Click here to load reader

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS · PDF file 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase ... zināšanas par tēmu, uzlabot pārbaudes darbu un ikdienas darbu rezultātus un ir iespēja strādāt

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS · PDF file 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase ......

 • Amatas novada

  Drabešu Jaunā pamatskola

  PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

  Reģ.Nr. 4412903194

  Juridiskā adrese: Parka iela 1, Līvi,

  Drabešu pagasts,

  Amatas novads, LV – 4101

  Tālr. 24116848 ; 26564221

  e-pasta adrese : [email protected]

  Direktore : Kristīne Paisuma

  IZSKATĪTS:

  Drabešu Jaunās pamatskolas

  12.03.2018. Pedagoģiskās padomes sēdē

  Papildināts un izskatīts 19.08.2019. un 02.01.2020.

  Pedagoģiskās padomes sēdēs

  Amatas novads

  Drabešu pagasts

  2018

  https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ainfo%40http%3a%2f%2fwww.drabiesujaunapamatskola.lv

 • 2

  SATURS

  1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums................................................................... 3

  2. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde ...................................................... 9

  3. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi..................................................................... 13

  4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni

  atbilstošajos kritērijos: 4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas....................................... 14 4.2. Mācīšana un mācīšanās:

  4.2.1. Mācīšanas kvalitāte...................................................................................... 18

  4.2.2. Mācīšanās kvalitāte ..................................................................................... 22 4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa .................................................... 24

  4.3. Izglītojamo sasniegumi: 4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ....................................................... 25

  4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos ........................................... 27 4.4. Atbalsts izglītojamiem:

  4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts............................... 29 4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)................ 32 4.4.3. Atbalsts personības veidošanā .................................................................... 33

  4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā............................................................................. 36 4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.......................................................... 38 4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ........................................ 39 4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.................................................................. 39

  5. Izglītības iestādes vide: 5.1. Mikroklimats................................................................................................... 41 5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība ................................................................... 42

  6. Izglītības iestādes resursi:

  6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi .............................................................. 45

  6.2. Personālresursi ............................................................................................... 48

  7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

  7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ...................... 50

  7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ............................. 55

  7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.......................................... 58

  8. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)................ 60

  Pielikums Nr.1 .................................................................................................... 66

 • 3

  1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

  Drabešu Jaunā pamatskola (turpmāk tekstā Skola) ir Amatas novada pašvaldības vispārējās

  izglītības iestāde.

  Drabešu Jaunās pamatskolas dibināšanas process aizsācies ar Amatas novada domes

  2017.gada 22.februāra sēdes Nr.2 lēmumu Nr.1 “Par Amatas novada Drabešu

  internātpamatskolas likvidācijas uzsākšanu, Amatas novada Drabešu sākumskolas

  reorganizāciju un jaunas izglītības iestādes izveidošanu”, un turpinās ar Amatas novada

  domes 2017.gada 23.marta sēdes Nr.4 lēmumu Nr.1 “Par grozījumiem Amatas novada domes

  22.02.2017. sēdes lēmumā ,,Par Amatas novada Drabešu internātpamatskolas likvidācijas

  uzsākšanu, Amatas novada Drabešu sākumskolas reorganizāciju un jaunas izglītības iestādes

  izveidošanu”.

  Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās

  izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi izglītības iestādes darbību

  reglamentējoši normatīvie akti, likumi, dokumenti un Amatas novada Drabešu Jaunās

  pamatskolas nolikums apstiprināts ar Amatas novada domes 2017.gada 24.maija sēdes

  lēmumu.

  Atsaucoties uz 2017.gada 3.augusta Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu Nr.2-26/456,

  piekto punktu, Drabešu Jaunā pamatskola ar 2017.gada 31.augustu ir Amatas novada Drabešu

  sākumskolas tiesību, dokumentu un arhīva, saistību pārņēmēja.

  Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savi zīmogi ar mazā valsts ģerboņa attēlu un

  papildināta mazā valsts ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapas.

