of 8 /8
A COMISIUNEI REGIONALE DE UNIFICARE DIN CLUJ Pentru pnblloaţluul vor pl&tl atât oftolile oftt şl partloularli 60 bani de fleoare Cuvânt saa număr, plus timbrul de; ohltanţă şl preţul exem- plarelor dorite. Redaoţia şt administraţia : CLUJ, PALATUL DE JUSTIŢIE Parter numărul 22 Preţul abonamentului: Pa un an . . . . . . . 160 Lei Pe jnm&tate an . . . . , 80 Lei tJn număr ooat& . . T . 2 Lei COMUNICAT Aducem Ia cunoştinţa tuturor autorităţilor precum şi particularilor# că nimeni nu primeşte „Gazeta Ofi- cială" în mod gratuit. Prin urmare atât pe timpul espirat cât şi pe. viitor vor plăti taxa abonamentului toate oficiile administrative, judecătoreşti, poliţieneşti, militare, jandarmeriile etc., cari au primit aceasta gazetă» Tot .asemenea se vor plăti taxele de inserare pen- tru toate publicaţiunile apărute în Gazetă sub rubrica „anunţuri"-lor sau a „publicaţium“-lor. Şi într'un cat şi în altul taxa se va vărsa la per- cepţia de Stat (ca „abonament" sau ca „taxă de publi- care" în Gazeta Oficială). Recipisa de plată în original se va înainta Admi- nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai copia se va reţine pentru necesităţile proprii, ADMINISTRAŢIA GAZETEI OFICIALE PARTE NEOFICIALĂ, Anunţuri judiciare. ; - Judecătoria de ocol urbană Cluj. Publicatiune. Judecătoria de ocol urbană Cluj comunică, că la cererea sedriei orfanale a oraşului municipal Cluj a pus în curgere procedura de anularea actului afirmative perdut: Un libel de depuneri, care au Jost indus la „Er- ddlyrdszi magyar jelzâlog & hitelbank" s. a, în Cluj sub poziţia: Vârosl gyâmp^nztâr czim alatt 2322 tOrzskflnyvl szâm, melynek toke Osszege 1918 dec. 31- 6n- 244.268 K. 88 f. ehhez 1918 dec. tokesitett kamat 4885 K. 36 f., Osszesen 249.154 K. 24 f. Osszegben. Deci somează pe posesorul actului amintit ca în decurs de un an dela a treia aparere a publicaţiunei pre- zente în Gazeta Oficială, să prezinte actul judecătoriei, pentrucă Ia caz contrar judecătoria după espirarea tim- pului fixat şi la cererea reclamantului, îi va declara de anulat. — Cluj, la 21 Aprilie 1921. Dr. Cruclrt m. p., consilier Ia Curtea de Apel. Nr, 2831— 1921. " 2015 1— 3 Judecătoria de ocol Simleul-Silvaniel. . ■ ., Publicatiune. Judecătdfla de ocol din Şimleul-Silvaniei aduce la cunoştinţă, că în urma cererei înaintate de KOzgazdasâgi bank contra lui Alexandru Koncz şi consoţii pentru ca- pital de 1250 iei şi acc. a defipt termen pentru sule- varea şl pertractarea procesului în merit şi a chemat părţile ca să se înfăţişeze în ziua de 23 Maiu 1921 la orele 9 dim. în oficiul judecătoriei totodată a denumit de curator pentru pârâtul cu sediul;necunoscut peDr.Ajtai K. Pâl din Şimleul-Sllvâniei. ; , ; : Judecătoria învită pe ■ pârât cu sediul necunoscut ca să se prezinte în ziua şl ora suslndlcată, căci la caz contrar va proceda curatorul în locul lui. — Şimleul- Silvaniei, Ia 20 Aprilie 1921* Iancso m. p., judecător. Nr. 1162— 1921. : 381/2 1— 1 Judecătoria de ocol Braşov. . — ■Edict; V Judecătoria de ocol Braşov publică; că afirmative s’ar fi pierdut următorul document: un livret de de- punere eliberat de „Banca Generală* (Allgemelne Spar- kassa) din Braşov sub Nr. 21031 provăzut cu indescif- rabil „Dirba* despre suma de 3077 coroane. j In urma rugării lui Gheorghe Popa şi soţia domi- ciliaţi în Satulung procedura pentru anularea documen- tului acesta s'a pus în curgere. In consecinţă provoacă pe detentorul documentului-mai sus descris, că în ter- min de un an, socotit dela prima publicare al acestui edict în „Gazeta Oficială", să-I prezinte acestei jude- cătorii, căci la caz contrar şi Ia noua cerere a peten- tului, judecătoria va enunţa după expirarea terminului din nou acest document de anulat. — Braşov, la 22 Ianuarie 1921. Dr. Telegdy Lajos m. p., judecător-şef. Nr. G. 143— 1919. V . 1260 1—3 Judecătoria de ocol Alba-Iulia. Publicatiune de citatie. Judecătoria de ocol Alba-Iulia publică, că în pro1- cesul reclamantei Marginean Raveca măr. Bodea domi- ciliatăîn Ampoiţa contra pârâtului Bodea Iuon a Torni cu domiciliul de prezent necunoscut, pentru 993 Lei şi acc. a fixat termin de . pertractare .şi a somat părţile, ca să se prezinte Ia 27 Mai 1921 la 8 ora a. m. în biroul judecătoriei şi totodată pentru pârâtul Bodea loan a Tom! care se află îri loc necunoscut, a numit ca curator pe advocatul Dr. Barlha Gyozo advocat, domi- ciliat în Alba-Iulia. - Judecătoria somează pe pârât,' ca pe ziua şi oră susnumită să se prezinte prin advocat autorizat, pentrucă la caz contrar va proCeda ,în locul lui curatorul numit. — Alba-Iulia, Ia 23 Martie 1921. Sempronia Mnnteaţi m. p., judecător. Nr. 42— 1921. . 1716 1-1 Publicatiune de citare. Judecătoria de ocol Alba Iulla publică, că în pro- cesul reclamantei Uie Moldovan lui Simion domiciliată în Draşov contra pârâtului rămasul lui Niculae Muntean şi soţia pentru estradarea uni doc, potrivit de întabulai'e şl acc. a fixat termin de pertractare şi a somaţ. părţile,

PARTE NEOFICIALĂ,dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64681/1/BCUCLUJ_FP_279559_1921...Recipisa de plată în original se va înainta Admi nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PARTE NEOFICIALĂ,dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64681/1/BCUCLUJ_FP_279559_1921...Recipisa de...

Page 1: PARTE NEOFICIALĂ,dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64681/1/BCUCLUJ_FP_279559_1921...Recipisa de plată în original se va înainta Admi nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai

A COM ISIUNEI REGIONALE DE UN IFICARE D IN CLUJ

Pentru pnblloaţluul vor pl&tl atât oftolile oftt şl partloularli 60 bani de fleoare Cuvânt saa număr, plus timbrul de; ohltanţă şl preţul exem­

plarelor dorite.

Redaoţia şt administraţia :

CLUJ, PALATUL DE JUSTIŢ IE Parter numărul 22

Preţul abonamentului:

Pa un an . . . . . . . 160 Lei Pe jnm&tate an . . . . , 80 Lei

tJn număr ooat& . . T . 2 Lei

COMUNICAT

Aducem Ia cunoştinţa tuturor autorităţilor precum şi particularilor# că nimeni nu primeşte „Gazeta Ofi­cială" în mod gratuit. Prin urmare atât pe timpul espirat cât şi pe. viitor vor plăti taxa abonamentului toate oficiile administrative, judecătoreşti, poliţieneşti, militare, jandarmeriile etc., cari au primit aceasta gazetă»

Tot . asemenea se vor plăti taxele de inserare pen­tru toate publicaţiunile apărute în Gazetă sub rubrica „anunţuri"-lor sau a „publicaţium“-lor.

Şi într'un cat şi în altul taxa se va vărsa la per­cepţia de Stat (ca „abonament" sau ca „taxă de publi­care" în Gazeta Oficială).

Recipisa de plată în original se va înainta Admi­

nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai copia se va reţine

pentru necesităţile proprii,

ADMINISTRAŢIA GAZETEI OFICIALE

PARTE NEOFICIALĂ,Anunţuri judiciare.

; - Judecătoria de ocol urbană Cluj.

Publicatiune.

