22
Nowa matura ustna Oxford Repetytorium MATURA PODSTAWOWA Podręcznik do języka angielskiego Danuta Gryca Joanna Sobierska Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska Konsultacja: Małgorzata Wieruszewska Jenny Quintana przykładowe strony

Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nowe wydanie bestsellerowego repetytorium, uwzględniające zmiany na maturze ustnej od 2012 roku. Książka zawiera nowe sekcje poświęcone sprawności mówienia mające na celu przygotowanie do nowego egzaminu ustnego oraz 14 zestawów zadań egzaminacyjnych.

Citation preview

Page 1: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

Nowa matura ustna

Oxford RepetytoriumRepetytorium przygotowujące do matury z języka angielskiego na

poziomie podstawowym wraz z przykładowymi testami maturalnymi

3www.oxford.pl

4 w 1

Oxford WordpowerNigdy nie zabraknie Ci słów!

Do wykorzystania w klasie i do samodzielnej pracy w domu – ta książka to cztery w jednym:

1 podręcznik, 3 zbiór testów, 2 zeszyt ćwiczeń, 4 zbiór dodatkowych ćwiczeń powtórzeniowych.

Znajdziesz w niej wszystkie tematy egzaminacyjne i typy zadań, a także strategie egzaminacyjne oraz dodatkowe wskazówki dotyczące użycia języka.

Autorki książki zwracają uwagę zarówno na to, jak wiele już umiesz, jak i na to, czego jeszcze musisz się nauczyć.

Wszystkie zagadnienia wymagane na maturze są przystępnie wyjaśnione, dzięki czemu łatwiej i szybciej je zapamiętasz.

W każdym rozdziale znajdziesz zrozumiale wytłumaczone wiadomości gramatyczne, które lepiej przyswoisz sobie po rozwiązaniu ciekawych ćwiczeń. Wszystko po to, aby matura Cię nie zaskoczyła.

Pojawiające się w podręczniku nowe słowa są też utrwalone. Potrzebujesz więcej słownictwa? Na końcu każdego rozdziału znajdziesz słowniczek tematyczny, a na końcu książki − dodatkowe ćwiczenia słownikowe.

A także mówienie, słuchanie i czytanie – wszystkie sprawności językowe potrzebne na egzaminie doskonalisz, rozwiązując różnorodne ćwiczenia w rozdziałach tematycznych oraz powtórzeniowych. Na końcu książki znajdziesz zbiór modelowych tekstów pisemnych oraz zwrotów i wyrażeń, które przydadzą Ci się zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym.

Ciekawe informacje kulturowe też mogą Ci się przydać na maturze!

Sprawdź się – rozwiąż próbne testy znajdujące się na końcu książki.

Metoda „Uwierz w siebie”

Zrozum, zamiast wkuwać

Gramatyka oswojona

Każde słowo jest ważne

Mistrzowskie pisanie

Kultura w każdym rozdziale

Wielki finał

Oxford Repetytoriummatura podstawowa

Podręcznik do języka angielskiego

matura podstawowaPodręcznik do języka angielskiego

Danuta Gryca Joanna Sobierska Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska Konsultacja: Małgorzata WieruszewskaNowa matura ustna

Jenny Quintana

przykładowe strony

Page 2: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

Rok 2012 przyniesie zmianę w ustnym egzaminie matu-ralnym, który od tej pory będzie egzaminem zdawanym na jednym poziomie – trochę trudniejszym od obecnie obowiązującej matury podstawowej i nieco łatwiejszym od matury na poziomie rozszerzonym.

Uczeń będzie mógł uzyskać na egzaminie 30 punktów, przy czym oceniane będą następujące obszary: • sprawność komunikacyjna – 18 punktów

(max. 6 punktów za każde zadanie),• zakres struktur leksykalno-gramatycznych – 4 punkty,•poprawność struktur leksykalno-gramatycznych

– 4 punkty,•wymowa – 2 punkty,•płynność wypowiedzi – 2 punkty.

Uczeń posiadający doskonałą sprawność komunikacyjną powinien podczas rozmowy z egzaminatorem nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zada-nia, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego z nich. Powinien również poprawnie posługi-wać się różnymi strukturami gramatycznymi i używać bogatego słownictwa, unikając nadużywania wyrazów, którymi uczniowie nagminnie się wspomagają, np. nice, interesting, fine czy OK.

Nowy egzamin ustny składa się z 3 zadań, które poprze-dza rozmowa wstępna. Nie jest ona oceniana przez eg-zaminatorów za sprawność komunikacyjną, ale rzutuje na ocenę pozostałych obszarów. Rozmowa wstępna ma za zadanie wprowadzić ucznia w tematykę egzaminu, który obejmuje 3 tematy maturalne.

4 minuty Rozmowa na podstawie ilustracjiDescribe the picture.

Pytania dla egzaminującego:1 Why do you think the teenager is studying in bed?2 Do you prefer studying on your own or with other people? Why?3 Tell me about a day at school you really enjoyed recently.

Zadanie 2 to rozmowa na podstawie ilustracji, czyli opis obrazka i odpowiedzi na 3 pytania z nim związane. Na-leży tu zwrócić uwagę na pytanie 3, które zawsze posta-wione jest w czasie przeszłym, a więc zmusza ucznia do posłużenia się czasami przeszłymi w odpowiedzi. W tym sensie zadanie to jest trudniejsze od obecnie występują-cego na poziomie podstawowym matury ustnej.

Zadanie 1 to rozmowa z odgrywaniem roli. Różni-cę między obecnym egzaminem, a tym czekającym uczniów w 2012, stanowi fakt, że w materiale dla ucznia określono tylko zagadnienia, które uczeń ma poruszyć.

3 minuty Rozmowa z odgrywaniem roliTwój kolega ze Szwecji zastanawia się nad podjęciem studiów wyższych w Polsce. Rozmawiasz z nim na temat studiowania na polskich uczelniach. W rozmowie z egzaminującym porusz poniższe cztery kwestie.

rodzaje zakwaterowania

koszty utrzymania

życie towarzyskie

nauka języka polskiego

(Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

Page 3: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

Zadanie 3 polega na rozmowie na podstawie materiału stymulującego, który stanowią przynajmniej dwa ele-menty wizualne, pozostające przeważnie w jednym te-macie maturalnym. Uczeń musi wczuć się w rolę przypi-saną mu w zadaniu, a następnie wybrać jeden z elemen-tów, uzasadnić swój wybór zgodnie z rolą jaka została mu przypisana i odrzucić pozostałe elementy odpo-wiednio argumentując swoją decyzję. Po tej wypowie-dzi, uczeń będzie musiał odpowiedzieć na dwa pytania, związane z tematyką tego zadania. Te dwa pytania wi-doczne są jedynie w zestawie dla egzaminatora, który wybiera je spośród czterech pytań.

Nowy egzamin maturalny pozwala uczniowi na pew-ną swobodę wypowiedzi. Każde z zadań maturalnych może więc być wykonane na różnych poziomach za-awansowania językowego.

Jakie wyzwania stawia nowa matura ustna przed „słabym” uczniem? Przede wszystkim:•uczeń musi mieć coś do powiedzenia. Jeśli do tej

pory jego typową odpowiedzią na pytanie o opinię było wzruszenie ramion lub odpowiedź ‘I don’t know’, może mieć kłopoty z wieloma pytaniami, które zada mu egzaminator.

•uczeń powinien umieć uzasadnić swoją odpowiedź. Do otrzymania maksymalnej ilości punktów za sprawność komunikacyjną nie wystarczy odpowiedź jednym prostym zdaniem.

•uczeń powinien używać poprawnych konstrukcji gramatycznych i dobrze wymawiać słowa. Pamiętajmy, że jeśli egzaminator nie będzie w stanie zrozumieć ucznia, zadanie zostanie źle ocenione.

Mamy szczerą nadzieję, że Oxford Repetytorium Matura Podstawowa pomoże Państwa uczniom sprostać po-wyższym wyzwaniom, a Państwu przyniesie wiele sa-tysfakcji i przyjemności z pracy.

5 minut

Page 4: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

2

1 SPIS TREŚCIW

prow

adze

nie

s. 4

Rozd

zia

łSł

oW

nic

tW

oG

Ra

mat

yka

Rozu

mie

nie

te

kSt

u

czy

tan

eGo

Wie

nie

Rozu

mie

nie

ze

Słu

ch

uW

ypo

Wie

piSe

mn

am

óW

ien

ie

1 Ży

cie

rodz

inne

i tow

arzy

skie

s. 6

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 15

Voca

bula

ry P

lus s

. 195

Pres

ent s

impl

e

Pres

ent c

ontin

uous

Przy

imki

cza

su

Gra

mm

ar P

lus s

. 165

Tera

źnie

jszoś

ć

Dob

iera

nie

info

rmac

ji do

te

kstó

w

Rozm

owa

z odg

ryw

anie

m

roli

Dob

iera

nie

info

rmac

ji do

osó

b

cult

ure

Spot

Th

anks

givi

ng D

ay

List

pry

wat

ny –

rozp

oczy

nani

e

i koń

czen

ie li

stu

pryw

atne

goRo

zmow

a na

po

dsta

wie

ilus

trac

ji

2 Sp

ort s

. 16

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 25

Voca

bula

ry P

lus s

. 196

Past

sim

ple

Past

con

tinuo

us

Gra

mm

ar P

lus s

. 167

Prze

szło

ść

Zada

nie

praw

da

/ fał

szRo

zmow

a na

pod

staw

ie

mat

eria

łu st

ymul

ując

ego

Zada

nie

wie

lokr

otne

go w

ybor

uPo

cztó

wka

– p

rzys

łów

ki st

opni

a

cult

ure

Spot

W

imbl

edon

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

SPR

AW

SIĘ!

(1–2

) s. 2

6

3 D

om s.

28

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 37

Voca

bula

ry P

lus s

. 197

Ther

e is

/ Ther

e ar

e / Th

ere

was

/ Th

ere

wer

e

Som

e / a

ny /

a / a

n

Gra

mm

ar P

lus s

. 170

It is

Zaim

ki n

ieok

reślo

ne

Dob

iera

nie

nagł

ówkó

w d

o fr

agm

entó

w te

kstu

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

oZa

dani

e pr

awda

/ fa

łsz

cult

ure

Spot

Bu

ckin

gham

Pal

ace

Wia

dom

ość

– sk

róty

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

4 Za

kupy

i usł

ugi s

. 38

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 47

Voca

bula

ry P

lus s

. 198

be g

oing

to

will

Gra

mm

ar P

lus s

. 173

Przy

szło

ść

Zada

nie

wie

lokr

otne

go

wyb

oru

Rozm

owa

z odg

ryw

anie

m

roli

Dob

iera

nie

info

rmac

ji do

mie

jsc

cult

ure

Spot

M

acy’s

dep

artm

ent s

tore

List

ofic

jaln

y: re

klam

acja

zwro

ty ro

zpoc

zyna

jące

i ko

ńczą

ce li

st; o

pisy

wan

ie

prob

lem

u; w

yraż

anie

pro

śby

Rozm

owa

na

pods

taw

ie m

ater

iału

st

ymul

ując

ego

SPR

AW

SIĘ!

(3–4

) s. 4

8

5 C

złow

iek

s. 50

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 59

Voca

bula

ry P

lus s

. 200

Pyta

nia

ogól

ne i

szcz

egół

owe

Gra

mm

ar P

lus s

. 175

Pyta

nia

o po

dmio

t

Dob

iera

nie

nagł

ówkó

w d

o fr

agm

entó

w

teks

tów

Rozm

owa

z odg

ryw

anie

m

roli

Dob

iera

nie

info

rmac

ji do

osó

b

cult

ure

Spot

A

ustr

alia

List

pry

wat

ny –

spój

niki

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

6 Po

dróż

owan

ie

i tur

ysty

ka

s.

60

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 69

Voca

bula

ry P

lus s

. 201

Stop

niow

anie

prz

ymio

tnik

ów

Przy

imki

Gra

mm

ar P

lus s

. 176

Przy

mio

tnik

i i p

rzys

łów

ki

Zada

nie

praw

da

/ fał

szRo

zmow

a na

pod

staw

ie

mat

eria

łu st

ymul

ując

ego

Zada

nie

wie

lokr

otne

go w

ybor

u

cult

ure

Spot

Th

e Ch

anne

l Tun

nel

List

ofic

jaln

y: re

klam

acja

skła

dani

e re

klam

acji,

wyr

ażan

ie

proś

by

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

SPR

AW

SIĘ!

(5–6

) s. 7

0

7 Sz

koła

s. 7

2Vo

cabu

lary

Voca

bula

ry B

ank

s. 81

Voca

bula

ry P

lus s

. 202

Ger

und

Bezo

kolic

znik

Gra

mm

ar P

lus s

. 178

Kons

truk

cje

czas

owni

kow

e

Dob

iera

nie

info

rmac

ji do

fr

agm

entó

w te

kstu

Rozm

owa

z odg

ryw

anie

m

roli

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Zada

nie

praw

da /

fałsz

Wyp

ełni

anie

ank

iety

Ukł

adan

ie a

nkie

ty

cult

ure

Spot

U

nive

rsiti

es in

Brit

ain

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

01_431156 OxRepMatPod_contents.indd 2 10/3/11 14:53:25

3

1

8 Św

iat p

rzyr

ody

s. 82

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 91

Voca

bula

ry P

lus s

. 204

Prze

dim

ki

Pier

wsz

y tr

yb w

arun

kow

y

Gra

mm

ar P

lus s

. 181

Form

y dz

ierż

awcz

e

Zdan

ia w

arun

kow

e

Zada

nie

wie

lokr

otne

go

wyb

oru

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Dob

iera

nie

zdań

po

dsum

owuj

ącyc

h

cult

ure

Spot

St

orm

cha

sers

Ogł

osze

nie

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

SPR

AW

SIĘ!

(7–8

) s. 9

2

9 Zd

row

ie s.

