of 20 /20
PBZ BANKA ZA UPRAVITELJE Platni promet PBZ Model kreditiranja suvlasnika zgrada Ostale pogodnosti Energetska učinkovitost Cash Pooling Konferencija energetska učinkovitost u zgradarstvu, HOK Zagreb, 27. siječnja, 2012. Nediljko Rojnica, direktor u Sektoru za upravljanje prodajom tel: 01 6364165 E-mail: [email protected]

PBZ BANKA ZA UPRAVITELJE Platni promet PBZ Model kreditiranja suvlasnika zgrada

 • Author
  elmer

 • View
  89

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PBZ BANKA ZA UPRAVITELJE Platni promet PBZ Model kreditiranja suvlasnika zgrada Ostale pogodnosti Energetska učinkovitost Cash Pooling Konferencija energetska učinkovitost u zgradarstvu , HOK Zagreb, 27. siječnja, 2012. Nediljko Rojnica, direktor u Sektoru za upravljanje prodajom - PowerPoint PPT Presentation

Text of PBZ BANKA ZA UPRAVITELJE Platni promet PBZ Model kreditiranja suvlasnika zgrada

 • PBZ BANKA ZA UPRAVITELJE Platni promet PBZ Model kreditiranja suvlasnika zgrada Ostale pogodnosti Energetska uinkovitost Cash Pooling

  Konferencija energetska uinkovitost uzgradarstvu, HOK

  Zagreb, 27. sijenja, 2012.

  Nediljko Rojnica,direktor u Sektoru za upravljanje prodajomtel: 01 6364165E-mail: [email protected]

 • PBZ BANKA ZA UPRAVITELJE72 UPRAVITEJA IZ SVIH KRAJEVA RH IMA U BANCI OTVORENE RAUNEUKUPNO PREKO 4.500 RAUNA (ukljuujui pod raune 13 estice), PREKO 5.500 zgradaPREKO 110 MILIJUUNA KN ODOBRENIH KREDITNIH LINIJA ZA 21 UPRAVITELJA (za sada)PREKO 60 MILIJUNA VE ISKORITENOVIE OD 550 KREDITA ODOBRENO I ISKORITENO12 UPRAVITELJA S PREKO 2.500 RAUNA KORISTI PBZ Cash Pooling

 • SME Poslovni centriZagrebKrapinaVaradinBjelovarKutinaKarlovacSlavonski BrodOsijekVinkovciPulaRijekaZadarSplitOpuzenDubrovnik

 • PBZ Model kreditiranja suvlasnika zgrada (PBZ Model)

  OSNOVNE KARAKTERISTIKE PBZ Modela

  Banka na zahtjev Upravitelja odobrava kreditnu liniju (limit), a nakon odobrenja Privredna banka Zagreb d.d. (Banka) i Upravitelj zakljuuju Sporazum o poslovnoj i tehnikoj suradnji kojim se reguliraju prava i obveze u provedbi kreditiranja suvlasnika zgrada Iz odobrenog limita odobravaju se pojedinani krediti suvlasnicima zgrada-zgradama koje zadovoljavaju kriterije kreditne sposobnosti Ugovor o kreditu potpisuju Banka, ovlateni predstavnik suvlasnika zgrade i Upravitelj

 • PBZ Model Upravitelj podnosi Banci Zahtjev za odobravanje kreditne linije (limita)Banka odobrava kreditnu liniju i zakljuuju s upraviteljem Sporazuma o poslovnoj i tehnikoj suradnji (Sporazum sadri ukupan iznos kreditne linije i kriterije za odobravanje kredita)Otvaranje pod rauna kod Banke vezan za raun Upravitelja (ako zgrada ve nema otvoren pod raun u Banci), Predstavnik suvlasnika zgrade upuuje preliminarni zahtjev za investicijom UpraviteljuUpravitelj izrauje tender, odnosno trokovnik za zgraduTemeljem tendera/trokovnika iz prethodne toke prikupljaju se ponude izvoaa radova

  Koraci ugovaranja (1)

 • PBZ Model Nakon odabira izvoaa radova, Upravitelj za tu zgradu: trai od Banke otplatni planna osnovu trokovnika i otplatnog plana priprema projekciju trokovapodnosi Banci zahtjev za odobrenje kreditauz zahtjev za odobrenje dostavlja Banci analitiku karticu zgrade za zadnjih 12 mjeseci iz koje se vidi urednost plaanja priuve (min. 70% u zadnja 3 mj.) i Odluku/Suglasnost suvlasnika zgradeOdluka/Suglasnost - jedan dokument- suvlasnika zgrade morasadravati slijedee elemente:suglasnost za izvoenje radova na zgradi/refinanciranjeprihvaanje Ponude/Trokovnika odabranog izvoaa radovasuglasnost za kreditno zaduenje kod Banke uz uvjete iz Sporazumasuglasnost za poveanje mjesene priuve dostatno za otplatu kreditaovlatenje predstavniku zgrade da u ime suvlasnika zgrade potpie s Bankom ugovor o kreditu Koraci ugovaranja (2)