Judecătoria de ocol urbană Cluj comunică, că la cererea sedriei orfanale a oraşului municipal Cluj a pus în curgere procedura de anularea actului afirmative perdut: Un libel de depuneri, care au Jost indus la „Er- ddlyrdszi magyar jelzâlog & hitelbank" s. a, în Cluj sub poziţia: Vârosl gyâmp^nztâr czim alatt 2322 tOrzskflnyvl szâm, melynek toke Osszege 1918 dec. 31- 6n- 244.268 K. 88 f. ehhez 1918 dec. tokesitett kamat 4885 K. 36 f., Osszesen 249.154 K. 24 f. Osszegben.

Deci somează pe posesorul actului amintit ca în decurs de un an dela a treia aparere a publicaţiunei pre­zente în Gazeta Oficială, să prezinte actul judecătoriei, pentrucă Ia caz contrar judecătoria după espirarea tim­pului fixat şi la cererea reclamantului, îi va declara de anulat. — Cluj, la 21 Aprilie 1921. Dr. Cruclrt m. p., consilier Ia Curtea de Apel.

Nr, 2831— 1921. " 2015 1—3

Judecătoria de ocol Simleul-Silvaniel. . ■ .,

Publicatiune.

Judecătdfla de ocol din Şimleul-Silvaniei aduce la cunoştinţă, că în urma cererei înaintate de KOzgazdasâgi bank contra lui Alexandru Koncz şi consoţii pentru ca­pital de 1250 iei şi acc. a defipt termen pentru sule- varea şl pertractarea procesului în merit şi a chemat părţile ca să se înfăţişeze în ziua de 23 Maiu 1921 la

orele 9 dim. în oficiul judecătoriei totodată a denumit de curator pentru pârâtul cu sediul;necunoscut peDr.Ajtai K. Pâl din Şimleul-Sllvâniei. ; , ; :

Judecătoria învită pe ■ pârât cu sediul necunoscut ca să se prezinte în ziua şl ora suslndlcată, căci la caz contrar va proceda curatorul în locul lui. — Şimleul- Silvaniei, Ia 20 Aprilie 1921* Iancso m. p., judecător.

Nr. 1162— 1921. : 381/2 1— 1

Judecătoria de ocol Braşov. .

— ■Edict;

V Judecătoria de ocol Braşov publică; că afirmative s’ar fi pierdut următorul document: un livret de de­punere eliberat de „Banca Generală* (Allgemelne Spar- kassa) din Braşov sub Nr. 21031 provăzut cu indescif­rabil „Dirba* despre suma de 3077 coroane. j

In urma rugării lui Gheorghe Popa şi soţia domi­ciliaţi în Satulung procedura pentru anularea documen­tului acesta s'a pus în curgere. In consecinţă provoacă pe detentorul documentului-mai sus descris, că în ter­min de un an, socotit dela prima publicare al acestui edict în „Gazeta Oficială", să-I prezinte acestei jude­cătorii, căci la caz contrar şi Ia noua cerere a peten­tului, judecătoria va enunţa după expirarea terminului din nou acest document de anulat. — Braşov, la 22 Ianuarie 1921. Dr. Telegdy Lajos m. p., judecător-şef.

Nr. G. 143— 1919. V ■. 1260 1—3

Judecătoria de ocol Alba-Iulia.

Publicatiune de citatie.Judecătoria de ocol Alba-Iulia publică, că în pro1-

cesul reclamantei Marginean Raveca măr. Bodea domi­ciliatăîn Ampoiţa contra pârâtului Bodea Iuon a Torni cu domiciliul de prezent necunoscut, pentru 993 Lei şi acc. a fixat termin de . pertractare .şi a somat părţile, ca să se prezinte Ia 27 Mai 1921 la 8 ora a. m. în biroul judecătoriei şi totodată pentru pârâtul Bodea loan a Tom! care se află îri loc necunoscut, a numit ca curator pe advocatul Dr. Barlha Gyozo advocat, domi­ciliat în Alba-Iulia. -

Judecătoria somează pe pârât,' ca pe ziua şi oră susnumită să se prezinte prin advocat autorizat, pentrucă la caz contrar va proCeda , în locul lui curatorul numit.— Alba-Iulia, Ia 23 Martie 1921. Sempronia Mnnteaţi m. p., judecător.

Nr. 42—1921. . 1716 1-1

Publicatiune de citare.Judecătoria de ocol Alba Iulla publică, că în pro­

cesul reclamantei Uie Moldovan lui Simion domiciliată în Draşov contra pârâtului rămasul lui Niculae Muntean şi soţia pentru estradarea uni doc, potrivit de întabulai'e şl acc. a fixat termin de pertractare şi a somaţ. părţile,

Page 2: PARTE NEOFICIALĂ,dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64681/1/BCUCLUJ_FP_279559_1921...Recipisa de plată în original se va înainta Admi nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai

2 GAZETA OFICIALA

ca să se prezinte, 27 Maiu 1921 la 8 ora a. m. în biroul judecătoriei şi totodată pentru părătul Niculae Muntean şi soţia, a numit ca curator pe advocatul Dr. Lâzâr Bausch adv. domiciliat în Alba-Iulia.

Judecătoria-somează pe pârâţii, că în ziua şi ora susnumită să se prezinte prin advocat autorizaf, pentrucă la caz contrar, va proceda în locuLlui curatorul numit.— Alba-Iulia, Ia 25 Martie 19217 Sempronla Muntean m. p., judecător.

Nr. 473— 1921. 523 1— 1

Judecătoria de ocol Sibiiu.

Publicaţiune.

' - Judecătoria de ocol din Sibiiu publică, că afirma­tiv s’ar fi pierdut Scrisul fonciar general 41/20/0 emisia VIII -Lit. B. Nr. 5145 de 40.000 coroane eliberat în Sibiiu la 27 Ianuarie 1912 prin „Institutul de credit fonciar din Sibiiu" pe numele lui Thaodor Perathoner j

şi soţiei lui născ. Bertha Lobis şi vinculat în Sibiiu Ia26 Ianuarie 1912 ca proprietatea a Bertha Perathoner născ. Lobis. ' '

In urma rugărei a Bertha Perathoner procedura7 pentru anularea acestui document s’a pus în curgere.-v De aceea provoacă pe posesorul documentului, că în ! termen de un ân dela a treia publicare a edictului în

„Gazeta Oficială" să îl prezinte judecătoriei, căci după expirarea terminului, Ia noua rugare, va declara docu­mentul de nul. — Sibiiu, la 9 Aprilie 1921. Dr. Aurel Gerasim m. p., judecător.

Nr. G. II. 929/1—2921. 266 1—3

judecătoria de ocol Sighişoara-

Publicaţiune. *Judecătoria de ocol Sighişoara aduce Ia cunoştinţă,

•că în procesul înaintat de reclamantul Banca Unită industrială şi de credit contra pârâţilor lăsământului Iosif -Szenter senior şi soţii pentru 836 Iei 01 bani a defipt termin pentru susceperea procesului şi desbaterea în merit a aceluia şi a somat părţile, ca pe ziua de 6 Iulie 1921 la 8 ora a. m. să se înfăţişeze ţnaintea judecătoriei Stara Eisenburger Nr. 3, etagiui I, uşa 6.

Pentru părâtii cu ubicaţiunea necunoscută Iosif Szenyes senior şi soţii s’a numit de curator advocatul Dr. Waszika Vilmos.

•» Invit pe pârâţii ca la terminul susmenţionat'să se înfăţişeze în persoană sau priu mandatarul autorizat, căci la caz* contrar va interveni curatorul denumit. — Sighişoara, la 2 Aprilie 1921. Dr. R. Moldovan m. p., judecător. -

Nr. 700— 1921. 237 1— 1

Judecătoria de ocol Zălau.

Publicaţiune de citare.

Judecătoria de ocol Zălau face cunoscut, că în procesul reclamantei Agneş Peri m. Alexandru Toth contra pârâţilor Carol Szilâgyi şi erezii necunoscuţi ai Iulianei CsOgi m. Iosif Szilâgyi pentru act de intabuiare a defipt zi de pertractare şi a învitat părţile că pe 31 Maiu 1921 Ia 9 ora a. m. să se prezinte în localul ei oficios (Parcul Regina Maria Nr. 1, parter, uşa 12), totodată pentru pârâţii erezii necunoscuţi a Iulianei CsOgi m. Iosif Szilâgyi a numit de curator pe advocatul Dr. loan Iuga. ,

Judecătoria provoacă deci pe pârâţii erezii necu­noscuţi a Iulianei CsOgi m, Iosif Szilâgyi că în ziua şi

ora suscitată să se prezinte în persoană ori prin repre­zentant, căci la din contra va proceda pentru el cura­torul numit. — Zălau, la 20 Aprilie 1921. Dr. Cornel Centea m. p., judecător.•Nr. 855—921 C. ' 2016 1— 1

" Tribunalul Cluj. ’ f

Publicaţiune.

