of 45 /45
Hakcipta Terpelihara UPP Page 1 of 45 PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM, SELANGOR GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Cetakan Pertama April, 2008

Panduan Projek Tahun Akhir

Embed Size (px)

DESCRIPTION

panduan

Text of Panduan Projek Tahun Akhir

Page 1: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 1 of 45

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM, SELANGOR

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

Cetakan Pertama April, 2008

Page 2: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 2 of 45

ISI KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN .....................................................................................................................6

1.1 Objektif ..................................................................................................................6

1.2 Prosedur Pelaksanaan..........................................................................................6

2.0 SKOP PROJEK ....................................................................................................................7

2.1 Pemilihan Tajuk PTA.............................................................................................7

2.2 Kriteria Pemilihan Tajuk PTA ...............................................................................8

2.3 Kriteria PTA Setiap Bahagian / Kursus................................................................8

3.0 KERTAS CADANGAN (PROPOSAL).................................................................................10

3.1 Objektif Penyediaan Kertas Cadangan Projek (Project Proposal)...................10

3.2 Format Kertas Cadangan ...................................................................................10

4.0 BUKU LOG.........................................................................................................................11

4.1 Format .................................................................................................................11

5.0 PENYEDIAAN LAPORAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA) ...............................................12

5.1 Muka Hadapan Kulit Laporan PTA.....................................................................12

5.2 Kertas dan Percetakan Laporan ........................................................................12

5.4 Ukuran Ruang (margin) dan Jarak (spacing) Isi Kandungan Laporan PTA....13

5.5 Format dan Susunan Laporan PTA ...................................................................14

5.6 Tajuk PTA di Muka Hadapan ..............................................................................15

5.7 Abstrak ................................................................................................................15

5.8 Pengenalan..........................................................................................................15

5.9 Senarai Bahan dan Peralatan (Apendiks)..........................................................15

5.10 Kajian Lapangan (Literature Review) ................................................................15

Page 3: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 3 of 45

5.11 Kajian Pelaksanaan Kerja: .................................................................................16

5.12 Pengujian.............................................................................................................16

5.13 Kesimpulan .........................................................................................................17

5.15 Rujukan ...............................................................................................................17

5.16 Apendiks / Lampiran...........................................................................................18

5.17 Salinan dan Penyerahan.....................................................................................18

5.18 Tarikh Akhir Penyerahan Laporan Projek .........................................................19

6.0 PERSEMBAHAN PTA ........................................................................................................19

6.1 Kriteria Pembentangan PTA...............................................................................19

6.2 Masa Pembentangan PTA ..................................................................................20

7.0 PENILAIAN PTA.................................................................................................................20

8.0 PENUTUP...........................................................................................................................21

9.0 PANDUAN UMUM LAPORAN PROJEK AHKIR ................................................................21

10.0 APENDIKS..........................................................................................................................22

LAMPIRAN A � Contoh Kulit Laporan .................................................................................23

LAMPIRAN B � Contoh Tulang Tepi Kulit Laporan..............................................................24

LAMPIRAN C � Contoh Muka Hadapan Tajuk PTA.............................................................25

LAMPIRAN D � Contoh Pengakuan Pengarang..................................................................26

LAMPIRAN E � Contoh Perakuan .......................................................................................27

LAMPIRAN F � Contoh Penghargaan .................................................................................28

LAMPIRAN G � Contoh Abstrak..........................................................................................29

LAMPIRAN H � Contoh Abstract .........................................................................................30

LAMPIRAN I � Contoh format Laporan PTA........................................................................31

Page 4: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 4 of 45

LAMPIRAN J � Contoh format Laporan PTA.......................................................................32

LAMPIRAN K � Daftar Jadual..............................................................................................33

LAMPIRAN L � Daftar Rajah ...............................................................................................34

LAMPIRAN M � Daftar Simbol.............................................................................................35

LAMPIRAN N � Daftar Plat / Gambar..................................................................................36

LAMPIRAN O � Daftar Lampiran.........................................................................................37

LAMPIRAN P � Contoh Rujukan .........................................................................................38

LAMPIRAN Q � Contoh Borang Penilaian Persembahan PTA ............................................42

LAMPIRAN R � Contoh Skema Pemarkahan PTA ..............................................................43

Page 5: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 5 of 45

DEFINISI PENERANGAN

PTA Projek Tahun Akhir

LSK Latihan Sambil Kerja

P � PTA Penyelaras Pojek Tahun Akhir

PY � PTA Penyelia Projek Tahun Akhir

PP � PTA Pegawai Penilai Projek Tahun Akhir

DKM Diploma Kemahiran Malaysia

DT Diploma Teknologi

Page 6: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 6 of 45

1.0 PENGENALAN Pelaksanaan Projek Tahun Akhir (PTA) adalah bagi pelajar-pelajar semester akhir

(Semester 6) Diploma Kemahiran Malaysia (DKM). Para pelajar diberikan tempoh selama

tiga (3) bulan untuk menyempurnakan PTA mereka sebaik kembali ke institut dari

menyelesaikan Latihan Sambil Kerja (LSK) mereka.

PTA akan memberi pelajar peluang untuk mempraktikkan pengetahuan teori mereka

untuk cuba mencari penyelesaian kepada masalah-masalah dalam bidang kejuruteraan.

Para pelajar akan dinilai dari segi kemahiran merekabentuk, mengendalikan mesin,

menyelesaikan masalah, dan melaksanakan kerja-kerja pengurusan teknikal yang telah

dikuasai.

Penyediaan laporan PTA adalah sangat penting. Ia dilaksanakan sebagai memenuhi

salah satu syarat penganugerahan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma

Teknologi (DT).

1.1 Objektif

Tujuan pelaksanaan PTA ini adalah untuk :

i) menguji kemahiran para pelajar dalam mengaplikasi kemahiran yang telah

dikuasai

ii) mencari penyelesaian kepada permasalahan kejuruteraan yang dihadapi

iii) memperkenalkan pelajar dengan kaedah dan prosedur kajian, pengumpulan data

dan maklumat, dan juga pembentangan hasil projek

iv) memupuk sikap berdikari pelajar sewaktu proses menyempurnakan PTA

v) melatih pelajar dalam membuat pembentangan bagi hasil PTA

1.2 Prosedur Pelaksanaan

Setiap projek akan dilaksanakan secara individu atau kumpulan (maksimum 5 pelajar)

berdasarkan jenis kajian atau bentuk projek yang dilaksanakan. Untuk projek

berkumpulan, skop tugasan bagi setiap ahli kumpulan hendaklah dinyatakan dengan jelas.

1.2.1 Jumlah Jam Kredit Peruntukan jumlah jam kredit bagi PTA adalah 5 jam kredit.

Page 7: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 7 of 45

1.2.2 Tempoh Pelaksanaan

Tempoh pelaksanaan PTA adalah selama tiga (3) bulan semasa Semester Enam (6)

pelajar. Pelajar dikehendaki membentangkan kertas cadangan projek akhir mereka pada

Semester Lima (5).

Pelaksanaan PTA hendaklah dimaklumkan kepada Penyelia Projek dari masa ke semasa.

Bagi projek yang tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan, pelajar diberi

tempoh tambahan bergantung kepada Penilai PTA.

1.2.3 Penyelia Projek (PY � PTA)

Setiap projek akan diselia dan dipantau oleh seorang tenaga pengajar sepanjang

perjalanan dan pelaksanaan PTA dari masa ke semasa supaya segalanya berjalan lancar.

2.0 SKOP PROJEK

Pelajar digalakkan membuat perbincangan dan mendapatkan pandangan dari tenaga

pengajar sebelum menetapkan jenis projek yang akan dibangunkan. Ini turut bergantung

kepada kebolehan pelajar, kegunaan projek, skop kajian yang bersesuaian dan realistik,

berdaya saing serta mempunyai nilai-nilai komersil bagi tujuan pemasaran (jika ada) dan

beberapa lagi perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum keputusan muktamad dibuat.

2.1 Pemilihan Tajuk PTA

Terdapat dua jenis projek yang boleh dibangunkan, iaitu:

a) Projek Jenis Nyata

b) Projek Jenis Kajian

2.1.1 Projek Jenis Nyata

Projek Jenis Nyata merujuk kepada produk atau perisian yang dibangunkan mengikut

kaedah-kaedah yang sesuai. Pembangunan projek jenis ini perlulah mengabungkan

teknologi-teknologi baru dan tidak meniru sebarang ciri-ciri produk yang sedia ada di

pasaran. Perbandingan antara produk sedia ada dengan projek yang hendak dibangunkan

perlu ditunjukkan dengan jelas beserta kajian dan sokongan data.

Projek jenis ini boleh merujuk kepada penyelesaian sesuatu masalah yang mungkin wujud

sama ada di institut mahupun industri. Kaedah pembangunan dan pengujian ke atas

Page 8: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 8 of 45

projek yang dibangunkan perlu dinyatakan dengan jelas dan terperinci berserta sokongan

data, analisa dan bukti-bukti yang berkenaan dengan projek (ditunjukkan dalam bentuk

gambar foto).

2.1.2 Projek Jenis Kajian

Projek Jenis Kajian pula merujuk kepada kemahiran dalam membuat kajian tentang

permasalahan, pengurusan teknikal, teknologi-teknologi baru, simulasi dan sebagainya

yang berkaitan. Hasil kajian hendaklah disertakan sebagai bukti seperti dokumen-

dokumen yang dibangunkan, borang soal selidik, senarai semak dan sebagainya.

2.2 Kriteria Pemilihan Tajuk PTA

2.2.1 Semua projek-projek yang dibangunkan mestilah berpandukan kehendak industri

(industry driven) dan boleh dikomersilkan jika sesuai.

2.2.2 Projek-projek juga boleh mempunyai nilai-nilai �future upgrade� yang mana boleh

dibuat penambahsuaian bagi meningkatkan lagi kualiti projek tersebut.

2.2.3 Semua hasil cipta projek hendaklah asli. Adalah menjadi SATU KESALAHAN jika

didapati pelajar meniru atau menciplak hasil dari mana-mana pihak. Pelajar akan

GAGAL sekiranya melakukan kesalahan yang tersebut di atas.

2.2.4 Pemilihan tajuk projek boleh dilakukan dengan memilih tajuk yang disarankan oleh

tenaga pengajar atau pilihan tajuk pelajar sendiri jika mendapat persetujuan dari

tenaga pengajar atau penyelia.

2.3 Kriteria PTA Setiap Bahagian / Kursus

Bahagian / Kursus Kriteria PTA yang perlu ada

1. DTE a) Penggunaan Litar Elektronik � Analog dan

Digital

b) Pengaturcaraan � PLC, PC, Visual Basic,

C++

c) Sistem atau Aplikasi

2. DEK a) AC Power Supply/Power Generator

b) Penggunaan motor

3. DTC a) Penggunaan Software

b) Aplikasi Pengaturacaraan atau

Page 9: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 9 of 45

Bahagian / Kursus Kriteria PTA yang perlu ada

c) Network

4. DPP a) Elemen sistem asas penyejukbekuan &

penyamanan udara (cth: compressor,

condenser)

b) Elemen litar elektrik dan komponen

mekanikal

5. DTK a) Analisa pengurusan projek

b) Penggunaan peralatan atau mesin fabrikasi

c) Penggunaan lukisan kejuruteraan

(AUTOCAD)

d) Kaedah membentuk / fabrikasi projek (cth:

template, bending, welding, rivet dan cutting)

6. DTM a) Pergerakan mekanikal

b) Mempunyai elemen kuasa elektrik

c) Elemen elektronik

d) Pengaturcaraan � PLC, PIC

7. DJK Projek Jenis Kajian

a) Kajian permasalahanserta penyelesaian bagi

peningkatan (Quality Improvement Activities),

pemulihan (remedy) dan pelaksanaan

(implementation) kualiti produk / perkhidmatan

b) Skop kajian berkaitan pengurusan kualiti

termasuk standard kebangsaan dan

antarabangsa. Contoh MS ISO9000:2000,

ISO/TS, ISO14000 dan lain-lain.

Projek Model Nyata

a) Produk yang ada kaitan dengan aktiviti

pemeriksaan, pengukuran, atau �calibration�

b) Proses penghasilan projek melibatkan aktiviti

�manufacturing process�, �inspection and

testing�, �design development�, dan �metrology�

7. DTP a) Pergerakan mekanikal atau stastik

b) Gabungan proses pemesinan (80%) dan

Page 10: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 10 of 45

Bahagian / Kursus Kriteria PTA yang perlu ada

kimpalan (20%)

c) Analisis bahan menggunakan CAD/CAM

d) Rekabentuk perlu menggunakan perisian

CAD.

3.0 KERTAS CADANGAN (PROPOSAL)

Semua kertas cadangan hendaklah disediakan di akhir Semester 5. Kertas cadangan

yang telah diluluskan akan diserahkan kepada Penyelia Projek yang telah dilantik oleh

Penyelaras PTA untuk tujuan penilaian awal bagi melihat akan keberkesanan projek

tersebut.

