of 58 /58
PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN JABATAN PERDANA MENTERI

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

Embed Size (px)

Text of PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut...

Page 1: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

1 | P a g e

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN

PERUNDANGAN JABATAN PERDANA MENTERI

Page 2: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

2 | M u k a S u r a t

INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (ILKAP)

JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA

2014

ILKAP 2014

Cetakan Pertama 2014

Hak cipta terpelihara. Dilarang mengeluarkan semula mana-mana bahagian di dalam penerbitan ini atau

mengubah dalam apa jua bentuk atau cara, samada elektronik atau mekanikal, termasuklah fotokopi, rakaman atau mana-mana sistem storan, tanpa keizinan

bertulis daripada penerbit.

Diterbit oleh : Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP),

Jabatan Perdana Menteri, Lot 5, Persiaran Universiti, Seksyen 15,

43650, Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan

Tel No : 03-89243400 Fax No : 03-89261231

Page 3: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

3 | M u k a S u r a t

KANDUNGAN

Pengenalan

4

Latar Belakang

4

Persekitaran ICT Semasa

10

Hala Tuju Strategik ICT

20

Pelan Strategik ICT

40

Pelan Pelaksanaan ICT

46

Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan

53

Penutup 55

Page 4: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

4 | M u k a S u r a t

PENGENALAN Pelan Strategik Teknologi Maklumat atau ICT Strategic Plan (ISP) Institut Latihan

Kehakiman dan Perundangan (ILKAP), Jabatan Perdana Menteri (JPM) telah digubal

untuk tempoh lima (5) tahun bermula 2014 – 2018.

LATAR BELAKANG ISP ini merupakan Masterplan yang dibangunkan untuk menyokong Pelan Strategik

ILKAP agar perancangan dan pembangunan ICT selari dengan perancangan dan

pelaksanaan program dan aktiviti yang dirancang di ILKAP. Pada masa yang sama,

pelan tersebut akan menyokong visi ICT Sektor Awam yang dilaksanakan oleh Unit

Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). ISP ini juga

digubal berasaskan Manual Prosedur Kerja, Fail Meja, Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

ILKAP dan dokumen lain berkaitan.

RASIONAL Tujuan ISP ini digubal adalah untuk -

1. Memperjelaskan halatuju pembangunan dan penggunaan ICT Institut Latihan

Kehakiman dan Perundangan bagi tempoh lima (5) tahun akan datang (2014 –

2018);

2. Menyediakan satu pelan pelaksanaan ICT yang terancang dan sistematik;

3. Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian dalam pengurusan dan penyediaan

kemudahan ICT sebagai khidmat sokongan; dan

4. Menjadi sumber rujukan untuk mempertingkatkan sistem penyampaian

perkhidmatan melalui pembudayaan ICT.

Page 5: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

5 | M u k a S u r a t

Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan atau nama ringkasnya ILKAP telah

ditubuhkan pada 23 Disember 1993 hasil daripada satu kertas kabinet. Jemaah Menteri

telah memutuskan supaya ILKAP diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri.

OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan, kepakaran dan kualiti perkhidmatan pekhidmat awam,

badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam bidang kehakiman

dan perundangan dan penguatkuasaan undang-undang bagi mewujudkan

perkhidmatan yang adil, cekap dan berkesan melalui latihan yang sistematik dan

terancang.

MAKLUMAT KORPORAT Visi Misi

Motto/Slogan

Nilai-nilai Bersama

PENERAJU KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN DALAM

BIDANG KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN YANG TERKEMUKA

MENJELANG TAHUN 2020.

PENINGKATAN PENGETAHUAN, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME

PEGAWAI KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN SERTA PEGAWAI PENGUAT

KUASA UNDANG-UNDANG DENGAN MENYEDIAKAN LATIHAN YANG

RELEVAN, BERKUALITI DAN BERKESAN.

TEMAN PEMBELAJARAN ANDA

YOUR PARTNER IN LEARNING

S - Suka (Fun)

A - Agresif (Aggressive)

T - Terancang (Well-Planned)

U - Unggul (Outstanding)

Page 6: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

6 | M u k a S u r a t

Page 7: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

7 | M u k a S u r a t

Fungsi

1. Merancang dan mengendalikan program latihan, kolokium, seminar dan bengkel

dalam bidang kehakiman dan perundangan;

2. Menjalankan kajian yang berkaitan dengan keperluan latihan dan analisa impak

kepada organisasi dan pegawai perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak

berkuasa tempatan yang terlibat di dalam bidang kehakiman, perundangan dan

penguatkuasaan undang-undang; dan

3. Menjalankan kajian dan penerbitan berkaitan dengan perkembangan semasa

dalam bidang kehakiman dan perundangan semasa;

Piagam Pelanggan Kami adalah komited untuk menyediakan program latihan yang berkualiti selaras

dengan hala tuju ke arah peningkatan kecekapan, kecemerlangan dan profesionalisme

pegawai-pegawai kehakiman dan perundangan serta pegawai-pegawai perkhidmatan

awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dengan

penguatkuasaan undang-undang -

Kami berjanji akan -

1. merancang dan melaksanakan projek latihan yang berkualiti mengikut kurikulum

yang ditetapkan;

2. menjalankan tidak kurang dari 80% kursus yang dirancang setiap tahun;

3. menyampaikan maklumat berkaitan dengan jadual program latihan tidak lewat

dari sebulan sebelum latihan dilaksanakan;

4. menyediakan tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam

bidang kursus yang akan dijalankan;

Page 8: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

8 | M u k a S u r a t

5. menyediakan bahan rujukan yang komprehensif dan terkini;

6. memastikan prasarana latihan dan semua keperluan peralatan latihan berfungsi

dengan baik dan siap untuk digunakan sebelum kursus bermula dan pada setiap

masa kursus berjalan;

7. menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai, selesa dan kondusif;

8. memastikan tuntutan segala pembayaran dilaksanakan dalam tempoh 14 hari;

dan

9. memastikan bahawa semua pertanyaan dan aduan diberi maklum balas dalam

tempoh 48 jam.

Page 9: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

9 | M u k a S u r a t

Struktur Organisasi

Page 10: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

10 | M u k a S u r a t

PERSEKITARAN ICT SEMASA Perkhidmatan Sokongan ICT Organisasi ICT di ILKAP dikenali sebagai Seksyen Teknologi Maklumat adalah terletak di

bawah pentadbiran Bahagian Pengurusan. Gambaran keseluruhan mengenai perkhidmatan

yang disediakan oleh Seksyen Teknologi Maklumat sekarang adalah seperti dalam carta

fungsi berikut :

PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN

KETUA PENGARAH ILKAP

• Menyediakan perkakasan dan perisian ICT seluruh ILKAP.

• Memberi khidmat bantuan teknikal, nasihat dan latihan

• Peralatan audiovisual dan memberi khidmat teknikal untuk bilik-bilik

kuliah, bilik mesyuarat, auditorium, theatrette dan bilik kerja kursus

• Operasi server dan rangkaian ILKAP

• Keselamatan server dan rangkaian ILKAP

• Pengurusan akaun e-mail

• Pelaksanaan & penyelenggaraan sistem aplikasi dalaman (ICMAS) dan

ILKAP Online System

• Memberi khidmat sokongan kepada aplikasi Kerajaan Elektronik (e-

perolehan, e-SPKB, HRMIS, SPP II, SPPA)

• Khidmat bantuan teknikal, nasihat dan latihan

• Pembangunan dan penyelenggaraan laman web ILKAP.

• Mengemaskini laman web ILKAP dan menjawab pertanyaan melalui

laman web.

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Page 11: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

11 | M u k a S u r a t

Ringkasan kekuatan personel ICT yang menyediakan perkhidmatan sokongan ICT kepada

ILKAP boleh ditunjukkan dalam jadual berikut:

Struktur Organisasi ICT Semasa

SEKSYEN

TEKNOLOGI

MAKLUMAT,

BAHAGIAN

PENGURUSAN

(7 orang)

BAHAGIAN LATIHAN

- Program Perundangan

- Program Litigasi

- Program Kehakiman

- Program Perundangan

- Program Pembangunan Kerjaya & Pentadbiran

BAHAGIAN PENGURUSAN

- Seksyen Kewangan, Pentadbiran & Perkhidmatan

- Seksyen Domestik, Pembangunan & Pengurusan Aset

- Seksyen Teknologi Maklumat

- Unit Integriti

BAHAGIAN MAKLUMAT

- Unit Koleksi Bercetak

- Unit Koleksi Multimedia

UNIT PENYELIDIKAN & INOVASI

97

orang

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (I) F41

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (II) F41

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29

PEMBANGUNAN SISTEM

PEMBANTU TADBIR (P/O) N17

JURUTEKNIK FT17

OPERASI & RANGKAIAN

JURUTEKNIK FT22

PENDAFTAR (BAHAGIAN PENGURUSAN) M52

TIMB. PENDAFTAR (TEKNOLOGI MAKLUMAT) F44

Page 12: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

12 | M u k a S u r a t

Sistem Aplikasi Semasa Sistem aplikasi yang terdapat di ILKAP menyokong fungsi utama Jabatan seperti

penjelasan berikut:

No. Aplikasi Abstrak Sistem Status

Semasa

Pemilik

Proses Selenggara

1. Sistem Pengurusan Kursus

Bersepadu (ICMAS)

Sistem ini bertujuan membantu

pegawai dan kakitangan ILKAP

mengurus latihan dengan lebih

cepat dan efektif. Antara modul-

modul yang telah dibangunkan

adalah :

i) Modul Pengurusan Asrama

ii) Modul Pendaftaran Peserta

Kursus

iii) Modul Penilaian Kursus

iv) Modul Bank Data Penceramah

v) Modul Cetakan Buku Program

dan bahan-bahan kursus online

vi) Modul cetakan laporan

vii) Modul tempahan makanan

Telah

dilaksanakan

Bahagian

Latihan

Aplikasi: Seksyen

Teknologi

Maklumat

Teknikal: Seksyen

Teknologi

Maklumat

2. EDMS Sistem Pengurusan Dokumen

Elektronik digunakan untuk

pengurusan fail berbentuk dokumen,

imej, video dan audio bagi

membolehkan penguna membuat

capaian secara online

Telah

dilaksanakan

Seksyen

Teknologi

Maklumat

Aplikasi: Seksyen

Teknologi

Maklumat

Teknikal: Seksyen

Teknologi

Maklumat

3. ePerolehan Sistem e-Perolehan yang digunakan

oleh ILKAP bagi melakukan

perolehan bekalan dan

perkhidmatan melalui internet.

