Click here to load reader

P PRROOMMOOVVAARREEAA AALL~~PPTT~~RRIIII · PDF fileEcusoane LISTA ANEXELOR Anexa I: Fiecare este unic – pagin` de lucru Anexa II: Ini]iativa Spitalul Prieten al Copilului Anexa

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of P PRROOMMOOVVAARREEAA AALL~~PPTT~~RRIIII · PDF fileEcusoane LISTA ANEXELOR Anexa I: Fiecare...

 • PPPPRRRROOOOMMMMOOOOVVVVAAAARRRREEEEAAAA AAAALLLL~~~~PPPPTTTT~~~~RRRRIIII IIII

  CURS PENTRU MEDICI {I ASISTENTE

  2003

  CAIETUL PARTICIPANTULUI

 • Layout design: Victoria Dumitrescu

  Editare: VANEMONDE tel/fax: 331.02.00

  ISBN 973-86502-4-0

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României Promovarea al`pt`rii. Curs pentru medici [i asistente: caietul

  participantului / Institutul pentru ocrotirea mamei [i copilului, Ministerul S`n`t`]ii, UNICEF - Bucure[ti: Vanemonde, 2003 ISBN 973-86502-4-0

  I. Institutul pentru Ocrotirea Mamei [i Copilului „Alfred Rusescu“ (Bucure[ti)

  II. România, Ministerul S`n`t`]ii III. UNICEF

  618.63

 • MUL}UMIRI

  Apari]ia acestui pachet de formare, Manualul Formatorului [i Caietul Participantului, a fost posibil` prin colaborarea mai multor institu]ii dedicate promov`rii al`pt`rii \n România: Ministerul S`n`t`]ii, Comitetul Na]ional de Promovare a Al`pt`rii, Reprezentan]a UNICEF \n România.

  Elaborarea lui s-a bazat pe Cursul de 18 ore al UNICEF destinat instruirii medicilor [i asistentelor din maternit`]ile incluse \n Ini]iativa Spitalul Prieten al Copilului. Acest curs a fost adaptat [i \mbog`]it pentru a satisface nevoia de formare a unei categorii mai largi de participan]i: medici [i asistente medicale din maternit`]i [i din asisten]a medical` primar`. Fiecare sesiune din curs a fost testat` [i \mbun`t`]it` \n cadrul unei serii de cursuri organizate de Funda]ia Alfred Rusescu [i UNICEF. În organizarea materialului s-a folosit modelul „Training Guide in Lactation Management”, elaborat de Helen Armstrong, ale c`rui drepturi sunt de]inute de UNICEF.

  Materialul a fost structurat de un grup de speciali[ti \n al`ptare [i de speciali[ti \n formarea continu` a adul]ilor pentru a asigura atât calitatea informa]iei cât [i calitatea procesului de instruire. Persoanele implicate au fost dr. Mariana Iorgulescu, dr. Gina Palicari [i dr. Anemona Munteanu.

  O contribu]ie deosebit` au avut-o participan]ii la cursurile mai sus amintite, ale c`ror comentarii au contribuit la adaptarea materialului la nevoile concrete ale medicilor [i asistentelor din România.

  Comitetul Na]ional de Promovare a Al`pt`rii mul]ume[te tuturor institu]iiilor [i persoanelor care au f`cut posibil` apari]ia acestui pachet de instruire.

  3Caietul participantului

  CURS PENTRU MEDICI {I ASISTENTE

 • PROMOVAREA AL~PT~RII |N MATERNIT~}I {I |N ASISTEN}A MEDICAL~ PRIMAR~

  Acest curs este destinat nevoilor de instruire \n promovarea al`pt`rii a medicilor [i asistentelor care lucreaz` \n clinicile [i sec]iile de neonatologie [i \n asisten]a medical` primar`.