94

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 10

3

Voca

bula

ry P

lus s

. 205

Cza

sow

niki

mod

alne

: can

, cou

ld,

may

i sh

ould

Gra

mm

ar P

lus s

. 184

Cza

sow

niki

mod

alne

: mus

t i

can’

t, m

ight

, oug

ht to

Zazn

acza

nie

info

rmac

ji w

ystę

pują

cych

w

tekś

cie

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na p

odst

awie

ilu

stra

cji

Zada

nie

wie

lokr

otne

go w

ybor

u

cult

ure

Spot

O

besit

y am

ong

teen

ager

s in

the

USA

Wia

dom

ość

Rozm

owa

na

pods

taw

ie m

ater

iału

st

ymul

ując

ego

10 P

ańst

wo

i s

połe

czeń

stw

o

s. 10

4

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 11

3

Voca

bula

ry P

lus s

. 206

Cza

sow

nik

mod

alny

mus

t

Cza

sow

nik

have

to

Gra

mm

ar P

lus s

. 186

Cza

sow

niki

mod

alne

: mus

t, m

ustn

’t, d

on’t

have

to i

need

n‘t

Dob

iera

nie

zdań

do

luk

w te

kści

eRo

zmow

a

z od

gryw

anie

m ro

li

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Dob

iera

nie

tem

atów

do

rozm

ówcó

w

cult

ure

Spot

Th

e Br

itish

pol

itica

l sys

tem

List

ofic

jaln

y: li

st d

o re

dakc

ji −

wyj

aśni

anie

cel

u lis

tu,

wyr

ażan

ie o

pini

i, zg

adza

nie

się

lub

niez

gadz

anie

się

z op

inią

w

yraż

oną

w a

rtyk

ule

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

SPR

AW

SIĘ!

(9–1

0) s.

114

11 K

ultu

ra s.

116

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 12

5

Voca

bula

ry P

lus s

. 208

Pres

ent p

erfe

ct

Gra

mm

ar P

lus s

. 187

Pres

ent p

erfe

ct c

ontin

uous

Zada

nie

praw

da

/ fał

szRo

zmow

a

z od

gryw

anie

m ro

li

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Zada

nie

wie

lokr

otne

go w

ybor

u

cult

ure

Spot

G

raffi

ti

Ogł

osze

nie

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

12 N

auka

i tec

hnik

a

s. 11

7

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 13

5

Voca

bula

ry P

lus s

. 210

Stro

na b

iern

a w

cza

sach

: pre

sent

sim

ple,

past

sim

ple,

futu

re si

mpl

e

Gra

mm

ar P

lus s

. 189

Stro

na b

iern

a w

cza

sach

pre

sent

pe

rfec

t i p

ast p

erfe

ct

Zada

nie

wie

lokr

otne

go

wyb

oru

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na p

odst

awie

ilu

stra

cji

Zada

nie

praw

da /

fałsz

List

ofic

jaln

y: z

apyt

anie

cult

ure

Spot

Bi

ll G

ates

Rozm

owa

na

pods

taw

ie m

ater

iału

st

ymul

ując

ego

SPR

AW

SIĘ!

(11–

12) s

. 136

13 P

raca

s. 1

38Vo

cabu

lary

Voca

bula

ry B

ank

s. 14

7

Voca

bula

ry P

lus s

. 211

Zdan

ia p

rzyd

awko

we

defin

iują

ce

z w

ho, t

hat i

whi

ch

Gra

mm

ar P

lus s

. 190

Zdan

ia p

rzyd

awko

we

defin

iują

ce

z w

hose

, whe

re i

whe

n

Zdan

ia p

rzyd

awko

we

nied

efini

ując

e

Dob

iera

nie

nagł

ówkó

w d

o fr

agm

entó

w te

kstu

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na p

odst

awie

ilu

stra

cji

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Dob

iera

nie

zaw

odów

do

osób

cult

ure

Spot

Lo

ndon

taxi

driv

ers

List

ofic

jaln

y; p

odan

ie o

pra

− ro

zpoc

zyna

nie

poda

nia,

op

isyw

anie

kw

alifi

kacj

i i d

ośw

iadc

zeni

a, k

ończ

enie

po

dani

a

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

Rozm

owa

na

pods

taw

ie

mat

eria

łu

stym

uluj

ąceg

o

14 Ż

ywie

nie

s. 14

8Vo

cabu

lary

Voca

bula

ry B

ank

s. 15

7

Voca

bula

ry P

lus s

. 213

Mow

a za

leżn

a

Gra

mm

ar P

lus s

. 192

Pyta

nia

pośr

edni

e

Dob

iera

nie

zdań

do

luk

w te

kści

eRo

zmow

a

z od

gryw

anie

m ro

li

Rozm

owa

na p

odst

awie

ilu

stra

cji

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Zada

nie

praw

da /

fałsz

cult

ure

Spot

Tr

aditi

onal

bre

akfa

st in

the

USA

Zapr

osze

nie

− ro

zpoc

zyna

nie,

in

form

owan

ie o

mie

jscu

i c

zasie

, inf

orm

owan

ie o

rodz

aju

impr

ezy,

końc

zeni

e

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

Rozm

owa

na

pods

taw

ie

mat

eria

łu

stym

uluj

ąceg

o

SPR

AW

SIĘ!

(13–

14) s

. 158

Stra

tegi

e eg

zam

inac

yjne

s.

160

Fu

nctio

ns B

ank

s. 2

14

Gra

mm

ar P

lus

s. 1

65

Voca

bula

ry P

lus

s. 1

95

Mat

ura

Prac

tice

Test

1

s. 2

27Li

sta

czas

owni

ków

nie

regu

larn

ych

s. 1

63

Writ

ing

Bank

s.

217

o

dpow

iedz

i do

quiz

ów

s. 1

94

Mat

ura

Prac

tice

Test

2

s. 2

34

01_431156 OxRepMatPod_contents.indd 3 10/3/11 14:53:25

Page 5: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

2

1 SPIS TREŚCI

Wpr

owad

zeni

e s.

4

Rozd

zia

łSł

oW

nic

tW

oG

Ra

mat

yka

Rozu

mie

nie

te

kSt

u

czy

tan

eGo

Wie

nie

Rozu

mie

nie

ze

Słu

ch

uW

ypo

Wie

piSe

mn

am

óW

ien

ie

1 Ży

cie

rodz

inne

i tow

arzy

skie

s. 6

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 15

Voca

bula

ry P

lus s

. 195

Pres

ent s

impl

e

Pres

ent c

ontin

uous

Przy

imki

cza

su

Gra

mm

ar P

lus s

. 165

Tera

źnie

jszoś

ć

Dob

iera

nie

info

rmac

ji do

te

kstó

w

Rozm

owa

z odg

ryw

anie

m

roli

Dob

iera

nie

info

rmac

ji do

osó

b

cult

ure

Spot

Th

anks

givi

ng D

ay

List

pry

wat

ny –

rozp

oczy

nani

e

i koń

czen

ie li

stu

pryw

atne

goRo

zmow

a na

po

dsta

wie

ilus

trac

ji

2 Sp

ort s

. 16

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 25

Voca

bula

ry P

lus s

. 196

Past

sim

ple

Past

con

tinuo

us

Gra

mm

ar P

lus s

. 167

Prze

szło

ść

Zada

nie

praw

da

/ fał

szRo

zmow

a na

pod

staw

ie

mat

eria

łu st

ymul

ując

ego

Zada

nie

wie

lokr

otne

go w

ybor

uPo

cztó

wka

– p

rzys

łów

ki st

opni

a

cult

ure

Spot

W

imbl

edon

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

SPR

AW

SIĘ!

(1–2

) s. 2

6

3 D

om s.

28

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 37

Voca

bula

ry P

lus s

. 197

Ther

e is

/ Ther

e ar

e / Th

ere

was

/ Th

ere

wer

e

Som

e / a

ny /

a / a

n

Gra

mm

ar P

lus s

. 170

It is

Zaim

ki n

ieok

reślo

ne

Dob

iera

nie

nagł

ówkó

w d

o fr

agm

entó

w te

kstu

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

oZa

dani

e pr

awda

/ fa

łsz

cult

ure

Spot

Bu

ckin

gham

Pal

ace

Wia

dom

ość

– sk

róty

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

4 Za

kupy

i usł

ugi s

. 38

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 47

Voca

bula

ry P

lus s

. 198

be g

oing

to

will

Gra

mm

ar P

lus s

. 173

Przy

szło

ść

Zada

nie

wie

lokr

otne

go

wyb

oru

Rozm

owa

z odg

ryw

anie

m

roli

Dob

iera

nie

info

rmac

ji do

mie

jsc

cult

ure

Spot

M

acy’s

dep

artm

ent s

tore

List

ofic

jaln

y: re

klam

acja

zwro

ty ro

zpoc

zyna

jące

i ko

ńczą

ce li

st; o

pisy

wan

ie

prob

lem

u; w

yraż

anie

pro

śby

Rozm

owa

na

pods

taw

ie m

ater

iału

st

ymul

ując

ego

SPR

AW

SIĘ!

(3–4

) s. 4

8

5 C

złow

iek

s. 50

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 59

Voca

bula

ry P

lus s

. 200

Pyta

nia

ogól

ne i

szcz

egół

owe

Gra

mm

ar P

lus s

. 175

Pyta

nia

o po

dmio

t

Dob

iera

nie

nagł

ówkó

w d

o fr

agm

entó

w

teks

tów

Rozm

owa

z odg

ryw

anie

m

roli

Dob

iera

nie

info

rmac

ji do

osó

b

cult

ure

Spot

A

ustr

alia

List

pry

wat

ny –

spój

niki

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

6 Po

dróż

owan

ie

i tur

ysty

ka

s.

60

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 69

Voca

bula

ry P

lus s

. 201

Stop

niow

anie

prz

ymio

tnik

ów

Przy

imki

Gra

mm

ar P

lus s

. 176

Przy

mio

tnik

i i p

rzys

łów

ki

Zada

nie

praw

da

/ fał

szRo

zmow

a na

pod

staw

ie

mat

eria

łu st

ymul

ując

ego

Zada

nie

wie

lokr

otne

go w

ybor

u

cult

ure

Spot

Th

e Ch

anne

l Tun

nel

List

ofic

jaln

y: re

klam

acja

skła

dani

e re

klam

acji,

wyr

ażan

ie

proś

by

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

SPR

AW

SIĘ!

(5–6

) s. 7

0

7 Sz

koła

s. 7

2Vo

cabu

lary

Voca

bula

ry B

ank

s. 81

Voca

bula

ry P

lus s

. 202

Ger

und

Bezo

kolic

znik

Gra

mm

ar P

lus s

. 178

Kons

truk

cje

czas

owni

kow

e

Dob

iera

nie

info

rmac

ji do

fr

agm

entó

w te

kstu

Rozm

owa

z odg

ryw

anie

m

roli

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Zada

nie

praw

da /

fałsz

Wyp

ełni

anie

ank

iety

Ukł

adan

ie a

nkie

ty

cult

ure

Spot

U

nive

rsiti

es in

Brit

ain

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

01_431156 OxRepMatPod_contents.indd 2 10/3/11 14:53:25

3

18

Świa

t prz

yrod

y

s.

82Vo

cabu

lary

Voca

bula

ry B

ank

s. 91

Voca

bula

ry P

lus s

. 204

Prze

dim

ki

Pier

wsz

y tr

yb w

arun

kow

y

Gra

mm

ar P

lus s

. 181

Form

y dz

ierż

awcz

e

Zdan

ia w

arun

kow

e

Zada

nie

wie

lokr

otne

go

wyb

oru

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Dob

iera

nie

zdań

po

dsum

owuj

ącyc

h

cult

ure

Spot

St

orm

cha

sers

Ogł

osze

nie

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

SPR

AW

SIĘ!

(7–8

) s. 9

2

9 Zd

row

ie s.

94

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 10

3

Voca

bula

ry P

lus s

. 205

Cza

sow

niki

mod

alne

: can

, cou

ld,

may

i sh

ould

Gra

mm

ar P

lus s

. 184

Cza

sow

niki

mod

alne

: mus

t i

can’

t, m

ight

, oug

ht to

Zazn

acza

nie

info

rmac

ji w

ystę

pują

cych

w

tekś

cie

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na p

odst

awie

ilu

stra

cji

Zada

nie

wie

lokr

otne

go w

ybor

u

cult

ure

Spot

O

besit

y am

ong

teen

ager

s in

the

USA

Wia

dom

ość

Rozm

owa

na

pods

taw

ie m

ater

iału

st

ymul

ując

ego

10 P

ańst

wo

i s

połe

czeń

stw

o

s. 10

4

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 11

3

Voca

bula

ry P

lus s

. 206

Cza

sow

nik

mod

alny

mus

t

Cza

sow

nik

have

to

Gra

mm

ar P

lus s

. 186

Cza

sow

niki

mod

alne

: mus

t, m

ustn

’t, d

on’t

have

to i

need

n‘t

Dob

iera

nie

zdań

do

luk

w te

kści

eRo

zmow

a

z od

gryw

anie

m ro

li

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Dob

iera

nie

tem

atów

do

rozm

ówcó

w

cult

ure

Spot

Th

e Br

itish

pol

itica

l sys

tem

List

ofic

jaln

y: li

st d

o re

dakc

ji −

wyj

aśni

anie

cel

u lis

tu,

wyr

ażan

ie o

pini

i, zg

adza

nie

się

lub

niez

gadz

anie

się

z op

inią

w

yraż

oną

w a

rtyk

ule

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

SPR

AW

SIĘ!

(9–1

0) s.

114

11 K

ultu

ra s.

116

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 12

5

Voca

bula

ry P

lus s

. 208

Pres

ent p

erfe

ct

Gra

mm

ar P

lus s

. 187

Pres

ent p

erfe

ct c

ontin

uous

Zada

nie

praw

da

/ fał

szRo

zmow

a

z od

gryw

anie

m ro

li

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Zada

nie

wie

lokr

otne

go w

ybor

u

cult

ure

Spot

G

raffi

ti

Ogł

osze

nie

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

12 N

auka

i tec

hnik

a

s. 11

7

Voca

bula

ry

Voca

bula

ry B

ank

s. 13

5

Voca

bula

ry P

lus s

. 210

Stro

na b

iern

a w

cza

sach

: pre

sent

sim

ple,

past

sim

ple,

futu

re si

mpl

e

Gra

mm

ar P

lus s

. 189

Stro

na b

iern

a w

cza

sach

pre

sent

pe

rfec

t i p

ast p

erfe

ct

Zada

nie

wie

lokr

otne

go

wyb

oru

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na p

odst

awie

ilu

stra

cji

Zada

nie

praw

da /

fałsz

List

ofic

jaln

y: z

apyt

anie

cult

ure

Spot

Bi

ll G

ates

Rozm

owa

na

pods

taw

ie m

ater

iału

st

ymul

ując

ego

SPR

AW

SIĘ!

