Click here to load reader

P7 A 2010 0033 RO · PDF file RR\808098RO.doc PE438.504v02-00 RO Unită în diversitate RO PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014 Document de ˜edin˜ă A7-0033/2010 8.3.2010 RAPORT referitor

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of P7 A 2010 0033 RO · PDF file RR\808098RO.doc PE438.504v02-00 RO Unită în diversitate...

 • RR\808098RO.doc PE438.504v02-00

  RO Unită în diversitate RO

  PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

  Document de �edin�ă

  A7-0033/2010

  8.3.2010

  RAPORT referitor la priorită�ile pentru bugetul aferent exerci�iului financiar 2011 – sec�iunea III – Comisia (2010/2004(BUD))

  Comisia pentru bugete

  Raportoare: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

 • PE438.504v02-00 2/27 RR\808098RO.doc

  RO

  PR_BUD_Strategy

  CUPRINS

  Pagina

  PROPUNERE DE REZOLU�IE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ................................. 3

  ANEXĂ .................................................................................................................................... 16

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE ................................................................... 24

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE.................................................................. 27

 • RR\808098RO.doc 3/27 PE438.504v02-00

  RO

  PROPUNERE DE REZOLU�IE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la priorită�ile pentru bugetul aferent exerci�iului financiar 2011 – sec�iunea III – Comisia (2010/2004(BUD))

  Parlamentul European,

  – având în vedere articolele 313 �i 314 din TFUE,

  – având în vedere Acordul interinstitu�ional (AII) din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară �i buna gestiune financiară1,

  – având în vedere programarea financiară actualizată a Comisiei pentru perioada 2007-2013, înaintată în conformitate cu punctul 46 din AII din 17 mai 2006 men�ionat anterior,

  – având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerci�iul financiar 2010,

  – având în vedere rezultatele reuniunii comitetului de conciliere din 18 noiembrie 2009,

  – având în vedere raportul Comisiei pentru bugete �i avizul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0033/2010),

  Aspecte bugetare generale 1. constată că, pentru 2011, cadrul financiar multianual (CFM) 2007-2013 stabile�te nivelul

  general al creditelor de angajament (CA) la 142 629 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă o rată poten�ială maximă de majorare de numai 0,83% fa�ă de bugetul pe 2010, astfel cum a fost adoptat de Parlamentul European (141 453 de miliarde EUR sub formă de CA); constată că nivelul creditelor de plată (CP) este stabilit la 134 263 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 9,2% fa�ă de bugetul pe 2010 (122 937 de miliarde EUR sub formă de CP); reaminte�te că aceste sume reprezintă numai aproximativ 1% din VNB al UE �i sunt considerabil mai mici în compara�ie cu cele prevăzute în Decizia privind sistemul de resurse proprii în vigoare;

  2. atrage aten�ia asupra faptului că diferen�a dintre CA �i CP din cadrul financiar multianual se ridică la 8 366 de miliarde EUR; reaminte�te că, de�i se prevedea o diferen�ă de 6 689 de miliarde EUR pentru 2010 în CFM, bugetul adoptat pentru 2010 prezintă, de fapt, o diferen�ă de numai 18 515 de miliarde EUR, ca urmare a reducerilor suplimentare de plă�i; î�i reiterează îngrijorarea cu privire la diferen�ele sporite dintre CA �i CP, care creează deficite pe termen lung, �i subliniază că va face tot ce este posibil pe parcursul întregii proceduri bugetare pentru a men�ine această diferen�ă la un nivel rezonabil �i sustenabil;

  3. reaminte�te că, în plus fa�ă de considera�iile privind plafoanele CFM pentru exerci�iile 1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

 • PE438.504v02-00 4/27 RR\808098RO.doc

  RO

  rămase (2011-2013), autoritatea bugetară a fost obligată să revizuiască CFM de câteva ori, pentru că acesta nu permitea UE să reac�ioneze în mod adecvat �i satisfăcător la diferitele provocări apărute în ultimii ani; î�i reiterează convingerea că reexaminarea �i revizuirea detaliată a CFM sunt absolut necesare; invită Comisia Europeană să î�i publice raportul privind func�ionarea actualului AII �i revizuirea la mijlocul perioadei a cadrului financiar multianual pe baza declara�iilor 1 �i 3 din AII din 17 mai 2006, înso�it de propuneri concrete de ajustare �i de revizuire a AII actual înainte de sfâr�itul primului semestru din 2010;

  4. subliniază că bugetul 2011 este al patrulea din �apte în temeiul CFM actual �i că punctul 37 din Acordul interinstitu�ional, privind utilizarea unei marje de 5% de flexibilitate legislativă, se justifică pe deplin în prezent, având în vedere că cele două componente ale autorită�ii bugetare au o imagine mai clară a deficien�elor �i evolu�iilor pozitive ale programelor existente; reaminte�te că, independent de dispozi�iile AII, asigurarea unui nivel adecvat de flexibilitate a bugetului UE este o condi�ie prealabilă pentru execu�ia eficientă �i utilă a acestuia;

