PELABUHAN-PELABUHAN KOMERSIL DI MALAYSIA

 • View
  228

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • PELABUHANPELABUHAN--PELABUHAN PELABUHAN KOMERSIL DI MALAYSIAKOMERSIL DI MALAYSIA

  oleholehNAZERY KHALIDNAZERY KHALID

  TaklimatTaklimat kepadakepada PengurusPengurus--PengurusPengurus KompleksKompleksLembagaLembaga KemajuanKemajuan IkanIkan Malaysia (LKIM)Malaysia (LKIM)didi Hotel Seri Malaysia, Hotel Seri Malaysia, PulauPulau PinangPinang20 20 FebruariFebruari 20062006

 • SinopsisSinopsis pembentanganpembentangan

  CiriCiri, , jenisjenis, , fungsifungsi, , perancanganperancangan dandanpengurusanpengurusan pelabuhanpelabuhan..

  SektorSektor perkapalanperkapalan.. EvolusiEvolusi pelabuhanpelabuhan modenmoden.. TrendTrend dagangandagangan antarabangsaantarabangsa.. PelabuhanPelabuhan utamautama didi Malaysia.Malaysia. CabaranCabaran untukuntuk pelabuhanpelabuhan Malaysia.Malaysia.

 • PengenalanPengenalan

  PelabuhanPelabuhan ialahialah komponenkomponen pentingpentingrangkaianrangkaian dagangandagangan & & pengangkutanpengangkutan..

  IaIa tunjangtunjang kepadakepada kemakmurankemakmuran dandankepentingankepentingan strategikstrategik negaranegara..

  IaIa merupakanmerupakan titiktitik interaksiinteraksi dengandengankaedahkaedah pengangkutanpengangkutan lain.lain.

  SetiapSetiap negaranegara pesisirpesisir mempunyaimempunyaisistemsistem pelabuhanpelabuhan..

 • PelabuhanPelabuhan SemenanjungSemenanjung MalaysiaMalaysia

 • PelabuhanPelabuhan Sabah / SarawakSabah / Sarawak

 • SektorSektor perkapalanperkapalan

  PerkembanganPerkembangan sektorsektor iniini menentukanmenentukanpembangunanpembangunan pelabuhanpelabuhan. .

  IaIa menyumbangmenyumbang kepadakepada ekonomiekonomi, , pekerjaanpekerjaan & & pemindahanpemindahan teknologiteknologi. .

  PelaburanPelaburan didi dalamdalam sektorsektor perkapalanperkapalanmempelbagaikanmempelbagaikan ekonomiekonomi negaranegara..

  Di Di manamana adaada kapalkapal, , didi situ situ adaadapelabuhanpelabuhan. .

 • SektorSektor perkapalanperkapalan

  Lain Lain jenisjenis kapalkapal memerlukanmemerlukan lain lain pengendalianpengendalian..

  Trend Trend masakinimasakini : : pembinaanpembinaan kapalkapal ygyg. . semakinsemakin besarbesar dandan berteknologiberteknologi tinggitinggi

  IniIni menuntutmenuntut kapasitikapasiti pelabuhanpelabuhan yang yang berupayaberupaya untukuntuk membolehkanmembolehkan kapalkapalsedemikiansedemikian singgahsinggah..

 • KapalKapal kontenakontena

 • KapalKapal LNGLNG

 • KapalKapal LPGLPG

 • KapalKapal feederfeeder kargokargo

 • CiriCiri--ciriciri pelabuhanpelabuhan lautlaut

  Terminal Terminal dandan kawasankawasan didi manamana kargokargodipunggahdipunggah daridari kapalkapal. .

  MempunyaiMempunyai jalinanjalinan dengandengan kaedahkaedahpengangkutanpengangkutan yang lain.yang lain.

  TempatTempat penumpangpenumpang dandan kargokargodipindahkandipindahkan didi antaraantara kapalkapal dandan daratdarat..

  TerletakTerletak didi kawasankawasan yang yang mempunyaimempunyaiperairanperairan terlindungterlindung. .