Sistem ini juga membolehkan

pembekal mendaftarkan katalog

produk menerusi internet.

Telah

dilaksanakan

Unit

Kewangan

Aplikasi:

Pembekal

(Vendor)

Teknikal:

Seksyen

Teknologi

Maklumat

4. Human Resource

Management Information

System (HRMIS)

Sistem ini merupakan salah satu

aplikasi Kerajaan Elektronik di mana

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

adalah agensi pemantau. Sistem ini

menyediakan kemudahan

Telah

dilaksanakan

Unit

Perkhidmatan

Aplikasi: JPA

Teknikal: Seksyen

Teknologi

Maklumat

Page 13: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

13 | M u k a S u r a t

No. Aplikasi Abstrak Sistem Status

Semasa

Pemilik

Proses Selenggara

menyeluruh proses pengurusan

maklumat sumber manusia dari

peringkat pengambilan perjawatan

sehinggalah proses persaraan.

Sistem ini juga membenarkan

anggota Pentadbiran Am

mengemaskini maklumat peribadi

dan permohonan cuti masing-

masing.

5. eTerimaan Sistem ini bertujuan menggantikan

cetakan resit secara manual oleh

kerajaan. Resit akan dikeluarkan

dan dicetak secara online. Sistem ini

dapat mempercepatkan proses

pengeluaran resit.

Telah

dilaksanakan

Unit

Kewangan

Aplikasi:

Pembekal

(Vendor)

Teknikal:

SeksyenTeknologi

Maklumat

6. Sistem GEAC Advanced dan

Online Public Access Catalog

(OPAC)

Sistem ini adalah sistem

pengurusan perpustakaan

bersepadu bagi Pusat Sumber

ILKAP.

Telah

dilaksanakan

Unit Koleksi

Multimedia

dan Unit

Koleksi

Bercetak

Aplikasi:

Pembekal

(Vendor) Teknikal:

Koleksi

Multimedia dan

Unit Koleksi

Bercetak

7. Sistem Pengurusan E-mel

dan SPAM filter

Dalam pengurusan e-mel ILKAP

seperti pendaftaran e-mel pegawai

dan kakitangan, sistem Webmin

yang berasaskan sumber terbuka

(open source) digunakan. Sistem ini

bukan sahaja menguruskan e-mel,

ia juga digunakan untuk memastikan

kelancaran pelayan (server) e-mel

itu sendiri. E-mel keluar dan masuk

ILKAP juga dikawal selia oleh sistem

SOPHOS Pure Message. Sistem ini

berupaya menyekat SPAM dan virus

e-mel daripada menjejaskan

rangkaian ILKAP.

Telah

dilaksanakan

Seksyen

Teknologi

Maklumat

Aplikasi:

Pembekal

(Vendor)

Teknikal: Seksyen

Teknologi

Maklumat

8. Sistem firewall, web filter dan

antivirus client-server

Pengurusan, pemantauan dan

keselamatan penggunaan rangkaian

Telah

dilaksanakan

Seksyen

Teknologi

Aplikasi:

Pembekal

Page 14: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

14 | M u k a S u r a t

No. Aplikasi Abstrak Sistem Status

Semasa

Pemilik

Proses Selenggara

ICT dan internet ILKAP.

i) Sistem firewall atau Watchguard

Management System adalah

sistem pengurusan firewall

ILKAP seperti memantau trafik

rangkaian, menambah dan

mengemaskini polisi

keselamatan rangkaian

(protokol), memantau senarai

blocked IP address dan host.

ii) Sistem web filter atau Websense

Internet Security digunakan

untuk memantau aktiviti internet

oleh pegawai dan kakitangan

ILKAP. Ia berupaya menyekat

laman web terlarang

berdasarkan kategori yang

ditetapkan seperti Adult/Sexually

Explicit, Criminal Activity,

Gambling, Illegal Drugs, Chat

dan Personals & Dating.

iii) Sistem antivirus client-server

atau Sophos Client Server

adalah sistem pengurusan

antivirus di ILKAP. Ia digunakan

untuk memantau kehadiran virus

pada rangkaian dan komputer.

Selain itu, sistem ini akan

mengemaskini pattern virus

terkini.

Maklumat (Vendor)

Teknikal:

Seksyen

Teknologi

Maklumat

9. ILKAP Online System Sistem yang dibangunkan oleh

Seksyen Teknologi Maklumat untuk

melicinkan urusan pentadbiran.

Sistem ini terdiri daripada beberapa

modul dan diintegrasi bersama

laman web ILKAP. Antara modul-

modul yang dibangunkan adalah:

i) Tempahan Kenderaan

ii) Bertugas Luar Pejabat

Telah

dilaksanakan

Seksyen

Teknologi

Maklumat

Seksyen

Teknologi

Maklumat

Page 15: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

15 | M u k a S u r a t

No. Aplikasi Abstrak Sistem Status

Semasa

Pemilik

Proses Selenggara

iii) Aduan Kerosakan

iv) Tempahan Bilik Kuliah

v) Tempahan Kerja-Kerja Grafik

vi) E-Latihan

vii) Permohonan Keluar Pejabat

10. Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)

Sistem Pengurusan Harta Modal,

Inventori dan Sistem Pegurusan

Stor.

Telah

dilaksanakan

Unit Pengurusan Aset

Aplikasi: Pasukan

Projek SPA

(PPSPA)

Teknikal: Seksyen

Teknologi

Maklumat

11. Fingertec

(Sistem Rekod Kedatangan)

Sistem Perakam Cap Jari Elektronik

merupakan sistem untuk

merekodkan kehadiran anggota

ILKAP. Sistem ini beroperasi seperti

punch card di mana pengguna mesti

menandakan kehadiran dengan

menggunakan cap jari masing-

masing yang disentuh kepada alat

perakam kedatangan.

Telah

dilaksanakan

Unit

Pentadbiran,

Unit

Perkhidmatan,

Unit Integriti

Aplikasi:

Pembekal

(Vendor)

Teknikal:

Seksyen

Teknologi

Maklumat

12. SPP II Sistem Pemantauan Projek yang

dibangunkan oleh ICU untuk

memantau projek-projek kerajaan

yang dikendalikan oleh agensi di

bawah JPM. Digunakan oleh

Bahagian Pengurusan ILKAP.

Telah

dilaksanakan

Unit

Pentadbiran

dan Sumber

Manusia

Aplikasi:

Pembekal

(Vendor)

Teknikal: Seksyen

Teknologi

Maklumat

13. Xibo Digital Signage Sistem pengurusan poster/iklan dan

dipancarkan terus pada display unit

untuk tujuan pemberitahuan

informasi kepada peserta

kursus/orang awam berkaitan

program/aktiviti/kursus yang sedang

berjalan.

Telah

dilaksanakan

Seksyen

Teknologi

Maklumat

Aplikasi: Seksyen

Teknologi

Maklumat

Teknikal: Seksyen

Teknologi

Maklumat

14. Sistem myMesyuarat Sistem pengurusan mesyuarat yang

digunakan bermula dari proses

jemputan ahli mesyuarat hingga ke

pengedaran minit mesyuarat

Telah

dilaksanakan

Seksyen

Teknologi

Maklumat

Aplikasi:

Pembekal

(Vendor)

Teknikal: Seksyen

Teknologi

Page 16: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

16 | M u k a S u r a t

No. Aplikasi Abstrak Sistem Status

Semasa

Pemilik

Proses Selenggara

Maklumat

Kelengkapan Teknologi Semasa Secara ringkas kedudukan persekitaran teknologi di ILKAP adalah seperti berikut:

1. Infrastruktur pengkomputeran yang lengkap seperti rangkaian setempat (Local

Area Network – LAN), perkakasan dan perisian Microsoft Office yang diperlukan;

2. Teknologi Web Server dan Domain Server (AD) semasa boleh dikemaskini

(Processor semasa ialah Pentium Xeon, manakala sistem operasi semasa ialah

Windows Server 2012);

3. Kemudahan ICT di Makmal Komputer, Bilik Komputer dan Bilik Sidang Video

yang menempatkan komputer dan perkakasan audio visual terkini di Bangunan

ITITC;

4. Hanya 50% sahaja server-server di ILKAP dilengkapi dengan kemudahan peranti

backup;

5. Terdapat 50% komputer peribadi yang berusia melebihi tiga (3) tahun di ILKAP;

6. Infrastruktur dan keadaan Bilik Server kurang menepati keperluan asas sebagai

bilik server;

7. Terdapat 50% Switch teknologi LAN yang digunakan di ILKAP adalah 100Base-

T Switch dan perlu dipertingkatkan kerana penggunaan melebihi lima (5) tahun;

dan

Page 17: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

17 | M u k a S u r a t

8. Antivirus yang diguna pakai untuk server dan desktop di ILKAP adalah Sophos

Antivirus untuk platform Windows.