(11–

12) s

. 136

13 P

raca

s. 1

38Vo

cabu

lary

Voca

bula

ry B

ank

s. 14

7

Voca

bula

ry P

lus s

. 211

Zdan

ia p

rzyd

awko

we

defin

iują

ce

z w

ho, t

hat i

whi

ch

Gra

mm

ar P

lus s

. 190

Zdan

ia p

rzyd

awko

we

defin

iują

ce

z w

hose

, whe

re i

whe

n

Zdan

ia p

rzyd

awko

we

nied

efini

ując

e

Dob

iera

nie

nagł

ówkó

w d

o fr

agm

entó

w te

kstu

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na p

odst

awie

ilu

stra

cji

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Dob

iera

nie

zaw

odów

do

osób

cult

ure

Spot

Lo

ndon

taxi

driv

ers

List

ofic

jaln

y; p

odan

ie o

pra

− ro

zpoc

zyna

nie

poda

nia,

op

isyw

anie

kw

alifi

kacj

i i d

ośw

iadc

zeni

a, k

ończ

enie

po

dani

a

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

Rozm

owa

na

pods

taw

ie

mat

eria

łu

stym

uluj

ąceg

o

14 Ż

ywie

nie

s. 14

8Vo

cabu

lary

Voca

bula

ry B

ank

s. 15

7

Voca

bula

ry P

lus s

. 213

Mow

a za

leżn

a

Gra

mm

ar P

lus s

. 192

Pyta

nia

pośr

edni

e

Dob

iera

nie

zdań

do

luk

w te

kści

eRo

zmow

a

z od

gryw

anie

m ro

li

Rozm

owa

na p

odst

awie

ilu

stra

cji

Rozm

owa

na p

odst

awie

m

ater

iału

stym

uluj

ąceg

o

Zada

nie

praw

da /

fałsz

cult

ure

Spot

Tr

aditi

onal

bre

akfa

st in

the

USA

Zapr

osze

nie

− ro

zpoc

zyna

nie,

in

form

owan

ie o

mie

jscu

i c

zasie

, inf

orm

owan

ie o

rodz

aju

impr

ezy,

końc

zeni

e

Rozm

owa

z

odgr

ywan

iem

roli

Rozm

owa

na

pods

taw

ie il

ustr

acji

Rozm

owa

na

pods

taw

ie

mat

eria

łu

stym

uluj

ąceg

o

SPR

AW

SIĘ!

(13–

14) s

. 158

Stra

tegi

e eg

zam

inac

yjne

s.

160

Fu

nctio

ns B

ank

s. 2

14

Gra

mm

ar P

lus

s. 1

65

Voca

bula

ry P

lus

s. 1

95

Mat

ura

Prac

tice

Test

1

s. 2

27Li

sta

czas

owni

ków

nie

regu

larn

ych

s. 1

63

Writ

ing

Bank

s.

217

o

dpow

iedz

i do

quiz

ów

s. 1

94

Mat

ura

Prac

tice

Test

2

s. 2

34

01_431156 OxRepMatPod_contents.indd 3 10/3/11 14:53:25

Page 6: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

72

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

Szkoła

7 Szkoła

71 Pracując w parach, przyjrzyjcie się poniższym zdjęciom i na zmianę opiszcie je. W której

klasie chcielibyście się uczyć? Dlaczego?

5 You learn about the past in this subject, e.g. life

during the 2nd World War.

6 In this subject you can find out how to use the

internet and how to create websites.

7 It’s the study of plants, animals and humans.

8 It’s the scientific study of the structure of substances.

3 Pracując w parach, opiszcie pozostałe przedmioty z ćw. 2. Czy znacie jeszcze inne nazwy przedmiotów szkolnych? Jeśli, tak dopiszcie je do listy w ćw. 2.

4 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania.1 What are your favourite school subjects? Why?2 What subjects do you dislike? Why?

Vocabulary Plus s. 202

VocabularySchool subjects 2 Dopasuj niektóre nazwy przedmiotów do

podanych opisów.

maths music history biology art geography RE (religious education) physics chemistry IT (information technology) English PE (physical education)

1 It’s the study of energy and matter, and things such

as light, sound, heat and electricity.

2 You can learn about colour, shading and perspective

in this subject.

3 It’s the study of the world’s surface: its climate,

countries, populations, etc.

4 It involves playing instruments and learning

about rhythm, etc.

1 2

3 4

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 72 10/3/11 09:09:17

73

17

7 Szkoła

GrammarGerund (czasownik + -ing)5 Przeczytaj poniższe informacje, a następnie

przetłumacz podane zdania na język polski.

Po niektórych czasownikach używamy czasowników w formie z -ing (tzw. gerund), np.: avoid, can’t stand, don’t mind, enjoy, hate, feel like, suggest itd. Lista czasowników, po których używa się formy gerund, znajduje się na s. 178. 1 I enjoy studying maths and English.

2 I can’t stand playing sport.

Formy czasownika z -ing używamy też po przyimkach.

3 I’m looking forward to going back to school.

(Uwaga: to jest przyimkiem w powyższym zdaniu, nie częścią bezokolicznika)

4 I’m a bit worried about failing my exams.

6 Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami z końcówką -ing. Następnie przetłumacz te zdania na język polski.

listen go leave do study

1 The students don’t enjoy science.

2 My brother avoids homework at weekends.

3 I don’t usually feel like out on weekdays.

4 My sister can’t stand to music when she’s working.

5 I can’t imagine home for university.

7 Ułóż pytania, korzystając z podanych wyrazów i wyrażeń.1 you / are / good / learn / languages / at Are you good at learning languages? 2 you / in / are / interested / study / physics

3 you / are / look forward / go / on holiday / to

4 you / about / are / nervous / do / your exams

5 you / can / speak English / use a dictionary / without

8 Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem pytania z ćw. 7 i odpowiedzcie na nie.

Bezokolicznik 9 Przeczytaj poniższe informacje, a następnie

przetłumacz podane zdania na język polski.

Po wielu czasownikach używamy bezokolicznika z to, np.: afford, decide, hope, need, offer, want, would like itd. Lista czasowników, po których używamy bezokolicznika z to, znajduje się na s. 178.1 I need to buy some more schoolbooks.

2 I offered to help my friend with his homework.

10 Popraw zdania, które zawierają błąd. Następnie przetłumacz wszystkie zdania na język polski.1 The students chose to do the test today.

2 The teacher began to read out the questions.

3 We all agreed doing the project together.

4 I decided leaving my homework until after lunch.

5 My sister failed finishing the text in time.

6 I need to buy some new stationery.

Grammar Plus s. 178

Napisz zdania o sobie, stosując poniższe czasowniki i wyrażenia czasownikowe. enjoy can’t stand be good at be bad atwould like hope

PLUS

Szkoła

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 73 10/3/11 09:09:17

Page 7: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

72

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

Szkoła

7 Szkoła

71 Pracując w parach, przyjrzyjcie się poniższym zdjęciom i na zmianę opiszcie je. W której

klasie chcielibyście się uczyć? Dlaczego?

5 You learn about the past in this subject, e.g. life

during the 2nd World War.

6 In this subject you can find out how to use the

internet and how to create websites.

7 It’s the study of plants, animals and humans.

8 It’s the scientific study of the structure of substances.

3 Pracując w parach, opiszcie pozostałe przedmioty z ćw. 2. Czy znacie jeszcze inne nazwy przedmiotów szkolnych? Jeśli, tak dopiszcie je do listy w ćw. 2.

4 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania.1 What are your favourite school subjects? Why?2 What subjects do you dislike? Why?

Vocabulary Plus s. 202

VocabularySchool subjects 2 Dopasuj niektóre nazwy przedmiotów do

podanych opisów.

maths music history biology art geography RE (religious education) physics chemistry IT (information technology) English PE (physical education)

1 It’s the study of energy and matter, and things such

as light, sound, heat and electricity.

2 You can learn about colour, shading and perspective

in this subject.

3 It’s the study of the world’s surface: its climate,

countries, populations, etc.

4 It involves playing instruments and learning

about rhythm, etc.

1 2

3 4

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 72 10/3/11 09:09:17

73

17

7 Szkoła

GrammarGerund (czasownik + -ing)5 Przeczytaj poniższe informacje, a następnie

przetłumacz podane zdania na język polski.

Po niektórych czasownikach używamy czasowników w formie z -ing (tzw. gerund), np.: avoid, can’t stand, don’t mind, enjoy, hate, feel like, suggest itd. Lista czasowników, po których używa się formy gerund, znajduje się na s. 178. 1 I enjoy studying maths and English.

2 I can’t stand playing sport.

Formy czasownika z -ing używamy też po przyimkach.

3 I’m looking forward to going back to school.

(Uwaga: to jest przyimkiem w powyższym zdaniu, nie częścią bezokolicznika)

4 I’m a bit worried about failing my exams.

6 Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami z końcówką -ing. Następnie przetłumacz te zdania na język polski.

listen go leave do study

1 The students don’t enjoy science.

2 My brother avoids homework at weekends.

3 I don’t usually feel like out on weekdays.

4 My sister can’t stand to music when she’s working.

5 I can’t imagine home for university.

7 Ułóż pytania, korzystając z podanych wyrazów i wyrażeń.1 you / are / good / learn / languages / at Are you good at learning languages? 2 you / in / are / interested / study / physics

3 you / are / look forward / go / on holiday / to

4 you / about / are / nervous / do / your exams

5 you / can / speak English / use a dictionary / without

8 Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem pytania z ćw. 7 i odpowiedzcie na nie.

Bezokolicznik 9 Przeczytaj poniższe informacje, a następnie

przetłumacz podane zdania na język polski.

Po wielu czasownikach używamy bezokolicznika z to, np.: afford, decide, hope, need, offer, want, would like itd. Lista czasowników, po których używamy bezokolicznika z to, znajduje się na s. 178.1 I need to buy some more schoolbooks.

2 I offered to help my friend with his homework.

10 Popraw zdania, które zawierają błąd. Następnie przetłumacz wszystkie zdania na język polski.1 The students chose to do the test today.

2 The teacher began to read out the questions.

3 We all agreed doing the project together.

4 I decided leaving my homework until after lunch.

5 My sister failed finishing the text in time.

6 I need to buy some new stationery.

Grammar Plus s. 178

Napisz zdania o sobie, stosując poniższe czasowniki i wyrażenia czasownikowe. enjoy can’t stand be good at be bad atwould like hope

PLUS

Szkoła

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 73 10/3/11 09:09:17

Page 8: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

74

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO

7 Szkoła

7

1 Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i odpowiedz na pytania. 1 What do you think these schools are like? 2 Which one is most like yours?

VocabularyTypes of schools 2 Uzupełnij tekst o szkołach w Wielkiej Brytanii,

wstawiając wyrazy z ramki.

independent single-sex nursery primary secondary college comprehensive mixed grammar

In Britain very young children go to 1

schools.

Then, when they are four or five years old, they go to 2 school. At the age of eleven they go on

to 3 school.

A 4 school is a school for children aged

11–18, that you don’t have to pay for and you don’t

have to pass an exam to get in to. A/An 5

school is a selective school. This means you do have to

pass an exam to go there. Parents have to pay fees for

their children to go to 6 schools. Some

schools are 7 so they are for boys or for

girls only, but most schools are 8 .

When they are 16, pupils take their GCSE examinations.

When they are 18, they do A level examinations. At

16, they can leave school and go to work, or they

can go to a 9 of further education. Here

they can do traditional subjects as well as vocational

training such as learning to become a mechanic or a

beautician.

3 1.43 Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

4 Pracując w parach, opiszcie polski system edukacji.We start school when we are ...

Exam trainingDobieranie informacji do fragmentów tekstu

Czytając opisy miejsc, zwracaj uwagę na różnice i podobieństwa między nimi. Pomoże ci to dopasować do nich właściwe zdania.

Wskazówka

5 Pracując w parach, przeczytajcie szybko teksty w ćw. 6. Jakiego rodzaju to teksty? Wybierzcie z podanych poniżej możliwych odpowiedzi.1 adverts 2 newspaper articles 3 recipes

6 Przeczytaj ponownie poniższe teksty i wskaż jeszcze przynajmniej trzy różnice między nimi, oprócz tej podanej poniżej.one is in the city; one is in the countryside

The European Academy The European Academy has around 500 primary and secondary students. The school is in a beautiful 200-year-old building in the heart of the British countryside. Pupils come from different countries in Europe, including France, Italy, Holland and Germany. They spend half their day learning different subjects in English and the other half studying their own language. This is a fee-paying school. Please see website for details.

The HighThe High is a day school in London for young musicians aged 11–18. Pupils study a full range of subjects including the sciences, maths, English and a choice of languages. However, special importance is given to music. We give concerts throughout London, the UK and Europe 4–6 times every year. Entry to the High is by audition. Fees are paid by the government. own własny

fee opłatafull range pełny zakresaudition przesłuchanie

1 2

A

B

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 74 10/3/11 09:09:19

1

757 Szkoła

7

A B C D

1 You have to pass an exam for this school.

2 They have a new building on the site.

3 This school has increased its staff.

4 This school takes very young children.

5 It’s a single-sex school.

6 Most pupils go on to further education.

7 The school is for artistic people.

9 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania.1 Would you like to go on to further education? Why?

Why not?2 Would you ever consider doing a course in another

country? Why? Why not?

Zanotuj wszystkie najważniejsze informacje dotyczące twojej szkoły i przygotuj się, aby opowiedzieć o niej kolegom i koleżankom z klasy. Weź pod uwagę poniższe elementy.

kind of school•number of students •equipment and facilities •best / worst thing •

PLUS

voice-related skills umiejętności związane z głosembecome successful in odnosić sukces wa wide range of szeroki zakreson offer w ofercieappeal to podobać się (komuś), przemawiać do (kogoś) (NIE apelować)

7 Dobierz opisy szkół z ćw. 6 do poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę tabeli.

A B

1 It’s necessary to be talented to go to this school.

2 You can start when you are four or five.

3 Parents have to pay for their children’s education.

4 The pupils travel regularly.

8 EXAM TASK Zapoznaj się z informacjami na temat czterech różnych typów szkół w Wielkiej Brytanii i przyporządkuj je do zdań 1–7. Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę tabeli. Każdej litery możesz użyć więcej niż jeden raz.

Farnham School

Farnham school is a non-selective, mixed

comprehensive and offers an excellent

academic programme and a pleasant

learning environment. It is a Specialist

Sports College, and has recently built

a sports complex on its main field. The

school offers a wide range of sports that

appeal to all ages and tastes.

