of 33 /33
0 Pelan Strategik ICT 2016-2020 KPWKM PELAN STRATEGIK ICT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 2016 – 2020

PELAN STRATEGIK ICT KPWKM V4 - kpwkm.gov.my · program ICT yang telah dirancang dalam Pelan Strategik ICT (ISP) KPWKM 2016-2020 ini dapat dilaksanakan dengan jayanya selaras dengan

  • Author
    vudieu

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PELAN STRATEGIK ICT KPWKM V4 - kpwkm.gov.my · program ICT yang telah dirancang dalam Pelan...

0

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

PELAN STRATEGIK ICT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,

KELUARGA DAN MASYARAKAT

2016 2020

1

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

ISIKANDUNGANPERUTUSANKETUASETIAUSAHA.................................................................................................................3

PERUTUSANKETUAPEGAWAIMAKLUMAT(CIO)........................................................................................4

1 PENGENALAN.......................................................................................................................................5

1.1 TUJUAN.........................................................................................................................................6

1.2 METODOLOGI...............................................................................................................................6

1.3 PROSESDANPENDEKATAN...........................................................................................................7

1.4 TADBIRURUSPROJEK...................................................................................................................9

2 PERSEKITARANBISNESSEMASA.........................................................................................................11

2.1 VISIKPWKM................................................................................................................................11

2.2 MISIKPWKM...............................................................................................................................11

2.3 FUNGSIDANBISNESSEMASA.....................................................................................................11

2.3.1 JABATANPEMBANGUNANWANITA.......................................................................................11

2.3.2 JABATANKEBAJIKANMASYARAKAT.......................................................................................12

2.3.3 LEMBAGAPENDUDUKDANPEMBANGUNANKELUARGANEGARA(LPPKN)...........................12

2.3.4 INSTITUTSOSIALMALAYSIA(ISM)...........................................................................................13

2.3.5 INSTITUTPENGUPAYAANWANITABAGIANGGOTAPERGERAKANNEGARA-NEGARABERKECUALI(NIEW)................................................................................................................................14

2.4 TERASSTRATEGIKKPWKM..........................................................................................................14

2.5 STRUKTURORGANISASIKPWKM................................................................................................15

2.6 HUBUNGKAITKEMENTERIANDANAGENSI................................................................................16

2.7 HUBUNGKAITLUARKEMENTERIAN...........................................................................................17

3 PERSEKITARANICTSEMASA...............................................................................................................18

3.1 STRUKTURBAHAGIANPENGURUSANMAKLUMAT.....................................................................18

3.1.1FUNGSIUNITPEMBANGUNANDANPENYELENGGARAANSISTEM................................................18

3.1.2FUNGSIUNITOPERASIDANRANGKAIAN.......................................................................................19

3.1.3FUNGSIUNITPROJEKe-MASYARAKAT...........................................................................................19

4 HALATUJUSTRATEGIKICTKPWKM....................................................................................................20

5 VISI,MISIICTKPWKM.........................................................................................................................21

VISIICTKPWKM......................................................................................................................................21

MISIICTKPWKM.....................................................................................................................................21

6 TERASSTRATEGIKICTKWPKM...........................................................................................................22

7 PENJAJARANTERASSTRATEGIKICTKEPADAFOKUSUTAMAICTRMKE-11.......................................23

2

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

8 INISIATIFSTRATEGIKICT.....................................................................................................................24

9 PELANTINDAKANDANPELAKSANAAN..............................................................................................25

10 PELANTINDAKANDANPELAKSANAAN..........................................................................................31

11 FAKTORKRITIKALKEJAYAAN..........................................................................................................31

12 PENUTUP........................................................................................................................................32

3

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

PERUTUSANKETUASETIAUSAHA

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

SalamSejahteradanSalam1Malaysia.

Alhamdulillah,segalapujidansyukurdipanjatkankehadrat

Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan hidayah-Nya

PelanStrategikICT(ISP)KPWKM2016-2020dapatdihasilkan

denganjayanya.

Pelan Strategik ini merupakan sumber rujukan utama yang menetapkan hala tuju KPWKM dalam

tempoh lima (5) tahun akan datang dan menggariskan rangka tindakan strategik untuk pelaksanaan

dasar, perancangan program serta pembangunan KPWKM. Dewasa ini, ekspektasi stakeholders dan

pelanggan yang tidak terhad sentiasa memerlukan Kementerian melaksanakan transformasi bagi

menjamin sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih efektif dan efisien. Selaras dengan Agenda

TrasformasiDigitalSektorAwam,pelaninimerupakansatupanduankepadapenjawatawamdiKPWKM

untuk meningkatkan perkhidmatan bersepadu dan menyeluruh dalam penyampaian perkhidmatan

kepadaorangawam,stakeholdersdanparapengguna.PelanStrategikICT(ISP)KPWKM2016-2020ini

menyediakan satu pelan tindakan atau blueprint bagi pembangunan serta hala tuju pelaksanaan

program-program ICT di KPWKM dengan lebih sistematik ke arah peningkatan produktiviti serta

memberinilaitambahkepadaperkhidmatansediaadaKPWKM.

Akhirkata,menjadiharapansayaagarsemuawargaKPWKMdapatmengenalpastidanmemahamihala

tuju ICTyangditetapkansertamemberikomitmenpenuhdansama-samaberusahadengangigihbagi

memastikan program ICT yang dirancang dapat direalisasikan bagi menyokong Visi dan Misi

Kementerian.

Terimakasih.

4

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

PERUTUSANKETUAPEGAWAIMAKLUMAT(CIO)

SalamSejahteradanSalam1Malaysia

Terlebihdahulu saya inginmerakamkan setinggi-tinggipenghargaandan

terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalammenyumbangkan

idea dan tenaga bagi menghasilkan Pelan Strategik ICT (ISP) KPWKM

2016-2020.

Pelan ini merupakan satu rangka kerja yang komprehensif ke arah mewujudkan persekitaran

penggunaandanpembangunan ICTyangterancanguntuk tempoh lima (5) tahunbermula tahun2016

sehingga2020.

Perancangan yang teliti dan strategik merupakan kunci kepada kejayaan dalam setiap program yang

dirancang dan dilaksanakan oleh sesebuah organisasi. Justeru itu, Pelan Strategik ICT KPWKM 2016-

2020 ini dibangunkan dengan memfokuskan kepada pelaksanaan program berasaskan teknologi

maklumat dan komunikasi, pembangunan infrastrukturIT serta pembangunan dan penambahbaikan

sistemaplikasibagimembantugolongansasarKementeriandanagensi-agensidalammerealisasikanvisi

dan misi KPWKM. Pelan ini akan membantu KPWKM dalam mengenalpasti pelbagai isu, cabaran,

kekuatan dan kelemahan pembangunan ICT dalam mewujudkan aplikasi yang bersepadu, cekap dan

berkesan menerusi perkembangan teknologi terkini bagi menghasilkan sistem penyampaian

perkhidmatanKPWKMyangbertarafantarabangsa.

Akhir kata, besarlah harapan saya agar semua warga KPWKM dapat menggunakan pelan ini dan

mengaplikasikan penggunaan ICT secara kreatif dan inovatif bagi memastikan sistem penyampaian

perkhidmatan KPWKMmemenuhi ekspektasi pelanggan. Seterusnya, saya juga berharap agar semua

program ICT yang telah dirancang dalam Pelan Strategik ICT (ISP) KPWKM 2016-2020 ini dapat

dilaksanakandenganjayanyaselarasdenganVisidanMisiKPWKM.

Terimakasih.

5

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

1 PENGENALAN

Perkembangan pesat Negara dan cabaran dunia global padamasa kinimenuntut transformasi dalam

agenda pentadbiran negara ke arah merealisasikan aspirasi Wawasan 2020. Gagasan 1Malaysia:

Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMKe-11), Program

Transformasi Kerajaan (GTP) dan Model Baru Ekonomi (MBE) merupakan usaha Kerajaan untuk

meningkatkanpencapaianekonomidanseterusnyamemperkukuhstruktursosialNegara.

Selaras dengan Teras Strategik ke-9 RMKe-11 iaitu mentransformasi perkhidmatan awam untuk

produktiviti, Pembangunan Pelan Strategik Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ISP) Kementerian

PembangunanWanita, Keluarga danMasyarakat (KPWKM) ini berperanan dalammendokong aspirasi

KPWKMdalammemberikanperkhidmatanyangmelangkauiekspetasi rakyatdanpelanggan. Pelbagai

perancangan dan strategi pembangunan inisiatif ICT telah dirangka secara tersusun, sistematik dan

bersepadu bagimemastikan KPWKM terus berdaya saing dalammelaksanakan program transformasi

yangmelibatkankesejahteraanrakyatsecaraamnyadankumpulansasaran jabatandibawahKPWKM

khususnya.

Pelan Strategik ICT KPWKM 2016-2020 ini dirangka bagi menjelaskan hala tuju strategik ICT KPWKM

untuk tempoh lima (5) tahundenganmemberipenekanankepadakecekapan,produktivitidan inovasi

ICT bagi tujuan mengoptimumkan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sebagai sebuah

Kementerian yang bertanggungjawab terhadap kebajikan dan kesejahteraan sosial rakyat,

pembangunan ISP ini dapat membantu KPWKM ke arah memacu transformasi penyampaian

perkhidmatan yang lebih berkesan terhadap kumpulan sasaran dan dijadikan panduan dalam

pelaksanaanprogramdanaktivitiyanglebihsistematikdankomprehensif.

PerancangandanpenyelarasanpelaksanaaninisiatifICTyangberkaitrapatdenganagendatransformasi

Negara adalah amat penting dalammemastikan KPWKMberada pada landasan yang tepat dan terus

kekal relevan dalam konteks pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya

perancangan dan penyelarasan ini, inisiatif ICT yang dilaksana dapat memberi manfaat kepada

penyampaianperkhidmatanyangdisediakanuntukkumpulansasaran.

6

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

1.1 TUJUAN

Pelan Strategik ICT (ISP) KementerianPembangunanWanita, KeluargadanMasyarakat (KPWKM)bagi

tahun2016hingga2020menggariskanperancanganpelaksanaaninisiatifICTbagitempohlima(5)tahun

akandatang. PelanStrategik ICTdirangkasebagaipemangkinKPWKMkearahmencapaivisidanmisi

KPWKM dengan menyediakan perkhidmatan ICT yang komprehensif dan bersepadu. Sejajar dengan

perubahan pesat landskap ICT dan memenuhi keperluan bisnes semasa, pelan yang dibangunkan

berfokuskanperancangan,pembangunandanpelaksanaaninisiatifbagiKPWKMdanJabatan/Agensidi

bawahnya. Komponenutamaperancangan ISPmerangkumihala tuju strategik ICT,objektif,petunjuk

prestasi utama dan keutamaan pelaksanaan inisiatif ICT sejajar dengan peranan KPWKM dalam

memberikan perkhidmatan yang seimbang, adil dan saksama kepada masyarakat. Pemantauan

berterusan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan bagi memudahkan penilaian

keberkesanansetiapprogramyangtelahdirancangkearahmencapaivisidanmisiKPWKM.

1.2 METODOLOGI

Pembangunan ISP KPWKM menggunakan metodologi generik seperti Rajah 1 dalam membuat

perancangan dan penentuan keperluan ICT bagi tahun 2016 hingga 2020. Pembangunan ISP ini

merangkumitiga(3)peringkatiaitu:

(a) Peringkat1-AnalisisBisnesdanSenarioICTSemasa;

(b) Peringkat2-MerangkaHalatujuStrategikICT;dan

(c) Peringkat3-MembangunPelanTindakanPelaksanaanInisiatifICT

(d) Peringkat4-MelaksanakanPelanTindakanICT

(e) Peringkat5MengurusdanmemantauPelaksanaanISP

7

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

Rajah1:MetodologiGenerikPembangunanISP

1.3 PROSESDANPENDEKATAN

Empat(4)prosesutamayangdikenalpastiperludilakukanbagimenghasilkanISPiniadalah:

(a) Proses1: PenilaiankeatasbisnessemasaKPWKM;

(b) Proses2: MenganalisissenarioICTsemasaKPWKM;

(c) Proses3: PenentuanjurangdanmengenalpastipeluangICT;dan

(d) Proses4:MembangunkanhalatujustrategikICTdanpelanpelaksanaan.