 • CiriCiri--ciriciri pelabuhanpelabuhan lautlaut

  PengurusanPengurusan terlibatterlibat dalamdalam pemilikanpemilikantanahtanah, , limbunganlimbungan, , baganbagan & & permukaanpermukaan pelabuhanpelabuhan, , samadasamadadiuruskandiuruskan sendirisendiri atauatau disewakandisewakan..

  PembangunannyaPembangunannya bertujuanbertujuan untukuntukmenyemarakkanmenyemarakkan ekonomiekonomi..

  MempunyaiMempunyai jalinanjalinan dengandengan pelbagaipelbagaiaktivitiaktiviti dandan perkhidmatanperkhidmatan sokongansokongan..

 • JenisJenis pelabuhanpelabuhan / terminal/ terminal

  PelabuhanPelabuhan hubhub (Singapore, HK) (Singapore, HK) PelabuhanPelabuhan kontenakontena (Port (Port KlangKlang)) PelabuhanPelabuhan transshipment transshipment (PTP)(PTP) Terminal Terminal feriferi (P. Pinang)(P. Pinang) Terminal Terminal petrokimiapetrokimia ((KertehKerteh)) Terminal LNG (Terminal LNG (BintuluBintulu))

 • FungsiFungsi pelabuhanpelabuhan

  PengendalianPengendalian penumpangpenumpang dandan kargokargo.. PerlindunganPerlindungan untukuntuk kapalkapal berlabuhberlabuh.. PerkhidmatanPerkhidmatan sokongansokongan kepadakepada kapalkapal.. TapakTapak untukuntuk pembangunanpembangunan industriindustri.. KomponenKomponen rangkaianrangkaian pengangkutanpengangkutan. .

 • PengendalianPengendalian kargokargodandan penumpangpenumpang

  Terminal Terminal penumpangpenumpang mengendalikanmengendalikankapalkapal penumpangpenumpang sepertiseperti kapalkapal cruiscruise e dandan feriferi..

  PelabuhanPelabuhan kontenakontena mengendalikanmengendalikankargokargo..

  80% 80% dagangandagangan duniadunia digerakkandigerakkanmenggunakanmenggunakan kontenakontena..

 • PerlindunganPerlindungan untukuntuk kapalkapal berlabuhberlabuh

  PerlindunganPerlindungan daridari lautlaut bergelorabergeloradandan ributribut..

  PelabuhanPelabuhan menyediakanmenyediakan dermagadermagadidi manamana kapalkapal bolehboleh berlabuhberlabuh..

  TempatTempat persinggahanpersinggahan didi waktuwaktukecemasankecemasan, , kerosakankerosakan, , kemalangankemalangan..

 • PerkhidmatanPerkhidmatan sokongansokongankepadakepada kapalkapal

  PenyimpananPenyimpanan (bunkering)(bunkering) PerkhidmatanPerkhidmatan bekalanbekalan (supply)(supply) PenghantaranPenghantaran baranganbarangan (freight )(freight ) PembaikpulihanPembaikpulihan kapalkapal PengurusanPengurusan anakanak kapalkapal (crewing)(crewing) PerkhidmatanPerkhidmatan KastamKastam TinjauanTinjauan kapalkapal (surveying)(surveying)

 • TerasTeras pembangunanpembangunan industriindustri

  PelantarPelantar kepadakepada industriindustri & & prasaranaprasarana untukuntuk menggalakkanmenggalakkandagangandagangan melaluimelalui pelabuhanpelabuhan..

  ContohContoh : : kilangkilang kelulikeluli / / simensimen / / gulagula , , lojiloji penapisanpenapisan minyakminyak, , tapaktapaksimpanansimpanan bijirinbijirin..

  KonsepKonsep pelabuhanpelabuhan bebasbebas didi ZonZonEkonomiEkonomi BebasBebas (FEZ).(FEZ).

 • KomponenKomponen rangkaianrangkaianpengangkutanpengangkutan

  TitikTitik pertukaranpertukaran yang yang menghubungkanmenghubungkan perkhidmatanperkhidmatanperkapalanperkapalan dengandengan kaedahkaedahpengangkutanpengangkutan lain.lain.

