PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT 14.12.2016 1 MALAYSIA DEWAN NEGARA PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT MESYUARAT KETIGA Rabu, 14 Disember 2016

 • View
  342

 • Download
  57

Embed Size (px)

Text of PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT 14.12.2016 1 MALAYSIA DEWAN NEGARA PARLIMEN KETIGA BELAS...

 • Naskhah belum disemak

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL KEEMPAT

  MESYUARAT KETIGA

  Bil. 23 Rabu 14 Disember 2016

  K A N D U N G A N

  JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN (Halaman 1) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan 2017 (Halaman 34) USUL: Waktu Mesyuarat dan Urusan Dibebaskan Daripada Peraturan Mesyuarat (Halaman 39)

 • DN 14.12.2016 1

  MALAYSIA

  DEWAN NEGARA

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL KEEMPAT

  MESYUARAT KETIGA

  Rabu, 14 Disember 2016

  Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.00 pagi

  DOA

  [Timbalan di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]

  JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN

  Timbalan Yang di-Pertua: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalamualaikum

  warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Ahli-ahli Yang Berhormat,

  saya mulakan Majlis kita ini dengan pertanyaan-pertanyaan dan saya mulakan, minta Yang

  Berhormat Senator Dato Indera Hoh Khai Mun, dipersilakan.

  1. Dato' Indera Hoh Khai Mun minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan, apa tatacara piawaian atau standard operating procedure (SOP) untuk mengawasi dan memastikan rumah kebajikan diurus dengan sempurnanya.

  10.04 pg.

  Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat [Datin Paduka

  Chew Mei Fun]: Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan

  Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah diberi tanggungjawab

  menguatkuasakan Akta Pusat Jagaan 1993 dan Peraturan-peraturan Pusat Jagaan 1994.

  Langkah standard operasi yang digunakan oleh KPWKM untuk memastikan penghuni

  yang ditempatkan di pusat-pusat jagaan mendapat hak dan kebajikan yang sewajarnya ialah

  berdasarkan kepada Peraturan-peraturan Pusat Jagaan 1994. Setiap pengusaha pusat jagaan

  hendaklah mengikut keperluan dan kehendak yang dinyatakan dalam peraturan yang telah

  ditetapkan.

  Bagi memastikan tahap penyampaian perkhidmatan pusat-pusat jagaan diurus dengan

  sempurna, kementerian melalui JKM juga menjalankan pemantauan kepada pusat jagaan

  berkaitan. Di antara bentuk pemantauan yang dijalankan ialah:

 • DN 14.12.2016 2

  (i) menjalankan aktiviti pengesanan ke pusat jagaan yang tidak berdaftar dan

  memberi peringatan supaya berdaftar dengan JKM;

  (ii) menjalan pemeriksaan berkala dan mengejut ke premis pusat jagaan dan

  taska oleh pegawai diberi kuasa; dan

  (iii) mengambil tindakan penguatkuasaan seperti dalam peruntukan Akta

  Pusat Jagaan 1993 dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 seperti

  arahan bertulis tutup sementara, batal pendaftaran, LAD kompaun dan

  menjalankan pendakwaan di mahkamah.

  Jika sabit kesalahan pengendali pusat jagaan berkenaan boleh didenda tidak lebih

  RM10,000 atau dipenjara tidak lebih dua tahun atau kedua-duanya sekali.

  Kedua, bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh didenda dengan tidak lebih

  RM20,000 atau dipenjara tidak lebih lima tahun atau kedua-duanya sekali.

  Dari Januari hingga ke Oktober 2016, JKM telah mengeluarkan arahan bertulis kepada

  enam buah pusat jagaan. Sebuah pusat jagaan diambil tindakan LAD dan 11 buah pusat

  jagaan dibatalkan pendaftaran dan enam buah pusat jagaan telah didakwa. Sekian terima

  kasih.

  Timbalan Yang di-Pertua: Terima kasih, sila.

  Dato Indera Hoh Khai Mun: Soalan tambahan. Tuan Yang di-Pertua, terdapat di pihak

  yang berkata bahawa rumah kebajikan yang tidak mempunyai kemudahan yang sewajarnya

  untuk berurus dengan sebaik mungkin perlu ditutup. Walau bagaimanapun, penutupan rumah-

  rumah kebajikan secara tidak langsung akan menyebabkan ketidakadilan kepada mereka yang

  memerlukan bantuan.

  Dengan ini, soalan tambahan saya kepada kementerian adalah untuk mendapatkan

  penjelasan tentang tindakan kementerian terhadap isu-isu berkaitan dengan kekurangan

  kemudahan dan kakitangan di rumah-rumah kebajikan tersebut.

  Selain itu, apa usaha kementerian untuk bekerjasama dengan pihak pakar atau

  pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan bagi membantu menjaga rumah kebajikan dalam

  pengendalian dia. Terima kasih.

  Datin Paduka Chew Mei Fun: Terima kasih kepada Yang Berhormat. Seperti apa yang

  tadi saya telah pun jawab, kita kementerian berterima kasih kepada semua NGO yang

  menubuhkan pusat jagaan untuk manfaat kepada rakyat yang memerlukan.