3.1 Objektif Penyediaan Kertas Cadangan Projek (Project Proposal)

Tujuan penyediaan cadangan adalah untuk:

i) membentangkan idea dan cadangan PTA

ii) memastikan kesesuaian projek untuk dilaksanakan

iii) menekankan kepentingan komitmen pelajar dengan Penyelia Projek

iv) melengkapkan sebahagian syarat PTA

3.2 Format Kertas Cadangan

Pelajar diminta menyediakan kertas cadangan mereka mengikut format yang

telah ditetapkan.

Kertas cadangan hendaklah disediakan dan ditaip di atas kertas A4 berwarna putih

dengan berat sekurang-kurangnya 80 gram dan mengikut ciri-ciri yang ditetapkan berikut.

a) Jenis tulisan : Arial b) Saiz tulisan: 12 pt c) Jarak perenggan (spacing) : 1.5 lines

d) Tajuk : 14 pt, bold

e) Sub-tajuk : 12 pt , bold

Kertas cadangan juga dikehendaki memuatkan perkara-perkara berikut:

a) Muka Depan

b) Kandungan dengan mukasurat

c) Abstrak

Page 11: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 11 of 45

d) Pengenalan

e) Isi kandungan

f) Penutup

3.2.1 Isi Kandungan

Kertas cadangan PTA perlulah merangkumi perkara-perkara berikut:

a) Tajuk

b) Senarai nama individu / ahli kumpulan

c) Nama penyelia

d) Sinopsis

e) Pengenalan projek

f) Objektif

g) Konsep

h) Faedah jangkaan

i) Rujukan

j) Lain-lain dokumen sokongan

4.0 BUKU LOG

Setiap pelajar diwajibkan merekod segala pembangunan dan perjalanan PTA di di dalam

buku log. Tujuan Buku Log dibangunkan adalah sebagai rujukan Penyelia bagi

memastikan kelancaran PTA dan pencapaian pelajar dari masa ke semasa. Setiap nota,

aktiviti dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan pelajar akan diperiksa dan

ditandatangani penyelia.

4.1 Format

Pelajar menyimpan data dan rekod berkaitan PTA mereka berdasarkan butiran-butiran

yang ditetapkan.

4.1.1 Format kandungan buku log

Format kandungan buku log untuk aktiviti harian adalah seperti berikut:

Tarikh: __________________

Masa: __________________

Tempat: __________________

Rujukan (buku, jurnal, majalah, �website�), nota, dll: _______________

_________________________________________________________

Page 12: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 12 of 45

4.1.2 Format muka surat depan

Tajuk : ____________________________________________

Bahagian: ____________________________________________

Penyelia: ____________________________________________

Tempoh: __________________________

Sesi/semester: ____________________

5.0 PENYEDIAAN LAPORAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)

Pelajar dikehendaki mengemukakan 2 salinan Laporan Projek Tahun Akhir (kulit keras

berwarna biru tua dan dijilid dengan PVC atau bahan yang sama) kepada institut ini untuk

diedarkan kepada:-

1) P � PTA

2) Pusat Sumber

3) Simpanan Pelajar Sendiri (sekiranya perlu)

bagi tujuan pengrekodan.

5.1 Muka Hadapan Kulit Laporan PTA

Tajuk, nama pengarang, sesi, kursus dan institut muka hadapan salinan kulit keras

hendaklah ditaip dengan huruf besar tebal dalam warna emas (bold gold). Rujuk

Lampiran A (format muka hadapan kulit laporan PTA) dan Lampiran B (format tulang

kulit laporan PTA).

5.2 Kertas dan Percetakan Laporan

Saiz kertas yang ditetapkan adalah kertas A4 berwarna putih dan berat ialah 80 gram.

Berat kertas yang kurang daripada garis panduan yang ditetapkan adalah tidak diterima

sama sekali. Bagi tujuan percetakan, �printer laser� atau �High Quality Printer� adalah

dicadangkan. Jika terdapat bahan cetakan melebihi saiz A4, ia boleh difotokopi kepada

salinan lebih kecil tetapi tdak kurang daripada 50% saiz asal cetakan.

5.2.1 Had Maksimum / Minimum Mukasurat

Had maksimum laporan projek akhir mesti tidak melebihi 100 mukasurat termasuk isi

muka hadapan, isi kandungan, lampiran, jadual, gambarajah dan lain-lain illustrasi.

Page 13: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 13 of 45

Manakala had minimum mukasurat laporan projek akhir mesti tidak kurang daripada 50

mukasurat.

5.2.2 Penjilidan

Kulit Keras : Apabila menjilid Laporan PTA, satu helaian kosong hendaklah mendahului

muka surat bertaip yang pertama, dan satu helaian kosong juga dilampirkan sebelum kulit

belakang laporan.

5.2.3 Bahasa

Laporan PTA boleh ditulis sama ada di dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia

(keseluruhannya). Tidak boleh dicampuradukkan kedua-dua bahasa. Jika terdapat

perkataan yang tidak boleh diterjemah di dalam Bahasa Malaysia, ia boleh ditulis di dalam

tulisan jenis �italic�.

5.4 Ukuran Ruang (margin) dan Jarak (spacing) Isi Kandungan Laporan PTA

Untuk tujuan penjilidan dan kekemasan, jarak minimum bagi ruang tepi muka surat untuk

setiap helaian laporan adalah seperti berikut:

Atas - 20mm

Bawah - 40mm

Kanan - 25mm

Kiri - 40 mm

Laporan hendaklah ditaip dalam 1.5 line spacing, dijustifikasi (justify) dan bahagian-

bahagian yang lazim seperti jadual dibenarkan menggunakan satu jarak (single spacing).

5.4.1 Nombor Muka Surat

Nombor muka surat hendaklah mempunyai jarak minimum sekurang-kurangnya 15mm

daripada hujung bawah muka surat. Setiap halaman muka surat kecuali tajuk Muka

Hadapan Laporan sebelum muka surat Isi Kandungan harus dinomborkan. Ia mesti

bermula dengan huruf kecil jenis Roman (i, ii , iii).

Page 14: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 14 of 45

5.4.2 Saiz huruf Jenis tulisan yang disyorkan adalah �Arial� bersaiz 12 pt. Tajuk bab 14 pt, bold. Sub-

tajuk di dalam bab 12 pt, bold. Singkatan-singkatan perkataan adalah tidak dibenarkan

sama sekali di buat di dalam laporan.

