Passend onderwijs = goed onderwijs

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Passend onderwijs is in feite goed onderwijs, waarbij je rekening houdt met de verschillen tussen kinderen.

Transcript

 • 6Passend onderwijs is in feite gewoon goed onderwijs, waarbij je rekening houdt met de verschillen tussen kinderen. Aldus onderwijsconsultant Henk Keesenberg. De omvang van de toestroom van speciale kinderen naar reguliere scholen wordt volgens hem overdreven. Zelfs als lle leerlingen zouden komen, zou dat neerkomen op vier leerlingen per school.

  Tekst: Mar ke N boer

  is gewoon goed onderwijs

  Passend onderw s

  Over Henk KeesenbergStond tien jaar voor de klas. H werkt nu als

  onderw s-consultant. Sinds 2006 is h cordinator van het Infopunt Passend Onderw s.

  Contact? henk@passendonderw s.nl

 • passend onderwijs 7

  DDoor alle discussie en deining is passend onderw s een beladen onderwerp geworden. Zo is het zicht op de feiten enigszins vertroebeld, zegt Henk Keesen-berg. Passend onderw s is in feite gewoon goed onderw s. Als het goed is ben je als school ook nu al bezig met de drie belangr ke voorwaarden voor goed onderw s: omgaan met verschillen in de klas, opbrengstgericht werken en professionalisering. Als je die drie factoren goed toepast en je bl ft werken aan je deskundigheid op die punten, dan ben je met passend onderw s bezig. Keesenberg citeert hoog-leraar Luc Stevens, directeur van het Nederlands instituut voor onderw s en opvoedingszaken (NIVOZ): wat goed is voor zorgleerlingen, is goed voor alle leerlingen.

  Natuurl k heeft de ene leraar deze deskundigheid al beter in de vingers dan de andere. Er z n regios waar de deelname aan het speciaal onderw s nog hoog is en scholen minder ervaringen hebben met zorgleerlingen, zegt Keesenberg. In die gebieden zullen de teams zich misschien nog nadrukkel -ker moeten gaan scholen in de net genoemde drie punten. Die scholing kan volgens hem het beste in de klas plaatsvinden. Het e ect van een cursus is meestal maar beperkt. Ik geloof meer in training on the job: iemand die in de groep voordoet hoe het moet en jou zo laat zien hoe je meer uit je leerlingen kunt halen. Intervisie, uitwisseling en feedback van collegas, dt helpt.

  Geen enorme toestroomDe gew zigde wet passend onderw s gaat naar verwachting op 1 augustus 2012 in, maar de echte uitvoering start een jaar later. Keesenberg schat in dat er door de invoering van passend onderw s per school misschien n of enkele leerlingen met een

  Laten we het allemaal niet te veel opkloppen

 • 8beperking b komen. Volgens hem is het absoluut niet zo dat er een fl inke

  toestroom van zorgleerlingen zal z n. Een bepaalde groep leerlingen zal zeker

  binnen het speciaal onderw s bl ven. Zelfs als lle leerlingen die nu in het speciaal onderw s zitten naar de reguliere basisschool zouden komen, en we zouden hen gel kel k verdelen over alle reguliere basisscholen, zou dat neerkomen op vier leerlingen per school. Dus laten we het allemaal niet te veel opkloppen.

  Dag rugzakje Er staat wel een aantal verande-ringen op stapel. Het rugzakje, de leerlinggebonden fi nanciering, verdw nt. In plaats daarvan kr gen de samenwerkingsverbanden, waar-binnen reguliere en speciale scholen samenwerken, dit geld. Hiermee kunnen z b voorbeeld ondersteuning op maat aanbieden of ze kunnen het budget verdelen over de scholen. Ook de Commissie voor Indicatiestelling (die beslist over toelating tot het so of een rugzakindicatie) en de Perma-nente Commissie Leerlingenzorg (voor toelating tot het sbo) verdw nen. Straks gaat het samen-werkingsverband passend onderw s die beslissingen nemen.

  Heb hoge ambitiesVanaf 1 augustus 2013 hebben de scholen een zorgplicht: z moeten ervoor zorgen dat elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek kr gt. Als de school waar ouders hun kind aanmelden zelf geen passend aanbod heeft, moet men op zoek gaan naar een geschikte plek elders. De huidige handelingsplannen verdw nen. In plaats daarvan wordt voor elke leerling met een extra ondersteuningsbehoefte een ontwikkelings-perspectief geformuleerd. De school formuleert welk eindniveau van een bepaalde leerling wordt verwacht en werkt daar naar toe. K k vooral wat leerlingen wl kunnen bereiken, adviseert Keesenberg. En ik zou zeggen: heb hoge ambities. Hoge ambities leiden tot hogere opbrengsten.

  BezuinigingenVeel ophef veroorzaakte de geplande bezuiniging van 300 miljoen euro, die vanaf augustus 2013 stapsgew s wordt doorgevoerd.

  Het speciaal onderw s moet 10 procent van het budget inleveren. Daar zullen de klassen onge-tw feld groter worden, voorspelt Keesenberg. De regionale expertisecentra (REC) voor onderw s aan

  kinderen met een handicap worden afgeschaft. Ingr pend is ook de halvering van het geld voor ambulant begeleiders; mensen die vanuit het speciaal onderw s reguliere scholen helpen b het goed onderw zen van

  zorgleerlingen. Het is nog niet duidel k waar deze mensen heengaan, zegt h . De minister verwacht dat de samen-werkingsverbanden een beroep op hun expertise zullen gaan doen en eventueel mensen in dienst nemen. Maar dat beslissen de samenwerkings-verbanden zelf.Momenteel geeft de overheid het ene samenwerkingsverband meer geld voor speciaal onderw s en rugzakken dan het andere. Dat komt doordat in de ene regio

  meer speciale leerlingen naar het reguliere onderw s gaan, dan in de andere. Door de invoering van passend onderw s wordt die

  verhouding in het hele land gel kgetrokken en zal ook het geld gel kel k worden verdeeld

  over alle samenwerkingsverbanden. Dat gebeurt stapsgew s; vanaf 1 augustus 2019 kr gen alle samenwerkingsverbanden hetzelfde bedrag per leerling.

  Thermometer in de schoolKeesenberg vindt dat de pabos en lerarenopleidin-gen aanstaande leerkrachten en docenten beter moeten voorbereiden op het omgaan met verschillen en het opbrengstgericht werken. Laten z ook eens kritisch k ken naar hun eigen aanbod op het punt van b - en nascholing. Een voorbeeld: veel leraren vinden het ingewikkeld om met ouders te praten. Wat doen de opleidingen daaraan? Maar de eerstverantwoordel ken voor passend onderw s z n de scholen en de onderw sgevenden. Docenten moeten samen met het management de thermometer in de school steken. Daarb is de vraag: halen w ook b ingewikkelde kinderen, inclusief de hoogbegaafden, het maximale eruit?

  Keesenberg: Met name het goed omgaan met verschillen is z essentieel.

  Thuis doe je dat als ouder automatisch. Daar scheer je niet iedereen over n kam. Waarom zou je dat op school anders doen?

  Keesenberg: Met name het goed omgaan met verschillen is z essentieel.

  Thuis doe je dat als ouder automatisch. Daar scheer je niet iedereen over n

  nente Commissie Leerlingenzorg (voor toelating en zal ook het geld gel kel k worden verdeeld

  Het goed omgaan met verschillen

  is z essentieel