PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT MESYUARAT DEWAN NEGARA PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT MESYUARAT

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT MESYUARAT DEWAN NEGARA PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT...

 • Naskhah belum disemak

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL KEEMPAT

  MESYUARAT KETIGA

  Bil. 18 Isnin 5 Disember 2016

  K A N D U N G A N PEMASYHURAN TUAN YANG DI-PERTUA

  - Mengangkat Sumpah di Luar Dewan (Halaman 1) - Memperkenankan Akta-akta (Halaman 1) - Perutusan Daripada Dewan Rakyat (Halaman 2)

  URUSAN MESYUARAT (Halaman 3) JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN (Halaman 4) USUL: Menggantikan Tugas Timbalan Yang di-Pertua di Bawah P.M 6 (Halaman 41) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan 2017 (Halaman 42)

 • DN 5.12.2016 1

  MALAYSIA

  DEWAN NEGARA

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL KEEMPAT

  MESYUARAT KETIGA

  Isnin, 5 Disember 2016

  Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.00 pagi

  DOA

  [Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]

  PEMASYHURAN TUAN YANG DI-PERTUA

  MENGANGKAT SUMPAH DI LUAR DEWAN

  Tuan Yang di-Pertua: Selamat pagi dan selamat sejahtera. Ahli-ahli Yang Berhormat

  mengikut peruntukan Peraturan Majlis Mesyuarat 4(3), saya dengan ini memberitahu Majlis ini

  iaitu Ahli-ahli Yang Berhormat yang berikut telah mengangkat sumpah semasa di luar waktu

  Majlis Mesyuarat Dewan Negara mengikut Jadual Keenam Perlembagaan Persekutuan pada

  tarikh yang dinyatakan seperti berikut:

  Pada 18 November 2016:

  1. Yang Berhormat Senator Puan Bathmavathi Krishnan

  2. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Abidullah bin Salleh

  MEMPERKENANKAN AKTA-AKTA

  Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, saya suka hendak memberitahu Majlis

  ini iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan limpah kurnia Baginda telah

  memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan oleh Parlimen ini dalam Mesyuarat Penggal

  yang lalu seperti berikut:

  1. Akta Perbekalan Tambahan (2015) 2016;

  2. Akta Keselamatan Sosial Pekerja (Pindaan) 2016;

 • DN 5.12.2016 2

  3. Akta Syarikat 2016;

  4. Akta Skim Kepentingan 2016;

  5. Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) (Pindaan)

  2016;

  6. Akta Profesion Undang-undang (Pindaan) 2016;

  7. Akta Kanak-kanak (Pindaan) 2016;

  8. Akta Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia 2016;

  9. Akta Agensi Antidadah Kebangsaan (Pindaan) 2016;

  10. Akta Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2016;

  11. Akta Keterangan (Pindaan) 2016;

  12. Akta Bekalan Gas (Pindaan) 2016;

  13. Akta Pengambilan Tanah (Pindaan) 2016;

  14. Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2016;

  15. Akta Hak Milik Strata (Pindaan) 2016;

  16. Akta Pertahanan Awam (Pindaan) 2016; dan

  17. Akta Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2016.

  PERUTUSAN DARIPADA DEWAN RAKYAT

  Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, saya telah menerima satu perutusan

  daripada Dewan Rakyat yang meminta Dewan Negara ini mempersetujukan rang undang-

  undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat.

  Saya menjemput Setiausaha membacakan Perutusan itu sekarang.

  [Setiausaha membacakan Perutusan]

  “24 November 2016

  Perutusan Daripada Dewan Rakyat Kepada Dewan Negara

  Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara,

  Dewan Rakyat telah meluluskan rang undang-undang yang berikut dan meminta Dewan

  Negara mempersetujukannya:

 • DN 5.12.2016 3

  1. DR.5/2016 – Rang Undang-undang Ordinan Peguam Bela (Sabah)

  (Pindaan) 2016;

  2. DR.12/2016 – Rang Undang-undang Bank Pelaburan Infrastruktur Asia

  2016;

  3. DR.14/2016 – Rang Undang-undang Perancangan Bandar dan Desa

  (Pindaan) 2016;

  4. DR.17/2016 – Rang Undang-undang Perbekalan 2017;

  5. DR.18/2016 – Rang Undang-undang Kewangan 2016;

  6. DR.24/2016 – Rang Undang-undang Kesalahan Yang Berhubungan

  Anugerah 2016;

  7. DR.19/2016 – Rang Undang-undang Lambang dan Nama (Mencegah

  Penggunaan Tak Wajar) (Pindaan) 2016;

  8. DR.16/2016 – Rang Undang-undang Pentadbiran Undang-undang Islam

  (Wilayah-wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2016;

  9. DR.15/2016 – Rang Undang-undang Pendaftaran Kelahiran dan Kematian

  (Pindaan) 2016;

  10. DR.22/2016 – Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Penerbangan Awam

  Malaysia 2016; dan

  11. DR.23/2016 – Rang Undang-undang Penerbangan Awam (Pindaan) 2016.

  Yang Ikhlas,

  t.t

  YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT”

  URUSAN MESYUARAT

  Menteri Kewangan II [Datuk Johari bin Abdul Ghani]: Tuan Yang di-Pertua, mengikut

  Peraturan Mesyuarat 66(2), saya mohon memaklumkan supaya rang undang-undang yang

  tersebut di dalam Perutusan yang dibaca kali yang kedua dan ketiganya di Mesyuarat ini.