  Skolai ir savs norēķinu konts bankā.

  Skolas juridiskā adreses ir Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV – 4101.

  Faktiski izglītības programmas realizētas divās adresēs: Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts,

  Amatas novads un “Drabešu skola”, Drabeši, Drabešu pagasts, Amatas novads.

  Skolas direktore : Kristīne Paisuma

  e-pasta adrese: [email protected]

  mājas lapa: http://www.drabesujaunapamatskola.lv/

  Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 4412903194, izdota 03.08.2017., Rīgā.

  Skola paralēli trīs licencētām izglītības programmām piedāvā interešu izglītības un

  fakultatīvo nodarbību programmas, kuras izstrādātas, ņemot vērā izglītojamo intereses,

  vecāku ieteikumus, apvienojot vietējās kopienas resursus, sadarbības partneru, lektoru

  iespējas, korelējot ar pašvaldības finansiālu atbalstu.

  https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ainfo%40http%3a%2f%2fwww.drabiesujaunapamatskola.lv http://www.drabiesujaunapamatskola.lv/

 • 4

  Analizējot skolēnu skaita statistiskos rādītājus (Skatīt Grafiku Nr.1) no 2017./2018.m.g. līdz

  2019./2020.m.g. var secināt, ka minētajā laika periodā skolēnu skaits ir mainījies ar pozitīvu

  augošu dinamiku.

  Grafiks Nr. 1

  2017./2018. mācību gada beigās izglītības iestādes administrācija, izanalizējot kvalitatīvos un

  kvantitatīvos rādītājus un saskaņojot tos ar Amatas novada pašvaldību, nolemj pamatskolas

  posma 6.-9.klasēs neatvērt klases, 6.-9.klašu skolēnus integrējot sava novada administratīvajā

  teritorijā. Skolēnu statistisko rādītāju dinamika skaidrojama ar Skolas filozofijas maiņu un

  izmaiņām izglītības procesā - pārejas periodā.

  Pirmsskolas (PII) audzēkņu skaita statistiskos rādītājus (Skatīt Grafiku Nr.2) periodā no

  2017./2018. mācību gada līdz 2019./2020.mācību gadam redzams stabils audzēkņu skaits ar

  pozitīvu tencenci. Tas skaidrojams ar to, ka pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tika realizēts

  projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas pašvaldības ēkā – Drabešu Jaunās

  pamatskolas pirmsskolā”, kā rezultātā tika radīta droša, moderna, dinamiska un pirmsskolas

  audzēkņiem draudzīga vide. 4.grupas audzēkņu skaita kritums saistīts ar pirmsskolas ēkas

  remontdarbiem līdz oktobra vidum, kas korelē ar jaunā izglītības satura ieviešanu un jaunas

  pirmsskolas izglītības iestādes atvēršanu septembrī Cēsīs. Audzēkņu skaita statistiskie rādītāji

  neietekmē pirmsskolas obligātā satura ieviešanas kvalitāti.

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase

  Skolēnu skaits 2018.gada septembrī

  Skolēnu skaits 2019.gada janvārī

  Skolēnu skaits 2019.gada maijā

  Skolēnu skaits 2019.gada septembrī

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  1.grupa 2. grupa 3. grupa 4. grupa

  Audzēkņu skaits 2018.gada septembrī

  Audzēkņu skaits 2019.gada janvārī

  Audzēkņu skaits 2019.gada maijā

  Audzēkņu skaits 2019.gada septembrī

 • 5

  Grafiks Nr. 2

  Grafiks Nr.3

  Drabešu Jaunā pamatskola ir Amatas novada kopienas skola, līdz ar to, analizējot izglītojamo

  deklarētās dzīvesvietas (Skatīt Grafiku Nr.3 un Grafiku Nr.4), noteicošā pārsvarā ir tieši

  Amatas novadā deklarētie izglītojamie.

  Grafiks Nr.4

  Grafiks Nr.5

  0 20 40 60 80

  100

  Izglīto

Search related