Panduan kemudahan cuti

  • View
    2.161

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Panduan kemudahan cuti

PANDUANPENGURUSAN KEMUDAHAN CUTI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

PANDUAN PENGURUSAN KEMUDAHAN CUTI

Diterbitkan oleh: Kementerian Pelajaran Malaysia Hakcipta Terpelihara Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 12 November 2009

Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 1 - 5 & 14, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Malaysia Tel : +603-8884 6000 Faks : +603-8884 7824 Laman web : www.moe.gov.my

PANDUAN PENGURUSAN KEMUDAHAN CUTI

SETIAUSAHA BAHAGIANBAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i

Kata-Kata AluanAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya membolehkan Bahagian ini menerbitkan sebuah buku Panduan Pengurusan Kemudahan Cuti yang memperincikan kemudahan-kemudahan cuti yang diperuntukkan kepada pegawai yang berkhidmat di Kementerian ini. Penerbitan buku ini adalah sebagai suatu dokumen rujukan yang menjadi panduan kepada semua warga Kementerian terutama pengurus-pengurus sumber manusia di Kementerian Pelajaran Malaysia dalam melaksanakan tugas berkaitan pemberian kemudahan cuti kepada pegawai yang berkaitan. Adalah diharapkan dengan terbitnya buku ini akan dapat membantu pengurus sumber manusia di Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Selain itu, buku ini juga dapat memberi pendedahan kepada penjawat awam yang berkhidmat di Kementerian Pelajaran Malaysia dalam memahami perkara-perkara penting yang berkaitan dengan pemberian kemudahan cuti oleh pihak Kerajaan. Akhir kata, saya bagi pihak seluruh warga Bahagian Pengurusan Sumber Manusia merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas segala kerjasama yang diberikan oleh semua pihak sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dalam menghasilkan buku ini. Semoga usaha penambahbaikan ini dapat meningkatkan kecemerlangan pengurusan sumber manusia di Kementerian Pelajaran Malaysia. Wassalam.

KHALID BIN ABU BAKAR Tarikh: 12 November 20091MALAYSIA. RAKYAT DIDAHULUKAN. PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

PANDUAN PENGURUSAN KEMUDAHAN CUTI

Jawatankuasa PenyediaanPanduan Pengurusan Kemudahan Cuti Kementerian Pelajaran Malaysia

PENASIHAT

:

iiPENGERUSI :

Encik Khalid bin Abu Bakar Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Puan Faridatul Akmar binti Mat Taib Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Perkhidmatan Encik Azmi bin Abdul Latip Ketua Penolong Setiausaha Unit Saraan, Kemudahan Dan Hubungan Kesatuan Cik Norhazah binti Sahar Cik Puteri Farah Nadiah binti Zulkii Puan Wan Zaleha binti Wan Mahayudin Puan Rokiah binti Md. Top Puan Zainor binti Ismail Cik Nor Azimah binti Abas Puan Che Hawa binti Abu Bakar Puan Zuhrah binti Abdul Raof Faiz Puan Robitah binti Ramli

TIMBALAN PENGERUSI

:

AHLI JAWATANKUASA

:

Sekalung PenghargaanPuan Junaidah binti Ismail Puan Fara Azlina binti Abd. Rahim Puan Noor Hashimah binti Abdul Hamid Encik Muhamad Shaq bin Abdul Malek Puan Nor Azira binti Zamri

PANDUAN PENGURUSAN KEMUDAHAN CUTI

KANDUNGAN

MUKA SURAT i ii iii 1 3

Kata-Kata Aluan Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jawatankuasa Penyediaan Kandungan BAHAGIAN I PENGENALAN TAFSIRAN CUTI KERANA PERKHIDMATAN 2.1 2.2 2.3 2.4 BAHAGIAN III Cuti Rehat Cuti Rehat Khas Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji

iii

BAHAGIAN II

5 10 12 15

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Cuti Sakit Cuti Sakit Lanjutan Cuti Kerantina Cuti Bersalin Cuti Kecederaan Cuti Tibi, Kusta Dan Barah 19 21 25 27 30 33

BAHAGIAN IV

CUTI TANPA REKOD 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 Cuti Gantian 39 Cuti Latihan Pasukan Sukalera 42 Cuti Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan 45 Cuti Lain-Lain Kursus 48 Cuti Latihan Syarikat Kerjasama 50 Cuti Masuk Peperiksaan 52 Cuti Mesyuarat Persatuan Ikhtisas 54 Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga / Sukan 56 Cuti Menyertai Rombongan Kebudayaan Dan 59 Pertandingan Bulan Bahasa Kebudayaan Cuti Isteri Bersalin Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat Cuti Menghadiri Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan/ Majlis Bersama Jabatan Cuti Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Khidmat NegaraPANDUAN PENGURUSAN KEMUDAHAN CUTI

iv

4.10 Cuti Isteri Bersalin 4.11 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat 4.12 Cuti Menghadiri Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan/ Majlis Bersama Jabatan 4.13 Cuti Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Khidmat Negara 4.14 Kemudahan Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Yang Disapina Untuk Hadi Di Mahkamah Sebagai Saksi Atau Memberi Keterangan Pakar BAHAGIAN V LAIN-LAIN CUTI 5.1 Cuti Haji 5.2 Cuti Kursus Sambilan Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi Dalam Negara 5.3 Cuti Berkhusus 5.4 Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan 5.5 Cuti Menjaga Anak 5.6 Lampiran 5 5.7 Lampiran 6 BAHAGIAN VI PENUTUP