  Scopul cursului este de a da participan]ilor cuno[tin]ele [i abilit`]ile de baz` pentru a putea consilia mamele privind ini]ierea [i continuarea al`pt`rii. Acest obiectiv porne[te de la obiectivul global privind al`ptarea, enun]at \n Declara]ia Innocenti \n anul 1990:

  „Toate femeile trebuie s` aib` posibilitatea s` practice al`ptarea exclusiv` [i to]i copiii trebuie s` fie al`pta]i exclusiv cu lapte matern, de la na[tere [i pân` la vârsta de 4-6 luni. Ulterior, copiii trebuie al`pta]i \n continuare pân` la 2 ani [i peste, concomitent cu o diversificare adecvat`”.

  Suportul de curs se compune din Manualul formatorului [i Caietul participantului.

  � Manualul formatorului con]ine schema cursului, desf`[urarea fiec`rei sesiuni explicat` pas cu pas, formularele care se distribuie participan]ilor, lecturile participan]ilor [i informa]ii suplimentare pentru formatori legate de tehnicile de predare [i activit`]ile ce pot fi utilizate cu participan]ii.

  � Caietul participantului con]ine schema simplificat` a cursului (scop, obiective, durat`), formulare [i chestionare, lecturile participan]ilor.

  Pagina introductiv` a fiec`rei sesiuni con]ine: Scopul sesiunii Obiectivele Durata Materialele necesare desf`[ur`rii sesiunii Lista materialelor dup` care se va face predarea (folii de retroproiector sau coli de flipchart) Lista anexelor Desf`[urarea sesiunii Anexele

  4 Caietul participantului

  PROMOVAREA AL~PT~RII

 • Metodele de predare [i activit`]ile de \nv`]are

  Unul din scopurile acestui curs este ca participan]ii s` dobândeasc` abilit`]i de consiliere eficient`. Astfel, ve]i putea nu doar s` transmite]i mamelor o sum` de cuno[tin]e, ci [i s` crea]i un climat de \ncredere care s` faciliteze comunicarea. Este foarte important s` v` implica]i activ pe toat` durata cursului. Formatorii vor ]ine seama de principiile \nv`]`rii la adul]i [i v` vor \ncuraja s` v` implica]i \n propria \nv`]are. Dac` dintr-un motiv sau altul nu dori]i s` v` implica]i \ntr-un anume exerci]iu acest lucru va fi respectat, dar v` \ncuraj`m s` \ncerca]i s` v` dep`[i]i barierele.

  Activit`]ile de instruire propuse \n acest manual sunt listarea (prima etap` dintr-o tehnic` mai complex` numit` brainstorming), jocul de rol, studiile de caz, prezent`rile, triadele, diadele, demonstra]ia, lucrul \n grupuri mici, completarea unor chestionare.

  Materialele propuse spre utilizare sunt folii de retroproiector, coli de flipchart, casete video, diapozitive, p`pu[i pentru demonstra]ii, etc. Uneori poate, formatorii vor fi nevoi]i s` ajusteze succesiunea sesiunilor datorit` utiliz`rii materialelor video.

  Exerci]iile practice

  În curs au fost incluse numeroase activit`]i practice. În cazul \n care cursul este destinat personalului dintr-un Spital Prieten al Copilului sau care dore[te s` ob]in` desemnarea, exerci]iile vor consta \n practic` clinic`. În situa]ia \n care cursul nu se desf`[oar` \ntr-o clinic`, practica va fi \nlocuit` de exerci]ii individuale [i de grup, vizionare de casete video [i diapozitive. Este foarte important ca acest timp s` fie dedicat activit`]ilor practice [i s` nu fie ocupat de instruire teoretic`. Partea practic` este o parte esen]ial` a preg`tirii, este baza dezvolt`rii abilit`]ilor de consiliere [i reprezint` un minimum absolut. Activitatea practic` din timpul cursului va trebui continuat` [i ve]i avea nevoie de \ndrumare \n continuare pentru dezvoltarea acestor abilit`]i.

  Aten]ie la activit`]ile practice, mai ales la cele legate de comunicare. Exist` tendin]a de a le considera inutile deoarece \n timpul exerci]iului participan]ii au un puternic sentiment de inadecvare, iar exprim`rile li se par for]ate. În general, unii au impresia c` nu fac nimic a[a cum trebuie [i cred c` e bine s` evite aceste activit`]i. Realitatea este c`, oricând ve]i \ncerca pentru prima dat` un mod nou de comunicare, ve]i avea un sentiment de „nenatural”, de „artificial” [i este mai bine ca aceasta s` se \ntâmple \n cadrul cursului unde primi]i sprijinul [i \ncuraj`rile colegilor. Din acest punct de vedere cursul este un spa]iu protejat unde toat` lumea \ncearc` [i nu se \ntâmpl` nimic dac` un participant gre[e[te. Dac` \ns` vi se spune doar cum trebuie s` face]i [i sunte]i l`sat s` \ncerca]i \n via]a de zi cu zi, dac` ve]i gre[i ([i uneori chiar dac` ve]i face ce trebuie!) pute]i fi ]inta glumelor colegilor de munc` (ei poate nu au fost la un astfel de curs [i schimbarea \i nelini[te[te!) [i descurajat s` \ncerca]i noul comportament. Astfel oricât ve]i auzi la curs c` este mai bine s` consilia]i decât s` da]i sfaturi, ve]i continua cu vechiul comportament din lips` de practic` [i de sus]inere.

  5Caietul participantului

  CURS PENTRU MEDICI {I ASISTENTE

 • 6 Caietul participantului

  PROMOVAREA AL~PT~RII

 • TRECERE ÎN REVIST~ A CURSULUI {I INTRODUCERE

  7Caietul participantului

  CURS PENTRU MEDICI {I ASISTENTE

  1SESIUNEA

 • TRECERE ÎN REVIST~ A CURSULUI {I INTRODUCERE

  OBIECTIVELE SESIUNII

  La sfâr[itul acestei sesiuni, participan]ii vor putea:

  1. s` numeasc` formatorii, colegii [i finan]atorii 2. s` descrie scopul general al cursului [i obiectivele acestuia 3. s` discute despre regulile grupului, a[tept`ri [i rezultate 4. s` \n]eleag` principiile promov`rii al`pt`rii [i situa]ia al`pt`rii \n România

  DURATA TOTAL~ 2 h

  MATERIALE NECESARE

  Caietul Participantului Instrumente de scris Ecusoane

  LISTA ANEXELOR

  Anexa I: Fiecare este unic – pagin` de lucru Anexa II: Ini]iativa Spitalul Prieten al Copilului Anexa III Scopul [i obiectivele cursului

  8 Caietul participantului

  SESIUNEA 1 PROMOVAREA AL~PT~RII

 • 9Caietul participantului

  CURS PENTRU MEDICI {I ASISTENTE

  SESIUNEA 1

  AAAANNNNEEEEXXXXEEEE

 • ANEXA I FIECARE ESTE UNIC – pagin` de lucru

  1. Scrie trei cuvinte pozitive care te caracterizeaz`: �

  2. Care este lucrul care contribuie cel mai mult la stima ta de sine?

  3. Care consideri c` este cea mai mare realizare a ta?

  4. Care ar spune cel mai bun prieten/ cea mai bun` prieten` al t`u/a ta c` este cea mai mare calitate pe care o ai?

  5. Care este cea mai mare laud` pe care ai primit-o de la p`rin]ii t`i?

  6. Ce ai vrea s` \[i aminteasc` oamenii despre tine?

  7. Încercuie[te 4-6 cuvinte dintre cele de mai jos, care crezi c` descriu cel mai bine caracterul, calit`]ile [i imaginea ta:

  talentat/` motivat/` cu sim]ul umorului expansiv/` creativ/` responsabil/` organizat/` rezervat/` grijuliu/grijulie profesionist/` atractiv/` \n]eleg`tor/

  \n]eleg`toare matur/` tehnician/` atletic/` conduc`tor/

  conduc`toare

  8. Descrie pe scurt cu ce te mândre[ti cel mai mult \n leg`tur` cu:

  Munca ta____________________________________________________________________

  Un scop pe