5.4.3 Bahan Ilustrasi

Bahan illustrasi asal seperti pelan, gambarajah dan lain-lain hendaklah disertakan di

dalam saiz sebenar. Gambar hitam-putih atau warna boleh dikategorikan sebagai bahan

illustrasi dan boleh diterima.

5.4.4 Pembetulan

Pembetulan kepada kesalahan seperti ejaan, perubahan ayat atau data haruslah dibuat

dengan cermat dan kemas. Penggunaan pemadam cecair adalah tidak dibenarkan sama

sekali. Oleh yang demikian adalah disarankan pelajar agar menghantar salinan draf

kepada Penyelia bagi tujuan penyemakan sebelum menghantar salinan sebenar (finalize

copy) untuk tujuan percetakan.

5.5 Format dan Susunan Laporan PTA Format laporan haruslah mempunyai tiga (3) seksyen. (a) Kandungan Awalan

(b) Isi Kandungan

(c) Kandungan Akhir (Bahan-bahan rujukan, lampiran dan lain-lain)

5.5.1 Kandungan Awal (a) Tajuk Muka Hadapan (contents) - Lampiran C

(b) Pengakuan pengarang - Lampiran D

(c) Perakuan penyelia - Lampiran E nombor Roman (i , ii, iii)

(d) Penghargaan - Lampiran F

(e) Abstrak / Abstract - Lampiran G

5.5.2 Isi Kandungan

(f) Isi kandungan - Lampiran H nombor (1 , 2, 3)

Page 15: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 15 of 45

5.5.3 Kandungan Akhir

(g) Daftar jadual - Lampiran I

(h) Daftar rajah - Lampiran J

(i) Daftar simbol - Lampiran K

(j) Daftar plat (gambar) - Lampiran L

(k) Daftar lampiran - Lampiran M

5.6 Tajuk PTA di Muka Hadapan

Muka surat ini hendaklah mengandungi tajuk yang disahkan oleh Jabatan/Unit. Lihat

Lampiran C

5.7 Abstrak

Abstrak hendaklah lengkap dan jelas. Bahagian ini mengemukakan butir-butir penting

mengenai kajian, skop kajian dan kesimpulan-kesimpulan penting yang diperolehi oleh

pelajar. Panjangnya hendaklah di antara 100 hingga 200 perkataan (dalam satu halaman

mukasurat sahaja). Abstrak perlu disediakan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Malaysia

dan Bahasa Inggeris, dalam halaman mukasurat yang berasingan.

5.8 Pengenalan

Pengenalan meliputi perkara yang disiasati, tujuan kajian, satu ringkasan parameter yang

dikaji dan gejala-gejala istimewa. Takrif istilah dan simbol yang digunakan hendaklah

dimasukkan dalam bahagian ini.

5.9 Senarai Bahan dan Peralatan (Apendiks)

Pelajar diminta menyenaraikan keperluan bahan dan peralatan serta harga yang

dianggarkan untuk setiap item.

5.10 Kajian Lapangan (Literature Review)

Kajian ini merujuk kepada kajian perpustakaan yang mana, pelajar adalah dikehendaki

membuat kajian terhadap projek yang sedia ada di pasaran, kelemahan-kelemahan yang

wujud, masalah-masalah yang cuba hendak diselesaikan, teori-teori sokongan dan

sebagainya berkenaan. Pembangunan projek juga boleh merujuk kepada dasar

pembangunan negara seperti Rancangan-rancangan Malaysia (RMK8, RMK9) dan dasar-

dasar kerajaan yang lain.

Page 16: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 16 of 45

5.11 Kajian Pelaksanaan Kerja:

a) Prosedur Kerja beserta gambarajah

Bahagian ini hendaklah mengandungi semua butir cara penyiasatan seperti :

Kajian-kajian Ujikaji : Rekabentuk dan penghuraian mengenai radas, teknik

pengukuran termasuk punca-punca kesilapan dan cara-cara untuk

mengurangkannya, bahan-bahan dan cara-cara mengeluarkan dan menguji contoh-

contoh.

Masalah Teori atau Rekabentuk : Penghuraian mengenai teknik yang digunakan.

Terbitan matematik yang terlalu panjang hendaklah disediakan sebagai lampiran.

Bahagian ini juga hendaklah mengandungi senarai ujian-ujian yang telah dilakukan.

5.12 Pengujian

a) Senarai alatan pengujian

b) Kaedah pengujian dan kalibrasi

c) Keselamatan dalam pengujian / langkah berjaga-jaga

d) Peringkat pertama keputusan pengujian dan kalibrasi

e) Peringkat akhir keputusan pengujian

f) Pembaikpulihan dan penyelenggaraan

5.12.1 Keputusan

Bergantung berapa banyak maklumat yang hendak dipersembahkan. Bahagian ini

boleh juga dimasukkan di bawah 5.12 atau 5.13. Keputusan lazimnya diringkaskan

dalam bentuk jadual, rajah dan gambar. Data-data keputusan ujikaji dan cetakan

komputer, jika saiz melebihi A4 boleh dilampirkan berasingan di dalam fail.

5.12.2 Perbincangan

Bahagian ini merupakan bahagian yang paling kritikal dan hendaklah

mengandungi bahagian-bahagian berikut (tidak semestinya mengikut tertib

berikut):-

a) Penilaian

b) Analisis

c) Tafsiran

d) Kajian Perbandingan

e) Ulasan-ulasan

f) Pertimbangan

Page 17: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 17 of 45

Syor-syor untuk kajian lanjut bagi memperbaiki teknik penyiasatan dinyatakan

dalam bahagian perbincangan.

5.13 Kesimpulan

Kesimpulan Laporan Projek adalah termasuk kepada permasalahan, motivasi dan

cadangan penyelesaian (jika ada). Kesimpulan adalah berdasarkan laporan yang

termaktub di dalam perenggan 5.11 hingga 5.12.

5.14 Cadangan � Berbentuk teknikal dan fakta

Pelajar disarankan memberi cadangan di dalam Laporan PTA berbentuk teknikal dan

fakta. Ia boleh disokong dan ditunjukkan di dalam jadual siri, penerangan teks, dan juga

perbincangan. (Lanjutan dari perenggan 5.12.1 dan 5.12.2)

5.15 Rujukan

Laporan hendaklah disertakan dengan satu senarai tepat rujukan-rujukan yang dipetik

untuk membolehkan pembaca membuat carian dengan tepat. Setiap rujukan yang dipetik

atau diterjemah/diolah di dalam laporan harus dimasukkan di dalam senarai rujukan dan

dinomborkan. Semua petikan yang dibuat oleh penulis atau pengarang hendaklah

disenaraikan.

