of 33 /33
0 Pelan Strategik ICT 2016-2020 KPWKM PELAN STRATEGIK ICT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 2016 – 2020

PELAN STRATEGIK ICT KPWKM V4...6 Pelan Strategik ICT 2016-2020 KPWKM 1.1 TUJUAN Pelan Strategik ICT (ISP) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) bagi tahun

 • Author
  others

 • View
  51

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PELAN STRATEGIK ICT KPWKM V4...6 Pelan Strategik ICT 2016-2020 KPWKM 1.1 TUJUAN Pelan Strategik ICT...

 • 0

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  PELAN STRATEGIK ICT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,

  KELUARGA DAN MASYARAKAT

  2016 – 2020

 • 1

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  ISIKANDUNGANPERUTUSANKETUASETIAUSAHA.................................................................................................................3

  PERUTUSANKETUAPEGAWAIMAKLUMAT(CIO)........................................................................................4

  1 PENGENALAN.......................................................................................................................................5

  1.1 TUJUAN.........................................................................................................................................6

  1.2 METODOLOGI...............................................................................................................................6

  1.3 PROSESDANPENDEKATAN...........................................................................................................7

  1.4 TADBIRURUSPROJEK...................................................................................................................9

  2 PERSEKITARANBISNESSEMASA.........................................................................................................11

  2.1 VISIKPWKM................................................................................................................................11

  2.2 MISIKPWKM...............................................................................................................................11

  2.3 FUNGSIDANBISNESSEMASA.....................................................................................................11

  2.3.1 JABATANPEMBANGUNANWANITA.......................................................................................11

  2.3.2 JABATANKEBAJIKANMASYARAKAT.......................................................................................12

  2.3.3 LEMBAGAPENDUDUKDANPEMBANGUNANKELUARGANEGARA(LPPKN)...........................12

  2.3.4 INSTITUTSOSIALMALAYSIA(ISM)...........................................................................................13

  2.3.5 INSTITUTPENGUPAYAANWANITABAGIANGGOTAPERGERAKANNEGARA-NEGARABERKECUALI(NIEW)................................................................................................................................14

  2.4 TERASSTRATEGIKKPWKM..........................................................................................................14

  2.5 STRUKTURORGANISASIKPWKM................................................................................................15

  2.6 HUBUNGKAITKEMENTERIANDANAGENSI................................................................................16

  2.7 HUBUNGKAITLUARKEMENTERIAN...........................................................................................17

  3 PERSEKITARANICTSEMASA...............................................................................................................18

  3.1 STRUKTURBAHAGIANPENGURUSANMAKLUMAT.....................................................................18

  3.1.1FUNGSIUNITPEMBANGUNANDANPENYELENGGARAANSISTEM................................................18

  3.1.2FUNGSIUNITOPERASIDANRANGKAIAN.......................................................................................19

  3.1.3FUNGSIUNITPROJEKe-MASYARAKAT...........................................................................................19

  4 HALATUJUSTRATEGIKICTKPWKM....................................................................................................20

  5 VISI,MISIICTKPWKM.........................................................................................................................21

  VISIICTKPWKM......................................................................................................................................21

  MISIICTKPWKM.....................................................................................................................................21

  6 TERASSTRATEGIKICTKWPKM...........................................................................................................22

  7 PENJAJARANTERASSTRATEGIKICTKEPADAFOKUSUTAMAICTRMKE-11.......................................23

 • 2

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  8 INISIATIFSTRATEGIKICT.....................................................................................................................24

  9 PELANTINDAKANDANPELAKSANAAN..............................................................................................25

  10 PELANTINDAKANDANPELAKSANAAN..........................................................................................31

  11 FAKTORKRITIKALKEJAYAAN..........................................................................................................31

  12 PENUTUP........................................................................................................................................32

 • 3

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  PERUTUSANKETUASETIAUSAHA

  Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

  SalamSejahteradanSalam1Malaysia.

  Alhamdulillah,segalapujidansyukurdipanjatkankehadrat

  Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan hidayah-Nya

  PelanStrategikICT(ISP)KPWKM2016-2020dapatdihasilkan

  denganjayanya.

  Pelan Strategik ini merupakan sumber rujukan utama yang menetapkan hala tuju KPWKM dalam

  tempoh lima (5) tahun akan datang dan menggariskan rangka tindakan strategik untuk pelaksanaan

  dasar, perancangan program serta pembangunan KPWKM. Dewasa ini, ekspektasi stakeholders dan

  pelanggan yang tidak terhad sentiasa memerlukan Kementerian melaksanakan transformasi bagi

  menjamin sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih efektif dan efisien. Selaras dengan Agenda

  TrasformasiDigitalSektorAwam,pelaninimerupakansatupanduankepadapenjawatawamdiKPWKM

  untuk meningkatkan perkhidmatan bersepadu dan menyeluruh dalam penyampaian perkhidmatan

  kepadaorangawam,stakeholdersdanparapengguna.PelanStrategikICT(ISP)KPWKM2016-2020ini

  menyediakan satu pelan tindakan atau blueprint bagi pembangunan serta hala tuju pelaksanaan

  program-program ICT di KPWKM dengan lebih sistematik ke arah peningkatan produktiviti serta

  memberinilaitambahkepadaperkhidmatansediaadaKPWKM.

  Akhirkata,menjadiharapansayaagarsemuawargaKPWKMdapatmengenalpastidanmemahamihala

  tuju ICTyangditetapkansertamemberikomitmenpenuhdansama-samaberusahadengangigihbagi

  memastikan program ICT yang dirancang dapat direalisasikan bagi menyokong Visi dan Misi

  Kementerian.

  Terimakasih.

 • 4

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  PERUTUSANKETUAPEGAWAIMAKLUMAT(CIO)

  SalamSejahteradanSalam1Malaysia

  Terlebihdahulu saya inginmerakamkan setinggi-tinggipenghargaandan

  terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalammenyumbangkan

  idea dan tenaga bagi menghasilkan Pelan Strategik ICT (ISP) KPWKM

  2016-2020.

  Pelan ini merupakan satu rangka kerja yang komprehensif ke arah mewujudkan persekitaran

  penggunaandanpembangunan ICTyangterancanguntuk tempoh lima (5) tahunbermula tahun2016

  sehingga2020.