Richmond SchoolRichmond school is a comprehensive school for boys and girls aged 11–18. Mathematics, science and design, and technology results are particularly good. There have recently been some improvements at the school. These include: three more science and technology teachers; twenty new wireless laptops; interactive whiteboards in every classroom.

The Project School The Project School is one of Britain’s best full-time theatre arts training schools. It’s a mixed school and pupils aged 3–18 study a range of ‘normal’ academic subjects. They also study acting and voice related skills including classical ballet, musical theatre, and singing. The exam pass rate is excellent and the number of students who go on to become successful in drama is very high.

Chelsea School

Chelsea school is an independent school

in Berkshire, which offers a balanced

education for girls aged 11–18. Exam

success is excellent with 99% of pupils

going to university, many of whom attend

Oxford and Cambridge. Entrance is by

examination and interview only.

A

B

C

D

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 75 10/3/11 09:09:22

Page 9: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

74

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO

7 Szkoła

7

1 Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i odpowiedz na pytania. 1 What do you think these schools are like? 2 Which one is most like yours?

VocabularyTypes of schools 2 Uzupełnij tekst o szkołach w Wielkiej Brytanii,

wstawiając wyrazy z ramki.

independent single-sex nursery primary secondary college comprehensive mixed grammar

In Britain very young children go to 1

schools.

Then, when they are four or five years old, they go to 2 school. At the age of eleven they go on

to 3 school.

A 4 school is a school for children aged

11–18, that you don’t have to pay for and you don’t

have to pass an exam to get in to. A/An 5

school is a selective school. This means you do have to

pass an exam to go there. Parents have to pay fees for

their children to go to 6 schools. Some

schools are 7 so they are for boys or for

girls only, but most schools are 8 .

When they are 16, pupils take their GCSE examinations.

When they are 18, they do A level examinations. At

16, they can leave school and go to work, or they

can go to a 9 of further education. Here

they can do traditional subjects as well as vocational

training such as learning to become a mechanic or a

beautician.

3 1.43 Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

4 Pracując w parach, opiszcie polski system edukacji.We start school when we are ...

Exam trainingDobieranie informacji do fragmentów tekstu

Czytając opisy miejsc, zwracaj uwagę na różnice i podobieństwa między nimi. Pomoże ci to dopasować do nich właściwe zdania.

Wskazówka

5 Pracując w parach, przeczytajcie szybko teksty w ćw. 6. Jakiego rodzaju to teksty? Wybierzcie z podanych poniżej możliwych odpowiedzi.1 adverts 2 newspaper articles 3 recipes

6 Przeczytaj ponownie poniższe teksty i wskaż jeszcze przynajmniej trzy różnice między nimi, oprócz tej podanej poniżej.one is in the city; one is in the countryside

The European Academy The European Academy has around 500 primary and secondary students. The school is in a beautiful 200-year-old building in the heart of the British countryside. Pupils come from different countries in Europe, including France, Italy, Holland and Germany. They spend half their day learning different subjects in English and the other half studying their own language. This is a fee-paying school. Please see website for details.

The HighThe High is a day school in London for young musicians aged 11–18. Pupils study a full range of subjects including the sciences, maths, English and a choice of languages. However, special importance is given to music. We give concerts throughout London, the UK and Europe 4–6 times every year. Entry to the High is by audition. Fees are paid by the government. own własny

fee opłatafull range pełny zakresaudition przesłuchanie

1 2

A

B

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 74 10/3/11 09:09:19

1

757 Szkoła

7

A B C D

1 You have to pass an exam for this school.

2 They have a new building on the site.

3 This school has increased its staff.

4 This school takes very young children.

5 It’s a single-sex school.

6 Most pupils go on to further education.

7 The school is for artistic people.

9 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania.1 Would you like to go on to further education? Why?

Why not?2 Would you ever consider doing a course in another

country? Why? Why not?

Zanotuj wszystkie najważniejsze informacje dotyczące twojej szkoły i przygotuj się, aby opowiedzieć o niej kolegom i koleżankom z klasy. Weź pod uwagę poniższe elementy.

kind of school•number of students •equipment and facilities •best / worst thing •

PLUS

voice-related skills umiejętności związane z głosembecome successful in odnosić sukces wa wide range of szeroki zakreson offer w ofercieappeal to podobać się (komuś), przemawiać do (kogoś) (NIE apelować)

7 Dobierz opisy szkół z ćw. 6 do poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę tabeli.

A B

1 It’s necessary to be talented to go to this school.

2 You can start when you are four or five.

3 Parents have to pay for their children’s education.

4 The pupils travel regularly.

8 EXAM TASK Zapoznaj się z informacjami na temat czterech różnych typów szkół w Wielkiej Brytanii i przyporządkuj je do zdań 1–7. Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę tabeli. Każdej litery możesz użyć więcej niż jeden raz.

Farnham School

Farnham school is a non-selective, mixed

comprehensive and offers an excellent

academic programme and a pleasant

learning environment. It is a Specialist

Sports College, and has recently built

a sports complex on its main field. The

school offers a wide range of sports that

appeal to all ages and tastes.

Richmond SchoolRichmond school is a comprehensive school for boys and girls aged 11–18. Mathematics, science and design, and technology results are particularly good. There have recently been some improvements at the school. These include: three more science and technology teachers; twenty new wireless laptops; interactive whiteboards in every classroom.

The Project School The Project School is one of Britain’s best full-time theatre arts training schools. It’s a mixed school and pupils aged 3–18 study a range of ‘normal’ academic subjects. They also study acting and voice related skills including classical ballet, musical theatre, and singing. The exam pass rate is excellent and the number of students who go on to become successful in drama is very high.

Chelsea School

Chelsea school is an independent school

in Berkshire, which offers a balanced

education for girls aged 11–18. Exam

success is excellent with 99% of pupils

going to university, many of whom attend

Oxford and Cambridge. Entrance is by

examination and interview only.

A

B

C

D

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 75 10/3/11 09:09:22

Page 10: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

76

1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

7 Szkoła

7

1 Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem poniższe pytania i odpowiedzcie na nie.How nervous do exams make you feel? What do you do to stay calm?

VocabularyExam words 2 Dopasuj poniższe wyrazy do definicji ich znaczeń.

diploma or certificate cheat or copy concentrate pass learn by heart degree revise fail

1 to give your full attention to something

2 to study something so you can repeat it from

memory

3 to act in an unfair way in order to get an advantage

for yourself

4 the qualification you get when you complete

a course

5 to be unsuccessful in an exam

6 to be successful in an exam

7 a document that you receive when you complete

a course of study

8 to read or study something again to prepare for an

exam

Verbs: do, make, take 3 W każdym zdaniu zakreśl właściwy czasownik.

1 Have you ever done / made a language course abroad?

2 Is it a good idea to have / make a gap year before you go to university?

3 How often do you make / take a break when you are studying?

4 Would you like to make / do a degree in languages?5 When was the last time you made / did an exam?6 Do you usually do / make your homework on the

day you get it? 7 Do you ever do / make any revision the night before

an exam?8 How much progress are you making / doing with

your English?9 How often do you make / do a lot of mistakes in

your written English? 10 Do you enjoy making / doing projects in English?

4 Pracując w parach, zadajcie sobie pytania z ćw. 3 i odpowiedzcie na nie.

Exam trainingZadanie prawda / fałsz5 1.44 Wysłuchaj wypowiedzi osoby, która radzi,

w jaki sposób przygotować się do egzaminu. Którego z poniższych tematów nie porusza?1 the length of time you should study for 2 different methods of studying3 the best way to cope during the exam

6 1.44 Wysłuchaj ponownie nagrania i na jego podstawie określ, które zdania są zgodne z jego treścią (True), a które − nie (False). Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce w tabeli.

True False

1 It’s best to take regular, short breaks.

2 Try to study every day.

3 Avoid taking notes.

4 Do practice exams under strict exam conditions.

7 EXAM TASK 1.45 Wysłuchaj nagrania i na jego podstawie określ, które zdania są zgodne z jego treścią (True), a które – nie (False). Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce w tabeli.

True False

1 Taking exercise just before an exam is a bad idea.

2 Spend the same amount of time on each question.

3 It’s better to concentrate on the questions you can do.

4 It’s important to write clearly.

5 Never add ideas at the end of the exam.

6 Talking about the exam afterwards makes you feel better.

8 Które z usłyszanych rad dla uczniów uważasz za przydatne? Dlaczego?

Napisz jeszcze trzy porady dotyczące tego, jak zdać egzamin.

PLUS

room miejscemove on przejść do/dalej

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 76 10/3/11 09:09:23

1

77

MÓWIENIE

7 Szkoła

7

1 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania.1 Describe an exam you had to take.2 How did you prepare for it?3 How did you feel?

Exam trainingRozmowa z odgrywaniem roli2 1.46 Zapoznaj się z treścią zadania i wysłuchaj

rozmowy. Czy uczeń zawarł wszystkie wymagane informacje? Rozmawiasz z koleżanką z Anglii na temat wspólnej powtórki do egzaminu. W rozmowie z nią porusz następujące kwestie:

miejsce na powtórkę,•niedogodność proponowanego przez koleżankę miejsca,•potrzebne materiały,•plan działania.•

(Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

Egzaminujący może nie zgodzić się z twoją opinią. Pamiętaj o tym, aby używać przekonujących argumentów na poparcie swojego stanowiska.

Wskazówka

3 1.46 Wysłuchaj ponownie rozmowy i uzupełnij luki.Examiner So, shall we go to the cafe to study?

Student No, I don’t think we should. It will be 1 and we won’t be able to 2 .

Examiner But it will be relaxing in the cafe and we can 3 .

Student Hmm, maybe, but we can 4 at my house and it will be 5 . Nobody will disturb us and we’ll have all the books we need.

Examiner OK. What time should I come over?

Student Come at five. That will give us 6 .

Examiner Five’s too early, I’m afraid.

Student Six then? Remember, we 7 the whole material.

4 EXAM TASK Pracując w parach, wykonajcie zadanie egzaminacyjne.Rozmawiasz z kolegą z USA o czekającym cię w przyszłym tygodniu egzaminie. W rozmowie z nim porusz następujące kwestie:

termin egzaminu i jego formę,•wymagania egzaminacyjne,•relaks, jaki planujesz po egzaminie,•egzaminy w jego szkole.•

(Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Pamiętaj o tym, aby odnieść się do wszystkich proponowanych opcji.

Wskazówka

5 Zapoznaj się z treścią zadania i uzupełnij poniższe zdania. Następnie w parach przedyskutujcie sugerowane opcje. Użyjcie podanych argumentów i dodajcie własne. Oglądasz podręczniki, które możesz wykorzystać, pomagając w nauce angielskiego dziesięcioletniemu synowi znajomych.

Wybierz tę książkę, która już samą okładką zachęci •dziecko do nauki i uzasadnij swój wybór.Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe opcje.•

1 The cover shows , which may be attractive for the boy.

2 The title suggests , so I would / wouldn’t choose it for my student.

3 A ten-year-old boy may like / not like the picture on the cover because .

6 EXAM TASK Pracując w parach, wykonajcie zadanie egzamnacyjne.Chcesz się zapisać na wakacyjny kurs językowy. Masz do wyboru dwie szkoły, które reklamują się w internecie za pomocą poniższych zdjęć z zajęć.

Wybierz ten kurs, który najbardziej ci odpowiada, •i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą ofertę. •

Pytania egzaminującego:

1 Describe your favourite learning methods.2 How do you relax before an exam?

Odpowiedz pisemnie na pytania z ćw. 6. PLUS

21

1 2 3

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 77 10/3/11 09:09:27

Page 11: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

76

1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

7 Szkoła

7

1 Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem poniższe pytania i odpowiedzcie na nie.How nervous do exams make you feel? What do you do to stay calm?

VocabularyExam words 2 Dopasuj poniższe wyrazy do definicji ich znaczeń.

diploma or certificate cheat or copy concentrate pass learn by heart degree revise fail

1 to give your full attention to something

2 to study something so you can repeat it from

memory

3 to act in an unfair way in order to get an advantage

for yourself

4 the qualification you get when you complete

a course

5 to be unsuccessful in an exam

6 to be successful in an exam

7 a document that you receive when you complete

a course of study

8 to read or study something again to prepare for an

exam

Verbs: do, make, take 3 W każdym zdaniu zakreśl właściwy czasownik.

1 Have you ever done / made a language course abroad?

2 Is it a good idea to have / make a gap year before you go to university?

3 How often do you make / take a break when you are studying?

4 Would you like to make / do a degree in languages?5 When was the last time you made / did an exam?6 Do you usually do / make your homework on the

day you get it? 7 Do you ever do / make any revision the night before

an exam?8 How much progress are you making / doing with

your English?9 How often do you make / do a lot of mistakes in

your written English? 10 Do you enjoy making / doing projects in English?

4 Pracując w parach, zadajcie sobie pytania z ćw. 3 i odpowiedzcie na nie.

Exam trainingZadanie prawda / fałsz5 1.44 Wysłuchaj wypowiedzi osoby, która radzi,

w jaki sposób przygotować się do egzaminu. Którego z poniższych tematów nie porusza?1 the length of time you should study for 2 different methods of studying3 the best way to cope during the exam

6 1.44 Wysłuchaj ponownie nagrania i na jego podstawie określ, które zdania są zgodne z jego treścią (True), a które − nie (False). Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce w tabeli.

True False

1 It’s best to take regular, short breaks.

2 Try to study every day.

3 Avoid taking notes.

4 Do practice exams under strict exam conditions.

7 EXAM TASK 1.45 Wysłuchaj nagrania i na jego podstawie określ, które zdania są zgodne z jego treścią (True), a które – nie (False). Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce w tabeli.

True False

1 Taking exercise just before an exam is a bad idea.

2 Spend the same amount of time on each question.

3 It’s better to concentrate on the questions you can do.

4 It’s important to write clearly.

5 Never add ideas at the end of the exam.

6 Talking about the exam afterwards makes you feel better.

8 Które z usłyszanych rad dla uczniów uważasz za przydatne? Dlaczego?

Napisz jeszcze trzy porady dotyczące tego, jak zdać egzamin.

PLUS

room miejscemove on przejść do/dalej

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 76 10/3/11 09:09:23

1

77

MÓWIENIE

7 Szkoła

7

1 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania.1 Describe an exam you had to take.2 How did you prepare for it?3 How did you feel?

