of 26 /26
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” COLLEGE FRANCOISE SAGANPucioasa, România Bornel, France ..PARTENERIAT ŞCOLARBILATERAL COMENIUS EUROPE ET TRADITIONS : "Valeurs fondamentales et culturelles de l'Homme PETIT DICTIONAIRE DE MOTS COMMUNS 13-PBL-52-DB-RO-FR 2013-2015 Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii. http://traditionsbilateral.wordpress.com

PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo...

Page 1: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” COLLEGE „FRANCOISE SAGAN” Pucioasa, România Bornel, France

..PARTENERIAT ŞCOLAR…

BILATERAL COMENIUS

EUROPE ET TRADITIONS : "Valeurs fondamentales

et culturelles de l'Homme

PETIT DICTIONAIRE DE MOTS COMMUNS

13-PBL-52-DB-RO-FR 2013-2015

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii.

http://traditionsbilateral.wordpress.com

Page 2: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

ADOLESCENCE

ENGLISH FRANÇAIS ROMÂNĂ

puberty puberté pubertate

love amour dragoste

button bouton coşuri

teenage jeunesse tinereţe

teenager adolescent tânăr

boring saoulant plictisitor

eat manger a mânca

foolish/silly ridicule ridicol

Page 3: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

BUILDINGS

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

school école şcoală

house maison casă

church église biserică

skzycroper gratte-ciel zgârie-nori

bridge pont pod

town hall mairie primărie

mut cabane adăpost

monument monument monument

apartment appartement apartament

Page 4: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

CHILDHOOD

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

baby bébé bebeluş

nappy couche scutec

small petit mic

baby bottle biberon biberon

play jouer joc

crib berceau pătuţ

cry pleurer plânset

toys jouet jucării

mug câlin îmbrăţişare

doctor médecine doctor

milk lait lapte

Page 5: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

DEMOCRACY

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

power pouvoir putere

freedom liberté libertate

president président preşedinte

country pays ţară

mayor maire primar

collaboration coopération colaborare

cooperation coopération conlucrare

team équipe echipă

contribution contribution contribuţie

democracy démocratie democraţie

obligation obligations obligaţie

Page 6: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

EDUCATION

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

school école şcoală

homework devoir teme

punitions punitions pedeapsă

learn apprendre a învăţa

uniforme uniforme uniformă

lesson leçons lecţii

rules règles reguli

teacher professeur profesor

supervisor surveillant supraveghetor

help aide ajutor

student élève elev

Page 7: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

FAMILY

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

mother mĕre mama

father pĕre tata

brother frĕre frate

sister soeur sora

uncle oncle unchi

ant tante mătuşă

grandfather grand_pĕre bunic

grandmother grand_mĕre bunică

cousin cousin verişoară

half-sister demi-soeur soră-vitregă

half-broter demi-frere frate vitreg

Page 8: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

GARDEN

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

flower fleur floare

season soison anotimp

fruit fruit fruct

insects insectes Insect

vegetables légume legume

geass herb iarbă

moveer tandeuse a tunde iarba

spring printemps primăvară

summer èté vară

autumn automne toamnă

winter hiver iarnă

Page 9: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

HOLYDAYS

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

beach plage plajă

sun soleil soare

sand sable nisip

mountain montagne munte

swimming poll piscine piscină

ice-cream glace îngheţată

boat bateau barcă

fun drôle distracţie

game jeu joc

sea mer mare

friends amis prieteni

Page 10: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

IMPRESSIONS

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

good bien bine

bad mauvais rău

like adorē a plăcea

love aimē iubire

happy joyeux fericire

angry facher furios

I don t like Je n aime pas nu îmi place

beautiful magnifique frumos

sad triste trist

scared peur speriat

Page 11: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

JOURNALISM

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

newspaper journal ziar

reporter reporter reporter

photograf photographe fotograf

interview interview interviu

mass-media presse presă

magazine magazine revistă

article article articol

redactor redacteur redactor

newsagent΄s kiosquea journaux chioşc de ziare

daily qutidien cotidian

Page 12: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

KNOWLEDGE

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

knowledge connaissance ştiinţă

teacher professeur profesor

school école şcoală

library bibliothèque bibliotecă

book livre carte

wisdom intelligence înţelepciune

computer ordinateur calculator

project projet proiect

learning apprendre învăţare

chanse chance/opportunité oportunitate

Page 13: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

LIBRARY

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

book livre carte

magasine magazine revistă

news papper journaux ziare

leaf let brochure broşură

pencil stylo stilou

dicţionary dicţionnaire dicţionar

crossing-works jeu de mots scrablle

sudoku sudoku sudoku

Page 14: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

MEALS

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

water aqua apa

potatoes Pomme de terres cartofi

salad salade salată

cereals céréales cereale

chocolate chocolat ciocolată

banana bananes banană

fries frittes cartofi prăjiţi

nutella nutella nutella

pasta pâtes paste

Page 15: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

NEEDS

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

food mâncare

clothes vetments îmbrăcăminte

water eau apă

parents parents părinţi

computer ordinateur calculator

friends amis prieteni

soap savon săpun

love amour iubire

protection protection protecţie

peace paix pace

sleep loisir somn

Page 16: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

OPPORTUNITIES

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

occasion occasion ocazie

luck chance noroc

travel voyage călătorie

exam concours examen

promotion promotion promoţie

meeting rencontre întâlnire

enjoy profiter plăcere

friendly amitiē prietenie

Page 17: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

PETS

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

dog chien câine

cat chat pisică

mouse souns şoarece

horse cheval cal

monkey singe maimuţă

hamster hamster hamster

cow vache vacă

pig cochan porc

snake serpent şarpe

fish poisson peşte

chicken poule pui

Page 18: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

RULES

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

prohibition interdiction interdicţie

ad avertissements avertismente

aprobation approbation aprobare

respect respect respect

tolerance tolérance toleranţă

reward récompense recompensă

Page 19: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

SHOPPING

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

shopping shopping cumpărătură

clothes vêtements haine

bug achter a cumpăra

spend depenser A cheltui

monney argent bani

shops magasine magazine

pleasure plaisair plăcere

cash register la caisse casa de marcat

credit card carte bleu carte de credit

leasure laisins a cumpăra

expanceive cher a cumpăra

Page 20: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

TRAVELS

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

plane avion avion

car car maşină

buggage bagage bagaj

country pays ţară

beach plge plajă

holiday vacances vacanţă

ski ski schi

sun soleil soare

tradition traditions tradiţii

exanges echanges schimburi

Page 21: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

USUAL

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

How are you? Comment-aller vous ? Ce faci?

How old are you? Quelle age as-tu ? Câţi ani ai?

What ΄s your name? Quel est ton nom ? Cum te cheamă ?

Welcome! Bienvenue ! Bun venit!

Sorry! Désolé ! Scuze!

Please! S΄ il vous plait ! Vă rog!

Thank you! Merci ! Mulţumesc!

Let s go! C est parti ! Să mergem!

Can I… ? Puis je… ? Pot să…?

I m hungry. J ai faim . Îmi este foame.

Page 22: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

VOLUNTARY

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

help aider a ajuta

associations associations asociaţi

unarmed démunis înarmaţi

poor pauvre săraci

solition solution soluţie

money argent bani

solidarity solidarité solidaritate

emotions emotions emoţii

benefits bénévdes beneficii

facility facilité facilităţi

Page 23: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

WORLD

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

country pays ţară

oceans oceans ocean

city capital oraş

population population populaţie

childrens enfants copii

parents parents părinţi

adult adult adult

house maison casa

cars voitures maşini

road route drum

Page 24: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

X-MAS

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

tree Arbre/sapin brad

presents cadeaux cadouri

Santa Clause Perè Noël Moş Crăciun

snow neige zăpada

bells cloches clopoţei

winter hiver iarnă

cakes gateaux tort

hot chocolate chocolat chaud ciocolata caldă

red clothes affaire rouge haine roşii

Joy/ happy Joie/heureux fericit

Christmas Noël Crăciun

Page 25: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

YOUTH

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

baby bébé bebeluş

teenager adolescent adolescent

child enfant copil

puberty puberté pubertate

maturity maturité maturizare

childhood enfance copilărie

hopeful espérance speranţă

Page 26: PARTENERIAT ŞCOLAR… BILATERAL COMENIUS · ant tante m ătu ş grandfather grand ... pencil stylo stilou dicţionary dicţionnaire dicţionar crossing-works jeu de mots scrablle

ZOO

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

elephant elephant elefant

mankey singe maimuţă

kangoroo kangoroo cangur

perat perraquet papagal

crocodile crocodile crocodil

lion lion leu

tiger tigre tigru

snake serpent şarpe

bear ours urs

penguin pingouin pinguin

cage cage cuşcă