  Oleh itu, kementerian tidak berniat untuk menutup pusat jagaan yang telah pun ditubuh

  tetapi kami sentiasanya pertama, kita perlu memastikan semua pusat jagaan ini mereka

 • DN 14.12.2016 3

  berdaftar dengan kementerian supaya kementerian dapat beri bantuan kepada mereka dan di

  samping itu kementerian dapat menjalankan kerja-kerja memantau supaya jagaan yang diberi

  kepada penghuni-penghuni atau client-client yang berada di pusat jagaan itu adalah di bawah

  satu tahap memuaskan.

  Oleh itu, bagi yang tidak ada kemudahan yang memuaskan dengan ikut peraturan yang

  telah ditetapkan, kami biasanya akan beri nasihat kepada pusat jagaan itu supaya bagi satu

  tempoh yang munasabah untuk mereka menyediakan kemudahan itu.

  1010

  Sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi oleh pusat-pusat jagaan bukan sahaja

  daripada segi kemudahan yang sedia ada tetapi juga ada masa yang mereka mengalami

  masalah bantahan daripada kejiranannya.

  Oleh itu, JKM telah pun mewujudkan satu one stop mesyuarat yang mana kita

  menjemput semua agensi yang terlibat termasuk Jabatan Kesihatan, PBT, bomba dan juga

  JKM. Kita akan berbincang dan kita akan menyelesaikan masalah dalam mesyuarat itu dan kita

  akan beri bantuan kepada pusat jagaan untuk mereka memenuhi syarat-syarat dan peraturan-

  peraturan yang telah ditetapkan. Kalau nasihat telah pun diberi kepada pusat jagaan yang

  berkenaan tetapi mereka tidak ada tindakan yang diambil, kita akan mengikut keadaannya iaitu

  pertama sekali, kita akan beri arahan bertulis, kedua, kita mungkin akan LAD atau kompaun

  dan tutup sementara dan batalkan pendaftaran dan akhirnya, kita akan mendakwakan mereka

  di mahkamah.

  Mengenai kemahiran penjaga-penjaga di pusat jagaan, pada masa yang akan datang,

  KPWKM menyasarkan semua pengendali, penyelia dan penjaga supaya memiliki sekurang-

  kurangnya SKM iaitu pensijilan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang penjagaan

  warga emas, OKU atau kanak-kanak sekiranya ingin mengoperasi sesebuah pusat jagaan. Kita

  juga akan menyediakan kursus-kursus melalui Institut Sosial Malaysia supaya kita beri peluang

  kepada semua penyelia, mereka ambil bahagian dalam kursus-kursus yang dijalankan oleh

  Institut Sosial Malaysia.

  Kementerian memang bekerjasama dengan pakar-pakar seperti Universiti Putra

  Malaysia dalam membangunkan peraturan atau kursus-kursus untuk kita beri bantuan atau

  latihan kepada pusat jagaan warga tua. Untuk kanak-kanak, kita ada kursus asuhan PERMATA.

  Dan untuk OKU pula, kita akan bekerjasama di bawah JKM dan juga ISM, kita akan

  menyediakan kursus-kursus atau seminar untuk memberi kemahiran kepada semua penjaga.

  Sekian, terima kasih.

 • DN 14.12.2016 4

  Dato Haji Mohd. Suhaimi bin Abdullah: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya

  pernah melawat kawasan penempatan gelandangan ini dan pernah tidur dengan mereka, Yang

  Berhormat Timbalan Menteri, selaku Timbalan Yang di-Pertua PEMADAM kerana kami melihat

  ramai anak-anak kita yang terlibat dengan dadah merupakan gelandangan.

  Soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah kementerian membuat

  kajian? Kerana semasa kami bercakap-cakap dengan gelandangan ini dan tidur bersama

  mereka, ada yang menyatakan bahawa mereka ini terdiri daripada golongan profesional dan

  mereka ini frustrated kerana dibuang kerja. Salah seorang daripada mereka pilot. Jadi soalan

  saya, adakah kementerian membuat kajian apakah gelandangan ini terdiri daripada anak-anak

  sekolah, anak-anak miskin, profesional ataupun yang bukan profesional? Sama ada mereka ini

  daripada dari luar negara ataupun dalam negara ataupun mereka ini pendatang haram?

  Soalan saya, sekiranya mereka ini menjadi gelandangan akibat daripada frustration

  kerja mereka, dengan izin, apa kementerian ada hubung kait dengan kementerian-kementerian

  lain, adakah perbincangan diadakan dengan kementerian-kementerian lain, contohnya

  Kementerian Pertanian, untuk mereka ini dihantar bekerja di ladang-ladang kelapa sawit

  ataupun di tempat-tempat pertanian yang lain? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

  Datin Paduka Chew Mei Fun: Untuk menguruskan masalah gelandangan di bawah

  kementerian, kita ada sebuah Yayasan Kebajikan Negara yang mana mereka diberi peranan

  untuk mengendali Anjung Singgah yang mana kita telah pun tubuhkan di beberapa buah negeri

  termasuk Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang dan Kuching.

  Kalau mengikut gelandangan yang dimasukkan ke Anjung Singgah ini, kebanyakan

  mereka ada masalah-masalah sendiri yang berbeza. Bagi yang berada di Johor Bahru,

  daripada maklumat yang kita terima, kebanyakan mereka gelandangan yang minat atau mereka

  hendak pergi ke Singapura atau pergi ke Johor Bahru untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk di

  Kuala Lumpur ini, ada juga mereka yang hendak cari kerja dan ada juga yang ada masalah

  mental, masalah dengan keluarga dan juga masalah dengan mungkin kerjaya mereka.