Pashto bible tawrat old testament deuteronomy

Embed Size (px)

Text of Pashto bible tawrat old testament deuteronomy

  • 1. . . ) .( . . . : : . . . . . . : : . . . ! . . . . . . .

2. : . . _ . . . . . . - : . . . : . . . . . : . . . . ! : . - . . 3. . . : . . . : . . . : . . . : . . . : . . . . . . . 4. . . : . . . . . . . . _ . : . . ) . . . . .( . . . . : . . . . ) . . . 5. . . . . . .( : . . . . . : . . . . . . . : . . . . . . . . 6. . : . . . . . . . . . . . . ) .( . ) . . .( ) ( . .) . . .( 7. . . . . . : . . . . : . . . : . ! . . : ! ! . . . . _ . 8. : . . . . . . . . : ! . . . - . : . . . . . . . - 9. . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . - _ . . . . . . . 11. : . . - . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . . : ! . . . . . . : . ! . . . . . . . . 13. . . . ! . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 14. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . - 17. . ! . . . . . . - . ! . . . . . . . . . : . . : . 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . : . .