ba$#B9 K# c*Be&c#al9 a a&a#l*& 41

  a) A&a## e Me"#$e&aa 43

  ) A&a## F Ocea%l I"#a 43

   TENTATIVA DE RE'TAURARE IM:ERIAL

  A LUI CAROL CEL MARE 4-

  !. Re&%a&ea Ca&*l##e#l*& 4-

  +. :*l#$#ca e7$e&9 a l%# Ca&*l cel Ma&e 44

  1. '$&%c$%&a #$e&9 a s$a$%l%# ca&*l##a 8

  3. ReaK$e&ea ca&*l##a9 8!

  'CHIŢ :ENTRU O IZIONOMIE A 'OCIETŢII MEDIEVALE 81

  !. N*#l## 81

  a) Rec&%$a&ea *#l#B## 81

  ) :>#le##le *#l#B## 83

  c) O&a#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  6/128

  5. V#### !!

  /. M**l## !!1

  a) Geee&s#$9;#l*&!1-

  +. O&a#ale e%&*ee !3

  3. I6&as$&%c$%&a %#>e&s#$9;#l*& Be"#e>ale !3!

  5. A$el#e&ele "e c*#a$ K# e*;%l c% ca&$e F %#>e&s#$9;#le Be"#e>ale !31

  /

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  7/128

  ?I?LIOGRAIE !35

   

  A:OGEUL ŞI DECLINUL

  IM:ERIILOR UNIVER'ALE

  C

  ele $&e# c*$#e$e c%*sc%$e F a$#c=#$a$e, E%&*a, As#a, A6ca, e&a%=eeB*#e&se *%la;##a&a&e. '% &e$e7$%l a9&9#, "a&, F &eal#$a$e, e$&% a K# c*Besaeces#$9;#le ec**B#ce K# B#l#$a&e sa% e$&% a "#B#%a $es#%#le s*c#ale #$e&e,#Be#le se e7$#" &*&aPBaP$#c, s*l##" K# as#B#l" F e&Bae;9 e$##leca&e le ecl#$a% 6&*$#e&ele. G&a"*a&ea K# "ec9"e&ea Bal*& %$e "# e*a"a"e aB%& a a$#c=#$9;## se "a$*&eaas$aP$*a&e "e c9$&e *%la;##le *Ba"e sa%seB#*Ba"e.

  As$6el, F As#a, seB#;##le a&a&e s%%9 C=#a "e N*&", a$ac9 K# *c%9 $eB*&a&:e&s#a K# I"#a "e N*&". E%&*a, "#>e&se e$## B#&a$*a&e #a% F s$9#&e, ##;#al"*a& $eP$*#le $&as"a%#ee K# "e es$e R#, e$&% ca a*# s9 asal$e9lesc F&*>#c##le &*Bae, "e>as$"% le s#s$eBa$#c, "%9 ce, F %&Ba "*Bes$#c##"&*Ba"e&%l%#, "# 6*K$# se"e$a se $&as6*&B9 F$& * *%la;#e *Ba"9,ca&a>a#e&9. C9B#la a%sese e c*$#e$%l a6ca "%9 c%ce&ea E#$%l%# "ec9$&e e&K#, #a& FB9&a$%l 'e$#B#%s 'e>e&%s * #B*&$ase F &*>#c#a A6ca,&*a#l e la + ". H&.

  !. Ca%

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  8/128

  e$&% * c#>#l#a#s$9, &ec%B cea &*Ba9, &9#l*& $&e%#a s9 c&easc9 F e&Bae;9.

  c*sec#;9, c%ce, a&Ba$ele F>#se e&a% ca$%&a$e K# >al*ca$e e #e;ele"e scla>#. C$ $#B &9#c$**ase, %&$a$e "e FB9&a;## K# ee&al## R*Be#,a% al#Be$a$ Bale la$#6%"## K# a$el#e&ele BeK$eK%P9&eK$# %&ae c% B9 "el%c&% se&>#l9, la &e; sc9# e Bale "*Be##&%&ale "e>#e, $&e$a$, e&e$a#l9, F$&%c$ &e;%l scla>#l*& c%*aK$e *>e&$##*as9 asces#%e. 'c%BP#&ea #s$&%Be$el*& >*&#$*a&eJ (#s$&%Be$%B>*cale) e&a * c*sec#;9 a a"*$9#, "e c9$&e s%>e&a## &*Ba#, a %e# s$&a$e##

  "e6es#>e, "e l%9 "%&a$9, Fce" c% a "*%a %B9$a$e a sec*l%l%# al II lea.M%l$e $e&e% ac*le a% F a&a#9, e B9s%&9 ce Ba "e l%c&% se&>#l9 Fcee s9 l#seasc9.

  Ma# la$#6%"#a se >*& s$&9"%# s9 s%&B*$e*& F9 %"#c9, c*l*## l%a% F a&e"9 % l*$ "e 9B$ e * "%&a$9"e$e&B#a$9 K#, F >#&$%$ea %e# c*>e;##, ac=#$a% a%al &*e$a&%l%# * a&$e "#&ec*l$9. De % s$a$%$ s#B#la& eec#a% K# scla>## ca scla>#l*& Kasa "e a "%ce *a&B*#*as9 >#a;9 "e 6aB#l#e. sec*lele ca&e &ece" *c#al#ea% K# *l#a;#a "e a a9&a % sec$*& sa% %6&aBe$ "# l#Bes (&a#;a B#l#$a&9) "e e>e$%alele a$ac%, F >al% s%cces#>e,

  ale B#&a$*l*&.

  Ec=#l#&%l ac#a& al IBe%l%# R*Ba a 6*s$ c*B&*B#s, F %9 B9s%&9, "eaeB#e&ea &eel*& "e Be$al *#l. V&eBe "e sec*le, case$a #Beal9 a 6*s$al#Be$a$9 "e $ee "e c9$&eIBe%l R*Ba, aces$ aQ%7 "e >e#$% s%s$a;#ale >a l*ca$. B9&a;## &*Ba#% >*& Fce&ca s9 a#=#le

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  9/128

  a al#Be$el*& c9$&e 9$%le "e6a>*#a%s, F De %e&a$#*e De#, e>*c9 % #B*"9 c*### e%s$*l*&"e scla>#. 'ea "e e7ac;#%# scale c*$%#e la &%#a&ea #&e>e&s##l9 a&*e$9;## B#c# K# B#l*c## K# la "eclaKa&ea %*& &9sc*ale e"eB#ce, &ec%B celeale c#&c%Bcell#*#l*& S %B#;# K# a*#s$#c#, "# A6ca (sec. IV V) S sa% aa%e&s%B aa*s), A%&el#%sV#c$*& (De Caesa%s), Z*s#B*s (H#s$*a), :&*se&%s T&* (C=&*#Pc*), I"a$#%s(C=&*#c*) K# 'al>#a%s (De %e&a$#*e De#).

  O al$9 s%&s9 "e &eal#Be$a&e a >#s$#ee# #Beale "e>#e "e&ec#e&ea B*e"e#,a"#c9 s$&a$e#a #Qa;#*#s$9. De la Caesa&, ca&e a$e B%l a%&e%s, e*a"es%cces#>e "e "e&a"a&e a c*;#%$%l%# "e Be$al *#l, se a%e, F "ece##le "ea*#e ale IBe%l%# R*Ba "e A%s, la s#Ble as#a$e Be$al#ce. M*Be$e "e

  8

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  10/128

  s$a#l#e&sa&ea &e;%l*&, s$aa&ea ##;#a$#>el*& c*Be&c#aleK# &*ces%l "e aeB#e&e a >#e;## ec**B#ce %&ae.

  c#%"a B9s%l*& "e &e"&esa&e Be;#*a$e, Fce" c% sec*l%l al IV lea, case$a#Beal9 % Ba# $e## a%$*c&a;# se *6e&9 s9 *c&*$easc9 $*a$e c*B%#$9;#le

  s9$eK$# "# >ec#9$a$e, #$e&>e;#a $&%el*& &*#, FB*$>a a$aca$*l*$e&# sa% e7$e&# K# a e7Pac$*PPl*& scal#. Aces$ ac$, ca&e e * %>e&$%&9 a>##$*a&el*& &ela;## "e $# 6e%"al, se >a %B# a$&*a$ (a$&*c##%B) K# >a >as#s$eB%l scal al #Be%l%# "e #B*a;## ec%l*ase e$&% ae%$&al#a

  "e$e&B#a aa"*a&ea $&e$a$9 a a&Ba$e# "e c9$&e B#l#$a# K# *;e# &*PBa#(#$al#c# sa% &*>#Pc#al#J). &el#c9, FB9&a;## &*Ba# FK# >*& c*Ble$a le#%#le,

   Fc*&*&" Be$*"#c Be&cea "e *#e al*e9, Ba# %;# &e$e;#*K#, * "a$9c% sec*l%l al IV lea. As$6el Fcee &*ces%l "e a&a#l#a acaa&a $eB*&a& "el#$a$ea. s9, "%9Bele F6&e &a>e, e 6*"%l %e# #&e>e&s##le aa&=## *l#$#ce, %## "#$&e e#

  >*& aa"*a #Be%l. O*&$%#sB%l l%# O"*>aca& (O"*ac&%), ca&e l "e$&*ea#&$%$ea %*& c*>e;## Fc=e#a$e c% a%$*$a$ea &*Ba9, sese"e$a%l s$a$%$ Fl *;# >#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  11/128

  eas#B#la#le, F >ec#9$a$ea l#Bes %l%# &*Ba, e a&c%&s%l sec*lel*& IV V, % >as*l%;#*a &*leBa a&a&9J. D#B*$>9, a&Ba$a #Beal9, &e*&a#e"# >%le&a#l9 F 6a;a Bal*& #>ae#Be$e$ea$e, "e&%la$e c% &ec9"e&e F sec*lele IV V, 6%&#ele B#l#$a&e ale a&al*&, a&Ba$a &*Ba9 % a 6*s$#c#*"a$9 c*leK#$9 %Bec, e a&c%&s%l c*6&%$9l*& "# e*a"a "e a*#e aIBe%l%# R*Ba "e A%s. Dac9 % se #a% F c*s#"e&a&e 6eBe#le, c*###, 9$&##K# scla>##, c*$#e$ele B#l#$a&e &*% 9l#$*l*& a% 6*s$ Be&e% F#P6e*$a$e %Bec9. A6ca "e N*&" a 6*s$ c%ce$9 "e a&*7#PBa$#>c#c#s&ea c*P$&P*la, c% % %B9& s#B#la& "el%$9$* e&Ba#c# (=e&%l#, s# K# &%#), F$&eaa :e#s%l9 I$al#c9.

  D# 9ca$e, IBe%l R*Ba a F$B#a$ F$& * 6*&B%l9 *l#$#c9 "e#$9;#l*&. De%s*la&ea sa #s$a%&a$ la #>el e$#c K# &el##*s. O "a$9 c% aa"*a&ea s$#l%l%# "e >#a;9$&a"#P;#P*al K# as#B#la&ea %*& c&e"#;e, #"e# K# B*&a>% s$&9#e, &*Ba## a%&e%;a$ la >ec=#le #"eal% c#>#ce, #Be&s*ale K# *#ec$#>e. L%Be&*le$aa$%lBe$&**lel*& K# a>e$%e# "# c*sB**l#$a a&Ba$9 &*Ba9 a% c*$%#$ Bas#> la&*l#6e&a&ea s%e&s$#;##l*&, a &ac$#c#l*& e7*&c#s$e K# a "*c$el*& s*$e*l*#ce,$&as6*&B" ca#$ala #Be%l%#, "a& K# al$e ce$&e %&ae, F &e*a&e ale >#e;##ea$#>e. :9$%&a "*B#aP$*a&e a s*c#e$9;## FK# >a c9%$a, $eB*&a&, sal>a&ea F

  l*s*a s$*#c9, la ca&e a"e&ase&9 K# c;#>a FB9&a;# #ec#J (T&a#a, Ma&c%sA%&el#%s). Aceas$9 B*&al9 &a;#*al9 c*s$#$%#a % c*" e$#c #"#>#"%al 69&9 ec*% F%#>e&s%l Basel*& #$al#ce sa% &*>#c#ale. Te$a$#>a FB9&a$%l%# A%&el#a "e a&*claBa "&e$ c%l$ *c#al * &el##e B**$e#s$9, a&$#c#al9, % s#c&e$#sB F$eBe#a$e >ee&a;#a s*a&el%# (% B#$=&a#sB c*$aB#a$ "e c%l$%l #

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  12/128

  "#s#"e;e "e *&"# "*Ba$#c (*s$#c#sB, Ba&c#*#sB, B*$a#sB, aa#sB,"*a$#sB K# es$*a#sB), ca&e Bac#9, e a&c%&s%l sec*lel*& II V, c=#a& %cle%lc*B%#$9;## c&eK$#e, a% acce$%a$ &*ces%l "e "e&%$9 s#$%al9, a$$ F Be"##le#$elec$%ale, c$ K# F s$&a$%le lee#ee, s%B#" *ce s$&a$e#e "e c*e9#9 e#"eB#e "e >acel9 (>9&sa$ e&%). G&a"%l "e B*&$al#$a$e a6*s$ e7$&eB "e "#ca$. %ele &e#%# a s%c*Ba$ F$&e * $&e#Be K# % s6e&$ "#*%la;#e. O al$9 e#"eB#e "e>as$a$*a&e, a"%s9 F *&a#l. :&*>#c##le&9s9$ee cele Ba# &*se&e, &ec%B As#a, L"#a, Caa"*c#a, '#a, e#c#a,:ales$#a K# E#$%l, #" s#$%a$e F &e#%# e7$&ae%&*ee (As#a M#c9, Oe$%lA&*#a$ sa% A6ca N*&" Es$#c9), a% 6*s$ "*a& B##Bal sa% "el*c a6ec$a$e "eBa&asB%l #>a#a;#e# K#, %&Ba&e, % K# a% &*%s s9 $&a>e&se#a;#e#. De aceea, >a"al## s%$ s#%# a&a e&Ba#c# ca&e, $& *c*#c#"e;9 &*#ce, a% s9 ac%B%leas$a&ea s#s$eBa$#c9, "e c9$&e "#>e&se >al% "eB#&a$*, a &*>#c##l*& alca#ce, B%l$ Ba# s9&ace, % a &e%K#$ s9 "es$a#l#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  13/128

  as%&a Mes**$aB#e# K# >#sa% c=#a& s9 *;#9 acces la Ma&ea Me"#$e&a9.R9e. C% $*a$e aces$ea, a&B#s$#;##le sa% 9c#le Fc=e#a$e,%e* e "%&a$a %%# "ece#%, c% aces$ a&ec#a#l >al *e$al, a% 6*s$&esec$a$e c% 6e&B#$a$e, ac*&"" aea% Be&e% >#s$#ea l#9 K# % e&a% $e$a;# s9 &ec%&9la #B*a F Ba# B#c9 B9s%&9 a6ec$a$ "e6&9B$9 s*c#ale sa% "e &9#le K# >a eec#a "e % &9a< s%c#e$e$&% a &e9$# s$&a$e## *$#Be F >e"e&ea &es#e# sa% a l*c9# *6es#>e#a&a&e.

  IBe%l R*Ba "e A%s s a ee&al#&eBea l%# A%%s$%s (Le7 I%l#a) #$ec#al#l*& *&$%l a&Bel*&. D&e$%&Ba&e, es$%l ee&al%l%# "e s*&#$e e&Ba#c9, O"*>aca& (O"*ac&%), "e a l

   F"e9&$a "e la %$e&e K# a l e7#Pla F CaBa#a e %l$#B%l FB9&a$ &*Ba,R*B%l%s A%%s$%l%s, % c*#l "e !+ !1 a#, F a%l 3-/, % a s$&#$ #c# * &eac;#eseB#ca$#>9 "# a&$ea ce$9;e#l*& &*Ba#. '#c $&as#$ l*a B%"#...