Exam trainingRozmowa z odgrywaniem roli2 1.46 Zapoznaj się z treścią zadania i wysłuchaj

rozmowy. Czy uczeń zawarł wszystkie wymagane informacje? Rozmawiasz z koleżanką z Anglii na temat wspólnej powtórki do egzaminu. W rozmowie z nią porusz następujące kwestie:

miejsce na powtórkę,•niedogodność proponowanego przez koleżankę miejsca,•potrzebne materiały,•plan działania.•

(Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

Egzaminujący może nie zgodzić się z twoją opinią. Pamiętaj o tym, aby używać przekonujących argumentów na poparcie swojego stanowiska.

Wskazówka

3 1.46 Wysłuchaj ponownie rozmowy i uzupełnij luki.Examiner So, shall we go to the cafe to study?

Student No, I don’t think we should. It will be 1 and we won’t be able to 2 .

Examiner But it will be relaxing in the cafe and we can 3 .

Student Hmm, maybe, but we can 4 at my house and it will be 5 . Nobody will disturb us and we’ll have all the books we need.

Examiner OK. What time should I come over?

Student Come at five. That will give us 6 .

Examiner Five’s too early, I’m afraid.

Student Six then? Remember, we 7 the whole material.

4 EXAM TASK Pracując w parach, wykonajcie zadanie egzaminacyjne.Rozmawiasz z kolegą z USA o czekającym cię w przyszłym tygodniu egzaminie. W rozmowie z nim porusz następujące kwestie:

termin egzaminu i jego formę,•wymagania egzaminacyjne,•relaks, jaki planujesz po egzaminie,•egzaminy w jego szkole.•

(Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Pamiętaj o tym, aby odnieść się do wszystkich proponowanych opcji.

Wskazówka

5 Zapoznaj się z treścią zadania i uzupełnij poniższe zdania. Następnie w parach przedyskutujcie sugerowane opcje. Użyjcie podanych argumentów i dodajcie własne. Oglądasz podręczniki, które możesz wykorzystać, pomagając w nauce angielskiego dziesięcioletniemu synowi znajomych.

Wybierz tę książkę, która już samą okładką zachęci •dziecko do nauki i uzasadnij swój wybór.Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe opcje.•

1 The cover shows , which may be attractive for the boy.

2 The title suggests , so I would / wouldn’t choose it for my student.

3 A ten-year-old boy may like / not like the picture on the cover because .

6 EXAM TASK Pracując w parach, wykonajcie zadanie egzamnacyjne.Chcesz się zapisać na wakacyjny kurs językowy. Masz do wyboru dwie szkoły, które reklamują się w internecie za pomocą poniższych zdjęć z zajęć.

Wybierz ten kurs, który najbardziej ci odpowiada, •i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą ofertę. •

Pytania egzaminującego:

1 Describe your favourite learning methods.2 How do you relax before an exam?

Odpowiedz pisemnie na pytania z ćw. 6. PLUS

21

1 2 3

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 77 10/3/11 09:09:27

Page 12: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

WYPOWIEDŹ PISEMNA

78 7 Szkoła

7

1 Pracując w parach, opiszcie poniższe zdjęcia i odpowiedzcie na podane pytania.1 What kind of things do you do socially at school? 2 Would you like more opportunities to socialize?

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

5 Przeczytaj poniższą ankietę i powiedz, czy uczeń przekazał wymagane informacje.

Student Questionnaire:Clubs and societies

To ensure that we provide our students with high-quality extracurricular activities, we would like you to answer some questions. Please complete an evaluation form for each activity or society you joined.

1 Which club or society did you join? Therowingclub.2 Do you think the club met often enough? Please explain. Yes No

Atthemomenttheclubmeetstwiceamonth. Ithinktheclubshouldmeetonceaweek.3 What did you enjoy most about the class? Ilikedthefriendlyatmosphereandthesocial events.4 What is your overall opinion of the class or society? Excellent Very good Good

Not very good

Please give your reasons. IlearnedhowtorowandImetalotofreallynice people.

VocabularyExtracurricular activities 2 Dobierz wyrazy z ramki A do wyrazów z ramki B,

aby utworzyć całe wyrażenia.A

do practise play organize go

B

in a band on trips voluntary work charity events sport a sailing course

3 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania. 1 Which of the activities in exercise 2 have you done? 2 Which would you like to do?

Exam trainingWypełnianie ankiety

Wskazówka

Odpowiadając na pytania w ankiecie, udzielaj zwięzłych i rzeczowych odpowiedzi lub tylko zaznacz odpowiednią kratkę. Możesz używać równoważników zdań.

4 Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego.Poproszono cię o wypełnienie ankiety dotyczącej kół zainteresowań, do których się zapisałeś/zapisałaś. W swoich odpowiedziach musisz uwzględnić następujące informacje:

rodzaj koła zainteresowań, do którego się zapisałeś/•zapisałaś,co ci się w tych zajęciach najbardziej podobało,•co ci się podobało najmniej,•swoją całkowitą ocenę koła.•

1 2 3

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 78 10/3/11 09:09:31

1

797 Szkoła

7

6 EXAM TASK Wykonaj zadanie egzaminacyjne. Studiujesz za granicą i wziąłeś/wzięłaś udział w kilkorgu dodatkowych zajęciach. Poproszono cię o wypełnienie ankiety dotyczącej kursu informatycznego. W swoich odpowiedziach musisz uwzględnić swoją opinię dotyczącą:

długości kursu,•łącznej liczby godzin,•tej części kursu, która podobała ci się najbardziej,•ogólnej oceny kursu.•

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

1 Do you think each lesson is long enough? Please explain. Yes No

2 Were you happy with the number of classes in the course? Please explain. Yes No

3 What was your favourite part of the course?

4 What is your overall opinion of the class or society? Excellent Very good Good Not very good Please give your reasons.

Układanie ankiety

Wskazówka

Układając ankietę, ułóż oddzielne pytanie do •każdego punktu polecenia.Zwróć szczególną uwagę na poprawne użycie •czasów gramatycznych i odpowiedni szyk wyrazów.

7 Niektóre poniższe pytania zawierają błąd. Popraw go.

1 Didenjoyyouthecourseoverall? 2 Howdidyoufeelaboutthenumberoflessons? 3 Whatyouenjoyedmostabouttheclasses? 4 Whathaveyoulearnedfromthecourse? 5 Wouldyouanothercoursedoatthiscentre? 6 Wasthereenoughsocialevents? 7 Whydidyouchoosethiscourse? 8 Didyoutomeetmanyinterestingpeople?

8 EXAM TASK Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego i wykonaj je. Jesteś uczestnikiem/uczestniczką wakacyjnego obozu w USA, na którym pracowałeś/pracowałaś jako asystent/asystentka. Poproszono cię o przygotowanie ankiety dotyczącej prowadzonych na obozie zajęć. W swojej ankiecie musisz uwzględnić pytania dotyczące:

liczby różnych zajęć,•ich wartości rozrywkowej,•organizacji zajęć,•ogólnej oceny zajęć.•

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

Przeczytaj tekst o brytyjskich uniwersytetach i opisz krótko polski system szkolnictwa wyższego.

PLUS

Culture Spot

Most universities in Britain do not have entrance examinations. Students have to get certain grades in the school exams called A levels. Many students take a year out called a gap year and travel around the world or work before they go to university. University students are called undergraduates. Most students spend three or four years studying for a degree. At the end of the year they take their final examinations. If they are successful, they graduate with a BA (Bachelor of Arts) or a BSc (Bachelor of Science). If they do well, they can stay and do a further qualification: either an MA (Master of Arts) or an MSc (Master of Science).

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 79 10/3/11 09:09:33

Page 13: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

WYPOWIEDŹ PISEMNA

78 7 Szkoła

7

1 Pracując w parach, opiszcie poniższe zdjęcia i odpowiedzcie na podane pytania.1 What kind of things do you do socially at school? 2 Would you like more opportunities to socialize?

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

5 Przeczytaj poniższą ankietę i powiedz, czy uczeń przekazał wymagane informacje.

Student Questionnaire:Clubs and societies

To ensure that we provide our students with high-quality extracurricular activities, we would like you to answer some questions. Please complete an evaluation form for each activity or society you joined.

1 Which club or society did you join? Therowingclub.2 Do you think the club met often enough? Please explain. Yes No

Atthemomenttheclubmeetstwiceamonth. Ithinktheclubshouldmeetonceaweek.3 What did you enjoy most about the class? Ilikedthefriendlyatmosphereandthesocial events.4 What is your overall opinion of the class or society? Excellent Very good Good

Not very good

Please give your reasons. IlearnedhowtorowandImetalotofreallynice people.

VocabularyExtracurricular activities 2 Dobierz wyrazy z ramki A do wyrazów z ramki B,

aby utworzyć całe wyrażenia.A

do practise play organize go

B

in a band on trips voluntary work charity events sport a sailing course

3 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania. 1 Which of the activities in exercise 2 have you done? 2 Which would you like to do?

Exam trainingWypełnianie ankiety

Wskazówka

Odpowiadając na pytania w ankiecie, udzielaj zwięzłych i rzeczowych odpowiedzi lub tylko zaznacz odpowiednią kratkę. Możesz używać równoważników zdań.

4 Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego.Poproszono cię o wypełnienie ankiety dotyczącej kół zainteresowań, do których się zapisałeś/zapisałaś. W swoich odpowiedziach musisz uwzględnić następujące informacje:

rodzaj koła zainteresowań, do którego się zapisałeś/•zapisałaś,co ci się w tych zajęciach najbardziej podobało,•co ci się podobało najmniej,•swoją całkowitą ocenę koła.•

1 2 3

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 78 10/3/11 09:09:31

1

797 Szkoła

7

6 EXAM TASK Wykonaj zadanie egzaminacyjne. Studiujesz za granicą i wziąłeś/wzięłaś udział w kilkorgu dodatkowych zajęciach. Poproszono cię o wypełnienie ankiety dotyczącej kursu informatycznego. W swoich odpowiedziach musisz uwzględnić swoją opinię dotyczącą:

długości kursu,•łącznej liczby godzin,•tej części kursu, która podobała ci się najbardziej,•ogólnej oceny kursu.•

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

1 Do you think each lesson is long enough? Please explain. Yes No

2 Were you happy with the number of classes in the course? Please explain. Yes No

3 What was your favourite part of the course?

4 What is your overall opinion of the class or society? Excellent Very good Good Not very good Please give your reasons.

Układanie ankiety

Wskazówka

Układając ankietę, ułóż oddzielne pytanie do •każdego punktu polecenia.Zwróć szczególną uwagę na poprawne użycie •czasów gramatycznych i odpowiedni szyk wyrazów.

7 Niektóre poniższe pytania zawierają błąd. Popraw go.

1 Didenjoyyouthecourseoverall? 2 Howdidyoufeelaboutthenumberoflessons? 3 Whatyouenjoyedmostabouttheclasses? 4 Whathaveyoulearnedfromthecourse? 5 Wouldyouanothercoursedoatthiscentre? 6 Wasthereenoughsocialevents? 7 Whydidyouchoosethiscourse? 8 Didyoutomeetmanyinterestingpeople?

8 EXAM TASK Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego i wykonaj je. Jesteś uczestnikiem/uczestniczką wakacyjnego obozu w USA, na którym pracowałeś/pracowałaś jako asystent/asystentka. Poproszono cię o przygotowanie ankiety dotyczącej prowadzonych na obozie zajęć. W swojej ankiecie musisz uwzględnić pytania dotyczące:

liczby różnych zajęć,•ich wartości rozrywkowej,•organizacji zajęć,•ogólnej oceny zajęć.•

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

Przeczytaj tekst o brytyjskich uniwersytetach i opisz krótko polski system szkolnictwa wyższego.

PLUS

Culture Spot

Most universities in Britain do not have entrance examinations. Students have to get certain grades in the school exams called A levels. Many students take a year out called a gap year and travel around the world or work before they go to university. University students are called undergraduates. Most students spend three or four years studying for a degree. At the end of the year they take their final examinations. If they are successful, they graduate with a BA (Bachelor of Arts) or a BSc (Bachelor of Science). If they do well, they can stay and do a further qualification: either an MA (Master of Arts) or an MSc (Master of Science).

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 79 10/3/11 09:09:33

Page 14: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

MÓWIENIE

80 7 Szkoła

7

1 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania.1 What do you think is the best way to learn English?

Why?2 How do you think learning English will help you in

the future?

VocabularyWays of learning 2 Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem

poniższe pytania i odpowiedzcie na nie.1 Which of these ways do you use to improve

your English?

surf the Internet

visit English speaking countries

go to English classes

do extra grammar exercises

watch films in English or with English subtitles

listen to songs in English

read English newspapers and magazines

read adapted English novels

keep a vocabulary book

2 Which way do you think is the best way to improve your English? Why?

Exam trainingRozmowa na podstawie ilustracji3 1.47 Wysłuchaj wypowiedzi ucznia, który

opisuje jedno ze zdjęć. Które to zdjęcie?

4 Na zmianę z kolegą lub koleżanką wybierzcie zdjęcie z ćw. 3, opiszcie je sobie nawzajem i odgadnijcie jego numer.

5 1.48 Wysłuchaj trzech różnych wypowiedzi uczniów odpowiadających na pytania egzaminującego. Jak sądzisz, na które pytanie odpowiada każdy z uczniów, 1, 2 czy 3? Z opinią którego zdającego się zgadzasz?1 Do you think living in an English-speaking country is

the best way to learn English? Why?2 Do you think everybody should learn English? Why? 3 Describe a situation when you had to use a foreign

language outside the classroom.

6 1.48 Wysłuchaj ponownie nagrania i zaznacz wyrażenia, których użyły wypowiadające się osoby.

Giving your opinion In my opinion ... 1 In my view ... 2 I think ... 3 I don’t think ... 4

USEFUL!

7 EXAM TASK Pracując w parach opiszcie poniższe zdjęcie i odpowiedzcie na pytania egzaminującego.

1 Do you think the students are enjoying the class? What makes you think this?

2 Do you think you can learn more by studying alone or in a group? Why?

3 Did you like your first English lessons? Why? Why not?

Wybierz jedno z zamieszczonych na tej stronie zdjęć i opisz krótko, co przedstawia, a następnie odpowiedz pisemnie na pytania z ćw. 5.

