of 54 /54
Pelan Strategik ICT Pusat Teknologi Maklumat 2015 - 2017

Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

Embed Size (px)

Text of Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 -...

Page 1: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

Pelan Strategik ICT

Pusat Teknologi Maklumat 2015 - 2017

Page 2: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK 2015 – 2017

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 11.

ISI KANDUNGAN

PERUTUSAN CIO................................................................................................................................................................. 1 RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................................................................................... 2 PENGENALAN...................................................................................................................................................................... 3 3.1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT 3.2 PERANAN DAN FUNGSI 3.3 UNIT PERANCANGAN STRATEGIK & PERANCANGAN PROJEK (UPSPP).......................................... 4 3.3.1 Latar Belakang 3.3.2 Fungsi-fungsi 3.4 BAHAGIAN RANGKAIAN (BR).......................................................................................................................... 6 3.4.1 Latar Belakang 3.4.2 Fungsi-fungsi 3.5 BAHAGIAN PENGURUSAN PUSAT DATA (BPPD)..................................................................................... 8 3.5.1 Latar Belakang 3.5.2 Fungsi-fungsi 3.6 BAHAGIAN KESELAMATAN ICT DAN PENGURUSAN PERISIAN (BKIPP)........................................... 10 3.6.1 Latar Belakang 3.6.2 Fungsi-fungsi 3.7 BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (BSMP).................................................................................. 12 3.7.1 Latar Belakang 3.7.2 Fungsi-fungsi 3.8 BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (BSMSM)........................................................ 13 3.8.1 Latar Belakang 3.8.2 Fungsi-fungsi 3.9 BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN (BSMK)......................................................................... 14 3.9.1 Latar Belakang 3.9.2 Fungsi-fungsi 3.10 BAHAGIAN INOVASI APLIKASI ICT (BIAI)................................................................................................... 15 3.10.1 Latar Belakang 3.10.2 Fungsi-fungsi 3.11 BAHAGIAN MULTIMEDIA (BMM).................................................................................................................. 16 3.11.1 Latar Belakang 3.11.2 Fungsi-fungsi 3.12 BAHAGIAN PENGURUSAN KOMPUTER (BPK).......................................................................................... 17 3.12.1 Latar Belakang 3.12.2 Fungsi-fungsi 3.13 BAHAGIAN PENTADBIRAN (BP).................................................................................................................... 18 3.13.1 Latar Belakang 3.13.2 Fungsi-fungsi VISI ICT.................................................................................................................................................................................... 19 MISI ICT.................................................................................................................................................................................. 19 OBJEKTIF ICT........................................................................................................................................................................ 19 PELANSTRATEGIK ICT....................................................................................................................................................... 20 PELAN STRATEGIK 1.......................................................................................................................................................... 28 PELAN STRATEGIK 2.......................................................................................................................................................... 33 PELAN STRATEGIK 3.......................................................................................................................................................... 38 PELAN STRATEGIK 4.......................................................................................................................................................... 43 PELAN STRATEGIK 5.......................................................................................................................................................... 48

Page 3: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

1

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang disediakan ini merupakan suatu inisiatif yang sangat penting. 2015 adalah tahun yang menarik dan mencabar untuk PTM. Beberapa inisiatif penting seperti IoT, Big Data, pembangunan aplikasi, dan pengiklanan secara online sedang giat dijalankan. Saya ucapkan selamat maju jaya! Profesor Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Universiti Malaya

Terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk memberi sepatah dua kata. Peranan yang dimainkan oleh PTM sebagai sebuah entiti perkhidmatan ICT adalah amat mencabar. Teknologi berkembang dengan pesat dan sangat pantas. Kebanyakan fungsi yang dilakukan adalah di belakang tabir. Untuk terus-menerus menggunakan teknologi terkini, tekanan dari segi kos dan kemahiran staf perlu ditangani. Masa yang diperlukan untuk bertindak juga adalah singkat dan cabaran birokrasi juga perlu diambilkira.

