of 52 /52

Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

  • Upload
    lynhi

  • View
    282

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

Page 1: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)
Page 2: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)
Page 3: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

MAL AYSIAMemperkasa Transformasi Digital Sektor Awam

Dokumen ini menerangkan tujuan dan hala tuju strategik ICT Sektor Awam ke arah penggunaan ICT yang meluas dalam penyampaian perkhidmatan yang berfokuskan rakyat (citizen-centric) dengan pendekatan keseluruhan Kerajaan (Whole-of-Government).

PELAN STRATEGIK ICT S E K T O R A W A M

Page 4: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA

Perutusan

1. PERUBAHAN LANDSKAP DALAM SEKTOR AWAM MALAYSIA 1

• EmpatTonggakTransformasi 1

• PolisiTiadaPintuYangSalah(No Wong Door Policy) 2

• PersekitaranSemasaICTSektorAwamMalaysia 6

2. HALA TUJU STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 12

• PemacuStrategik 13

• Pemboleh-DayaStrategik 13

• RangkaKerjaICTSektorAwamMalaysia 14

PihakBerkepentinganPenerimaPerkhidmatan 16

Saluran(Channel) 17

Laluan(Gateway) 18

AplikasiICT 19

HabPengurusanIlmu 20

PersekitaranPemboleh-daya 21

TadbirUrusICT 23

PengurusanPerubahan 26

• StrategiICTSektorAwamMalaysia 27

Isi Kandungan

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Vlll.

Page 5: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

3. PROGRAM DAN INISIATIF ICT SEKTOR AWAM 30

4. SASARAN POLISI ICT SEKTOR AWAM 34

5. PELAKSANAAN PELAN STRATEGIK ICT 37

Rajah1 :EmpatTerasStrategikkearahWawasan2020 1

Rajah 2 :PenemuanKajianKeberkesananICT 8

Rajah 3 :PenemuanKajianKematanganICT 9

Rajah 4 :PenemuanAmalanTerbaikGlobal 10

Rajah 5 :RangkaKerjaICTSektorAwamMalaysia 15

Rajah 6 :Program1-MempertingkatkanPenyampaianPerkhidmatan 27

Rajah 7 : Program2–MempertingkatkanKapasitidanKeupayaan 31

Rajah 8 :Program3-MempertingkatkanKeupayaanPengukuranPrestasi 31

Rajah 9 : Program4-KerajaanSalingBerhubungan(Connected Government) 32

Rajah 10 :Program5-ICTYangMampandanBerdayaTahan 32

Rajah 11 :SasaranPolisiICTSektorAwam 34

Rajah 12 :StrategiPelaksanaan 37

Penghargaan

Page 6: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA

Page 7: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)
Page 8: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA

Penstrukturan semula amalan pentadbirandan sistem pengurusan sedia ada yangmenekankan cabaran transformasi dialamioleh kerajaan di seluruh dunia. Agendatransformasi negara Malaysia merupakansatumodelinovatifyangberfokuskanrakyatbagi penyampaian perkhidmatan awamberteraskanprinsip-prinsip1Malaysia,RakyatDidahulukan, Pencapaian Diutamakan. Inidilaksanakan sejajar dengan pendekatantransformasi ekonomi yang berani untukmenggerakkan Malaysia ke arah ekonomiberpendapatantinggimenjelang2020.

Penggunaan teknologi maklumat dankomunikasi (ICT) yang berkesan dalampelbagai aspek penyampaian perkhidmatandan operasi dalaman Kerajaan merupakansalah satu kunci utama ke arah mencapaiaspirasi negara. Aplikasi-aplikasi e-Kerajaandi bawah inisiatif Koridor Raya Multimedia(MSC) dan program-program sepertieKL yang menyediakan perkhidmatanKerajaan bersepadu di Lembah Klang telahmenyediakan satuplatformpelaksanaan ICTsecara menyeluruh dalam Kerajaan. Melaluipewujudanprojek-projekberfokuskanrakyatseperti myServices, myForms, myNews,MyBayardanMySMStelahmendorongkepadapenggunaan teknologi ICT yang meluas.Satu kajian yang dijalankan pada tahun2011 menunjukkan bahawa 35% daripadaperkhidmatankerajaanbolehdidapatisecaraatas talianmanakala43%daripada transaksiperkhidmatan dilaksanakan secara atastalian. Pada masa yang sama, penggunaan

Perutusan

media sosial telah membuka jalan kepadapenglibatan yang inovatif antara Kerajaandenganpelanggan.

Selaras dengan pendekatan KeseluruhanKerajaan yang digariskan dalam RancanganMalaysia Ke-10, agensi-agensi Sektor Awamtelah mula bekerja merentasi sempadanke arah satu matlamat dan penyelesaianbersepadudalammemenuhikeperluanrakyatdan perniagaan. Keberkesanan pendekatanKeseluruhan Kerajaan ini juga bergantungkepada ketersediaan rangkaian infrastrukturyangkukuh.InisiatifJalurLebarBerkelajuanTinggi atau High Speed Broadband (HSBB)serta projek khidmat komuniti seperti PusatInternet Desa dan Kampung WiFi adalahsangat penting dalam usaha meningkatkankadar penggunaan jalur lebar di dalam

Page 9: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA

TAN SRI MOHD SIDEK HASSANKetua Setiausaha Negara MalaysiaJulai2011

memberi manfaat kepada ekonomi dankehidupansemuarakyatMalaysia.

Perkembangan ini adalah satu petanda baikbagi masa hadapan di mana gelombangpelaksanaan ICT seterusnya terdiri daripadapelbagai tawaran perkhidmatan danpembangunaninfrastrukturyangberasaskankolaborasi dan kerjasama perundingansecara terbuka, data terbuka, perkongsianpengetahuan dan kepakaran, penyatuanperkhidmatan guna sama dan peningkatanpembangunan aplikasi secara horizontal.Landskap ICT Kerajaan yang baru ini bukansekadar berfokuskan rakyat dan pekerja(citizen-driven and employee-centric) malahanbakal memiliki satu dimensi transformasidinamik yang memerlukan kombinasiperancangan dan pengurusan yang lebihkomprehensif.

Pelan Strategik ICT Sektor Awam Malaysia(2011 – 2015) menyediakan satu pelantindakan ataupun blueprint yang akanmempercepatkan pembangunan danpenggunaan ICT secara inovatif sebagaipersediaan menghadapi perubahan didalamlandskapperkhidmatanSektorAwam.Pelan inimenerangkan tujuandanhala tujustrategik penggunaan ICT secara meluas

dalam menyampaikan perkhidmatan yangberfokuskan rakyat dengan pendekatanKeseluruhan Kerajaan. Ia bertujuan untukmemanfaatkan sepenuhnya potensi ICTdengan memberi tumpuan kepada inovasi,nilai untuk wang dan pengoptimumansumber.

Sayamengucapkan tahniah kepadaMAMPUyang menerajui pembangunan pelan inidan ucapan terima kasih juga kepadaJawatankuasa IT dan Internet Kerajaan(JITIK), Panel Ketua Pegawai Maklumat,pelbagaiagensiKerajaansertapihakindustriICT yang telah memberikan input dan ideayang bernas. Memandangkan persekitaranoperasi yang dinamik, pelan ini hendaklahdikajisemulasecaraberkalabagimemastikanianya kekal relevan dan progresif untuktempohlima(5)tahunakandatang. Melaluipelan ini, Petunjuk Prestasi Utama dansasaranyangperludicapai telahditetapkan.Olehyangdemikian,semuakementeriandanjabatan adalah bertanggungjawab terhadapsumbangan mereka ke arah mencapaipetunjuk prestasi utama dan sasaran yangberkaitan.

Marilah kita bersama-sama memperkasakanAgendaTransformasiDigitalSektorAwam!

Page 10: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA

Dengan sukacitanya saya membentangkanPelan Strategik ICT Sektor Awam Malaysiabagi tempoh 2011 hingga 2015 yangmenggariskanhalatujustrategikpelaksanaanteknologi maklumat dan komunikasi (ICT)dalamSektorAwamMalaysiauntuk tempohlima (5) tahun akan datang. Penggubalanstrategididalampelaniniadalahberdasarkankepada penilaian dan analisis penemuanbeberapakajianyangtelahdijalankanuntukmemastikan penjajaran dengan aspirasinegara, keperluan pihak berkepentingandanamalanterbaikglobal.

KajianPersekitaranPerniagaanSektorAwammenilaikeperluanuntukmencapaiWawasan2020 dan empat (4) tonggak transformasinegara iaitu1Malaysia:RakyatDidahulukan,Pencapaian Diutamakan, ProgramTransformasi Kerajaan (PTK), ProgramTransformasiEkonomi(PTE)dibawahModelEkonomi Baru dan Rancangan Malaysia Ke-10.AnalisiskedudukanTandaArasICTtelahdijalankan untuk menilai amalan terbaikdi 12 buah negara untuk mengenal pastidanmemahami cabaran danpeluang ICT diSektorAwammasakini.AnalisisJurangyangmenjajarkan persekitaran ICT semasa danbidangtumpuanutamajugatelahdijalankanuntukmengenal pasti cabaran dan peluangpembangunanICTSektorAwamdiMalaysia.