   1. IBe%l :e&sa F $#B%l "#as$#e# sasa#"e

  !1

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  14/128

  V

  #c$*a FB9&a$%l%# &*Ba 'e$#B#%s 'e>e&%s FB*$>a a&;#l*& a "#sc&e"#$a$"#as$#a A&sac#a c*%c$%&9 "e ceal9*cc#"e$al9. 'cla>## e&a% FB9&;#;# F "*%9 ca$e*#2 a"as ("e *#e

  a%$*=$*9), %$#l#e#;# "# &"%l ##

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  15/128

  :e la l*cal, a%$*$a$ea e&a e7e&c#$a$9 "e Ba# sa$el*& ("#=a#), ca&e,c*c*B#$e$, a>ea% K# a$%;#a "e e&ce$*. '%%K## e&sa# ac=#$a% % #B*alea &ea (ca$a6&ac$a#) K# 6*&Ba;#%#le "e ele6a;#. Ca>alea &ea F# Fl*ae &e&ealea %K*a&9 e ce# a# B#c## *#l#B#.A&caK## se a"9*s$ea% F $%&%le ac*&a$e e s#a&ea ele6a;#l*&. $&%ele "eca>alee e&a% a"ese* F&e#Be$a;# K# Be&cea a&a (a&Be#, ala#).I6a$ea "e>#e $&e$a$ aaa%l scla>#l*& a%$*=$*# (ace# a"as). Is$*c%lla$# ABB#a%s Ma&cell#%s, F "esce&ea e ca&e * 6ace a&Ba$e# e&sae, F#e>*c9 K# e ce# $&e# c*"%c9$* a# 6*&;el*& B#l#$a&e sasa#"e2 Ke6%l #$e"e;e#(E&a aBa&ae"=), ee&al%l $&%el*& "e ca>alee (asae"=) K# c*Ba"a$%ls%&eB (E&a sa"e"=). IB#$" s#s$eB%l &*Ba "e a9&a&e, s$&a$e## e&sa#>*& c*s$&%# * &e;ea "e 6*&$#ca;##, F &e#%#le "e 6&*$#e&9 "e la &a#;a c% s$a$ele

  H*&e##. :&ec%B F %s$#;#a Be"#e>al9 *cc#"e$al9, se &ec%&ea 6&ec>e$ la s$a#l#&ea>e&"#c$%l%# s#s$eB%l *&"al##l*& (s%%e&ea F>#%#;#l*& la "#>e&se &*e,c*s#"e&a$e e7&es## ale %"ec9;## "#>#e).

  :&*$" "e aKea$a*as9 a s$a$%l%# l*&, e % seBe$ al aKa al*ca% K# B9$asea ;es%$9 F Ba%6ac$%le l*cale. M#&*"e##le, a&6%B%l "eB*sc K# B9$asea e&a% e7*&$a$e s&e R*Ba, #a& c*>*a&ele "# ?a#l*, 6a&"%le"# a&s, $9B#a "# A&a#a, c*&al%l "# Ma&ea R*K#e K# #e$&ele &e;#*ase "# '#ae&a% l#>&a$e s&e E7$&eB%l Oe$.

  Oc#al#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  16/128

  e7e&c#$a * #Q%e;9 *l#$#c9 a&ec#a#l9. $*a$e l*cal#$9;#le 6%c;#*a% $eBle, Fca&e sl%ea% "*# Ba#. Clec## ca&e se "e"#ca% s%&a>e=e# 6*c%l%# F $eBle se%Bea% =e&e"=s. al;## #e&a&=# Baa$ "e Ma# (+!/ +-/), "esce"e$ al%e# &es$##*ase 6aB#l## *#l#a&e e&sae, a 6*s$, la Fce%$, $&a$a$ c% #"#6e&e;9.A"e&e;## s9# e&a% FB9&;#;# F "*%9 ca$e*#2 a%"#$* K# e&6ec;#. V&eBe "e c;#>aa#, Ma# &e"#c9, c% % >e$a#l s%cces, F I"#a K# I&a. M#s#*a# s9# a% 9

   F E#$. E *s##l ca "#6%a B% F "e$e;#e, ca % a%$e$#c Ba&$#&. A"e;##s9# se >*& &e6%#a e F IBe%l ?#*& #s#%a F M**l#a K# C=#a. U&BaK## e&e$#c#l*& Ba#=ee#, ca&es a% F"&e$a$ s&e >es$, >*& s%6e e&sec%;## "# a&$ea a%$*$9;#l*& #l#Pc#eP#, e a&c%&s%l sec*l%l%# al VIlea K#, Ba# $&e# Fs9 * al#a$9 a e&K#l*&.

  O "a$9 c% "*B#a l%# ?a=&aB al II lea, a&Ba$a sasa#"9 e e>*#$9 s9 &es#9a$ac%l &eel%# "# %s=aa, Vas%"e>a al II lea, ca&e se al#a*&a#l9 c% Gale% K# D#*cle;#a, #e&(13+), el "#s$&%e cea "e a $&e#a "#as$#e "# %s=aa K# %BeK$e % >#ce&ee

  !/

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  17/128

  sasa#" F ?ac$a. D%ce * caBa#e se&*as9 FB*$>a c&eK$##l*& #&a#e#,c*s#"e&"% # al#a;# a# &*Ba#l*&, K# Fc=e#e * ace 6&%c$%*as9 c% FB9&a$%lI*>#a, "%9 B*a&$ea l%# I%l#a A*s$a$%l, *;#" a$$ A&Be#a, c$ K# *&aK%lN#s##s. Aaea"=, >a acce"e la$&*, F a%l 344, c% s#%l #$e&esa$ al B#&a$*l*&. De>e#$ * Ba*e$9 a

  =e=$al#;#l*&, aces$ s%>e&a l#s#$ "e e&s*al#$a$e >a al%a$ "e la %$e&e "e *&9sc*al9 *%la&9, c*"%s9 "e Ma"= >a &e%K# s9 &e"e>#9 Ka= al :e&s#e# a#a F a%l 388, ael" la % a%$*&B#l#$a& Bas#>, 6%&##%l I"%s. D%9 s%#$a sa"e $%B6%, 'aB%"&a%$a se #$#$%leaas. :c### F>#K# s%$ &eF$&*a;#, F cal#$a$e "e >asal#. :$& *

  s$&a$e#e Ba$B*#al9 aal9, "a& ec#e$9, S se c9s9$*&eK$e c% #ca &eel%# "#

  !-

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  18/128

  Va$aas S, C#a"&a%$a al II lea Fc*&*&eaasal9, 69&9 a &ec%&e la % e6*&$ B#l#$a&.

  Ba %B9$a$e a sec*l%l%# al V lea, %Ba&a%$a (3!3 355) FK# B*#l#a) K# Ba&#al## (aa). C*Be&c#a;## e&a% &%a;# Fc*&*&a;## (&e#).

  Da$*$9 "e*l$9# s#s$eB%l%# "e #a;## ac%l$%&a &*se&9 F IBe%l G%$a.'e *;# a%al Ba# B%l$e &ec*l$e "e *&ea#e&e), Q%>#ale K# BaP$#Be s%$ %$#l#e"eK$e e7$&eB "e &*$a#l. '&e cele "*%9 Ba %$e "# Oe$ K# Occ#"e$se e7*&$92 B#&*"e##, l"eK, lac, e&le, #e$&e &e;#*ase, leB "e $ec, a&Be,%Bac K#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  19/128

  *&ea "e la aBee&a%l G%$a a>ea % &*&aB "#%& e7$&eB "e c*Ble7. :Bea F a%"#e;eae;## scal#, Fs9&c#a;# c% c*lecP$a&ea #B*#s$9 e6ec$#>ele B#l#$a&e K# &e# e&e"#$a&e. :*alea K# $&%ele "e ele6a;#. '$&%c$%&a *&a#e"#$ 6as$9 K# F la c%l$%&al. e*a"a &esec$#>9a c&ea$ &e%B#$%l *e$ K# "&aBa$%& al#"asa. D#$&e c&ea;##le sale s%$ Ba#c%*sc%$e #esa "e $ea$&% 'a%$ala, *eB%l N*&%l Besae& K# c%lee&ea "e l#c9e&*$#c9 C#cl%l a*$#B%l*&. ' a% &e"ac$a$ F scs Bale e*e# ale =#"%K#l*&ae#, Ma==&a$a K# RBaa, %l$#Ba a$%#$9 l%# VlB#, "a& K#?=aa>a"$ sa% c%lee&ea "e $e7$e %"#ce Le#le l%# Ma%.

  ' a% F$eBe#a$ "*%9 #B*&$a$e ce$&e "e F>9;9B$, la :$al#%$&a K# Nala"a.:&e*c%9le a&=#$ec;#l*&, sc%l$*l*& K# #c$*l*& "# $#B%l "#as$#e# G%$a *$

  #"e$#ca$e c% &ec9"e&e F sac$%a&%l "e la a&l# K# F eK$e&a $eBl% "e laAa$a.

  DeK# "e &el##e =#"%s9, 6aB#l#a "*B#$*a&e % a e&sec%$a$ *e$a&ea s#$%al9>al9, %"#sB%l. T*$%K#, F I"#a, aces$ c%&e$ &el##*s % a 6*s$ &ece$a$ "ec$ "ec*B%#$9;# &es$&se. sec*l%l al IV lea se c*$%&ea

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  20/128

  5. A*e%l c#>#l#*&c*$%&a $&e# s$a$e c% >ele#$9;# #Beale2 [e# (c% &eKe"#;a la L%*a), [% (c%&eKe"#;a la Na#) K# '=%=a (c% &eKe"#;a la C=e"%).

  a%l +/5 '#Ba \a, % ee&al "# s$a$%l [e#, F$eBe#aa alee "&e$ &eKe"#;9 *&aK%l Na#.As$6el, Fcee * e*c9 "e "*%9 s%$e "e a#, %B#$9 "#>#a (141), "# I"#a, %"#sB%l c%*aK$e * &9s"#&e&a#"9, Ba# ales $&a"%ce&ea $e7$el*& sasc$e. M%l;# c*>e&$#;# la %"#sB, "e"a$9 &ece$9, F$&e" c9l9$*P# s&e ;a&a "e *#e a #l%B#a$%l%# ?%""=a,e$&% a c*lec$a Ba%scse c% c*;#%$ &el##*s. D# aceas$9 ca$e*e "ec9l9$* 6ace a&$e K# a H#e, ca&e, F %&%l a%l%# 3, F$&e"e % elea "el%9 "%&a$9 F I"#a. %&al%l s9% "e c9l9$*e &e&e

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  21/128

  Bac#%a9, %B#$9 M% *. N*## s$9#$* FK# s$a#lesc &eKe"#;a la \e(?e##) K# a*# * B%$9 la \e (15-). U Ke6 "e *#e B**l9 sa% $#e$a9, %H#e, F"e9&$ea#%l \a a"*B#a &e#%ea 9 la B#l*c%l sec*l%l%# al VI lea.

  IBe%l "# s%" % a 6*s$ #c#*"a$9 &ealBe$e aBe#;a$ "%9 9$9l#a "e la e'=%#. c#%"a 6a$%l%# c9 "#as$#a #, c*B&*B#s9 "e s$#l%l 6as$%*s "e >#a;9 K# "e&*l%l Ba*& e ca&e l a>ea% F "ec#*& &e%K# s9 "e#le sa% &el##*ase, 69&9 s#s$eB "e F>9;9B$, aa&a$#&*c&a$#c sa% $&a"#;## l#$e&a& a&$#s$#ce. sc=#B, *%la;#a &%&al9 "# #Be#

  &9Be "el9 ac%l$%#, 9#sB%l%#, &ac$#c#l*& Ba#ce K# %%# s#s$eB s*c#al Fc9 e$#l#c. : %&Ba&e, F$&e % ac%l$*& al* sa% #$al* &*Ba K# %%l "es*&#$e e&Ba#c9 "#6e&e;a % e &ea &*%;a$9. E*ca Bal*& #>a#le#a$9, K# 6*&;a >#$al9, B#$#>9,a Basel*& % %Ba# "#scB#a$e, "a& K# s%e&c#al c#>#l#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  22/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  23/128

  sec*lele II III $%le e&Ba#ce e&a% "#>##ce $&9#a%&e&eP#l##"%l FK# %$ea "%ce e7#s$e;a "*a& F s%lc*B%#$9;#l*&. E7%leea &*scs (a&%s) K# %$ea >a$ ca *ce a#Bal "e&a"9.

  aB#l#a %ca % &*l ese;#al F s*c#e$a$ea e&Ba#c9. Ta$9l "#s%ea "e B%" (Fla$#9 B%"#%B), a"#c9 "e * a%$*$a$e el#B#$a$9 as%&a s*;#e# K# c*##l*&. N#c# *B9s%&9 % se %$ea l%a 69&9 a&*a&ea a%$*$9;## a$e&e. ca< "e c9s9$*e,>##$*&%l #e&e $&e%#a s9 a#9 c*s%l$9 c% &e%l s*c&%, e$&% c9, "e laaces$a, %&Ba s9 K# c%Be&e B#&easa. :la$a, ca&e se e6ec$%a F "#B#ea;a

  c9s9$*e#, se %Bea "a&%l "e "#B#ea;9J (M*&eae) K# c*s$a F >#$e, a&Be,#%$e# sa% al$e *#ec$e "e &e;. N#c#*"a$9 % se "9&%#a 9B$. M#&easa,c*6*&B F;elee#, Bea "e la $a$9l e# * a$9 "e "&e$%l "e B*K$e#&e. Dac9 &9Bea>9"%>9, 6eBe#a %$ea *$a F$&e "*%9 al$e&a$#>e2 s9 se c9s9$*&easc9 c% % 6&a$eal "e6%c$%l%# K# s9 &9B9 F 6aB#l#a s*;%l%# sa% s9 K# cea&9 Fa*# ec=#l*& e&Ba# e&a *l#"#$9 F s#s$eB%l %"#c. D&e$%l >ec=#e&Ba#c e&a e7$&eB "e *#al. *&%l "e %"eca$9, c*B%s "# e&s*ae c%e7ee;9, >&s$P#ce K# "# al$ele, sec#al a#l#$a$e, se %Bea Bal%s (Ba=al).

   %s"#c;#a >ec=#l*& e&Ba#, &ec*s$#$%##l9 e a9. I6&ac$*# #s*l>a#l#,ca&e % "#s%ea% "e &es%&se ac#a&e s%c#e$e e$&% a ac=#$a c*Besa;#aec%#a&9 ([e&el") >#c$#Bel*& sa% 6aB#l##l*& >#c$#Bel*&, se %$ea% a"&esa &%"el*&,e$&% a K# ac=#$a "a$*a. :&*ce"%&a $%al#c9 "e $&as6e&a&e a *l#a;##l*&ac#a&e as%&a BeBl*& a&*#a;# a# 6aB#l#e# e "escs9 F Le7 sal#ca K# se

  %BeK$e c=&eec&%"a.

  +1

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  24/128

  : s#s$eB%l "e aBe#c$#Be# sa%&%"el*& aces$e#a * s%B9 &*P*&;#*al9 c% #B*&$a;a "el#c$%l%# K# c% *#c$#Be#. De e7eBl%, e$&% %c#"e&ea %*& as$*c&a;# (le%"es,a$&%s$#*es) se l9$ea * c*Besa;#e ac#a&9 caB "e ! !+ * Ba# "#ca$9

  "ec$ F cae#$,$&e$a$, e7cele;# 69%&a. A&BaBe$%l l*& &e% # a #B&es#*a$ "ese* e s*l"a;##&*Ba#. A&Bele &e6e&a$e e&a% 6&ac#sca, % $**& "e Ba "#Bes#%#, c% "*%9$9#K%, %$#l#as$a$*a&e "e c9l9&e;#.