5.15.1 Berikut adalah beberapa sumber rujukan:

(a) buku;

(b) artikel dari Jurnal; dan

(c) bahan rujukan dari sumber elektronik.

5.15.2 Berikut adalah cara menulis petikan buku:

(a) memaklumkan petikan di dalam bentuk nota kaki(footnote);

(b) petikan berdasarkan sumber rujukan diikuti oleh petikan; dan

(c) menggunakan idea penulis di dalam bentuk teks.

Contoh petikan yang diambil terus dari buku/artikel/web/e-book dan lain-lain dalam bentuk format nota kaki

�Reading is a complex cognitive skill (no one understands it) which we cannot break down

into a series of steps that a teacher can take into a classroom and teach�.

Page 18: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 18 of 45

(Dubin, Eskey and Grabe 1986:5)

Contoh: Ayat Terjemahan / Diolah dari Artikel Penulis To enable learners to view ideas globally and to connect different ideas, Ausubel (1963)

proposes that learners arrange the information in a particular schema.

Setiap senarai rujukan perlu mengikut spesifikasi American Psychological Assosiation

(APA), di mana senarai perlulah disusun mengikut abjad. Setiap baris kedua dan

seterusnya hendaklah dibuat (indent) lima (5) langkauan, seperti yang ditunjukkan dalam

contoh.

5.16 Apendiks / Lampiran

Bahagian ini mengandungi laporan bahan-bahan yang digunakan, di mana ia tidak sesuai

disenaraikan sebagai sebahagian daripada bahagian laporan utama; umpamanya data-

data, butir-butir atau peralatan dan aturcara komputer. Rujuk Lampiran N untuk format

penulisan laporan akhir .

5.17 Salinan dan Penyerahan

Laporan yang menggunakan salinan karbon adalah tidak dibenarkan. Sebaliknya pelajar

dikehendaki membuat salinan fotokopi. Sekiranya pelajar menggunakan pelbagai warna

diatas kertas graf, warna-warna ini hendaklah juga ditunjukkan dalam naskah salinan yang

diserahkan kepada Penyelia Projek.

Page 19: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 19 of 45

5.18 Tarikh Akhir Penyerahan Laporan Projek

Tarikh akhir penyerahan ketiga-tiga salinan Laporan Projek (berkulit keras) bagi semua

pelajar ialah 1 minggu sebelum pelajar menamatkan pengajian.

Salinan-salinan ini mestilah diserahkan kepada Penyelia Projek, Pusat Sumber dan satu

salinan untuk simpanan pelajar(sekiranya perlu). Bentuk kulit keras hendaklah

mengandungi salinan taip asal yang memuaskan (atau salinan fotokopi yang baik).

6.0 PERSEMBAHAN PTA

Berikut adalah penetapan tentang pembentangan projek:

a. Pembentangan PTA kebiasaanya akan diadakan 2 minggu sebelum tamat

pengajian.

b. Pelajar dibenarkan membentang persembahan PTA menggunakan MS Power

Point.

b. Satu salinan laporan (berkulit lembut) perlu disediakan dan dihantar seminggu

sebelum persembahan projek kepada Ketua bahagian / unit.

d. Pelajar dikehendaki menyediakan 4 salinan laporan teknikal berkenaan PTA

semasa pembentangan dijalankan. Laporan tersebut hendaklah diberikan kepada

P-PTA, PY-PTA dan 2 orang PP-PTA .

6.1 Kriteria Pembentangan PTA

Isi kandungan persembahan hendaklah ringkas dan padat, yang mana hanya

memaparkan isi-isi penting persembahan sahaja serta dipersembahkan mengikut turutan.

Pembentangan PTA mestilah merangkumi perkara-perkara seperti berikut:

a) Tajuk projek dan nama kumpulan

b) Kerangka persembahan

c) Pengenalan projek

d) Objektif projek

e) Kelebihan projek

f) Gambarajah 2D dan 3D / struktur program (teknologi komputer sahaja)

g) Cadangan penambahbaikan / masalah-masalah yang dihadapi

h) Penutup / kesimpulan

Page 20: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 20 of 45

6.2 Masa Pembentangan PTA

Masa yang diberikan bagi setiap persembahan adalah 15 minit. Masa untuk demonstrasi

adalah 10 minit, manakala sesi soal jawab selama 5 minit. Setiap kumpulan perlu

mengagihkan masa dengan bijak antara ahli kumpulan bagi setiap penyampaian.

Pengagihan masa boleh berpandukan kepada pembahagian masa seperti dibawah:

a) Persembahan teknikal

- Pengenalan projek

- Kesimpulan dan penutup

b) Demonstrasi Projek

- Sesi soal jawab

7.0 PENILAIAN PTA

Projek tahun akhir ini akan dinilai mengikut format penilaian ISO (BK-T12-01 dan BK-T12-

02 rujuk Lampiran O dan P) yang diterima pakai dalam Sistem CGPA ILJTM dan JPK.

i. Semua projek hendaklah disiapkan dan diuji sepenuhnya sebelum penilaian

dibuat.

ii. Panel-Panel Penilai persembahan projek adalah terdiri daripada satu atau dua

orang wakil ADTEC, seorang wakil JPK, dan seorang wakil industri. (Tertakluk

kepada perubahan)

iii. Kriteria penilaian dan permarkahan PTA adalah merangkumi perkara-perkara

berikut:

a. Laporan Projek

b. Kertas Cadangan Projek

c. Kebolehfungsian dan Pengoperasian Projek

d. Persembahan Projek

e. Komitmen Keseluruhan

iv. Pelajar yang GAGAL PTA akan dibenarkan melaksanakan semula projek tersebut

dengan syarat tidak melebihi tiga (3) kali status Dalam Perhatian sebelum ini.

10 minit

20 minit

Page 21: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 21 of 45

8.0 PENUTUP

Pelaksanaan PTA adalah pentas bagi pelajar untuk mempamerkan keupayaan mereka

dalam mempraktikkan segala ilmu dan kemahiran yang telah dikuasai bagi mengeluarkan

hasil kerja yang bermutu tinggi.

Adalah menjadi harapan institut ini, agar semua graduan yang bakal dilahirkan

mempunyai daya kreativiti, inovasi dan kompetensi yang tinggi dan dapat menyumbang

tenaga untuk menjana sektor perindustrian bagi mempertingkat ekonomi negara ini.