Tribunalul Cluj aduce la cunoştinţă, că la cererea. lui Susana Bruchenthal n. Clisau locuitor în Dezmir înaintată pe baza art. 733 P. c. pentru a declara de mort pe Teodor Bruchenthal fost locuitor în Dezmir s’a început cu ziua de azi procedura pentru a’l declara de mort şi pentru dispărut numeşte ca curator pe Dr. Octavian Rusu advocat, locuitor în Cluj, .

Tribunalul provoacă ps dispărutul şi pe ceice au cunoştinţă că el îi în viaţă să înştinţeze tribunalul sau pe curator despre aflarea s’a în viaţă, totodată să comunice şi datele din cari se poate constata aflarea în viaţă a dispărutului, fiindcă în caz contrar tribunalul trecând 3 luni dela inserarea a treiaoară a acestei publi­caţii în Gazeta Oficială, îl va declara de mort. — Ciuj, la 19 Martie 1921. Dr. Enea Muntean m. p.,' jude de tribunal. ■

Nr. C. 1038/1—921. 1877 1-3

. Tribunalul Arad. .

Publicaţiune.Tribunalul Arad aducă în cunoştinţă, că în urma

cererei înaintată de reclamantul Petru Brendusa domici­liat în comuna Şomoşches în baza §, 748 din acea legeaI. anul 1911, a pornit procedura spre constatarea fap­tului morţii alui loan Brendusa fost locuitor în comuna Şo-' moşches care afirmativ în răsboiul mondial dela frontul rusesc a ajuns în prinsoare Ia ruşii, unde a fost dus în Siberia şi acolo devenind bolnav într’un spital din ora­şul Jereşbuţi, în luna Ianuarie 1916 a murit şi acolo şi în­gropat şi anumit de curator pentru defunctul afirmativ, pe Dr. Gabriel Kelemen advocat în Arad.

Tribunalul provoacă pe dispărutul şi pe toţi aceia cari au cunoştinţa despre faptul, ca dispărutul este în viaţă, să avizeze despre aceasta tribunalul ori pe curator totodată să comunice datele, din cari se poate constata faptul, că dispărutul trăeşte, Ia caz contrar tribunalul va constata în termenul de 3 luni după ce aceasta publi­caţiune apărut în Gazeta Oficială, faptul că loan Bren- duşa a încetat din viaţă. — Arad, Ia 11 Februarie 1921 Nyhtor m. p. consilier.

Nr. Dm. i; 703— I92f. 1865 1—3

Publicaţiune*

Tribunalul Arad aduce la cunoştinţă, că în proce­sul reclamantului Nâdrău Măriuţa măr. Brad Nicolae, Nădrau Marta măr. Tărnau Petru şi Brad Petra măr. Mara. Vasile din Otlaca în contra pârâţilor Nădrău George. Nădrău Petru, Nădrău Mihai, Botaş Măriuţă şi Botaş Petru pentru parte de moştenire legală şi acc. a -defipt termin la şedinţa pentru constituirea procesului şi a chemat părţile să se înfăţişeze la ziua 18 Maiu 1921 ora 10 dim. înainte acestui tribunal (etaj I. sala Nr. 74) totodată e numită curatelă pentru. pârâjitDr. Miron Ius­tin adv. din Arad.

Tribunalul chiama pârâţii, să se înfaţîşeze pe tim­pul şi la locul fixat pentrucă în caz contrar curatela va face procedura în locul lor. — Arad, Ia 9 Februarie 1921. Heller m. p,, consilier,

Nr. C. II. 1365— 1921. 1416 1— I

Page 3: PARTE NEOFICIALĂ,dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64681/1/BCUCLUJ_FP_279559_1921...Recipisa de plată în original se va înainta Admi nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai

No. 1! GAZETA OFICIALĂ 3

Publicaţiune.

Tribunalul Arad aduce Ia cunoştinţă, că reclaman­tul Dr, Cornel Pototafi în contra Sirca Dosie, Sirca Ilie, Sirca Elena soţia fui Boteu Nikolae, Sima Salvina,

• •ţg. Mof Trifon, Ungur Nikolae, Ciungan Ioan,. Sirca Petru, Tonţfa Elena şi Tonţia Alexandru pentru act. apt de intabufcîre, a' defipt termin Ia şedinţă pentru constituirea procesului şi a chemat părţile să se înfă­ţişeze la ziua 24 Iunie 192! Ia 10 ora dim. înaintea .acestui tribunal (etaj I, sala Nr. 74), totodată a numit de curator pentru pârâţii pe Dr. Lukâcsi Lip6t advocat difl Arad;

Tribunalul somează pe pârâţi ca să se înfăţişeze la ziua şi ora sus amintită', căci în caz contrar curatorul va face procâdura în locul lor. — Arad, Ia 2 Aprilie 1921. Heller m. p., consilier.

Nr. C. II. 1582/2— 1921. - ; 1 1976 1— 1

Publicaţiune.

Tribunalul Regesc din Arad publica că Nelike Kovâcs domiciliată în Arad a perdut cuponul de amanete Nr. 33300, despre un împrumut de 700 corOane care cupon este dela Aradl Hitelbank Takardkp^nztâr s. p. a. despre un. inel de briliant, şi cere a se nimici. Şi provoc pe posesionarul acestui cupon că după publicare în Ga­zeta Oficială de 3 ori, în termin de 45 de zile se’l predee judecătoriei, altcum după espirarea acestui termin se declară de nevalabil. — Arad, la 6 Iunie 1920. Heller m. p , judecător.

Nr. P. I. 1445 -920. 1925 1—3

. Tribunalul Oradea-Mare.

Publicaţiune.

Tribunalul Oradea-Mare în urma cererei introdusă de Ladislau T6th în baza art. 77 alb. din legea XXXI. anul 1894, somează pe Cătălină TOrkOly cu domiciliul necunoscut că în termen de un an socotit dela publicarea acesteia pentru a două oră în Gazeta Oficială să restabi­lească viaţa conjugală bazată pe căsătoria ce a contrac­tat cu soţul său Ladislau Tâth înaintea ofiţerului stărei civile din Oradea Mare la 6 Octomvrie 1907, pentrucă în caz contrar tribunalul, în urma acţiunei de divorţ a reclamantului, va hotărî desfacerea căsătoriei.

II somează deasemeni să comunice tribunalului do­miciliul său precis pentrucă in caz contrar în procesul de divorţ ce reclamantul va intenta, va fi reprezentat de advocatul Dr. Gavril Rednic curator delegat. — Ora­dea-Mare, la 23 Martie 1921. G. P. Docan m. p. jud. de tribunal.

Nr. C. 1. 1678/1— 1921. 1869 1—2

' Tribunalul Timişoara.'

Publicaţiune.

Tribunalul Timişoara aduce la cunoştinţă că în urma cererii înaintată din partea lui Rademacher născ. Mann locuitor în Billdd pe baza §-ului 748 art. de legeI. din anul 1911, ,a introdus în ziua de azi procedura pentru cazul concret de moarte pentru constatarea fap­tului de mort a lui Rademacher Ioan locuitor în comuna Bill6g şi numeşte ca tutor pe seama dispărutului pe Dr. Oscar Landesmann advocat, locuitor in Timişoara.

Tribunalul provoaca pe dispărutul şi pe toţi aceia, cari au cunoştinţă că dispărutul încă trăeşte să înştiinţeze despre faptul acesta judecătoria sau curatorul, totodata

A să comunice şi datele acelea din cari se poate constată faptul acela că dispărutul trăieşte, pentrucă la caz con’

trâr judecătoria după trecerea alor trei luni, dela anun­ţarea acestei publicaţiuni a treioara în „Gazeta Oficială", îl va decreta -de mort pe cale judecătorească. — Timiş ■ oara, la 14 Aprilie 1921 .Szunyogh m. p., cons, la Curtea de Apel.

Nr. 2013/1921—3 1987 1—3

Anunţ de citare.Tribunalul Timişoara aduce la cunoştiinţă publică,

că soţia lui Petru Juck însinuind în contra Petru Juck eu domiciliul necunoscut acţiune ordinară pentru desfiin­ţarea căsătoriei, pentru desbaterea în merit a procesului a defipt terminul pe ziua de '6 Iunie 1921 Ia ora 9 în camera 32 a acestui tribunal şi că pe seama pârâtei cu domiciliul necunoscut, a numit de’ curator pe Dr. Fran- cise Winkler advocat în Timişoara.