  Perancangan yang teliti dan strategik merupakan kunci kepada kejayaan dalam setiap program yang

  dirancang dan dilaksanakan oleh sesebuah organisasi. Justeru itu, Pelan Strategik ICT KPWKM 2016-

  2020 ini dibangunkan dengan memfokuskan kepada pelaksanaan program berasaskan teknologi

  maklumat dan komunikasi, pembangunan infrastrukturIT serta pembangunan dan penambahbaikan

  sistemaplikasibagimembantugolongansasarKementeriandanagensi-agensidalammerealisasikanvisi

  dan misi KPWKM. Pelan ini akan membantu KPWKM dalam mengenalpasti pelbagai isu, cabaran,

  kekuatan dan kelemahan pembangunan ICT dalam mewujudkan aplikasi yang bersepadu, cekap dan

  berkesan menerusi perkembangan teknologi terkini bagi menghasilkan sistem penyampaian

  perkhidmatanKPWKMyangbertarafantarabangsa.

  Akhir kata, besarlah harapan saya agar semua warga KPWKM dapat menggunakan pelan ini dan

  mengaplikasikan penggunaan ICT secara kreatif dan inovatif bagi memastikan sistem penyampaian

  perkhidmatan KPWKMmemenuhi ekspektasi pelanggan. Seterusnya, saya juga berharap agar semua

  program ICT yang telah dirancang dalam Pelan Strategik ICT (ISP) KPWKM 2016-2020 ini dapat

  dilaksanakandenganjayanyaselarasdenganVisidanMisiKPWKM.

  Terimakasih.

 • 5

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  1 PENGENALAN

  Perkembangan pesat Negara dan cabaran dunia global padamasa kinimenuntut transformasi dalam

  agenda pentadbiran negara ke arah merealisasikan aspirasi Wawasan 2020. Gagasan “1Malaysia:

  Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”, Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMKe-11), Program

  Transformasi Kerajaan (GTP) dan Model Baru Ekonomi (MBE) merupakan usaha Kerajaan untuk

  meningkatkanpencapaianekonomidanseterusnyamemperkukuhstruktursosialNegara.

  Selaras dengan Teras Strategik ke-9 RMKe-11 iaitu mentransformasi perkhidmatan awam untuk

  produktiviti, Pembangunan Pelan Strategik Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ISP) Kementerian

  PembangunanWanita, Keluarga danMasyarakat (KPWKM) ini berperanan dalammendokong aspirasi

  KPWKMdalammemberikanperkhidmatanyangmelangkauiekspetasi rakyatdanpelanggan. Pelbagai

  perancangan dan strategi pembangunan inisiatif ICT telah dirangka secara tersusun, sistematik dan

  bersepadu bagimemastikan KPWKM terus berdaya saing dalammelaksanakan program transformasi

  yangmelibatkankesejahteraanrakyatsecaraamnyadankumpulansasaran jabatandibawahKPWKM

  khususnya.

  Pelan Strategik ICT KPWKM 2016-2020 ini dirangka bagi menjelaskan hala tuju strategik ICT KPWKM

  untuk tempoh lima (5) tahundenganmemberipenekanankepadakecekapan,produktivitidan inovasi

  ICT bagi tujuan mengoptimumkan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sebagai sebuah

  Kementerian yang bertanggungjawab terhadap kebajikan dan kesejahteraan sosial rakyat,

  pembangunan ISP ini dapat membantu KPWKM ke arah memacu transformasi penyampaian

  perkhidmatan yang lebih berkesan terhadap kumpulan sasaran dan dijadikan panduan dalam

  pelaksanaanprogramdanaktivitiyanglebihsistematikdankomprehensif.

  PerancangandanpenyelarasanpelaksanaaninisiatifICTyangberkaitrapatdenganagendatransformasi

  Negara adalah amat penting dalammemastikan KPWKMberada pada landasan yang tepat dan terus

  kekal relevan dalam konteks pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya

  perancangan dan penyelarasan ini, inisiatif ICT yang dilaksana dapat memberi manfaat kepada

  penyampaianperkhidmatanyangdisediakanuntukkumpulansasaran.

 • 6

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  1.1 TUJUAN

  Pelan Strategik ICT (ISP) KementerianPembangunanWanita, KeluargadanMasyarakat (KPWKM)bagi

  tahun2016hingga2020menggariskanperancanganpelaksanaaninisiatifICTbagitempohlima(5)tahun

  akandatang. PelanStrategik ICTdirangkasebagaipemangkinKPWKMkearahmencapaivisidanmisi

  KPWKM dengan menyediakan perkhidmatan ICT yang komprehensif dan bersepadu. Sejajar dengan

  perubahan pesat landskap ICT dan memenuhi keperluan bisnes semasa, pelan yang dibangunkan

  berfokuskanperancangan,pembangunandanpelaksanaaninisiatifbagiKPWKMdanJabatan/Agensidi

  bawahnya. Komponenutamaperancangan ISPmerangkumihala tuju strategik ICT,objektif,petunjuk

  prestasi utama dan keutamaan pelaksanaan inisiatif ICT sejajar dengan peranan KPWKM dalam

  memberikan perkhidmatan yang seimbang, adil dan saksama kepada masyarakat. Pemantauan

  berterusan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan bagi memudahkan penilaian

  keberkesanansetiapprogramyangtelahdirancangkearahmencapaivisidanmisiKPWKM.

  1.2 METODOLOGI

  Pembangunan ISP KPWKM menggunakan metodologi generik seperti Rajah 1 dalam membuat

  perancangan dan penentuan keperluan ICT bagi tahun 2016 hingga 2020. Pembangunan ISP ini

  merangkumitiga(3)peringkatiaitu:

  (a) Peringkat1-AnalisisBisnesdanSenarioICTSemasa;

  (b) Peringkat2-MerangkaHalatujuStrategikICT;dan

  (c) Peringkat3-MembangunPelanTindakanPelaksanaanInisiatifICT

  (d) Peringkat4-MelaksanakanPelanTindakanICT

  (e) Peringkat5–MengurusdanmemantauPelaksanaanISP

 • 7

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  Rajah1:MetodologiGenerikPembangunanISP

  1.3 PROSESDANPENDEKATAN

  Empat(4)prosesutamayangdikenalpastiperludilakukanbagimenghasilkanISPiniadalah:

  (a) Proses1: PenilaiankeatasbisnessemasaKPWKM;

  (b) Proses2: MenganalisissenarioICTsemasaKPWKM;

  (c) Proses3: PenentuanjurangdanmengenalpastipeluangICT;dan

  (d) Proses4:MembangunkanhalatujustrategikICTdanpelanpelaksanaan.

  Pendekatanberikutdigunakanbagimendapatkaninput-inpututamakepadakajianiniiaitusesibersama

  stakeholders dan pengurusan tertinggi organisasi, taklimat-taklimat, bengkel dan analisis ke atas

  dokumen-dokumenstrategikdanbahan-bahanpenulisanKPWKMsertasoalselidikyangdikeluarkan.

  1Analisis Persekitaran

  Semasa:Bisnes dan ICT

  2Kenalpasti Halatuju ICT

  3Membangun Pelan

  Tindakan ICT

  4Melaksana Pelan Tindakan

  ICT

  5Mengurus dan Memantau

  Pelaksanaan ISP

 • 8

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  Bengkel

  Bengkel Pembangunan ISP KPWKM diadakan bagi mendapatkan sumber maklumat utama dalam

  menghasilkan ISP ini. Tiga (3)siribengkel telahdiadakandengandihadiriolehpengurusandanwarga

  kerja KPWKM serta Jabatan/Agensi di bawahnya. Sokongan dan komitmen penuh daripada Ketua

  PegawaiMaklumatKPWKMdalamsiribengkel inimenjadi tunjangkepadapelaksanaanpembangunan

  ISPbagitahun2016hingga2020. Kehadirandankomitmensemuapesertadalamsetiapbengkelyang

  diadakansepertiberikutmencerminkandedikasikepimpinanpihakorganisasidalammencapaihalatuju

  KPWKM:

  (a) BengkelSiri1–kehadiranseramai33peserta;

  (b) BengkelSiri2–kehadiranseramai29peserta;dan

  (c) BengkelSiri3–kehadiranseramai21peserta.

  Pelaksanaanbengkelinimempunyaiobjektifberikut:

  (a) mewujudkan pemahaman yang seragam di kalangan peserta mengenai tujuan projek,

  metodologidanpendekatanprojek,sumber-sumberyangdiperlukandan jangkaankeatas

  hasilbengkel;

  (b) mendapatkantahapsemasamengenaiinfrastruktursertapeluang-peluangICTyangsedang

  digunakanbagimelaksanakanbisnesteras;dan

  (c) menjajarkan peluang-peluang ICT dengan program-program yang ditetapkan dalam Pelan

  StrategikKPWKM.

 • 9

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  1.4 TADBIRURUSPROJEK

  Pelaksanaanprojekiniadalahberasaskankepadaperanandantanggungjawabyangditetapkankepada

  setiapentitisepertidiRajah2:StrukturTadbirUrusProjekPembangunanISPKPWKM.

  Rajah2:StrukturTadbirUrusProjekPembangunanISPKPWKM

  PasukanAplikasi&

  PasukanData

  (KPWKM&Agensi)

  PasukanInfrastruktur,Keselamatan&TadbirUrusICT

  (KPWKM&Agensi)

  PasukanPembudayaan&

  PengurusanPerubahanICT

  (KPWKM&Agensi)

  SubjectMatterExpert(SME)

  Wakil

  KPWKM/Agensi

  PasukanProjek

  JawatankuasaPemanduICT(JPICT)

  PengurusProjek(PengurusBPM)

  PasukanPerundingMAMPU

 • 10

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  PeranandantanggungjawabsetiapentititersebutadalahsepertidiJadual1dibawah:

  ENTITI AHLI PERANANDANTANGGUNGJAWAB

  JAWATANKUASA

  PEMANDUICT(JPICT)

  • CIOKPWKM(Pengerusi)

  • KPAgensi• SUBBahagian/

  Pengurus

  Bahagian/Ketua

  Unit

  • BPM(Urusetia)• WakilSME

  (Jemputan)

  • MenentukanhalatujuISP

  • Menyediakansumber-sumberprojek

  • Memacudanmemantaupelaksanaanprojek

  • Menyelesaikanisu-isusemasapelaksanaanprojek

  • Menerimadanmengesahkanhasilprojek

  PASUKANTEKNIKAL

  PROJEKISP

  • PengurusBPM• WakilAgensi(Ahli)• JPAdanMAMPU

  (Perunding)

  • Merancang, melaksana danmengurusprojek

  • Melaporprestasiprojek

  • Menyedia dan menyerahkan hasilprojek

  PAKARRUJUK

  (SUBJECTMATTEREXPERTS)

  • PegawaiKPWKM&Agensi

  • Memberikhidmatnasihatdankepakaranberkaitanbisnesdan

  keperluanagensi

  Jadual1:PeranandanTanggungjawabTadbirUrusProjekPembangunanISPKPWKM

 • 11

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  2 PERSEKITARANBISNESSEMASA

  2.1 VISIKPWKM

  Menjadipenerajuutamauntukmencapaikesaksamaangender,pembangunankeluargadanmasyarakat

  penyayangdansejahterasebagaiasaspembentukansebuahnegaramajuyangterbilang.

  2.2 MISIKPWKMMengintegrasikanperspektifwanitadanmasyarakatkedalamarusperdanapembangunannegaraserta

  memperkukuhkaninstitusikeluargakearahpeningkatankesejahteraansosial.

  2.3 FUNGSIDANBISNESSEMASA

  Kementerian PembangunanWanita, Keluarga DanMasyarakat (KPWKM) di bawah kepimpinan YBhg.

  Dato’ Seri Rohani Abdul Karim ditubuhkan oleh Kerajaan untuk memikul tanggungjawab dalam

  meningkatkankesedaranmasyarakatterhadappentingnyaperanangolonganwanitakearahmencapai

  agenda pembangunan Negara, kesamarataan jantina, pembangunan keluarga dan masyarakat

  penyayangselaridengankomitmenKerajaandalammencapaiWawasan2020.KPWKMmempunyailima

  (5)buahagensidibawahpentadbirannyaiaitu:

  a) JabatanPembangunanWanita(JPW);

  b) JabatanKebajikanMasyarakat(JKM);

  c) LembagaPendudukdanPembangunanKeluargaNegara(LPPKN);

  d) InstitutSosialMalaysia(ISM);dan

  e) InstitutPengupayaanWanitabagiAnggotaPergerakanNegara-NegaraBerkecuali(NIEW).

  2.3.1 JABATANPEMBANGUNANWANITA(JPW)

  Jabatan Pembangunan Wanita atau JPW berfungsi sebagai satu jentera di bawah KPWKM yang

  berperananmeningkatkan keupayaan wanita dalammenyumbang kepada pembangunan Negara.

  Terdapat lima (5) Bahagian di bawah JPW dan 13 Pejabat PembangunanWanita Negeri (PPWN)

  ditubuhkan di seluruh Malaysia bagi melaksanakan fungsi tersebut selaras dengan visi dan misi

  KPWKM.

 • 12

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  JPW mempunyai visi untuk mencapai kesaksamaan gender sebagai asas utama pembangunan

  masyarakat ke arah pembentukan sebuah Negara maju. Manakala Misi JPW adalah untuk

  meningkatkan penglibatan dan kapasiti wanita dalam pelbagai sektor di semua peringkat bagi

  menyumbang dan menjadi agen pembangunan Negara. Objektif JPW adalah meningkatkan

  keupayaan wanita untuk lebih menyumbang kepada pembangunan Negara melalui penyediaan

  perkhidmatansokongandanprogram-programmembinakapasitiyanglebihcekapdanberkesan.

  2.3.2 JABATANKEBAJIKANMASYARAKAT(JKM)

  Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM telah ditubuhkan pada tahun 1946 iaitu 70 tahun yang

  lepas. Penubuhan JKM dalam jangka masa yang lama mencerminkan peranannya dalam

  pembangunan masyarakat dan sosioekonomi Negara. Dengan visinya Masyarakat Sejahtera dan

  Penyayangdanmisiuntukmembangunmasyarakatkearahkesejahteraan,JKMmempunyaiobjektif

  untuk:

  (a) memberiperlindungandanpemulihankepadaKumpulanSasarnya;

  (b) membangunkanmasyarakatmelaluiperubahansikapdanpeningkatankeupayaanuntuk

  berdikari;

  (c) mewujudkanmasyarakatyangberbudayapenyayang;dan

  (d) meningkatkankesejahteraanmasyarakatmelaluiperkhidmatankebajikandan

  pembangunansosialyangprofesionaldanperkongsiantanggungjawabyangstrategik.

  Untukmencapaivisi,misidanobjektifnya,JKMmempunyai13Bahagiandi ibupejabat,15Pejabat

  KebajikanMasyarakatNegeri(PKMN)dan104PejabatKebajikanMasyarakatDaerah(PKMD)dan65

  institusidiseluruhnegara.

  2.3.3 LEMBAGAPENDUDUKDANPEMBANGUNANKELUARGANEGARA(LPPKN)

  LembagaPendudukdanPembangunanKeluargaNegaraatau LPPKN telahditubuhkanpada tahun

  1966 sebagai badan berkanun di bawah Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966 [Akta

  352]. Melalui keputusan Jemaah Menteri pada 13 Jun 2001, LPPKN telah diberi peranan untuk

  memenuhikeperluanprogramdalambidangkependudukan,pembangunankeluargadanreproduksi

  manusia.

 • 13

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  Selarasdengan itu, LPPKNmempunyaiobjektifuntukmengukuhdanmeningkatkankesejahteraan

  keluargamelaluiprogramusahasamayangcekapdanberkesankearahmelahirkanpendudukyang

  berkualiti.LPPKNmempunyaienam(6)Sektordiibupejabatdan14pejabatcawangandiperingkat

  negeri untuk memberikan perkhidmatan kepada perspektif penduduk dan pembangunan

  sosioekonomiyanglebihluas.VisiLPPKNpulaadalahmenjadiorganisasikecemerlanganpenduduk

  dan keluarga. Ke arah mencapai visi tersebut, LPPKN mempunyai misi untuk memacu agenda

  KependudukandanKekeluargaanyang inovatifmelaluiDasar,KajianDemografi-Keluarga,Program

  danPerkhidmatan

  2.3.4 INSTITUTSOSIALMALAYSIA(ISM)

  Institut SosialMalaysia atau ISM ditubuhkan untukmenyediakan kemudahan latihan ikhtisas dan

  separaikhtisasdalambidanglatihandanpenyelidikansertapendidikansosialkepadasemuapekerja

  sosialyangterdiridaripadapelbagaiperingkatdankumpulandaridalamdanluarnegaratermasuk

  daripadapertubuhanbukankerajaan(NGO).ISMmenggunakankonseppendidikansepanjanghayat

  yangmembukapeluangkepadapengamalsosialyangberminatuntukmeningkatkanpengetahuan,

  kemahirandanprofesionalismedalambidangperkhidmatandanpembangunansosial.

  ISM mempunyai misi untuk menggalakkan pertukaran idea, latihan berkualiti, penyelidikan dan

  konseppembelajaransepanjanghayatdalambidangpolisidanpembangunansosialbagimencapai

  visinya iaitu untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam bidang polisi sosial dan

  pembangunansosial.Bagimencapaivisidanmisitersebut,ISMmempunyaiobjektif-objektifseperti

  berikut:

  (a) Melahirkanpengamalsosialyangmahirdanprofessional;

  (b) Menambahkanilmupengetahuandankemahirandidalampengurusanpolisisosial;

  (c) Merancang dan menghasilkan kurikulum dan program latihan yang komprehensif dan

  relevan;

  (d) Memperkembangkanrangkaiantempatandanantarabangsasertaberkongsiilmudanidea;

  dan

  (e) Menggalakkan penyelidikan dan mengeluarkan penerbitan berkenaan polisi sosial dan

  pembangunansosial.

 • 14

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  2.3.5 INSTITUTPENGUPAYAANWANITABAGIANGGOTAPERGERAKANNEGARA-NEGARABERKECUALI(NIEW)

  NAMInstituteEmpowermentofWomenatauNIEWditubuhkansecararasminyapada1Julai2006di

  manaMalaysiadipertanggungjawabkanuntukmemberikepimpinanyangjitubagimewakiliNegara-

  negara berkecuali dalampembangunan dan pemerkasaanwanita ke arahmencapai kesaksamaan

  gender. Penubuhan Institut ini diletakkan di bawah KPWKM dan berperanan sebagai institusi

  antarabangsadiMalaysia,khususuntukpembangunandanpemerkasaanwanitadarinegara-negara

  anggotaNAMmelaluipendekatanpembelajaransepanjanghayat.

  NIEW akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan program-program

  pembangunan kapasiti termasuk latihan dan penyelidikan bagi mencapai visinya untuk menjadi

  pemangkindidalammembentukvisidankepimpinan termasukmenetapkankeutamaandanarah

  tuju polisi yang meluas untuk NIEW dan cawangan-cawangannya bersama-sama Negara-negara

  AnggotaNAMyanglaindidalamusahauntukmempromosidanmeningkatkankemajuanwanita.

  2.4 TERASSTRATEGIKKPWKM

  K

  U

  M

  P

  U

  L

  A

  N

  S

  A

  S

  A

  R

  PERTUBUHANSUKARELAWANKEBAJIKAN

  MANGSABENCANAALAM

  KANAK-KANAK

  WARGAEMAS

  OKU

  KELUARGA

  ORANGPAPA

  WANITA1MenjaminKeselamatandanKesejahteraanKanak-kanakkearahpembentukannegarabangsagemilang

  2 Mengintegrasi Orang Kurang Upaya ke dalammasyarakatbagimeningkatkankemandirian

  3Menyokongwargaemassupayaterusberperananaktif,produktifdanpositifdalammasyarakat

  4 Memperkasa Wanita bagi meningkatkan sumbanganwanitadalamsosioekonomi

  5 Memperkukuh Institusi Keluarga bagi MenghadapiCabaranKehidupanModen

  6 Memperkasakan peranan komuniti dalam programpembangunan masyarakat bagi merapatkan jurang

  sosioekonomi

  7 Memperkasakan keupayaan dan kapasiti wargaKPWKMbagimeningkatkankecekapandankeberkesanan

  sistempenyampaianperkhidmatanKementerian

 • 15

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  2.5 STRUKTURORGANISASIKPWKM

  Struktur Organisasi KPWKM adalah seperti Rajah 3 Sehingga 31 Januari 2017, bilangan perjawatan

  adalah sebanyak 9251 jawatan meliputi 11 pegawai Pengurusan Tertinggi, 1104 pegawai Kumpulan

  PengurusandanProfesionaldan8136pegawaiKumpulanPelaksana.

  Rajah3:StrukturOrganisasiKPWKM

 • 16

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  2.6 HUBUNGKAITKEMENTERIANDANAGENSI

  Gabungan pelbagai agensi dalam perkhidmatan KPWKMmemerlukan kerjasama dan koordinasi yang

  terbaik serta cekap dalammemberikan perkhidmatan awam sejajar denganmisi dan visinya ke arah

  mewujudkan masyakat yang seimbang, adil dan sejahtera. Sistem dan prosedur kerja di peringkat

  Kementerian dan agensi di bawahnya perlu bergerak seiring termasuk pengurusan sumber dalaman

  seperti kewangan, modal insan, penggunaan teknologi ICT dan seluruh jentera pentadbiran.Rajah 5

  menggambarkan hubung kait Kementerian dan agensi di bawahnya beserta bisnes utama masing-

  masing

  Rajah5:HubungKaitKementeriandanAgensi

  JKM

  √Perlindungandanpemulihan

  masyarakat

  √Pembangunanmasyarakatkearah

  kesejahteraansosial

  √Pengwujudkanmasyarakat

  berbudayapenyayang

  √Perkongsiantanggungjawabyang

  strategik

  JPW

  √Pembangunankebajikan

  masyarakat

  √Kesaksamaangender

  √Pembangunankapasiti

  wanita

  √Peningkatankemahirandan

  LPPKN

  √Kependudukan

  √Kekeluargaan

  ISM

  √Pusatkecemerlangan

  latihandanpenyelidikan

  sosial

  √Pembinaankapasitidan

  peningkatanpengetahuan

  KPWKM

  Penerajuutamauntukmencapai

  kesaksamaangender,pembangunan

  keluarga,danmasyarakatpenyayang

  dansejahtera

  NIEW

  √Pemerkasaanwanita

  √Kesaksamaangender

  √Pembangunankapasitidan

  pengupayaanwanitadi

  Negara-negaraanggotaNAM

 • 17

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  2.7 HUBUNGKAITLUARKEMENTERIAN

  Bagi menyokong usaha dan keupayaan organisasi melaksanakan tanggungjawab dalam memberikan

  perkhidmatan awam yang cemerlang dan berkualiti, pihak Kementerian telah mengambil inisiatif

  denganmenjalinkankerjasamadenganpelbagaiKementeriandanagensiluaryangbolehdikategorikan

  kepadakerajaan,bisnes, komunitidanantarabangsa.Rajah6menjelaskan secara ringkashubungkait

  luaranKPWKMdalammelaksanakanfungsidanbisnesutamaKPWKM.

  Rajah6:HubungKaitLuaranKPWKM

  KPWKM

  KOMUNITI

  BISNES

  KERAJAAN

  • SemuaKementerian

  • JabatanPersekutuan

  • AgensiNegeri

  • PejabatDaerah

  • BadanBukanKerajaan

  • SUHAKAM

  • PertubuhanSukarela

  • PengamalSosial

  • MERCYMalaysia

  • YayasanSALAM

  • InstitusiPengajianTinggiAwam

  • InstitusiPengajianTinggiSwasta

  • Penyelidik-penyelidik

  • Perunding

  • PembekalBekalan&Kontraktor

  • Petronas

  • SyarikatICT

  • PusatPenyelidikanPembanguananWanita

  (KANITA)USM

  ANTARABANGSA

  • 120NegaraNAM

  • BankDunia

  • NamaPenuh(UNESCO)

  • NamaPenuh(UNFPA)

  • UnitedNationsDevelopmentFundforWomen(UNIFEM)

  • InternationalResearchandTrainingInstituteforAdvancementofWomen(UnitedNations–INSTRAW)

 • 18

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  3 PERSEKITARANICTSEMASA

  Tadbir urus ICT yang mantap dalam pengurusan pentadbiran sesebuah organisasi merupakan

  pemangkin dalam memastikan sistem penyampaian perkhidmatan berdasarkan teras bisnes

  dilaksanakan dengan lebih cekap dan tepat. Bahagian PengurusanMaklumat (BPM) diwujudkan bagi

  mempertingkatkan kecekapan pengoperasian sistem, proses kerja dan penyampaian perkhidmatan

  awam serta memudahkan pelanggan berurusan dengan Kementerian dan agensi-agensi di bawah

  Kementerian.