  MenyediakanMenyediakan rangkaianrangkaian pengagihanpengagihandandan pengedaranpengedaran dagangandagangan didi bawahbawahkonsepkonsep perkhidmatanperkhidmatan pengankutanpengankutanbersepadubersepadu (multimodal).(multimodal).

 • EvolusiEvolusi pelabuhanpelabuhan kontenakontena modenmoden

  TigaTiga perkembanganperkembangan utamautama yang yang telahtelah mengubahmengubah fungsifungsi & & perancanganperancangan pelabuhanpelabuhan dengandengandrastikdrastik : :

  PeningkatanPeningkatan saizsaiz kapalkapal tangki/pukaltangki/pukal.. Pembangunan Pembangunan kapalkapal kontenakontena.. KemalapanKemalapan era era pengangkutanpengangkutan

  penumpangpenumpang ((kecualikecuali sektorsektor cruisecruise).).

 • EvolusiEvolusi pelabuhanpelabuhan modenmoden

  PelabuhanPelabuhan ialahialah nadinadi dagangandaganganantarabangsaantarabangsa negaranegara pesisirpesisir..

  MajoritiMajoriti dagangandagangan iniini diangkutdiangkutmelaluimelalui kaedahkaedah lautlaut yang yang merupakanmerupakankaedahkaedah paling paling koskos--efektifefektif..

  IniIni menyumbangmenyumbang kepadakepadapembangunanpembangunan dandan kesejahteraankesejahteraanekonomiekonomi negaranegara..

 • EvolusiEvolusi pelabuhanpelabuhan modenmoden

  KesanKesan skalaskala ekonomiekonomi daridari segisegi saizsaizdandan kelajuankelajuan kapalkapal..

  KesanKesan pengkhususanpengkhususan jenisjenis dandanperkhidmatanperkhidmatan kapalkapal..

  KesanKesan perubahanperubahan fizikalfizikal bentukbentukkargokargo : : penghantaranpenghantaran pukal/kontenapukal/kontena

  KesanKesan pemprosesanpemprosesan, , pengendalianpengendaliandandan penyimpananpenyimpanan kargokargo. .

 • PerkhidmatanPerkhidmatan utamautamapelabuhanpelabuhan kontenakontena

  KontenaKontena KargoKargo konvensionalkonvensional besibesi, , kelulikeluli, ,

  baranganbarangan perkilanganperkilangan PukalPukal cecaircecair minyakminyak sayuransayuran / /

  kelapakelapa sawitsawit / / getahgetah, , minyakminyak, , petrokimiapetrokimia

  PukalPukal keringkering bajabaja, , gandumgandum, , gulagula, , kacangkacang soyasoya, , kernel kernel kelapakelapa sawitsawit

 • PerkhidmatanPerkhidmatan utamautamapelabuhanpelabuhan kontenakontena

  BunkeringBunkering AgihanAgihan ((DistriparkDistripark) ) & & gudanggudang ZonZon BebasBebas DaganganDagangan PusatPusat transit transit kenderaan/penumpangkenderaan/penumpang StesyenStesyen fret fret kontenakontena KeselamatanKeselamatan pelayaranpelayaran PerkhidmatanPerkhidmatan marinmarin

 • PerkhidmatanPerkhidmatan am am pelabuhanpelabuhan kontenakontena

  PenerimaanPenerimaan slop slop PembekalanPembekalan minyakminyak/air /air keke kapalkapal BaikpulihBaikpulih kapalkapal ChandleringChandlering PelupusanPelupusan sampahsampah Tundaan/tarikanTundaan/tarikan ((pilotagepilotage/towage)/towage)

 • DermagaDermaga pelabuhanpelabuhan kontenakontena

 • DermagaDermaga pelabuhanpelabuhan kontenakontena

 • PerancanganPerancangan pelabuhanpelabuhan komersilkomersil

  LokasiLokasi paling paling sesuaisesuai.. JenisJenis dandan tahaptahap kemudahankemudahan yang yang

  diperlukandiperlukan.. SusunSusun aturatur keseluruhankeseluruhan terbaikterbaik.. KaedahKaedah pembinaanpembinaan paling optima.paling optima. Strategi