Hala tuju strategik ICT Sektor Awam yangdibangunkan bertujuan memenuhi tujuh(7) objektif strategik selaras denganagenda transformasi negara. Objektiftersebut adalah untuk memperkemas danmenyelaras Arkitektur ICT; konsolidasidan penyatuan operasi ICT; mempergiatkerjasama antara agensi; merasionalkanstruktur tadbir urus ICT; menarik minat,membangun danmengekalkanmodal insancemerlang dalam Perkhidmatan Awam;memperkukuhkan budaya prestasi; danmenggalakkan persekitaran berasaskanpengetahuan. Strategi khusus telahdikenal pasti untuk mencapai objektif inidi mana penggunaan ICT yang meluasakan membantu mengoptimumkan operasidalaman dan pengurusan bagi memastikanrakyat dan perniagaan boleh mendapatkanperkhidmatan bermutu tinggi dari agensi-agensi kerajaan. Lima (5) programmerangkumi 22 inisiatif telah dikenal pastiuntuk menyokong strategi-strategi tersebutbagi mencapai objektif strategik ICT SektorAwam.

Perutusan

Page 11: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA

DATO’ MOHAMAD ZABIDI ZAINAL Ketua Pengarah MAMPUJulai2011

Akhirnya, pelan ini bermatlamat untukmemastikanpenggunaankonsepberfokuskanrakyatdanpendekatanKeseluruhanKerajaandi mana gabungan orang, proses danteknologi dimanfaatkan secara optimumuntuk menyokong penggubalan dasar,program pembangunan dan penyampaianhasil. Sektor Awam bukan sahaja perlumenyediakan perkhidmatan asas yangmemenuhi keperluan pelanggan tetapi jugamenawarkanprodukdanperkhidmatanyangmelangkaui jangkaan rakyat dan komunitiperniagaan. Ini menuntut pelaksanaan dan

pembangunan ICT Sektor Awam dipanduberasaskankepadaprinsipkepantasan,akses,kos,nilaitambah,ketelusan,produktivitidaninovasi.Saya mengucapkan terima kasih kepadasemuaketuajabatandanagensidiperingkatpersekutuan,negeridankerajaan tempatan,ahli-ahli Jawatankuasa Pemandu dan semuayangmemberi input yang tidak ternilai danmenyumbangkepadapenghasilanpelan ini.Sayaberharapagarkomitmen iniditeruskanoleh semua agensi Sektor Awam apabilakita beralih dari fasa perancangan ke fasapelaksanaan.

Maju bersama Agenda Transformasi DigitalSektorAwam!

Page 12: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA

Page 13: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 1

Empa t ( 4 ) t o ngga k Tr a n s fo rma s i N ega r a , i a i t u 1Ma l a y s i a , R a k y a t D i d ahu l u k an ,Pen c apa i a n D i u t amak an ; P r og r am Tr a n s fo rma s i K e r a j a an ( P TK ) , P r og r amTr a n s fo rma s i E k onom i ( P T E ) d an R an c angan Ma l a y s i a K e - 1 0 me l e t a k k an s a t ut a h ap e k s p e k t a s i y a ng b a r u k ep ada S e k t o r Awam Ma l a y s i a . Ag enda t r a n s fo rma s is e b aga imana y ang d i g amba r k an d a l am R a j a h 1 a k an me l on j a k Ma l a y s i a k e a r a hn eg a r a b e r p endapa t an t i n gg i y a ng t e r a ng kum d an mampan men j e l a ng 2 0 20 .

E m p a t To n g g a k Tr a n s f o r m a s i

1. PERUBAHAN LANDKSAPS E K T O R A W A M M A L AY S I A

PTK menya t a k an b ah awa mode l y a ng i n ov a t i f d an b e r f o k u s k an r a k y a t p e r l ud i t e k an k an d a l am p enyampa i a n p e r k h i dma t an awam men j e l a ng 2 0 20 . I n ibe rmakna S ek to r Awamhendak l ah d ige rak k an ke a r ah penyampa i an pe r k h idmatanb e r k u a l i t i b e r t e r a s k an k epe r l u an r a k y a t d an p e r n i a g a an . Tongga k t r a n s fo rma s is e t e r u s ny a i a i t u P T E t e l a h mengena l p a s t i B i d ang K ebe r h a s i l a n U t ama E konom ia t a u N a t i o n a l K e y E c o n o m i c A r e a s ( N K EA ) y a ng me r upa k an s a t u u s ah a y ang ak anme lon j ak k an Ma l ays i ake a rah ekonomibe rpendapatan t i ngg imen je l ang 2020 .

Wawasan 2020

Pemeliharaan dan peningkatan perpaduan

dalam kepelbagaian

Penyampaian berkesan perkhidmatan Kerajaan

Model Ekonomi Baru Berpendapatan Tinggi,

Terangkum dan Mampan

Kelancaran pelaksanaan program pembangunan

Kerajaan

1 MalaysiaRakyat Didahulukan,

Pencapaian Diutamakan

April 2009

Program Transformasi

Kerajaan (PTK)6 Bidang

Keberhasilan Utama

(NKRAs)

Januari 2010

Program Transformasi

Ekonomi (PTE)8 Inisiatif Pembaharuan

Strategik (IPS)

Mac 2010

Rancangan Malaysia Ke-10Sasaran pertumbuhan

makroekonomi &

peruntukan perbelanjaan

Jun 2010

Rajah 1: Empat Teras Strategik ke arah Wawasan 2020

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 1

Page 14: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA2

“Model Ekonomi Baru bersama-sama dengan penambahbaikan berterusan dalam infrastruktur komunikasi dan ICT bermatlamat untuk membolehkan transformasi ekonomi Malaysia kepada ekonomi berpendapatan tinggi dan pertumbuhan kualiti pada dekad seterusnya berlandaskan pengetahuan dan inovasi sebagai elemen-elemen utama.” - YAB DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK di 10TH ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN-10), January 13 2011.

Polisi Tiada Pintu Yang Salah

Dasa r S a tu Pe r k h i dma t an , S a tuPenyampa i an mence rm ink an a sp i r a s iK e r a j a an un tuk mempame r k an i d en t i t iS a t u Ke r a j a an , B anyak Agen s i un tukmembo l ehk an r a k ya t mendapa tpe r k h i dma t an awam dengan mudah .Po l i s i S a t u Pe r k h i dma t an , S a t uPenyampa i an , T i ada P i n tu Yang S a l ahmempunya i s a s a r an un tuk :

Pendek a t an Ke se l u ruhan Ke r a j a any ang d i pe r kena l k an da l am R ancanganMa l ay s i a K e - 10 menun tu t agen s iS e k to r Awam mempe r t i ngk a t k anj a l i n an k e r j a s ama e r a t d a l ammenghadap i c aba r an ba ru d a r i a speke konom i , s o s i a l d an pe r s e k i t a r ang l oba l i s a s i . K on sep i n i meme r l u k anagen s i S e k to r Awam men j a l ank ant uga s s e ca ra be r s epadu yang me ren t a s ipo r t fo l i o k e r j a ma s i ng -mas i ng k e a r ahmencapa i s a t u ma t l ama t d an t i ndak any ang s ama . I a j uga mengga l a k k ankon sep s i n g l e p u r p o s e o r g a n i s a t i o n yang be rma t l ama t un tuk men j ad i k anpe r k h i dma t an awam Ma l ay s i a p adak e l a s y ang t e r ba i k . Lon j a k an kuan tumpe l an i n i bak a l me rubah pe r kembangans e k to r I C T d a r i p ada s ebuah s e k to rve r t i k a l k epada s e k to r y ang t u ru tme rangkum i f ung s i ho r i zon t a l apab i l ai a mu l a me ren t a s i s emua l i ngkungane konom i d an k eh idupan r a k ya tMa l ay s i a .

Agensi-agensi Kerajaan dilihat sebagai satu entiti yang bersepadu, terlaras,

berpengetahuan dan mesra pelanggan

Kepuasan pelanggan menerusi tindakan

serta merta oleh kakitangan dan agensi-

agensi Kerajaan

Pelanggan boleh berurusan dengan

agensi-agensi Kerajaan secara pantas, mudah

dan telus menerusi pelbagai saluran

perkhidmatan

Rancangan Ma l ay s i a K e - 10 d i s a s a r k anun tuk mencapa i pu r a t a pe r t umbuhant ahunan Ke l ua r an Da l am Nege r i K a s a r( KDNK ) s ebanyak 6% s eh i ngga t ahun2015 ; d i p a cu t e r u t amanya o l eh S e k to rAwam d i mana pe r t umbuhan KDNKd i j angk a mencapa i pu r a t a s ebanyak7 . 2% . Pe l an i n i men j e l a s k an pe r ananI C T s ebaga i e l emen u t ama un tukmemacu nega r a k e a r ah e konom ibe rpendapa t an t i ngg i .

Page 15: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 3

P e m a c u P e r u b a h a n

Peningkatandi dalammengaplikasikan ICTdalampenyampaianperkhidmatan telahbanyakmempengaruhi pilihan Kerajaan dari segi pelaburan ICT dan impak pelaburan tersebut kearahpenyampaianperkhidmatanyangefisienselainmenambahnilaikepadarakyat.Olehitu,pemacuyangmendorongkeperluanuntukperubahanadalah:

• Kerajaan2.0:GenerasiBaru

Tingkah laku baru Kerajaan 2.0mewakil i anjakan asas dalampelaksanaan penyampaianperkhidmatan kerajaan yang lebihterbuka, perk iraan kerjasama dankolaborasi di mana terdapat (di manamungkin) perundingan terbuka, dataterbuka, perkongsiani lmu, pengakuanbersama tentang kepakaran masing-masing, sal ing hormat menghormatike atas ni lai-ni lai bersama danpemahaman bagaimana untukbersetujuuntukt idakbersetuju.