  3.1 STRUKTURBAHAGIANPENGURUSANMAKLUMATBahagian ini diterajui oleh Pengurus dan dibantu oleh warga kerja yang terdiri daripada pelbagai

  peringkatpegawai.Bagimelancarkanurusanpengoperasiandanpentadbiran,BPMdibahagikankepada

  tiga(3)unitsepertiberikut:

  • UnitPembangunandanPenyelenggaraanSistem

  • UnitOperasidanRangkaian

  • UnitProjeke-Masyakarat

  3.1.1FUNGSIUNITPEMBANGUNANDANPENYELENGGARAANSISTEM

  • MerancangdanmelaksanaprogrampengkomputeranKementeriandanJabatan/agensidengan

  cekapdanberkesanselarasdenganmisidanobjektifKPWKMberasaskanperancanganstrategik

  teknologimaklumat;

  • MerancangdanmenyelaraskeperluanpengkomputeranKementeriandanJabatan/agensi;

  • Merancangdanmelaksanakajiankeperluandanpembangunansistemmaklumatbersepadu;

  • Merancangdanmenyelenggaraaktivitisistempengkomputerandansistemkomunikasi;dan

  • Merancang dan menyelaras serta memberi khidmat nasihat serta sokongan latihan kepada

  pengguna.

 • 19

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  3.1.2FUNGSIUNITOPERASIDANRANGKAIAN

  • MerancangdanmelaksanaprogrampengkomputeranKementeriandanJabatan/Agensidengan

  cekapdanberkesanselarasdenganmisidanobjektifKPWKMberasaskanperancanganstrategik

  teknologimaklumat;

  • MerancangdanmenyelaraskeperluanpengkomputeranKementeriandanJabatan/Agensi;

  • Merancang dan menyelaras kerja-kerja pemasangan dan pengoperasian sistem

  pengkomputerandansistemkomunikasisertamengenalpastimasalah-masalahberkaitan;

  • Merancangdanmenyelenggaraaktivitisistempengkomputerandansistemkomunikasi;

  • Memantau dan mengkaji aspek-aspek keselamatan maklumat dan keselamatan sistem

  pengkomputeransecaramenyeluruh;dan

  • Merancang dan menyelaras serta memberi khidmat nasihat serta sokongan latihan kepada

  pengguna.

  3.1.3FUNGSIUNITPROJEKe-MASYARAKAT

  § Membuat kajian keperluan perubahan kepada proses kerja, borang, Akta, Dasar, Arahan dll

  sertamencadangkanpenggubalanDasar,AktadanArahanbaru(jikaperlu);

  § Membuat kajian keperluan untuk menghasilkan reka bentuk sistem, pangkalan data dan

  persekitaranrangkaian;

  § Mengenal pasti danmembangunkanmodul-modul yang perlu diwujudkan dalampelaksanaan

  projeke-Masyarakat;

  § Melaksanakanujiandanmemastikankesediaanpersekitarandantapakujian;

  § Melaksanakanlatihankepenggunaandanaktivitipromosi;

  § Memastikan keselamatan, kestabilan sistem rangkaian dan perkakasan projek e-Masyarakat

  terjamin;

  § Mengendalidanmenjalankanoperasimejabantuan(semasapembangunanprojek);dan

  § Bertanggungjawab dalam penyediaan dokumen untuk setiap aplikasi/sistem yang digunakan

  dalampelaksanaanprojeke-Masyarakat,sepertiManualPengguna.

 • 20

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  4 HALATUJUSTRATEGIKICTKPWKM

  Halatuju Strategik ICT Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat diselaraskan

  mengikutPelanStrategikICTSektorAwam.RangkaKerjaISPKPWKMsemasaadalahsepertidiRajah7.

  Rajah7:RangkaKerjaISPKPWKM

 • 21

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  5 VISI,MISIICTKPWKM

  VISIICTKPWKMICT peneraju transformasi bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dalam

  mencapaikesaksamaangender,pembangunanwanita,keluargadanmasyarakat.

  MISIICTKPWKMMemperkasakan perancangan, penyediaan, pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan ICT secara

  holistikbagimenghasilkanprojekICTyangberimpaktinggi.

 • 22

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  6 TERASSTRATEGIKICTKWPKM

  TERAS 1Memperkasakanperkhidmatandigital

  bersepadudanberpacukandata

  OBJEKTIF1.Melebar luas perkhidmatandigital yang berkualiti danmenyeluruh

  2.Menyediakan perkhidmatandigital yang inklusif

  TERAS 2Memperkasakanperkhidmatan

  infrastrukturdankeselamatansiber

  OBJEKTIF 1.Mengoptimumkan perkongsiansumber ICT bagi mengurangkankos

  2.Memastikan infrastruktur ICT sediaada berdasarkan teknologi terkinibagi meningkatkan keberkesananpenyampaian perkhidmatan

  3.Meningkatkan keselamatanperkhidmatan ICT bagimeminimumkan segala risiko

  TERAS 3PemantapanTadbirurusICTyang

  kolaboratifdandinamik

  OBJEKTIF1.Memastikan Pelan Strategik ICT selaridengan Pelan Strategik KPWKM

  2.Mengukuhkan tadbir urus ICT secaraholistik

  3.Merancang, melaksana danmemastikan tadbir urus ICT mengikutperaturan semasa

  4.Menghasilkan pengurusan ICT yangcekap ke arah pemantapan dankecemerlangan sistem penyampaianKPWKM

  TERAS 4Pemantapanmodalinsandan

  pembudayaanICT

  OBJEKTIF1.Membangun dan memperkukuhkankeupayaan personel ICT yang lebihkompeten dan berdaya saing

  2.Memaksimakan potensi dan tahappenggunaan ICT secara efektif dikalangan warga KPWKM

  3.Membudayakan perkongsian danpenggunaan maklumat Geospatialdalam perancangan pembangunannegara