9.0 PANDUAN UMUM LAPORAN PROJEK AHKIR

9.1 Penggunaan pemadam cecair (liquid paper) adalah di LARANG sama sekali.

9.2 Laporan boleh di tulis sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.

Penggunaan bahasa tidak boleh dicampuradukkan. Jika terdapat bahasa yang tidak boleh

diterjemah di dalam Bahasa Malaysia, ia boleh di tulis di dalam tulisan jenis �italic�. 9.3 Laporan di taip dalam jarak 1.5 line spacing.

9.4 Tulisan jenis Arial bersaiz 12 pt. Kepala tajuk 14 pt, bold. Sub-tajuk di dalam bab 12 pt, bold

9.5 Laporan hendaklah disediakan menggunakan kertas putih bersaiz A4, berat 80 gm.

Page 22: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 22 of 45

10.0 APENDIKS

Page 23: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 23 of 45

LAMPIRAN A � Contoh Kulit Laporan

AUTOMATIC STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (AS/RS)

USING PLC Nais

FAHMY BIN MOHD. SALLEH SITI SARAH BT. ALIAS

SESI 1/2006

DIPLOMA TEKNOLOGI MEKATRONIK ADTEC SHAH ALAM

Tajuk - 60 mm

Pengarang- 60 mm

Sesi - 35 mm

Kursus - 60 mm

Dari kiri - 40 mm

Dari kanan - 25 mm

18 pt, bold, huruf besar, single spacing, warna emas

18 pt, bold, warna emas

18 pt , bold , warna emas

18 pt , bold, warna emas

Saiz A4, kulit tebal (PVC- lembut) berwarna biru gelap

Page 24: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 24 of 45

LAMPIRAN B � Contoh Tulang Tepi Kulit Laporan

50 mm

50 mm

Saiz 18 pt, huruf besar, bold , warna emas

Page 25: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 25 of 45

LAMPIRAN C � Contoh Muka Hadapan Tajuk PTA

Laporan Projek yang dikemukakan kepada Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Shah Alam

Bagi memenuhi sebahagian daripada keperluan Diploma Kemahiran Malaysia / Diploma Teknologi Mekatronik

KURSUS TEKNOLOGI MEKATRONIK PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI

(ADTEC) SHAH ALAM Jun 2006

45 mm

AUTOMATIC STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (AS-RS)

USING PLC Nais

Oleh

FAHMY BIN MOHD. SALLEH

50 mm

50 mm55 mm

60 mm Tulisan saiz 18 pt, huruf besar, bold, warna hitam

Tulisan saiz 18 pt, huruf besar, bold, warna hitam

Saiz 14 pt, single spacing, warna hitam

Saiz 14 pt, huruf besar, single spacing, warna hitam

Saiz 14 pt

Saiz 14 pt

Saiz A4, 80 gm berwarna putih

Page 26: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 26 of 45

LAMPIRAN D � Contoh Pengakuan Pengarang

PENGAKUAN PENGARANG

Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat berdasarkan

undang-undang yang termaktub di bawah peraturan Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)

Shah Alam. Ia adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh saya. Projek

ini masih belum dihasilkan oleh mana-mana pihak atau institut untuk mana-mana diploma atau

kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan oleh saya melanggar mana-mana

syarat yang tertera di atas, segala hasil kerja saya akan digagalkan dan didapati sebagai tidak

melengkapkan diploma dan bersetuju untuk dikenakan sebarang tindakan undang-undang di

bawah peraturan Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Shah Alam.

Nama Penulis : �����������

NDP : �����������

Kursus : �����������

Institut : �����������

Tajuk Projek : �����������

Tandatangan : �����������

Tarikh : �����������

Page 27: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 27 of 45

LAMPIRAN E � Contoh Perakuan

PERAKUAN PENYELIA

Saya dengan ini memperakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala yang terkandung di

dalam adalah benar. Projek ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti serta telah memenuhi

segala syarat dan undang-undang di bawah peraturan Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)

Shah Alam bagi tujuan penganugerahan Diploma Teknologi / Diploma Kemahiran Malaysia

Nama Penyelia : ............................................

Tandatangan : ............................................

Tarikh : ............................................

Page 28: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 28 of 45

LAMPIRAN F � Contoh Penghargaan

PENGHARGAAN

Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada Penyelia Projek saya,

En. Rosman b. Mohamad yang telah banyak memberi bimbingan dan nasihat kepada saya untuk

menyiapkan projek ini dengan penuh kesabaran.

Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan

yang kuat sepanjang kajian ini dijalankan. Kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang secara

langsung atau tidak dalam memberikan idea-idea dan cadangan. Segala tunjuk ajar, nasihat dan

panduan tidak akan saya lupakan.

Semoga kajian yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari tuhan.

Sekian

Page 29: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 29 of 45

LAMPIRAN G � Contoh Abstrak

ABSTRAK

Sistem Penyimpanan dan Penghantaran Automatik (AS/RS) telah digunakan secara meluas di

seluruh negara pada masa kini, untuk menggerakkan barang secara auto, tekstil dan produk

makanan ke dalam dan keluar dari tempat penyimpanannya secara cepat dan pantas.

Teknologi pada Sistem AS/RS ini dapat mengurangkan tenaga kerja, memerlukan ruang yang

lebih disamping memaksimakan penggunaan ruang yang sedia ada. Mesin ini dapat membawa

beban yang besar dan menyediakan struktur mekanikal yang terkini supaya lebih berdaya tahan

sebagaimana rekabentuk elektronik yang terbaik di pasaran.

Page 30: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 30 of 45

LAMPIRAN H � Contoh Abstract

ABSTRACT

Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) systems are in widespread use across the

country today, moving auto parts, textiles and food products in and out of storage at lightening

speed.

Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS) technology minimizes labor and required floor

space while maximizing the utilization of existing vertical space. These machines handle a wide

range of loads and provide the latest in mechanical structures for extended life as well as the best

electronic design on the market. AS/RS continue to be a strategic weapon of choice for successful

companies around the globe. To reduce staffing, improve performance and maintain accuracy,

mission critical facilities use AS/RS in a broad variety of applications including Manufacturing,

Security, Electronics, Food and Beverage and Conventional Warehousing.

Page 31: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 31 of 45

LAMPIRAN I � Contoh format Laporan PTA

BAB 1

PENGENALAN

Pelaksanaan Projek Tahun Akhir (PTA) adalah bagi pelajar-pelajar semester akhir

(Semester 6) Diploma Kemahiran Malaysia (DKM). Para pelajar diberikan tempoh

institut dari menyelesaikan Latihan Sambil Kerja (LSK) mereka.