Alat teknologi danmediasosial adalah

sebahagianpentingdalamperubahanini . Rangkaian sosial semakin meluasdiguna pakai dan semakin relevansetiap hari . Alat ini membenarkanahl i-ahl i untuk berkongsi kandungandan berinteraksi melalui blo g danchat. Komuniti maya ini ber t indihdengan beberapa or ientasi berbezakomuniti mediabaru.

Senario semasa melihat peningkatanKerajaan 2.0 sama ada dalammemperkemaskan penyampaianperkhidmatan kerajaan ataumenyelesaikan isu-isu yang kompleks,Kerajaan semakin aktif sama adamendapatkan maklum balas atau t idaklagi bolehmenolakpenyer taanyanglebihluas daripada rakyat dan pelbagai pihakberkepentinganyanglain.

Keperibadian, websemantik , penumpuanpermohonan perniagaan dan platformmedia sosial membuka pintu kepadaKerajaan3.0.

Antara faktor kr it ikal kejayaan bagimencapai t ingkah laku baru Kerajaan2.0 adalah dengan adanya gabunganinfrastruktur yang sesuai dan cir i -cir ikebangsaan rakyat yang menuntut hakdaripadaKerajaanmasing-masing.

Page 16: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIAPELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA4

• Keperluan untukDoMorewithLess

Menyusuli kemelut kewangan pada2008, mantera Do MoreWith Less telahmenjadi realiti dalam penyampaianperkhidmatan kepada rakyat denganjangkaanyangsemakinmeningkat.Olehitu, kepentingan ICT semakin terserlahdalam mencapai dan menghubungkanrakyatdanperniagaansecaraberterusan24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365hari setahun serta potensinya untukmengurangkankosbagikerajaan.

Perkhidmatan guna sama Kerajaan

bermatlamat untuk mempertingkatkankecekapan dan keberkesanan kossistem kerajaan selain membolehkanpenyampaian khidmat bantuan yangberfokuskan pelanggan. Perkhidmatanguna sama ini menyediakan peluangkepada agensi perkhidmatan awamuntuk mengurangkan pembaziran danketidakcekapan dengan menggunakansemula aset dan perkongsian pelaburandengan pihak lain. Pelaksanaanperkhidmatan guna sama Kerajaanini memerlukan kelonggaran kawalantanpa kehilangan kawalan. Ini mestilahdifahamiolehpihakberkepentingandanpemilikperkhidmatan.

• Penggunaan teknologi secara menyeluruh: Akses di mana-mana (UbiquitousAccess)

Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB)adalah satu projek perdana di bawahInisiatif Jalur Lebar Negara yang akanmerangsang daya saing negara danmembolehkan rakyat dan perniagaanmemanfaatkan peluang-peluang darisegisosialdanekonomi. Dariperspektifekonomi,HSBBdijangkaakanmempunyaikesan pengganda atau multiplier effect ke atas perniagaan, memudah danmenjadikankolaborasilebihefisiensertamendorong tahap produktiviti yanglebih tinggi selain mempertingkatkanpenghasilanpendapatan.

Syarikat-syarikat tempatan dan asingakanmempunyai akses kepada aplikasi-aplikasi baru dan bolehmeneroka lebihbanyak pasaran. Justeru, merangsangpotensi Pelaburan Langsung Asingdaripada para pemain multinasionalyang berhasrat menjadikan Malaysiasebagaihabdirantauini.

Page 17: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 5

“Penyelesaian Web 2.0 memperkasakan individu untuk menggunakan Internet bagi tujuan kolaborasi, inovasi dan perkongsian maklumat secara global. Bukan sahaja ia telah memperkasa dan mengubah kehidupan individu, malah dunia Web 2.0 telah melahirkan model-model perniagaan baru dan mengubah cara barangan dijual, cara kandungan disediakan dan cara nilai diwujudkan.” - Terjemahan petikan ucapan YAB DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK di 10TH ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN-10), January 13 2011.

Kerajaan telah meletakkan sasaran kadarpenembusanjalurlebarisirumahdinegarainisebanyak75peratusmenjelang2015. Kadarpenembusan tahun sebelumnya adalah 55peratus,yangmelepasisasaranasalsebanyak50 peratus. Sebagai sebahagian daripadausaha untuk mempercepatkan langgananjalur lebar dan menawarkan manfaatnyakepada orang ramai sambil merapatkanjurang digital antara komuniti luar bandardankomunitibandar,programKampungWiFitelah diperkenalkan pada 2010. MenerusipelaksanaanKampungWiFi,capaianInternetyang lengkap serta infrastruktur yangdiperlukan dan aplikasi yang relevan akanditawarkankepadakomunititersebut.Selainkemudahan-kemudahan yang disediakanolehKampungWiFi,netbook 1Malaysiaakandiagihkan kepada pelajar dan rakyat yanglayak.

Walaubagaimanapun,satukajianyangtelahdijalankan oleh Peter Evans menunjukkanbahawaseawal2010,lebih106%daripada29juta rakyat Malaysia memiliki perkhidmatantelefonmudahalih. Inibermaknadoronganke atas aplikasi mudah alih akan mencapaidan menghubungkan lebih ramai rakyatatau perniagaan memandangkan kadarpenembusanmudahalihadalah lebih tinggiberbandingkadarpenembusanjalurlebar.

Page 18: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA6 PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA6

P e r s e k i t a r a n I C T S e k t o r Aw a m M a l a y s i a

Kajian ICT Sektor Awam yang dilaksanakan pada tahun 2010 mendapati bahawa agensi Sektor Awam sedar bahawa perancangan ICT yang komprehensif adalah penting bagi mencapai Amalan Pengurusan ICT yang berkesan. Pada tahun 2003, Pelan Strategik ICT Sektor Awam (ISP) yang pertama telah diterbitkan dan Perancangan Strategik ICT telah jauh bertambah baik dengan majoriti agensi menerima pakai garis panduan ISP Sektor Awam yang telah menggabungkan, antara lain, definisi pengguna, penggunaan laluan (gateway), aplikasi spesifik agensi dan aplikasi enterprise-wide.

Penemuan-penemuan dari perspektif Penawaran ICT termasuklah aspek-aspek Pengurusan ICT, Organisasi dan Infrastruktur seperti:

Proses

pengurusan

maklum balas

melalui ICT

digunakan dan

diurus sebagai

amalan harian;

Sebab-sebab

utama bagi

outsourcing

adalah

kekurangan

kepakaran

dalaman dan

penjimatan masa;

Enterprise

Architecture

agensi masih di

peringkat awal;

Rancangan

pemulihan

bencana

agensi masih di

peringkat awal;

Tahap

penggunaan

peralatan dan

automasi dalam

pengurusan

infrastruktur ICT

adalah berbeza-

beza di kalangan

agensi.

Page 19: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 7

Di samping i tu, antara penemuandar i perspekt i f Permintaan ICTadalah:

Pelantikan Ketua

Pegawai Maklumat atau

ChiefInformationOfficer

(CIO) agensi dan struktur tadbir

urus telah memperbaiki proses

interaksi dalaman dan antara

agensi; dan

Pelaksanaan

inisiatif Pengurusan

Ilmu dalam agensi

telah menanam budaya

perkongsian pengetahuan,

membantu peruntukan sumber

berdasarkan portfolio

pengetahuan dan

membantu dalam

membuat keputusan.

Lebih daripada separuh

agensi menyokong hala tuju

untuk mewujudkan Pusat Data

Bersepadu dan Pusat Pemulihan

Bencana Bersepadu;

Penekanan hendaklah

diberikan kepada kemahiran dan

pembangunan kapasiti;

Page 20: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA8 PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA8

TAHAP-TAHAP KEMATANGANPROSES AGENSI KESELURUHAN

Pengurusan Prestasi

Pengurusan Perubahan

Pengurusan Pengetahuan

PengurusanIlmu

Pengurusan KualitiPengurusan

Projek

Proses penilaian ini adalah berdasarkan ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Service Management. Pembudayaan dan Pembangunan Kapasiti dimasukkan dalam penilaian ini untuk menilai elemen personel agensi dari perspektif kemahiran dan kapasiti.

Pengurusan Tahap Perkhidmatan

Kesinambungan Perkhidmatan ICT

Pembudayaan & Kapasiti

Pengurusan Keselamatan ICT

Penyampaian Perkhidmatan

Meja Servis

Kebanyakan proses di agensi berada di tahap yang ditakrif (Fasa ke-3 kematangan) yang menunjukkan kebanyakan proses ini ditakrif dengan baik dan didokumenkan mengikut piawaian dan garis panduan MAMPU.

Majoriti agensi mempunyai skor yang rendah dalam aspek Pengurusan Ilmu. Ini menunjukkan bahawa agensi perlu

memaklumkan kepentingan dan faedah Pengurusan Ilmu di samping menetapkan definisi utama, garis panduan dan

had-had Pengetahuan dalam agensi tersebut untuk meningkatkan kesedaran dan mendapatkan penerimaan

(buy-in) kakitangan.

Bagi proses Pengurusan Perubahan, penemuan menunjukkan bahawa terdapatnya satu tahap kesedaran yang baik dan

perancangan yang efisien di kalangan agensi. Walau bagaimanapun, hasil kajian mendapati agensi berhadapan

dengan cabaran pelaksanaan dari segi pembangunan polisi, pelan dan prosedur serta penggunaan kemahiran dan

kepakaran.