Pendekatanberikutdigunakanbagimendapatkaninput-inpututamakepadakajianiniiaitusesibersama

stakeholders dan pengurusan tertinggi organisasi, taklimat-taklimat, bengkel dan analisis ke atas

dokumen-dokumenstrategikdanbahan-bahanpenulisanKPWKMsertasoalselidikyangdikeluarkan.

1Analisis Persekitaran

Semasa:Bisnes dan ICT

2Kenalpasti Halatuju ICT

3Membangun Pelan

Tindakan ICT

4Melaksana Pelan Tindakan

ICT

5Mengurus dan Memantau

Pelaksanaan ISP

8

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

Bengkel

Bengkel Pembangunan ISP KPWKM diadakan bagi mendapatkan sumber maklumat utama dalam

menghasilkan ISP ini. Tiga (3)siribengkel telahdiadakandengandihadiriolehpengurusandanwarga

kerja KPWKM serta Jabatan/Agensi di bawahnya. Sokongan dan komitmen penuh daripada Ketua

PegawaiMaklumatKPWKMdalamsiribengkel inimenjadi tunjangkepadapelaksanaanpembangunan

ISPbagitahun2016hingga2020. Kehadirandankomitmensemuapesertadalamsetiapbengkelyang

diadakansepertiberikutmencerminkandedikasikepimpinanpihakorganisasidalammencapaihalatuju

KPWKM:

(a) BengkelSiri1kehadiranseramai33peserta;

(b) BengkelSiri2kehadiranseramai29peserta;dan

(c) BengkelSiri3kehadiranseramai21peserta.

Pelaksanaanbengkelinimempunyaiobjektifberikut:

(a) mewujudkan pemahaman yang seragam di kalangan peserta mengenai tujuan projek,

metodologidanpendekatanprojek,sumber-sumberyangdiperlukandan jangkaankeatas

hasilbengkel;

(b) mendapatkantahapsemasamengenaiinfrastruktursertapeluang-peluangICTyangsedang

digunakanbagimelaksanakanbisnesteras;dan

(c) menjajarkan peluang-peluang ICT dengan program-program yang ditetapkan dalam Pelan

StrategikKPWKM.

9

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

1.4 TADBIRURUSPROJEK

Pelaksanaanprojekiniadalahberasaskankepadaperanandantanggungjawabyangditetapkankepada

setiapentitisepertidiRajah2:StrukturTadbirUrusProjekPembangunanISPKPWKM.

Rajah2:StrukturTadbirUrusProjekPembangunanISPKPWKM

PasukanAplikasi&

PasukanData

(KPWKM&Agensi)

PasukanInfrastruktur,Keselamatan&TadbirUrusICT

(KPWKM&Agensi)

PasukanPembudayaan&

PengurusanPerubahanICT

(KPWKM&Agensi)

SubjectMatterExpert(SME)

Wakil

KPWKM/Agensi

PasukanProjek

JawatankuasaPemanduICT(JPICT)

PengurusProjek(PengurusBPM)

PasukanPerundingMAMPU

10

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

PeranandantanggungjawabsetiapentititersebutadalahsepertidiJadual1dibawah:

ENTITI AHLI PERANANDANTANGGUNGJAWAB

JAWATANKUASA

PEMANDUICT(JPICT)

CIOKPWKM(Pengerusi)

KPAgensi SUBBahagian/

Pengurus

Bahagian/Ketua

Unit

BPM(Urusetia) WakilSME

(Jemputan)

MenentukanhalatujuISP

Menyediakansumber-sumberprojek

Memacudanmemantaupelaksanaanprojek

Menyelesaikanisu-isusemasapelaksanaanprojek

Menerimadanmengesahkanhasilprojek

PASUKANTEKNIKAL

PROJEKISP

PengurusBPM WakilAgensi(Ahli) JPAdanMAMPU

(Perunding)

Merancang, melaksana danmengurusprojek

Melaporprestasiprojek

Menyedia dan menyerahkan hasilprojek

PAKARRUJUK

(SUBJECTMATTEREXPERTS)

PegawaiKPWKM&Agensi

Memberikhidmatnasihatdankepakaranberkaitanbisnesdan

keperluanagensi

Jadual1:PeranandanTanggungjawabTadbirUrusProjekPembangunanISPKPWKM

11

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

2 PERSEKITARANBISNESSEMASA

2.1 VISIKPWKM

Menjadipenerajuutamauntukmencapaikesaksamaangender,pembangunankeluargadanmasyarakat

penyayangdansejahterasebagaiasaspembentukansebuahnegaramajuyangterbilang.

2.2 MISIKPWKMMengintegrasikanperspektifwanitadanmasyarakatkedalamarusperdanapembangunannegaraserta

memperkukuhkaninstitusikeluargakearahpeningkatankesejahteraansosial.

2.3 FUNGSIDANBISNESSEMASA

Kementerian PembangunanWanita, Keluarga DanMasyarakat (KPWKM) di bawah kepimpinan YBhg.

Dato Seri Rohani Abdul Karim ditubuhkan oleh Kerajaan untuk memikul tanggungjawab dalam

meningkatkankesedaranmasyarakatterhadappentingnyaperanangolonganwanitakearahmencapai

agenda pembangunan Negara, kesamarataan jantina, pembangunan keluarga dan masyarakat

penyayangselaridengankomitmenKerajaandalammencapaiWawasan2020.KPWKMmempunyailima

(5)buahagensidibawahpentadbirannyaiaitu:

a) JabatanPembangunanWanita(JPW);

b) JabatanKebajikanMasyarakat(JKM);

c) LembagaPendudukdanPembangunanKeluargaNegara(LPPKN);

d) InstitutSosialMalaysia(ISM);dan

e) InstitutPengupayaanWanitabagiAnggotaPergerakanNegara-NegaraBerkecuali(NIEW).