1.1 Objektif

Tujuan pelaksanaan PTA ini adalah untuk :

i) menguji kemahiran para pelajar dalam mengaplikasi kemahiran yang telah

dikuasai

ii) mencari penyelesaian kepada permasalahan kejuruteraan yang dihadapi

ii) memperkenalkan pelajar dengan kaedah dan prosedur kajian,

.........................................................................................................................

...........................................................................

1.2 Prosedur Pelaksanaan

Setiap projek akan dilaksanakan secara individu atau kumpulan (maksimum 5

pelajar) berdasarkan jenis kajian atau bentuk projek yang dilaksanakan.

..............................................................................................................................

.............

1.2.1 Jumlah Jam Kredit

Peruntukan jumlah jam kredit bagi PTA adalah 5 jam kredit.

4 cm

1.5 line spacing

3 cm

1.5 line spacing 2.5 cm

1.5 line spacing

14 pt, huruf besar, bold

12 pt, huruf besar permulaan tajuk, bold

3 cm

Kertas A4, 80 gm, putih, align - justfify

Page 32: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 32 of 45

LAMPIRAN J � Contoh format Laporan PTA

CONTOH ISI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN

I TAJUK PROJEK i PENGAKUAN ii PENGHARGAAN iii ABSTRAK iv ABSTRACT v ISI KANDUNGAN vi DAFTAR JADUAL vii

DAFTAR RAJAH viii DAFTAR SIMBOL ix DAFTAR PLAT / GAMBAR x DAFTAR LAMPIRAN xi

II PENGENALAN

1.1 PENGENALAN 1

1.2 OBJEKTIF PROJEK 2

III ULASAN MAKLUMAT 3

IV SENARAI BAHAN DAN PERALATAN 6 V KAJIAN LAPANGAN 5.1 PENGENALAN KAJIAN 8 5.2 OBJEKTIF KAJIAN 9 5.3 JADUAL PERBANDINGAN 10

�.

RUJUKAN 70

Page 33: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 33 of 45

LAMPIRAN K � Daftar Jadual

DAFTAR JADUAL

NO. TAJUK HALAMAN

3.1 Perkembangan AS/RS di Malaysia 4

4.1 Senarai Bahan Guna Habis Projek 6

4.2 Senarai Peralatan Tangan

7

4.3 Senarai Perisian 7

5.1 Jadual penggunaan Sistem AS/RS

mengikut jenis mesin 10

�.

�.

�.

Page 34: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 34 of 45

LAMPIRAN L � Daftar Rajah

DAFTAR RAJAH

NO. TAJUK HALAMAN

5.1 Carta alir perkembangan AS/RS

Tahun 1980 � 2000 9

5.2 Graf perbandingan masa penyimpanan

menggunakan manual dan auto 11

�.

�.

�.

Page 35: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 35 of 45

LAMPIRAN M � Daftar Simbol

DAFTAR SIMBOL

ℓ beban dalam Voltan (V)

m Berat (kg)

σ pemalar untuk julat A dan B (Range)

P Tekanan Pneumatik (Pa)

RPM Rotation per minute / Putaran per minit

CPM Cycle per minute / Kitaran per minit

�.

Page 36: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 36 of 45

LAMPIRAN N � Daftar Plat / Gambar

DAFTAR PLAT / GAMBAR

NO. TAJUK HALAMAN

5.1 Gambar sistem AS/RS Model S16 9

5.2 Gambar sistem AS/RS Model MT231 11

�.

..

Page 37: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 37 of 45

LAMPIRAN O � Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Program Step Function 1

2. Program Ladder Diagram � PLC Nais

�.

..

Page 38: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 38 of 45

LAMPIRAN P � Contoh Rujukan

Format rujukan dari Buku

Berikut adalah cara untuk membuat petikan dari sebuah Buku berpandukan bilangan

pengarang:

(i) Buku oleh seorang pengarang Nama Pengarang (Tahun). Tajuk Buku. (Edisi). Tempat dikeluarkan: Pengeluar.

Contoh:

Haig, M. (2001). The B2B e-commerce handbook: how to transform your business-

tobusiness global marketing strategy. London: Kogan Page.

(ii) Buku oleh dua orang pengarang Nama Pengarang Pertama dan Kedua (Tahun). Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku.

(Edisi). Tempat dikeluarkan: Pengeluar.

Contoh:

Boone, L. E. dan Kurtz, D. (2001). Contemporary marketing. (10th ed.).

Fort Worth, Texas: Harcourt Colleges Publishers.

(iii) Buku oleh tiga orang pengarang

Nama Pengarang Pertama, Kedua dan Ketiga. (Tahun).

Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku. (Edisi). Tempat dikeluarkan: Pengeluar.

Contoh:

Allen, C., Kania, D. dan Yaeckel, B. (2002). One-to-one web-marketing: build a

relationship marketing strategy one customer at a time. (2nd ed.). New York: John

Wiley. Antil, J. M. dan Ryan, P. V. S., �Civil Engineering Construction�, Ed. Ke-3,

Sydney, Angus and Robertson, 1967, halaman 631.

5.15.2 Format rujukan dari Jurnal

Berikut adalah cara untuk membuat petikan artikel dari sebuah Jurnal berpandukan

bilangan penulis:

(i) Artikel yang dikarang oleh seorang penulis Nama Penulis. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal. Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil Jurnal,

Jilid (Isu), halaman pertama � halaman terakhir.

Contoh:

Kargonkar, P. (2002). Web usage, advertising and shopping: relationship

patterns. Internet Research: Electronic Networking and Policy, 12 (2), 191�204.

Page 39: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 39 of 45

(ii) Artikel yang dikarang oleh dua orang penulis

Nama Penulis Pertama dan Kedua. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal:

Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama � halaman terakhir.

Contoh:

Kargonkar, P. dan Wolin, L.D. (2002). Web usage, advertising and shopping:

relationship patterns. Internet Research: Electronic Networking and Policy, 12 (2),

191�204.

(iii) Artikel yang dikarang oleh tiga orang penulis

Nama Penulis Pertama, Kedua dan Ketiga. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal:

Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama � halaman terakhir.

Contoh:

Cruise, J.T. Shaharuddin Salleh dan Tan T.H. (2000). Dolly: Implications on human

cloning. Journal of Genetics, Vol 1, 212�222.

(iv) Artikel yang dikarang oleh lebih dari tiga orang penulis Nama penulis Pertama et al. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal. Tajuk Jurnal,

Jilid (Isu), halaman pertama � halaman terakhir.

Contoh:

Cruise, J.T. et al. (2000). Dolly: Implications on human cloning. Journal of

Genetics, Vol 1, 212�222.