Rajah 2 : Penemuan Kajian Keberkesanan ICT

TAHAP-TAHAP KEMATANGANPROSES AGENSI KESELURUHAN

Pengurusan Prestasi

Pengurusan Perubahan

Pengurusan Pengetahuan

PengurusanIlmu

Pengurusan KualitiPengurusan

Projek

Proses penilaian ini adalah berdasarkan ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Service Management. Pembudayaan dan Pembangunan Kapasiti dimasukkan dalam penilaian ini untuk menilai elemen personel agensi dari perspektif kemahiran dan kapasiti.

Pengurusan Tahap Perkhidmatan

Kesinambungan Perkhidmatan ICT

Pembudayaan & Kapasiti

Pengurusan Keselamatan ICT

Penyampaian Perkhidmatan

Meja Servis

Kebanyakan proses di agensi berada di tahap yang ditakrif (Fasa ke-3 kematangan) yang menunjukkan kebanyakan proses ini ditakrif dengan baik dan didokumenkan mengikut piawaian dan garis panduan MAMPU.

Majoriti agensi mempunyai skor yang rendah dalam aspek Pengurusan Ilmu. Ini menunjukkan bahawa agensi perlu

memaklumkan kepentingan dan faedah Pengurusan Ilmu di samping menetapkan definisi utama, garis panduan dan

had-had Pengetahuan dalam agensi tersebut untuk meningkatkan kesedaran dan mendapatkan penerimaan

(buy-in) kakitangan.

Bagi proses Pengurusan Perubahan, penemuan menunjukkan bahawa terdapatnya satu tahap kesedaran yang baik dan

perancangan yang efisien di kalangan agensi. Walau bagaimanapun, hasil kajian mendapati agensi berhadapan

dengan cabaran pelaksanaan dari segi pembangunan polisi, pelan dan prosedur serta penggunaan kemahiran dan

kepakaran.

PenilaiankeberkesananICTSektorAwamMalaysiaberdasarkanModelKematanganKeserasianatauCompatibility Maturity Modelmenunjukkan kebanyakan agensi berada padaTahap 3 dimanaprosespengurusanditakrif,didokumendandimaklumkanbagi12bidangberkaitanyangdinilai.Walaubagaimanapun,bagiprosesPengurusanPerubahan,ianyaberadadiTahap2dimanakebanyakannyamempunyai tahapkesedaranyangbaikdanperancanganyangefisienuntukmelaksanatetapiterdapatcabarandalampelaksanaannya.BagiprosesPengurusanIlmuatauKnowledge Management(KM)pula,iadidapatiberadaditahapyangrendahiaituTahap1.Inibermaknaprosesdilaksanakansecaraad-hocdanterdapatkeperluanuntukmenghasilkansatupelanyangmewar-warkankepentingandanfaedahpelaksanaansertapembudayaanKM.Rajah2menunjukkanpenemuanKajianKeberkesananICTsecarakasar.

Page 21: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 9

Infrastruktur ICT yang dioptimumkan penggunaannya bermakna kos ICT boleh dikawaldan dikurangkan tanpamenjejaskan kecekapan operasinya. Ia juga bolehmenjadi tangkasdalammenyesuaikan diri dengan keadaan bisnes yang sentiasa berubah-ubah. Satu KajianKematangan Infrastruktur yang dikategorikan kepada empat (4) tahap iaitu Basic, Standard, RationaliseddanDynamic;menunjukkanbahawakematanganInfrastrukturICTKerajaanpadakeseluruhannyaberadapadaTahapBasic dimanaperlindungandanpemulihandataberadapadatahapStandard.

Penemuan ini menunjukkan bahawa agensi-agensi kerajaan sedar akan kepentinganmelindungidatadanprosespemulihannyasertamengambillangkah-langkahyangsewajarnyauntukmemastikan integriti data dan seterusnya,memastikan imej organisasi tidak terjejas.Rajah 3 menunjukkan Penemuan Kajian Kematangan Infrastruktur bagi elemen-elemenspesifikinfrastrukturICT.

Kematangan Infrastruktur Agensi Kerajaan

Basic

Standard

Rationalised

Dynamic

1 – Pengurusan Identiti dan Akses2 – Pengurusan Desktop, Peranti dan Pelayan3 – Keselamatan dan Rangkaian4 – Perlindungan dan Pemulihan Data5 – IT dan Proses Keselamatan

Rajah 3 : Penemuan Kajian Kematangan Infrastruktur

Page 22: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIAPELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA10

Negara-negarayangkonsistendiletakkandalamsenarai10hingga20teratasdarisegidayasaingsentiasa berinovasi dan memperbaiki inisiatif-inisiatif Sektor Awam mereka. Kebanyakannegara yang dikaji memberi kepentingankepadainfrastrukturICTsertaKerajaan2.0untukmemastikan penekanan kepada keperluan danpenyertaan rakyat. Hampir separuh daripadanegara-negara tersebut kini sedangmemulakantrendteknologiyangterkiniseperti ITHijaudanCloud Computing.

Untukkekalkompetitifdalampasaranglobal,SektorAwamMalaysiaperlusedardanmemahamiinisiatif-inisiatif dan amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Sektor Awam di negara-negaralain.Rajah4menerangkanAmalanTerbaikGlobalolehbeberapanegara.

Rajah 4 : Penemuan Amalan Terbaik Global

• Rekaanperkhidmatanyangberfokuskanrakyat

• Merasionalisasikanpusatdata,menggunakaninfrastrukturgunasamadanperkongsianperkhidmatan

• Rangkaianilmu

• Single-window: Perkhidmatan1-hentiankepadarakyat

• InfrastrukturJalurLebarBerkelajuanTinggi

• PenggunaanIThijaumenerusikolaborasidengansektorswasta

• Kesalingkendaliancloud computing antarakementerian&kerajaantempatan

• Aplikasimudahalih

• Kerajaan2.0bagipenambahbaikanperhubunganG2C

• Active citizenry menerusiportalrakyat&mediasosial

• Perkongsianpintarlabcloud computing

• DataterbukaKerajaanmembolehkanketelusan&kolaborasi

• Penglibatan&kolaborasisektorswastayangerat

• Cloud computingberpusatdenganparapenyediasektorawamdanswasta

• Inisiatif-inisiatifE-Participationmenerusirangkaiansosial&aplikasimudahalih

• Rangkakerjaprestasiprogramkerajaanbersepadu

• Pendekatanwhole of government, diterajuiolehagensiberpusat

• EIAuntukmeningkatkankesalingkendalianaplikasi

• PengurusanBerpusatdanBeridentiti

• Pelantindakane-Kerajaan2010• Perkhidmatan-perkhidmatan

bertumpukanrakyat&perniagaan• Pentadbiranawam24/7• PenggunaanUnified Sign-on ID • Piawaiandanpenyelesaianterbuka• Penggunaaninovatiftandatangan

digitalbagisektorawamdanswasta• Portalperolehanawambagi

perniagaan

• Polisiyangmenyokonginisiatif-inisiatife-Kerajaan

• Platformuntukrakyatmengambilbahagian dalaminisiatif/perundingankerajaan

• Kerajaan2.0

AMERIKA SYARIKAT

KANADA

UNITED KINGDOM

AUSTRALIA

SINGAPURA

NEW ZEALAND

KOREA SELATAN,

JEPUN DAN TAIWAN

NORWAY, SWEDEN DAN DENMARK

NORWAY, SWEDEN DAN DENMARK

• Rakyatmengambilbahagiandalaminisiatif-inisiatife-Kerajaan

• Sambunganberkelajuantinggiantaraagensi-agensikerajaan

• Integrasiperkhidmatanantaraagensi

• Perkongsiansistemruangkerja(workspace)

Page 23: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 11

Page 24: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA12

VisistrategikICTSektorAwammenyediakanhalatujubagipenggunaanICTolehKerajaanbagitempohlima(5)tahunakandatang.Penekanandiberikankepadapenyampaianperkhidmatanyang inovatif,efisien,berkualitidanberlandaskankonsepcitizen-centricdanbusiness-centric dengan memanfaatkan penggunaan ICT secara meluas. Matlamat akhirnya adalah untukmencapaiPerkhidmatanAwamyangberkonsepCitizen-CentricdanWhole of Government,yangbermakna Sektor Awammestimemenuhi danmelangkau jangkaan, pilihan serta keperluanRakyat (Citizens) dan Perniagaan (Businesses). Jangkaan tersebut menuntut agar kerajaanmenerimapakaikualitisebuahKerajaanyangKos-Efektif,Inovatif,TelusdanProduktifsebagaiprinsip.

PenggunaanICTyangmeluasjugaakanmengoptimumkanoperasidanpengurusanKerajaandalammenyediakan perkhidmatan paling berkualiti kepada rakyat. Hala Tuju Strategik ICTSektor AwamMalaysia adalah selaras dengan AgendaTransformasi Kerajaan, iamempunyaifleksibilititerbina (built-in flexibility)selainelemen-elemenyangmengambilkiramasadepansebagaipersiapanuntukmenghadapikemajuan-kemajuanpenggunaan ICTpadamasaakandatang.