Tahap Sokongan Semasa Tahap sokongan yang diberikan oleh Unit Komputer kepada pengguna di ILKAP adalah

seperti berikut:

i. Aplikasi Dalaman

Bil Aplikasi Sokongan Peringkat

Pertama Sokongan Peringkat

Kedua

1. ICMAS Seksyen Teknologi Maklumat

Bahagian terlibat

2. Fingertec Seksyen Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

3. Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik Seksyen Teknologi Maklumat

Seksyen Teknologi Maklumat

4. Sistem Pemantauan dan Pengurusan Aset Seksyen Teknologi Maklumat

Pasukan Projek SPA (PPSPA)

5. ILKAP Online System Seksyen Teknologi Maklumat

Tidak berkenaan

6. Sistem firewall, web filter dan antivirus client-server

Seksyen Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

7. Sistem pengurusan e-mel dan SPAM filter

Seksyen Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

8. Sistem GEAC Advanced dan Online Public Access Catalog (OPAC)

Seksyen Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

ii. Aplikasi Kerajaan Elektronik

Bil

Aplikasi

Sokongan Peringkat Pertama

Sokongan Peringkat

Kedua

Sokongan

Peringkat Ketiga

Sokongan Peringkat Keempat

1. SPP II Seksyen Teknologi

Maklumat

Unit Penyelarasan Perlaksanaan (ICU)

Pembekal (Vendor) Tidak berkenaan

2. ePerolehan Seksyen Teknologi

Maklumat

Unit ICT Bhg Akaun JPM

Jab. Akauntan Negara (JANM)

Pembekal (Vendor)

3. HRMIS Seksyen Teknologi Unit ICT BPSM, JPM JPA Pembekal (Vendor)

Page 18: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

18 | M u k a S u r a t

Maklumat

4. eTerimaan Seksyen Teknologi

Maklumat

Unit ICT Bhg Akaun JPM

Jab. Akauntan Negara (JANM)

Tidak berkenaan

5. Sistem myMesyuarat

Seksyen Teknologi

Maklumat

Unit ICT JPM Pembekal (Vendor) Tidak berkenaan

iii. Sokongan untuk perkhidmatan peralatan, server dan rangkaian

Bil

Aplikasi

Sokongan

Peringkat Pertama

Sokongan

Peringkat Kedua

Sokongan

Peringkat Ketiga

1. Komputer, Pencetak, Notebook, Scanner, LCD Projektor Lain-lain peralatan ICT

Seksyen Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

Tidak berkenaan

2. Servers Seksyen Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

Tidak berkenaan

3. Rangkaian

Pengkabelan

Seksyen Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

Tidak berkenaan

Switches dan hub

Seksyen Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

Tidak berkenaan

Rangkaian dan router GITN Unit Teknologi Maklumat

Pembekal (GITN) Tidak berkenaan

Modem

UnitTeknologi Maklumat

Pembekal (Jaring dan TM)

Tidak berkenaan

4. MyGSOC Unit Teknologi Maklumat

MAMPU Pembekal (Vendor)

5. Firewall Unit Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

Tidak berkenaan

6. Internet Unit Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

Tidak berkenaan

7. Perkakasan sidang video Unit Teknologi Maklumat

Pembekal (Vendor)

Tidak berkenaan

Bagi peralatan ICT yang masih dalam tempoh jaminan (warranty) atau yang disewa,

sokongan perkhidmatan adalah terus dari pembekal.

Page 19: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

19 | M u k a S u r a t

Analisa Persekitaran ICT

Page 20: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

20 | M u k a S u r a t

• Pegawai ICT yang mahir

• Pembangunan sistem dalaman dibuat sendiri.

• Semangat kerja berpasukan yang tinggi.

• Pembudayaan kerja melalui dokumen elektronik.

• Sebarang perubahan dapat dilakukan dengan cepat mengikut keperluan pelanggan.

• Sokongan kuat daripada pegawai dan kakitangan.

Kekuatan

• Kekurangan kepakaran untuk merancang dan melaksanakan hala tuju ICT .

• Komputer peribadi yang digunakan oleh kakitangan sokongan perlu ditukar.

• Pelanggan memerlukan pembangunan dan penambahbaikan dengan kadar segera.

• Kekurangan kepakaran untuk membangun sistem yang komprehensif dan pembangunan laman web.

• Keupayaan sistem yang terhad dalam memenuhi kehendak pelanggan.

Kelemahan

• Perubahan teknologi yang begitu pantas.

• Peruntukan perbelanjaan yang terhad

• Kehendak pelanggan perlu dipenuhi dengan kadar segera.

• Ancaman dari serangan virus, trojan , spam dan lain-lain.

• Penghantaran fail bersaiz besar mengganggu kelancaran penghantaran emel.

• Ekspektasi pelanggan yang terlalu tinggi

• Pelanggan kurang mahir menggunakan sistem.

Ancaman

• Peluasan skop latihan.

• Perolehan peralatan mendapat kerjasama Seksyen Pengurusan Aset,JPM.

• Pengetahuan teknologi terkini mengenai peralatan dan penyelenggaraan diperolehi melalui perolehan, seminar dan kursus.

• Kerjasama dari MAMPU dalam menangani masalah rangkaian.

• Pengetahuan teknologi terkini diperolehi melalui pembangunan sistem.

• Sokongan pengurusan yang padu dalam penggunaan aplikasi.

• Ke arah ‘paperless’.

• Penaiktarafan sistem berasaskan keperluan dan teknologi.

Peluang

Page 21: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

21 | M u k a S u r a t

HALA TUJU STRATEGIK ICT Hala tuju ICT yang strategik perlu sejajar dengan visi, misi dan matlamat strategik yang

dinyatakan dalam Pelan Strategik ILKAP. Oleh itu visi, misi dan objektif ICT adalah

seperti berikut:

ICT dijadikan asas peningkatan kualiti, kecekapan dan

keberkesanan sistem penyampaian, perkhidmatan dan

latihan di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan

(ILKAP)

Visi ICT

Menjadi pemangkin kepada pembudayaan ICT dalam

memperkasakan perkhidmatan dan sistem latihan di

Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

Misi ICT

Page 22: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

22 | M u k a S u r a t

.

Hala tuju ICT juga perlu direalisasikan berdasarkan garis panduan ISP Sektor Awam

iaitu satu pendekatan telah diambil untuk mengenalpasti peluang ICT dan tadbir urus

ICT. Pemetaan objektif strategik ICT kepada Rangka Kerja Peluang ICT yang

berpandukan ISP Sektor Awam adalah seperti berikut:

Visi ICT Pentadbiran Am JPM

Memberi perkhidmatan sokongan terbaik dalam pengurusan

perkakasan dan perisian ICT yang cekap dan sentiasa

bersedia selaras dengan perubahan teknologi.

Memberi perkhidmatan ICT yang terbaik dalam meningkatkan

kualiti latihan di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan

(ILKAP).

Melaksanakan penggunaan ICT dalam meningkatkan

keberkesanan sistem penyampaian kerajaan dalam bidang

tugas yang terlibat.

Meningkatkan kesedaran tentang penggunaan ICT di

kalangan semua pegawai dan kakitangan di Institut Latihan

Kehakiman dan Perundangan (ILKAP).

Objektif ICT

Page 23: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

23 | M u k a S u r a t

Pemetaan Objektif ICT dengan Rangka Kerja Peluang ICT Sektor Awam

Meningkatkan

kesedaran tentang

penggunaan ICT di

kalangan semua

pegawai dan

kakitangan di Institut

Latihan Kehakiman

dan Perundaqgan

(ILKAP)

Visi ICT ILKAP

Aplikasi

Komuniti

Aplikasi Khusus

Agensi

Aplikasi

Enterprise

Wide

. Kepimpinan & Koordinasi . Personel & Budaya

. Dasar/Undang-Undang . Infrastruktur & standard

Stakeholders Pelanggan Warga

ILKAP

Web E-mel Telefon Faks

Knowledge

bank

0

Enabling Environment

Gateway

Memberi perkhidmatan

sokongan terbaik dalam

pengurusan perkakasan dan

perisian ICT yang cekap dan

sentiasa bersedia selaras

dengan perubahan teknologi.

Memberi perkhidmatan ICT

yang terbaik dalam

meningkatkan kualiti latihan

di Institut Latihan

Kehakiman dan

Perundangan (ILKAP).

Melaksanakan

penggunaan ICT dalam

meningkatkan

keberkesanan sistem

penyampaian kerajaan

dalam bidang tugas

yang terlibat.

1

2

3

4

Page 24: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

24 | M u k a S u r a t

PELUANG ICT

Peluang ICT yang dikenal pasti adalah berdasarkan kepada penggunaan ICT secara

efektif yang dapat menyokong ILKAP dalam mencapai visi, misi dan objektifnya. Proses

mengenalpasti peluang ICT adalah dengan mengambil kira aspek berikut:

1. Penilaian matlamat strategi menyokong ILKAP dan ICT semasa;

2. Isu dan jurang yang dikenal pasti berdasarkan kepada pemerhatian persekitaran

secara keseluruhan;

3. Input dari anggota dan pengurusan ILKAP; dan

4. Hala tuju dan trend ICT semasa di Sektor Awam dan peringkat global.

Peluang ICT yang dikenal pasti boleh dibahagikan kepada dua (2) kategori iaitu –

a) peluang aplikasi; dan

b) peluang persekitaran pengkomputeran yang mampan (Enabling Environment).

a. Peluang Aplikasi

Peluang aplikasi yang dikenal pasti akan melibatkan pembangunan aplikasi baru dan

penambahbaikan kepada aplikasi sedia ada. Penilaian terhadap aplikasi semasa dan

perancangan pengurusan Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP) dalam

mengenalpasti matlamat strategi adalah merupakan pendekatan paling penting yang

diambilkira untuk mengenalpasti peluang aplikasi. Seni bina aplikasi bagi persekitaran

pengkomputeran di ILKAP boleh dirumus berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut:

Page 25: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

25 | M u k a S u r a t

1. Keperluan bisnes secara holistik bagi kesemua unit bisnes yang ada di ILKAP;

2. Perkongsian sumber dan maklumat; dan

3. Sejajar dengan Rangka Kerja ICT Sektor Awam.

Gambar rajah berikut merupakan pemetaan peluang aplikasi yang dikenal pasti kepada

Rangka Kerja Peluang ICT Sektor Awam.

