of 1/1
De ce nu avem autostrãzi oraºul administraþie Colac de salvare pentru Cluj Arena Pe autostrada Turda - Sebeº existã încã sectoare importante fãrã autorizaþie de construire ºi unii specialiºti susþin cã existã tronsoa- ne pe care, dacã nu se va lucra în trei schimburi, la foc continuu, nu vor putea fi terminate în termenul impus de condiþiile accesãrii fondurilor europene. Pe tronsonul Gilãu - Nãdãºel autostrada A3 s-a blocat într-o pãdure pentru care nu existã autorizaþie de mediu pentru defriºare. În plus, încã nu s-a gãsit un constructor pentru un pod peste Someº, care sã lege tronsonul lui Umbrãrescu de restul autostrãzii. Pe tronsonul Suplacu de Barcãu - Borº partene- rii asocierii care a câºtigat licitaþia nu se mai înþeleg ºi, deocamdatã, n-au fost capabili sã elaboreze un proiect conform caietului de sarcini. 6 3 ziuadecj.ro FONDAT ÎN 2004, NR. 3075, MARÞI 27 OCTOMBRIE 2015, 12 PAGINI, PESTE 45.000 DE CITITORI / EDIÞIE PRINT + ONLINE, PREÞ 1 LEU Piaþa Mihai Viteazul, decoratã pentru sãrbãtori sport Marius Popescu, demis de la “U”! Antrenorul Universitãþii a fost îndepãrtat de pe banca tehnicã de conducerea clubului la doar douã zile dupã ce a realizat surpriza campionatului, învingând în deplasare liderul seriei a doua din liga secundã, FCM Baia Mare. Marius Popescu a fost anunþat deja de Marieta Anastasescu, administratorul judiciar, cã “U” nu mai are nevoie de serviciile sale. Conducerea clubului a demarat deja negocierile pentru aducerea unui alt antrenor. În pole-position se aflã Mihai Teja, care a mai stat pe banca “ªepcilor roºii” în sezonul trecut, dar a plecat de la cârma echipei în septembrie, într-un moment în care echipa se afla pe locul 9 în Liga 1, cu 8 puncte. “Am plecat în urma unor discuþii cu domnul Walter. Nu e nici o demisie, nici o demitere. Pur ºi simplu aºa am ajuns la concluzia cã e mai bine pentru ambele pãrþi ºi am hotãrît de comun acord sã reziliem”, declara la acea vreme Mihai Teja. Marius Popescu lasã echipa pe locul 10 în clasament, cu 10 puncte strânse în 10 etape. (D.S.) 9 Reprezentantul clujean al partidului de guvernãmânt, Remus Lãpuºan, ºeful PSD Cluj, pune blocarea mai tuturor proiectelor sau ºantierelor nefinalizate pe seama lipsei de experienþã a autoritãþilor statului care ar fi depãºite de numãrul prea mare de fronturi de lucru deschise.

Pag 1 Ziuadecj 27 Octombrie

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prima pagina

Text of Pag 1 Ziuadecj 27 Octombrie

 • DDee ccee nnuu aavveemm aauuttoossttrrzzii

  ora

  ul

  administraie

  CCoollaacc ddee ssaallvvaarreeppeennttrruu CClluujj AArreennaa

  Pe autostrada Turda - Sebe existnc sectoare importante frautorizaie de construire i uniispecialiti susin c exist tronsoa-ne pe care, dac nu se va lucran trei schimburi, la foc continuu,

  nu vor putea fi terminate ntermenul impus de condiiileaccesrii fondurilor europene.Pe tronsonul Gilu - Ndelautostrada A3 s-a blocat ntr-opdure pentru care nu exist

  autorizaie de mediu pentrudefriare. n plus, nc nu s-agsit un constructor pentru unpod peste Some, care s legetronsonul lui Umbrrescu derestul autostrzii. Pe tronsonul

  Suplacu de Barcu - Bor partene-rii asocierii care a ctigat licitaianu se mai neleg i, deocamdat,n-au fost capabili s elaborezeun proiect conform caietuluide sarcini. 6

  3

  ziua

  dec

  j.ro

  FONDAT N 2004, NR. 3075, MARI 27 OCTOMBRIE 2015, 12 PAGINI, PESTE 45.000 DE CITITORI / EDIIE PRINT + ONLINE, PRE 1 LEU

  PPiiaaaa MMiihhaaiiVViitteeaazzuull,,ddeeccoorraatt ppeennttrruussrrbbttoorrii

  sport

  MMaarriiuuss PPooppeessccuu,,ddeemmiiss ddee llaa UU!! Antrenorul Universitii a fostndeprtat de pe banca tehnic deconducerea clubului la doar douzile dup ce a realizat surprizacampionatului, nvingnd n deplasareliderul seriei a doua din liga secund,FCM Baia Mare. Marius Popescua fost anunat deja de MarietaAnastasescu, administratorul judiciar,c U nu mai are nevoie de serviciilesale. Conducerea clubului a demaratdeja negocierile pentru aducereaunui alt antrenor. n pole-positionse afl Mihai Teja, care a mai statpe banca epcilor roii n sezonultrecut, dar a plecat de la crmaechipei n septembrie, ntr-un momentn care echipa se afla pe locul 9 nLiga 1, cu 8 puncte. Am plecat nurma unor discuii cu domnul Walter.Nu e nici o demisie, nici o demitere.Pur i simplu aa am ajuns la concluziac e mai bine pentru ambele prii am hotrt de comun acord sreziliem, declara la acea vremeMihai Teja. Marius Popescu lasechipa pe locul 10 n clasament,cu 10 puncte strnse n 10etape. ((DD..SS..))

  9

  RReepprreezzeennttaannttuull cclluujjeeaann aall ppaarrttiidduulluuii ddee gguuvveerrnnmmnntt,, RReemmuussLLppuuaann,, eeffuull PPSSDD CClluujj,, ppuunnee bbllooccaarreeaa mmaaii ttuuttuurroorr pprrooiieecctteelloorrssaauu aannttiieerreelloorr nneeffiinnaalliizzaattee ppee sseeaammaa lliippsseeii ddee eexxppeerriieenn aa aauuttoorriittiilloorrssttaattuulluuii ccaarree aarr ffii ddeeppiittee ddee nnuummrruull pprreeaa mmaarree ddee ffrroonnttuurrii ddee lluuccrruu ddeesscchhiissee..

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice