of 30 /30
Paula Cieślak i Anna Kluska

Paula Cieślak i Anna Kluska

 • Author
  bao

 • View
  47

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

U bezpieczenia majątkowe, gwarancje i poręczenia bankowe, zastosowanie klauzul ochronnych w umowach ( convenants ) i ubezpieczeń majątkowych. Paula Cieślak i Anna Kluska. Podział ubezpieczeń wg sfer działania. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Paula Cieślak i Anna Kluska

 • Paula Cielak i Anna Kluska

 • Instrumenty ubezpieczeniowe przeznaczone s do ochrony w przypadku wystpienia okrelonych zdarze dotyczcych majtku lub osb.

 • Podstawowym instrumentem ubezpiecze gospodarczych jest polisa ubezpieczeniowa, czyli umowa uzaleniajca wypat rodkw z ubezpieczenia od wystpienia okrelonego zdarzenia ubezpieczeniowego.

 • Polisy w ubezpieczeniach majtkowych:

  -jednostkowe (imienne, na okaziciela lub na zlecenie)

  -zbiorowe (obejmujce grup przedmiotw nalecych do jednego ubezpieczonego)

  -generalne (obejmujce wiele transakcji i przedmiotw jednego przedsibiorstwa): zwyke, obrotowe, odpisowe

 • Wedug zacznika do ustawy o dziaalnoci ubezpieczeniowej wyrnia si nastpujcy podzia ryzyka na dziay, grupy i rodzaje ubezpiecze:

  dzia I ubezpieczenia na yciedzia II pozostae ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majtkowe m. in.:

 • Najpopularniejszymi rodzajami ubezpieczenia mienia s:ubezpieczenia mieszka, domw, ubezpieczenia autocasco AC, obowizkowe ubezpieczenie budynkw wchodzcych w skad gospodarstwa rolnego.

  Zabezpieczaj one skadniki majtku na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty na skutek rnych zdarze losowych (np. poar, powd).

 • Ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej chroni nas w przypadku, gdy wyrzdzimy komu szkod i jestemy zobowizani do jej naprawienia

  Szkody dziel si na:Majtkowe lub na mieniu (polega na uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty nalecych do innej osoby skadnikw majtku) osobowe lub na osobie (polega na spowodowaniu u innej osoby mierci, uszkodzenia ciaa lub rozstroju zdrowia)

 • ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdw mechanicznych,

  ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej rolnikw z tytuu posiadania gospodarstwa rolnego,

  ubezpieczenia niektrych szczeglnie w ocenie regulatora naraonych na ryzyko wystpienia szkody grup zawodowych (adwokatw, radcw prawnych, komornikw, notariuszy, doradcw podatkowych, biegych rewidentw, biur rachunkowych, rzeczoznawcw majtkowych, porednikw w obrocie nieruchomociami, zarzdcw nieruchomoci, architektw, inynierw budownictwa oraz urbanistw, brokerw i agentw ubezpieczeniowych, rzecznikw patentowych, detektyww, organizatorw imprez masowych, organizatorw turystyki i porednikw turystycznych etc.)

 • Skadki przypisane brutto za 2012 rok wyniosy 16.243,1 mln z (15.279,3 mln z w 2011 roku). Wzrost o 963,9 mln z (+6,3%) w porwnaniu do ubiegego roku wynika ze zwikszenia sprzeday,w szczeglnoci w ubezpieczeniach na ycie (+10,4%). Gwne linie produktowe, ktre odnotoway wzrosty w 2012 roku:

  *Skadka przypisana brutto - kwoty skadek brutto nalene z tytuu zawartych w okresie sprawozdawczym umw ubezpieczenia, niezalenie od tego, czy kwoty te opacono.

 • Wykres1

  492.6223.8198.570-143.1

  ubezpieczenia indywidualne, ze skadk jednorazow

  ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane ze skadk regularn

  ubezpieczenia NNW i OC pozostae

  ubezpieczenia OC komunikacyjne

  skadki AC

  Arkusz1

  ubezpieczenia indywidualne, ze skadk jednorazowubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane ze skadk regularnubezpieczenia NNW i OC pozostaeubezpieczenia OC komunikacyjneskadki AC

  492.6223.8198.570-143.1

  Aby zmieni rozmiar zakresu danych wykresu, przecignij prawy dolny rg zakresu.

 • w wielu przypadkach zapewniaj uzyskanie po prostu odszkodowania;

  ich realizacja zaley od zaistnienia przyczyn losowych;

  uzupeniaj funkcjonowanie innych instrumentw finansowych;

  substycyjno.

 • Gwarancja bankowa- zobowizanie banku, e pospenieniu przez podmiot uprawniony okrelonych warunkw, zapaci na jego rzecz okrelon sum pienidzy (bezporednio lub za porednictwem innegobanku).