Totodată învită pe pârâta cu domiciliul necunoscut ca pentru apărare corespunzătoare să dea curatorului de­signat îndrumările necesare sau să designeze alt advo­cat judecătoriei, în caz caz contrar va suporta toate ur­mările obvenite prin omiterea ecestora. — Timişoara, la 3 Aprilie 1920. Szunyogh m. p. preş. cons. la Curtea

■ de Apel.

Nr. P. 1. 1741— 1920. 1866 1— 1

Tribunalul Sighetul Maramurâşului,

Edict de publicare.

Tribunalul Sighetul Marmaţiei publică tâ în baza rugărei înaintată conform §-lui 733 din legea 1. 1911 de reclamanta muerii Todor Kok6nyesdi născ. Wlad Maria domiciliat în Biserica-Albă şi reprezentat prin advocatul din Sighet, a pus în curgere procedura*pentru declararea de mort S Iui Todor Kok&iyesdi cu domi­ciliul în Biserica Albă afirmativ decedat pe frontul Italian în iarna din anul 1916, iar pentru apărarea .intereselor dispărutului, a denumit ca curator, pe advocatul din Sighet Dr. Doroş Titus.

Tribunalul învită pe dispărutul şi pe toţi aceia, cari au cunoştinţă despre dispărutul ca să comunice tribu­nalului susnumit şi totodată să comunice toate datele din cari s’ar putea constata că dispărutul este în viaţă, deoarece în contra caz, după espirarea terminului de trei luni .computat dela publicarea a treiaoară în Gazeta Oficială a cestui edict, dispărutul va fi declarat de mort.— Sighet, Ia 9 Aprilie 1921. Dr. Szedlăk Istvan m.p., judecător la Curtea de Apel.

Nr. 537— 1921. P. . -1929 1—3

Tribunalul Ibaşfălău.

Publicaţiune.

Tribunalul Ibaşfalău publică, că în procesul recla­mantei Maria Mircea repr. prin advocatul dr. Bgla Bed<5 în Cohâlm contra pârâtului Ioan* Neacşu pentru sistarea în posesiune, pentru susceperea procesului şi pertractarea meritorieă a defipt termin şi a învitat părţile, că în 24 Mai 1921 Ia orele 8 a. m. în localul oficios, palatul Jus­tiţiei, etajul II, să se prezinte şi totodată pentru Neacşu Samoila lui Gheorghe care este domiciliat în loc necu­noscut, a denumit de curatcjr pe advocatul Dr. Friedrich Sander din Ibaşfalău. v

Tribunalul învită pe pârâtul că în ziua mai sus­indicată în persoană, sau prin reprezentant legitimat să se prezinte, căci în caz contrar curatorul îl va reprezenta. — Ibaşfalău, Ia 17 Februarie 1621. Vaszika m, p., judecător.

Nr. C.. 173t"1921. 1589 1—1

Page 4: PARTE NEOFICIALĂ,dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64681/1/BCUCLUJ_FP_279559_1921...Recipisa de plată în original se va înainta Admi nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai

— . Tribunalul Alba-Iulia.

Publicaţiune. '>.]■. ,Tribunalul Alba-Iulia aduce la cunoştinţă gen: că în

urma cererei înaintate din partea soţiei lui Alexandru Medrea locuitoare în Galaţi (pe valea Ampoiului) pe baza punct. 3 a §»ului 733 a artic. de lege I. din anul 1911 cu ziua de ari a început procedura, pentru consta­tarea morţii lui Alexandru Medrea fost locuitor în Galaţi (pe valea Ampoiu) care afirmativ a murit la 15 Martie1917 în spitalul din oraşul Maicar (guvernamental Perm) ca prisonier în Rusia şi deleaga de curator al absen­tului pe Dr. Aladar Springer advocat în Alba-Iulia,

Tribunalul somează pe numitul dispărut şi pe toţi aceia cari au cunoştinţă că dispărutul ar fi încă în viaţă să încunostiinţeze tribunalul saii pe curatorul cauzei şi totodată să comunice şl datele din cari s’ar putea stabili că dispărutul ar fi în viaţă pentrucă, în caz contrar tri­bunalul după espirarea terminului conform §-ului 748. Proc. civ. după de trei luni dela ziua ce urmează înserării a treia tn „Gazeta Oficială", conform rezultatului proce­durii de probare, dispărutul pe cale judecătoreasca va fi declarat de mort. — Alba-Iulia, la 15 Ianuarie 1921. Dr. Rubin Patiţia m. p., judecător.

Nr. C. 1382/2— 1920. . 1777 2—3

' Tribunalul Târgul-Murâş.

‘-Publicaţiune.Tribunalul Târgul Mureş publică, că în procesul

reclamantului Ştefan Bloga locuitor din Căluseri, contra pârâtei Kilydn R<5za măr. Ştefan Bloga pentru desfa-

r cerea căsătoriei şi accesorile, în scopul pertractărei pro­cesului a defipt termin de înfăţişare pe ziua 21 Maiu 1921 ora 9 a. m. înaintea tribunalului (Str. Iuliu Maniu Nr. 1, etaj. II, sala 70) pe care zi a citat părţile litigante, totodată pentru R6za Kiiygn cu lecui ubicaţiune! necu­noscut a numit ca curator pe advocatul Dr. Ştefan Bogdan locuitor în Târgul-Mureş.

Tribunalul, provoacă pe pârâta Kiiy£n R6za, că- în ziua şi ora susindicată să se prezinte în persoană,

sau cu advocatul autorizat prin procură, căci la caz contrar, va fi reprezentat de curatorul numit. — Târgul­Mureş, la 17 Martie 1921. Dr. Simion Biitean m. -p, preş. de senat, cons. la Curtea de Apel. ,

Nr. C. 1423/16-1917. 1770 1— 1

Tribunalul Bistriţa. _

Edict de publicare.

Tribunalul Bistriţa aduce la cunoştinţa pe cale de publicitate cumcă ' În urma petiţiei înaintate conform punctului 4 al §-lui 733 din art. de lege I. anul 1911 de reclamantul Batynas Jânos locuitor în oraş Bistriţa ş1

. reprezentat prin advocatul Dr. Victor Moldovan din Bis­triţa în ziua de azi mai jos notată a pus în curgere pro-, cedura pentru declararea de morţi a familiei sale ş

. anume a Măriei Rusz şl minoreniloi Jănos şi Leontina Batynas fost locuitori în oraşul Bistriţa (Transilvania), cari conform declaraţiilor locotenentului loan Trines ş: George Csallner copist cl. I. locuitori în Bistriţa, afir­mativ au decedat la 13 Auşust 1914 în marea Adriătica pe vaporul „Baron Gancs* care vapor mergând dela Cataro, la Fiume s’a cufundat iar pentru apărarea inte­reselor alor dispăruţi a denumit ca curator pe Dr.Kendefi advocat din Bistriţa.

In consecinţă tribunalul somează pe cei dispăruţi ş pe toţi aceia, cari ar avea cunoştinţa despre aflarea în viaţă a dispăruţilor că faptul acesta să-l aducă la cunoş­tinţa judecătoriei sau a curatorului denumit pentru apă-

4 . GAZETA

rarea intereselor acestuia şi totodată să comunice toate datele din cari s’ar putea constata aflarea în viaţă a dis părutului, pentrucă ;la caz contrar după espirarea termi­nului defipt spre acest scop, conform alin. al 4;lea al §-lui 736 din procedura civilă în 1 (un) an şi compufat dela publicarea a 3-a (treia) oară a acestui edict în

'Gazeta Oficială a comisiunei 'regionale de unificare din Cluj dispărutul Va fi declarat judecătoreşte de mort. — Bistriţa, la 5 Aprilie 1921. Dr. Klein m. p., judecător la tribunal.: Nr, C. 369/1— 1921. 1884 2—3

Tribunalul Sibiiu.

Publicaţiune. ^Trubunalul aduce la cunoştinţă, că în urma cererii,

înaintată din partea lui Ana Fleischer n. Hann locuitor în Turnişor Nr. 513 pe baza §-lul 733 al, art. de lege I. din anul 1911 a Introdus în ziua de azi procedura pentru cazul concret de moarte pentru constatarea fap­tului de mort a lui Georg Fleischer .fost locuitor in co­muna Turnişor Nr. 5^3 şi care a murit înca Ia 15 August1918 în Rusia, în oraşul-Sar iczin în spital, fiind bolnav de gripa spaniolă şi numeşte ca tutor pe seama deceda­tului pe Dr. Iuliu Ziegler advocat, locuitor în Sibiiu.