2.3.1 JABATANPEMBANGUNANWANITA(JPW)

Jabatan Pembangunan Wanita atau JPW berfungsi sebagai satu jentera di bawah KPWKM yang

berperananmeningkatkan keupayaan wanita dalammenyumbang kepada pembangunan Negara.

Terdapat lima (5) Bahagian di bawah JPW dan 13 Pejabat PembangunanWanita Negeri (PPWN)

ditubuhkan di seluruh Malaysia bagi melaksanakan fungsi tersebut selaras dengan visi dan misi

KPWKM.

12

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

JPW mempunyai visi untuk mencapai kesaksamaan gender sebagai asas utama pembangunan

masyarakat ke arah pembentukan sebuah Negara maju. Manakala Misi JPW adalah untuk

meningkatkan penglibatan dan kapasiti wanita dalam pelbagai sektor di semua peringkat bagi

menyumbang dan menjadi agen pembangunan Negara. Objektif JPW adalah meningkatkan

keupayaan wanita untuk lebih menyumbang kepada pembangunan Negara melalui penyediaan

perkhidmatansokongandanprogram-programmembinakapasitiyanglebihcekapdanberkesan.

2.3.2 JABATANKEBAJIKANMASYARAKAT(JKM)

Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM telah ditubuhkan pada tahun 1946 iaitu 70 tahun yang

lepas. Penubuhan JKM dalam jangka masa yang lama mencerminkan peranannya dalam

pembangunan masyarakat dan sosioekonomi Negara. Dengan visinya Masyarakat Sejahtera dan

Penyayangdanmisiuntukmembangunmasyarakatkearahkesejahteraan,JKMmempunyaiobjektif

untuk:

(a) memberiperlindungandanpemulihankepadaKumpulanSasarnya;

(b) membangunkanmasyarakatmelaluiperubahansikapdanpeningkatankeupayaanuntuk

berdikari;

(c) mewujudkanmasyarakatyangberbudayapenyayang;dan

(d) meningkatkankesejahteraanmasyarakatmelaluiperkhidmatankebajikandan

pembangunansosialyangprofesionaldanperkongsiantanggungjawabyangstrategik.

Untukmencapaivisi,misidanobjektifnya,JKMmempunyai13Bahagiandi ibupejabat,15Pejabat

KebajikanMasyarakatNegeri(PKMN)dan104PejabatKebajikanMasyarakatDaerah(PKMD)dan65

institusidiseluruhnegara.

2.3.3 LEMBAGAPENDUDUKDANPEMBANGUNANKELUARGANEGARA(LPPKN)

LembagaPendudukdanPembangunanKeluargaNegaraatau LPPKN telahditubuhkanpada tahun

1966 sebagai badan berkanun di bawah Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966 [Akta

352]. Melalui keputusan Jemaah Menteri pada 13 Jun 2001, LPPKN telah diberi peranan untuk

memenuhikeperluanprogramdalambidangkependudukan,pembangunankeluargadanreproduksi

manusia.

13

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

Selarasdengan itu, LPPKNmempunyaiobjektifuntukmengukuhdanmeningkatkankesejahteraan

keluargamelaluiprogramusahasamayangcekapdanberkesankearahmelahirkanpendudukyang

berkualiti.LPPKNmempunyaienam(6)Sektordiibupejabatdan14pejabatcawangandiperingkat

negeri untuk memberikan perkhidmatan kepada perspektif penduduk dan pembangunan

sosioekonomiyanglebihluas.VisiLPPKNpulaadalahmenjadiorganisasikecemerlanganpenduduk

dan keluarga. Ke arah mencapai visi tersebut, LPPKN mempunyai misi untuk memacu agenda

KependudukandanKekeluargaanyang inovatifmelaluiDasar,KajianDemografi-Keluarga,Program

danPerkhidmatan

2.3.4 INSTITUTSOSIALMALAYSIA(ISM)

Institut SosialMalaysia atau ISM ditubuhkan untukmenyediakan kemudahan latihan ikhtisas dan

separaikhtisasdalambidanglatihandanpenyelidikansertapendidikansosialkepadasemuapekerja

sosialyangterdiridaripadapelbagaiperingkatdankumpulandaridalamdanluarnegaratermasuk

daripadapertubuhanbukankerajaan(NGO).ISMmenggunakankonseppendidikansepanjanghayat

yangmembukapeluangkepadapengamalsosialyangberminatuntukmeningkatkanpengetahuan,

kemahirandanprofesionalismedalambidangperkhidmatandanpembangunansosial.

ISM mempunyai misi untuk menggalakkan pertukaran idea, latihan berkualiti, penyelidikan dan

konseppembelajaransepanjanghayatdalambidangpolisidanpembangunansosialbagimencapai

visinya iaitu untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam bidang polisi sosial dan

pembangunansosial.Bagimencapaivisidanmisitersebut,ISMmempunyaiobjektif-objektifseperti

berikut:

(a) Melahirkanpengamalsosialyangmahirdanprofessional;

(b) Menambahkanilmupengetahuandankemahirandidalampengurusanpolisisosial;

(c) Merancang dan menghasilkan kurikulum dan program latihan yang komprehensif dan

relevan;

(d) Memperkembangkanrangkaiantempatandanantarabangsasertaberkongsiilmudanidea;

dan

(e) Menggalakkan penyelidikan dan mengeluarkan penerbitan berkenaan polisi sosial dan

pembangunansosial.

