Click here to load reader

Patanjali Sanskrit

 • View
  256

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ssssssss

Text of Patanjali Sanskrit

 • uesKekeb eefle

  he tpe mJeecee rpee reje ee rceieJeerleeee Yee

 • eesieoMe&veced(ele#eevegYetle JeeKee)

  ~~ eer hejceelceves vece~~

  ekeeMeke :eer hejcenbme mJeeceer De[ie[evevopeer Deeece ^m

  U;w viksyks ,LVsV] xkyk ua 5] eksxjk ysu (jsyos lcos ds ikl)va/ksjh (iwoZ)] eqEcbZ & 400069

  cene|

 • Devevleeer efJeYetef
 • ieg-Jevovee~~ eer meodiegosJe YeieJeeved keer pee ~~

  pee meodiegosJeb, hejceevevob, Decej Mejerjb DeefJekeejer~~efveieg&Ce efvecet&ueb, Oeefj mLetueb, keeve Metueb YeJeYeejer~~

  megjle efvepe meesnb, keefueceue Keesnb, peveceve ceesnve efJeYeejer~~Decejehegj Jeemeer, meye megKe jeMeer, meoe Skejme efvee|Jekeejer~~

  DevegYeJe iecYeerje, ceefle kes Oeerje, DeueKe Hekeerje DeJeleejer~~eesieer Dewe, ef$ekeeue e, kesJeue heo Deevevokeejer~~

  efe$eketeEn Deeees, Dewle ueKeeees, DevegmegFee Deemeve ceejer~~eerhejcenbme mJeeceer, Devleee&ceer, nQ ye[veeceer mebmeejer~~

  nbmeve efnlekeejer, peie heiegOeejer, ieJe& enejer Ghekeejer~~meled-hebLe eueeees, Yejce efceeees, he ueKeeees kejleejer~~

  en efMe

 • DevegeceefCekeeefJe
 • eeeLeveced i

  eesieMeyo: egped Oeelegle: Oe_ed elee-efJeOeeveeled megefmeodOeefle~ heeefCeveereJeekejCeevegmeejsCe egped Oeelegie&Ce$ees heef"lees efJeeles- 1. egped meceeOeewefoJeeefojelcevesheoer, 2. egefpej eesies OeeefoYeeheoer, 3. egped mebeceves egjeefo:hejmcewheoer e~ Devesve ekeejsCe eesiemeeLe&: eceMe: meceeefOe:, Jemlegcesueveced mebeceveeefve

 • eesieoMe&veii

  hegjeleve~ (4/3) leosJe hegjelevees eesiemlJeoLe ceeeJeefCe&le:~ FlLeb ieerleeeesieMeeeceefmle, emeeb YeieJeeved eerke=

 • eeeLeveced iii

  leb efJeeeodogKemebeesieefJeeesieb eesiemebef%eleced~~6~23me efveeesve eeseJees eesieesefveefJe&CCe eslemee~~ (6/23)

  mebmeejme mebeesieefJeeesieeYeeb ees efJeefveceg&e: me SJe eesieveece>e eeseles~eoeleefvlekeb megKeceefmle, eled hejceleJe hejceelceeveb peeveles yegOee:, leme efceuevemeveeceeefmle eesie:~

  Jele&ceevekeeues veeveeefJeMes

 • eesieoMe&veiv

  efJeee cee efJeueghesled~ eesieme efmeevleevemeew met$ehesCe Jejeeled, efkevleg mhew:Meyow: mebiegefcheleJeeved~ esve megmheb eleereles eyoevegMeemeve-JeekejCeesheefjlemeemee roe f v elejmeeOeejCecee fOekeej:~ uee s k e e s e fe jhee fmle eieJeeve dheleeefuece&veesJeeeeeoes

 • eeeLeveced v

  Yeefm$ekee, mete&Yesoer, Yeecejer, MeerleueerleeoerveveskeheeefCe meefvle~ cenef

 • meceeefOeheeo: 1

  cenef

 • eesieoMe&ve2

  efvejesOemeeecesJeueeYe:, FecesJe eee fhle:- vewe fkee R e fmee f DeLeJee hejceleJemeeJeyeesOe:~ Gefeefle eMve:, efeeJe=eerveeb efvejesOeeled eeked e mJemJehes vemeefvleles efkeced? leefmceved mecees g: efkeceekeejkeb YeJeefle mJeheced~ Dele: hejceen

  Je=efemeeheefcelej$e~~4~~Dehejefmceved mecees g: mJeheb Je=efemeMeb YeJeefle~ eLee Je=efemleLee heg

 • meceeefOeheeo: 3

  Yetleeoerveeb Mejerjme veemleefmlelJeced, DeYeeJeesefmle, le$e eeJeoefmle meerefcelee, FebJe=esefve&eJemLee:~