Tribunalul provoacă pe dispărutul şi pe toţi aceia, cari au cunoştinţă, că dispărutul încă trăeşte, să înştiin­ţeze despre faptul acesta judecătoria sau curatorul, toto­dată să comunice şi datele acelea, din cari se pote con­stata faptul acela, că dispărutul trăieşte, pentrucă la caz contrar judecătoria după trecerea alor 3 luni dela publi­carea acestei publicaţiuni a treiaoră în „Gazeta Oficială*, va constata faptul de mort pe cale judecătorească. ■— Sibiiu, la 15 Aprilie 1921.//.I.Iliescum.p.,preş.desenat.

Nr. C. 870— 1921. t 1976 2— 3

, Publicaţiune de licitaţie.Subsemnatul executor judecătoresc, prin aceasta

publică, că în urma decisiunei judecătoriei de ocol Lipova cu Nr. G. 623— 1921 în favorarea lui soţia lui Mihail Schulz repr. prin advocatul Dr. Andreas Busch- inann pentru suma de 750 lei capital şi acces, în contra , urmăritului, mobilele următoare şi anume: vaci, lemne preţuite în 4200 Iei în 13 Mai 1921 la 10 ora â. m. îri comuna Guttenbrun la casa de .sub Nr. 335 se vor vinde prin licitaţie publica. — Radna, Ia 21 Aprilie 1921. Arpad Tichy m. p.,> executor judecătoresc.

Nr. 16-rl921. : 264 1— 1

Publicaţiune'de licitaţie.Subsemnatul executor al judecătoriei de ocol urbană

din Cluj în senzui §-Iui 102 de lege . LX. din,anul 1881 prin aceasta publică, că în urma decisului din anul 1920 de sub Nr. 7402 al judecătoriei de ocol urbană din Cluj efeptuinduse-se în 6 şi 7 Decemvrie 1920 pentru suma de65.000 lei şi acc. execuţiunea de escontentare în favorul Albina Filiala reprezentat prin advocatul dr. Ioachim Tolciu contra dr. Ion Giurgiu mişcătoarele cuprinse şi supracuprinse cu aceasta ocaziune şl preţuite în 76.000 lei şi anume mobile, cai, porci, vite şi alte obiecte .se vor vinde prin licitaţie publică. Deci în urma decisului de sub Nr. G. 7402— 1920 a judecătoriei de ocol urbană din Cluj pentru încassarea pretenziunei de65.000 lei capital, după aceasta din 10 \ugust 1920 interese şi spesele de 9438 lei stabilite pânâ astăzi, se decide terminul de licitaţie pe 17 Maiu 1921 la orele3 d. m. în Cluj strada Piaţa Cuza Voda Nr. 15 şi pe 18 Maiu 1921 orele 3 d. m. în Hotarul; Kajintâ şi la aceea cumpărătorii, se învită cu aceea observare, că miş;ă- toarele din sus, în senzui art. de lege -LX. din anul

OFICIALA No. 11

Page 5: PARTE NEOFICIALĂ,dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64681/1/BCUCLUJ_FP_279559_1921...Recipisa de plată în original se va înainta Admi nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai

No. li GAZETA OFICIALĂ 5

1881 §u l 107, 108, din partea celui mai sus. acestea mişcătoare se vor vinde şi sub preţul estimat.

. . întrucât mişcătoarele licitande s’au cuprins şi supra- cuprfas din partea altor creditori şi aceştia şi-au câştigat drept de escontare asupra licitaţiei, în senzul §-lui 120 a legei LX. din 1881, se va efeptui şi în favorul lui Adalbert Veress pentru suma de 32.700 Ie i.— Cluj, la18 Aprilie 1921. Petra Denes m. p., executor judecătoresc.

, Nr. 16—1921. 303/2 1— 1

Llcitatiune de lemne de construcţie cu; folosinţă de fabrică de ferestrău-

La regiunea silvică din Sebeşul-săsesc se va ţinea la 31 Maiu 1921 la orele 10 a. c. licitaţie publică cu oferte îHchise pentru vânzarea alor circa 31000 (treizecl- şiunumii) m® lemne de lucru şi construcţie şi 200 (două- sute) m* lemne rupte în urma plutire! de esenţă molid, aşezate în stive în depozitul ferestrăului din Sebeşul- săsesc, apoi pentru vânzarea alor aproximativ 22000 (douăzecişidouămii) m3 lemne de lucru şi construcţie de aceiaşi esenţă, fasonate în anul 1920 în parchetele anu­ale ale ocoalelor Bistra şi Gotul, ce se vor putea pluti în primăvara, anului 1921 şi pentru arândarea ferestră­ului statului din Sebeşul-săsesc pe termenul dela aproba­rea licitaţiei, până la 30 August 1923.

Preţul de strigare este : 1. Pentru un m® lemn de construcţie în^ depozitul feroştrăului din Sebeşul-săsesc 140 (unasutăpatruzeci) lei: 2. Pentru un m3 lemn rupt d*pozitate tot acolo 77 (şaptezecişişapte) lei. 3. Pentru un ms lemn de construcţie în depozitele din pădure 100 (unasută) lei.

- Preţul total al lemnului se va statori Ia predarea materialului lemnos pe baza documentelor de predare.

Pentru folosinţa ferestrăului şl a accesoriilor lui cumpărătorul lemnelor va solvi în total 300.000 (trei- sutemii) lei.

Vadiul este de 500.000 (cincisutemii) Iei.Ofertele se vor înainta în scris regiunei silvice din

Sebeşul-săsesc până la termenul fixăt pentru ţinerea licitaţiei., -

Coaie de oferte şi plicuri şl ori ce informaţiuni, se pot lua dela regiunea silvică Sebeşul-săsesc, tot acolo se pot vedea şi condiţiunile de licitare şi contractuale. — Sebeşul-săsesc, la 23 Aprilie 1921. Regiunea silvică.

Nr. Ad. 575— 1921. 2027 1— 1

Publicatiune de licitaţie.Subsemnatul executor judeciar aduc la cunoştinţă

publică în sensul legii articiului Xi. din 1881 § 102 res­pective. XII. din 1908 § 19 cumcă lucrurile următoarea. n. 37946 meter lemne de foc, cale ferată industrială de pădure, 2 locomotive 26 lori diverse instrumente, echlpagiuri, mobile, cai şi trăsuri şi diferite mobile, cari în urma decisului Nr. 1169/1921—3 al judecătoriei de ocol din Sibiiu s’au execvat în 19 Martie 1921 în favo­area execvaţilor Creditul Techaic Transiîvănian, prin advocat Dr. loan Dordea din Sibiiu în potriva execva­ţilor firmei Robert Kuika & Comp din comune Jidovin şi Valeapai pentru Încasarea capitalului de 5391787 lei şi acces, prin execuţie de acoperire şi cari le-am preţuit în 3949700 lei, se vor vinde prin licitaţie publică s. a. n. în 8 grupe.

Pentru efeptuirea acestei Ucitaţiuni, pe baza deci­sului Nr. G. 1728 din anul 1921 al judecătoriei de ocol Bocşa montană, se fixează termin pe 24 Maiu anul 1921 Ia 9 ore a. m. în Jidovin la magazinul de lemne de lângă gară, continuând în cancelaria debitorului, în pădurea Valţapaiulul în cancelaria debitorului şi toţi cari au voie

de a cumpăra sunt invitaţi prin acest edict cu obser­varea aceia că lucrurile susnumite (sus amintite) vor fi vândute în senzul legei XI. din. 1881 § 107 şi 108 celor cari dau mal mult, pe lângă solvlrea în bani gata şi în caz necesar şi sub preţul de strigare. *r ■ .

Pretenziunea care e de încasat face 5391787 lei capital, dobânzile cu 7% socotite din 1 Martie 1921, Iar spesele până ocum staverite de 216535 Iei.

Întrucât mobilele, cari ajung la licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de acoperire, licitaţia prezentă este ordonată şi în favorul acestora, în senzul articiului IX.' din 1881 § 102. — Bocşa, montană, la 30 Aprilie 1921. Ind seifrabil m. p., executor judecăt. • .,

Nr. 51— 1921 execut. 521 1— 1

Publicaţie de licitaţie.Subsemnatul executor judecătoresc în înţelesul

§ lui 102 art. de lege LX din anul 1881 prin aceasta publică, că * în consecinţa deciziunei judecătoriei, de ocol Dej sub Nr. 625—920 în favorul - creditorului Dr. Iosif Vdkăs domiciliat în Dej repr. prin- advocatul Dr. Eupen Schwimmer pentru 800 iei capital şi acces, sale, mobile secvestrate prin execuţie silită în 14 August1920 în preţul 22100 lei şi anume : o părete de boi,o maşină de cusut şl fân se vor vinde la licitaţie publică.