 • 23

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  7 PENJAJARANTERASSTRATEGIKICTKEPADAFOKUSUTAMAICTRMKE-11

  TERAS 1Memperkasakan

  perkhidmatandigitalbersepadudanberpacukan

  data

  • Perkhidmatan ICT Berpusat &Gunasama (Infrastruktur &Infostruktur)

  • Penyediaan Sistem DigitalBerpandukan Kumpulan Sasar

  • Merakyatkan PerkhidmatanKerajaan

  • Inovasi Terbuka Melalui DataTerbuka & Data Raya

  TERAS 2Memperkasakanperkhidmatan

  infrastrukturdankeselamatansiber

  • Perkhidmatan ICTBerpusat & Gunasama(Infrastruktur &Infostruktur)

  • Keselamatan SiberSektor Awam

  TERAS 3PemantapanTadbirurusICTyangkolaboratifdan

  dinamik

  •Arkitektur EnterprisSektor Awam

  TERAS 4PemantapanmodalinsandanpembudayaanICT

  • MemaksimumkanPotensiModalInsanUntukPerkhidmatanAwamMasaHadapan

  ICT RMKe-11

 • 24

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  8 INISIATIFSTRATEGIKICT

  BIL TERAS

  STRATEGIK

  PROGRAM

  1. Memperkasakanperkhidmatan digitalbersepadu danberpacukandata

  S1. Pemerkasaan perkhidmatan digitalKPWKM

  3

  S2.Peningkatanpenggunaanperkhidmatanportal

  1

  S3. Mengoptimumkan perkongsian danintegrasidatamerentasijabatan

  2

  S4. Meningkatkan inovasi danpembangunandalambidangsosial

  1

  2. Memperkasakanperkhidmataninfrastruktur dankeselamatansiber

  S1. Peningkatan keupayaan infrastrukturICT

  2

  S2.Pengukuhankeselamatansiber

  3

  3. Pemantapan Tadbir UrusICT yang kolaboratif dandinamik

  S1.Memantapkan garis panduan ICT yangsejajar dengan dasar-dasar semasa danPelanStrategikKPWKM

  1

  S2.Memperkasakan danmengukuh tadbirurus ICT secara holistic danmengoptimumkan sumber dalamorganisasi

  3

  S3.PelanStrategikICT(ISP)

  2

  4. Pemantapan modal insandanpembudayaanICT

  S1. Memperkasakan penggunaan ICT dikalanganwargaKPWKM

  2

  S2. Memperkukuhkan pembangunankapasiti modal insan melalui latihan danprogram untuk meningkatkan kepakarandankompetensipegawaiteknikalICT

  2

 • 25

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  9 PELANTINDAKANDANPELAKSANAAN

  TERAS1:MEMPERKASAKANPERKHIDMATANDIGITALBERSEPADUDANBERPACUKANDATA

  BIL STRATEGI PROGRAM AKTIVITI/SASARAN TAHUNPELAKSANAAN

  PETUNJUKPRESTASIUTAMA(KPI)

  S1 Pemerkasaanperkhidmatan digitalKPWKM

  P1. Pembangunan danpenyelenggaraansistemaplikasiberdasarkan keperluanstakeholder

  1. Membangun, menambah baik ataumenaik taraf sistemaplikasiberdasarkankeperluansemasabisnes.2. Melaksanakan penyelenggaraan bagimemastikan sistem aplikasimenggunakan teknologi yangbersesuaiandankekalefektif.3. Mengguna pakai sistem generik yangdibangunolehagensisektorawam(shareservices)

  2016–2020

  67aplikasiBaru=29Laksana=8Selenggara=14Tambah=16

  P2.Memantapkan ketersediaanmaklumat sosial bagiperkongsianyangkomprehensif

  Pemantapandatadanaplikasisosialyangmenjadisumberrujukanbagidatasosial.

  2016–2020

  1aplikasi

  P3.Memantapkanpenyampaianperkhidmatankerajaanmelaluiperkhidmatandigital

  Hebahan / promosi menggunakanpelbagaisaluran.

  2016–2020

  3saluran

 • 26

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  BIL STRATEGI PROGRAM AKTIVITI/SASARAN TAHUNPELAKSANAAN

  PETUNJUKPRESTASIUTAMA(KPI)

  S2 Peningkatanpenggunaanperkhidmatanportal

  P1.Pemantapanperkhidmatanportalmesrarakyat

  Mengenal pasti perkhidmatan portalyang perlu ditingkatkan dan ditambahbaik

  2018-2020

  6portal

  S3

  Mengoptimumkanperkongsian danintegrasi datamerentasijabatan

  P1.PelaksanaanBigData

  MembangunkanrangkakerjaBigData

  2019-2020 1rangkakerjaBigData

  P2. Perkongsian maklumat dandata merentasi KementeriandanAgensi

  MembangunkanmekanismaperkongsiandataantaraAgensi

  2018-2020 1mekanisma

  S4

  Meningkatkan inovasidan pembangunandalambidangsosial

  P1. Memperkasakan kerjasamastrategik bersama NGO danbadankorporat

  Menjalankan aktiviti pembelajarankepadagolonganOKU

  2016-2020

  1kolaboratif

 • 27

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  TERAS2:MEMPERKASAKANPERKHIDMATANINFRASTRUKTURDANKESELAMATANSIBER

  BIL STRATEGI PROGRAM AKTIVITI/SASARAN TAHUNPELAKSANAAN

  PETUNJUKPRESTASIUTAMA(KPI)

  S1 PeningkatankeupayaaninfrastrukturICT

  P1. Memantapkan khidmatsokonganteknikal

  PerolehanPerkhidmatanMicrosoft

  2016-2020 1perolehansetahun

  P2. Meningkatkan perkakasandanperisian

  Perolehanperkakasandanperisian

  2016-2020 42perolehanBaru=14Laksana=4Selenggara=18Tambah=6

  S2

  Pengukuhankeselamatansiber

  P1. Pemerkasaan perkhidmatankeselamatansiber

  Membangunkandasardangarispanduankeselamatan siber berdasarkan RangkaKerja Keselamatan Siber KPWKM(RAKKSSA)