  C*>#ele B#$*l*#ce K# &el##*ase ale >ec=#l*& e&Ba# s a% $&asB#s aKa%B#$a *e#e, la

   Fce%$ a e7#s$a$ "*a& =9%l cel Ba&eJ. :9$ele a $*a$eJ a s#s$eBa$#e&s%l e""#c e&ac*B%s "# $&e# $9&B% ce&eK$#, $&e# $9&B% 9PBP$eK$# K# $&e# $9&B%s%9B$ee. eBe$&%l s9% 6%c;#*a leea "es$#%l%#, ;es%$ "e cele $&e#*&e. C*sB*l*#a >ec=#l*& e&Ba# e&a a&$#c%la$9 F %&%l #a$#c%l%# a&*&ec*sB#c \"&as#ll. ReKe"#;a

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  25/128

  #a& al$ele &easc F$& * l%Be *%9. 'e sal>ea&eB##

  sale, ca&e %$#l#e# c&e"#;9a;#*al9, F e&6ec$9 c*s*a;9 c% l#Ba K# Be$al#$a$ea l*&. $& % s6e&$ "esec*l, c*$a#%e, FB&9P;#Keae&Ps#%PPee&e$#c9, *s$&**;##, e#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  26/128

  C

  ele Ba# >ec=# &e6e la cel;# aa&;# a%$*l*& ele# Heca$e% "# M#le$, He&*"*$ K#Xe*6*. AceK$#a F# e>*c9 Ba# ales F cal#$a$e "e Be&cea. G&ec## sec*l%l%# al Vlea F.H&. %$#l##&e lac#>#l#e$ R*Ba, F $#B ce %l$#B## &a"9 sac$%a&%l l%#A*ll* "e la Del (+-8 F. H&.), #a& a*# $&ec F As#a M#c9 K# se s$a#lesc e &%lHals. :*l##% % s$a$%ea# al#. D*a& ce# "# Gal#a T&asal#9 s%$ "eseBa;# F c*$#%a&e

  "e%B#&ea "e cel;# (cel$ae). Dac9 ##;#al aaeae&%sAle7a"e& s a% c*6&%$a$ a$$ c% &e>*l$ele a%$*=$*#l*& cel;# c$ K# c% a$ac%lecale"*#e#l*& K# ale #c;#l*&, *%la;## c% * &e%$a;#e &*as$9, "# s$&a$%l &ecel$#c,ca$*a$e la *&" "e cele&a 6*&$#ca;#e c%*sc%$9 s% "e%B#&ea "e >al%l l%#Ha"aJ.

  sec*l%l al IV lea, "%9 %ele >e&s#%# c=#a& Ba# "e>&eBe, sc*;## sa% *#"el## "#I&la"a, se #s#%ea

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  27/128

  B*a&=%l%# sc*$ ee$= Mac Al#. U#ca$9 ##;#al s% "e%B#&ea "e Ala, ;a&a>a a"*$a %l$e*& %Bele c%ce$*l*& s9# K# >a "e>e# 'c*;#a.

  '*c#e$a$e cel$#c9 &e#c#al (&%#). A#a F sec*l%l al X lea, e 6*"%l #>aec=## e&Ba#, e&a% &9sc%BP9&a$e c*Besa;## ac=#$a$e F 6eBe# scla>e sa% >ac#. :e$&% %c#"e&ea %%# &ee $al,#6&ac$*&%l %&Ba s9 "*eac#. 'e &ec%&ea%e* la *&"al##. Ce# ce K# s%s;#ea% e>#*>9;#a e&a% s%%K# la &*a ae# e&$e.V#*>a;## ca&e % K# %$ea% l9$# aBe"a e&a% c*"aBa;# la e7#l.

  #l###$9;# %&a#ce K# c=$*#ee Te%$a$es, Es%s, Ta&a#s. Caesa& Fl #"e$#c9 Fscele sale e Te%$a$es c% Me&c%&, #>e$a$*&%l a&$el*&, s$9%l "&%B%l*& K# alc9l9$*#l*&, e Ta&a#s c% %#$e&, s$9%l ce&%l%#, #a& l%# Es%s F# a$%#e cal#$9;#

  sec#ce ##$a$ea Ba9. D#$&e

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  28/128

   T

  &e# Ba %"e B#&a$*# s a% &*aa$ "e a l%%l c*$#e$%l%# e%&*ea F$&esec*le IV VII. D*a& B%l >al a a6ec$a$ F &*6%e&sa IBe%l R*Ba "e A%s, ele se aKea#$al#$a$ea.

  3.!. H%## F E%&*a

  L

  a s%" "e $a#a%a s#ea9, "e la Ma&ea Cas#c9 9 F Mac#%a, se F$#"e %#Bes ;#%$ "e s$e9, 6&ac;#*a$ "*a& "e c$e>a *s$ac*le a$%&ale ("eKe&$%leG*#, TalaBaa K# la;%l B%;#l*& Al$a#). Aceas$9 B*%Be$al9 Ba&e "e#e&%J a 6*s$ s$&99$%$9, "# cele Ba# >ec=# $#B%, "e *%la;## *Ba"e#"*e%&*ee sa% $%&c* B**le, F c9%$a&e "e 9K%# B9*ase K# s%&se "e a9.Is$a#le, seB#;##le Be;#*a$e e"%la%, F >#&$%$ea %%# #$#e&a& se#$e ca&e le as#%&a% e7#s$e;a, "#s&e la$*%le Fal$e, %"ea&K#;a >el*& "e>eea s%*&$a#l9, s&e Kes%le eB9&##$e, %"e e&%l #e&##%$ea F6&%$a$ Ba# %K*&, K# #>e&s. Resec$#>## *Ba#$a$e "e c&eK$e&ea a#Balel*&, $&9#a% la #>el%l c#>#l##$9;#l*& c*Be&c#ale K# BeK$eK%9&eK$# "# Be"#%l %&a. Decala%lc&**l*#c "#$&e cele "*%9 $#% "e c#>#l#*ca$ $&ae"##le #s$*e# as#a$#ce.

  D# B%l$#$%"#ea "e *%la;## *Ba"e $%&c* B**le, seB#;##le H#% %,*$e

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  29/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  30/128

  #&a#a9, &ec%B ala## K# sa&Ba;##. N% e e7cl%s ca =%## s9 %&e*c9 #s$ala;#

   F$&e D* K# V*la, F >ec#9$a$ea &*7*la#l*&. :&*a#l #s$a%&a&ea %e# e*a"e"e sece$9, F ##>%s, e*c#ase&9 c% FB9&a$%l Vales(1/3 1-4) a"e$ al e&e#&$%*e"#c9 K# Ba# %;# F6c*K9$*a&e a =%#l*& e c&e#*a$9 F Is$*a##%sese *ca

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  31/128

  Ba, ac$%ala cB#e %a&9 a D%9#, le >a a$%#$9 F B*" *c#al *Baes$, 9 F ## K# ala## #>a"ea# * Bas9 B#l#$a&9 "e Bae>&9, #cl%s#> F eBe$&%l IBe%l%# R*Ba.C9l9&e;## as#a$#c# l%$9 al9$% "e &*Ba# FB*$>a >##c$#Be (315). Icl%s#> &eele %&%", G%"#c=a%s,e %c#s F l%$9. &*e;#a &*Ba"9). T*$ a&a# "# :a*#a s%$ %$#l##e % 6el "e #"%s$e a;#*al9. IBe%l R*Ba "e R9s9$ e a$aca$ F

  &ee$a$e &"% (335 334), "eK# ac=#$a % $%$ s%s$a;#al, "e a&*7#Ba$#> +! "e l#>&e "e a%&, Fc9 "# a%l 315. '%$ c%ce$e K# "#s$&%se aKeaa&"a c*&%l*& e7e"#;#*a&e =%#ce a a%s, se a&e, 9la $&ec9$*a&ea Te&B*#le K# 9 s%

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  32/128

  "e % >e$a#l =a&eB F &*a # &eKe"#;9 S "e a se c9s9$* c% H**a, s*&a sa.A$%&a;# "e al#a;## l*& e&Ba#c#, =%## $&a>e&seaa&a a%l%# 35!. O&aK%lO&lgas &e#se, $&%ele l%# A$$#la 9&9sesc cB%l "e l%$9 K# se&e$&a alBe$e "#c*l* "e R#. N#c# #e&"ele &*Ba#l*& K# ale al#a;#l*& l*& % a%6*s$ el#a#le. De e7eBl%, Te*"*c I, &eele >##c##l#$9;## =%#l*& 6%sese s%le&a$ "e >#c$*a l%# Ae$#%s "e la CaB%sMa%ac%s, "a& *$e;#al%l B#l#$a& al aces$*&a a 6*s$ "*a& s%e&c#al a6ec$a$. D&e$

  %&Ba&e, F a%l 35+, A$$#la #>a"eae&a%l a&a& s a &e$&as, a&*ae #e7l#ca#l, F :a*#a.

  a%l %&B9$*&, 351, A$$#la, s%&a%B#$ "e c9$&e &*Ba# ?#c#%l l%# D%Bee&a%l%#a$*$%$e&#c al =%#l*&, &eele e#", A&"ac= K# cel *s$&**$, [alaB#&,

  *&a#al "e$#B s%$ Be;#*a$e $%le =%#l*& c%$% F$&e D%9&e K# D*, #a& cele ale

  =%#l*& %$#% Ba# la es$. Aces$e &%% *Ba"e &el#c$e >*& s%%se "e a>a Fsec*lele VI VII. c9 F sec*l%l al VII lea e *Be#$ % &ea$ =%#c e6eBe&, "#s$&%s"e =aale e&Bae, [al$=a%s K# C$ec%l N#el%#l*&.

  3.+. $eBe#e&ea Bel*& &ea$e a&a&e e&Ba#ce.

  Rea$%l >#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  33/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  34/128

  ##;#a$9 "e as#le%l IBe%l%# R*Ba "e R9s9$, I%s$##a. De $eaBa ##e&sea#e K# l %c#"e e B*a&=%l >#a a#,#>a"a$*# s%%9 a&*ae F$&eaa :e#s%l9 Iec9, c%ce" C*&"*a, T*le"*,'e>#lla K# Za&a*a &9Be s% s$9#&e #slaB#c9 >&eBe "e Ba#B%l$e sec*le. Ah%#la K# al;# as$*c&a;# >##&e#l*& e&sec%$a;# e c$e# &el##*ase K# &*ces%l%#

   F$&a"al#l*&

  L

  a Fce%$%l sec*l%l%# al V lea, c*s$&se "e &es#%ea e ca&e * e7e&c#$a% =%##,Ba# B%l$e *%la;## a&a&e a% Fce%$ s9 se "elasees$, F a&alel c%c%&s%l s%e*& al D%9#. :&*$a*#K$## aces$e# B#&a;## #*#a$e a% 6*s$Ba&c*Ba## K# h%a#), &ec%B

  K# >a"al## as"## K# s#l##, c*al#9, e$&%a #$e&>e# F Gal#a. C% Ba&e F$&*& B*#l##c#a, 9 F a%l 38, c" a% $&a>e&sa$ :#e##. a%l 3!+, l# se&ec%P*aK$e cal#$a$ea "e 6e"e&a;# (al#a;#) F 'a#a K# l# se % la "#s*#c## #ece. Va"al## s#l## se aKea## K# >a"al## as"## F Gal#c#a. Va"al## e&a%

  13

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  35/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  36/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  37/128

  *as$&e, #a& c%*sc%$%l #s$*c la$#, C*&el#%s Tac#$%s, e>*c9 Ma&ea ?al$#c9 s%"e%B#&ea "e '%e#c%B Ba&e, F scele sale. a%l 3/, F c*la*&a&e c%ala## K# >a"al##, s%e>## 6*&;ea#c#e#.Reele l*&, He&Bec, F$eBe#a%l >#" "e %$e&e "# :e#s%la Iec9 (>a"al## K# ala## se FBa&case&9e$&% A6ca, #a& >###, ca&e Fc=e#e K# c$e>a F;elee 6a>*&a#le (6*e"%s)c% a%$*$9;#le &e&ee ale a%$*=$*#l*& =#sa* &*Ba#, FK# e7$#"a%$*$a$ea $e$*al9, c%ce" Me"a (318), 'e>#lla (33!) K# * a&$e "# &*>#c#aCa&$=a#es#s. Reele Rec=#a%s (334 35/), a%s e $&* "%9 B*a&$ea&ec%&s*&%l%# s9% 9, Rec=#la (334), se c*>e&$eK$e la ca$*l#c#sB, c*s#"e&"c9 es$%l &esec$#> cK$#a s#Ba$#a &*Ba#l*& K# e>#$a #B#e$a #$e&>e;#e a

  >#a s%e>#l*&,ca&e #$ase&9 a&*a;a l*& acaa&a$*a&e. V#e#se&9 6e"e&a;# a# R*Be#, F># $&%ele &eel%# Rec=#a%s F 6a;a *&aK%l%#As$*&a. :es$e "*%9 s9$9B#, s% c*Ba"a &eel%# l*&, Te*"*c I, e# *c%9 K#

   e6%#esc ?&aa. s%K# s%>e&a%l s%e> e %c#s la :*&$* (35/). a%l 3/3, &eeles%e> ReB#sB%"%s *;#e &ec%*aK$e&ea *c#al9 "# a&$ea c%&;## ># >ee$ea Te*"eB#&a"e&9 la ca$*l#c#sB (5/!). :es$e % "ece#% K# %B9$a$e, c*s#"e&"% l %a">e&sa& e la &el##*s, &eele >#e#l" Fl a$ac9 e *B*l*%l s9% s%e>,M#&*. C*Q#c$%l se Fc=e#e a#a F a%l 545, c", "%9 ca$%&a&ea s%>e&a%l%#A"eca, s$a$%l s%e> e ae7a$ "e c9$&e c*&*aa >#a &eel%# Recca&e", >#e&$esc la ca$*l#c#sB. :e$&% s%e>#aceas$9 &9s$%&a&e "e s#$%a;#e >eea &ea $&*& "e#$#> as#B#la;# "e c9$&e >##a;9 aseB99$*& cel%# $%&c* B**l. 'e *c%a% F e7cl%s#>#$a$e c%c&eK$e&ea $%&Bel*& "e >#$e K#, la e>*#e, se "elasa% &a#" c% a%$*&%l ca&el*&.A&BaBe$%l ca>alee# l*&, &el%a$ &*a#l "e la sa&Ba;#, c*s$a "#$& * c%#&as9

  "e

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  38/128

  1/ 1-, %Be&*ase $% "e ala# se s%% c%ce$*l*&. Al$ele se &e6%#a#l*&, F #a&a a%l%#3/, e6%#eK$e Gal#a, #a& a*# 9>9leK$e F 'a#a (38). Ala## &9BaK# F Gal#a >*&l%$a, al9$% "e &*Ba#, FB*$>a =%#l*&, F l%$a "e la CaB%s Ma%ac%s(35!). Ce# "# :e#s%la Iec9 se s$a#lesc F L%s#$a#a K# F &e#%ea Ca&$aea.##" %;## la %B9&, ala## a% es$#*a$ c% "#c%l$a$e $e$*#le e ca&e le l%ase&9

   F s$9#&e. a%l 3!4, s%$ a$aca;# >#*le$ "e $&%ele >#ec#9$a$ea Gee>e#. *s$%&a "e 6e"e&a;# B*"el, %&%*& c*$%# la>#c$*a "e la CaB%s Ma%ac%s, FB*$>a =%#l*& (35!) K# >*& a&$#c#a lacaBa#a *&c=es$&a$9 "e FB9&a$%l &*Ba A>#$%s c*$&a s%e>#l*& "# 'a#a(35/). La F$*a&ce&ea "# e7e"#;#a #ec9, c*s#"e&" c9 Be$a% * &9sla$9, e#K# a% aBl#ca$ $e$*%l F "e$Be$%l %*& &*>#c## &*Bae "# >ec#9$a$e.C9$&e 385, &ea$%l l*& se F$#"ea "# s%"%l ;#%$%l%# C=aBae 9 la Al##Ba$#B#. N*%l &ea$%l %&%", F$eBe#a$ F e&a%l%# e&a la L*, #a& cea a B*K$e#$*&%l%#$&*%l%# la Gee>a. '#s$eB%l %"#c %&%" e&a F$eBe#a$ e Leea G*Be$$e.