In urma deciziunei a judecătofiei de ocol Dej sub Nrl G. 2602— 1920 pentru încassarea pretenziunei 800 lei capital, o dobândă de 5 procente, dela 1 Maiu1919, cheltuellle statorite până acum 239 lei pentru efeptuirea licitaţiei Ia faţa locului Dej strada Ecatarina Podorol Nr. 38, fixează terminul la ziua 18 Maiu 1921 orele H a. m., la licitaţia aceasta cumpărătorii se învită cu aceia observare, că mobilele în înţelesul §-lui î 07 şl 108 art. de lege LX din anul 1881, se vor vinde pre lângă bani gata şi sub preţul de evaluare.

Fiindcă mobilele sunt şi prin alţi creditori supra- secvestraţi, şi în favorul acestora să ordonează licitaţia.— Dej, la 18 Aprilie 1921 . Iosif Nagy m. p., executor judecătoresc. ' •

Nr. 72-921. { 273p 1— 1

Publicaţiune/In conformitate cu aprobarea, dată de Ministerul

lucrărilor publice, (Direcţiunea de Poduri şi şosele din Transilvania) cu ordinul Nr. 2764—921 E. din 19 Aprilie 1921, se aduce la cunoştinţă generală, că în ziua de27 Maiu 1921, se va ţinea licitaţiunea publică în localul Serviciului de Poduri şi Şosele din Sft. Gheorghe, strada Oltului Nr; 18, etaj I, la ora 10 a. m. pentru lucrările de repararea podului de peste Olt între Feldi- oara şi Hagh!g cu oferte timbrate şi sigilate. In oferta şi devizul anexaţ să se scrie, atât preţurile unitare cât şi sumele globale cu numere şi cu litere. Ofertele se pot înainta şi la , Direcţiunea de Poduri şi Şosele din Cluj, strada Berde Mozes Nr, 2, etaj II .până la ter­menul fixat. ■

Ofertele întârziate nu se vor lua în consideraţiune.Domnii ofertanţi vor depune odată cu oferta şl

o garanţie în numerar, sau in efecte garantate de stat în valoarea de 5 procente (cinci) din-suma ofertei.

Alte condiţiuni şi informaţiuni detailate se pot lua în fiecare zi de lucru la Direcţiunea şi Serviciul sus­menţionat.

Ofertele se pot înainta atât pentru lucrarea întreagă, cum şl separat pentru liferarea materialului, separat pentru transportul materialelor, având în vedere taxa redusă pe C. F, R., precum şl pentru lucrul de'

Page 6: PARTE NEOFICIALĂ,dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64681/1/BCUCLUJ_FP_279559_1921...Recipisa de plată în original se va înainta Admi nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai

âÂZETA OFICIALĂ fio. lf

edificare separat şi. în conformitate cu legea contabili­tate! - publice, resultatul este, supus aprobărei Consiliului de Miniştri. După aprobare, ofertantul asupra, căruia s’a aprobat, lucrarea este dator, ca în termen de 10 zile să încheie cofltract definitiv cu serviciul subsemnat. — Sft. Gheorghe, la 22 Aprilie 1921. Serviciul de Poduri şl Şosele din Judeţul Treiscaune.

Nr. 557— 1921. 1041b 1— 1

. Publicaţiune*

In conformitate cu aprobarea dată de Ministerul lucfâriior publice, (Direcţiunea de Poduri şi Şosele din Cluj), cil ordinul Nr. 599—1921 E. din 19 Aprilie 1921,

- |e adtlcg Ia cunoştinţă generală; că în ziua de 31 Maiu 1921, Se va ţinea licitaţiunea pdbiică îrt localul Servi* emilii de Poduri şi Şosele din Sft. Gheorghe, strada Oltului Nr. 18, etaj I, lâ ora !0 â, rii. pentru construirea din nou â podului Nr. 36 de pe şoseaua naţională firaşov—Crasna— Buzău între km. 19—20 cu supra- construcţiunea din beton armat de 2.-50 m. deschidere eu Oferte timbrate şi sigilate. In oferta şi devizul anexat şă se scrie atât preţurile unitare, cât şi sumele globale cu numere şi cu litere. Preţurile se vor-calcula, pre­supunând, că materialul de ciment şi de fer se poate procura cu concursul Serviciul subsemnat, având în vedere taxa redusă pe C. F. R.

Oferte întârziate nu se vor lua în consideraţiune.Domnii ofertanţi vor depune odată cu oferta şi

o garanţie în numerar, sau în efecte garantate de stat, în valoarea de 5 procente (cinci) din suma ofertei.

. Alte condiţiuni şi înformaţiuni detailate se pot lua în fiecare zi de lucru la Serviciul Subsemnat.

* ' Ofertele se vor deschide şi pertracta la termenul fixat, faţă cu toţi concurenţii, şi în conformitate cu legea c.ontabilităţei publice, resultatul este supus apro­bărei Consiliului de Miniştri. După aprobare ofertantul asupra căruia s’a aprobat lucrarea este dator, ca în termen de 10 zile să încheie contract definitiv.— Sft. Gheorghe, la 23 Aprilie 1921. Serviciul de Poduri şi Şosele din Judeţul Treiscaune.

Nr. 559— 1921. _________ 1041 1— 1

Publicaţie de licitaţie.Subsemnatul executorul judecătoresc, prin aceasta

publica, că în urmă decisiunei judecătoriei de.ocol Radna cu Nr. G, 2373/3—1920 în’favoarea lui Lipovana Institut de Credit repr., .prin advocatul Dr. Aurel Cioban pentru

. suma, de 3750 iei capital şi succes, în . contra urma- ritului, mobilele următoare şi anume: vin, vas etc. preţu­ite în 8160 lei în 11 Maia 1921 la 2 oare p. m. în co­munei Radna Baracka la casa de sub Nr. 167 se vor vinde prin licitaţie publica. — Radna, la 20 Aprilie 1921. Arpad 7ichy m. p., executor judecătoresc.

v Nr. 4—1921 exec. 525 1— 1

Anunţ de concurs.Consiliul masei de cridă al falimentului Hermann

Straetz în şedinţa sa ţinută la 24 Ianuarie 1921, a decis la licitaţiunea benevolă valorizarea pretenziunilor prove­nita în registrele comerciale, a pretenziunilor de despăgu­bire, a pretenziunilor provenite din cauzele ce se pot ataca, celea provenite din regres încă neincassate a drep­turilor de pretenziuni, precum şi efectele de valoare apar­ţinătoare acestei masă de cridă (falimentară) în baza legei de cridă § 158—159 şi în baza legei de esecuţie § 102 şi al §§-ilor următori şi conform §-lui din aceiaşi lege.

1. Conform decisului masei de cridă şi a recer- cărei tribunalului Tg. Mureş în calitate de tribunal de

cridă Nr. 1192/1915 de data la 9 Februarie 1921, jude­cătoria de ocol Tg.-Mureş cu decisul slu Mf.,G. 792/921 ordonează licitaţie benevolă prin Intervenţia subsemna­tului notariu public ca esmis judecătoresc,' ce sa va ţinea în comuna Megyesfalva în biroul masei de cridă la 30 luna Maiu 1921 la orele 3 tfl. cu aceia ca:

a) toate pretenziuniie falitului Hermann Straetz, ivite • înainte de deschiderea acestui Concurs, Respective înainte de 1912 Noemvrie 20 ori după acest termiti fâţ$ de 224 datoraşi în suma de 57204 Cor. 44 fileri.

b) toate pretenziuniie falitului Hermann Straetz, ivite după deschiderea acestui concurs faţă de 59 datoraşi în suma de 12430 Cor. 45 fileri.

c) toate pretenziuniie provenite din împrumutul bu- toaelor în preţiu de 7265 Cor. 35 fileri.

d) pretenziuniie neincassate şi drepturile acestor pretenziuni provenite din titlu de despăgubire din cauza

, ce se pot ataca şi din pretenziuni de regres în suma de 493.362 Cor. ,59 fileri capital şi accesoriile.

e) în fine efectele de valore aparţinătoate acestei masă falimentară (cridă) în preţ de 13980 Cor. şi anume:

10 bucăţi câte de 200 Cor. preţ nominal emise de banca „KolozsvăM Polgâri Takardkpdnztâr" Sr^A.

10 bucăţi câte de 100 Cor. preţ nominal emise de „Szdkely gyermekjât^k şi faârugyâr" S. A. în Tg.-Mureş sub licvidare. "

20 bucăţi câte de 200 Cor. preţ nominal emise de banca „Polgări Takar^k şi* HitelszOvetkezet* S. A. sub licvidare în Tg.-Mureş.

1 bucată de 100 Cor. preţ nominal emisă de banca „Korona bank“ S. A. s b licvidare în Cluj.

Mai departe 3 bucăţi câte de 800 Cor. pret nominal şî 4% Ia sută dobândă, precum şi poliţe de împrumut de răsboiu cu scrisuri de Rentă maghiarăin preţ nominal de 54000 Coroane, apoi

f) pretenziunea subzistentă contra casa de păstrare poştală reg. ung. în suma 239‘05 coroane,

^ ) pretenziunea subzistentă contra fosta direcţiune regională Mâv. din Cluj în suma 500 coroane,. h) pretenziunea subzistentă contra erarul, în suma

2000 coroane, se vor vinde aceluia interesat, carele va face mai avantagios ofert prelârigă plata inmediată, cazul- minte şi sub preţul nominal, într-o massă.

2. Preţul de-strigare a pretenziunilor şi efectelor de valoare de sub a—e va fi preţul nominal adecă 584.242 cor. 60 fileri, respective 292.121 lei 30 bani.

Doritorii de a licita sunt deobligaţi, ca înainte de a se începe licitaţiunea, a depune 2000 lei la mânile es- misului ca arvună.

întrucât peste preţul de strigare nu s’ar înainta ofert, atunci preţul de strigare va fi gradatlm redus.

3. Imediat ce ofertul cel mai avantagios s’a dec­larat de primit şi cumpărătorul declară că pretenziuniie şi efectele de valoare le-a cumpărat, e deobligat a de­pune suina preţului de cumpărare, respective arvuna ao întregi la suma de cumpărare, la caz contrariu licita­ţia se continuă şi arvuna rămâne în favorul masei de cridă.

Dacă la continuarea licitaţiunei pretenziuniie şi efec­tele de valore s’ar vinde cu un preţu mai redus, atunci cumpărătorul e deobligat a întregi preţul de cumpărare la suma preţului de mai nainte şi a plăti diferenţa numaidecât masei de cridă.

4. Consiliului masei falimentare declară că pentru starea şi incassarea pretenziunilor nici masa de cridă, nici curatorul şi nici Consiliul masei răspundere asupra sa nu ia, şl delâturează orice responsabilitate pentru even­tualul regres.

Page 7: PARTE NEOFICIALĂ,dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64681/1/BCUCLUJ_FP_279559_1921...Recipisa de plată în original se va înainta Admi nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai

GAZETA OFICIALA 7

5. Imediat după plătirea totală â preţului de cum­părare, se: vor preda cumpărătorului Conspectele speci­fice despre efectele cumpărate,' despre pretenziuni, cari conspecte lr vor da esmlsul Instanţei judecătoreşti, cura­torul falimentar, membrii de Consiliu a masei de cridă, trimişii în reprezentarea Consiliului de administrare a masei falimentare, pe cari conspecte se va întroduce clauza probatorie despre licitaţie şi despre translaţiunea dreptului de proprietate, indreptăţiadu-I totodată ca toate cărţile, scrisorile şi registrele comerciale ale falitului Hermann Straetz să le studieze şi despre datele referi­toare la pretenziunile cumpărate să-şi ia copie autenti- cată după necesitate, pe alui proprie speze aşa încă, că decurgerea lucrărilor masei de cridă, prin aceasta să nu fie înpedecată.

6.-Conspectele tuturor pretenziunilor din conresse, dreptul şi titlul acestora, precum şi numele debitorilor, locuinţe lor, suma capitalului şi accesoriile până la ziua de licitaţie se pot pi evedea în biroul Curatorului de masă Dr. Iosif Vancea advocat în Tg.-Mureş (Palatul Conte Teleky) sub orele oficioase când totodată interesaţii vor putea primi şi desluşirile dorite în această afacere.

7. Cumpărătoriul declară, că abzice.de dreptul de a ataca cumpărarea pe baza legiunei enorma.

8. Spesele împreunate cu aceasta afacere şi cu tirans- laţiunea dreptului de proprietate precum şi taxele către stat şi comună ce se impun în baza translaţiunei le va plăti cumpărătorul, fără a mai avea pretenţie faţă de ori cineva.

9. Partidele de licitaţie se deobligă a subscrie acest anunţ înainte de a se începe licitaţia, iar cari nu stiu scrie, a’l investa cu semnătură proprie. — Târgul-Mureş, la 15 Aprilie 1921. Dr. Albert de Kovâcsy m. p,, .notar public. 183k 1— 1

Anunţuri administrative.Publicaţiune de concurs.

Pentru ocuparea postului de secretar cercual la secretariatul Ceica, judeţul Bihor, plasa Ceica, devenit vacant se publică concurs.

Reflectanţii cari au cvalificaţiunea prescrisă, sunt învitaţi -să-şi înainteze cererile cu documentele de cvali- ficaţie şi serviciul de până acum până în 31 Mai 1921 subsemnatului primpretor.

Emolumentele înpreunate cu acest post sunt cele statorite în decretul XX al Consiliului Dirigent şi sta­tutul de organizare comunal. — Ceica, la 26 Aprilie 1921. Indescifrabil, primpretor.

Nr.’ 700— 1920. 2018 1— 1

Registrul firmelor.' Tribunalul Cluj.

Rugarea lui Victor Elian comerciant înregistrat, locuitor în Cluj (Calea Regele Ferdinand 33) pentru în­registrarea dreptului de procurist alor Mihail LObli şi Marlin Elian locuitori în Cluj. -

Decis.

Tribunalul în baza cererii prezentate ordonează înregistrarea dreptului de procurist alor, Mihail LObli şi Martin Elian şi îndrumă conducătorul firmelor să pu­blice acest decis în Gazeta Oficială şi să întroducă Ia pagină 187 din tomul III a registrului firmelor indivi­duale următoarele:.

In rubrica 1. 1132/3.In rubrica 2. 14 Aprilie 1921. P. 159/2—921.Rubrica 3 şi 4 rămâne goală. . ^In rubrica 5. pp. L6bli, pp. Elian.In rubric 8. Dreptul de a semna firma per pro­

cură a procuriştilor Mihail LObli şi Martin Elian locuitori în Cluj s’a înregistrat. Procuriştii numai colectiv (laolaltă) au drept să semneze fjrma. ’— Cluj, »Ia 12 Aprilie 1921. Dr, Dimitrie Toth m. p., referent.

Nr. F. 159/2 Fi. 1132-921. , 2021 1— 1

Tribunalul Ibaşfalău. :

Firma Banca comercială şi industrială din Vâlea- Târnăvei s. a. din Diciosânmărtin înaintează cererea prin care anunţă subscrierea (indescifrabil) membrilor.

Decis. ' vTribunalul ordonă înregistrarea în voi. VII, pag. 1

ca director cu semnătură socială a lui Dr. Ligeti Săndor şi ştergerea Iui ca membru din direcţiune.

. Se va întroduce Augustin Foiea ca procurist.Se însercinează conducătorul Reg. de firma comerc.

cu întro ducerea şi publicarea.S’a încassat 22 Lei pentru înreg. şi publicare. ;Se cere 4 Lei pentru publicare. — Ibaşfalău, la

9 Octomvrie 1920. Al. 1. Niculau m. p., judecător.

- Nr. Fi. 187/2—920. 20 1— 1

Anunţuri particulare.Ministerul internelor. — Secretariatul general din Cluj.

Publicaţiune.Statutele Societăţii Schlaraffiâ „Claudiopolls" djn

Cluj s’au aprobat. — Cluj, la 10 Martie 1921.Nr. 3864-921. y :

Ministerul instrucţiunii. Secretariatul general. Cluj.