Penilaian

Bisnes

Penilaian

ICT

Isu

Jurang

Input

ILKAP

Trend

ICT

Knowledge Management System

Knowledge Bank

Aplikasi

Komuniti

Permohonan

Kursus Online

Pengesahan

Kehadiran

Kursus Online

Online Training

Needs Analysis

(Pihak Swasta)

eLearning

Sijil Digital

Kursus

eHonorarium

Aplikasi Khusus Agensi

ICMAS

Sistem Online ILKAP

Fingertec (Sistem Rekod

Kehadiran)

EDMS

Xibo Digital Signage

Sistem Pemantauan

Pengurusan Aset

(SPPA)

Sistem firewall, web

filter dan antivirus

server

Sistem Pengurusan

E-mel dan SPAM filter

Sistem Pengurusan

Perpustakaan

File Tracking System

Microsoft Windows dan

Microsoft Office

Aplikasi

Enterprise

Wide

eSPKB

HRMIS

SPP II

eTerimaan

ePerolehan

myMesyuarat

Emel (sumber terbuka)

Laman Web ILKAP

Web E-mel Telefon Faks

Gateway

Stakeholders Pelanggan Warga ILKAP

Page 26: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

26 | M u k a S u r a t

Rangka Kerja Peluang Aplikasi

Keterangan lanjut mengenai peluang aplikasi ILKAP mengikut Rangka Kerja Peluang

ICT Sektor Awam boleh diringkaskan seperti berikut:

Kategori Peluang Status Ringkasan

Gateway Emel 1GovUC Peningkatan Penggunaan emel semakin bertambah dan sangat

menggalakkan. Ini sejajar dengan polisi jabatan

dalam penjimatan dan pembudayaan emel dalam

kerja harian. Oleh itu, bagi melancarkan operasi

emel ini, server emel, perisian dan rangkaian perlu

dinaiktaraf. Aktiviti :

i) Migrasi perkhidmatan emel ILKAP ke 1GovUC

dan menggunakan kemudahan yang diberikan

untuk kebaikan jabatan.

ii) Migrasi akaun pengguna ke 1GovUC

iii) Latihan penggunaan emel dan kemudahan lain

di bawah 1GovUC

Laman Web ILKAP Peningkatan Maklumat dalam laman web ILKAP perlu sentiasa

dikemaskini. Antaramuka (interface) perlu

mengikut garis panduan dan perkembangan

teknologi semasa. Kaedah aplikasi secara online

atau maklumat secara interaktif adalah perlu

selaras dengan kehendak pelanggan. Aktiviti :

i) Kepakaran webmaster.

ii) Penaiktarafan server, sistem operasi dan

perisian.

iii) Menaiktaraf antara muka laman web dan

kandungan seperti arahan MDeC dan MAMPU.

iv) Penduaan server.

Page 27: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

27 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

Aplikasi

Komuniti

i) Pendaftaran

Kursus Online

untuk Pihak

Swasta

ii) Pengesahan

Kehadiran Kursus

Online

Baru Mewujudkan permohonan dan pengesahan kursus

secara online supaya peserta kursus dari sektor

awam dan swasta boleh memohon kursus secara

online dengan lebih pantas dan mudah melalui

aplikasi khusus agensi iaitu ICMAS dan ILKAP

Online System. Aktiviti :

i) Pembangunan modul baharu.

ii) Menaiktaraf server.

iii) Pembayaran yuran kursus secara elektronik

(myBayar).

iv) Latihan penggunaan.

Online Training Needs

Analysis (Pihak

Swasta)

Baru Sistem aplikasi online ini bertujuan untuk

mendapatkan maklum balas tentang keperluan

kursus oleh pihak swasta. Keperluan kursus ini

akan dinilai oleh jawatankuasa kursus ILKAP dan

dimasukkan dalam program latihan tahunan.

Aktiviti:

i) Pembangunan sistem.

ii) Perolehan server dan perisian.

eLearning

Baru Sistem aplikasi online bagi memberi kepelbagaian

cara pembelajaran dan rujukan kepada peserta

kursus dan ini akan memantapkan lagi ilmu

pegetahuan yang telah dipelajari dalam kelas.

Pembelajaran boleh dijalankan pada bila-bila

masa sama dan di mana sahaja kerana aplikasi ini

boleh ini diakses secara online melalui laman web.

Selain itu,dokumen atau latih amal boleh dimuat

naik dengan pantas kepada penceramah dan

dikongsi sesama pengguna.

Page 28: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

28 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

Peserta kursus yang telah mengikuti kursus di

ILKAP juga boleh menggunakan aplikasi ini untuk

mengulangkaji bagi membantu mereka dalam

kerja seharian di pejabat. Aktiviti :

i) Pembangunan sistem.

ii) Perolehan server dan perisian.

iii) Penduaan server.

Sijil Digital Kursus Baru Sejajar dengan dasar penjimatan oleh kerajaan,

kaedah pemberian sijil digital kursus kepada

semua peserta kursus di ILKAP dapat

mengurangkan kos kertas dan cetakan.

Sijil digital ini boleh dimuat turun oleh peserta

kursus setelah selesai kursus dan penilaian dibuat.

Ia boleh dimuat turun melalui sistem ICMAS.

eHonorarium Aplikasi secara online ini memudahkan

penceramah membuat tuntutan honorarium secara

atas talian. Kaedah ini mempercepatkan bayaran

dengan bantuan tracking system oleh penceramah

dan Unit Kewangan ILKAP.

Aplikasi

Khusus

Agensi

ICMAS Peningkatan Sistem ini berfungsi dengan baik dan memenuhi

kehendak pelanggan. Walau bagaimanapun,

peningkatan perlu dilakukan sejajar dengan

perkembangan teknologi semasa dan mengikut

keperluan jabatan. Aktiviti :

i) Penambahbaikan antaramuka sistem.

ii) Pembangunan modul penilaian kursus secara

online (web based).

iii) Penambahbaikan pendaftaran asrama secara

online.

Page 29: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

29 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

iv) Penambahbaikan modul laporan penilaian

kursus dan penceramah.

v) Modul-modul berkaitan pengurusan dan

latihan.

Sistem Online ILKAP Peningkatan Sistem ini berfungsi dengan baik dan memenuhi

kehendak pelanggan. Sejajar dengan keperluan

jabatan yang memerlukan tugasan dilaksanakan

dengan pantas, modul-modul baru perlu

dibangunkan bagi menggantikan penggunaan

borang secara manual di Bahagian Maklumat,

Bahagian Latihan dan Bahagian Pengurusan.

Aktiviti:

i) Penambahbaikan sistem.

ii) Pembangunan modul-modul baru.

iii) Penaiktarafan server dan perisian.

iv) Penduaan server.

Fingertec

(Sistem Rekod

Kehadiran)

Peningkatan Peningkatan sistem ini diperlukan agar memenuhi

kehendak pelanggan. Aktiviti :

i) Penambahbaikan sistem.

ii) Penaiktarafan server dan perisian.

iii) Penduaan server.

EDMS Baru Electronic Document Management System

(EDMS) adalah satu sistem yang mengurus

penciptaan, penstoran dan kawalaan terhadap

dokumen secara elektronik. Sistem ini perlu

diperkenalkan agar dokumen digital dapat diakses

secara online melalui peranti mudah alih (PDA

atau komputer riba) oleh warga ILKAP,

penceramah dan peserta kursus. EDMS dapat

mengurangkan cetakan dan penggunaan kertas di

ILKAP. Aktiviti :

Page 30: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

30 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

i) Pembangunan sistem dan penyediaan server.

ii) Memuat naik kandungan.

iii) Latihan Penggunaan kepada pegawai dan

kakitangan ILKAP.

Xibo Digital Signage Baru Sistem aplikasi yang membolehkan maklumat

terkini dan pengumuman dipancarkan terus

kepada pelanggan melalui paparan LCD atau

plasma di tempat-tempat tumpuan. Aktiviti :

i) Penambaikan sistem.

ii) Penaiktarafan server.

iii) Penambahan paparan LCD atau plasma di

lokasi lain yang strategik.

Sistem Pemantauan

Pengurusan Aset

(SPPA)

Selenggara Sistem ini berfungsi dengan baik dan memenuhi

kehendak pelanggan. Aktiviti :

i) Aplikasi web-based.

ii) Penduaan server.

Sistem firewall, web

filter dan antivirus

server

Peningkatan Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan

membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat

penambahan modul baru. Aktiviti :

i) Perolehan server web filter dan firewall model

baru bagi memenuhi kehendak semasa.

ii) Perolehan antivirus yang lebih efektf dan

efisyen.

Sistem Pengurusan

Keselamatan

Rangkaian dan Web

Server (Sophos UTM)

Selenggara Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan

membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat

penambahan modul baru.

Page 31: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

31 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

Sistem Pengurusan

Perpustakaan

Baru Sistem GEAC Advance dan OPAC telah

digunakan oleh perpustakaan ILKAP untuk

mengkatalog buku-buku, merekod pinjaman dan

pemulangan buku-buku. Aktiviti:

i) Penaiktarafan sistem ke sistem ILMU yang

lebih dinamik dan efisyen.

ii) Migrasi data ke sistem baru.

iii) Pembangunan web portal perpustakaan

ILKAP.

iv) Perolehan server dan perkakasan berkaitan.

v) Menaiktaraf perkakasan self-check dan

workstation yang akan tamat tempoh

penggunaan pada tahun 2011.

File Tracking System

(FTS)

Peningkatan Sistem ini berfungsi merekod fail secara sistematik

dan mampu mengesan lokasi fail secara online

melalui aplikasi khusus agensi iaitu ILKAP Online

System. Aktiviti:

i) Menaiktaraf antara muka aplikasi/sistem.

ii) Menaiktaraf fungsi sistem/aplikasi.

Microsoft Windows

dan Microsoft Office

Peningkatan Menaiktaraf sistem operasi Microsoft Windows dan

Microsoft Office yang digunakan oleh kakitangan

dan peserta kursus dengan versi yang terkini.

Page 32: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

32 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

Aplikasi

Enterprise

Wide

e-Perolehan Selenggara Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan

membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat

penambahan modul baru.

HRMIS Selenggara Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan

membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat

penambahan modul baru.

Sistem Pemantauan

Projek (SPP II)

Selenggara Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan

membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat

penambahan modul baru.

eTerimaan Selenggara Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan

membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat

penambahan modul baru.

myMesyuarat Selenggara Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan

membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat

gangguan sistem dan perkakasan.

Knowledge

Bank

Knowledge

Management System

Baru Sistem aplikasi online bagi memberi pengguna

akses kepada data, dokumen, sumber informasi

dan penyelesaian (solution). Sistem ini mengurus

ilmu pengetahuan sesuatu jabatan dengan

menyokong penciptaan (creation), pengambilan

(capture), penyimpanan (storage) dan penyebaran

sesuatu informasi. Aktiviti:

i) Pembangunan sistem.

ii) Perolehan server dan perisian.

iii) Penduaan server.