 • PBZ Model Koraci ugovaranja (3)Odluka/Suglasnost suvlasnika zgrade:mora biti potpisana od suvlasnika koji posjeduju minimalno 60% suvlasnikih dijelovamora sadravati izjavu kojom ovlateni predstavnik svojim potpisom potvruje da je Odluka/Suglasnost potpisana u njegovoj nazonostipotpis ovlatenog predstavnika zgrade mora biti ovjeren kod javnog biljenika I na kraju zakljuivanje Ugovora o kreditu , kojeg potpisuje Banka, ovlateni predstavnik zgrade i Upravitelj

 • PBZ Model Uvjeti kredita (1)VRSTA POSLA: dugoroni kredit, valutna klauzula u EURKORISNICI KREDITA: suvlasnici zgrade na upravljanju kod UpraviteljaNAMJENA KREDITA: adaptacija i rekonstrukcija zajednikih dijelova zgrada (krovita, proelja, dizala i slino) IZNOS POJEDINANOG KREDITA prema zahtjevu:sukladno izraunu kreditne sposobnosti "zgrade" mjesena rata ne smije biti vea od 90% uplaenih priuva umanjenih za naknadu upravitelju naplativost priuve za zgradu u proteklih 3 mjeseca mora biti u prosjeku minimalno 70%NAIN KORITENJA KREDITA opcionalno:isplata na raun dobavljaa/izvoaa, temeljem privremene (najvie tri) odnosno okonane graevinske situacije, potvrene od strane nadzornog inenjera Upraviteljaisplata na (pod)raun zajednike priuve za pojedinu zgradu na upravljanju kod Upraviteljazatvaranje kredita odobrenog u drugoj banci, temeljem izvadaka iz poslovnih knjiga banke

 • PBZ Model Uvjeti kredita (2)

  ROK KORITENJA POJEDINOG KREDITA: do 12 mjeseciROK VRAANJA: do 10 godina od dana iskoritenja KAMATNA STOPA:redovna - promjenjiva, 3 MJ EURIBOR + 5,9 p.p.interkalarna - u visini redovneIZVOR OTPLATE KREDITA: sredstva zajednike priuve pojedine zgrade na pod raunu zgradeOSIGURANJA VRAANJA KREDITA (zavisi o vlasniku Upravitelja):ako je Upravitelj u privatnom vlasnitvu mogue su opcijesudunitvo i zadunica Upravitelja, po svakom pojedinom kredituza upravitelje koji na upravljanju imaju preko 100 zgrada mogue i bez sudunitva i zadunicemogunost osiguranje trabine kod osiguravajueg drutvaako je Upravitelj u vlasnitvu grada mogue su dvije opcije; bez sudunitva mogunost osiguranja trabine kod osiguravajueg drutva

 • PBZ ModelUvjeti kredita (3)

  POSEBNE UGOVORNE OBVEZE:Upravitelj se obvezuje u potencijal Banke ukljuivati 80% kunskih i deviznih sredstava sve do konane otplate svih kredita Korisnik kredita (kreditirana zgrada) se obvezuju sredstva zajednike priuve drati iskljuivo na (pod)raunu zgrade otvorenom kod Privredne banke Zagreb d.d.Naknada za obradu zahtjeva (0,50% jednokratno), rate i kamate po kreditu naplauju se direktnim tereenjem podrauna zgrade

 • Stimulacija energetske uinkovitosti (1)

  Iz sredstava Banke

  Banka e stimulirati investiciju koja poboljava energetsku uinkovitost na nain da e umanjiti redovnu kamatnu stopu na kredit za 0,5% zgradama koje poveaju energetsku uinkovitost minimalno za jedan razred Banka e, pored uobiajenih trokova, omoguiti koritenje kredita za podmirenje trokova izrade elaborata o stvarnoj potronji energije prije poetka investicije i za trokove izrade energetskog certifikata po zavretku investicijeEnergetski certifikat izraen od ovlatene osobe iz kojeg je vidljivo poveanje energetske uinkovitosti minimalno za jedan razred u odnosu na stanje prije investicije slui Banci kao dokaz o poveanju energetske uinkovitostiBanka e umanjiti kamatnu stopu na kredit za 0,5% od prvog dana slijedeeg mjeseca po primitku valjanog certifikata

 • Stimulacija energetske uinkovitosti (2)Iz kreditne linije (programa) Evropske investicijske Banke (EIB)PBZ je s EIB-om ugovorio kreditnu liniju (program) namijenjenu financiranju projekata energetske uinkovitosti, u cilju utede energije i smanjenja emisije CO2, sredstva su ogranienaEvropska komisija je u tu svrhu osigurala poticaje te besplatnu tehniku pomo u pripremi i provedbi programa konzultanta kojeg plaa EIBPoticaj se dodjeljuje klijentima Banke do 15% od iznosa kredita Kreditna linija namijenjena je malom i srednjem poduzetnitvu tj. SME tvrtkama po EU definiciji, jedinicama lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom vlasnitvu, a za poticanje energetske uinkovitostiInvesticije se mogu odnositi na adaptaciju i rekonstrukciju zajednikih dijelova zgrade (sustava grijanja, proelja, prozora i sl.)Ukupni trokovi pojedinog projekta mogu se kretati u rasponu od 40.000 do 250.000 EUR-aPotronja energije i emisija tetnih plinova nakon provedbe projekta mora biti manja minimalno za 30%.Nakon to EIB-ov konzultant potvrdi da je uteda postignuta isplauje se poticaj na nain da se umanji glavnica kredita