1 | Perutusan CIO

Page 4: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

2 | Ringkasan Eksekutif Wireless Access Point baru akan dipasang di semua kolej kediaman. Ini akan memperbaiki pengalaman WiFi bagi pelajar-pelajar di kolej kediaman. Sebagai sebuah Universiti yang tertua, UM tidak pernah sunyi daripada cabaran yang tersendiri. Sebahagian besar suis rangkaian telah berusia lebih dari 7 tahun dan masih beroperasi pada kelajuan 100 Mbps. Sehubungan dengan itu, PTM akan mengganti suis ini secara berperingkat mengikut bajet yang diperuntukkan. Kebanyakan tetulang belakang fiber di kampus juga hampir tamat jangka hayatnya dan perlu diganti dengan fiber berkapasiti tinggi. Di samping pembangunan infrastruktur ICT, PTM juga terlibat dalam pembangunan aplikasi. Semenjak 10 - 15 tahun lepas, banyak aplikasi telah dibangunkan dan dilaksanakan secara khususnya sejak 5 tahun lalu, aplikasi baru dan berinovasi telah dilaksanakan seperti Sistem e-Perolehan, Sistem Pengurusan Geran Penyelidikan, Sistem Klinik Panel, Sistem Tuntutan, Sistem Pengurusan Kolej Kediaman, Sistem Aplikasi Online, Sistem Pemantauan Calon Pascasiswazah, Sistem e-Voting untuk pemilihan wakil pelajar dan Sistem e-Tiket untuk konvokesyen. Kebanyakan aplikasi ini digunakan untuk mengendali aktiviti berbentuk operasi. Untuk 2 - 3 tahun akan datang PTM dijangka akan memperluas aplikasi ini bagi menyokong sistem maklumat strategik dan kepintaran bisnes (Business Intelligence). Termasuk di dalam perancangan ialah pengstrukturan platform pembangunan kepada sistem multi-layered architecture yang membenarkan pengasingan data, rule dan antaramuka. Selain dari menangani keperluan asas ICT, PTM juga sedang menuju ke arah Pengkomputeran Cloud (Cloud Computing), Big Data Analytics dan Internet of Things (IoT). Sistem e-mail dan laman web UM berada di Cloud dan kini usaha sedang dijalankan untuk membangunkan keupayaan analisis untuk Sistem Maklumat Pelajar serta log komputer pelayan dan peralatan rangkaian menggunakan Big Data Analystics. Semuanya di dalam proses perubahan, termasuklah kadar perubahan. Perubahan tidak dapat dielakkan. Kita mesti berubah untuk maju. PTM berharap untuk sentiasa berupaya menampung perubahan yang diperlukan untuk menaikkan taraf Universiti ke dalam kalangan 100 terbaik di dunia

Perkembangan pesat dalam teknologi ICT telah mengubah cara bisnes dikendalikan. Kebergantungan kepada ICT di dalam operasi seharian Universiti semakin meningkat dari semasa ke semasa. Pada hari ini, UM mempunyai lebih kurang 9,000 buah PC, 300 buah komputer pelayan, 900 buah suis rangkaian, 2,000 buah Wireless Access Point dan lebih 200 buah aplikasi bagi menyokong operasi Universiti. Keperluan terhadap perkhidmatan ICT terus meningkat. Bilangan peranti dan aplikasi mudah alih, perkhidmatan cloud, big data analytic dan wearable technologies akan terus berkembang dengan pesat. Sejajar dengan itu, PTM akan terus berusaha memenuhi keperluan staf dan pelajar Universiti. Menjelang awal 2015, kapasiti jalur lebar (bandwith) akan dipertingkat dari 2 Gbps ke 3 Gbps. Sebanyak 900 buah

2

Page 5: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

• Unit Perancangan Strategik dan Pengurusan Projek (UPSPP) • Bahagian Rangkaian (BR) • Bahagian Pengurusan Pusat Data (BPPD) • Bahagian Keselamatan ICT dan Pengurusan Perisian (BkiPP) • Bahagian Sistem Maklumat Pelajar (BSMP) • Bahagian Sistem Maklumat Sumber Manusia (BSMSM) • Bahagian Sistem Maklumat Kewangan (BSMK) • Bahagian Inovasi Aplikasi ICT (BIAI) • Bahagian Multimedia (BMM) • Bahagian Pengurusan Komputer (BPK) • Bahagian Pentadbiran ( BP)

3.2 PERANAN DAN FUNGSI

• Menyokong perkhidmatan teras UM iaitu, penyelidikan, inovasi, penerbitan dan pengajaran. • Membentuk strategi ICT dan memantau pembentukan kampus siber. • Implementasi polisi ICT UM. • Menyediakan perkhidmatan ICT dan prasarana warga kampus. • Menyediakan latihan dan aktiviti kesedaran ICT bagi warga UM dan awam. • Membangunkan dan mengimplimentasi sistem berkomputer.