Page 33: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

33 | M u k a S u r a t

b. Enabling Environment

Peluang Enabling Environment yang dikenal pasti akan melibatkan satu persekitaran

pengkomputeran yang mampan terhadap seni bina teknologi dan infrastruktur sedia

ada. Penilaian terhadap peluang Enabling Environment boleh dirumus berdasarkan

kepada prinsip-prinsip berikut:

1. Teknologi yang merangkumi- a. Infrastruktur; b. Persekitaran Pengkomputeran; c. Keselamatan; dan d. Sistem Pengurusan Perisian. 2. Koordinasi yang merangkumi- a. Dasar dan Garis Panduan; b. Pengurusan Perubahan (Change Management) c. Personel dan Budaya; dan d. Latihan dan Kemahiran ICT yang berterusan. Seni bina teknologi yang strategik menunjukkan bagaimana komponen-komponen asas

ICT iaitu platform, pangkalan data, server, gateway, sekuriti, rangkaian, saluran

capaian, perisian front-end dan komuniti saling berhubung kait antara satu sama lain.

Page 34: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

34 | M u k a S u r a t

Komuniti Stakeholders / Pelanggan / Warga ILKAP

Perisian Front-

End

Web Bowser Client Software

Saluran

Capaian

Portal, Emel, Telefon, Faks

Rangkaian

Sekuriti

Gateway

Server

Pangkalan Data

Platform

Internet / Intranet / GITN

Firewall / Antivirus / SPAM Filter / Web Filter

Web Server Client Software

Aplikasi

Komuniti

Aplikasi

Khusus Agensi

Aplikasi

Enterprise Wide

Knowledge

Bank

Pangkalan Data di ILKAP

Peralatan, Perisian, Sistem Pengoperasian, Protokol

Kn

ow

led

ge B

an

k

Dasar

da

n G

ari

s P

an

du

an

Page 35: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

35 | M u k a S u r a t

Keterangan lanjut mengenai peluang Enabling Environment boleh diringkaskan seperti berikut:

Kategori Peluang Status Ringkasan

Infrastruktur Perkakasan ICT di

ILKAP khususnya

Makmal Bahasa,

Makmal Komputer,

Bilik Komputer dan

Bilik Sidang Video.

Peningkatan Kemudahan ICT di ILKAP perlu

dipertingkatkan lagi agar kursus yang

menggunakan ICT dapat dijalankan

dengan sempurna. Kemudahan

sidang video akan digunakan untk

pembelajaran kursus secara jarak jauh

dengan institusi dalam dan luar

Negara. Aktiviti:

i) Menaiktaraf komputer di Bilik

Komputer, Makmal Komputer

dan Makmal Bahasa dengan

perkakasan dan perisian ICT

yang terkini seperti ruang

storan, memori dan sistem

operasi dan perisian Microsoft

Office.

ii) Menaiktaraf perkaksan audio

visual.

iii) Perolehan peralatan dan

perisian bantuan mengajar.

iv) Menaiktaraf perkakasan sidang

video di bilik siding video.

Peningkatan

Rangkaian Setempat

(LAN)

Peningkatan Projek ini bertujuan penambahbaikan

sistem rangkaian setempat (LAN) di

ILKAP. Perkakasan rangkaian sedia

ada di ILKAP telah pun berusia

melebihi tiga (3) tahun dan perlu

dinaiktaraf dengan segera. Aktiviti :

i) Penaiktarafan perkakasan

rangkaian sedia ada.

Page 36: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

36 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

ii) Penyelenggaraan kabel

rangkaian bangunan.

iii) Penaiktarafan langganan

sambungan internet daripada

Internet Service Provider sedia

ada.

Penaiktarafan Bilik

Server

Peningkatan Memastikan bilik server mematuhi

segala aspek yang telah digariskan

melalui Arahan Teknologi Maklumat

dan Dasar Keselamatan ICT oleh

MAMPU. Aktiviti :

i) Peningkatan aspek keselamatan.

ii) Sistem Keselamatan Kad PIntu

(Access Door System)

iii) CCTV.

Penyusunan Semula

Segmen Rangkaian

Peningkatan Penyusunan ini adalah bertujuan

untuk meningkatkan tahap

keselamatan rangkaian ILKAP,

memastikan sambungan rangkaian

lebih stabil dan pantas dan

penyelenggaraan rangkaian lebih

mudah dan sistematik. Aktiviti:

i) Melaksanakan VLAN di

ILKAP.

ii) Menyusun semula talian

internet dan rangkaian

dalaman.

Kawalan Segmen

Rangkaian

Baru Kawalan ini adalah kepada IP address

bagi setiap perkakasan ICT di ILKAP.

Pengurusan IP address adalah

penting bagi meningkatkan tahap

Page 37: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

37 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

keselamatan rangkaian di ILKAP.

Aktiviti:

i) Perolehan pelayan untuk sistem IP

Address Management.

ii) Pelayan DHCP.

Perolehan Server Baru Perolehan server ini adalah bertujuan

untuk kegunaan:

1. Server pendua bagi laman web,

sistem Online ILKAP, ICMAS dan

fIngertec yang dianggap kritikal dan

perlu beroperasi selama 24 jam.

2. Server baru dan pendua yang

penting bagi kelancaran sistem ICT

dan tugasan di ILKAP seperti

eLearning, MyAsset dan Web filter.

3. Server untuk pembangunan sistem.

Server ini akan digunapakai bagi

mengelak pembangunan sistem dibuat

dalam server yang sedang beroperasi.

Tujuannya ialah untuk mengelak

gangguan operasi dalam server

berkenaan.

Menaiktaraf server

sedia ada

Peningkatan Peningkatan server sedia ada adalah

bertujuan untuk memastikan server

berfungsi dengan baik dan

memanjangkan jangka hayatnya.

Peningkatan server sedia ada adalah

dari segi kapasiti ruang storan,

Page 38: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

38 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

memori dan sistem operasi.

Server sedia ada meliputi server web.

File server, active directory, SPPA,

ICMAS dan EDMS.

Persekitaran

Pengkomputeran

Penambahan

Komputer Peribadi dan

peralatan ICT yang

lain.

Baru Penambahan perkakasan ICT ini

adalah bagi menampung pertambahan

perjawatan di ILKAP. Selain itu,

kemudahan ICT di Bangunan ITITC

dan Bangunan Asrama Eksekutif

JUSA dan MTCP perlu

diperlengkapkan lagi seperti di Bilik-

Bilik Komputer, ruang pejabat dan bilik

mesyuarat.

Pada masa sekarang, lebih 50%

komputer di ILKAP telah berusia lebih

dari tiga (3) tahun. Oleh itu, projek ini

bertujuan untuk menambah atau

menggantikan komputer peribadi yang

rosak atau tidak ekonomik kepada

warga ILKAP selaras dengan

penstrukturan semula organisasi.

Selain komputer peribadi, peralatan

lain seperti pencetak, notebook,

scanner, projektor LCD dan

sebagainya termasuk dalam projek ini.

Storage Area Network

(SAN) dan Sistem

Pengurusan Storan

Peningkatan Projek ini bertujuan untuk

menggantikan kaedah sedia ada dan

menyelesaikan masalah pengurusan

storan dengan lebih teratur dan

Page 39: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

39 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

sistematik dengan memasang

perkakasan dan perisian Backup,

Recovery dan Archive yang

bersesuaian.

Sistem Pengurusan

Keselamatan

Peningkatan Sistem ini bertujuan untuk menjamin

keselamatan maklumat dan

perkakasan ICT daripada kerosakan

dan pencerobohan dari anasir luar

yang tidak diingini. Aktiviti :

i) Penaiktarafan firewall dalaman.

ii) Penaiktarafan sistem pemantauan

laman web atau penggunaan

internet.

iii) Sistem dan pelayan bagi Intrusion

Detection System (IDS) dan

Intrusion Prevention System (IPS).

iv) Penggunaan sistem pengurusan

log server atau audit trail.

Keselamatan AntiVirus Peningkatan Projek ini bertujuan memasang

perisian antivirus yang boleh diurus

secara bersepadu dan boleh

menyelesaikan masalah virus secara

remote. Aktiviti :

i) Kajian semula perisian antivirus.

ii) Peningkatan perisian spam emel.

Sistem Pengurusan

Rangkaian (NMS)

Baru Sistem ini bertujuan untuk

membolehkan personel ICT

memantau rangkaian LAN di ILKAP

secara lebih terperinci dan berkesan.

Page 40: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

40 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

Sistem

Pengurusan

Perisian

Server Monitoring Tool Baru Projek ini bertujuan untuk memasang

perisian Server Monitoring Tool untuk

memantau keadaan hard disk,

processor, memori dan sebagainya

bagi semua server. Ini adalah bagi

memastikan server terutama yang

kritikal dalam keadaan baik dan

lancar.

Personel dan Budaya Peningkatan Seksyen Teknologi Maklumat di

bawah Bahagian Pengurusan perlu

distrukturkan semula kepada

Bahagian Teknologi Maklumat. Ini

adalah kerana pertambahan beban

tugas di Unit Komputer seperti

pertambahan kursus latihan, personel,

aset ICT, sistem dan aplikasi.

Penstrukturan ini seterusnya akan

menyokong Strategi Teras ICT agar

perkhidmatan teras di ILKAP dapat

dijalankan dengan baik.

Budaya penggunaan ICT di kalangan

kakitangan perlu ditingkatkan selaras

dengan perkembangan teknologi

semasa dan perubahan keperluan

jabatan.

Koordinasi Penyeragaman dan

Polisi Dasar

Selenggara Penyeragaman dan dasar perlu

ditetapkan sebelum pelaksanaan

projek-projek lain. Ini bagi memastikan

keseragaman dalam pelaksanaan

projek-projek yang telah dikenal pasti

dari segi interoperability dan look and

Page 41: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

41 | M u k a S u r a t

Kategori Peluang Status Ringkasan

feel.

Pengurusan

Perubahan (Change

Management)

Baru Pengurusan Perubahan adalah

komponen penting membawa

perubahan persekitaran kerja dari

kaedah manual ke persekitaran

berautomasi. Interaksi di antara

anggota kerja, sistem dan proses kerja

merupakan elemen penting semasa

proses peralihan ini.

Latihan dan Kemahiran

ICT yang berterusan

Peningkatan Program latihan ICT yang berstruktur

dan komprehensif selaras dengan

teknologi terkini merangkumi kursus,

bengkel dan seminar yang berkaitan

ICT serta penyelidikan mengunakan

internet. Program ini perlu menjadi

agenda berterusan supaya dapat

melahirkan sumber manusia yang

kompeten dan berkemahiran.

Page 42: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

42 | M u k a S u r a t

PELAN STRATEGIK ICT

Pelan Strategik ICT ini mengandungi penerangan tentang strategi teras ICT yang

menjadi pegangan dan matlamat kepada pembangunan ICT di ILKAP. Turut dimuatkan

penjelasan berkenaan program-program yang dirangka bagi melaksanakan teras-teras

yang telah ditetapkan. Strategi ICT ini meliputi segala aspek yang difikirkan perlu

dilaksanakan termasuklah penggunaan teknologi, peluang sistem aplikasi dan

infrastruktur ICT di ILKAP.

Strategi Teras ICT

Dengan mengambil kira analisis SWOT, peluang-peluang ICT dan keperluan strategi

teras ILKAP, strategi teras ICT boleh dirumuskan seperti yang berikut:

STRATEGI TERAS ICT

1. Menyediakan prasarana dan kelengkapan yang

bersesuaian bagi memantapkan kecekapan dan

keberkesanan penyampaian program latihan.

2. Pelaksanaan sistem kerja secara elektronik

dalam semua proses kerja yang berkaitan.

3. Menyediakan Pelan Latihan ICT selaras dengan

keperluan jabatan dan teknologi terkini.

4. Mewujudkan persekitaran kerja yang

mementingkan penyelidikan dan pembangunan

yang mantap.

Page 43: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

43 | M u k a S u r a t

Empat strategi teras ini perlu dilaksanakan bagi menyokong pelaksanaan

pembudayaan ICT di ILKAP bagi mencapai matlamat strategik jabatan iaitu ICT

dijadikan asas dalam peningkatan kualiti kerja dan latihan.

Faktor Penentu Kejayaan dan Penanda Aras Utama

Jadual berikut menerangkan secara terperinci terhadap program yang akan dilaksana

berasaskan kepada strategi teras ICT yang dinyatakan. Penerangan ini merangkumi

objektif program, 43actor penentu kejayaan (key success factors – KSFs), tempoh

pelaksanaan program dan penanda aras utama (key performance indicators – KPIs).

TERAS 1: Menyediakan prasarana dan kelengkapan yang bersesuaian bagi

memantapkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian program

latihan.

Bil

Program

Objektif

Faktor Penentu Kejayaan

Tempoh

Penanda Aras Utama

Mula

Akhir

1.

Menyediakan prasarana dan peralatan teknologi terkini kepada semua program latihan dan bahagian.

Menyepadukan ICT dalam kursus latihan dan proses kerja seterusnya meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan kualiti kursus latihan dan produktiviti kerja.

i. Sokongan & komitmen pihak Pengurusan Atasan.

ii. Peruntukan kewangan

yang mencukupi.

iii. Kemahiran dan Kepakaran Personel ICT yang berterusan.

iv. Penyelenggaraan dan

pemantauan yang berkesan.

v. Penyediaan dasar ICT

yang berkaitan.

2014 2018 Perkakasan dan peralatan adalah menepati spesifikasi sesuai.

2.

Menyediakan perkhidmatan sistem rangkaian yang berprestasi tinggi.

Menyediakan persekitaran kerja secara perkongsian ICT yang efisien.

2014 2018 Penggunaan rangkaian yang laju dan menepati spesifikasi sesuai.

3.

Melaksanakan sistem e-mel yang cekap dan lancar.

Meningkatkan perhubungan komunikasi secara elektronik yang berkesan di kalangan kakitangan.

2014 2018 Penggunaan e-mel secara 100% dalam semua urusan berkaitan.

Page 44: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

44 | M u k a S u r a t

4.

Melaksanakan pembangunan Laman Web ILKAP yang berinformatif dan terkini.

Menyediakan saluran perantara untuk rujukan kakitangan dan orang awam.

2014 2018 Maklumat dalam Laman Web ILKAP sentiasa terkini.

5.

Menyediakan khidmat bantuan dan sokongan teknikal ICT yang cekap.

Memastikan tugas-tugas operasi yang berkaitan dilaksanakan dengan berkesan.

2014 2018 Penyelesaian aduan dalam tempoh 48 jam.

6. Melaksanakan penstrukturan semula Unit Komputer ke Bahagian Teknologi Maklumat bagi menyediakan tenaga pakar ICT.

Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan program latihan di ILKAP dengan bantuan tenaga pakar ICT.

2014 2018 Penstrukturan Unit Teknologi Maklumat ke Bahagian Teknologi Maklumat (Lihat gambarajah cadangan Struktur Organisasi Bahagian Teknologi Maklumat di bawah)

TERAS 2: Pelaksanaan sistem kerja secara elektronik dalam semua proses kerja

yang berkaitan.

Bil

Program

Objektif

Faktor Penentu Kejayaan

Tempoh

Penanda Aras Utama

Mula

Akhir

1.

Menyediakan kajian awal keperluan sistem dan mengemaskini semua dokumentasi berkaitan.

Menjadi rujukan untuk perancangan dan pembangunan sistem pada masa hadapan.

i. Sokongan & komitmen pihak Pengurusan Atasan.

ii. Sokongan & komitmen

stakeholders.

iii. Peruntukan kewangan yang mencukupi.

2014 2018 Dokumentasi yang lengkap dan sentiasa kemaskini.

Page 45: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

45 | M u k a S u r a t

2.

Membangunkan sistem-sistem aplikasi yang bersesuaian untuk memudahcara urusan harian ILKAP.

Memastikan semua proses kerja diaplikasi secara berkomputer sepenuhnya.

iv. Kemahiran dan

Kepakaran Personel ICT yang berterusan.

v. Penilaian semula sistem

mengikut kehendak stakeholders.

vi. Penyediaan dasar ICT yang berkaitan.

2014 2018 Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

3.

Melaksanakan penggunaan aplikasi Kerajaan Elektronik yang berkaitan.

Menyokong visi dan misi pelaksanaan projek-projek Kerajaan Elektronik yang diselaraskan oleh MAMPU.

2014 2018 100% sistem berfungsi dengan baik dan membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat penambahan modul baru.

4.

Melaksanakan pengurusan pembangunan aplikasi berdasarkan kehendak stakeholders.

Memudahkan pengurusan pembangunan dan penyelenggaraan sistem.

Memastikan sistem-sistem adalah menepati keperluan terkini, selaras dengan perubahan proses kerja.

2014 2018 100% pelanggan berpuas hati dengan aplikasi dibangunkan.

5.

Menyediakan khidmat bantuan dan sokongan teknikal ICT yang cekap dan berkesan.

Memastikan tugas-tugas operasi yang berkaitan sistem-sistem aplikasi dilaksanakan dengan berkesan.

2014 2018 Penyelesaian aduan dalam tempoh 48 jam.

TERAS 3: Menyediakan Pelan Latihan ICT selaras dengan keperluan jabatan dan

teknologi terkini.

Bil

Program

Objektif

Faktor Penentu Kejayaan

Tempoh

Penanda Aras Utama

Mula

Akhir

1.

Mengkaji keperluan latihan ICT dalam program latihan ILKAP.

Mendapat maklumat keperluan latihan yang sebenar.

i. Sokongan & komitmen pihak Pengurusan Atasan.

ii. Mendapat sokongan &

komitment dari Bahagian Latihan

2014 2018 Pelan latihan mengikut keperluan sebenar

Page 46: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

46 | M u k a S u r a t

2.

Merangka pelan latihan yang diperlukan.

Memastikan pegawai mendapat latihan mengikut perancangan yang dijadualkan.

iii. Sokongan & komitmen peserta.

iv. Kemahiran dan

Kepakaran Personel ICT yang berterusan.

v. Peruntukan kewangan yang mencukupi.

2014 2018 100% pegawai mendapat latihan.

3.

Menyediakan pegawai ICT yang terlatih.

Meningkatkan pengetahuan dan kepakaran pegawai ICT mengikut perkembangan teknologi semasa.

2014 2018 Kakitangan ICT yang mampu menyelesai- kan masalah berkaitan ICT tanpa bergantung pada pihak luar.

4.

Menyediakan program perkongsian maklumat yang berkonsepkan “Training of the Trainer”.

Mewujudkan personel ICT yang boleh dirujuk mengikut bidang masing-masing.

2014 2018 Bilangan tenaga pakar yang tinggi dan mencakupi semua bidang yang sepatutnya.

TERAS 4: Mewujudkan persekitaran kerja yang mementingkan penyelidikan dan

pembangunan yang mantap.

Bil

Program

Objektif

Faktor Penentu Kejayaan

Tempoh

Penanda Aras Utama

Mula

Akhir

1. Membangunkan sistem-sistem aplikasi yang bersesuaian bagi Unit Penyelidikan dan Pembangunan untuk membantu meningkatkan kualiti latihan di ILKAP.

Memastikan semua proses kerja diaplikasi secara berkomputer sepenuhnya.

i. Sokongan & komitmen pihak Pengurusan Atasan.

ii. Sokongan & komitmen

stakeholders sendiri

iii. Peruntukan kewangan yang mencukupi

iv. Kemahiran dan

Kepakaran Personel ICT yang berterusan

2014 2018 Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

2.

Mengkaji tahap kesedaran mengenai perkembangan teknologi semasa dan akan datang.

Memberi pendedahan tentang teknologi terkini kepada kakitangan ILKAP.

2014 2018 100% pegawai mempunyai asas dalam teknologi ICT terkini.

Page 47: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

47 | M u k a S u r a t

3.

Melaksanakan pengurusan perubahan melalui pengemaskinian dasar dalaman ICT.

Memastikan tugas-tugas dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan.

2014 2018 Pembangunan ICT yang dihasilkan menepati ciri-ciri di dalam garis panduan yang ditetapkan.

4.

Melaksanakan promosi teknologi melalui perkongsian maklumat.

Menggalakkan percambahan idea yang kreatif dan berinovasi.

2014 2018 Mewujudkan pegawai ICT yang serba boleh.