2. HALA TUJU STRATEGIK ICT

“Intipati kepada sebarang kemajuan adalah penyampaian yang bermakna. Jiwa kepada sebarang penukaran atau perubahan adalah hasil. Penyelesaian kepada kesinisan dan rasa ragu-ragu adalah hasil dan penyampaian yang dijanjikan. Penyampaian yang bermakna terhasil apabila setiap dari kita sedar akan tanggungjawab yang diberikan kepada kita.” – Terjemahan petikan ucapan Y. Bhg Tan Sri Mohd Sidek Hassan, Ketua Setiausaha Negara Malaysia, dipetik daripada artikel The Star: Untying the Gordion Knot (Januari 1, 2011)

S E K T O R A W A M M A L AY S I A

Page 25: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 13

P e m a c u S t r a t e g i k

Pemacu strategik bagi penggunaan ICT secara meluas dalam Sektor Awam Malaysiamemberi perhatian kepada keperluan dan permintaan orang awam yang menentukanbagaimana perkhidmatan disediakan oleh Sektor Awam. Teras strategiknya adalah untukmempertingkatkan penyampaian perkhidmatan dengan memberi fokus kepada persepsirakyat dan perniagaan serta meningkatkan tahap kepuasan dengan memudahkan akses,penyertaan,inclusion selainmelaluiinovasi.

P e m b o l e h - D a y a S t r a t e g i k

Pemboleh-dayastrategikakanmemberiperhatiankepadajenteradalamandanaspek-aspekoperasi Sektor Awam yang berusaha untukmengekalkan pengalaman perkhidmatan yangkonsisten kepada orang ramai. Trend-trend teknologi yang akanmemudahkan kecekapanoperasi akan terus menjadi satu pemboleh-daya strategik bagi mencapai aspirasi yangdiidamkan. ICT sebagai satu alat transformasi patut dilihat sebagai satu pemboleh-dayayang menyokong aspirasi Malaysia untuk menjadi ekonomi berpendapatan tinggi danberstatusnegaramajumenjelang2020.

Tiga(3)pemboleh-dayastrategikyangtelahdikenalpastiadalahsepertiberikut:

• TadbirUrusyangBaikmemberitumpuankepadamentakrifkanstrukturpentadbirandanprosespengurusanyangmewujudkanvisidanmisi, strukturmembuatkeputusansertaperananfungsi;

• KerajaanSalingBerhubunganmemberi tumpuankepadamemaksimumkanpenerimaanpendekatane-Kerajaangenerasikeduauntukmenerimamodelkolaboratifpenyampaianperkhidmatan;dan

• ICTyangmampandanberdayatahanmemberifokuskepadakemampananICTtermasukpengoptimuman kos, penjimatan tenaga, peraturan-peraturan, piawaian, pematuhansertaimejdanreputasiorganisasi.

V I S I I C T S E K T O R A W A M

Penggunaan ICT secara meluas ke arah Perkhidmatan Awam yang berfokuskan rakyat dengan pendekatan Keseluruhan Kerajaan.

Page 26: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA14

R a n g k a K e r j a I C T S e k t o r A w a m M a l a y s i a

Visi Strategik ICT ke arah perkhidmatan berfokuskan rakyat dan pendekatan KeseluruhanKerajaanmenerusipenggunaanICTsecarameluasmenggalakkankeupayaanmengaksesdanmenggunakanperkhidmatankerajaanolehrakyatatauperniagaanyangmemerlukannyapadabila-bilamasa dan dimana-mana sahaja. Ini bermakna pelaksanaanpolisiTiada PintuYangSalahmenjadikanSektorAwamsebagaiSatuKeseluruhanKerajaan.

PerananICTsebagaiagentransformasiakanberterusan,dansemakinpesatbagitempohlima(5) tahun akan datang. Rangka Kerja ICT Sektor AwamMalaysia (Rajah 5) akanmelangkauipenggunaan ICT secara tradisional. Ianya mengenal pasti komponen-komponen pentingdalamsatuinfrastrukturyangberinovasidanbersepadusertainfrastrukturmaklumat.IaakanmenyokongpembangunandanpertumbuhanjangkapendeksertajangkapanjangkeupayaanICTSektorAwam.

Maklumat adalah kuasa. Komunikasi adalah pengaruh. Maklumat dan komunikasi, bila dihala kepada sasaran yang tepat, mewujudkan satu kuasa untuk dipertanggungjawabkan, satu kuasa kepada ketelusan dan ‘empowerment.’ – Terjemahan petikan ucapan Y. Bhg Tan Sri Mohd Sidek Hassan, Ketua Setiausaha Negara Malaysia dalam At Your Service. (2010)

Page 27: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 15

VISI ICT SEKTOR AWAM

SALURAN

LALUAN

Tadb

ir U

rus

ICT

Peng

urus

an P

erub

ahan

PERKHIDMATANATAS TALIAN

APLIKASIBACK OFFICE

INISIATIF TANPA KERTAS

HAB PENGURUSAN ILMU

PERNIAGAAN

SMS

Portal myGovernment National Single Window Portal Agensi

WAP WEB IVR

Kepimpinan dan Koordinasi

Harta Intelektual Sumber Manusiadan PembudayaanPolisi / Perundangan

Infrastruktur dan Piawaian

EMEL MEDIA BARUKAUNTERTEKNOLOGI

MUDAH ALIH

KERAJAAN RAKYAT LAIN-LAIN

PERSEKITARAN PEMBOLEH-DAYA

Penyelidikan, Pembangunandan Inovasi

Rajah 5: Rangka Kerja ICT Sektor Awam Malaysia

Page 28: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA16

Keterangan ringkas komponen-komponen Rangka Kerja ICT Sektor Awam adalah sepertiberikut:

I . P i h a k B e r k e p e n t i n g a n d a n P e n e r i m a P e r k h i d m a t a n

Sub-komponen Perniagaan mewakili entiti dan komuniti perniagaan manakala Kerajaan merujuk kepada Agensi-Agensi Kerajaan seperti Kementerian, Jabatan, Kerajaan Tempatan dan Badan-Badan Berkanun. Sub-komponen Rakyat mewakili rakyat Malaysia termasuklah kumpulan-kumpulan minoriti seperti orang kurang upaya manakala Lain-Lain pula memastikan penyertaan semua termasuklah Bukan-Warganegara, Badan Bukan Kerajaan (NGOs) dan Badan-Badan

Antarabangsa.

PERNIAGAAN KERAJAAN LAIN-LAINRAKYAT

Page 29: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 17

I I . S a l u r a n ( C h a n n e l )

WAP IVR

SMS TEKNOLOGI MUDAH ALIH

MEDIABARU

EMEL

WEB

KAUNTER

Saluran yang pelbagai akan memastikan penggunaan ICT secara meluas dalam menyediakan perkhidmatan seperti Media Baru. Walau bagaimanapun, bagi memastikan penyertaan semua, saluran tradisional masih lagi relevan dalam berurusan dengan

rakyat seperti Kaunter.

S A L U R A N

MEDIABARUKAUNTERTEKNOLOGIMUDAH ALIH

Page 30: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA18

LaluanmenerusisaluranatastaliantertentuakanbertindaksebagaipoinaksespintarkepadaPerkhidmatanSektorAwamyangmenyediakan:

S a t u

cara untuk

pengguna meminta

atau menerima

p e r k h i d m a t a n -

p e r k h i d m a t a n

kerajaan melalui

pelbagai saluran;

C i r i -

ciri sama seperti

p e n g e s a h a n

t e r m a s u k

keselamatan dalam

sesuatu transaksi;

Enjin

bagi mengelak

penindanan usaha

dan pelaburan; dan

S a t u

kemudahan bagi

pengguna untuk

mendaftar hanya

sekali dengan semua

agensi berkaitan yang

terlibat dalam sesuatu

transaksi.

Buat masa ini, rakyat dan perniagaan perlu mendaftar dalam beberapa akaun untukmengakses perkhidmatan daripada beberapa agensi. Persepsi terhadap perkhidmatankerajaan boleh diperbaiki dengan penyelarasan perkhidmatan-perkhidmatan kepada satutetingkap(one single window) menerusiportal myGovernment.Kiniterdapatsatuinisiatifyangakanmentransformasikeupayaancapaiankepadamaklumatdanperkhidmatanmenerusisatutetingkap.

I I I . L a l u a n ( G a t ewa y )

L A L U A N

Portal myGovernment National Single Window PortalAgensi

Page 31: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 19

I V . A p l i k a s i I C T

PERKHIDMATANDALAM TALIAN

INISIATIF TANPA KERTAS APLIKASIBACKOFFICE

Penyampaian perkhidmatan kepada pihak yang berkepentingan dan para penerimadilaksanakanmelaluipembangunandanpelaksanaanAplikasiICT.Ianyabolehdilakukanolehaplikasi front end yang akan menyediakan perkhidmatan atas talian atau aplikasi ICT yangmenyokongpenyampaianperkhidmatantersebut.

Perkhidmatan Atas Talian Memperbaiki penyampaian perkhidmatan dengan meningkatkan pelbagai saluran bagi

agensibarisanhadapandaninisiatifmerentasagensi.

Inisiatif Tanpa Kertas Mewujudkan proses atas talian secara end-to-end seperti permohonan pekerjaan dan

proses-prosesnyakearahmencapaiKerajaanTanpaKertas(Paperless Government).

Aplikasi BackOffice Meningkatkan tahap kohesif dalam fungsi-fungsi back office menerusi rekayasa semula

(re-engineering)danintegrasiproses-prosesdalaman.

Page 32: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA20

Modal pengetahuan dan intelektual merupakan aset tidak ketara yang boleh digunakan

secara produktif dan efektif ke arah mempercepatkan kemajuan dalammencapaiWawasan

2020. Modal ilmuadalahsatu-satunyaasetyangbolehmeningkat tanpahad;dan ilmubaru

akandapatmeningkatkanpenggunaanefisiensumber-sumberyangterhaddarisegibekalan

(Léautier, 2005). Oleh itu, salah satu komponen utama dalam rangka kerja ini adalah Hab

PengurusanIlmuyangbolehbertindaksebagaipemangkinyangmeningkatkanpenyampaian

perkhidmatan dan proses membuat keputusan Sektor Awam. Hab ini akan mewujudkan

persekitaranberpengetahuanyangmembenarkandanmenggalakkanperkongsianmaklumat

yang bernilai menerusi hierarki kerajaan. Visi Pengurusan Ilmu Sektor Awam adalah

“KecemerlanganIlmusebagaiPemangkinKearahPenyampaianPerkhidmatanyangBerkesan”.

Dua(2)strategitelahdikenalpastiiaitu:

Strategi 1 - Pembudayaan Pengurusan Ilmu

Strategi 2 - Memperkukuhkan Inisiatif Pengurusan Ilmu dalam Sektor Awam

Denganmemanfaatkan strategi Pengurusan Ilmu Sektor Awam, adalah dijangkakan bahawa

lebihbanyakkolaborasiantarakerajaanakanterjalindankecekapankerjapulaakanmeningkat

akibat wujudnya persekitaran pembelajaran yang aktif. Justeru, melahirkan kecemerlangan

pengetahuandalamSektorAwammenerusipendekatankeseluruhanKerajaan.

V . H a b P e n g u r u s a n I l m u

H A B P E N G U R U S A N I L M U

Page 33: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 21

Satu persekitaran yang membolehkan kejayaan pelaksanaan inisiatif-inisiatif strategik

ICT tidakhanya terdiri daripada teknologi semata-mata tetapi sebaliknyamestilah juga

mempunyai aspek insaniah ( ‘soft ’ aspects) . Komponen persekitaran pemboleh-daya

mengambilk iraelemenmanusia, prosesdanteknologi.

Kepimpinandankoordinasiyangutuhsertapolisi atauperundanganbagipenyampaian

perkhidmatan menerusi penggunaan ICT secara meluas mestilah ‘dihidupkan’ dalam

persekitaran tersebut bagi memastikan kejayaan dan kemampanan. Sektor Awam

Malaysia bermula dengan kukuh dalam bidang ini di mana Ketua Pegawai Maklumat

KerajaanatauGovernment Chief Information O fficer (GCIO)telahdilantikpada2008.Bagi

agensi pula, pelantikan Ketua Pegawai Maklumat atau Chief Information O fficer (CIO)

adalahmandatori berdasarkanarahanKerajaan.

Infrastrukturdanpiawaianmasihlagimerupakankomponenpentinguntukmembolehkan

penyampaianperkhidmatansecaraseamless kepadapihakberkepentingan.Perkhidmatan-

perkhidmatan guna sama ICT atau ICT shared-ser vices menyediakan peluang-peluang

untuk mengurangkan kos operasi tetapi piawaian mestilah ada untuk memastikan

bahawapelonggarankawalantidakmembawakepadakehilangankawalan.

V I . P e r s e k i t a r a n P e m b o l e h - d a y a

P E R S E K I T A R A N P E M B O L E H - D AYAKepimpinandanKoordinasi

HartaIntelektualPenyelidikan,PembangunandanInovasi

Polisi / PerundanganSumberManusiadanPembudayaan

InfrastrukturdanPiawaian

Page 34: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA22

Kemahiran dan sumber tenaga manusia yang cekap serta pembudayaan ICT akan

seterusnya meningkatkan lagi potensi kejayaan. Sektor Awam Malaysia telah

memulakan satu inisiatif yang inovatif dengan mewujudkan Pasukan Perunding ICT

SektorAwam. PasukanPerunding ini mewujudkannilai dalambidang-bidang tertentu

dalam pelaksanaan ICT dan menerusi inisiatif yang inovatif ini ; Sektor Awam Malaysia

membangunkan tenaga mahir dalaman bagi memastikan penyampaian perkhidmatan

ICTyangbernilai .

Dalam memastikan kemampanan, penyelidikan dan pembangunan penyampaian

perkhidmataninovatif barumenerusipenggunaanICTsecarameluasmestilahdiusahakan

dalam sedar ataupun a conscious effor t . Ianya mestilah satu inisiatif yang dirancang

dengansasaranyangbolehdiukuragar ianyatidakdil ihatsebagaisia-sia. Penyelidikan

dan Pembangunan (R&D) serta Inovasi akan memastikan daya saing dan hubung-kait

(relevanc y) perkhidmatan yang disediakan manakala harta intelektual pula adalah

pentingdalammemupukinovasi.

Selainitu, dibawahPerkhidmatanPerniagaanBidangKeberhasilanUtamaEkonomi(NKEA)

dalamPTE,GCIOtelahdiberi mandatuntukmenerajuidanmengkoordinasiPerkhidmatan

Guna sama Kerajaan atau Government Shared-Ser vices dan mobilisasi tenaga mahir ICT

yang terlibat dalam pelaksanaan perkhidmatan dikongsi kerajaan tersebut. GCIO juga

akanmenggerakkan inisiatif-inisiatif e -Kerajaan di bawah Kandungan, Komunikasi dan

InfrastrukturPTE.

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA22

Page 35: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 23

V I I . I C T G o v e r n a n c e

Dua tunggak Rangka Kerja ICT Sektor AwamMalaysiamewakili komponen-komponen yang

mestidigabungkansecarasedarpadasetiapperingkatpelaksanaanICT. Salahsatudaripada

tunggak tersebutadalahTadbirUrus ICT. Menurut ITGovernance Institute (ITGI),TadbirUrus

ICT terdiri daripada struktur dan proses kepimpinan organisasi yang memastikan bahawa

ICTsesebuahorganisasimampuberkekalandanmeluaskanstrategi sertaobjektiforganisasi

tersebut. Ia seterusnya mentakrifkan Tadbir Urus ICT sebagai proses pengurusan yang

memastikan penyampaian manfaat-manfaat ICT yang telah dijangka secara terkawal bagi

meningkatkankejayaanjangkapanjangorganisasitersebut.

Tadbir Urus ICT bukanlah Pengurusan ICT. Tadbir Urus ICT sebaliknya merupakan hak-hak

membuatkeputusanmanakalaPengurusanICTadalahberkaitanmembuatdanmelaksanakan

keputusan-keputusanICTtersebut(Cater-Steel,2009).

TADBIR URUS ICT

Page 36: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA24

Penjajaran Strategik

Bisnesdan ICT

Pengurusan Risiko Sistem-

Sistem ICT

Penyampaian Bernilai ICT

Mestilah terdapat satu penjajaran antara pelaburanICT yang dibuat dengan hasrat dan objektif strategikorganisasi tersebut. Pelaksanaan perkongsian bisnesdan ICT yang bersifat kolaboratif dan koheren akanmembolehkan penyampaian perkhidmatan yangmenanganikeperluanrakyat.

Menguruskan risiko sistem ICT adalah satu elemenyang mesti diberi perhatian serius memandangkanbisnes bergantung kepada ICT apabila menyampaikanperkhidmatannya. Risiko teknologi dan isu-isukeselamatan maklumat membentuk satu bahagianpentingdalampertimbanganrisikoyangsistematikdanyangberkaitanoperasi.

Pelaburan tinggi dibuat ke atas ICT mestilah mampumenyampaikannilaikepadabisnes.HanyasetelahianyaberjayadihasilkandandiukurbarulahICTdilihatsebagaimenyampaikannilai. Oleh itu,penggunaansumber ICTmestilah dioptimumkan dan memberi fokus kepadakeperluanbisnesorganisasitersebut.

BagimemastikanICTmenyampaikanmanfaatdanhasilyangtelahdijangka,lima(5)bidangfokusutamaberikutdalamTadbirUrusICTmestilahdiberipenekanan:

Page 37: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 25

Pengurusan Sumber ICT

Mengukur Prestasi

Sistem-Sistem ICT

ITGImentakrifpengurusansumberICTsebagai“pelaburanoptimum,penggunaandanperuntukansumber-sumberICT (manusia, aplikasi, teknologi, kemudahan, data)dalam memenuhi keperluan perusahaan tersebut”(ITGI, 2003). Dalam konteks Sektor AwamMalaysia, inibermakna memiliki keupayaan dan tenaga mahir yangdapatmenyediakansumbermencukupidanefektifuntukmelaksanakan pelan strategik tersebut. Modal insanyang berkemampuan akan membolehkan pengurusansumberICTsecaraefisiendanefektifdalamSektorAwam.

Penting dalam mengukur prestasi adalah untukmemperbaiki prestasi. Oleh itu, untuk mewujudkanjaminanbahawaICTsesungguhnyamenyampaikannilaikepada bisnes; objektif-objektif, manfaat-manfaat danhasil-hasilnyamestilahdiukurdandinilai.Terdapatlapan(8) sebab mengapa mengukur prestasi adalah penting(Behn,2003).

• Untukmenilaiprestasisebenarberbandingapa yangdijangkaataudisasarkan;

• Untukmengawalbagimemastikanperkarayang betuldilaksanakan;

• Untukmerancangbajetbagimemastikanianya tidakmelebihbajet;

• Untukmendorongdenganmenyediakan matlamat-matlamatyangsignifikan untukdicapai;

• Untukmeraipencapaian-pencapaianyangtelah dibuat;

• Untukmempromosikankejayaankepada pemegangkepentingandanpelanggan;

• Untukmempelajarisebab-sebabdisebalik prestasiyangburukataubaik;dan

• Untukmemperbaikidanmenciptainovasibagi penyampaianperkhidmatanberdasarkan pengukuranprestasidanmaklumbalas.