14

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

2.3.5 INSTITUTPENGUPAYAANWANITABAGIANGGOTAPERGERAKANNEGARA-NEGARABERKECUALI(NIEW)

NAMInstituteEmpowermentofWomenatauNIEWditubuhkansecararasminyapada1Julai2006di

manaMalaysiadipertanggungjawabkanuntukmemberikepimpinanyangjitubagimewakiliNegara-

negara berkecuali dalampembangunan dan pemerkasaanwanita ke arahmencapai kesaksamaan

gender. Penubuhan Institut ini diletakkan di bawah KPWKM dan berperanan sebagai institusi

antarabangsadiMalaysia,khususuntukpembangunandanpemerkasaanwanitadarinegara-negara

anggotaNAMmelaluipendekatanpembelajaransepanjanghayat.

NIEW akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan program-program

pembangunan kapasiti termasuk latihan dan penyelidikan bagi mencapai visinya untuk menjadi

pemangkindidalammembentukvisidankepimpinan termasukmenetapkankeutamaandanarah

tuju polisi yang meluas untuk NIEW dan cawangan-cawangannya bersama-sama Negara-negara

AnggotaNAMyanglaindidalamusahauntukmempromosidanmeningkatkankemajuanwanita.

2.4 TERASSTRATEGIKKPWKM

K

U

M

P

U

L

A

N

S

A

S

A

R

PERTUBUHANSUKARELAWANKEBAJIKAN

MANGSABENCANAALAM

KANAK-KANAK

WARGAEMAS

OKU

KELUARGA

ORANGPAPA

WANITA1MenjaminKeselamatandanKesejahteraanKanak-kanakkearahpembentukannegarabangsagemilang

2 Mengintegrasi Orang Kurang Upaya ke dalammasyarakatbagimeningkatkankemandirian

3Menyokongwargaemassupayaterusberperananaktif,produktifdanpositifdalammasyarakat

4 Memperkasa Wanita bagi meningkatkan sumbanganwanitadalamsosioekonomi

5 Memperkukuh Institusi Keluarga bagi MenghadapiCabaranKehidupanModen

6 Memperkasakan peranan komuniti dalam programpembangunan masyarakat bagi merapatkan jurang

sosioekonomi

7 Memperkasakan keupayaan dan kapasiti wargaKPWKMbagimeningkatkankecekapandankeberkesanan

sistempenyampaianperkhidmatanKementerian

15

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

2.5 STRUKTURORGANISASIKPWKM

Struktur Organisasi KPWKM adalah seperti Rajah 3 Sehingga 31 Januari 2017, bilangan perjawatan

adalah sebanyak 9251 jawatan meliputi 11 pegawai Pengurusan Tertinggi, 1104 pegawai Kumpulan

PengurusandanProfesionaldan8136pegawaiKumpulanPelaksana.

Rajah3:StrukturOrganisasiKPWKM

16

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

2.6 HUBUNGKAITKEMENTERIANDANAGENSI

Gabungan pelbagai agensi dalam perkhidmatan KPWKMmemerlukan kerjasama dan koordinasi yang

terbaik serta cekap dalammemberikan perkhidmatan awam sejajar denganmisi dan visinya ke arah

mewujudkan masyakat yang seimbang, adil dan sejahtera. Sistem dan prosedur kerja di peringkat

Kementerian dan agensi di bawahnya perlu bergerak seiring termasuk pengurusan sumber dalaman

seperti kewangan, modal insan, penggunaan teknologi ICT dan seluruh jentera pentadbiran.Rajah 5

menggambarkan hubung kait Kementerian dan agensi di bawahnya beserta bisnes utama masing-

masing

Rajah5:HubungKaitKementeriandanAgensi

JKM

Perlindungandanpemulihan

masyarakat

Pembangunanmasyarakatkearah

kesejahteraansosial

Pengwujudkanmasyarakat

berbudayapenyayang

Perkongsiantanggungjawabyang

strategik

JPW

Pembangunankebajikan

masyarakat

Kesaksamaangender

Pembangunankapasiti

wanita

Peningkatankemahirandan

LPPKN

Kependudukan

Kekeluargaan

ISM

Pusatkecemerlangan

latihandanpenyelidikan

sosial

Pembinaankapasitidan

peningkatanpengetahuan

KPWKM

Penerajuutamauntukmencapai

kesaksamaangender,pembangunan

keluarga,danmasyarakatpenyayang

dansejahtera

NIEW

Pemerkasaanwanita

Kesaksamaangender

Pembangunankapasitidan

pengupayaanwanitadi

Negara-negaraanggotaNAM

17

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

2.7 HUBUNGKAITLUARKEMENTERIAN

Bagi menyokong usaha dan keupayaan organisasi melaksanakan tanggungjawab dalam memberikan

perkhidmatan awam yang cemerlang dan berkualiti, pihak Kementerian telah mengambil inisiatif

denganmenjalinkankerjasamadenganpelbagaiKementeriandanagensiluaryangbolehdikategorikan

kepadakerajaan,bisnes, komunitidanantarabangsa.Rajah6menjelaskan secara ringkashubungkait

luaranKPWKMdalammelaksanakanfungsidanbisnesutamaKPWKM.

Rajah6:HubungKaitLuaranKPWKM

KPWKM

KOMUNITI

BISNES

KERAJAAN

SemuaKementerian

JabatanPersekutuan

AgensiNegeri

PejabatDaerah

BadanBukanKerajaan

SUHAKAM

PertubuhanSukarela

PengamalSosial

MERCYMalaysia

YayasanSALAM

InstitusiPengajianTinggiAwam

InstitusiPengajianTinggiSwasta

Penyelidik-penyelidik

Perunding

PembekalBekalan&Kontraktor

Petronas

SyarikatICT

PusatPenyelidikanPembanguananWanita

(KANITA)USM

ANTARABANGSA

120NegaraNAM

BankDunia

NamaPenuh(UNESCO)

NamaPenuh(UNFPA)

UnitedNationsDevelopmentFundforWomen(UNIFEM)

InternationalResearchandTrainingInstituteforAdvancementofWomen(UnitedNationsINSTRAW)

18

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

3 PERSEKITARANICTSEMASA

Tadbir urus ICT yang mantap dalam pengurusan pentadbiran sesebuah organisasi merupakan

pemangkin dalam memastikan sistem penyampaian perkhidmatan berdasarkan teras bisnes

dilaksanakan dengan lebih cekap dan tepat. Bahagian PengurusanMaklumat (BPM) diwujudkan bagi

mempertingkatkan kecekapan pengoperasian sistem, proses kerja dan penyampaian perkhidmatan

awam serta memudahkan pelanggan berurusan dengan Kementerian dan agensi-agensi di bawah

Kementerian.

3.1 STRUKTURBAHAGIANPENGURUSANMAKLUMATBahagian ini diterajui oleh Pengurus dan dibantu oleh warga kerja yang terdiri daripada pelbagai

peringkatpegawai.Bagimelancarkanurusanpengoperasiandanpentadbiran,BPMdibahagikankepada

tiga(3)unitsepertiberikut:

UnitPembangunandanPenyelenggaraanSistem

UnitOperasidanRangkaian

UnitProjeke-Masyakarat

3.1.1FUNGSIUNITPEMBANGUNANDANPENYELENGGARAANSISTEM

MerancangdanmelaksanaprogrampengkomputeranKementeriandanJabatan/agensidengan

cekapdanberkesanselarasdenganmisidanobjektifKPWKMberasaskanperancanganstrategik

teknologimaklumat;

MerancangdanmenyelaraskeperluanpengkomputeranKementeriandanJabatan/agensi;

Merancangdanmelaksanakajiankeperluandanpembangunansistemmaklumatbersepadu;

Merancangdanmenyelenggaraaktivitisistempengkomputerandansistemkomunikasi;dan

Merancang dan menyelaras serta memberi khidmat nasihat serta sokongan latihan kepada

pengguna.

19

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

3.1.2FUNGSIUNITOPERASIDANRANGKAIAN

MerancangdanmelaksanaprogrampengkomputeranKementeriandanJabatan/Agensidengan

cekapdanberkesanselarasdenganmisidanobjektifKPWKMberasaskanperancanganstrategik

teknologimaklumat;

MerancangdanmenyelaraskeperluanpengkomputeranKementeriandanJabatan/Agensi;

Merancang dan menyelaras kerja-kerja pemasangan dan pengoperasian sistem

pengkomputerandansistemkomunikasisertamengenalpastimasalah-masalahberkaitan;

Merancangdanmenyelenggaraaktivitisistempengkomputerandansistemkomunikasi;

Memantau dan mengkaji aspek-aspek keselamatan maklumat dan keselamatan sistem

pengkomputeransecaramenyeluruh;dan

Merancang dan menyelaras serta memberi khidmat nasihat serta sokongan latihan kepada

pengguna.

3.1.3FUNGSIUNITPROJEKe-MASYARAKAT

Membuat kajian keperluan perubahan kepada proses kerja, borang, Akta, Dasar, Arahan dll

sertamencadangkanpenggubalanDasar,AktadanArahanbaru(jikaperlu);

Membuat kajian keperluan untuk menghasilkan reka bentuk sistem, pangkalan data dan

persekitaranrangkaian;

Mengenal pasti danmembangunkanmodul-modul yang perlu diwujudkan dalampelaksanaan

projeke-Masyarakat;

Melaksanakanujiandanmemastikankesediaanpersekitarandantapakujian;

Melaksanakanlatihankepenggunaandanaktivitipromosi;

Memastikan keselamatan, kestabilan sistem rangkaian dan perkakasan projek e-Masyarakat

terjamin;

Mengendalidanmenjalankanoperasimejabantuan(semasapembangunanprojek);dan

Bertanggungjawab dalam penyediaan dokumen untuk setiap aplikasi/sistem yang digunakan

dalampelaksanaanprojeke-Masyarakat,sepertiManualPengguna.

20

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

4 HALATUJUSTRATEGIKICTKPWKM

Halatuju Strategik ICT Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat diselaraskan

mengikutPelanStrategikICTSektorAwam.RangkaKerjaISPKPWKMsemasaadalahsepertidiRajah7.

Rajah7:RangkaKerjaISPKPWKM

21

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

5 VISI,MISIICTKPWKM

VISIICTKPWKMICT peneraju transformasi bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dalam

mencapaikesaksamaangender,pembangunanwanita,keluargadanmasyarakat.

MISIICTKPWKMMemperkasakan perancangan, penyediaan, pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan ICT secara

holistikbagimenghasilkanprojekICTyangberimpaktinggi.

22

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

6 TERASSTRATEGIKICTKWPKM

TERAS 1Memperkasakanperkhidmatandigital

bersepadudanberpacukandata

OBJEKTIF1.Melebar luas perkhidmatandigital yang berkualiti danmenyeluruh

2.Menyediakan perkhidmatandigital yang inklusif

TERAS 2Memperkasakanperkhidmatan

infrastrukturdankeselamatansiber

OBJEKTIF 1.Mengoptimumkan perkongsiansumber ICT bagi mengurangkankos

2.Memastikan infrastruktur ICT sediaada berdasarkan teknologi terkinibagi meningkatkan keberkesananpenyampaian perkhidmatan

3.Meningkatkan keselamatanperkhidmatan ICT bagimeminimumkan segala risiko

TERAS 3PemantapanTadbirurusICTyang

kolaboratifdandinamik

OBJEKTIF1.Memastikan Pelan Strategik ICT selaridengan Pelan Strategik KPWKM

2.Mengukuhkan tadbir urus ICT secaraholistik

3.Merancang, melaksana danmemastikan tadbir urus ICT mengikutperaturan semasa

4.Menghasilkan pengurusan ICT yangcekap ke arah pemantapan dankecemerlangan sistem penyampaianKPWKM

TERAS 4Pemantapanmodalinsandan

pembudayaanICT

OBJEKTIF1.Membangun dan memperkukuhkankeupayaan personel ICT yang lebihkompeten dan berdaya saing

2.Memaksimakan potensi dan tahappenggunaan ICT secara efektif dikalangan warga KPWKM

3.Membudayakan perkongsian danpenggunaan maklumat Geospatialdalam perancangan pembangunannegara