Gambarajah Cadangan Struktur Organisasi Bahagian Teknologi Maklumat

PTM GRED F41

PPTM GRED F32

PPTM GRED F29

JURUTEKNI

K

KOMPUTER

1 GRED F17

UNIT PEMBANGUNAN &

PENYENGGARAAN SISTEM PTM

GRED F48

PEMBANTU

TADBIR 1 (P/O) GRED N17

PEMBANTU AM RENDAH GRED N1

PTM GRED F41

PPTM GRED F32

PPTM GRED F29

UNIT TEKNOLOGI MULTIMEDIA PTM

GRED F48

JAWATAN SEDIA ADA

PT (K) GRED N17

PTM GRED F44

UNIT OPERASI & PENTADBIRAN

RANGKAIAN PTM

GRED F48

PTM GRED F41

PENGARAH BAHAGIAN

TEKNOLOGI

MAKLUMAT

JURUTEK

NIK

KOMPUT

ER 1 GRED F17

PPTM 1 GRED F29

PPTM 2 GRED F29

KETUA PENGARAH

ILKAP

PEMBANTU

TADBIR 2 (P/O) GRED N17

JURUTEK

NIK

KOMPUT

ER 1 GRED F17

JURUTEK

NIK

KOMPUT

ER 2 GRED F17

JURUTEKNI

K

KOMPUTER

2 GRED F17

JURUTEK

NIK

KOMPUT

ER 2 GRED F17

JURUTEK

NIK

KOMPUT

ER 1 GRED F17

JURUTEK

NIK

KOMPUT

ER 2 GRED F17

JAWATAN BARU

Petunjuk:

Page 48: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

48 | M u k a S u r a t

PELAN PELAKSANAAN ICT

Pelan pelaksanaan ICT menerangkan susunan tindakan yang perlu diambil untuk

memastikan projek ICT di ILKAP dapat dilaksanakan dalam tempoh yang dirancang.

Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan projek ICT yang dikenal pasti melibatkan aspek-aspek seperti

personel, proses kerja dan sistem. Berikut merupakan strategi pelaksanaan yang perlu

diterapkan bagi mencapai penanda aras utama yang ditetapkan dalam tempoh lima (5)

tahun iaitu-

1. Pelaksanaan projek secara berperingkat-peringkat;

2. Penumpuan diberikan kepada projek yang boleh dilaksanakan dengan cepat dan

mudah mengikut keutamaan;

3. Memperkasakan struktur organisasi ICT bagi memastikan Bahagian ICT

mempunyai kekuatan dan kompetensi yang mencukupi untuk melaksanakan

projek ICT yang telah dikenal pasti dan menjalankan tanggungjawab sebagai

penyediaan perkhidmatan ICT yang mantap;

4. Menggunakan pendekatan outsourcing (mengikut kesesuaian) projek dan

memanfaatkan inisiatif sedia ada atau pembekal perkhidmatan (mengikut

kesesuaian) untuk memastikan pelaksanaan dibuat dengan lancar dan cepat;

dan

5. Memastikan keberkesanan pengurusan projek ICT dalam mengurus

pelaksanaan projek ICT yang telah dirancang.

Page 49: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

49 | M u k a S u r a t

Pelan Pelaksanaan Berasaskan Peluang ICT

Pelan pelaksanaan ini mengandungi aktiviti projek-projek ICT secara terperinci untuk

jangka masa lima (5) tahun berasaskan peluang-peluang ICT yang telah dikenal pasti.

2014 2015 2016 2017 2018

Peluang Aplikasi

Projek Peningkatan

Emel 1GovUC

Laman Web ILKAP

ICMAS

Sistem Online ILKAP

Sistem firewall, web filter dan antivirus.

File Tracking System

Projek Baru

eLearning

EHonorarium

Sistem Rekod Kehadiran

Online Training Needs Analysis (Pihak Swasta)

Ms Windows & Ms Office

Pendaftaran dan pengesahan hadir kursus secara online

Sijil Digital Kursus

EDMS

Xibo Digital Signage

Sistem Pengurusan Perpustakaan

Knowledge Management System

Page 50: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

50 | M u k a S u r a t

Pelan Pelaksanaan Berasaskan Strategi Teras ICT

Pelan pelaksanaan ini mengandungi program aktiviti ICT untuk tempoh masa lima (5)

tahun bagi mencapai penanda aras utama yang berpandukan kepada strategi teras

ICT.

Peluang Enabling Environment

Projek Peningkatan

Penyusunan Semula Segmen Rangkaian

Perolehan Server

Pertambahan Komputer Peribadi dan Peralatan ICT

Pengurusan Perubahan (Change Management)

2010 2011 2012 2014 2014

Peluang Enabling Environment

Projek Baru

2014 2015 2016 2017 2018

Menaiktaraf Server Sedia Ada

Personel dan Budaya

Peningkatan Bilik Server

Peningkatan rangkaian setempat (LAN)

Perkakasan ICT di ILKAP khususnya di Makmal Komputer, Bilik Komputer, Bilik Sidang Video di Bangunan ITITC

Server Monitoring Tool

Sistem Pengurusan Storan

Kawalan segmen rangkaian

Page 51: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

51 | M u k a S u r a t

TERAS 1: Menyediakan prasarana dan kelengkapan yang bersesuaian bagi

memantapkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian program

latihan.

Bil PROGRAM TEMPOH

2014 2015 2016 2017 2018

1.

Menyediakan prasarana dan peralatan teknologi terkini kepada semua program latihan dan bahagian.

Membuat kajian keperluan peralatan ICT secara menyeluruh terutamanya di Bangunan ITITC dan Asrama Eksekutif JUSA dan MTCP.

Memantau dan menukarkan peralatan ICT yang tidak ekonomik kepada yang lebih sesuai.

Memberi latihan dalam menggunakan peralatan ICT kepada pelanggan.

Mengoptimumkan penggunaan peralatan ICT.

Mengoptimumkan penggunaan peralatan ICT.

2.

Menyediakan perkhidmatan sistem rangkaian yang berprestasi tinggi.

Membuat kajian keperluan sistem rangkaian yang bersesuaian.

Mendapatkan perkakasan dan perisian rangkaian yang boleh menjadikan rangkaian lebih efisien.

Pemantauan rangkaian dan recovery data pada tahap maksimum.

Menjadikan kebolehupayaan rangkaian pada tahap yang tinggi.

Menjadikan kebolehupayaan rangkaian pada tahap yang tinggi.

3.

Melaksanakan sistem e-mel yang cekap dan lancar.

Peningkatan ruang storan dan penduaan server.

Penaiktarafan versi e-mel mengikut perubahan semasa.

Memastikan semua pelanggan mempunyai akaun e-mel masing-masing.

Memastikan semua pelanggan mahir dengan versi e-mel yang baru.

Mengkaji semula penaiktarafan versi emel mengikut pekembangan semasa.

4.

Melaksanakan pembangunan Laman Web ILKAP yang berinformatif dan terkini.

Membangun Laman Web ILKAP.

Peningkatan kepakaran webmaster dan menaiktaraf server.

Penaiktarafan perisian dan penduaan server.

Kebolehupayaan capaian laman web yang tinggi.

Mengkaji semula laman web mengikut perkembangan semasa.

5.

Menyediakan khidmat bantuan dan sokongan teknikal ICT yang cekap.

Mengambil tindakan penyelesaian aduan dalam tempoh 48 jam.

Mengambil tindakan penyelesaian aduan dalam tempoh 48 jam.

Mengambil tindakan penyelesaian aduan dalam tempoh 48 jam.

Mengambil tindakan penyelesaian aduan dalam tempoh 48 jam.

Mengambil tindakan penyelesaian aduan dalam tempoh 48 jam.

6. Melaksanakan penstukturan semula Unit Teknologi Maklumat bagi menyediakan tenaga pakar ICT.

Kajian keperluan pestrukturan semula, justifikasi, implikasi kewangan dan kertas kerja dihantar untuk

Maksimumkan keperluan tenaga pakar ICT yang ada dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan dan latihan di

Maksimumkan keperluan tenaga pakar ICT yang ada dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan dan latihan di

Maksimumkan keperluan tenaga pakar ICT yang ada dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan dan latihan di ILKAP.

Kajian semuia keperluan pestrukturan semula ICT.

Page 52: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

52 | M u k a S u r a t

pertimbangan JPA.

ILKAP. ILKAP.

TERAS 2: Pelaksanaan sistem kerja secara elektronik dalam semua proses kerja yang berkaitan

BIL PROGRAM TEMPOH

2014 2015 2016 2017 2018

1. Menyediakan kajian awal keperluan sistem dan mengemaskini semua dokumentasi berkaitan.

Membuat kajian ketersauran (feasibility study) secara menyeluruh.

Melaksanakan kajian keperluan sistem mengikut keperluan pelanggan.

Membuat kajian kemungkinan untuk proses integrasi sistem-sistem yang dibangunkan.

Pendokumentasian secara menyeluruh mengikut keperluan.

Dokumentasi yang lengkap dan sentiasa dikemaskini.

2. Membangunkan sistem-sistem aplikasi yang bersesuaian untuk memudahcara urusan harian ILKAP.

Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

3. Melaksanakan penggunaan aplikasi Kerajaan Elektronik yang berkaitan.

Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat penambahan modul baru.

Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat penambahan modul baru.

Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat penambahan modul baru.

Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat penambahan modul baru.

Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan membantu dari segi teknikal sekiranya terdapat penambahan modul baru.

4. Melaksanakan pengurusan pembangunan aplikasi berdasarkan kehendak stakeholders.

Penambahbaikan sistem akan dibuat selaras dengan perubahan spesifikasi dan mengikut keperluan.

Penambahbaikan sistem akan dibuat selaras dengan perubahan spesifikasi dan mengikut keperluan.

Penambahbaikan sistem akan dibuat selaras dengan perubahan spesifikasi dan mengikut keperluan.

Penambahbaikan sistem akan dibuat selaras dengan perubahan spesifikasi dan mengikut keperluan.

Penambahbaikan sistem akan dibuat selaras dengan perubahan spesifikasi dan mengikut keperluan.

5. Menyediakan khidmat sokongan teknikal ICT yang cekap dan berkesan.

Memberi maklumbalas dan membuat tindakan ke atas aduan berkaitan sistem-sistem aplikasi.

Memberi maklumbalas dan membuat tindakan ke atas aduan berkaitan sistem-sistem aplikasi.

Memberi maklumbalas dan membuat tindakan ke atas aduan berkaitan sistem-sistem aplikasi.

Memberi maklumbalas dan membuat tindakan ke atas aduan berkaitan sistem-sistem aplikasi.