Page 38: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA26 PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA26

V I I I . P e n g u r u s a n P e r u b a h a n

SatulagitunggakdalamRangkaKerjaICTSektorAwamMalaysiaadalahPengurusanPerubahanyang bermakna kaedah dan pendekatan dalammenangani perubahan dalam proses-prosesperniagaan akibat penggunaan ICT secarameluas dalammenyampaikan perkhidmatan. Inibermaknamewujudkansatupelan,satumodeluntukmenguruskanperubahan,melaksanadanmengukurnya bagimemastikan kemampanan. Akhirnya, ianya adalah untukmembolehkantransformasitenagakerja,pihakberkepentingandanpenggunaagarmerekadapatmenerima,bersediadansanggupmenyokongdanmengambilbahagiandalamprojek-projektransformasiyangmembawakepadaperubahandalamorganisasi.

Model Pengurusan Perubahan akanmembantu agensi untukmeminimumkan potensi risikoatau kegagalan. Model ini menyediakan satu rangka kerja bagi metodologi pengurusanperubahankepadatiga(3)peringkat–Analisis,Penglibatan(Engagement)danPenyampaian.

Wujudnya rasa takut terhadap perubahan dan apa yang mungkin terjadi. Terdapatnya potensi kehilangan kuasa akibat perubahan. Dan sekiranya tiada garis panduan untuk apa yang harus dilakukan selepas perubahan tersebut, maka akan ada isu dan masalah. – Terjemahan petikan Bennet P. Lientz dan Kathryn P. Rea dalam Breakthrough IT Change Management: How to Get Enduring Change Results

Rangka Kerja Pengurusan Perubahan

P E N G U R U S A N P E R U B A H A N

Page 39: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 27

S t r a t e g i I C T S e k t o r A w a m M a l a y s i a

Terdapat tujuh (7) strategi ICT untuk memacu penggunaan ICT secara meluas dalammenyampaikanperkhidmatanberfokuskanrakyatdanmenciptaperkhidmatanawamdenganpendekatanKeseluruhanKerajaan.

MempertingkatkanpenyampaianperkhidmatanmenerusipenyelarasanArkitekturICT

Usaha hendaklah didorong untuk memudahkan sistem,menghapuskan pertindihan dan memanfaatkan teknologi yangmeningkatkan penyampaian perkhidmatan oleh Sektor Awam danhubungandenganorangramaidanperniagaan;

MengoptimumdanmeningkatkanoperasiICTmenerusikonsolidasiinfrastrukturICT

Menyokong konsolidasi rangkaian kawasan luas atau wide area networks, pusat-pusat data dan pemulihan bencana, serta aplikasi-aplikasiumum;

Memperhebatkankolaborasiantaraagensikearahmemupukperkhidmatanawamberlandaskankonsepwhole of government

Mengatur usaha ke arah kerjasama di peringkat persekutuan,kerajaannegeridankerajaantempatansebagaisebuahkerajaanyangbersepadubagimemastikan isu-isuyangmelibatkanpelbagaipihakdapatditangani;

P E N G U R U S A N P E R U B A H A N

1

2

3

Page 40: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA28

MempercepatkanpembangunanbakatICTdanpembangunankapasiti

Berusaha untuk membangunkantenaga mahir, penerimaan amalan-amalanterbaikdanpembangunankapasitiyangberterusan;

Memupukbudayaprestasibagimemastikankebertanggungjawabanbagihasil-hasil (outcomes) danmemacuprestasi

Budaya, setminda (mindset) dan amalan hendaklah berorientasikanpenyampaian bagi memastikan kebertanggunjawaban bagi hasil-hasil(outcomes)danbagimemacuprestasiyangmeningkat;dan

Mempertingkatkanbudayapengetahuanuntukmembantuprosesmembuatkeputusanyangpantasberdasarkanfakta

Memperbaikibudaya,minda(mindset)danamalanbagimenggunakansepenuhnya pengetahuan untuk membantu proses membuatkeputusan yang pantas serta pertimbangan yang baik berdasarkanfakta.

MemperkukuhkanTadbirUrusICTbagimemastikanpenyampaianyangbernilai

MerasionalisasikanstrukturtadbirurusICTyangmenentukanstrukturpelaporansertaperanandantanggungjawabyangjelas;

4

5

6

7

Page 41: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 29

Page 42: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA30

3. PROGRAM DANI N I S I AT I F I C T S E K T O R A W A M

Satusetinisiatif-inisiatifICTyangdiberikeutamaantelahdikenalpastiberdasarkanhasratdanhalatujustrategikdandibentangkandalamjadual-jadualberikut.

• Program1-MempertingkatkanPenyampaianPerkhidmatan• Program2-MempertingkatkanKapasitidanKeupayaan• Program3-MempertingkatkanKemampuanPengukuranPrestasi• Program4-KerajaanSalingBerhubungan• Program5-ICTYangMampandanBerdayaTahan

PROGRAM 1: MEMPERTINGKATKAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

Inisiatif 1.1 Membangun dan melaksanakan perkhidmatan-perkhidmatan atas talian:

myRakyat, myBusiness, myWorkforce dan e-Payment

Inisiatif 1.2 Mewujud dan melaksanakan Sistem Pengurusan Dokumen Digital Sektor Awam

Inisiatif 1.3 Mewujud dan melaksanakan Sistem Kepintaran Pengangkutan

Inisiatif 1.4 Tidak-kepada-jenayah: Repositori maklumat jenayah di Wujud dan dilaksanakan

Inisiatif 1.5 Pelaksanaan Program Government Regional Electronic Advancement

Transformation (GREAT) bagi lima (5) Wilayah Pembangunan Ekonomi

Rajah 6: Program 1 – Mempertingkatkan Penyampaian Perkhidmatan

Page 43: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 31

PROGRAM 2: MEMPERTINGKATKAN KAPASITI DAN KEUPAYAAN

Inisiatif 2.1 Rangka Kerja Kemahiran ICT Sektor Awam: Mewujudkan repositori kemahiran

ICT dan menggunakan sistem pengurusan tenaga mahir ICT bersepadu

Inisiatif 2.2 Program Pematuhan Audit ICT Information Security Management System (ISMS)

kepada agensi-agensi kritikal dalam Sektor Awam

Inisiatif 2.3 • Meningkatkan program pembangunan Ketua Pegawai Maklumat Kerajaan

dan Pegawai Maklumat Kerajaan (GCIO dan CIO)

• ProgramPakarICTSektorAwam:SkimPensijilanProfesional

• Program Reskil l ing, Redeployment and Replacement (3R) bagi

perkhidmatan-perkhidmatan ICT yang dikongsi

PROGRAM 3: MEMPERTINGKATKAN KEMAMPUAN PENGUKURAN PRESTASI

Inisiatif 3.1 Sistem Kepintaran Perkhidmatan Sektor Awam: Mewujud dan mengguna

keupayaan kepintaran masa nyata

Inisiatif 3.2 Alat Pengukuran Prestasi untuk digunakan di agensi-agensi sebagai cara bagi

pengukuran dan penilaian perkhidmatan-perkhidmatan yang disampaikan

Inisiatif 3.3 Alat Penilaian Kendiri Pematuhan ICT Sektor Awam akan dilaksanakan di agensi-

agensi sebagai cara bagi penilaian kendiri terhadap pematuhan ICT

Rajah 7: Program 2 – Mempertingkatkan Kapasiti dan Keupayaan

Rajah 8: Program 3 – Mempertingkatkan Kemampuan Pengukuran Prestasi

Page 44: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA32

PROGRAM 5: ICT YANG MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Inisiatif 5.1 Mewujudkan Komunikasi Bersepadu Kerajaan (Government Unified

Communication)

Inisiatif 5.2 1Gov*Net: Pelaksanaan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan

Inisiatif 5.3 1Gov*DC: Mengkonsolidasi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Kerajaan

Inisiatif 5.4 Perlaksanaan Aplikasi Mudah Alih

Inisiatif 5.5 Penggunaan Kad Skor Pematuhan Keselamatan ICT

Inisiatif 5.6 Membangun dan melaksanakan Pelan Kesinambungan Perniagaan untuk agensi-

agensiInisiatif 5.7 Trustmark Sektor Awam Malaysia: Mewujud dan melaksanakan pentauliahan

kepada agensi-agensi

Rajah 10: Program 5 – ICT Yang Mampan dan Berdaya Tahan

PROGRAM 4: KERAJAAN SALING BERHUBUNGAN

Inisiatif 4.1 Citizen Registry System (CRS): Laksanakan di agensi-agensi lain

Inisiatif 4.2 Business Registry System (BRS): Laksanakan penggunaan di agensi-agensi lain

Inisiatif 4.3 Registries: Pembangunan Pendaftaran Kenderaan, Pelajar dan Kesihatan

Inisiatif 4.4 Hab Pengurusan Ilmu Sektor Awam: Mewujud dan melaksana di agensi-

agensi rintis

Rajah 9: Program 4 – Kerajaan Saling Berhubungan

Page 45: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 33

Page 46: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA34

4. SASARAN POLISI I C T S E K T O R A W A M

PelaburanICTKerajaanadalahberdasarkankepadakeperluandannilai.DenganPTKdanPTEsebagaiagendatransformasinegara,sasaranyangditetapkanadalahsejajardenganhalatujudan aspirasi pihak berkepentingan. Enam (6) sasaran polisi ICT Sektor Awam adalah sepertijadualdibawah.