  YeieJeeved eerke=

 • eesieoMe&ve4

  hejceelceveesvcegKeemleoeefkeueemleLee eJe=legvcegKeceesmejemleoe efkeuee: keLevles~eceeCesve YeJeefle meeeefuelee Je=efe:~

  eLecee Je=efe: keLeles efJehee&e:efJehee&ees efceLee%eeveceletheeefleced~~8~~

  eemlegve: mJehes veeefmle eefleefleced- SleeMeb efceLee%eeveceefmle efJehee&e:~DeefmlelJejefnles

 • meceeefOeheeo: 5

  esjCee efceueefle, eoefmle eeespeveb Meme heg

 • eesieoMe&ve6

  DeefJeeeefmle oge; yengog:Kehee, leee efJeJeMeerYete peerJeeseb YeJekethes Jee&leseheeflele:~ Ske jeF peie iegve yeme peekes~ eYeg esefjle veefnb efvepe yeueleekes~~ efJeee ceeeeeeb Dehejb heceefmle ee peielees iegCe$eeb efveeefv$elegceefmleme#ecee, iegve yeme peekes, efkevleg mee efJeeemJehee ceeeeefmle eYegesefjlee~ esieJeevedve oosled esjCeeb leoe lemee: heeex veeefmle efkeceefhe mJekeb yeueced, mee efJeee DemlesJeveefn~ SJeb g: meeesve eeuevleer Je=efe: keLeles efJekeuheJe=efe:~

  meJe&Leeefkeueseb efJekeuheJe=e fe:, efJepeeleereMesele#eerYetlesmeleerebefkeueesvcegKeer YeefJelegb Meeesefle~ eLeeLe&le: meeOevehe#eeseceleerJe ogie&ce:, YeesiemlegmJeuhe keeueeeeefhe ve YeJeefle leepe:~ keJeefeefvepe&ves kegerjmeskeme efvecee&Cebyengheefjens ve ieCeles~ meceefle efveeJe=esue#eCecegoere&les

  DeYeeJeeleeeuecyevee Je=efeefve&e~~10~~DeYeeJe%eevemeeJeuecyevekeeefjkee Je=efe: keLeles efvee~ veeflJeeb mebmeejme

  efceLee %eevesve efveyeeefmle ve e MeyoeslheVe %eeveceefmle- SleeMeer Je=efejefmleefvee~ Je=esefjeb meghleeJemLeesoere&les- eoe Jeefeve& eke=legvcegKeesieefleMeerue: vemJeheesvcegKeesieefleMeeruee~ Deeb ceneheg

 • meceeefOeheeo: 7

  Feb efveeJe=efejefhe ve mLeemeefle meJe&oe~ eeJeled efkeefeled ele#eb meslmeefle,leeJeod Je=efeYe&efJe

 • eesieoMe&ve8

  mebmkeejme efveie&les melesJe efeeme mJeheb MetvemeefVeYees YeJeefle, mce=efleYe&Jeeflehee fjMe ge, ke sJeue b ue#ecee$emeeYeemee sJee fMe

 • meceeefOeheeo: 9

  leemee b e feeJe=ee rvee b e fveje sOee sYeemeJewjeieeYee b YeJee fle~ Fle SJemeeOevemeejcYees YeJeefle~ hetefe&hee&vleefceceew men euele:~ DeveeesjskelejmeeYeemememJeheb Jeced

  le$e efmLeleew elveesYeeme~~13~~efeeme mLewe nsleJes efeeles eogheee: meesYeeme Goere&les~ DeeceYeemees

  Je=eerveeceefvleceefvejesOeeJeOeew eueefle, Slemceeome meceied hesCe heefjheeueveb efJeOeseced~Dele Gheefj yetles

  me leg oerIe&keeuevewjvlee&melkeejemesefJelees {Yetefce~~14~~efkevlJemeeYeemees oerIe&keeueb eeJeVewjvleexCe eee e men efJeOeevesve

  {leeceehveesefle~ YeieJeeved eerke=

 • eesieoMe&ve10

  efJeleke&efJeeejevevoeefmceleevegieceelmece%eele~~17~~efJelekes&Ce, efJeeejsCe, Deevevosve Deefmceleee e men ee meceeefOeYe&Jeefle mee

  mece%eelemeceeefOe: keLeles~ eesies megjleesefmle mece:, eesie: meceked ekeejsCeeefmleefJe%eele:, efkevlJeefmceved eesies eeuele&les efJeleke&:~ Dees eeng:, efJeleke& yeeOeveseeflehe#e YeeJeveced~- eesiemeeOeves meceeeeles efJehejerleYeeJes le$eeJejleeJeueeskeveced,levceeOecesve mecYeeefJeleeefveYeeJeveeb efJeYeeJe lele: mebj#eCeceefmle eeflehe#eYeeJevee~SJeb efJelekee& DeYegefeefvle, efveJeejCeee les