 • Primjer zgrada u Rijeci, Pionirska 2.(sanacija fasade)Ukupna investicija iznosi 1.216.932,48 Kn, od ega kredit Banke 800.000,00 KnPredvieni zavretak radova 31.03.2012.g.Godinja potronja toplinske energije prije investicije: 301.184 kWhGodinja potronja toplinske energije poslije investicije: 132.100 kWhUteda energije: 169.084 kWh odnosno 56%Specifina godinja potronja prije investicije iznosila je 45 kWh/m2, dok e nakon investicije iznositi 16 kWh/m2 energetski razred B energetski razred AIznos poticaja: 120.000,00 kn (smanjenje glavnice kredita)Ukupni trokovi kredita bez poticaja: 1.115.402,47 knukupni trokovi kredita s poticajima od 15% glavnice i s 0,5% manjom kamatom zbog poveanja energetskog razreda: 930.423,49 knRazlika (ukupni trokovi kredita bez poticaja ukupni trokovi s poticajima i manjom kamatom): 184.978,98 kn

 • Kako program funkcionira

  kreditna linija

  Klijenti

  poticaji Ugovor o kreditu poticaji Tehnika pomo (energetski pregled, definiranje uteda, pomo u pripremi investicijskih studija), Kontrola prevedenog projekta Ugovor o savjetovanju zakljuen s EIB-om i odobren od strane Europske komisije poticaji

 • Korisnici "PBZ Modela"(do sada)

  Zavod za stanovanje, OsijekStanoservis, VinkovciStanobiro, upanjaDomouprava, Dubrovnik Rubini, RovinjInkasator, KarlovacPrimat, OgulinEKI Ininjering, PulaStan. PoreUljanik, PulaGosp. stanovima, D. StubicaLabin Stan, LabinKany, PulaBMD, SesveteStambeni servis, ZagrebStambeni inenjering, PulaMiuda, Ivani GradStan servis, KutinaHB Stan, CrikvenicaKomuak, OpatijaVid stan, Rijeka

 • PBZ - Ostale pogodnostiDirektno tereenje kod otplate kredita za pojedinu zgraduZbirni izvod u MN formatu za sve podraune (13-estice), dnevno ili periodiki Automatska naplata naknada od pojedine zgrade Upravitelju putem trajnog nalogaZbrojni nalog na vie rauna (naplata naknade i drugo)Platni promet nie naknade2D bar kod na uplatnicama iMogunost subvencioniranje kamate od strane tree osobeCash Pooling - obraunsko objedinjeno voenje raunai-Raun i uplatnice

 • Obraunsko objedinjavanje voenja rauna Notional Cash Pooling (1)Financijske pogodnosti uinkovito interno financiranje bez kratkoronih pozajmica

  benefit kod pasivne kamate

  aktivna kamata obraunava se samo na neto negativno stanje poola Notional Cash Pooling je agregiranje obraunsko objedinjavanje stanja vie rauna jednog ili vie poslovnih subjekata unutar Banke

 • Obraunsko objedinjeno voenja rauna - Notional Cash Pooling (2)lanice meusobno odreuju koji je glavni obraunski raun poola (kod Upravitelja glavni raun je naravno 11-estica Upravitelja). Glavni raun odnosno "glavna" lanica putem PBZ [email protected] ima mogunost uvida: upit u trenutano stanje rekapitulaciju stanja rauna kamatni list za Pool uvid u kamatne listove

  Ostale pogodnosti

 • Korisnici PBZ Cash Poolinga

  UPRAVITELJI: RUBINI Rovinj, KANY Pula, STAN Pore, EKI INENJERING Pula, ULJANIK Pula, KOMUAK Opatija, BMD Sesvete, RBS Crikvenica, LABIN STAN, STAMBENI INENJERING Pula, HB STAN Crikvenica, STANOVI Rijeka

  JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE:

  Grad PoreGrad Pazin Grad DaruvarGrad KrievciGrad KutinaGrad Hrvatska KostajnicaOpina GraacOpina urenovacOpina LoparOpina MedulinOpina Velika PisanicaOpina Sveta Nedelja...

  GRUPE: INA, Hrvatske eljeznice, NEXE Grupa, Veernji list, Grupa Toki, Punat Krk, VET Pool, Biskupija Poreko-Pulska...

  upanija Krapinsko- Zagorskaupanija Primorsko-Goranska Grad VaradinGrad OsijekGrad ValpovoGrad BelieGrad RabGrad NovaljaGrad PloeGrad Labin Grad RovinjGrad Dubrovnik

 • HVALA NA POZORNOSTI !

  *****