23

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

7 PENJAJARANTERASSTRATEGIKICTKEPADAFOKUSUTAMAICTRMKE-11

TERAS 1Memperkasakan

perkhidmatandigitalbersepadudanberpacukan

data

Perkhidmatan ICT Berpusat &Gunasama (Infrastruktur &Infostruktur)

Penyediaan Sistem DigitalBerpandukan Kumpulan Sasar

Merakyatkan PerkhidmatanKerajaan

Inovasi Terbuka Melalui DataTerbuka & Data Raya

TERAS 2Memperkasakanperkhidmatan

infrastrukturdankeselamatansiber

Perkhidmatan ICTBerpusat & Gunasama(Infrastruktur &Infostruktur)

Keselamatan SiberSektor Awam

TERAS 3PemantapanTadbirurusICTyangkolaboratifdan

dinamik

Arkitektur EnterprisSektor Awam

TERAS 4PemantapanmodalinsandanpembudayaanICT

MemaksimumkanPotensiModalInsanUntukPerkhidmatanAwamMasaHadapan

ICT RMKe-11

24

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

8 INISIATIFSTRATEGIKICT

BIL TERAS

STRATEGIK

PROGRAM

1. Memperkasakanperkhidmatan digitalbersepadu danberpacukandata

S1. Pemerkasaan perkhidmatan digitalKPWKM

3

S2.Peningkatanpenggunaanperkhidmatanportal

1

S3. Mengoptimumkan perkongsian danintegrasidatamerentasijabatan

2

S4. Meningkatkan inovasi danpembangunandalambidangsosial

1

2. Memperkasakanperkhidmataninfrastruktur dankeselamatansiber

S1. Peningkatan keupayaan infrastrukturICT

2

S2.Pengukuhankeselamatansiber

3

3. Pemantapan Tadbir UrusICT yang kolaboratif dandinamik

S1.Memantapkan garis panduan ICT yangsejajar dengan dasar-dasar semasa danPelanStrategikKPWKM

1

S2.Memperkasakan danmengukuh tadbirurus ICT secara holistic danmengoptimumkan sumber dalamorganisasi

3

S3.PelanStrategikICT(ISP)

2

4. Pemantapan modal insandanpembudayaanICT

S1. Memperkasakan penggunaan ICT dikalanganwargaKPWKM

2

S2. Memperkukuhkan pembangunankapasiti modal insan melalui latihan danprogram untuk meningkatkan kepakarandankompetensipegawaiteknikalICT

2

25

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

9 PELANTINDAKANDANPELAKSANAAN

TERAS1:MEMPERKASAKANPERKHIDMATANDIGITALBERSEPADUDANBERPACUKANDATA

BIL STRATEGI PROGRAM AKTIVITI/SASARAN TAHUNPELAKSANAAN

PETUNJUKPRESTASIUTAMA(KPI)

S1 Pemerkasaanperkhidmatan digitalKPWKM

P1. Pembangunan danpenyelenggaraansistemaplikasiberdasarkan keperluanstakeholder

1. Membangun, menambah baik ataumenaik taraf sistemaplikasiberdasarkankeperluansemasabisnes.2. Melaksanakan penyelenggaraan bagimemastikan sistem aplikasimenggunakan teknologi yangbersesuaiandankekalefektif.3. Mengguna pakai sistem generik yangdibangunolehagensisektorawam(shareservices)

20162020

67aplikasiBaru=29Laksana=8Selenggara=14Tambah=16

P2.Memantapkan ketersediaanmaklumat sosial bagiperkongsianyangkomprehensif

Pemantapandatadanaplikasisosialyangmenjadisumberrujukanbagidatasosial.

20162020

1aplikasi

P3.Memantapkanpenyampaianperkhidmatankerajaanmelaluiperkhidmatandigital

Hebahan / promosi menggunakanpelbagaisaluran.

20162020

3saluran

26

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

BIL STRATEGI PROGRAM AKTIVITI/SASARAN TAHUNPELAKSANAAN

PETUNJUKPRESTASIUTAMA(KPI)

S2 Peningkatanpenggunaanperkhidmatanportal

P1.Pemantapanperkhidmatanportalmesrarakyat

Mengenal pasti perkhidmatan portalyang perlu ditingkatkan dan ditambahbaik

2018-2020

6portal

S3

Mengoptimumkanperkongsian danintegrasi datamerentasijabatan

P1.PelaksanaanBigData

MembangunkanrangkakerjaBigData

2019-2020 1rangkakerjaBigData

P2. Perkongsian maklumat dandata merentasi KementeriandanAgensi

MembangunkanmekanismaperkongsiandataantaraAgensi

2018-2020 1mekanisma

S4

Meningkatkan inovasidan pembangunandalambidangsosial

P1. Memperkasakan kerjasamastrategik bersama NGO danbadankorporat

Menjalankan aktiviti pembelajarankepadagolonganOKU

2016-2020

1kolaboratif

27

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

TERAS2:MEMPERKASAKANPERKHIDMATANINFRASTRUKTURDANKESELAMATANSIBER

BIL STRATEGI PROGRAM AKTIVITI/SASARAN TAHUNPELAKSANAAN

PETUNJUKPRESTASIUTAMA(KPI)

S1 PeningkatankeupayaaninfrastrukturICT

P1. Memantapkan khidmatsokonganteknikal

PerolehanPerkhidmatanMicrosoft

2016-2020 1perolehansetahun

P2. Meningkatkan perkakasandanperisian

Perolehanperkakasandanperisian

2016-2020 42perolehanBaru=14Laksana=4Selenggara=18Tambah=6

S2

Pengukuhankeselamatansiber

P1. Pemerkasaan perkhidmatankeselamatansiber

Membangunkandasardangarispanduankeselamatan siber berdasarkan RangkaKerja Keselamatan Siber KPWKM(RAKKSSA)