Memberi maklumbalas dan membuat tindakan ke atas aduan berkaitan sistem-sistem aplikasi.

Page 53: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

53 | M u k a S u r a t

TERAS 3: Menyediakan pelan latihan ICT selaras dengan keperluan jabatan dan

teknologi terkini

BIL PROGRAM TEMPOH

2014 2015 2016 2017 2018

1. Mengkaji keperluan latihan ICT dalam program latihan ILKAP.

Mengenalpasti dan menganalisa masalah secara terperinci jika keperluan latihan ICT tidak dipenuhi.

Lengkapkan semua sumber pelaksanaan latihan ICT dengan perkakasan, rangkaian, perisian, tenaga pengajar dan keperluan lain.

Kajian semula keperluan sumber-sumber untuk pelaksanaan latihan ICT

Lengkapkan semua sumber pelaksanaan latihan ICT dengan perkakasan, rangkaian, perisian, tenaga pengajar dan keperluan lain.

Kajian semula keperluan sumber-sumber untuk pelaksanaan latihan ICT .

2. Merangka pelan latihan yang diperlukan.

Perkenalkan perisian yang asas seperti MS Office 2013 untuk memastikan semua kakitangan tahu menggunakan perisian tersebut dalam segala urusan kerja secara berkesan dan produktif.

Unit Teknologi Maklumat mengendalikan sendiri kursus-kursus asas seperti MS Office 2013

Menambah program latihan yang sedia ada seperti menganjurkan kursus asas pengetahuan komputer kepada semua kakitangan agar dapat meningkatkan nilai tambah individu masing-masing.

Menambah program latihan yang sedia ada seperti menganjurkan kursus asas pengetahuan komputer kepada semua kakitangan agar dapat meningkatkan nilai tambah individu masing-masing.

Setiap pelanggan mempunyai dua nilai tambah dalam pengetahuan perisian dan teknikal.

3. Menyediakan pegawai ICT yang terlatih

Menghadiri kursus dan latihan yang dianjurkan oleh pihak luar sepanjang masa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

Menghadiri kursus dan latihan yang dianjurkan oleh pihak luar sepanjang masa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

Pegawai ICT boleh menyelesaikan masalah tahap sokongan pertama tanpa bantuan pihak luar.

Pegawai ICT mampu mengendalikan kursus-kursus asas tanpa bantuan pihak luar.

Pegawai ICT mampu mengendalikan kursus-kursus asas tanpa bantuan pihak luar.

Page 54: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

54 | M u k a S u r a t

4. Menyediakan program perkongsian maklumat yang berkonsepkan Training of the Trainer.

Memilih pelanggan untuk dijadikan personel ICT bagi Training of the Trainer berasaskan kursus yang telah dijalankan.

Menganjurkan kursus dan latihan kepada pelanggan yang dipilih secara khusus sehingga pelanggan tersebut boleh mengendalikan sendiri masalah di unit masing-masing.

Menguji tahap pemahaman personel ICT terhadap kursus dan latihan yang telah dianjurkan.

Penambahbaikan ke atas kursus, latihan dan manual yang dijalankan sepanjang tahun.

Tahap pemahaman personel ICT merangkumi semua bidang yang sepatutnya.

Page 55: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

55 | M u k a S u r a t

TERAS 4: Mewujudkan persekitaran kerja yang mementingkan penyelidikan dan

pembangunan yang mantap

BIL PROGRAM TEMPOH

2014 2015 2016 2017 2018

1. Membangunkan sistem-sistem aplikasi yang bersesuaian bagi Unit Penyelidikan dan Pembangunan untuk membantu meningkatkan kualiti latihan di ILKAP.

Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online..

Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

Semua proses kerja dibangunkan dalam bentuk sistem aplikasi dan dilaksanakan secara online.

2.

Mengkaji tahap kesedaran tentang perkembangan teknologi semasa dan akan datang.

Menyediakan borang kaji selidik bagi menilai tahap pemahaman pelanggan.

Memberi kesedaran kepada pelanggan melalui media yang sesuai mengenai perkembangan teknologi semasa.

Memberi kesedaran kepada pelanggan melalui media yang sesuai mengenai perkembangan teknologi semasa.

Memberi kesedaran kepada pelanggan melalui media yang sesuai mengenai perkembangan teknologi semasa.

Memberi kesedaran kepada pelanggan melalui media yang sesuai mengenai perkembangan teknologi semasa.

3.

Melaksanakan pengurusan perubahan melalui pengemaskinian dasar dalaman ICT.

Memastikan dasar-dasar dalaman ICT selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan mengikut perkembangan semasa.

Memastikan dasar-dasar dalaman ICT selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan mengikut perkembangan semasa.

Memastikan dasar-dasar dalaman ICT selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan mengikut perkembangan semasa.

Memastikan dasar-dasar dalaman ICT selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan mengikut perkembangan semasa.

Memastikan dasar-dasar dalaman ICT selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan mengikut perkembangan semasa.

4.

Melaksanakan promosi teknologi melalui perkongsian maklumat.

Melaksanakan perkongsian maklumat di kalangan pegawai ICT mengikut bidang masing-masing berdasarkan perubahan semasa.

Melaksanakan perkongsian maklumat di kalangan pegawai ICT mengikut bidang masing-masing berdasarkan perubahan semasa.

Melaksanakan perkongsian maklumat di kalangan pegawai ICT mengikut bidang masing-masing berdasarkan perubahan semasa.

Melaksanakan perkongsian maklumat di kalangan pegawai ICT mengikut bidang masing-masing berdasarkan perubahan semasa.

Melaksanakan perkongsian maklumat di kalangan pegawai ICT mengikut bidang masing-masing berdasarkan perubahan semasa.

5. Mewujudkan sistem eLearning bagi memantapkan lagi keberkesanan kaedah latihan

Membuat kajian keperluan sistem yang bersesuaian.

Mendapatkan perkakasan dan perisian ICT berkaitan bagi pembangunan sistem

Memberi pendedahan tentang sistem, melaksanakan dan memantau kebolehupayaan sistem.

Memastikan sistem berfungsi dengan baik dan maklumat sentiasa dikemaskini.

Penambahbaikan sistem.

Page 56: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

56 | M u k a S u r a t

MEKANISME PEMANTAUAN PELAKSANAAN Kejayaan melaksanakan Pelan Strategik ICT ini memerlukan pemantauan yang

terperinci serta berterusan. Melalui pemantauan ini pihak pengurusan akan dapat

menilai pencapaian projek-projek ICT dan program-program berasaskan strategi teras

ICT yang telah ditetapkan. Pemantauan ini dapat dilaksanakan melalui Jawatankuasa

Pemandu ICT (JPICT) di Pentadbiran Am JPM seperti yang termaktub dalam Surat

Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2008. JPICT Pentadbiran Am JPM adalah

jawatankuasa yang memantau projek-projek ICT secara komprehensif dan mengikut

ketetapan dalam Pelan Strategik ICT secara keseluruhan bagi ILKAP. Jawatankuasa

ini dipengerusikan oleh Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan, JPM dengan ahli-

ahlinya terdiri daripada -

i. Setiausaha Sulit Kanan (SUSK) kepada Timbalan Perdana Menteri;

ii. Semua Setiausaha Sulit Kanan (SUSK) kepada Menteri dan Timbalan Menteri di

JPM;

iii. Setiausaha Sekretariat PERMATA;

iv. Penyelaras MAKSAK;

v. Setiausaha PUSPANITA;

vi. Pegawai Khas Pejabat Tun Mahathir Mohamad;

vii. Ketua Audit Dalam;

viii. Semua Ketua Seksyen di Pentadbiran Am JPM;

ix. Pegawai Undang-Undang di Pentadbiran Am JPM;

x. Pengurus ICT;

xi. Pegawai Keselamatan ICT; dan

xii. Urus setia – Seksyen Pengurusan Teknologi Maklumat .

Jawatankuasa ini akan bermesyuarat dengan kekerapan tiga (3) bulan sekali. Fungsi

Jawatankuasa ini ialah:

Page 57: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

57 | M u k a S u r a t

1. Menetapkan arah tuju dan strategi untuk pelaksanaan ICT di ILKAP;

2. Merancang, mengenal pasti dan mencadangkan sumber seperti kepakaran,

tenaga kerja dan kewangan yang diperlukan bagi melaksanakan arah tuju dan

strategi ICT ILKAP;

3. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di ILKAP;

4. Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT agensi agar selari dengan

Pelan Strategik ICT ILKAP dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam;

5. Meluluskan projek ICT agensi berdasarkan kepada keperluan sebenar dan

dengan perbelanjaan yang berhemah serta mematuhi peraturan-peraturan

semasa yang berkaitan;

6. Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT ILKAP serta memahami

keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanan ICT;

7. Merancang dan menentukan langkah-langkah keselamatan ICT;

8. Mengemukakan perolehan ICT yang telah diluluskan di peringkat JPICT

Pentadbiran Am JPM kepada Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT) MAMPU untuk

kelulusan; dan

9. Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan kepada

JTICT mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

Page 58: PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN … · 1 | p a g e pelan strategik ict institut latihan kehakiman dan perundangan jabatan perdana menteri

PELAN STRATEGIK ICT INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

58 | M u k a S u r a t

PENUTUP

Pelan Strategik ICT ILKAP merupakan satu blueprint untuk melaksanakan projek ICT

bagi mencapai hala tuju dan teras strategik ILKAP. Pelan Strategik ini adalah sebuah

dokumen yang mengandungi perancangan ICT ILKAP bagi mengenalpasti inisiatif-

inisiatif ICT yang perlu dilaksanakan mengikut jangkamasa lima (5) tahun iaitu bagi

tempoh 2014 hingga 2018. Hasil kejayaan pelaksanaan program-program ICT ini

dijangka dapat meningkatkan penyampaian perkhidmatan serta meningkatkan kualiti

maklumat yang disampaikan kepada pelanggan.

Pelan ini akan menjadi satu panduan dan rujukan sepanjang pelaksanaan ICT untuk

tempoh tersebut. Oleh itu, dokumen ini perlu dikemaskini dari semasa ke semasa bagi

memastikan ianya sentiasa relevan dan terus menjadi pemangkin kepada usaha ILKAP

untuk mencapai visinya.