PLUS

1 2

3 4

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 80 10/3/11 09:09:39

81

1VOCABULARY BANK

7 Szkoła

7

School subjects

art plastyka biology biologiachemistry chemiaEnglish angielski foreign langauages języki obcegeography geografiahistory historia IT (information technology) informatyka mathematics / maths matematykamusic muzykaPE (physical education) wychowanie fizycznephysics fizykaRE (religious education) religiasciences przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia)subject przedmiot

Types of schools

academy szkoła, akademia coeducational / mixed koedukacyjnacollege szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetówcomprehensive (BrE) państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na wyniki w naucefee-paying school szkoła płatnagrammar school (BrE) szkoła średnia z egzaminami wstępnymilanguage językowanursery przedszkoleprimary podstawowaprivate / independent /public (BrE) prywatnasecondary średniasingle-sex tylko dla chłopców lub dziewcząt state, public (AmE) państwowa university uniwersytetvocational training szkolenie zawodowe

People in a school

classmate koleżanka lub kolega z klasyhead teacher (BrE) dyrektorpupil uczeństudent uczeńteacher nauczyciel

Being at school

break przerwacertificate świadectwo get a ~ uzyskać classroom klasacopybook / notebook zeszytcoursebook / textbook podręcznikeducation wykształceniegrade stopień get a good ~ dostać dobryholidays wakacje library bibliotekaplayground boiskoregister dziennikstudy hard uczyć się pilnietake part in a lesson brać udział w lekcjiterm semestr summer ~ letni winter ~ zimowytimetable plan lekcji

Phrasal verbsfall behind mieć zaległościget into university dostać się na uczelnię get through exams zdawać egzaminy look sth up in a dictionary sprawdzać coś w słowniku put up your hand podnosić rękę stay up late nie kłaść się / czuwać

Verbs: do, make, havedo robić ~ exercises ćwiczenia ~ a language course kurs językowy ~ a project projekt ~ revision powtórkędo a degree in sth studiować cośdo an exam zdawać egzamindo an experiment przeprowadzać eksperymentdo one’s best bardzo się staraćdo your homework odrabiać lekcje have a gap year mieć rok przerwy w nauce make robić ~ a mistake błąd ~ progress postępy ~ a presentation prezentacjętake zrobić ~ a break sobie przerwę ~ notes notatki

Leaving school

A-levels egzamin na zakończenie szkoły średniejBA (Bachelor of Arts) licencjat w dziedzinie nauk humanistycznychBSc (Bachelor of Science) licencjat w dziedzinie nauk ścisłychget otrzymać ~ a degree stopień naukowy ~ a diploma dyplom ~ a scholarship stypendiumget into university dostać się na uczelnięgraduate absolwent graduate from (a university) kończyć studiaMA (Master of Arts) magister nauk humanistycznychMSc (Master of Science) magister nauk ścisłychPhD drqualification kwalifikacjaundergraduate student (przed uzyskaniem stopnia licencjata)

Examinations

concentrate skupiać sięconfident pewny siebiecopy kopiować, przepisywaćdistracted rozproszonyentrance exam egzamin wstępnyexam egzamin cheat in an ~ ściągać na fail an ~ oblać pass an ~ zdać retake an ~ ponownie przystępować do revise for an ~ powtarzać do examiner egzaminator final examination egzamin końcowy learn by heart uczyć się na pamięć mock / practice exam egzamin próbnynervous nerwowy, stremowany panic panikaquestion pytanie relaxed zrelaksowanyrun out of time zabrakło czasu spelling mistake błąd ortograficzny stressed zestresowanytest sprawdzian ~ in maths z matematyki take / write a ~ pisaćtired zmęczony

Ways of learning English

go to English classes chodzić na lekcje angielskiego keep a vocabulary book prowadzić zeszyt ze słówkami listen to songs słuchać piosenek read czytać ~ English newspapers angielskie gazety ~ adapted novels adaptacje powieści surf the internet szperać po Internecie visit English speaking countries odwiedzać kraje anglojęzyczne watch films oglądać filmyways of learning sposoby uczenia się

Extracurricular activities

club klub do a sailing course robić kurs żeglarski do a sport uprawiać sport do voluntary work pracować społecznie extracurricular activities zajęcia pozalekcyjnego on trips jeździć na wycieczkijoin a society wstąpić do towarzystwaorganize charity events organizować imprezy charytatywneplay in a band grać w zespole (muzycznym)rowing club klub wioślarskisocial event impreza towarzyska summer camp obóz letni

Vocabulary Plus s. 202

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 81 10/3/11 09:09:40

Page 15: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

MÓWIENIE

80 7 Szkoła

7

1 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania.1 What do you think is the best way to learn English?

Why?2 How do you think learning English will help you in

the future?

VocabularyWays of learning 2 Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem

poniższe pytania i odpowiedzcie na nie.1 Which of these ways do you use to improve

your English?

surf the Internet

visit English speaking countries

go to English classes

do extra grammar exercises

watch films in English or with English subtitles

listen to songs in English

read English newspapers and magazines

read adapted English novels

keep a vocabulary book

2 Which way do you think is the best way to improve your English? Why?

Exam trainingRozmowa na podstawie ilustracji3 1.47 Wysłuchaj wypowiedzi ucznia, który

opisuje jedno ze zdjęć. Które to zdjęcie?

4 Na zmianę z kolegą lub koleżanką wybierzcie zdjęcie z ćw. 3, opiszcie je sobie nawzajem i odgadnijcie jego numer.

5 1.48 Wysłuchaj trzech różnych wypowiedzi uczniów odpowiadających na pytania egzaminującego. Jak sądzisz, na które pytanie odpowiada każdy z uczniów, 1, 2 czy 3? Z opinią którego zdającego się zgadzasz?1 Do you think living in an English-speaking country is

the best way to learn English? Why?2 Do you think everybody should learn English? Why? 3 Describe a situation when you had to use a foreign

language outside the classroom.

6 1.48 Wysłuchaj ponownie nagrania i zaznacz wyrażenia, których użyły wypowiadające się osoby.

Giving your opinion In my opinion ... 1 In my view ... 2 I think ... 3 I don’t think ... 4

USEFUL!

7 EXAM TASK Pracując w parach opiszcie poniższe zdjęcie i odpowiedzcie na pytania egzaminującego.

1 Do you think the students are enjoying the class? What makes you think this?

2 Do you think you can learn more by studying alone or in a group? Why?

3 Did you like your first English lessons? Why? Why not?

Wybierz jedno z zamieszczonych na tej stronie zdjęć i opisz krótko, co przedstawia, a następnie odpowiedz pisemnie na pytania z ćw. 5.

PLUS

1 2

3 4

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 80 10/3/11 09:09:39

81

1VOCABULARY BANK

7 Szkoła

7

School subjects

art plastyka biology biologiachemistry chemiaEnglish angielski foreign langauages języki obcegeography geografiahistory historia IT (information technology) informatyka mathematics / maths matematykamusic muzykaPE (physical education) wychowanie fizycznephysics fizykaRE (religious education) religiasciences przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia)subject przedmiot

Types of schools

academy szkoła, akademia coeducational / mixed koedukacyjnacollege szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetówcomprehensive (BrE) państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na wyniki w naucefee-paying school szkoła płatnagrammar school (BrE) szkoła średnia z egzaminami wstępnymilanguage językowanursery przedszkoleprimary podstawowaprivate / independent /public (BrE) prywatnasecondary średniasingle-sex tylko dla chłopców lub dziewcząt state, public (AmE) państwowa university uniwersytetvocational training szkolenie zawodowe

People in a school

classmate koleżanka lub kolega z klasyhead teacher (BrE) dyrektorpupil uczeństudent uczeńteacher nauczyciel

Being at school

break przerwacertificate świadectwo get a ~ uzyskać classroom klasacopybook / notebook zeszytcoursebook / textbook podręcznikeducation wykształceniegrade stopień get a good ~ dostać dobryholidays wakacje library bibliotekaplayground boiskoregister dziennikstudy hard uczyć się pilnietake part in a lesson brać udział w lekcjiterm semestr summer ~ letni winter ~ zimowytimetable plan lekcji

Phrasal verbsfall behind mieć zaległościget into university dostać się na uczelnię get through exams zdawać egzaminy look sth up in a dictionary sprawdzać coś w słowniku put up your hand podnosić rękę stay up late nie kłaść się / czuwać

Verbs: do, make, havedo robić ~ exercises ćwiczenia ~ a language course kurs językowy ~ a project projekt ~ revision powtórkędo a degree in sth studiować cośdo an exam zdawać egzamindo an experiment przeprowadzać eksperymentdo one’s best bardzo się staraćdo your homework odrabiać lekcje have a gap year mieć rok przerwy w nauce make robić ~ a mistake błąd ~ progress postępy ~ a presentation prezentacjętake zrobić ~ a break sobie przerwę ~ notes notatki

Leaving school

A-levels egzamin na zakończenie szkoły średniejBA (Bachelor of Arts) licencjat w dziedzinie nauk humanistycznychBSc (Bachelor of Science) licencjat w dziedzinie nauk ścisłychget otrzymać ~ a degree stopień naukowy ~ a diploma dyplom ~ a scholarship stypendiumget into university dostać się na uczelnięgraduate absolwent graduate from (a university) kończyć studiaMA (Master of Arts) magister nauk humanistycznychMSc (Master of Science) magister nauk ścisłychPhD drqualification kwalifikacjaundergraduate student (przed uzyskaniem stopnia licencjata)

Examinations

concentrate skupiać sięconfident pewny siebiecopy kopiować, przepisywaćdistracted rozproszonyentrance exam egzamin wstępnyexam egzamin cheat in an ~ ściągać na fail an ~ oblać pass an ~ zdać retake an ~ ponownie przystępować do revise for an ~ powtarzać do examiner egzaminator final examination egzamin końcowy learn by heart uczyć się na pamięć mock / practice exam egzamin próbnynervous nerwowy, stremowany panic panikaquestion pytanie relaxed zrelaksowanyrun out of time zabrakło czasu spelling mistake błąd ortograficzny stressed zestresowanytest sprawdzian ~ in maths z matematyki take / write a ~ pisaćtired zmęczony

Ways of learning English

go to English classes chodzić na lekcje angielskiego keep a vocabulary book prowadzić zeszyt ze słówkami listen to songs słuchać piosenek read czytać ~ English newspapers angielskie gazety ~ adapted novels adaptacje powieści surf the internet szperać po Internecie visit English speaking countries odwiedzać kraje anglojęzyczne watch films oglądać filmyways of learning sposoby uczenia się

Extracurricular activities

club klub do a sailing course robić kurs żeglarski do a sport uprawiać sport do voluntary work pracować społecznie extracurricular activities zajęcia pozalekcyjnego on trips jeździć na wycieczkijoin a society wstąpić do towarzystwaorganize charity events organizować imprezy charytatywneplay in a band grać w zespole (muzycznym)rowing club klub wioślarskisocial event impreza towarzyska summer camp obóz letni

Vocabulary Plus s. 202

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 81 10/3/11 09:09:40

Page 16: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

9292 SPRAWDŹ SIĘ! (7-8)

SPRAWDŹ SIĘ! (7-8)

Słownictwo1 W każdym zdaniu uzupełnij lukę odpowiednim

wyrazem. 1 People in parks should pick their litter before

they go home.

2 I sometimes mistakes when I’m speaking English.

3 is the study of subjects such as light and sound.

4 Did you hear thunder? I think there is going to be a

.

5 Tigers have a lot of teeth, big paws and very sharp

.

6 When there’s a , there’s no rain for a long time.

7 My sister needs to pass her exams if she wants to get

university.

8 In England, children aged four to eleven go to school.

9 My sister is a course in hairdressing at college.

10 The river that runs through our town is 3 metres

.

Gramatyka2 W każdym zdaniu wybierz właściwy wyraz lub

właściwe wyrażenie, aby utworzyć poprawne gramatycznie zdania.1 I enjoy to listen / listening to music with my friends. 2 I can’t imagine to travel / travelling somewhere on

my own.3 My brother chose to go / going to a university in

the US. 4 The students managed to understand /

understanding the lesson eventually. 5 The astronauts went to the / − moon. 6 We went to the / − Warsaw last weekend. 7 I saw an / the old friend of mine last night. 8 If you water plants, they are growing / will grow. 9 If it rains tomorrow, we stay / ‘ll stay at home. 10 The students don’t pass / won’t pass their exams

unless they study hard.

Rozumienie ze słuchu3 1.56 Wysłuchaj czterech wypowiedzi i do każdej

z nich dopasuj zdanie (A−E), które ją najlepiej podsumowuje. Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę tabeli. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

1 2 3 4A Someone is having an

interview for a course B Someone is welcoming

a group of students to a university

C Someone is giving an answer machine message at a school

D Someone is giving a lecture in a college

E Someone is talking on the radio about education

Mówienie 4 Co powiesz w poniższych sytuacjach? Napisz swoje

sugestie. 1 Rozmawiasz o szkole. a Zapytaj swojego kolegę z USA o jego ulubione

przedmioty.

b Powiedz nauczycielce angielskiego, jak przygotowujesz się do egzaminu maturalnego z tego języka.

c Zapytaj kolegę z USA, jakie ma plany dotyczące obchodzenia zakończenia egzaminów.

d Powiedz nauczycielowi, co zamierzasz robić po maturze.

2 Rozmawiasz o pogodzie z koleżanką z Anglii.

a Powiedz, że uważasz, że później będzie słonecznie.

b Powiedz, że możliwe, że jutro będzie padał deszcz.

c Powiedz, że lato będzie zdecydowanie upalne.

d Powiedz, że nie jesteś pewien/pewna, ale zdaje się, że prognoza pogody na weekend jest niezła.

invaluable nieoceniony, bezcennyget on robić postępy, odnosić sukcesstudent loan pożyczka studenckaentrance wejście

02_431156 OxRepMatPod_p92-93.indd 92 10/3/11 09:29:55

1

93SPRAWDŹ SIĘ! (7-8)

5 Opisz ilustrację. Następnie uzupełnij wypowiedź ucznia wyrażeniami z ramki.

first of all secondly in my opinion

Examiner Do you think people should ride bikes instead of driving cars?

Student 1 , people should certainly ride

bikes not drive cars. 2 because riding bikes helps save the environment, and

3 because riding bikes keeps you fit.

Wypowiedź pisemna6 Zapoznaj się z zadaniem egzaminacyjnym. Następnie

wybierz właściwe wyrazy lub wyrażenia w przykładowym ogłoszeniu.Jesteś w szkole językowej w Oksfordzie. Chcesz rozwijać umiejętność mówienia w języku angielskim i postanawiasz nakłonić innych słuchaczy do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach. Napisz ogłoszenie, w którym poinformujesz:

co chcesz zorganizować,•jakie masz pomysły na wspólne zajęcia,•kto może się przyłączyć,•co należy zrobić, aby się przyłączyć.•

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

English Speaking Practice!