  Tuan Yang di-Pertua: Baiklah.

 • DN 5.12.2016 4 ■1010

  JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN

  1. Dato' Sri Khairudin Samad minta Menteri Kesihatan menyatakan, berapa ramai doktor pakar diletakkan di pusat-pusat kesihatan terutamanya kawasan luar bandar. Ini kerana keperluannya amat tinggi bagi membantu rakyat mendapatkan rawatan serta mengurangkan kesesakan di Hospital Besar. Apa langkah kementerian dalam meningkatkan lagi kecekapan perkhidmatan di klinik desa serta pusat-pusat kesihatan.

  Menteri Kesihatan [Datuk Seri Dr. S. Subramaniam]: Terima kasih Tuan Yang di-

  Pertua kerana memberi Kementerian Kesihatan menjawab soalan yang pertama untuk penggal

  ini. Ini bermaksud negara akan sentiasa ada dalam keadaan yang sihat. Saya memohon untuk

  menjawab pertanyaan ini secara bersekali dengan soalan lain yang menyentuh isu berkaitan

  jumlah doktor pakar yang telah ditempatkan di kawasan luar bandar dan apakah ini inisiatif

  terkini kerajaan dalam memperkasakan perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar

  termasuk pendalaman Sabah iaitu pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Datuk Chin

  Su Phin pada 5 Disember.

  Untuk makluman, selain daripada hospital, perkhidmatan kepakaran yang turut

  disediakan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah di klinik kesihatan yang di tahap 1, 2, 3 dan

  4. Di mana perkhidmatan kepakaran disampaikan oleh Pakar Perubatan Keluarga atau Family

  Medicine Specialist. Sehingga 31 Oktober tahun ini, kementerian mempunyai seramai 258

  orang Pakar Perubatan Keluarga yang di tempatkan di seluruh negara. Daripada jumlah

  tersebut seramai 12 orang Pakar Perubatan Keluarga di tempat di klinik-klinik kesihatan di

  Sabah. Selain itu terdapat juga seramai lima orang lagi Pegawai Perubatan yang sedang

  menunggu untuk diwartakan sebagai Pakar Perubatan Keluarga juga ditempatkan di klinik

  kesihatan luar bandar di Sabah.

  Kementerian Kesihatan memberi membuat pelbagai jenis langkah untuk meningkatkan

  kecekapan dan memperkasakan perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan melalui beberapa

  inisiatif dan semua rawatan dan prosiding yang telah dilakukan di dalam klinik-klinik kesihatan di

  buat melalui satu proses penyeliaan dan pemantauan yang begitu tinggi dan ini dibuat oleh

  pegawai-pegawai atasan yang telah mewujudkan KPI-KPI tertentu untuk beberapa daripada

  perkhidmatan yang dilakukan dan KPI ini dipantau secara rapi.

  Beberapa perkhidmatan yang disampaikan oleh jururawat dilakukan oleh jururawat

  khusus dan pada masa sekarang kita memberi apa yang dipanggil personalized care.

  Contohnya seorang ibu yang mengandung mendapat nasihat daripada seorang jururawat di

 • DN 5.12.2016 5 klinik kesihatan pada kali yang lain bila rawatan dilanjutkan, ibu itu akan jumpa jururawat yang

  sama. Ini ialah untuk memberi kesinambungan kepada rawatan yang diberi dan untuk

  memberikan consistency kepada nasihat yang diberi oleh seseorang dan mewujudkan satu

  perhubungan yang lebih sihat di antara para ibu dan para jururawat yang memberi rawatan

  kepada mereka.

  Pegawai-pegawai perubatan, Pakar Perubatan Keluarga yang ditempatkan di sesuatu

  klinik-klinik kesihatan itu, mereka pun membuat lawatan kepada klinik-klinik desa yang lebih

  kecil. Melalui lawatan mereka, mereka memastikan bahawa mutu perkhidmatan yang diberi di

  dalam klinik-klinik desa contohnya, selari dengan apa yang telah ditetapkan oleh kementerian

  dan konsisten dengan rawatan yang diberi dalam klinik-klinik yang besar. Kita pun ada di dalam

  klinik-klinik tertentu yang mana pakar-pakar di dalam beberapa bidang di hospital membuat

  lawatan kepada klinik-klinik kesihatan.

  Secara keseluruhan, perkhidmatan yang diberi di klinik-klinik kesihatan telah ditambah

  dan pada masa sekarang selain daripada perkhidmatan yang bersejarah iaitu maternal child

  health clinic, kita mempunyai taraf perkhidmatan perubatan yang lain contohnya perkhidmatan

  kawalan-kawalan berjangkit. Contohnya dalam bidang Tuberculosis contohnya. Melalui klinik-

  klinik kesihatan, satu proses saringan dibuat secara meluas dalam kalangan masyarakat iaitu

  community based untuk mengesan mereka yang mempunyai penyakit ini dalam kalangan

  masyarakat dan melalui itu merawat mereka secara awal mengurangkan risiko untuk penyakit

  ini merebak kepada orang yang lain.

  Seperti apa yang kita sedar bahawa salah satu daripada epidemik besar yang dihadap