  2017-2020 2 dasar/ garis panduankeselamatansiber

  Melaksanakantadbiruruskeselamatan

  2016-2020 1 struktur tadbir uruskeselamatan

  Melaksanakan pengurusankesinambunganperkhidmatan

  2016-2020 2dokumen

  P2. Pemantapan persekitaransiber

  PenilaiantahapkeselamatanICT(SPA)

  2016-2020 2laporansetahun

  P3. Pematuhan keselamatansiber

  Melaksanakanpematuhan danmendapat pensijilankeselamatan piawaiISO/ IEC 27001Information SecurityManagement SystemISMS

  2017–2020

  1sijilISMSsetahun

 • 28

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  TERAS3:PEMANTAPANTADBIRURUSICTYANGKOLABORATIFDANDINAMIK

  BIL STRATEGI PROGRAM AKTIVITI/SASARAN TAHUNPELAKSANAAN

  PETUNJUKPRESTASIUTAMA(KPI)

  S1 Memantapkan garispanduan ICT yang sejajardengan dasar-dasarsemasa dan PelanStrategikKPWKM

  P1. Kajian semula Garis PanduanTadbirUrusICTKPWKM

  Menambah baik buku GarisPanduan Tadbir Urus ICT KPWKMdari semasa ke semasa mengikutperaturan-peraturansemasa

  2019-2020 1GarisPanduanTadbirUrusICTKPWKMyangditambahbaiksetiaptahun

  S2 Memperkasakan danmengukuh tadbir urus ICTsecara holistik danmengoptimumkan sumberdalamorganisasi

  P1. Menyusun semula strukturdan peranan jawatankuasa bagitadbirurusICT

  Mengemaskini senarai ahlijawatankuasabagitadbirurusICT

  2016-2020 3kalipengemaskinianahlijawatankuasabagitadbirurusICTdalamtempohlima(5)tahun

  P2. Pemantauan dan pelaporanprojekICT

  Melaksanakan pemantauan danpelaporan ke atas projek ICTKPWKMdanJabatan/Agensi

  2016-2020 PelaporanmelaluiSistemProFIT

  P3. Bengkel/Taklimat pelaksanaanpanduan tadbir urus ICT kepadaJabatan/AgensiKPWKM

  Melaksanakan bengkel/taklimattadbir urus ICT kepada Jabatan/AgensiKPWKM

  2016-2020 1sesibengkeltadbirurusICTsetiaptahun

  S3 PelanStrategikICT(ISP)

  P1. Kajian semula ISP 2016 –2020

  Melaksanakan kajian semula ISPsecaraberkala

  2019 1kajiansemulaISP

  P2. Perancangan pembangunanISP2021–2025

  Mewujudkan ISP KPWKM 2021 –2025

  2020 1dokumenISP2021–2025dibangunkan

 • 29

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  TERAS4:PEMANTAPANMODALINSANDANPEMBUDAYAANICT

  BIL STRATEGI PROGRAM AKTIVITI/SASARAN TAHUNPELAKSANAAN

  PETUNJUKPRESTASI

  UTAMA(KPI)S1

  Memperkasakanpenggunaan ICT di kalanganwargaKPWKM

  P1. Pembudayaandan kesedaranpenggunaanICT

  1.MenganjurkanlatihanteknologiICT2.Hebahan/PublisitiICT(TermasuktipsKeselamatan)

  2016-2020 LatihansetiaptahunAplikasi:2sesiTeknikal:1sesiGenerik:1sesiHebahan/PublisitiICT12kalisetahun

  P2. PembudayaanKeselamatanICT

  Melaksanakan Program KesedaranKeselamatanSiber

  2016-2020 1kalisetahun

  S2 Memperkukuhkanpembangunan kapasitimodal insan melalui latihandan program untukmeningkatkankepakaran dan kompetensipegawaiteknikalICT

  P1. Program Latihan KepakaranPegawaiTeknikalICT

  Menghadiri program spesifik berkaitankeselamatan, aplikasi, rangkaian,pangkalan data, pengurusan projek,data raya, pusat data dan enterprisearchitecture

  2016-2020 SetiappegawaiteknikalICTmenghadirikursus/seminar/bengkel1kalisetahun

 • 30

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  P2. Program PengurusanPerubahan (ChangeManagement)

  Melaksanakan pengurusan perubahanmengikutprojek

  2016-2020 6Program

 • 31

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  10 PELANPELAKSANAAN

  PelanPelaksanaanISPKPWKMadalahsepertidiLAMPIRAN1.

  11 FAKTORKRITIKALKEJAYAAN

  (a) PeruntukanKewanganBajetatausumberkewanganyangmencukupimerupakanasasutamabagimemastikanprogramyangdirancangmencapaisasaran.

  (b) PengetahuandankepakaranKeperluan personel ICT yang pakar dan mahir dalam pelbagai bidang (multiskilled) sepertiberikut:i. pengurusanprojek;ii. pembangunansistemaplikasi;iii. pengurusanpangkalandata;iv. pengurusanmaklumat;v. pengurusanstrategicICT;vi. pengurusanpusatdata;vii. pengurusanrangkaian;danviii. pengurusankeselamatanICT.

  (c) Kelulusanpengurusandanjawatankuasa

  Kelulusanpengurusanserta jawatankuasaberkaitandiperlukandalampelaksanaanprojekdanprogramICT.

  (d) PengurusantertinggiPenglibatan pihak pengurusan tertinggi yang peka dengan keperluan dan kepentingan ICTmerupakan faktor kritikal untuk kejayaan pelaksanaan program ICT di jabatan/agensi.Pengurusanorganisasidanpengurusan ICTyangmantapmemainkanperananpenting sebagaiperancangan dan penggerak ICT di KPWKM. Komitmen yang berterusan daripada pihakpengurusan tertinggi dan skateholders akanmemberi impak terhadap pengurusan perubahan(changemanagement)yangefektif.

  (e) TempohMasa

  TempohpelaksanaanprojekyangmunasabahberdasarkanfaktordalamdanluaranKPWKM.

 • 32

  PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

  12 PENUTUP

  Dengan adanya komitmen daripada pihak pengurusan, moga ISP KPWKM 2016-2020 dapat

  difahamidandirealisasikanbagimentransformasikansistempenyampaianperkhidmatanKPWKM

  bertarafduniadanmemenuhiekspetasipelanggan.