Are you interested in 1 improve / improving your English?

I want 2 to form / forming a club for people to practise speaking 3 the / − English.

I would like us 4 to go / going on trips together.

People of all language 5 positions / levels are welcome and the more different

nationalities we have, the better!

If you are keen on 6 do / doing something like this, please meet in Room 12 on

Friday lunchtime.

7 Napisz zdanie uzupełniające ogłoszenie w ćw. 6 informacją dotyczącą konkretnych wycieczek, które mogłyby uatrakcyjnić proponowane zajęcia.

02_431156 OxRepMatPod_p92-93.indd 93 10/3/11 09:29:56

Page 17: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

9292 SPRAWDŹ SIĘ! (7-8)

SPRAWDŹ SIĘ! (7-8)

Słownictwo1 W każdym zdaniu uzupełnij lukę odpowiednim

wyrazem. 1 People in parks should pick their litter before

they go home.

2 I sometimes mistakes when I’m speaking English.

3 is the study of subjects such as light and sound.

4 Did you hear thunder? I think there is going to be a

.

5 Tigers have a lot of teeth, big paws and very sharp

.

6 When there’s a , there’s no rain for a long time.

7 My sister needs to pass her exams if she wants to get

university.

8 In England, children aged four to eleven go to school.

9 My sister is a course in hairdressing at college.

10 The river that runs through our town is 3 metres

.

Gramatyka2 W każdym zdaniu wybierz właściwy wyraz lub

właściwe wyrażenie, aby utworzyć poprawne gramatycznie zdania.1 I enjoy to listen / listening to music with my friends. 2 I can’t imagine to travel / travelling somewhere on

my own.3 My brother chose to go / going to a university in

the US. 4 The students managed to understand /

understanding the lesson eventually. 5 The astronauts went to the / − moon. 6 We went to the / − Warsaw last weekend. 7 I saw an / the old friend of mine last night. 8 If you water plants, they are growing / will grow. 9 If it rains tomorrow, we stay / ‘ll stay at home. 10 The students don’t pass / won’t pass their exams

unless they study hard.

Rozumienie ze słuchu3 1.56 Wysłuchaj czterech wypowiedzi i do każdej

z nich dopasuj zdanie (A−E), które ją najlepiej podsumowuje. Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę tabeli. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

1 2 3 4A Someone is having an

interview for a course B Someone is welcoming

a group of students to a university

C Someone is giving an answer machine message at a school

D Someone is giving a lecture in a college

E Someone is talking on the radio about education

Mówienie 4 Co powiesz w poniższych sytuacjach? Napisz swoje

sugestie. 1 Rozmawiasz o szkole. a Zapytaj swojego kolegę z USA o jego ulubione

przedmioty.

b Powiedz nauczycielce angielskiego, jak przygotowujesz się do egzaminu maturalnego z tego języka.

c Zapytaj kolegę z USA, jakie ma plany dotyczące obchodzenia zakończenia egzaminów.

d Powiedz nauczycielowi, co zamierzasz robić po maturze.

2 Rozmawiasz o pogodzie z koleżanką z Anglii.

a Powiedz, że uważasz, że później będzie słonecznie.

b Powiedz, że możliwe, że jutro będzie padał deszcz.

c Powiedz, że lato będzie zdecydowanie upalne.

d Powiedz, że nie jesteś pewien/pewna, ale zdaje się, że prognoza pogody na weekend jest niezła.

invaluable nieoceniony, bezcennyget on robić postępy, odnosić sukcesstudent loan pożyczka studenckaentrance wejście

02_431156 OxRepMatPod_p92-93.indd 92 10/3/11 09:29:55

1

93SPRAWDŹ SIĘ! (7-8)

5 Opisz ilustrację. Następnie uzupełnij wypowiedź ucznia wyrażeniami z ramki.

first of all secondly in my opinion

Examiner Do you think people should ride bikes instead of driving cars?

Student 1 , people should certainly ride

bikes not drive cars. 2 because riding bikes helps save the environment, and

3 because riding bikes keeps you fit.

Wypowiedź pisemna6 Zapoznaj się z zadaniem egzaminacyjnym. Następnie

wybierz właściwe wyrazy lub wyrażenia w przykładowym ogłoszeniu.Jesteś w szkole językowej w Oksfordzie. Chcesz rozwijać umiejętność mówienia w języku angielskim i postanawiasz nakłonić innych słuchaczy do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach. Napisz ogłoszenie, w którym poinformujesz:

co chcesz zorganizować,•jakie masz pomysły na wspólne zajęcia,•kto może się przyłączyć,•co należy zrobić, aby się przyłączyć.•

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

English Speaking Practice!

Are you interested in 1 improve / improving your English?

I want 2 to form / forming a club for people to practise speaking 3 the / − English.

I would like us 4 to go / going on trips together.

People of all language 5 positions / levels are welcome and the more different

nationalities we have, the better!

If you are keen on 6 do / doing something like this, please meet in Room 12 on

Friday lunchtime.

7 Napisz zdanie uzupełniające ogłoszenie w ćw. 6 informacją dotyczącą konkretnych wycieczek, które mogłyby uatrakcyjnić proponowane zajęcia.

02_431156 OxRepMatPod_p92-93.indd 93 10/3/11 09:29:56

Page 18: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

Grammar Plus

GRAMMAR PLUS

176

6 Przymiotniki i przysłówki

1 Jogging is good exercise.

2 funny you look in that hat!

3 Your new dress is nice.

4 fantastic this film is!

5 I had much fun at the party.

6 an amazing singer you are!

7 a great performance the dancers gave!

8 Sam did well in his music exam.

too, enough

Too („za”, „zbyt”) wstawiamy przed przymiotnikiem, natomiast enough („dość”, „wystarczająco”) − po przymiotniku.The film was too long. It isn’t warm enough to go to the beach.

3 Uzupełnij zdania, wstawiając too lub enough. Następnie przetłumacz uzupełnione zdania na język polski.

1 It’s cold to go out tonight.

2 We weren’t good to win the match.

3 These shoes are small for me.

4 The car is expensive. I can’t afford it.

5 She’s not tall to be a model.

6 The house isn’t big for our family.

7 The sun’s hot to sit outside.

8 The story wasn’t interesting to finish.

(not) as ... as; not so ... as

Gdy chcemy porównać dwie osoby lub rzeczy, możemy użyć struktury (not) as + przymiotnik + as – „(nie) tak … jak”.Yolanda’s as tall as Isabelle. London isn’t as big as New York. I’m not so good at maths as Thomas is.

1 Przyjrzyj się poniższym informacjom i napisz zdania, stosując przymiotniki w nawiasach i konstrukcję (not) as ... as lub not so ... as.1 The Palace of Culture and Science in Warsaw

height 237 metres

The Gherkin in London height 180 metres

(tall)

2 Claudio English exam 97% Jorge English exam 75%

(good at English)

3 Wawel Castle built in 14th Century Edinburgh Castle built in 9th century

(old)

4 Moscow -13ºC St Petersburg -13ºC

(cold)

so, such, how, what

Wyrazów: so, such, how, what używamy, aby wzmocnić przymiotniki. So („tak”) używamy przed przymiotnikiem, a such („taki”) przed przymiotnikiem i następującym po nim rzeczownikiem.It’s so hot today.Brad Pitt is such a great actor. How („jak”) używamy przed przymiotnikiem, a what („jaki”) przed przymiotnikiem i następującym po nim rzeczownikiem. Wyrazy te często stoją na początku zdania.How lovely you look today!What a fantastic party!

2 Uzupełnij zdania, wstawiając: so, such, how lub what. Następnie przetłumacz uzupełnione zdania na język polski.

03_431156 OxRepMatPod_endmatter.indd 176 14/3/11 09:31:11

Page 19: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

Voca

bula

ry P

lus

Vo

cA

bULA

Ry P

LUS

202

202

5 W

każ

dej g

rupi

e sł

ów z

akre

śl w

yraz

nie

pasu

jący

do

poz

osta

łych

. 1

bike

bo

at

lorr

y m

otor

bike

2

unde

rgro

und

airli

ne

tram

sh

ip

3 fly

la

nd

take

off

fligh

t 4

hand

lugg

age

boar

ding

pas

s ec

onom

y cl

ass

pe

trol

stat

ion

5 tr

acks

pl

atfo

rm

buffe

t car

m

otor

way

6

tra

ffic

jam

hi

tchh

ike

flat t

yre

arriv

als

6 U

zupe

łnij

poni

ższe

dia

logi

wyr

azam

i z ra

mek

.

on

right

to

do

wn

past

Man

Excu

se m

e. W

here

’s th

e lib

rary

?

Wom

an

Go

1 th

is ro

ad. Th

en g

o 2

the

cine

ma

and

turn

3 . Th

e lib

rary

is

4 th

e rig

ht. I

t’s n

ext 5

the

ph

arm

acy.

turn

st

raig

ht

fron

t th

roug

h cr

oss

Wom

an

Excu

se m

e. W

here

’s th

e sw

imm

ing

pool

?

Man

Go

6 o

n. Th

en 7

left

at t

he tr

affic

light

s. 8

the

road

and

wal

k 9

the

pa

rk. C

ome

out o

f the

par

k. Th

e sw

imm

ing

pool

will

be

in 10

o

f you

.

ente

rtai

nmen

t ai

r-co

nditi

onin

g vi

ews

incl

udes

st

ayed

bo

ok

tow

els

loun

ge

John

Ex

cuse

me.

I’d li

ke to

11

a ro

om.

Rece

ptio

nist

Yes

, of c

ours

e. H

ave

you

12

at o

ur

ho

tel b

efor

e?

John

N

o, I

have

n’t.

Rece

ptio

nist

Wel

l, al

l of o

ur ro

oms h

ave

13

so

th

ey’re

nic

e an

d co

ol, a

nd th

e co

st o

f the

ro

om 14

b

reak

fast

. We

prov

ide

cl

ean

15

eve

ryda

y an

d th

ere

is liv

e

16

in

the

17

eve

ry e

veni

ng.

M

any

of o

ur ro

oms h

ave

18

of t

he

se

a.

7 O

kreś

l, kt

óre

z po

dany

ch z

dań

prze

kazu

ją d

obrą

w

iado

moś

ć (√

), a

któr

e −

złą

(x).

1

The

car b

roke

dow

n on

the

way

to

the

airp

ort.

2 Th

ere

was

a tr

ain

cras

h an

d ev

eryt

hing

w

as d

elay

ed.

3 W

e ha

d a

doub

le ro

om w

ith a

sea

view

.

4 Th

e ho

tel w

as fu

lly b

ooke

d.

5 W

e tr

avel

led

on a

fast

trai

n.

6 W

e fo

und

a ho

tel t

hat w

asn’

t too

exp

ensiv

e.

7 Th

ere

was

an

emer

genc

y at

the

hosp

ital.

8 Th

ere

wer

e fe

w to

urist

s on

the

beac

h.

7 Sz

koła

1 Pr

zecz

ytaj

zda

nia

i nap

isz

wła

ściw

e w

yraz

y i w

yraż

enia

.

stat

e sc

hool

la

ngua

ge sc

hool

co

-edu

catio

nal

fe

e-pa

ying

nu

rser

y un

iver

sity

vo

catio

nal t

rain

ing

inde

pend

ent

the

scie

nces

pr

ivat

e p

ublic

1 Fi

nd a

n ad

ject

ive

that

des

crib

es a

scho

ol w

here

boy

s

an

d gi

rls a

re ta

ught

toge

ther

.

2 Fi

nd a

pla

ce w

here

you

ng a

dults

go

to st

udy

for

a

degr

ee.

3 Fi

nd th

e ty

pe o

f sch

ool t

hat m

ay o

nly

teac

h on

e

su

bjec

t suc

h as

Eng

lish.

4 Fi

nd a

cou

rse

that

may

incl

ude

biol

ogy,

phys

ics o

r

ch

emist

ry.

5 Fi

nd th

e ty

pe o

f sch

ool t

hat i

s run

by

the

go

vern

men

t and

is fr

ee.

6 Fi

nd a

type

scho

ol th

at is

for v

ery

youn

g ch

ildre

n

ag

ed 3

−5.

7 Fi

nd fo

ur w

ords

that

des

crib

e a

scho

ol th

at c

osts

pa

rent

s mon

ey.

8 Fi

nd a

cou

rse

whi

ch h

elps

you

lear

n a

prac

tical

skill

su

ch a

s car

mec

hani

cs.

2 D

opas

uj p

oczą

tki z

dań

do ic

h za

końc

zeń.

1

A c

lass

mat

e

5 A

text

book

2 A

hea

d te

ache

r

6 Ed

ucat

ion

3 Br

eaks

7

The

holid

ays

4 A

not

eboo

k

8 A

regi

ster

a is

whe

n st

uden

ts st

op w

orki

ng fo

r a w

hile

. b

are

whe

n sc

hool

s and

col

lege

s clo

se.

c

is so

met

hing

you

writ

e in

. d

is so

meb

ody

you

stud

y w

ith.

e is

a lis

t of s

tude

nts’

nam

es.

f is

som

ethi

ng th

at c

onta

ins i

nfor

mat

ion

abou

t you

r su

bjec

t. g

is th

e pe

rson

that

’s in

cha

rge

of a

scho

ol.

h is

the

teac

hing

or t

rain

ing

of p

eopl

e.

03_4

3115

6 O

xRep

Mat

Pod

_end

mat

ter.

indd

20

214

/3/1

1 0

9:31

:11

1

Voca

bula

ry P

lus

Vo

cA

bULA

Ry P

LUS

203

3 U

zupe

łnij

poni

ższe

zda

nia

odpo

wie

dnim

i for

mam

i cz

asow

nikó

w d

o, m

ake

i hav

e.

1 In

hist

ory,

we

a p

roje

ct o

n A

ncie

nt E

gypt

at

the

mom

ent.

2 I a

lway

s m

y be

st in

cla

ss.

3 St

uden

ts a

lway

s hav

e to

n

otes

at u

nive

rsity

.

4 M

y br

othe

r had

to

a p

rese

ntat

ion

whe

n he

w

ent f

or h

is in

terv

iew

at t

he b

ank.

5 I u

sed

to e

njoy

e

xper

imen

ts in

che

mist

ry

less

ons.

6 M

any

stud

ents

in B

ritai

n a

gap

yea

r bef

ore

they

go

to u

nive

rsity

.