5.15.3 Petikan jurnal daripada sumber elektronik (perpustakaan digital, CD,

software)

Garfinkel, D. dan Chowlewka, K. (2002). Making the most of it: how to squeeze

more profits from the web. Sales and Marketing Management, 154 (3) March, 19. In

Ebscohost (OUM Digital Collection).

Karayanni, D. A. dan Baltas, G. A. (2003). Web site characteristics and business

performance: some evidence from international business-to-business

organizations. Marketing Intelligence and Planning, 21 (2), 105�114. In Emerald

(OUM Digital Collection).

5.15.4 Format rujukan daripada penulisan oleh tokoh korporat

Nama penulis boleh juga diletakkan di dalam bentuk institusi, persatuan, jabatan atau

kementerian. Rujuk kepada contoh di bawah:

MALAYSIA. Ministry of Education. National Board of Education. (1989). Implications

Page 40: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 40 of 45

of computers in the classroom. Kuala Lumpur: Pelangi Press.

5.15.5 Format rujukan petikan dari laman web Nama Penulis (Tahun). Tajuk teks elektronik. [Online]. Laman WEB: Alamat laman

web. [Tahun, Bulan, Hari]

Contoh:

Morisson, K. (n.d.)*. Thinking skills�keys to fusing talents. [Online]. Available:

http:// www.nexus.edu.au/TechStud/gat/morrisson.htm. [1999, Dec. 29].

5.15.6 Format rujukan dari Buku Elektronik (e-Book)

Pelajar juga boleh membuat petikan rujukan dari buku elektronik.

Contoh:

(i) Allen, C., Kania, D. dan Yaeckel, B. (2002). One-to-one web-marketing: build a

relationship marketing strategy one customer at a time. (2nd ed.). New York: John

Wiley. In library (OUM Digital Collection).

(ii) Kuegler, T., J. (2000). Web advertising and marketing. (3rd ed.). Boston, Mass.:

Premier Press. In Books 24 �7 (OUM Digital Collection).

5.15.7 Format rujukan petikan dari bab tertentu di dalam

Berikut adalah cara-cara untuk membuat petikan di dalam bab-bab tertentu sesebuah

buku:

(i) Buku oleh seorang penulis

Nama penulis bab. (Tahun). Tajuk Bab. Nombor bab di dalam penulis utama atau

pewasit(editor), Tajuk Buku (pp halaman pertama-halaman terakhir). Tempat

dikeluarkan: Pengeluar.

Contoh:

Kuegler, T. J. Jr. (2002). Web advertising: banners and beyond; Chapter 12 in T. J.

Kuegler Jr. (2002). Web advertising and marketing. (3rd ed.). Boston, Mass.:

Premier Press.

(ii) Buku oleh dua orang penulis

Nama Penulis Pertama dan Kedua. (Tahun). Tajuk Bab: Tajuk Kecil Bab. in Nama

Penulis Pertama dan Kedua, Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku

(edisi m/s. halaman pertama � halaman terakhir). Tempat dikeluarkan: Pengeluar.

Contoh:

Cruise, J.T. dan Shaharuddin Salleh (1999). Video: Effective use in creating

Page 41: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 41 of 45

learning material. in J.L. Hunters dan M.K. Brown, Multimedia: Applications and

implications (2nd Edition, m/s. 98�104). Kuala Lumpur: Pelangi Press.

(iii) Buku oleh tiga orang penulis

Nama penulis Pertama, Kedua dan Ketiga (Tahun). Tajuk Bab: Tajuk Kecil Bab; in

Nama Penulis Pertama, Kedua dan Ketiga, Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku. (Edisi).

Tempat dikeluarkan: Pengeluar.

Contoh:

Cruise, J.T., Shaharuddin Salleh dan Tan T.H. (2000). Hypermedia authoring:

Knowledge constructing through hypermedia authoring. in Ahmad Albab, P.L.

Hunters dan M.K. Brown, Authoring Tools: Educational Technology (3rd Edition,

m/s. 86�98). Kuala Lumpur: Pelangi Press.

Page 42: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 42 of 45

LAMPIRAN Q � Contoh Borang Penilaian Persembahan PTA

BORANG PENILAIAN PERSEMBAHAN PROJEK TAHUN AKHIR PERSEMBAHAN PROJEK 25% Nama Pelajar : _____________________________

Tajuk Projek : _____________________________

Nama Penyelia : _____________________________

Pemeriksa

� Panel 1 :_____________________________

Skima Pemarkahan: a) Kandungan ( / 25) b) Audio Visual Aids yang digunakan ( / 10) c) Persediaan ( / 10) d) Pakaian dan penampilan ( / 10) e) Sesi Soal Jawab ( / 25) f) Komunikasi ( / 10) g) Pengurusan Masa ( / 10)

JUMLAH ( / 100)

BK-T12-01 Pindaan: 0 Tarikh Pindaan:

Page 43: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 43 of 45

LAMPIRAN R � Contoh Skema Pemarkahan PTA

SKEMA PEMARKAHAN PROJEK TAHUN AKHIR

ILJTM

100 TAJUK PROJEK : __________________________________ NAMA PELAJAR : __________________________________ :__________________________________ PENYELIA PROJEK: __________________________________ NAMA PEMERIKSA

� Panel 1 :__________________________________ � Panel 2 :__________________________________

Project Assessment

1) Overall Commitment 40 %

(to be filled by supervisor)

BK-T12-02 Pindaan : 0 Tarikh Pindaan :

Page 44: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 44 of 45

a) Log book activities ( / 20)

b) Knowledge ( / 10) c) Creativity ( / 10)

d) Student�s Commitment ( / 20)

e) Viability ( / 20)

f) Project�s Functionality ( / 20)

Total ( / 100)

2) Report 25 %

(to be filled by supervisor)

a) Contents ( / 40)

b) Format ( / 20)

c) Reference ( / 20)

d) Overall ( / 20)

Total ( / 100)

3) Presentation 25 %

(to be filled by examiner/project coordinator)

h) Contents ( / 25)

i) Audio Visual Aids used ( / 10)

j) Preparation ( / 10)

k) Dress code ( / 10)

l) Question and Answer Session ( / 25)

m) Communication ( / 10)

n) Time Management ( / 10)

Total ( / 100)

4) Project Proposal 10 %

(to be filled by supervisor)

Page 45: Panduan Projek Tahun Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

Page 45 of 45

Total ( / 10)

TOTAL MARK: (to be filled by project coordinator)

OVERALL COMMITMENT : /40

REPORT : /25

PRESENTATION : /25

PROJECT PROPOSAL : /10

TOTAL MARKS Supervisor�s comment:-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________