61 63 65 67 69

71 73 76 79 82 85 86 89

PANDUAN PENGURUSAN KEMUDAHAN CUTI

BAHAGIAN I

PENGENALAN 1.1 Pemberian kemudahan cuti kepada anggota perkhidmatan awam telah mula diperkenalkan melalui Perintah Am Bab C 1957. Seterusnya pada tahun 1974, pihak Kerajaan telah meminda Perintah Am tersebut bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa melalui Perintah Am Bab C 1974. Peruntukan cuti di bawah Perintah Am Bab C 1974 telah dikeluarkan di bawah kuasa Yang Dipertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan Persekutuan yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 1974. Walau bagaimanapun, peraturan-peraturan ini juga telah dipinda dari semasa ke semasa melalui Pekeliling Perkhidmatan atau Surat Pekeliling Perkhidmatan bagi tujuan penambahbaikan. Kerajaan telah menyediakan kemudahan cuti untuk dinikmati oleh anggota perkhidmatan awam dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti pegawai awam di samping dapat menyelesaikan urusan peribadi pegawai. Sungguhpun begitu, pemberian kemudahan cuti yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota perkhidmatan awam bukanlah merupakan hak seseorang pegawai berkenaan tetapi ia adalah satu (1) keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan sebagai pengiktirafan ke atas perkhidmatan yang diberikan. Oleh yang demikian, kemudahan cuti yang diberikan hendaklah digunakan dengan sebaik mungkin dengan mematuhi peraturan sedia ada yang berkuat kuasa. Cuti mengikut Perintah Am Bab C 1974 ditafsirkan sebagai sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Ini bermakna pegawai yang menggunakan kemudahan cuti masih lagi merupakan seorang penjawat awam dan tertakluk kepada peraturan-peraturan yang berkuat kuasa yang perlu dipatuhi. Dalam konteks penjawat awam yang berkhidmat di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), kemudahan cuti terbahagi kepada empat (4) kategori yang utama seperti berikut: 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 Cuti Kerana Perkhidmatan; Cuti Atas Sebab Perubatan; Cuti Tanpa Rekod; dan Lain-lain Cuti.

1.2

1

1.3

1.4

Selain itu juga, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang berkhidmat di KPM yang melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran layak diberi kemudahan Cuti Rehat Khas (CRK) sebagaimana Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005. Pemberian CRK kepada

PANDUAN PENGURUSAN KEMUDAHAN CUTI

BAHAGIAN I

PPP adalah disebabkan mereka telah menikmati cuti penggal persekolahan di samping waktu bekerja yang berbeza dengan penjawat awam yang lain. 1.6 Secara kesimpulannya, kemudahan cuti yang diberikan kepada penjawat awam telah dijelaskan secara terperinci dan diterjemahkan melalui penerbitan buku ini. Semua warga KPM diharap dapat memanfaatkan buku ini untuk meningkatkan kefahaman dan pengetahuan dalam pengurusan cuti serta memastikan kemudahan cuti dilaksanakan secara cekap dan teratur.

2

PANDUAN PENGURUSAN KEMUDAHAN CUTI

BAHAGIAN I

TAFSIRAN i) Cuti bermakna sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenar meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja; Cuti Rehat bermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun dari bulan Januari hingga Disember; Cuti Sakit bermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan dan dengan mengemukakan sijil sakit dari pegawai perubatan kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima dan diberi kerana sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh; Ketua Jabatan bermakna Setiausaha Bahagian/Pengarah Bahagian, Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri, Pegawai Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar yang mana berkenaan; Kuasa Tertentu bermakna Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia; Perkhidmatan yang melayakkan bermakna perkhidmatan yang diambilkira bagi mengira kelayakan mendapat cuti terdiri dari masa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit (bagi guru yang mengajar termasuk cuti sekolah); Perkhidmatan yang tidak melayakkan bermakna tempoh-tempoh yang tidak diambilkira terdiri dari cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar; Pegawai bermakna Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Sokongan (AKS); Keluarga Pegawai bermakna suami, isteri dan anak-anak (kandung, tiri, angkat yang sah di sisi undang-undang); Sanak-saudara bermakna adik-beradik, ibu-bapa dan lain-lain saudara-mara yang rapat kepada pegawai (ibu-bapa mertua dan datuk, nenek pegawai sahaja); dan Sijil Sakit bermakna sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh pegawai perubatan Kerajaan atau Lembaga Perubatan