 • meceeefOeheeo: 11

  OegJeesee#eerle, YeieJeVeeeefJe ceee eled meeOekee: keesef keesef Je

 • eesieoMe&ve12

  Dehej s

 • meceeefOeheeo: 13

  kes

 • eesieoMe&ve14

  mebmeej: keuesMeme kece&Cee kece&Ceeb mebensCe leoeMeesve efveyeesefmle, SlesYe:meJexYees efveleevleb hej: (eLee keoeefeled keesefhe mecyevOees veemeerled- Feeb hej:)Dee fmle e fJeMe s

 • meceeefOeheeo: 15

  cenef

 • eesieoMe&ve16

  cevcevee YeJe ceodYeees ceeepeer ceeb vecemkeg~~ (18/65)ceecesJew

 • meceeefOeheeo: 17

  meJe&ejeefCe mebece cevees efo efveOe e~ (8/12)cetOvee&Oeeeelceve eeCeceeefmLelees eesieOeejCeeced~~ (8/12)

  mechetCexefveeCeeb ejb mebece, JeemeveeefYe: meceele, cevees oeosMes megefmLejbke=lJee, Devle:kejCes eesieefJeefOeb mebOeee&

  Deesefceleskee#ejb yee Jeenjvceecevegmcejved~ (8/12)e eeeefle lepevosnb me eeefle hejceeb ieefleced~~ (8/13)

  Deesceefmle eo#ej yeeheefjeeekeced, leme veece peheved meved ceecevegmcejved-cece mJeheme meceked ekeejsCe Oeeveb Oeejeved, meelelesve ceeb heefjefevleeved eesosneOeemeb peneefle leled keeuecesJeemeew hejceieefleb ueYeles~ De$e eerke=

 • eesieoMe&ve18

  ve ceeb kecee&efCe efuecheefvle ve ces kece&Heues mhe=ne~ 1(4/14)Fefle ceeb eesefYepeeveeefle kece&efYeve& me yeOeles~~ (4/14)

  Depeg&ve! kece&Cee veenb efuehlees YeJeeefce, kegleesefn kece&heues veeefmle ces mhe=ne~Deme kece&Ce: heueceefmle hejceelcee~ hejceleJehejceelcevees oMe&veb mheMe&: efmLeefleeve ceoefjee~ DencesJeeefmce JeeJeefleefjeb mJehe:~ kece& heueeeefhe ve ceeesefYeVe:~ Fefle ceeb eesefYepeeveeefle- Devesve mlejsCe eesefhe keesefhe ceeceefYepeeveeefleleceefhe kecee&efCe ve yeeOevles~ eerke=

 • meceeefOeheeo: 19

  eceeo:~ efeemeeLeJeeMejerjme iegjleeielekeejCesve veecvees pehes Oeeves e cevemees veueievecemleeuemeced~ DeefOekeYeespevesveesojefvece&ueleeYeeJesve e JeOe&le Deeuemeced~Deeueme efvee pecegneF&, leerveeW keeue kes YeeF&~ Deeuemeel$eeCe eehlees cenelceve:mJeuheb Yeespeveb mJeuheeb efveee mesJevles meoeJeOeevee: meefvlevles~ Yepeveb kegJe&eflekegJe&efle keoeefeosJeb mebeesie: meceeheleefle eled Jeemevee ceOegjeeles, Jewjeies $egsjecYe:emeefjlegb ueieefle, FecesJeemleefJejefle:~ eesieme meeOeveeefve heueeefveeeueerke ceeveleeYe e e f v l eoMe & v ec e e fml e~ k e = l e s mele e f h e me eOev e s e e s i e h e t J e & h e e r e f"k e e e e be fmLelesjeeefhlejueyOeYete fcekelJeceefmle~ Devesveese oes

 • eesieoMe&ve20

  mecegueefle, Deeshe=s oef#eCes Jeeces kegefeled heeflelegb Meeesefle~ SlesYe: meleke&evle:hetpe cenejepee: mecegheefoMeefvle mce meeOekemeemeveb veelegewvee&efleveerewYe&Jesled~ DevesveekeejsCe Mejerefjkekecheveces peelJeceefmle, keoeefeeese JeeefOemJeheevlejeeeCeebeYeeJelee s ee sieme meee sheeceve geve b ve Yee fJele g b Meee s e fle~ ee siemekemeeheemeevegheeueves meceeeeleeeeb $egew ceveesefKeeles~ n"hetJe&keb eememeyeefnie&ceveceefhe eesiemeeefmle menefJe#eshe:~ eeflkeefeoefhe meeOekesveeuheeefOekebeefMeef#eleceefmle, DeefveVeefhe lemeeJeyeesOeme JeeerYeJeveceefmle eeememecyeesefJe#eshe:~ DeveefOekeeefjCee oeesheosMe SleeMesJeemleskee ese~ leLewJe eememecyevOeere fJe#eshemJeheefkeuemeuheme, leLee yeeemeuheeveeb meeOekemeevlejeueseJesMeveceefmle, esve meeOekees JeLe efevleveb keleg ueieefle~ Fces efJeIvee: hegve:-hegve:ceve: mecegsefueleb kegJe&vle: Jele&vles~ Fceev