  D#$&e $*a$e le#le a&a&e, aceas$a es$e cea Ba# 6a>*&a#l9 a%$*=$*#l*& &*Ba#.Le#sla;#a %&%"9 a%$*

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  39/128

  e$##, a&a&9 K# &*Ba9. Reele 6&ac#l*&, Cl*>#s (C=l*"*>ec), Fl a$ac9 K# l F>#e,la D#*, e e*$%l l%# H#lec, G%"*>al" (G*"ea%"), F a%l 5, e7l*a$"c*Q#c$%l aces$%#a c% 6&a$ele s9%, G*"e#sel. c#%"a aces$%# e#s*", la V*%#llg,%&%*& l%$a F cal#$a$ea "e al#a;# a# 6&ac#l*& FB*$>a >#a %l$e*& as*&#$ "e &ea$%l 6&ac Be&*>##a.

  3.-. Rea$%l *s$&**;#l*& "# I$al#a

  R

  eele O"*ac&% al I$al#e#, ca&e l "e$&*ase e %l$#B%l FB9&a$ al R*Be#, R*B%l%sA%%s$%l%s, F a%l 3-/, s a "*>e"#$ % c*"%c9$*& >#%&*s. A ae7a$ DalBa;#a"%9 B*a&$ea l%# I%l#%s Ne*s (34/), FB9&a$%l &*Ba al%a$ "e e $&* F a%l3-5, K# a &es#s % a$ac al &%#l*&, ca&e 6*&;ase&9 6&*$#e&a "a%#a9. V#c$*#lel%# O"*ac&% e&a% a&ec#a$e 6a>*&a#l "e l*c%#$*# I$al#e#, "a& e&a% &*s$ &ece$a$ela C*s$a$#**l. IBe%l R*Ba "e R9s9$ a>ea $*$ #$e&es%l s9 s%B#e#s9 "e =%# F s$eele *&"*$#ce (1-) K# $&$9 9 F :a*#a. A#a F 353, "%9 l%$a "e la Ne"a*, Fca&e =%## s%$ F6&;# "e * c*al#;#e $al9 e&Ba#c9, c*"%s9 "e e#e"#$ %

  #s$&%Be$ ec#e$ K# &*#ce al #$e&esel*& *l#$#ce #

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  40/128

   T=e*"*c a c*se&>a$ #s$#$%;##le &*Bae, c% &ec9"e&e aa&a$%l scal,a"B##s$&a$#> K# se&>#c##le %l#ce. A e&e$%a$ c*la*&a&ea c% 'ea$%l, as$*c&a;#a&*Ba9 K# c*&%l "e 6%cP;#*Pa. A Fc%&aa$ c*e7#s$e;a e&Ba#c#l*& ae# c%&*Ba## ca$*l#c#, 9 F a%l 5+3, c" l a a&es$a$ e aa I*a I (5+1 5+/).:%$e&ea B#l#$a&9 e&a "e;#%$9 F e7cl%s#>#$a$e "e *;#. 'ea$*# ?*e$=#%s,

  'BBac=%s K# Cass#*"*& s a% %c%&a$ "e c*s#"e&a;#e, * F"el%a$9 e*a"9 "e$#B, Ba# e7ac$ 9 c" s a% l9sa$ a$&aK# F$& % c*Bl*$ a$#e&Ba#c,*&c=es$&a$ "e c%&$ea c*s$a$#**l#$a9. A F6&%B%se;a$ Ra>ea, %"e, "eal$6el, s a "#ca$ K# Ba%s*le%l s9%. a"B##s$&a&ea &*>#c##l*& T=e*"*c a#s$#$%#$ % a&$eea$ F$&e %>e&aP$*# &*Ba# K# c*B#;## *s$&**;#. :e lae7$e&, T=e*"*c c*s*l#"eaec#9$a$e,s$a#l#" &ela;## "#as$#ce c% 6&ac##, %&%#a"al##. :e 6&ac# F###$e#e e&Bae "# E>%l Me"#%, F #*s$a#e &ee$9 #ca sa, ABalas%$=a. Ea %&Bas9 e7e&c#$e $eB*&a& &e&*a$#>ele &eale, F %Bele %l%# e# B#*& A$=alac (5+/513), "a&, F$&%c$ se *6ese s9 c*la*&ea"al#l*&, F511, e "e$&*a$9 K# e7#la$9 F$& * #s%l9 a lac%l%# ?*lsea. D%9 B*a&$eaB*K$e#$*&%l%# e# (513), e ales &ee T=e*"a=a" (513 51/), * &%"9 a l%# T=e*"*c"#$& * &aB%&9 c*la$e&al9.

  :e#s%la I$al#c9 e #>a"a$9 "e $&%ele ee&al%l%# ?el##s K# %c#s "e #

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  41/128

   F6&e&e ca$as$&*6al9 (&eele l*& B*a&e F l%$9), *;## se &e$&a F Ae##, %"e>*& ca#$%la F a%l 555.

  5. Al "*#lea >al al #>a#c## sa% 6*s$e &*>#c## ale IBe%l%# R*Ba "e A%s.e*Be%l s a "e&%la$ F la c&**l*#c a&*7#Ba$#> F$&e a## 33 513.:&*$a*#s$ele aces$e# #>a#*le;# &e6e&9 s9 se se"e$a$%l%# a&=a#c e&Ba#c alaBa#, ca&e se$&a"%ce $*;# *aBe##, $&9"ea9"#$ c*B*alea

  alaBa9, Fa&Ba$9 c% s9## l%#, e Be;#*a$9 s*&a"#c F sec*l%l al III lea K# "#ce F ce Ba# 6&ec>e$ F sec*l%l %&B9$*&. a%l 3/ alaBa## 9$&%" F Alsac#a.:es$e % sec*l, F %&Ba %%# a$ac al 6&ac#l*&, se &e6%#a&eBe acce$9 &*$ec$*&a$%l &ea$%l%# *s$&**$, F %&Ba "eclaK9#caBa#e# l%# ?el#sae, alaBa## #$&9 s% c*$&*l%l &e#l*& 6&ac# a# A%s$&as#e#.A#a s&e s6&K#$%l sec*l%l%# al VI lea se c*>e&$esc la c&eK$##sB. '&e ele>eac%l%# al VII lea "%c## alaBa# FK# &ecK$#9 #"ee"e;a. :e*a"a "eeBac#a&e se Fc=e#e *"a$9 c% caBa##le Ba*&"*B%l%# Be&*>##a, C=a&lesMa&$el, FB*$>a alaBa#l*& (-8 -!+). >#K#, aceK$#a >*& acce$a $%$ela s$a$%l%#6&ac. sec*l%l IX, $e$*%l l*c%#$ "e alaBa# "e>#e % c*B#$a$ Fc*&*&a$ F

  #Be%l ca&*l##a.

  3!

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  42/128

  5.+. He$a&=#a al* sa7*9

  D

  %9 B%$a&ea %*& a&#*& "*>e"# 69&9 &el#c9 F 6a;a#c%&s#%#l*& e6ec$%a$e "e $%le cel$#ce ale #c;#l*&, sc*;#l*&, cale"*#e#l*& K#, F%l$#B9 #s$a;9, "e cele e&Ba#ce ale al* sa7*#l*& K# ale #%;#l*&.

  '#%&ele #6*&Ba;## &e6e$*a&e la aceas$9 e*c9 *sc%&9 s%$ 6%&#*c9 %Bele a "*# l#"e l*cal#2 cel$%l V*&$#e&(**Bas$#ca e s%sec$9) K# &*Ba%lJ AB&*s#%s A%&el#a%s, "esce"e$ al %e#6aB#l## c*s%la&e c&eK$#e. :B%l a aela$, se a&e, la a%$*&%l %*& Be&ceasa7*#, c*"%K#, a&B9 $&a"#;#a c&*#c9&easc9, "e "*# 6&a;#, He#s$ K# H*&sa.

  AceK$#a, "%9 ce F# al%9 e #>a"a$*# cel$#c# "# *&", &e6%a #$&%K#l*& al* sa7*#, la M*s ?a"*#c%s, F %&%l a%l%#38 sa%, *a$e, 5+. Mees$&el## cel;# a% a$%#$ s%cces%l #Ba#a&%l%# &eeA&$=%&, ca&e "e>#e as$6el &*$a*#s$%l %e# F$&e# l#$e&a$% Be"#e>ale, "e#s#&a;#e lee"a&9. E "&e$, "%9 c*6&%$a&ea aB#$#$9, a$ac%le al* sa7*ea% Fce$a$, >&eBe "e $&e# "ece##.

  Al "*#lea e#s*" al c%ce# K# e&Ba#* K# 'c*;#a, >*& F$&e;#e *s$a&e c*Q#c$%al9 c% cele Ka$e s$a$e al* sa7*e, #a& a*# c% Rea$%l Ele

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  43/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  44/128

  al;# a$&% %&BaK#, C=ae&$, G*$&a, '#ee&$ K# C=#lec=, ca&e >*& 6&aBe$a,la &"%l l*&, 6*&Ba;#%ea s$a$al9 e ca&e * B*K$e#se&9.

  E7as#%ea >a c*$#%a, F c*"#;##le %*& >al#$9;# #$esP$#e, K# "%9 "#sa#al%# Cl*>#s. 'e$#Ba#a, :&*>e;a, ?%&%P"#a, T=%#a K#, Ba# $&aa

  s%$ ae7a$e sa% c*s$&se s9 acce$e * &ela;#e "e s%*&"*a&e. C%cele se Fc=e#e "%9 5/. U&Bea##a, Da*e&$ (/+8 /18). Re%Bele aces$%#a se e7l#c9 6a$%l c9 # a% %&Ba$ la $&* * see "e &e# l#s#;# "e e&s*al#$a$e K# #s$#c$ *l#$#c.:*s$e$a$ea sa%, *a$e, c=#a& c*$eB*&ae#$a$ea # a *$ee#$e F$&e e#. $#B%l >#e;##, &eele %$ea s9 K#"ee K# as*l%$e.

  A"B##s$&a;#a ce$&al9 a s$a$%l%# Be&*>##a &a>#$a F %&%l ala$%l%# &eal(ala$#%B, a%la &e#s). C*&%l a"B##s$&a$#> ce$&al e&a c*B%s "# Ba# B%l;#6%c;#*a s%e* (ala$##, a%l#c#), ca&e a>ea% a$%;## *a&ec%B s#B#la&e c%#K$e B##K$ "#$& % s$a$ B*"e&. C**&"*a$*&%l aces$%# &% "e ala$## e&aBa*&"*B%l (Ba#*& "*B%s), s%&eB%l a"B##s$&a$*& al ala$%l%# K# al &ea$%l%#.N%B#$ K# &e>*ca$ "e Ke6%l s$a$%l%#, el a 6*s$, F ee&al, c*"%c9$*&%l %e# Fal$e

  as$*c&a;## aa&=#ce K# **9 se 7ea#ce&), $=esa%&a%s ($&e*ca, %e*, * a"%a&ec*s%l$a$#>9, %B#$9 c*c#l#%B sa% lac#$%B. sec*l%l al VII lea se c*$%&eae$%s ee&al#s), "# ca&e 69cea% a&$e $*;# ae;## &eal# "#&*>#c## K# Fal;## "eB#$a ecle#$as, $e&$*%B, a%s), &e## Be&*>##e# a% "eseBa$ % %"e7 %l#c%s(&a &*Ba $&al*a&ea aBe

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  45/128

  "%ce ("%7), s%e*& F &a 6a;9 "e c*B#;#. Aces$a "#s%ea "e &*a sa ec=#9"e B##s$. E7#s$a K# % *&a "e c*$&*l c*B%s "# B#ss# &eales ($B#K## &eal#),ca&e a>ea% a$%;##le %*& #sec$*.

  Rea$%l Me&*>##a s a% Be;#%$ $*a$e #B*e#$%le "# %s$#;#e(aBe##ee % e7#s$a * a&Ba$9 e&Bae$9. N*#l##&99,#a& "%c## e&a% c*Ba"a;# "e a&Ba$9. $&%c$ aces$e $&%e "e "#le$a;# a>ea% *ec#e;9 B#l#$a&9 F"*#el#c9, B%l;# &e# Be&*>##e# a% &ec%&s K# la Be&ceas$&9##. A#a * "a$9 c% #B#e;a #>a#a#l "#$&e &ea$ele a&a&e e&Ba#ce, se Fc=e#e cel "e al "*#lea >al "eB#&a;## (V_le&Pa"e&%e) sa% #>aas#*s).

  /. Cel "e al $&e#lea >al "e B#&a$* (sec. VI VII)

  C

  el "e al $&e#lea >al B#&a$*& c%"e *%la;## e7$&eB "e "#>e&se s% &a*&$ e$#c2e&Ba#c#, $%&a#c#, sla># K# seB#;#. C% e7ce;#a l**a&*& F$eBe#a 6*&Ba;#%# s$a$ale F E%&*a Oe$al9 K# :e#s%la

  35

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  46/128

  ?alca#c9. ee&al, s$a$ele F$eBe#a$e "e *%la;##le e&Ba#ce K# $%&a#ce >*&a>ea * >#a#l#$a$e l#B#$a$9 F $#B, e c" c#a$ele K# &ea$ele sla>#l*& sa%cal#6a$ele, s%l$aa$ele K# eB#&a$ele a&ae se >*& "*>e"# "%&a#le.

  /.!. L**aK$# SA$#c=#$a$ea T&a $es#*a$9K# F al "ee;#a B#l#$a&9 acea *s$&**;#l*& "# I$al#a a 6a>*#" "e %$e&e F &e#%e K# a $&ee$%al9e7aPs#%e s&e s%" >es$, $&e *%la;##le e&Ba#ce "# #a &e&eBe "e$&e# a# (5/8 5-+) F 6a;a #>a"a$*l*&.

  c#%"a 6a$%l%# c9 Al*# e asas#a$ (5-+) K# Cle=, % &ee ales e$&% a l Fl*c%#, e %c#s la &"%l s9% (5-3), l**a&

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  47/128

  c*$&*l%l % %Ba# F a&$ea se$e$*al9, c#, #cl%s#>, F %ele &e#%#Be"#*ale "# :e#s%la I$al#c9, %"e F$eBe#aasP$ele "*Be## &%&ale,c*sca$e, &*a#l, "e la &*e$a# a%$*=$*#. V9B#le K# $a7ele e&ce%$e la$&a>e&sa&ea *"%l*& 6%&## a# acel*& 6a&ae. ce"c% a%l /+/, &eKe"#;a %$e# &eale e 7a$9 la :a>#a.

  &es$%l :e#s%le# I$al#ce, "%c## l**a&

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  48/128

  &el#c9 la *l#$#ca #c**clas$9 &*B*>a$9 "e FB9&a;## ###$*&%l Ca&*l cel Ma&e) K# Ca&l*Ba K# le ac*&"9 $#$l%l "e a$c#%al &*Ba#l*&J. &esec$#>a cal#$a$e, &eele 6&ac "e>eea, F l*c%l FB9&a$%l%###c$**ase FB*$>al**ae F I$al#a, la ce&e&eas%>e&a%l%# *$#6 A"a I (--+ -85). &ac## *;# * >#c$*e "ec#s#>9 la :a>#a(--3). Des#"e%, ca&e, $eB*&a&, 6%sese c%Ba$%l s%>e&a%l%# 6&ac, e "e$&*a$ K##$e&a$ F$& * B99s$#&e. Ca&*l cel Ma&e FK# Fs%KeK$e, $%B69$*&, c*&*aa "e e&a &e#l*& l**a&*&s%&a>#e;%# $e"#;el*& "e e7as#%e ale 6&ac#l*&.

  /.+. A>a#. O *%la;#e "e s$e9 F E%&*a Ce$&al9

  A

  >a# s%$ * *%la;#e B#&a$*a&e *#a&9 "# >as$a s$e9 as#a$#c9. ac a&$e,&*a#l, "# Ba&ea 6aB#l#e a eaB%l*& $%&c#ce. :e la B#l*c%l >eac%l%# al VI leas%$ seBala;# la *&" "e Ma&ea Cas#c9. '% c*"%ce&ea aa%l%# ?a#a, a>a#a% la D%9&e. B9&a$%l I%s$##a % le e&B#$e $&a>e&sa&ea 6&*$#e&e# K#, Fc*sec#;9, FK# c*$#%9 "elasa&ea s&e >es$. Is$*a a>al*& e e>*ca$9 F

  l%c&9le %*& a%$* la#c# sa% ecle

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  49/128

  C*s$a$#**l#$a. ?#e$%ale &a

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  50/128

  D%9 * >&eBe a 6*s$ B%$a$9 la :l#sa. A%$*$a$ea s%>e&a#l*& %la se s%s;#eae * #e&a&=#e a%l#c9 e7*$#c9 (aa$%&, $a&a, a*a) K# e * *#l#Be B#l#$a&9>#%&*as9 (*#la"es). $&%c$ FK# &ec%ce&eK$e $&*%l c% s#%l =a%l%# Te&>el(-! -!4), FB9&a$%l #a al%a e a&a# "e s% a, F$&eaa >ale a

  Va&"a&%l%# K# $*a$e $e$*#le alca#ce, 9 la B%;## R*"*#. :*a$e #Q%e;a$ "e&*ces%l "e sla>#e&sa s$a$%l s9% sa% "# &a;#%# *l#$#ce, %l l%#:&ess#a, ?*s (45+ 448), se c&eK$#ea"% l "&e$ aK e

   FB9&a$%l #e#se&9 >asale 6a;9 "es%>e&a%l %la&. a%l 8!1, '#Be* se Fc*&*ea e F$eBe#a$9 Baa$a&=#e %la&9 (8+/). Aces$ B9&e; ;a&a$ %la& >a "#s$&%s "e FB9&a;###a &9%K#, F a%l !!4, "#s$&%s "e

   FB9&a$%l Vas#le al II lea ?%la&*c$*%l (8-/ !+5), la sc%&$ $#B, "%9 >#c$*ae, ca&e, 9 a$%c#, $&9#se&9 F$&e aalaKa e$#c9, "eclaKa$9 "e B#&a;#a s&e >es$ a =%#l*& K# a a>al*&, # a"#sl*ca$ &*a#l K# e sla># "# sa;#%l l*& B*&"#al. $#B ce $%le sla>e*e$ale s a% "elasa$ s&e *&" es$, *%l" >as$%l sa;#% e%&* &9s9$ea,

  9 la V*la K# lac%l IlBe, al;# c*6&a;# "e a# l*& a% $&a>e&sa$ V#s$%la, O"e&%l K#Ela, *c%" $e$*#le aa"*a$e "e seB#;##le e&Ba#ce. AKa %B#;## sla>#

  5

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  51/128

  *cc#"e$al# s a% aKe#a, ?*eB#a K# F a#e# Ma

  *&a### >*& #Q%e;a;# "e #Be#le >ec#e2 #a&* sla>9, F ?*eB#a K# M*&a>#a, $%le sla>e se &e>*l$9 FB*$>a=eeB*#e# a>a&e, s% c*"%ce&ea e%s$*&%l%# 6&ac 'aB*, K# F$eBe#a "# #s$*e. al#a;9 c% De&>a, c#ele s*&#l*&, aces$ c#a$ sla>#c##e$ >a "esc%&aa #cl%s#> $e"#;ele e7as#*#s$e ale 6&ac#l*&, F>#"% #

   F 9$9l#a "e la [*a$#s%& (/1!). D%9 B*a&$ea l%# 'aB*, s$a$%l e ca&e l6*"ase se 6&aBe$ea#e# Ma. M*B#& I %l(41 43/), B%l c#e B*&a> a$es$a$ #s$*c, FK# c*s*l#"ea#c Ge&Ba#c%l, M*B#& e "e$&*a$ (43/). '%cces*&%l s9%,Ras$#sla> I %l (43/ 4-) se s%s$&ae * e*a"9 "e $#B a%$*$9;## 6&ace K# K#e7$#"e s$9#&ea 9 la V#s$%la. :e$&% a c*$&aca&a #Q%e;a B#s#*al*&a>a&ee"e&ea c&eK$#9# s%%K#l*& s9#. D# ?##aMa&e c9l%9# C=#l K# Me$=*"#% (4/1). Ce# "*# a*s$*l# a# sla>#l*&J se "e"#c9B#s#%## "e c*>e&$#&e a B*&a>#l*& K#, F aces$ sc*, $&a"%c $e7$ele l#$%&#ce Fl#Ba sla>9. '% a%s#c##le &esec$#>e, e# "e*l$9 al6ae$%l la*l#$#c K# % as$6elae. Me$=*"#% "e>#e c=#a& a&=#e#sc*"e '#&B#%B (4/-), c% ase$#Be$%l ae# A"a al II lea. D%9 B*a&$ea sa (445),l#$%&=#a sla>9 e a*l#$9 F M*&a>#a. a%l 4/8, $&9"a$ "e e*$%l s9%, '>a$*l%,Ras$#sla> e ca$%&a$ "e L%"*>#c Ge&Ba#c%l K# *&#$. T&9"9$*&%l &e#a %$e&ea Fc#a$%l B*&a>. 4-3, la *&c==e#B, e K# el "e$e&B#a$ s9 &ec%*asc9s%

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  52/128

  ) Rea$%l :#aK$#l*&

  :&*a#l, Fc9 "# >eac%l al IV lea F.H&., >ee;## sla># *c%a% a%B#$e $e$*# ale:*l*#e# ac$%ale. E&a% c%*sc%;# "&e$ $&aca;# "e c=#=l#Ba& (a%&%l *&"%l%#J)e $&ase%l c*Be&c#al ca&e "%cea la Ah%#leea. Ce$&ele $ale Ba# #B*&$a$e

  (&*"), c*"%se "e ce#a, 'a"*B#& K# :*e K# Gall%sA*B%s s%$ *Be#$e, F$&e O"e& K# V#s$%la, >&eBe "e es$e $&e# sec*le,aceleaK# %#%# $ale2 s#le#sla##. M#es celV#$ea< a%e F c*Q#c$ c% %&BaK%l aces$%#a, Hec al II lea. D%9 ce *;#e$&*%l ?*eB#e# K# al M*&a>#e#, c#ele *l*e< &e6% cel V#$ea< se&eFc*&*ea&eBe "%9 aces$e>e#Be$ a*$e*$#c (!+5).

  c) R%s#a #e>ea9

  'la>## *e$al# s%$ aB#$#;#, s% "e%B#&ea "e a;#, "e c9$&e I*&"aes K# :&*c*#%"# Caesa&eea, F &e#%ea "#$&e N#s$&% K# N#&%. ##" F>#K# "e c9$&e a>a, Fe *e$ale2 c>#c##,"&a*>#c##, "&e>l#a##, *l#a##, %l#c##, $#>e&;##, "%la##, %#a##, l%$Ka##, &a"#BK##,se>ee##, >#a$#c## K# >*l#e##. Te$*%l l*& e&a s$&99$%$ "e c#alele &%$e

  5+

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  53/128

  c*Be&c#ale %$#l#a&e# F >&eBea Ba# e7as#%#>##e

  c%>$%l R%s e "e>a$ "# la"ea&)*a&$9 %Be sca"#a>e

  $&a$a$ele c% ?#e

  * see "e $e&Be# a"B##s$&a$#># "# l#Ba &%s9 s%$ "e *#e sca"#a>9

  A">e&sa# l*&, s%s;#9$* a# $eea#e "e la "e%B#&ea &%l%# R*s, "# >ec#9$a$ea #e>%l%#

  &eB#sele e$&% c*s$#$%#&ea %%# s$a$ sla> *e$al e7#s$a% Fc9 "# >eac%lal VI lea

  e#s*"%l c=eB9# >a&e#l*&J K# *c%a&ea #e>%l%# "e c9$&e Ole s%$e>e#Be$e "e #B*&$a;9 sec%"a&9 F ee *e$al

  C&*#ca l%# :se%"* Nes$*& % $&e%#e #$e&&e$a$9 a" l#$$e&aB

  >a&e## % a% &e&ee

  &9#l*&

  AKa %B#$%l e#s*" al c=eB9# >a&e#l*&J a&e %&B9$*&%l scea%. Va&e##(>a&a), ca&e s%%sese&9 *%la;#a l*cal9 la $%$, a% 6*s$ al%a;# "# &e#%ealac%l%# La"*a F a%l 4/+. T%le a%$*=$*e sla>* #ce F# &ec=eaB9 %l$e*&.*"a$*# s$a$%l%# #e>ea, %B#;# R%s F C&*#ca l%# :se%"* Nes$*&, &e># s%c*Ba"a a $&e# 6&a;#, R%, '#e%s K# T&%>*&. AceK$#a F$eBe#aa B%$a &eKe"#;a la N*>*&*", l9 lac%l IlBe.

  51

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  54/128

  $&e $#B, al;# "*# &9%l K#6*"ea#a$*sla> (85-8-+), >a Fs9 Fs*;#$9 "e * Bas#>9 &ec&%"esce;9 a 9#sB%l%#. T9&%l cea<

  a Fce&ca$ s9 K# aBl#ce s6e&a "e "*B#a;#e %Be&*ase #c%&s#%#&9a&a a%l%# %&B9$*&, '>#a$*sla> >a #e F$& * c#*c#&e

   F$Bl9$*a&e c% ecee##, e Bal%le N#&%l%#. #%l s9%, Vla"#B#& (84 !!5),"%9 ce se "ea&aseaal## s9# la "eB#$a$ea ce cel;ele$ (!!8 !53), 6%9, #ca &eel%# '%e"#e#. D&e$%&Ba&e, B%l;# "#$&e ce## "e la c%&$ea #e>ea9 e&a% *l#l*;#. :e "e al$9 a&$e, F>&eBea l%# Ia&*sla>, se >*& ela*&a Bele *e&e #s$**&ace K# %"#ce alec%l$%# &%seK$#, C&*#ca &%s9 K# :&a>#la &%s9.

  /.5. 'a&a

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  55/128

  eK%a$9 la :*#$#e&s (-1+), B%s%lBa## se Be;# F Na&*e, 9 F$& * 6aasa$9 a "*B#e# l%# :e# cel 'c%&$ (-58). AceK$# c%ce$* $e&eK$,se"e$a#a$* #&a;#, F 'a#a B%s%lBa9 K# A6ca "e N*&" (I6h#a),

  ca&e, >&eBe "e sec*le, s% "e%B#&ea "e sa&ae$%B (43-), ?a (4-!) K#

   Ta&a$* (44) "*a& c% c*c%&s%l $&%el*& #a as#le%l%# N#e6*&*s *cas, s%"%lI$al#e# &e"e>#e * *ses#%e a ?#, s%$ &ec%ce$e 'a&"##a(!++), C*&s#ca (!8!) K# '#c#l#a (!54 !8). C% s#%l e#sc*%l%# "e M*"ea,e e6%#$9 K# c%ce$9 $eB*&a& aKe#l#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  56/128

  s$&%c$% #s*l#$e. e*Be%l s a &el%a$ a#a "%9 ce seB#;##le B#&a$*a&e K# a% F$eBe#a$ &*#le s$a$e, e &%#ele #Be#l*& "e6%c$e. &*>#c##le ca&eaa&;#%Pse&9 6*s$el*& #Be#, a&a#, F c%&s "e se"e$aa"a$*(B#*$a$ea "*B#a$9) K# a%$*=$*# (Ba*$a$ea "*B#a$9).

  AKa %B#$ele &ea$e a&a&eJ "e>#, F %&Ba Bal*& B#&a;##, e$#$9;# s$a$ale#e"#$e e =a&$a *l#$#c9 a E%&*e# &*$*Be"#e>ale. Is$*c## le a% sc#"a$ F "*%9ca$e*# "#s$#c$e2 6*&Ba;#%# s$a$ale a&a&e "e B9 K# "e a "*%a eeP&a;#e.Rea$ele *s$&**$, >#a"al s%$ #cl%se F Ba ca$eP*e,c*s#"e&"% se c9 e$##le ca&e le a% F$eBe#a$ s a% aKee K# scale&ee7#sP$e$e. ' a 9s$&a$ Fs9 * 6*&B9 "e "#s$#c;#e, "e a$%&9 %"#c9, B#l#$a&9

  K# &el##*as9 (B#&a$*# e&a% c&eK$## e&e$#c# ae# sa% 9#) F$&e al*e#, ca&ec*s$#$%#a% eleBe$%l Ba&;#al K# #"#e#, ca&e &e&e#l9. Aces$ec=#l#&% #s$a#l s a Be;#%$ 9 la c*$&a*6es#>a #Be#l*&, "e e7eBl%, FE%&*a, 9 c", F %&Ba caBa##l*& ##;#a$e "e IBe%l R*Ba "e R9s9$,6*s$a as$*Pc&a;#e &*Ba9 a Fce%$ s9 c*s#&e FB*$>a "*B#a$*l*& a&aK# s9 ac$##c## B#l#$a&e K# *l#$#ce F 6a>*a&ea %$e# ce$&ale (&ela;##le 6e%"al* >asal#ce).

   

  RE'URECŢIA IM:ERIILOR CU VOCAŢIE UNIVER'AL

  sec*lele VI VII, a$$ F Oe$, c$ K# F Occ#"e$, a&a# se a"a$ea#l#9" *l#a;# s9 K# &*$eea %*& *# >al% "e 9>9l#$*.'ec*l%l al VII lea K# Bele "ece## ale sec*l%l%# al VIII lea a% 6*s$ cal#ca$e, "e%## #s$*c#, "&e$ * e*c9 *sc%&9 ("a& aes). &eal#$a$e, e a&c%&s%l aces$e#e*a"e >ec=#le #Be# se &e*&a#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  57/128

  *e&a %*& e&s*al#$9;# Ba&ca$e, &ec%B Ta# Ts*, "# "#as$#a c=#e9 Be;#*ea9;a% scs%l, c#$#$%l, s*c*$#$%l K# e&a% ##;#a;# F "*Bele&el##*ase ale c9&;## sac&e A>es$a. :&ac$#ca% c9l9a, >9$*a&ea K# se "es$#"ea%

   %c" *l* c9la&e sa% Ka=.

  La F$&%#le "#a %l%# se a*&"a% * see "e &*leBe >#$ale, as%&a c9&*&a se&*%;a% e7e&;## F &*leBele B#l#$a&e, "e %s$#;#e, a;e, *K$9, s##l#%,B*e"9 sa% &*B*>a&e. D# %c$ "e >e"e&e a"B##s$&a$#>, *%l IBe% 'asa#",&ec*s$#$%#$ "e C*s&*es I, e&a "#>##c## c*"%se "e %>e&a$*(sa=a")2 =*&asa, '#s$a, #&a, F es$, :e&s#a K# '%s#aa, F s%", I&a%l, F>es$,

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  58/128

   F$eBe#a$9 "e 'ele%c*s N#ca$*&, &e&e&e#.

  C*s&*es I a *&"*a$ sc=#B9 K# F s#s$eB%l "e *&a#9P&aP$9 6*&$9&ea;9 a e&ee&a%l sasa#" se&a s9 *;#9 % asce"e$ B*&al K# &el##*sas%&a ?#es$e c9 &esec$#>##, F c*la*&a&e c% #e, $&e ca&e K# cea a '$e# C&%c#, s%$ c*sca$eK# $&as*&$a$e la C$es#=*. 6a

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  59/128

  C*$&a*6es#>a &e%K#$9, ca&e a e&B#s &ec%e&a&ea $e$*#l*& #e&"%$e, a"eB*s$&a$ 6&a#l#$a$ea "*B#a;#e# ##c##l*& *e$ale, &ec%BK# >%le&a#l#$a$ea IBe%l%# 'asa#". C*6&%$a&ea "#$&e He&al#*s K# C*s&*es alII lea a e%#a& K# se $&9ea "#$&* 6aB#l#e *#l#a&9, al#a$9 a 6*s$e# "#as$## G%$a. D%9 * caBa#e B#l#$a&9

   F"el%a$9, "e a&*7#Ba$#> Kase a#, el &e%KeK$e s9 %#ce s% a%$*$a$ea sa&e#%#le *&"#ce ale I"#e#, ca&e, "%9 F6&e&ea s%6e$9 "e =e=$al#;# "#a&$ea $%l*& $%&c#ce, al#a$e c% s%>e&a%l e&sa C*s&*es I (5/5), FK# &ecK$#9l#e&$a$ea K# >#$al#$a$ea ec**B#c9. '&e s%", caBa##le sale s%$ $eB*&a&*$e F *"#K%l Dea, "e s%>e&a%l Ba=&a$ :%laes# al II lea. D%9 B*a&$eaaces$%#a, Ha&s=a K# a c*$#%a$ e7as#%ea Fs&e a"a$*#

  =e=$al#;#.