SASARAN POLISI (PT) INDIKATOR PRESTASI

• 2015: 90% daripada perkhidmatan Kerajaan dilaksanakan

secara atas talian

• 2015: 90% daripada transaksi bagi perkhidmatan atas

talian dilaksanakan secara atas talian• 2011: Sistem Dokumen Digital Sektor Awam diwujudkan

• 2012: 70% daripada edaran surat, memo, jemputan,

pekeliling dan minit mesyuarat di dalam agensi

dilaksanakan secara atas talian

• 2012: 90% daripada panggilan mesyuarat dilaksanakan

secara atas talian

Rajah 11: Sasaran Polisi ICT Sektor Awam

PT2: Ke arah Kerajaan Tanpa

Kertas

PT1: Ke arah penyampaian

perkhidmatan zero face-to-

face

Page 47: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 35

Rajah 11: Sasaran Polisi ICT Sektor Awam

• 2012: Pembangunan satu aplikasi berteraskan Arkitektur

Maklumat untuk satu perkhidmatan touch point

rakyat

• 2013: Pelaksanaan perkhidmatan tersebut di atas dan

pembangunan satu lagi aplikasi berteraskan

Arkitektur Maklumat

• 2015: Pewujudan empat (4) aplikasi berteraskan Arkitektur

Maklumat• 2012: Sistem Kepintaran Perkhidmatan Sektor Awam

diwujudkan

• 2015: Sistem Kepintaran Pengangkutan, Sistem Kepintaran

Pendidikan dan Sistem Kepintaran Kesihatan

diwujudkan

• 2011: Pelaksanaan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu

Kerajaan ataupun Government Integrated

Telecommunication Network (1Gov*Net)

• 2012: 200,000 pengguna Komunikasi Bersepadu

Kerajaan (1GovUC)

• 2012: 20 agensi di dalam Pusat Data Bersepadu Kerajaan

(1GovDC)

• 2015: Sekurang-kurangnya 10% daripada Personel ICT

Sektor Awam mendapat persijilan di dalam lapan (8)

bidang kepakaran yang diterima pakai oleh Jabatan

Perkhidmatan Awam

SASARAN POLISI (PT) INDIKATOR PRESTASI

PT3: Penerapan perkongsian

maklumat dan saling boleh

kendali

PT4: Kolaborasi merentas

agensi ke arah

perkhidmatan tanpa

sempadan (seamless

service)

PT5: Perkhidmatan Guna Sama

Kerajaan

PT6: Penerapan kemahiran dan

kepakaran Personel ICT

Sektor Awam

Page 48: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA

Page 49: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 37

PelanStrategik ICTSektor AwamMalays iaturut sama memainkan peranan pent ingdalammereal isas ikanmatlamat ProgramTransformasi Negara untuk memacuMalays ia mencapai Wawasan 2020.Tujuh (7) st rategi ICT, 22 in is iat i f danpemboleh-daya strategik te lah dikenalpast i bagi mencapai Transformasi Digita lSektor Awam.

Persek itaran perniagaan masa k inimenuntut pengoptimuman penggunaanICT bagi menyokong aspiras i negarauntuk mencapai status negara majuberpendapatan t inggi . Oleh i tu, sebagaipemboleh-daya, ICT dalam Sektor Awammest i d i tangani dalamcara yanghol ist ik ,terdir i dar ipada manusia , proses dan

5. PELAKSANAAN P E L A N S T R AT E G I K I C T

Rajah 12: Pelaksanaan Pelan Strategik ICT

teknologi d i mana keper luan dalamandan luaran mest i lah diambi l k i ra . In iadalah untuk memast ikan pelaksanaanyang seimbang, cepat dan ber jayaser ta menggalakkan l iputan yang lebihmeluas bagi amalanICTyangmelangkauisempadandanbudaya.

Pendekatan Keseluruhan Kerajaanmemerlukan agensi -agensi beker jasamadi luar l ingkungan por tfol io masing-masing pada per ingkat persekutuan,kerajaan neger i dan kerajaan tempatansebagai sebuahkerajaanyangbersepadu.Sebagai pr ins ip, Inovasi , Produkt iv i t i ,KeberkesananKos danKetelusanmenjadifokus utamauntukmenentukanhala tujustrategik .

Membolehkanrakyat

mengaksesperkhidmatandenganmudahmenggunakanperantidan

saluranpilihanmereka.

Fokuskepadaperkhidmatan/

ciri-ciriyangbolehdilaksanakandengansegeraataumemilikimanfaatbesaryangsegera

sepertitransaksiumummenerusiinfrastruktur

yangsamauntukdilaksanakan

dahulu.

Perkhidmatanseharusnya

memanfaatkanpelaburan-pelaburansediaadakeatasmanusiadanteknologi

dimanabersesuaian,dengan

matlamatuntukmeraihnilaibagiwangseperti

meminimumkankos,memastikanpelaksanaan

yangcepatdanmengurangkan

risiko.

Mengenalpastibeberapapasukanyang

kecildanefektifdenganperanandan

tanggungjawabyangjelas,bekerjasama

untukmencapaihasildisemua

agensi.

Untukmemastikan

usahaberterusanbagipembangunanyangsedang

berlangsungdankemampananinisiatif-inisiatif

ini.

Memperkenalkanaplikasi-aplikasibaru,bermula

dengansatusistemasasdanmudah.Seterusnya,sistemtersebuthendaklahmengendalikanpemprosesantransaksidanakhirnya,

menawarkanperkhidmatanyangbersepadusepenuhnyadisemuaagensi

menerusisatusetsistemumum.

‘Plateaus’ atau pelaksanaan berperingkat

‘Touch point’ bagi rakyat

Pelaksanaan Besar dan Pantas

Memanfaatkan inisiatif-inisiatif/sumber-sumber

semasa

Peranan dan tanggungjawab

yang jelas menerusi amalan diagram

RACI

Penyediaan tadbir urus dan

pengurusan yang efektif

Page 50: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA38

Kita sering percaya bahawa had atau batasan adalah bersifat luaran sedangkan pada hakikatnya ianya selalunya sentiasa berada dalam diri kita sendiri. Bila kita melepasi batasan ini, maka kita boleh mencapai apa saja yang dihajati. Salah satu kesilapan besar yang kita boleh lakukan dalam perjalanan kita adalah dengan mudah menerima apa yang pasti dan menolak apa yang kita belum tahu. Malah, kita sepatutnya, mencabar kedua-duanya. Kesejahteraan kita mungkin tersimpan dalam sesuatu yang belum kita ketahui. – Terjemahan petikan ucapan Y. Bhg Tan Sri Mohd Sidek Hassan, Ketua Setiausaha Negara pada Konvokesyen Universiti Islam Antarabangsa Kali ke 26, 2 Oktober 2010.

Penyampaian perkhidmatan perluberlandaskan inovasi dan kreativiti yangmerangsang Sektor Awam untuk berfikirsecara kreatif dalam memenuhi keperluanpihak yang berkepentingan. Permintaanterhadap perkhidmatan oleh rakyat danperniagaan memerlukan ICT Sektor Awammemanfaatkan teknologi-teknologi dantrend-trendmasakini. Teknologi-teknologiseperti Web 2.0 dan aplikasi-aplikasi 3.0yang menyelia maklumat secara interaktif,kesaling kendalian, rekaan bertumpukanpengguna dan kolaborasi World Wide Web boleh dimanfaatkan untuk menyampaikanperkhidmatan secara inovatif. Saluran-saluran seperti laman-laman rangkaiansosial, blog dan wikis telah terbukti dalammenyampaikan kandungan dengan efektifkepadapenerimasasarannya.

Oleh itu, inovasi adalah kunci untukmembolehkanperkhidmatanawammemberirespons terhadap persekitaran global yangdinamik. Prosesmembuat keputusan yangpantas dan efektif berupaya meningkatkanproduktiviti. Ini memerlukan penyelarasandalam proses membuat keputusan yangtradisional dan mencari kaedah-kaedahinovatif untuk memberi respons dengansegera terhadap permintaan awam yangberubah-ubah dengan pantas. Tadbir UrusICT perlu diperhebat dan dikuatkuasakanterutamanya dalam bidang-bidang yangmelibatkan struktur tadbir urus; proses-proses pengurusan dan pematuhan. Padamasa yang sama, pengurusan perubahanperlu dilaksanakan sepanjang keseluruhanproses ini bagi memastikan pembudayaandanpenggunaan.

Page 51: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA 39 Penghargaan

Penghargaan khas dirakamkan kepada YBhg. Dato’ Mohamad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU); YBhg. Dato’ Dr. Nor Aliah Mohd Zahri, Timbalan Ketua Pengarah (ICT), MAMPU; YBrs. Dr. Mazlan Yusoff, Timbalan Ketua Pengarah (PT), MAMPU; YBrs. Dr. Sapiah Sakri, Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT dan Tuan Haji Muhammad Rosli Abdul Razak mantan Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT yang telah berkongsi ilmu, kepakaran dan pengalaman dalam merealisasikan penerbitan Pelan Strategik ICT Sektor Awam.

Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan terima kasih kepada Pasukan Projek Pembangunan Pelan Strategik ICT Sektor Awam yang telah bertungkus lumus memberi kerjasama yang padu dalam menyiapkan dokumen ini. Pasukan Projek ini diketuai oleh Puan Azlina Azman dan ahli-ahli Pasukan adalah Cik Esah Markom, Puan Salmiza Shahriman, Puan Siti Salbiyah Abdul Geni, Puan Nur Amie Ismail dan Cik Fadzilah Ahmad.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan dokumen ini.

Page 52: Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2011-2015)