3|Pengenalan 3.1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT Pusat Teknologi Maklumat (PTM) terbahagi kepada bahagian-bahagian berikut:

3

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK

Page 6: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK

Puan Nor’ain Binti Mohamed Ketua Unit Perancangan Strategik & Pengurusan Projek Pusat Teknologi Maklumat 3.3 Unit Perancangan Strategik & Pengurusan Projek 3.3.1 Latar Belakang

Unit Perancangan Startegik & Pengurusan Projek (UPSPP) ditubuhkan pada bulan Januari 2015 susulan penstrukturan semula Pusat Teknologi Maklumat (PTM). Ianya berbangkit daripada keperluan PTM untuk mewujudkan unit khas bagi membantu Pengarah PTM dalam perancangan strategik ICT dan pengurusan projek ICT.

3.3.3 Fungsi

1. Menerajui dan menyelaras aktiviti berkaitan pembangunan, pelaksanaan, penambahbaikan dan pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) selaras dengan keperluan ISO/IEC 27001 untuk PTM.

2. Menerajui dan menyelaras aktiviti berkaitan Sistem Pengurusan Kualiti Universiti Malaya (QMS) selaras dengan keperluan ISO 9001 untuk PTM.

3. Menyelaras pembangunan, penyimpanan dan penyelenggaraan dokumen-dokumen ICT seperti Polisi ICT, Dasar Keselamatan ICT (DKICT), prosedur-prosedur ICT, garis-paris panduan ICT dan peraturan-peraturan ICT.

4. Menguruskan mesyuarat-mesyuarat Majlis ICT dan Jawatankuasa Pengguna ICT (JKPICT).

5. Mengurus semakan dan penyediaan dokumen-dokumen seperti Pelan Strategik ICT, Laporan Tahunan PTM dan sebagainya.

6. Menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan bagi pihak PTM.

7. Menguruskan aktiviti bagi tujuan meningkatkan kebolehan dan motivasi staf PTM dalam pelbagai aspek seperti sesi perkongsian ilmu, penulisan kertas kerja, internship dan seumpamanya.

8. Menambahbaik urusan berkaitan pengurusan dan pemantauan projek-projek ICT PTM.

4

Page 7: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Encik Abdul Salam Zainal Ketua Bahagian Rangkaian Pusat Teknologi Maklumat 3.4 BAHAGIAN RANGKAIAN (BR) 3.4.1 Latar Belakang

Bahagian Rangkaian bertanggungjawab untuk merancang, membangun, mengurus,memantau dan menyelenggara rangkaian kampus termasuk semua kampus cawangan. Bagi memastikan semua kakitangan dan pelajar mempunyai akses kepada capaian rangkaian, sebanyak 2,000 unit Access Point Wireless dan hampir 1,000 unit network switch telah dipasang dan diselenggara di seluruh kampus. Kesemua perkakasan ini dipantau dan diselenggara oleh staf Bahagian Rangkaian. Selain daripada perkakasan tersebut, terdapat beberapa perkakasan rangkaian utama lain yang turut dipantau dan diselenggara, antaranya adalah:

a) Supercore Switch b) Distribution Switch c) Wireless Controller d) DHCP Appliance e) VPN Appliance f) Bandwidth Manager

Kesemua perkakasan ini sangat kritikal dan memerlukan kestabilan kerana ianya merupakan alatan utama yang akan menentukan kebolehcapaian rangkaian dan juga wireless di Universiti Malaya. Berikut adalah kapasiti bandwidth yang digunakan di Kampus Utama dan cawangan:

a) Kampus Utama b) Kampus Kota c) Asrama Hospital Klang d) Nilampuri, Kelantan e) IOES,Bachok f) Jelebu,NS