Publicaţiune.Minist. Instrucţiei publice, Secretariatul General

din Cluj declară de anulat originalul Diplomei de învăţător extradat de către Direcţiunea Şcoalei normale de stat din Deva cu Nr. 11/1916 sub Nr. Registr. 254 din 24 Iunie 1916 pe numele dlui Ludovic Battha afirmative perdut. — Cluj, la 21 .Aprilie 1921. Pentru secretar general: Mateia. "

Nr. 7619. ■ 2019 1— 1;

Publicaţiune.Pierzând chitanţa despre 10,000 coroane Nr. 62580,

serie 1002, eliberată cu ocaziunea schimbării coroanelor, de perceptoratul reg rom. Mediaş pe numele Elise Schuster din comuna Nemşe, îl declar de anulată. Elişe Schuster. ' « 192a 1— 1

Publicaţiune.Pierzând bonul referitor Ia schimbarea banilor,

despre 40 procente, eliberat de perceptoratul orăşănesc din Aiud, sub Nr. 114.327, despre 575 Lei, îl declar de anulat. — Aiud, la 1 Maiu 1921. Hann Vilmos, comerciant. 229a 1— 1

Publicaţiune.Pierzând chitanţa- de 10.000 cor. extradată de

perceptoratul reg. rom. din Câmpeni cu Nr. 6/920.de pe biletul băncei Austro-ungare cu numărul Şi seria 08799—1004 de 10.000 cor,, o declar de anulată. Bârla Aron, lecuitor din Bistra. . 230 1— 1

Page 8: PARTE NEOFICIALĂ,dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64681/1/BCUCLUJ_FP_279559_1921...Recipisa de plată în original se va înainta Admi nistraţiei Gazetei Oficiale şi numai

.8 GAZETA OFÎCÎALÂ No.ll

- ' Publicatiune.Pierzându-se chitanţa de 40 procente eliberată de

comisiunea comunală . Cobor la 7 Septemvrie 1920 cu Nr. 284235 în valoare de 123 lei,-o declar de nulă şi fără valoare — Cobor, la 27 Februarie 1921. Kosa Jănos. 21 1— 1

Publicaţiune.Subsemnatul aftn perdut chitanţa de 40 procente

eliberată de comisia pentru schimb a comunei Hâghig sub No. 299.230 din 10 Sept. 1920 în valoare de 377 lei, pe care o declar fără valoare. — Hâghig, la 22 Martie 1921. Gheorghe Şereş. 22 J— 1

Publicaţiune. -Subsemnatul am p erdut chitanţa de 40 procente

eliberată de comisiunea comunală de schimb Richişdorf în 12 Septemvrie 1920 în valoare de 1613 lei 50 bani eliberată sub Nr. 293.940 pe care o declar de nulă şi fără valoare. — Richişdorf, la 5 Martie 1921. Andrei Alzner Nr. 110. 24 1— 1

Publicaţiune.? n Subscrisa pierzând chitanţa celor 40 procente eli­berată de comisiunea de schimb din Holbac, despre suma de 48 lei sub Nr.- 216,467—266,968, o declar de anulată. Maria'Isac Salică din Holbac. 25a 1— 1

‘ Subscrisul pierzând chitanţa de 40 procente elibe­rată de comisiunea de schimb din" Holbac despre suma de 400 lei sub Nr. 216,467—266,952, o declar de anu­lată. Onisim Micuţ din Holbac. 25b 1— 1

Subsemnata pierzând chitan{a celor 40 procente eliberată de comisiunea de schimb din Holbac despre suma de 117 50 lei subNr. 216,467—945,685, o declar de anulată. Ana D. Nica din Holbac. -

Nr. 611— 1921. , 25c

Căile Ferate Someşene. Societate pe acţii. _____ __

Dmnii acţionari ai Căilor ferate Someşene Societate pe acţii sunt învitaţi la

^ a XLIX-a adunare generală, ordinarace va avea loc în 24 Maiu Ia V2I 2 ore a. m. ia Dej în sala de consfătuire a societăţii, având următoarea

_ Grdine de zi:I. Raport asupra rezultatelor anului de gestiune 1919

şi asupra activităţii direcţiunei în acel an.Ha. Prezentarea socotelilor de .încheiere din 1919,

. aprobarea bilanţului şi a- planului de împărţire a profitului realizat. •; - - .

Ilb. Raportul comitetului cenzorilor asupra bilanţului şi asupra propunerei direcţiunei referitor la distribuirea profitului.

III. Raport asupra sorţirei şi schimbului a 128 acţii de prioritate, ce sunt a se amortiza în 1921 în baza §-lui11 al statutelor.

IV. împlinirea locurilor vacante în direcţiune în baza §-lui 40 din statute. - . .

V. Fixarea honorarului pentru membrii comitetului cenzorilor. ‘

VI. Alegerea alor patru membrii în comitetul cenzorilor.VII. Propunere asupra modificărei statutelor societare.VIU. Modul acoperirei lipsei de cca 12,000.000 Lei

ce se arăta în urma cheltuielilor extraordinare preliminate în bugetul pe anul 1021.

Observaţiune. In baza §-Iui 28 din statute fiecare

vot şi dnii acţionari cari doresc să iae parte Ia adunarea -generală;- respective să uzeze de dreptul de r votare au să depună acţiunile provăzute cu cupoanele încă neexpirate la casieria centrală a societăţii în Dej sau la casa Schoeller & Comp Viena, I. Wildpretmarkt 10 până cel mai târziu cu 3 zile înainte de adunarea generală, adecă, până înclu- zive la amiazi 21 Maiu, Acţionarilor cari au depus la timp acţiunile lor respective certificatele de depunere vor primi o legitimaţie servind ca bilet de întrare. u

Referitor la exerciarea dreptului de votizare câtşi la reprezentarea prin plenipotenţati se atrage atenţia dnilor acţionari asupra dispoziţiunilor §-lui 30 din statute.

Rapoartele^ şi propunerile aparţinând ordinei de zi precum şi socotelile de încheiere şi bilanţele anului de gestiune 1919 se pot vedea în original la direcţiunea societăţii-în Dej în timpul oarelor de birou. — Dej, la2 Maiu 1921. Direcţiunea C. F. Someşene, societate pe acţii. , ^

Nr. 5467—1921/ÂL 520 1-2

Publicaţiune.Comisiunea de Arbitragiu în diferendul firmei Şimşi

& Goldenberg fabrica de clei din Sfântu Gheorghe roagă pe toti creditorii acestei firme sau al Dlui Lazar-Şimşi din Sfântu Gheorghe şl David Goldenberg Sidago din Bucureşti str. Bradului 35, să comunice sumele ce au de primit Dlui Dr. Kupferstich Armin din Sfântu Gheorghe până în termen de 14 zile de la data acestei pub' licaţiuni.

In caz de întârziere se face cunoscut că riu se va mai putea avea pretentiutii la averea comună din sus citata fabrică : 2009 1— 1

„Haţiegana" institut de credit şi economii societate pe acţii în Haţeg.

Aviz.1 Institutul de credit şi economi! „Haţiegana* societate

pe actii in Haţeg aduce la cunoştinţă publică, că adunarea generală extraordinară ţinută ia 6 Septemvrie 1920, a hotărit fuzionarea cu Banca centrală pentru Industrie şi comerţ din Cluj.

Creditorii institutului de credit şi economii Haţiegana în senzul § 202 din legea XXXVII din anul 1875, se provoacă a-şi insinua eventuale pretensiuni în termin de6 luni computat dela a 3-a publicare în Gazeta Oficală din Cluj, pentrucă după espirarea acestui termin, averea institutului Ha{egana se va vârsa în averea Băncii Centrale pentru Industrie şi comerţ din - Cluj, — Ha{eg, la 20 Aprilie 1921. Direcţiunea institutul de credit şi econ. „Haţiegana". . 1986 2—3

Aducem la cunoştinţa interesentllor J (MlneIorj Uzinelor şi instituţiilor Sta-

tului), că ne găsim în stare de a putea furniza cu pre­ţurile cele mal favorabile toate soiurile de articole tehnice, spre exemplu articole de cauciuc, oţel pentru unelte şl alte feluri de oţel, Klingerita, Asbest şi alte garnituri, cuie de sârmă, robinete etc., mai departe maşini şl unelte agricole. Susţinem la Sibiiu un magazin foarte mare de aceste articole trebuincioase pentru Industrie şi agricul­tură şl ne recomandăm pentru cazul de nevoe. La do­rinţă trimitem şi tarifele limba română, germană sau ungurească. — DEPARTAMENTUL MAŞ1NELOR a Reuniune! Agricole s. Ardelene Sibiiu, strada. Sării Nr. 22, şl depozitul general HANN & COMP; soc. an.de comerţ pentru maşine şi article technice Cluj, strada

acţiune de 1000 cor. valoare nominală îndreptăţeşte la uu_L£lpariu (fosta Heltal) No. 3. 1772 10—8— .......... . 11 — im, i^itri\ ! ij) ...........

T u a ...i 1:______ tt~ i a ___u . j i d .t Ar.-v M 4 p A /]a *»A« mTiparul tipografiei'Lapkiad6 R.-T. Clui.

3

Redactor respomabil: Dl\ LudoVIC ClatM,