 • Gwarancja bankowa:udzielana na zlecenie;obejmuje tylko i wycznie wypat rodkw pieninych;powinna zawiera: kwot gwarancji, sprecyzowany przedmiot, warunki zapaty i termin zobowizania;jej udzielenie wie si z dokonaniem oceny sytuacji przez bank i zabezpieczeniem patnoci.

 • Bank gwarantujcyZleceniodawcaBeneficjent12

 • Bank zlecajcyZleceniodawcaBeneficjentBank gwarantujcy1423

 • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu:ma charakter odszkodowania;wypata w przypadku niezgodnoci realizacji z umow.Gwarancje zabezpieczajce patno: gwarancja zwrotu zaliczki, zapaty podatku, zapaty ca, spaty kredytu, gwarancja zapaty nalenoci za towary;Gwarancje zabezpieczajce okrelone zachowanie: gwarancja przetargowa (wadialna), udzielenia kredytu, awalizowania weksla;Regwarancja (kontrgwarancja):- pozwala uzyska gwarancj banku komercyjnego.

 • Gwarancje uwarunkowane i nieuwarunkowane;Gwarancje odwoalne i nieodwoalne;Gwarancje terminowe i bezterminowe.

 • Regwarancja w Funduszu Porcze UnijnychWnioskuje o zabezpieczenie wydanej gwarancjiUdziela regwarancjiUdziela gwarancji realizacji przedsiwziciaWystpuje o gwarancj realizacji przedsiwzicia i regwarancjBGK i Wykonawc czy BGKBank komercyjnyWykonawca przedsiwzicia

 • Gwarancja realizacji przedsiwzicia (w Funduszu Porcze Unijnych)BGKBank komercyjnyInstytucja finansujcaWykonawca przedsiwziciaPrzekazuje wniosek o gwarancjUdziela gwarancji na podstawieumowy z WykonawcWystpuje o gwarancj realizacji przedsiwzicia/ kontraktuWymaga gwarancji realizacji kontraktuPrzedstawia wymagan gwarancj

 • Rodzaj gwarancjiKwotaOkres wanociGwarancja przetargowa (wadialna)Oznaczona w warunkach uczestnictwa w przetargu-zwykle 2%-5% ofertyZwykle krtki, do momentu rozpatrzenia ofert + okreskarencji, umoliwiajcy zgoszenie roszczeniaGwarancja zwrotu zaliczkiKwota zaliczki lub przedpatyDo momentu dostawy lub wkrtce potemGwarancja patnociWarto kontraktu w caoci lub czciDo daty patnoci + okres karencji, pozwalajcy na zgoszenie roszczeniaGwarancja dobrego wykonania kontraktuOkrelona w kontrakcie, zwykle wysoko kar umownych- 5%-20% wartoci kontraktuDo czasu wypenienia warunkw kontraktu + okres pozwalajcy na zgoszenie roszczeniaGwarancja wykonania zobowiza z tytuu rkojmiOkrelona w kontrakcie- zwykle 5%-20% wartoci kontraktu Zwykle rok od terminu wykonania usugi + okres na zgoszenie roszczenia

 • Zabezpieczenie spaty kredytu udzielonego przez inny bank, ni udzielajcy porczenia;Zlecenie zawiera te same elementy co zlecenie udzielenia gwarancji;Mog by terminowe lub bezterminowe.

 • rdo: forsal.pl.

 • Klauzule finansowe stosowane s jako forma zabezpieczenia kredytw i stanowi cz umowy kredytowej.Dotycz one wspdecydowania o przeznaczeniu przyszych wpyww pieninych kredytobiorcy i stanowi nie tylko zabezpieczenie, ale take sposb oddziaywania na zachowanie kredytobiorcy (na ksztatowanie jego skonnoci do spaty zobowizania).

 • Klauzule dzielimy na:Klauzule finansowe (financial convenants) warunki, ktre trzeba speni, eby bank nie cofn kredytu (np. zachowanie aktyww przedsibiorstwa).Klauzule ochraniajce (protective convenants) zabraniajce podejmowania dziaa utrudniajcych spat kredytu lub obniajcych warto posiadanych zabezpiecze (np. zachowania niezmienionej wasnoi).

 • Instrumenty finansowe Janusz Kudahttp://www.stat.gov.plhttp://media.pzu.pl/pr/236662/wyniki-finansowe-grupy-pzu-za-2012-rok-dynamiczny-wzrost-zysku-i-skladki-przypisanejhttp://www.polskieubezpieczenia.plhttp://wikipedia.plKredyty poyczki i gwarancje bankowe Heropolitaska I. i inni http://forsal.plUbezpieczenia pod red. Wandy Sukowskiej

  ****