  '% "*B#a l%# Ha&s=a, F %&Ba &es#%#l*& e7e&c#$a$e "e &a=Ba#, %"#sB%lBa=aa#s$, F&%"#$ c% =#"%#sB%l, F&e#s$&ea

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  60/128

  e*ca l%# Ha&s=a %Be&*K# B#s#*a =#"%K# s a% FP"&ePPP$a$ s&e C=#a,As#a "e '%" Es$ K# Is%l#"a. '% a%s#c##le #s#%9# >#K%#sB%l%# =#"%s, Fcees9 "9 c*$%& c#>#Pl#PP#e l#B9 *c#al9, caB F aceeaK# e*a"9. D%9 "#sa#as%>e&a%l%# =#"%s Ha&s=a, #Be%l s9% se "es$&aB9. Cele Ba# #B*&$a$e

  6*&Ba;#%# s$a$ale s%cces*&ale "# *&"%l I"#e# >*& c#a$ele CaKB#& K# '#"=,aBele s#$%a$e e >alea I"%s%l%#.

  1. Re%#ca&ea IBe%l%# C=#e<

  s% "#as$##le '%e# K# Ta

  D

  #as$#a '%e# acaa&eaa a#, \a #e, 6*"a$*&%l 6aB#l#e# "*B#$*a&e, #>a"eaa&ea c*Be&;%l%#

   F$&e &e#%#le s%"#ce K# cele *&"#ce ale s$a$%l%# c=#e

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  61/128

  B**$*9, "e la c%&$e, sec$ac*lele l*&. a&$a e#sa%l%# e7celeaa;# a# >&eB##. Aces$a, "%9* Ke"e&e "e !3 a# F I"#a, c*lec$eae&a## c=#ea c*#a Ba#e&ele c=#eal a*e< F

  E7$&eB%l Oe$

  /!

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  62/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  63/128

  *%la;#e#. e*ca Na%=* (/- -!), FB9&a$%l TeBB% (/-1 /4/) K# FB9&9$easa #$* (/4 /8-) c*$#%9 &*ces%l "e ce$&al#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  64/128

  a) A&a#a &e#slaB#c9

  N

  aK$e&ea s$a$%l%# a&a % a 6*s$ % 6e*Be "e ee&a;#e s*$aee. a#$e "eaa#a #slaB%l%#, >as$a :e#s%l9 A&a#c9 Fl*a &e#%# &e*"e&e$ "eKe&$#cesa% seB#"eKe&$#ce K# * *%la;#e "*a& >a *B*e9, c*Ble$ "ee"e&e *l#$#c, s*c#al K# &el##*s. $e$*#le Be"#*ale (\eBe,Ha"&aBa%$), "a$*$9 s*l%l%# Ba# 6e&$#l, a>a$aa$ "e &ec##$a;##le B%s*#ce,l*c%#$*# s a% a"a$a$ "e $#B%% %%# s$#l "e >#a;9 se"e$a&. A&a#ase$e$*al9 K# ce$&al9, e7%s9 cac##l*& %e# l%>#*#a;9 "e 9s$* *Bae"e$$e K# 6&ec>e$e &ae "e 6e"e&al#%$ % s%cces "*a& l*cal K# * "%&a$9 e6eBe&9.

  &*7#B#$a$ea E%6&a$%l%#, "e e7eBl%, s a c*s$#$%#$ &ea$%l la=B#asal 6a;9 "e :e&s#a sasa#"9, #a& la 6&*$#e&a c% '#a, &ea$%l =assa#ec#9$a$e, la U

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  65/128

  ) Ma=*Be", &*6e$%l #slaB%l%#

  a%l 5- se aK$e la Mecca, F cla%l h%&aK#$ ?ak Hc=#B, Ma=*Be", %l l%#A"alla=, >##$*&%l &*6e$ al #slaB%l%#. $&%c$ $a$9l s9% "ece"ase, e c" BaBasa, AB#a, e&a le=%a &ec%*sc%$ K# l%a$ s% &*$ec;#e "e%#c%l a$e&, A" al M%$$al#. De la >&s$a "e *$ a#, #e&a c&esc%$ "e %c=#%l a$e&, Ak Tl#, "e>e#$ Ke6 alcla%l%# ?ak Hc=#B. De $9&, >##$*&%l &*6e$ >a a$&ea$ F c*Be&;%lca&a>a#e&. D%9 ce cK$#9 * #c*$es$a#l9 e7ee;9 e%s$*&easc9 Fc*Ba#a %c=#%l%# s9%, Ma=*Be" #$&9 F sl%a %e# >9"%>e *a$e, =a"F"a.Aceas$a, B%l;%B#$9 "e &es$a;#a sa Be&ca$#l9, F# &*%e s9 K# %easc9 "es$#ele. c#%"a "#6e&e;e# "e >&s$9 (=a"F"a a>ea 3 "e a#, #a& Ma=*Be" "*a& +5),

  Bea%l a&e s9 6*s$ %%l 6ec#$. Ma# #e "e % "ece#% K# %B9$a$e, >##$*&%l6*"a$*& al #slaB%l%# >a "%ce * e7#s$e;9 l#s#$9 "e # Ba$eale, al9$% "ec*s*a&$a sa.

  A#a la >&s$a "e 3 "e a#, a>" *#ce#%l "e a c*l#"a, "e %%l s#%&, FB&e%B#le *&aK%l%# Mecca, Ma=*Be" a&e Ba &e>ela;#e, F$& * &*$9 "e eB%$ele H#&a. T&a"#;#a &e$#"e c9, F l%a &aBa"a, # s a F69;#Ka$ Fe&%l Gael,ca&e # a *&"*a$ s9 &ec#$eJ * s%#$9 "e Besae ale "#>##$9;##. Aces$e &e>ela;##, s%6*&B9 "e >e&se$e, a>ea% s9 alc9$%#asc9, %l$e*&, C*&a%l (al j%&], &ec#$a&eJ).

   Te7$%l c9&;## sac&e a #slaB%l%# aa&e as$6el ca * "#c$a&e s%&aa$%&al9 F&e#s$&a$9

  "e :&*6e$%l #s#&a$J (L. Mass#*).Ma=*Be" s a s$&9"%#$ s9 &**>9"%#asc9 *%a c&e"#;9 B**$e#s$9 $&ec*ce$9;e## s9#, a%;" #B#e;a %"ePc9;## "e A*# K# &*claB" c9 sc*%l>#e;## $e&es$&e es$e s%%e&ea (#slaB) 6a;9 "e Alla=, &%9c#%# K# B#l*s$e#e.:&**a&ea #slaB%l%# a 6*s$ &ece$a$ c% se*ase &ee la Mecca,

   F$&%c$ "#s$&%e&ea #"*l#l*& K# a"*&a&ea %e# "#>##$9;# s#%la&e a& a6ec$a$$&a"#;#*alele eleae, e7$&eB "e &*$a#le e la c*Be&c#al. B## a#a"e&9 la *%a &el##e s*;#a :&*6e$%l%#, =a"F"a, % >9& al aces$e#a, [a&aha #Na%6al, c;#>a BeB a# 6aB#l#e#, &ec%B Al#, Za" K# scla>%l e&% ?#ll.A$&ae&ea $&e a"e;## #slaB%l%# a %*& e&s*al#$9;# Ba&ca$e (A% ?a&,

  OBa&) c*s$#$%#e e7ce;## *$a#le. '% &es#%ea e&sec%;##l*& e&Bae$e,e7e&c#$a$e "e 9$%&a e%s$*l*& a>%;# "# Mecca, F a%l /!5, a&*7#Ba$#> !"e a"e&e;# a# #slaB%l%# se &e6%#aea

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  66/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  67/128

  +. :B## cal# K# Fce%$%le e7as#%## #slaB#ce

  C

  *6*&B $&a"#;#e#, %&BaK## l%# Ma=*Be" e&a% el###l#, Fs9 "*a& "# ce&c%l &es$&sal 6aB#l#e# :&*6e$%l%#. E# se >*& %B# cal# K# >*& c%B%la a$$ 6%c;#a "e l#"e&&el##*s (#BaB), c$ K# cea "e l#"e& *l#$#c. As$6el, Ma=*Be" &9Bea %#c%l :&*6e$(&esWl). :B## cal# a% 6*s$ A% ?a& (/1+ /13), OBa& (/13 /33), O$=Ba (/33/5/) K# Al# (/5/ //!). OBa& K# O$=Ba a% 6*s$ asas#a;#, "eclaK", Fc*sec#;9, "*%9 se*ase cal%l s9%, M*a#a, >9&%l l%#O$=Ba K# %>e&a$*&%l '#e#, F c#%"a 6a$%l%# c9 e&a a$$ >9&%l, c$ K# #e&ele

  l%# Ma=*Be". A% %&Ba$ c#c# a# "e #$e&&e. Ce# "*# &e$e"e;# s a% F6&%$a$ F9$9l#a "ec#s#>9 "e la '# (/54). Ul$e*&, FKela$ "e M*a#a, Al# a &e%;a$ la&e$e;##le sale. 'l9#c#%ea sa F# >a "e$e&B#a e =a"#;# (&9sc%la;#J) s9 laa"*ea a#, F //!, la Al %6a, Al# >a asas#a$ "e %BeB&% al &esec$#>%l%# &% #slaB#c "#s#"e$. M*a#a, s#%&%l &e$e"e$&9Bas F >#a;9, >a B%$a &eKe"#;a cal#l*& B%s%lBa# la DaBasc, F '#a. C% elacce"e la %$e&e, F 6&%$ea #Be%l%# #slaB#c, "#as$#a OBe#aa a$&ae l%$9$* B%s%lPBaP# "# F$&eaaA&a#e F &9a ec&e"#c#*K#l*& (#*& s$%ea$e. T&%ele B%s%lBae c%ce&esc '#a K#:ales$#a, "e la #a"eaa Fl*a$ F s$a$%l a&a ea&c%&s%l a%l%# /5!, F >&eBea cal#6%l%# O$=Ba.

  1. Cal#6a$%l OBe#a"

  C

  /-

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  68/128

  e# Ba# seB#ca$#># cal# *Be#a#l#P96%c;#*al9 K# a #B%s F e&a$*&%l e&el*&, a%$a$ "e s%al$e&%l s9%, Tah e Z#a". Te$a$#>aOBe#a#c#e "e e l#$*&al%l M9# Cas#ce (-1-). T*$

   F %&Ba %%# &a#" al a&a#l*& e e6%#$ I$#l, *&aK ca&a>a#e&, s#$%a$ e V*la, ca&e e&a,$*$*"a$9, &eKe"#;a =a#l*& =ae$%&a la s%" "e Ca%caa s%c*Ba F %&Ba %e# &9sc*ale"eclaKa$e F =*&asa (-3-) "e %&BaK## l%# al Aas, %c=#%l :&*6e$%l%#. al,&e$e"e$%l A% al Aas e &*claBa$ cal#6 "e **

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  69/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  70/128

   F"&e$a$e s&e #s%la C#&%, F $#B ce F Maa R*K#e e >#*ca;# s%"e%B#&ea :* sse, "e #*a&ele c=#e#a$* s$&9## s%$ *Be#;# la Ca$* K# al$e &e#%# "e c*as$9 ale C=#e#. Te&B#*l*#a a%$#c9 a&a9 es$e a&*ae F e7cl%s#>#$a$e "e s*&#$e e&sa9.Aces$ asec$ le"ea*a&ea #*$e9;a$ a&$aa>#a;#e# "e la l*c%#$*# "e e c*as$ele G*l6%l%# :e&s#c.

  Rela$a&ea "e c9l9$*e a e%s$*&%l%# '%laBa, "# >eac%l al IX lea, #$#$%la$9Ca&$ea B#%#l*& I"#e#, ca&e e ac*Ba#a$9 "e c*Be$a#le %%# *a&eca&e A%Za", c*s$#$%#e * "*>a"9 e&eB$*e c% >#&e la F"&9#a e l9 ;9&B, 9 la %leI"%s%l%#, #a& a*# "e a l%%l c*as$el*& I"#e#, s&e s%". 'e %$ea c9l9$* K# "#&ec$9 la %laB Mal# (c*as$a Malaa&), #a& "e a#c# s&e 'e&e"# (Cel*). #s%lacea#%l%# K# a #e$&el*& &e;#*ase se aK$e$a% >$%le B%s*#ce 6a>*&a#le.Aces$ea %&$a% a>ele &a#", es$e aele G*l6%l%# ?eal, 9 la #$&a&ea Fs$&B$*a&ea Malacca, c% * s%cc#$9 escal9, e$&% a&*>#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  71/128

  a&a#l*& se >*& Fc=e#a la ele >eac%l%# al IX lea, F %&Ba &9sc*ale# 7e*6*e "#C=#a, c*"%s9 "e H%a C#a*. Reel## c%ce&esc Ca$*%l F a%l 4-4 K# l$&as6*&B9 F &%#e. M#*$a$ea B%s%lBa9 e s#s$eBa$#c Basac&a$9. %&Baaces$%# e#s*" $&a#c, a>#a$*# a&a# a% &e6e&a$ s9 K# F$leasc9 a&$ee# "ea6ace c=#e#Pa$*# K# c*Be&c#a;##a&a#, e a&c%&s%l sec*lel*& VIII X. La Fce%$, acces%l s&e c*as$ele es$#ce alec*$#e$%l%# e&%J a 6*s$ l*ca$ "e #&a;## #"#e# "# #s%la '*c*$&a. D%9a#=#la&ea aces$*&a, c9l9$*# a&a#, "e *#ce# K##;# sa% =a"#;#, "*&#c# s9 K# >"9B9&6%le a&$#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  72/128

  Ne%s$a K# ?%&%"#a. :&es$##%l s%cces*&%l%# s9%, Ca&*l Ma&$el (-!5 -3!), seaBl#c9 F %&Ba sec$ac%l*ase# >#c$*# e ca&e * *;#e FB*$>a #>a"a$*l*&sa&a" c*s#B;9B$%l *$#ca$%l%# &*Ba, a c*>*ca$ *a"%a&e a Fal$e# as$*c&a;## K# a &ela;#l*& "# Rea$%l &ac la '*#ss*s (-5!),ca&e l a "e$&*a$ e %l$#B%l &ee Be&*>##a, C=#l"ec= al III lea. Aces$a a 6*s$$B#s la B99s$#&e. l*c%l s9%, aceeaK# &e%#%e l a &*claBa$ &ee e 6*s$%lBa*&"*B, :e# cel 'c%&$ (-5! -/4).