  5. subliniază că consolidarea mai multor politici la nivelul UE în urma intrării în vigoare a

  Tratatului de la Lisabona ar trebui să implice în mod logic o capacitate financiară suplimentară pentru UE;

  6. în contextul revizuirilor intermediare ale programelor adoptate prin codecizie, solicită Comisiei să îi prezinte o analiză detaliată a implica�iilor bugetare pentru toate rubricile;

  7. salută faptul că, potrivit evaluării interne din iulie 2009 a Comisiei, majoritatea

  declara�iilor de activitate care au servit ca bază pentru proiectul preliminar de buget pe 2010 au inclus motiva�ii clare �i concise ale valorii adăugate a UE, obiective �i indicatori SMART, precum �i obiective �i indicatori corela�i cu rezultatele; subliniază, cu toate acestea, necesitatea de a îmbunătă�i calitatea rezultatelor legate de cheltuieli �i de a utiliza mai eficient rezultatele evaluărilor; regretă că varia�iile creditelor au fost rar justificate prin date privind performan�ele; a�teaptă, prin urmare, îmbunătă�irea în consecin�ă a declara�iilor de activitate ale Comisiei pentru 2011;

  8. subliniază faptul că îmbunătă�irile care mai trebuie realizate în această privin�ă, în special

  în ceea ce prive�te DG-urile din cadrul RELEX �i preaderarea, sunt vitale atât pentru a garanta luarea unor decizii în mai bună cuno�tin�ă de cauză de către autoritatea bugetară, cât �i pentru a beneficia din plin de introducerea întocmirii bugetului pe activită�i �i a planificării �i programării strategice în cadrul Comisiei, �inându-se seama în special de noile atribu�ii �i provocări pe care le implică Tratatul de la Lisabona;

  Priorită�i pentru bugetul pe 2011 9. reaminte�te că UE a putut oferi un răspuns colectiv la criza economică �i financiară prin

  adoptarea unui plan european de redresare economică (PERE), dar constată că situa�ia economică generală în UE este în continuare nesatisfăcătoare;

  10. subliniază că tineretul este extrem de important atât în prezent, cât �i pentru viitorul UE,

 • RR\808098RO.doc 5/27 PE438.504v02-00

  RO

  �i că ar trebui să i se acorde o aten�ie deosebită atunci când ne stabilim priorită�ile pe termen mediu �i lung; subliniază că tineretul se află în centrul strategiilor sociale �i de incluziune, iar capacitatea de inovare a acestuia reprezintă o resursă-cheie pentru dezvoltare �i cre�tere economică, pe care UE ar trebui să se bazeze; reaminte�te că a investi în tineret �i în educa�ie înseamnă a investi în prezent �i în viitor, a�a cum se subliniază în strategia UE privind tineretul, �i că această investi�ie coordonată �i multidisciplinară trebuie demarată fără întârziere ca temă transsectorială;

  11. subliniază că politica privind tineretul trebuie să aibă o accep�iune mai amplă, astfel încât

  să includă capacitatea persoanelor de a-�i schimba pozi�ia �i statutul de câteva ori pe parcursul vie�ii, având o mobilitate nerestric�ionată între diverse contexte, precum stagii, medii academice sau profesionale �i formare profesională; unul dintre obiective ar trebui să fie tranzi�ia de la sistemul educa�ional către pia�a muncii;

  12. consideră că trebuie introduse instrumente care să promoveze studiul limbilor străine �i dialogul intercultural, iar acestea ar trebui să constituie un element esen�ial al măsurilor publice adoptate în ceea ce prive�te tineretul; aceste instrumente ar putea să asigure o sensibilizare mai puternică a publicului cu privire la temele europene, cu scopul de a facilita dobândirea unei identită�i europene tot mai profund înrădăcinate;

  13. reaminte�te importan�a inovării �i a agendei digitale pentru dezvoltarea economică �i crearea de locuri de muncă în Europa �i subliniază că ar trebui acordată o aten�ie deosebită noilor competen�e, precum competen�ele informatice �i cele legate de capacitatea antreprenorială; subliniază că priorită�ile Agendei digitale �i pentru cercetare �i inovare sunt elemente esen�iale pentru o dezvoltare durabilă în Europa �i reaminte�te importan�a anumitor programe, cum ar fi Institutul European de Inovare �i Tehnologie, care contribuie la acest obiectiv;

  14. î�i exprimă convingerea, în contextul depresiunii economice mondiale, că UE ar trebui să î�i concentreze eforturile pe sprijinirea activă a tehnologiilor inovato

Search related