2017-2020 2 dasar/ garis panduankeselamatansiber

Melaksanakantadbiruruskeselamatan

2016-2020 1 struktur tadbir uruskeselamatan

Melaksanakan pengurusankesinambunganperkhidmatan

2016-2020 2dokumen

P2. Pemantapan persekitaransiber

PenilaiantahapkeselamatanICT(SPA)

2016-2020 2laporansetahun

P3. Pematuhan keselamatansiber

Melaksanakanpematuhan danmendapat pensijilankeselamatan piawaiISO/ IEC 27001Information SecurityManagement SystemISMS

20172020

1sijilISMSsetahun

28

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

TERAS3:PEMANTAPANTADBIRURUSICTYANGKOLABORATIFDANDINAMIK

BIL STRATEGI PROGRAM AKTIVITI/SASARAN TAHUNPELAKSANAAN

PETUNJUKPRESTASIUTAMA(KPI)

S1 Memantapkan garispanduan ICT yang sejajardengan dasar-dasarsemasa dan PelanStrategikKPWKM

P1. Kajian semula Garis PanduanTadbirUrusICTKPWKM

Menambah baik buku GarisPanduan Tadbir Urus ICT KPWKMdari semasa ke semasa mengikutperaturan-peraturansemasa

2019-2020 1GarisPanduanTadbirUrusICTKPWKMyangditambahbaiksetiaptahun

S2 Memperkasakan danmengukuh tadbir urus ICTsecara holistik danmengoptimumkan sumberdalamorganisasi

P1. Menyusun semula strukturdan peranan jawatankuasa bagitadbirurusICT

Mengemaskini senarai ahlijawatankuasabagitadbirurusICT

2016-2020 3kalipengemaskinianahlijawatankuasabagitadbirurusICTdalamtempohlima(5)tahun

P2. Pemantauan dan pelaporanprojekICT

Melaksanakan pemantauan danpelaporan ke atas projek ICTKPWKMdanJabatan/Agensi

2016-2020 PelaporanmelaluiSistemProFIT

P3. Bengkel/Taklimat pelaksanaanpanduan tadbir urus ICT kepadaJabatan/AgensiKPWKM

Melaksanakan bengkel/taklimattadbir urus ICT kepada Jabatan/AgensiKPWKM

2016-2020 1sesibengkeltadbirurusICTsetiaptahun

S3 PelanStrategikICT(ISP)

P1. Kajian semula ISP 2016 2020

Melaksanakan kajian semula ISPsecaraberkala

2019 1kajiansemulaISP

P2. Perancangan pembangunanISP20212025

Mewujudkan ISP KPWKM 2021 2025

2020 1dokumenISP20212025dibangunkan

29

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

TERAS4:PEMANTAPANMODALINSANDANPEMBUDAYAANICT

BIL STRATEGI PROGRAM AKTIVITI/SASARAN TAHUNPELAKSANAAN

PETUNJUKPRESTASI

UTAMA(KPI)S1

Memperkasakanpenggunaan ICT di kalanganwargaKPWKM

P1. Pembudayaandan kesedaranpenggunaanICT

1.MenganjurkanlatihanteknologiICT2.Hebahan/PublisitiICT(TermasuktipsKeselamatan)

2016-2020 LatihansetiaptahunAplikasi:2sesiTeknikal:1sesiGenerik:1sesiHebahan/PublisitiICT12kalisetahun

P2. PembudayaanKeselamatanICT

Melaksanakan Program KesedaranKeselamatanSiber

2016-2020 1kalisetahun

S2 Memperkukuhkanpembangunan kapasitimodal insan melalui latihandan program untukmeningkatkankepakaran dan kompetensipegawaiteknikalICT

P1. Program Latihan KepakaranPegawaiTeknikalICT

Menghadiri program spesifik berkaitankeselamatan, aplikasi, rangkaian,pangkalan data, pengurusan projek,data raya, pusat data dan enterprisearchitecture

2016-2020 SetiappegawaiteknikalICTmenghadirikursus/seminar/bengkel1kalisetahun

30

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

P2. Program PengurusanPerubahan (ChangeManagement)

Melaksanakan pengurusan perubahanmengikutprojek

2016-2020 6Program

31

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

10 PELANPELAKSANAAN

PelanPelaksanaanISPKPWKMadalahsepertidiLAMPIRAN1.

11 FAKTORKRITIKALKEJAYAAN

(a) PeruntukanKewanganBajetatausumberkewanganyangmencukupimerupakanasasutamabagimemastikanprogramyangdirancangmencapaisasaran.

(b) PengetahuandankepakaranKeperluan personel ICT yang pakar dan mahir dalam pelbagai bidang (multiskilled) sepertiberikut:i. pengurusanprojek;ii. pembangunansistemaplikasi;iii. pengurusanpangkalandata;iv. pengurusanmaklumat;v. pengurusanstrategicICT;vi. pengurusanpusatdata;vii. pengurusanrangkaian;danviii. pengurusankeselamatanICT.

(c) Kelulusanpengurusandanjawatankuasa

Kelulusanpengurusanserta jawatankuasaberkaitandiperlukandalampelaksanaanprojekdanprogramICT.

(d) PengurusantertinggiPenglibatan pihak pengurusan tertinggi yang peka dengan keperluan dan kepentingan ICTmerupakan faktor kritikal untuk kejayaan pelaksanaan program ICT di jabatan/agensi.Pengurusanorganisasidanpengurusan ICTyangmantapmemainkanperananpenting sebagaiperancangan dan penggerak ICT di KPWKM. Komitmen yang berterusan daripada pihakpengurusan tertinggi dan skateholders akanmemberi impak terhadap pengurusan perubahan(changemanagement)yangefektif.

(e) TempohMasa

TempohpelaksanaanprojekyangmunasabahberdasarkanfaktordalamdanluaranKPWKM.

32

PelanStrategikICT2016-2020KPWKM

12 PENUTUP

Dengan adanya komitmen daripada pihak pengurusan, moga ISP KPWKM 2016-2020 dapat

difahamidandirealisasikanbagimentransformasikansistempenyampaianperkhidmatanKPWKM

bertarafduniadanmemenuhiekspetasipelanggan.