  Ma&ea &eal#a &eel%# A#s$%l6 al l**a&e&a#l*& #

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  73/128

  C

  a&*l, s%&a%B#$ "e *s$e$a$e cel Ma&e (-/4 4!3), a c*$#%a$ *l#$#ca l*aal9a $a$9l%# s9%. >#&$%$ea 6a$%l%# c9 6%sese Fal, #$#P$%la$ C$ec%l l%# R*la". Ca&*l cel Ma&e >a &e%K# s9 ac#ce&e#%ea "e la s%" "e :#e#, 9 la E&%, "*a& F a## 4! 4!+, "%9 ce, F&eala#l, c%cese ?a&cel*a (4!). &esec$#>%l secP$*& al :e#s%le# Iece e

   F$eBe#a$9 Ba&ca 'a#e#. U%l "#$&e B## Ba&c=#*es (;# "e &a#;9) e[#l=elB "e T*%l*%se.

  c#%"a 6a$%l%# c9 % "#s%ea "e * Q*$9 &eBa&ca#l9, Ca&*l cel Ma&e &e%KeK$e s9K# e7$#"9 "*B#a;#a as%&a %*& #s%le "# Me"#$e&aa Occ#"e$al9, &ec%B?alea&ele (-84 -88), C*&s#ca K# 'a&"##a (4/). '&e es$, %l B*a&=%l%# 6&ac

   F$&e"e "*%9 e7e"#;## >#c$**ase (-8! K# -850-8/) FB*$>a a>al*& "#:a*#a, eaB $%&c#c, ca&e, >&eBe "e "*%9 sec*le, $e&*ec#9$a$ea &e#%#l*& ca&e 6%sese&9 s$9#$e "e aces$e $P% "e*#e as#a$#c9, e F$eBe#a$9 Ba&ca "e &9s9$, "# ca&e, Ba# $&a "ec*$%& A%s$a. CaB F aceeaK# e*a"9, 6&ac## a$ac9 *%la;#a sla>9 "# ?*eB#a

  (41043) K# $%le s*&#l*& (4/).

  -1

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  74/128

  A$ac%le F$&ese "e *&Baasal%l $a$9l%# s9%, "%cele ?a>ae#, Tass#l* al III lea. E "&e$, aces$a "e%;ase $&a$a$%l Fc=e#a$ c% :e# F -/1. sc=#B, F a%l --4, a&$#c#ase c% 6*&;e B#l#$a&e la caBa#a #ec9, #a& F -4-&eF*#se %&9B$%l "e >asal#$a$e. C% $*a$e aces$ea, Ca&*l cel Ma&e Fl

   F"e9&$ea%$e"e IBe%l R*Ba "e A%s, &eele 6&ac#l*& 6ace "eBe&s%, e l9 aa Le*al III lea, e$&% a %s FB9&a$. :&e$e;#a sa e acce$a$9 "e '6$%l 'ca%.

  %l$#Bele #lle K# C*l*#a (_l). a"B##s$&a;#a ce$&al9 ca&*l##a9 s%$ 9s$&a;# a&*ae $*;# 6%c;#*a#

  s%e* (ala$###) "# e*ca Be&*>##a9, c% e7ce;#a Ba*&"*B%l%#. *s$elea$P%P;## ale aces$%#a le FBa&$ c*Bes ala$## K# seescalc%s. A&=#caela%l Fl

  -3

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  75/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  76/128

  c%l$%#J. La ##;#aP$#>a l%# Alc%#, se F$eBe#ae$ a*&"a;# s%$ 'all%s$#%, '%e$*#%,

   T#$%s L#>#%s K# a&;#al Tac#$%s. D#$&e l*s* K# "&aBa$%&# s%$ &ece$a;# 'eeca K# Te&e;#%.

  %&%l c%&;## (ala$#%B) #Beale "# Aac=e s a c*Ps$#$%#$, $&e$a$, * aKa%B#$9 Aca"eB#e :ala$#9J, "e 6a$ % ce&c "e c9&$%&a e&%"#;#, a$&aK# "e Ca&*lcel Ma&e "#>e&se &*B#s#%#. :$&e BeB# &esec$#>e# &%9 #$elec$%alese %B9&9, e l9 Alc%# "e \*&, &aBa$#c#a%l :e$&% "# :#sa, a%$*& "e >e&s%

  sa$#ce, #s$*c%l :a%l%s D#ac*%s, a#Ba$ "e * &*6%"9 as#%e e$&%a$#c=#$a$e, a%$*& al %e# #s$*# a l**aa &es%&ec;#e c%l$%&al9 c*$#%9 K# s% s%cces*# l%# Ca&*l cel Ma&e(L%"*>#c cel :#*s K# Ca&*l cel :leK%>), &es$a;##le %*& e&s*al#$9;# "ee7ce;#e, &ec%B "#$*&%l #&la"e< *= 'c*$%s E%ea, #s$*c%l N#$=a&" sa%*l#=#s$*&%l H&aa%s Ma%&%s

   

  'CHIŢ :ENTRU O IZIONOMIE A 'OCIETŢII MEDIEVALE

  '

  *c#e$a$ea Be"#e>al9 Fc*&*&ea s$c$9 "e ca$eP*# s*c#ale2

  *#l##, clec##, *aBe## "e &" (e*#l#) K# Ke&##.

  !. N*#l##

  U

  $e7$ #$al#a "e la Fce%$%l sec*l%l%# al XI lea a&B9 c9 a *#l FseaB9 a %9s# $&e s$&9B*K# e #Be# ca&e s9 6*s$ s%%s se&>#$%;#l*&J. Aces$ s$a$%$ "e

  -/

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  77/128

  BeB&% >#le#a$ al s*c#e$9;## se $&asB#$ea e&e"#$a&, *#l#Bea #" S c%e7ce;#a e*a"e# "e eeal9 *#l#Bea "e se.

  ) c9s9$*e2 !. e*#la c9s9$*$9 c% % *#l "e>#e a%$*Ba$ *#l9^ +.

  se&>a c9s9$*$9 c% % *#l, %Ba# "ac9 F# aa&;#e aces$%#a acce"e la &a%l*#l#a&^ 1. 'e&>a ca&e aa&;#e %%# al$ *#l FK# 9s$&ea Ke&##. AceK$#e*#l# a>ea% %&Ba&e Kasa $e*&e$#c9 "e a *;#e #>es$#$%&a "e ca>ale&. D#>eac%l al XIII lea, #s$a%&"% se % cl#Ba$ "e &eac;#%e as$*c&a$#c9, %Ba# ##*#l#l*& Ba# *$ acce"e la &a%l "e ca>ale&. Ra&e* &eele sa% Ba# "%c#c*P6e&9 *#l#$a$ea %*& *aBe# "e &", e$&% 6a$e "e a&Be e7ceP;#*ale,

  ac*&""% le #>es$#$%&a "e ca>ale&. Ce# F*#la;# &a;#a c#a&9 K# "ese*&*%lsa;# F #B*&$a$e 6%c;## a"B##s$&a$#>e c*s$#$%#a% *#l#Bea "e Be$.

  ") ac=#9 e >ala#l9 9 la s6&K#$%lsec*l%l%# al XIII lea, c" 9$%&a *#l#a&9 "e>#e * cas$9 #Bee$&a#l9. A#a Fsec*lele XVI XVII B*a&=## Fce s9 ac*&P"e scs* "e F*#la&e Fal;#l*&6%c;#*a a# s$a$%l%#, e$&% &es$a;## "e*se#$e, $&as6*&B"% # F$& * aKa%B#$9 *#l#Be "e &*9.

  ) :>#le##le *#l#B##

  a) B#l#$a&e2 !.*#l## *$ %&$a a&Be F e&Bae;9^ +. *$ &ec%&e la &9a$e (ceea ce ee&eaes$#$%&a "e ca>ale&. :#$e## a%# "e># seBP%l "#s$#c$#> al ca>alel*&.

  ) %"#c#a&e2 !. *#l## s%$ %"eca;# "*a& "e eal## l*& K# s%$ c*P"%K# la &*ces "e"*# a# (eal#)^ +. "ac9 s%$ c*"aBa;# la e"easa ca#$al9, eec#a

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  78/128

  ") F "*Be#%l "&e$%l%# >a$2 "ac9 6ac a&$e "# 9$%&a *#l#a&9, 9#e;## s%$c*s#"e&a;# Ba* la + +! "e a#, #a& 6e$ele la !5 + "e a#^ 9#e;## e*#l# s%$"ecla&a;# Ba* la !5 a#, #a& 6e$ele la !+ a#^ F $#B ce *#l## "#s% "e s##l#%&*%, e*#l## s%$ *l#a;# s9 se a"&eseel*& c*ces#%#, &*e$a# &e$#"ea% ces, a"#c9 * &e"e>e;9 79 sa%c=aBa&$ (caB# a&s), * &e"e>e;9 &**&;#*al9 c% &ec*l$a.

  >&eBea s%>e&a#l*& ca&*l##e# >asal%l &*B#$ea se&>#c##le sale %%# se#*& ca&e F# c*ce"a, F cal#$a$e "e s% *sePs#%ea as%&a 9B$%l%#.

  :&*ces%l "e c*ces#*a&e &es%%ea % ce&eB*#al c*B%s "# "*%9 6aes$#$%&a, F$&%c=#a $&as6e&a&ea s#B*l#c9 a e6%l%#. 'e#*&%l F# *6e&ea&*as9$%l%# >asal % *#ec$ 69&9 >al*a&e #$sec9 "e*se#$9 ( as$*, c&ea9,#el, %Bal, sa"9, %l9&e "e 9B$), ca&e e&s*#ca *ses#%ea 6%c#a&9.UeP*, F al, "ac9 "*Be#%l e&a &es$&s ca F$#"e&e, ce# "*# e6ecP$%a% c=#a&K# * e>e$%al9 >#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  79/128

  '%asal%l FK# "a$*&a% "el#$a$e, l*#al#$a$e K# as#s$e;9 &ec#&*c9. 'e#*&%l%&Ba s9 K# &*$eeasal%l F $*a$e c#&c%Bs$a;ele, #a& aces$a e&a *l#a$ s9&es$eale& "# 6aB#l#a s%asal%l %$ea a"&esa * le&e s%asal%l FK# $&9"a s%eea "eces%l s%asaPl%l%#, c% c*"#;#a ca &esec$#>%ls9 &es$eaPsal%l%#, "e *#ce#, s%9 (e6 6%c;#e) ca&e a"%ce >e#$%#B*&P$a$e. Ce&eB*#a %l#c9 a *Ba#%l%# se "e&ec#ae&al al ac*&"%l%# c*$&ac$%al F$&e s%asal, c% #>e$a&%l"e$al#a$ a ceea ce e&a c*ce"a$ F cal#$a$e "e e6 K# 69&9 a se el#a $*a$e*l#a;##le c*&ela$#>e.

  >#;a *l#a;##l*& >asal#ce, &e>e"ele lea$e "e c*s#l#%B &9Besc=#Ba$e. A%7#l#%B %l, ses##l &ec*"#ca$, #c%B9 %&B9$*aP&ele sa&c##2 !.*s$ ("e>9 "# =*s$#s, a"#c9 "%KBa) S >asal%l, ec=#a$ e c*$ &*% K#, "ac9e&a caeac%l al XIIIlea, *e&a;#%#le B#l#$a&e ale *#l#B## FK# "#B#%eae&%&a, F$&%c$, $&e$a$,&9a$e s%$ a#=#la$e K# &*=##$e la ##;#a$#>a %$e# ce$&ale, eB9s%&9 ce #B*&$a;a a&Ba$e# &eale se aBl#c9. :e "e al$9 a&$e, a%$*&%lec%#a& "a$*&a$ "e >asal s%&s$#c9 se B9$9^ 3. "ac9 s%

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  80/128

  B%l;#. ca< "e &9ec=# *Ba#% a>ea

   F$#e$a$e 6a;9 "e cele Ba# &ece$e. a;9 "e %&9B#$ele "e "el#$a$e &es$a$ea$e*&, *Ba#%l &eal a>ea F$*$"ea%a *$a$e, F$&%c$ B*a&=%l acce$ae7cl%s#> "*a& % =*BBa#%B l##%B.

  :e a&c%&s%l sec*lel*& XII XV, >asal## *;# "&e$%l "e e&e"#$a$e K# al#ea#l#$a$eas%&a e6%l%#. *%a c*%c$%&9, la B*a&$ea >asal%l%#, B*K$e#$*&%l s9%&es$eaa&s9 F $ee#$%l e % a al e6%l%#. '%$&e>9&s$#c, F cal#$a$e"e s%&s$#c B*K$eea cas$el%l K# %cle%l "*B#a$ al "*Be#%l, #a& eea %%# B#*&, 9 la Ba*&a$%l aces$%#a,"*Be#%l e&a es$#*a$ "e c9$&e s%asal#ce.D# sec*l%l al XIII lea e6%l "e>#e al#ea#l F %&B9$*a&ele c*"#;##2 !. ces#*a&ea%%# "*Be#% c9$&e * #s$#$%;#e ecleasal#ce c$ K# s%Bele "e &9sc%B9&a&e^ +. ces#*a&ea %%# "*Be#%c9$&e % al$ >asal e *s##l9 c% c*"#;#a ca s%ale,%$eB >*&# "e * s$c$9 #e&a&=#e a &a%l*& *#Pl#a&e, c*ce%$9 F Ba#e&a%%# B*"el e*Be$c #&aB#"al.

  >&6%l e"#c#%l%# s*c#al Be"#e>al $&*a %&a FB9&a$%l%#. RaP%l #Beal,"e>a$ "# $&a"#;#a R*Be# a$#ce, a 6*s$ &eac$%al#

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  81/128

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  82/128

  "e B*K$e#$*&%l $&*%l%# sa#*l. O **ca&ea %%# "*c%Be$6als, "a$a$ F a%l !!5/. D%9 ce "#as$#a l*& a acaa&a$ c*&*aa #Beal9, $#$l%la&=#"%cal, >al#"a$ "e D#e$9 (!314), a 6*s$ c*6e$ $%$%&*& BeBl*& 6aB#l#e#

  #Beale. ?#ale$%l &a%l%# c#a& a 6*s$ cel "e "es*$, ac*&"a$, Fce" c% sec*l%l al XIII lea, BeBl*& 6aB#l#e# #Beale, *"a$9 c% aaa%l$e$*al a6e&e$ ("es*$a$). T#$l%l a 6*s$ F B*" a% Fs%K#$ K# "e c9$&es%>e&a## a%B#$*& 6*&Ba;#%# s$a$ale alca#ce (caae#, #a& ce# Ba# &e&e# "%c# 6&ace#c al XI lea (!3/! !341), s%asal# Fs9&c#a$9 "e FB9&a;##ca&*l##e# c% a"B##s$&a&ea c#>#l9 K# B#l#$a&9 a %*& &*>#c## "e 6&*$#e&9, %B#$eB9&c#. T#$%la# "eB#$9;## &esec$#>e % "e#"ea% "e "%cele F a c9&%# &*>#c#ee&a s#$%a$9 Ba&ca, c# "*a& "e a%$*$a$ea #Beal9. ce" c% sec*l%l al XII leaBa&c=#e, #a& F Ţa&a R*BPeasc9 a## Ol$e#e#.