7 I o

ften

m

istak

es in

my

writ

ten

Engl

ish, s

o I a

lway

s che

ck m

y w

ork.

8 Yo

u sh

ould

a

bre

ak. Y

ou lo

ok ti

red.

4 Pr

zecz

ytaj

pon

iższ

e zd

ania

i za

kreś

l jed

en

z po

dany

ch c

zaso

wni

ków

.1

You

need

to g

et /

take

/ m

ake

good

gra

des i

f you

w

ant t

o go

to c

olle

ge.

2 C

hild

ren

shou

ld le

arn

/ rea

d / s

tudy

har

d at

scho

ol.

3 M

y br

othe

r has

just

had

/ go

t / m

ade

into

uni

vers

ity.

4 Yo

u sh

ould

hav

e / g

et /

take

par

t in

the

less

ons b

y as

king

and

ans

wer

ing

ques

tions

. 5

My

siste

r mad

e / g

ot /

took

a sc

hola

rshi

p to

a re

ally

go

od m

usic

scho

ol.

6 M

y m

othe

r has

lear

ned

/ got

/ ha

d a

phys

ics d

egre

e.7

I hat

e m

akin

g / t

akin

g / g

ettin

g ex

ams.

I alw

ays g

et so

ne

rvou

s. 8

If yo

u w

ant t

o do

wel

l you

nee

d to

revi

se /

conc

entr

ate

/ str

ess f

or e

very

test

.

5 U

zupe

łnij

teks

t wyr

azam

i i w

yraż

enia

mi z

ram

ki.

Mas

ter (

x2)

PhD

un

derg

radu

ates

en

tran

ce

Ale

vels

arts

sc

ienc

e gr

adua

tes

Bach

elor

fin

al

In B

ritai

n, y

oung

peo

ple

do q

ualifi

catio

ns w

hen

they

are

16-1

8 w

hich

are

cal

led

1 S

ome

stud

ents

deci

de to

go

to u

nive

rsity

. If t

hey

wan

t to

go to

Oxf

ord

or C

ambr

idge

uni

vers

ity, t

hey

have

to d

o a(

n) 2

exam

, but

this

isn’t

nece

ssar

y fo

r mos

t uni

vers

ities

.

Whe

n st

uden

ts fi

rst g

o to

uni

vers

ity th

ey a

re k

now

n as

3 Th

ey d

o a

first

deg

ree

whi

ch is

cal

led

eith

er

a BA

(4 o

f Art

s) o

r a B

Sc (B

ache

lor o

f 5 ).

Whe

n th

ey h

ave

done

the

cour

se a

nd p

asse

d th

e 6

exa

min

atio

n, th

e st

uden

ts a

re k

now

n as

7

Som

e st

uden

ts th

en d

o a

seco

nd d

egre

e. Th

is m

ay b

e

an M

A (8

of a

rts)

or a

n M

Sc (9

of S

cien

ce).

Thes

e ar

e tw

o-ye

ar c

ours

es. A

10

is a

long

er

cour

se a

nd in

volv

es a

lot o

f res

earc

h.

6 U

zupe

łnij

dial

og w

yraz

ami z

ram

ki.

time

pani

c re

take

qu

estio

n m

istak

es

moc

k

exam

iner

Tess

H

ow w

as y

our E

nglis

h ex

am?

Luci

a It

was

ver

y di

fficu

lt! I

ran

out o

f 1 .

Whe

n

the

2 sa

id ‘fi

ve m

ore

min

utes

’ I st

ill h

ad

on

e 3

left

to d

o. S

o, I

didn

’t ha

ve ti

me

to

ch

eck

my

wor

k w

hich

mea

ns I

prob

ably

mad

e

lo

ts o

f spe

lling

4 .

Tess

W

ell,

don’

t 5 .

At l

east

it w

as o

nly

a

6

exa

m. Y

ou’ll

kno

w b

ette

r nex

t tim

e.

Luci

a Th

at’s

true

. I m

ust p

ast t

he re

al th

ing.

I do

n’t

w

ant t

o ha

ve to

7 a

nyth

ing.

7 D

opas

uj p

oniż

sze

czas

owni

ki z

łożo

ne d

o ic

h de

finic

ji.

fall

behi

nd

look

up

put u

p ge

t thr

ough

ge

t int

o st

ay u

p

1 to

com

plet

e so

met

hing

that

’s di

fficu

lt 2

to g

o to

bed

late

r tha

n us

ual

3 to

raise

som

ethi

ng

4 to

be

slow

er a

t doi

ng so

met

hing

than

oth

er p

eopl

e 5

to fi

nd in

form

atio

n in

a b

ook,

on

the

inte

rnet

, etc

.6

to g

et a

pla

ce a

t a c

olle

ge, u

nive

rsity

etc

.

8 U

zupe

łnij

poni

ższe

zda

nia

wła

ściw

ymi

czas

owni

kam

i zło

żony

mi z

ćw

. 7. N

astę

pnie

od

pow

iedz

na

pyta

nia.

1 H

ow o

ften

do

you

Eng

lish

wor

ds in

a

dict

iona

ry?

2 H

ow d

ifficu

lt do

you

find

it to

e

xam

s?

3 W

hat e

xam

s do

youn

g pe

ople

in P

olan

d ne

ed to

u

nive

rsity

?

4 D

o yo

u th

ink

it’s a

goo

d id

ea to

la

te th

e ni

ght

befo

re a

n ex

am?

5 H

ow o

ften

do

you

you

r han

d in

a le

sson

?

6 D

o yo

u ev

er

with

you

r hom

ewor

k?

03_4

3115

6 O

xRep

Mat

Pod

_end

mat

ter.

indd

20

314

/3/1

1 0

9:31

:12

Page 20: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

Functions bank

FUNcTIoNS bANK

214214

Rozpoczynanie rozmowyExcuse me. Can I tell / ask you something? Przepraszam. Czy mogę ci coś powiedzieć / o coś cię zapytać?Can I talk to you for a moment? Czy mogę z tobą chwilę porozmawiać?Can I speak to Mr Laing? Czy mogę rozmawiać z panem Laing?Good morning. I am calling about (your ad). Dzień dobry. Dzwonię w sprawie (waszego ogłoszenia).Hello. Is that travel agent’s? Dzień dobry. Czy dodzwoniłem/dodzwoniłam się do biura podróży?

Kończenie rozmowyOK, that’s great. Okej, świetnie.OK. Thank you. Dobrze. Dziękuję.I’ll go away and think about it. Muszę się nad tym spokojnie zastanowić.That’s fine. Bye. W porządku. Do widzenia.See you around. Do zobaczenia.

I’ll call you soon. Wkrótce zadzwonię.

Uzyskiwanie informacjiGood afternoon, madam. Can I help you? Dzień dobry pani. W czym mogę pomóc?What (decorations) can we have? Jakie (dekoracje) są dostępne?What about (food and music)? A co z (jedzeniem i muzyką)?Can you tell me whether (you have anything like that here)? Czy może pan/pani mi powiedzieć, czy (macie coś w tym rodzaju)?Could you tell me how much (it costs)? Czy mógłby pan/mogłaby pani mi powiedzieć, ile (to kosztuje)? Do you know what’s (on at the cinema)? Czy wiesz, co (grają w kinie)?Do you mind if (we go for a walk by the river first)? Czy miałbyś/miałabyś coś przeciwko, gdybyśmy (najpierw poszli nad rzekę)?

Udzielanie informacjiI’d like to (book your club for a 21st birthday party). Chciałbym/Chciałabym (zarezerwować salę w klubie na dwudzieste pierwsze urodziny).You can have (a three-course meal, or a buffet). Może pan/pani wybrać (posiłek składający się z trzech dań lub bufet).

Uzyskiwanie i udzielanie informacji na dworcuI’d like a single / return ticket to (Edinburgh) please.Poproszę bilet w jedną stronę / bilet powrotny do Edynburga.How much is that? Ile to kosztuje?What time is the next train (to Edinburgh)? O której jest następny pociąg (do Edynburga)?Could you tell me the time of the next train (to Edinburgh), please? Czy może pan/pani mi powiedzieć, kiedy odjeżdża następny pociąg (do Edynburga)?Which platform does the train (to Edinburgh) leave from? Z którego peronu odjeżdża pociąg (do Edynburga)?Is there a buffet car on the train? Czy w pociągu jest wagon restauracyjny?

Robienie zakupówI’m looking for … Szukam…I’d like to try on this / these ... Chciałbym/chciałabym przymierzyć…Do you have it / them in a small / medium / large? Czy jest też rozmiar S / M / L? Do you have it / them in red / green / blue? Czy jest też w kolorze czerwonym / zielonym / niebieskim?Excuse me, where are the changing / fitting rooms? Przepraszam, gdzie są przymierzalnie?How much are they? Ile one kosztują?How much is this? Ile to kosztuje?

I’ll take this one. Wezmę to.

Podawanie instrukcjiFirst, … Najpierw, …Then, … Potem, …After that, Następnie, …Finally, … W końcu, …Press the button. Naciśnij przycisk.Place (the document) face down. Połóż (dokument) tekstem w dół.Insert (the new SIM card). Włóż (nową kartę SIM).Reassemble (your phone). Złóż ponownie (telefon).

Take out (the SIM card). Wyjmij (kartę SIM).

Pytania dotyczące pracyWhat does the job involve? Na czym polega ta praca?What are the conditions and pay? Jakie są warunki i wynagrodzenie?What about the pay? Jaka jest pensja?What are the hours? Jakie są godziny pracy?When does the job start? Od kiedy mogę zacząć pracować?How many days’ holiday are there? Ile dni urlopu mi przysługuje?

03_431156 OxRepMatPod_endmatter.indd 214 14/3/11 09:31:12

Page 21: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

1

Writing bank

WRITING bANK

217

Wiadomość

Pisz krótko i zwięźle.•Pamiętaj, aby w pełni przekazać • wszystkie cztery wymagane informacje.

Mieszkasz z kolegą z Anglii. Kiedy się wprowadzałeś/wprowadzałaś, uzgodniliście, że będziecie wspólnie wykonywać prace domowe i robić zakupy. Napisz do niego wiadomość, w której:

poinformujesz, jakie prace domowe już wykonałeś/wykonałaś,•poprosisz o wykonanie innych prac,•wyjaśnisz, jakie zakupy chcesz zrobić,•powiesz, co on ma kupić.•

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

JohnI’ve swept all the floors and hoovered the carpet in the living room. I’ve also cleaned the bathroom. Could you please clean the kitchen and tidy up? I’m going to the supermarket now to get bread, milk, cheese, pasta and rice. Do you think you could go to the market later on this afternoon? We need some fruit and vegetables. Hope that’s OK with you! See you laterXYZ P.S. We definitely need onions and tomatoes.

Useful!This is to let you know … Piszę, żeby cię poinformować o…Sorry. Przepraszam.Thanks. Dzięki.Thanks a lot. Dziękuję bardzo.Could you … ? Czy możesz…?How about … ? A może…?I can’t make it. Nie uda mi się.Hope that’s OK with you! Mam nadzieję, że ci to odpowiada.Remember to … Pamiętaj, żeby…Don’t forget to … Nie zapomnij, żeby…Please let me know. / Call me back asap. Daj znać / Oddzwoń proszę jak najszybciej.See you soon. Do zobaczenia.Love Pozdrawiam

Skrótyasap (as soon as possible) jak najszybciej etc (and so on) i tak dalejRd (road) drogaSt (street) ulica P.S. (postscriptum) P.S.e.g. (for example) na przykładTel. (telephone number) numer telefonu

Na początku wiadomości napisz imię adresata. Możesz stosować formy

skrócone i niepełne zdania.

Możesz stosować formy skrócone i niepełne zdania.

Pisząc wiadomość, używaj skrótów.

Zakończ wiadomość, podpisując się.

03_431156 OxRepMatPod_endmatter.indd 217 14/3/11 09:31:13

Page 22: Oxford Repetytorium Matura Podstawowa

Nowa matura ustna

Oxford RepetytoriumRepetytorium przygotowujące do matury z języka angielskiego na

poziomie podstawowym wraz z przykładowymi testami maturalnymi

23

www.oxford.pl

4 w 1

Oxford WordpowerNigdy nie zabraknie Ci słów!

Do wykorzystania w klasie i do samodzielnej pracy w domu – ta książka to cztery w jednym:

1 podręcznik, 3 zbiór testów, 2 zeszyt ćwiczeń, 4 zbiór dodatkowych ćwiczeń powtórzeniowych.

Znajdziesz w niej wszystkie tematy egzaminacyjne i typy zadań, a także strategie egzaminacyjne oraz dodatkowe wskazówki dotyczące użycia języka.

Autorki książki zwracają uwagę zarówno na to, jak wiele już umiesz, jak i na to, czego jeszcze musisz się nauczyć.

Wszystkie zagadnienia wymagane na maturze są przystępnie wyjaśnione, dzięki czemu łatwiej i szybciej je zapamiętasz.

W każdym rozdziale znajdziesz zrozumiale wytłumaczone wiadomości gramatyczne, które lepiej przyswoisz sobie po rozwiązaniu ciekawych ćwiczeń. Wszystko po to, aby matura Cię nie zaskoczyła.

Pojawiające się w podręczniku nowe słowa są też utrwalone. Potrzebujesz więcej słownictwa? Na końcu każdego rozdziału znajdziesz słowniczek tematyczny, a na końcu książki − dodatkowe ćwiczenia słownikowe.

A także mówienie, słuchanie i czytanie – wszystkie sprawności językowe potrzebne na egzaminie doskonalisz, rozwiązując różnorodne ćwiczenia w rozdziałach tematycznych oraz powtórzeniowych. Na końcu książki znajdziesz zbiór modelowych tekstów pisemnych oraz zwrotów i wyrażeń, które przydadzą Ci się zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym.

Ciekawe informacje kulturowe też mogą Ci się przydać na maturze!

Sprawdź się – rozwiąż próbne testy znajdujące się na końcu książki.

Metoda „Uwierz w siebie”

Zrozum, zamiast wkuwać

Gramatyka oswojona

Każde słowo jest ważne

Mistrzowskie pisanie

Kultura w każdym rozdziale

Wielki finał

Oxford Repetytoriummatura podstawowa

Podręcznik do języka angielskiego

matura podstawowaPodręcznik do języka angielskiego

Jenny Quintana Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska Konsultacja: Małgorzata WieruszewskaNowa matura ustna N

owa m

atura ustna Oxford Repetytorium

matura po

dstawo

wa

Quintana