  De%B#&ea "e c*$e0c*B#$e, &a s#$%a$ e a Kasea $&ea$9 F #e&a&=#a *#l#a&9,&*>#e "# la$#%l c*Bes, $e&Be ca&e "eseBa % Fal$ 6%c;#*a& &*Ba.:a"a$%l e&Ba#c al aces$%# c*Bes e &a* sa% &a6. Ce# a&*7#Ba$#> 1 "ec*B#;# "e ca&e "#s%ea Ca&*l cel Ma&e, e7e&c#$a% $*a$e &e&*a$#>ele c#>#le K#B#l#$a&e F c#&c%Bsc;##le $eP$*ale ca&e le 6%sese&9 Fc&e"#;a$e. D# a%l 4--,$#$%la# aces$e# "eB#$9;#, as#%&"% K# e&e"#$a$ea 6%c;#e#, a% F$eBe#a$>e$a#le "#as$##, &ec%B cele ale c*;#l*& "e ?l*#s, :as K# O&lgas. Al#a,c*$ele s a %B#$ Ea&l ($e&Be "e *#e sca"#a>9) K# a 6*s$ %>e&PaP$*&%l

  e&e"#$a& al %%# '=#&e (c*B#$a$). IBe%l R*Ba* Ge&Ba, e l9 *#K%#;##

  4+

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  83/128

  &a, 6%c;#*a% c*;## "e ;a&9 (La"&a) K# c*;## ala$## (:6al#c*$ele0>#cec*B#$ele e&a % "elea$ sa% % &e&e#e

  e&e"#$a&9, ca K# celelal$e &a% *#l#a&e, e a&c%&s%l sec*lel*& X XI. :e lac*$#e$al &ela$#> %;#e >#cec*PB#$a$e a% "e>e#$ e6% e&e"#$a&e c% &a%l&esec$#>. U e7eBl% "e >#c*;# %$e&#c# a% 6*s$ ce# "# 6aB#l#a *#l#a&96&ace$%l cel$#c e& sa% "# 6&aceea seB#ca;#a"e *B l#e&. De%B#&ea a&e "*%9 acce;#%# B*&"#ale. :Ba es$e aceea "e*#l "e;#9$*& al %%# "*Be#% #B*&$a$, %B#$ a&*#e sa% se#*e. A "*%aacce;#%e a "e%B## "e a&* es$e cea "e se#*& %$e&#c, cas$ela. Al#a*;#%ea "e L*&" es$e % s#*#B e$&% a&*. Uaa Be"#e>al9 Ba# *#l#se %Bea% a&*es &e#, *$#Ba$es K# Baa$es. 'a#a a&*## e&a%"eseBa;# $e&Be%l c*s =*B&es (*aBe# *a;#). Ce=#a K# :*l*#aec=#>ale$%l acel%#aK# $#$l% e&a a, #a& F ?alca# %a. s%" es$%l K# es$%lE%&*e# $e&Be%l "e *#e& a 6*s$ Fs9 &e*"e&e$. Ma# *#l# "# 6*&Ba;#%#les$a$ale &*BeK$#, s&eK$#, %l9&eK$#, &%seK$# K# l#$%a#ee sa% %B#$ *#e.?a&*## a% alc9$%#$ &ac$#c 9$%&a s%e*a&9 a *#l#B## e%&*ee, c%#c*$e, la ##;#a$#>a &eel%# Iac* I (!/!!), a 6*s$ cel "e a&*e$.

  Desc=#s9, la Fce%$%le E>%l%# Me"#%, $%$%&*& cel*& s%c#e$ "e a>%;# e$&% a K#&*c%&a % cal K# * a&B%&9, 9$%&a s*c#al9 a ca>alel*& $#"e, "# sec*l%l al XIIIlea, s9 "e>#9 * cas$9 Fc=#s9, % aaa al cel*& c% se alas$&%J. De al$6el,$*;# *#l##, #"#6e&e$ "e &a%l e ca&e Fl B*K$eea% %l$e*&, e&a% ##;#al #>es$#;#ca>ale. : %&Ba&e, &a%l "e ca>ale&, as#B#la$ F ee&al B#c## *#l#B#, c%a$%;## &e*"e&e$ B#l#$a&e, e&a Ba $&ea$9 "e acces K# asces#%e F#e&a&=#a as$*c&a$#c9 Be"#e>al9. De%B#&ea ec=#>ale$9 e$&% ca>ale a 6*s$ F:*l*#a Klea=$#c#, F Ce=#a a"*>#, #a& F Uaa B#l#$es, *#lessa% se&>#e$es. Re&e*&e#,

  #a& F ;9le &*Be c%&$e#, =sa, "9&9a#. Ul$#B%l &a "e *le;e, cel "esc%$#e& e&a Ba# c%&" * s$a&e "e $&aa&ea aces$%# as#&a$ la &a%l"e ca>ale& se 69cea #>es$#$%&9.

  +. Clec##

  41

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  84/128

  s*c#e$a$ea Be"#e>al9 clec## s%$ e7$&eB "e %Be&*K# K# 6*&Bea#le##2 !. sc%$#&e "e #B*#c#% B#l#$a&^ +. >#le#%l "e 6*& (>#le#%B 6*), "a$*$9 c9&%#a % %$ea% c#$a;# "ec$ F 6a;a 6*&%l*& %"#ce ale #sec##^ 1. >#le#%l "e ca* ca&eas#%&a * &*$ec;#e sec#al9, &*%;a&ea e7c*B%#c9# FB*$>a la#c#l*&ca&e e7e&c#$a% ac$e "e >#*le;9 la a"&esa clec#l*&.

  I$e&"#c;##le e ca&e $&e%#a% s9 le &esec$e clec##, &ec%B cel#a$%l K# e>#$a&eaac$#>#$9;#l*& l%c&a$#>e, a% 6*s$ "es$%l "e >a &esec$a$e F E>%l Me"#%. $#B%l"eca"e;e# ca&*l##ee B%l;# &e*;#, e#s*# K# a&=#e#sc*# se c9s9$*&esc sa%

  $&9#esc F c*c%#a. A#a s#*"%l c*>*ca$ la R*Ba (!-3) "e aa G*&e al VIIlea "ecla&9 e7cl%K# "# #sec9 e clec## ca&e % se sea&9 "e e>es$ele sa%c*c%#ele l*&.

  ) c9l%9# "e% %&9B$%l "e cas$#$a$e, s9&9c#e K# s%%e&e, "a& F &es$ a% %s$a$%$ s#B#la& c% cel al cle&%l%# =#&*$*#s#$. : %&Ba&e $&e%#a% s9 &esec$e *#$e&"#c;#e s%l#Be$a&92 % %$ea% s9 "e;#9 sa% s9 lase B*K$e#&e %a$B*#%. : %&Ba&e %K$## ca*#c# c*s#"e&a% c9 e>e$%alele B*K$e#, "ec#%% a$B*#ale, ale c9l%9l*& &e>eea% a%$*Ba$ B99s$##, F $#B ce ce#la#c# s%s;#ea% c9 &esec$#>ele %% se c%>eea% &e"a$e B*K$e#$*l*& le#$#B#.

   

  1. OaBe## "e &"

  U

  ##, %;## la %B9&, s%$ B#c# &*e$a "e $e&e% ac*le. Ce# Ba# B%l;# s%$"ee"e;# "e 9B$%l se#*l*&, "a& FK# 9s$&eaale, F

  43

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  85/128

  cal#$a$e "e *ase;# (=*s#$es). aceeaK# e*a"9 B%l;# Ke&# "e># *aBe# l#e,ac=#$" se#*l*& * $a79 "e &9sc%B9&a&e. Al;## se eBac#eaal9, l#e&$a$ea &%&al9 e&a Ba# &es$&s9 "ec$ cea %&a9.

  3. Şe&## &*% #l9 #6e*a&9 "e>#e Ba*$a&9 F sec*l%l al XI lea. :e a&c%&s%l>eac%l*& XII XIV, "a$*$9 a&$#c#9# la e*eea "e6K9l*& K# a "esec9l*&, "a&K# e7*"%l #leal s&e *&aKe, %Be&*K# Ke&# "e># *aBe# l#e. Ul$e*&, Fsec*lele XIII XIV, F aa E%&*e# *cc#"e$ale se "e&%lea#$%$e, "ese* c=#a& la ##;#a$#>a &eal#$9;##.

  a) c#alele s%&se ale Ke&#e#2 !. aK$e&ea S c*### "e># Ke&# c" aB## 9;#s%$ Ke&# sa%, "ac9 &*># "#$& * c9s9$*e B#7$9, c" BaBa e ase&>#$9. +.#$&a&ea >*l%$a&9 F se&>#$%$e S c*### s%$ Fc=#a;# %e# #s$#$%;## eclee# l#e&, % *a$e %c#s FB*" a&#$&a&), e l9 %Be&*asele *l#a;## e ca&e le a&e 6a;9 "e s$9%l"*Be#%l%#. +. Ke&%l e lea$ "e 9B$%l se#*&%l%# K# "ac9 6%e, *a$e %&B9$K# &ea"%s c% 6*&;a e a&cela sa^ e %"eca$ "e s$9 F "*Be#%l %s"#c;#e# c#>#leK# eale^ % se *a$e c9s9$* 69&9 ac*&"%l se#*&%l%#^ "ac9 aB## B# s%$ "e eacelaK# "*Be#% se ac=#$9 "*a& * &e"e>e;9 e$&% *;#e&ea ac*&"%l%#^ "ac9Ke&%l se c9s9$*&eK$e 69&9 a&*a&ea se#*al9 c% * a&$e&9 "e e % al$"*Be#%, &*$" "e 6a$%l c9 #seca >al#"a aseBeea c9s9$*#, sac;#%#le

  Be&ea% "e la aBe"a "e 6*&Baae 9 la c*sca&ea a$B*#%l%#. Ue*c9s9$*#le aB#$#$e seal##e * $a79 B*"#c9 K# % s#B*l al se&>#$%;##^ +. Ke&## l9$esc $all#a, * $a79 ca&ese e&cee a&#$&a& 9 F sec*l%l al XII lea, c" se $&as6*&B9 F$& * #B%e&e&e%la$9, e$&% ca "# sec*l%l al XIII lea s9 se c*6%"e c% ces%l^ 1. Ke&## e&a%*l#a;# s9 &es$ee

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  86/128

  ac=#$a se#*&%l%# B*K$e#$*&%l "e e "*Be#% e$&% a #$&a F *ses#aa$B*#%l%#.

  ") acces%l la l#e&$a$e se %$ea *;#e 2 !. el#e&a&e c% ase$#PBeP$%lse#*&%l%#, "# #$e&es, B*$#>e ac#a&e sa% B*#l #*s^ +. c9s9$*a c% % *B

  l#e& sa% *#l^ 1. FB&9;#Ka&ea cae&e# clecale^ 3. &e6%#% sa% &eal "e #>aeac%le IVVII. D#s&e &e#%#le *&eale a$ac%le s%$ *&c=es$&a$e, >&eBe "e a&*ae $&e#sec*le, "e "#>e&se seB#;## sca"#a>e ("aee#e#, s%e"ea&e#.:%$eB c*s#"e&a 6e*Be%l aal* c% &a#"%le F$&ese "e a%B#$e *%la;##e&Ba#ce, *#a&e "# *&"%l c*$#e$%l%#, as%&a "#>e&sel*& &*>#c## aleIBe%l%# R*Ba, e a&c%&s%l sec*lel*& IV V. AseB99le % se Fc=e#e c% aces$"e$al#%. D#s&e es$, 9$&%" 9 F ##Ba E%&*e# Ba# B%l$e c*l*Be&a$e "e*Ba&eBe. :a&a"*7al, "eK# F$B#9 *&ee&s%l *l#$#c, s*c#al K# ec**B#cal E%&*e# c&eK$#e, "ec$ e las9 s9 9%#B aa&e$ele ca$as$&*6e, claBa$e c%

  a$*s F #*a&ele a&a$#>e ale >&eB##, e "&e$, &e*"e&e$ ecle*ca&e a B#&a$*l*&, *s$a *cc#"e$al9 se >a 6ace s#B;#$9 las6&K#$%l sec*l%l%# al XI lea, $& * *6es#>9 c*Be&c#al9, %&a9 K# B#l#$a&9(c&%c#a"ele), a"e>e" c%*sc%$a s#$aB9, c9 $*$ ceea ce % $e "#s$&%e $e

   F$9&eK$eJ.

  4/

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  87/128

  !. Ma=#a#

  L

  #Ba Ba=#a&9 aa&;#e &%%l%# %a al l#B#l*& * %ce K# e F&%"#$9 c%>*%la K# *s$#aca. Ma=#a# se "esa&$ "e %e# (>*%l# K# *s$#ac#), F sec*l%l V

   F.H&., %"e>a e c%&s%l Q%>#%l%# O#. :9 F sec*l%l VIII 6ac a&$e "# #Be%l "es$e9 **%&* %la&. :&ac$#c" &ela;## c*Be&c#ale c% H*&e#$e $%&c#ce. ?##a$*l% (48+) K#, %l$e*&, #c#$a;# "e##K#l9 Me&se%& (811081/) "e s%>e&a%l e&Ba Hec :9s9&a&%l, ca&e, F&eala#l, le l9$#se $%$.

  C=#a& K# "%9 aces$ B eKec, c*"%K# "e =*&a ?%lcs%, Ba=#a# $e&*ec## #c*B*

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  88/128

  (!!) K# a %e# B#$&**l## la al*csa (!!3). 'n& (Ala Re#a), "e>#e&eKe"#;a *%l%# s%>e&a c&eK$# Ba=#a&. D%9 "*B#a l%# Ş$e6a cel '6$ (88-!14) S a 6*s$ ca*#a"a$*# s%$ c*6&%$a;# c% * c

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  89/128

  s%&a>#e;%#$*# "ee&$esc, se a&e, la #slaB. ?#ea9 c$ K# c% sa;#%l e7$&aca&a$#c, e# >*& #$&a

  "ese* F c*Q#c$ c% ce# K# c% as#le## #, ca&e %l>e

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  90/128

  3. C%Ba##

  :

  c#alele s%&se &e6e$*a&e la c%Ba# s%$2 #sc;##le %#%&e, C*"e7 C%Ba#c%s,% >*ca%la& la$# e&sa c%Ba, ela*&a$, &*a#l, F c*l*##le *$#cee*>e*#a9 a l%# Hec "e L#$%a#a, Ges$a H%a&*&%B a l%# '#B* "e e* &e#s#, #*a&ele #al, C$ec "es&e *s$ea l%# I*&, e>*c9 $*cBa# c*Q#c$ele cea c% "%KBa## s9# "e eaB $%&c#c, la ele sec*l%l%# al XII lea. C%Baa a"e>e#$ * l#B9 scs9 e6*&$%le B#s#*al*&, ca&e se s$&9"%#esc s9 # a$&a9

  e aceK$# *Ba

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  91/128

  as%&a c*as$el*& K# a &e#%#l*& "e 6&*$#e&9 ale E%&*e# *cc#"e$ale, ca&e s a&el%#$ >&eBe "e Ba# #e "e "*%9 sec*le. AceK$# #>a"a$* s%&###, Ba"%s, &%*$s#, &%s, >a&e#, >a&a#, >aa.

  cal#$a$e "e #&a;#, e7l*&a$*, c*l*#e&sa;# F #$# "#l*Ba$#ce, e# FK# >*& 6ace s#B;#$9 =eeB*#aBa$#B9, B#l#$a&9 K# c*Be&c#al9, $#B "e s%$e "e a#, "e e c*as$ele *&"#ce aleABec## 9 la =*$a&ele I"#e# K# "e e ;9&B%le A6c## 9 F *&"%le M9#N*&"%l%# sa% *l6%le M9# ?al$#ce. A>e$%le l*& a%$#ce K# &a#"%le l*&%s$##$*a&e *$ %K*& &ec*s$#$%#$e, c*s%l$" * la&9 aB9 "e #*a&e a&a$#>eBe"#e>ale. Asal$%le *&Ba"e as%&a c*as$el*& 6&ace#;a ca%e, e$&% ca, F %l$#Ba #s$a;9, s9 *&a#*a&ea &9##9, c*s$a$9B c9, F a%l 48,*&>e#e## *&esc * >e$a#l9 *6es#>9 FB*$>a 6&a#lel*& 6*&BaP;#%# s$a$ale

  8!

 • 8/17/2019 OVIDIU MUREŞAN.docx

  92/128

  cel$#ce "# I&la"a. a%l 418, %%l "#$&e &e## B9l*&J, T=*&#sl, "#s$&%ece$&%l *l#$#c* &el##*s "e la A&Ba= K# F$eBe#aa a#Ba# "e>&eBe "ae&eBe, se &e$&9sese&9 %Be&*K#%s$#c# #&la"e#c# (aas), e "esc*e$9 "e Ga&"a&'>a&>a&ss*, F 4/!. El * %BeK$e Na""*", a"#c9 ;a&a a s%$e "e c*l*#K$# F ;a&a >e&"eJ. %&B9$*a&ele $&e# sec*le, F s%"%lG&*ela"e# a% 6%c;#*a$ "*%9 c*l*## sca"#a>#ce, cea a%sea9 K# cea&9s9$ea9, c% * *%la;#e "e + 3 "e l*c%#$*. !!+3 s a F$eBe#a$ Fes$. V#### "esc*e&9 ;#%$%le Hell%la", Ma&la" K# V#la", #a& a*##e&ea&eBe, % *a&eca&e T=*&>al" se F"&ea$9K# el s&e c*l#ele l%# Le#6J.