- 2,000 Mbps - 25 Mbps - 25 Mbps - 25 Mbps - 8 Mbps - 4 Mbps

5

Page 8: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

3.4.2 Fungsi-fungsi

i. Menganalisa dan merancang keperluan rangkaian dan rangkaian tanpa wayar bagi menyokong proses teras Universiti Malaya.

ii. Mengurus dan mengimplementasi keperluan rangkaian bermula daripada kajian keperluan rangkaian sehingga selesai projek dilaksanakan.

iii. Menyediakan akses internet kepada kakitangan dan juga pelajar termasuk di kampus cawangan.

iv. Memantau kebolehcapaian rangkaian dan juga rangkaian tanpa wayar.

v. Menyelenggara perkakasan rangkaian dan rangkaian tanpa wayar.

6

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 9: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK

Cik Junnaini Ismun Ketua Bahagian Pengurusan Pusat Data Pusat Teknologi Maklumat 3.5 BAHAGIAN PENGURUSAN PUSAT DATA (BPPD) 3.5.1 Latar Belakang

Bahagian Pengurusan Pusat Data (BPPD) bertanggungjawab memastikan data dan maklumat dalam bentuk digital milik Universiti Malaya disimpan dalam infrastruktur yang mantap dan sentiasa mudah dicapai (highly available) secara selamat (secure) oleh entiti - entiti yang telah dikenalpasti melalui akses yang dikawal. Bahagian ini bertanggungjawab merancang, mengurus, menyelenggara dan mengawasi peralatan Pusat Data, seperti pelayan (server), storan (storage) dan perkakasan (equipment/appliance) berkaitan, agar fungsi dan kapasitinya mampu menyokong dan diskalakan (scaleable) untuk keperluan sistem - sistem aplikasi utama sedia ada dan yang dirancang oleh Universiti Malaya dalam menyokong perkhidmatan teras Universiti. Untuk menyokong kesinambungan urusan pentadbiran (business ontinuity) perkhidmatan teras Universiti, BPPD juga bertanggungjawab merancang dan menyediakan Tapak Pemulihan Bencana untuk menghadapi kemungkinan dan meminimakan kesan bencana (disaster) ke atas perkhidmatan teras Universiti.

7

Page 10: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

3.5.2 Fungsi-Fungsi

• Mengenal pasti, merancang dan mengaplikasikan teknologi baru perkakasan dan perisian pusat data yang berprestasi tinggi, boleh-skala (scalable) dan selamat (secure) untuk digunakan oleh Pusat Data PTM bagi menyokong aplikasi dan perkhidmatan ICT Universiti Malaya.

• Mengenal pasti dan mengaplikasikan teknologi bersesuaian untuk melancarkan dan meningkatkan kepuasan pengguna (user experience) semasa menggunakan sistem aplikasi dengan teknologi bersesuaian. Contohnya, penggunaan UMMail dipertingkatkan dari segi user experience dengan penggunaan teknologi Google Cloud.

• Menyelenggara dan mengawasi kemudahan infrastruktur Pusat Data yang terdiri daripada pelayan, perisian dan peralatan yang menyokong aplikasi dan perkhidmatan ICT universiti bagi memastikan kesediaan (availability), prestasi, kapasiti dan keselamatan pelayan, perkakasan dan aplikasi berada pada tahap yang tinggi.

• Mengurus, menyelenggara dan memantau penggunaan Storage Area Network dan Infrastruktur Virtualisasi bagi mencapai objektif pemusatan storan dan pelayan (storage And server consolidation).

• Mengurus backup dan restore aplikasi dan pangkalan data.

• Menyediakan perkhidmatan Domain Name System (DNS) untuk kampus UM (um.edu.my) dan meningkatkan reliability dengan penggunaan teknologi cloud.

• Mengurus perkhidmatan Webhosting untuk PTj-PTj di Universiti Malaya.

• Membangun, menyelenggara dan memantau infrastruktur pelayan bagi Tapak Pemulihan Bencana.

• Melaksanakan pengujian Pelan Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) dengan menguji pemulihan aplikasi dan pangkalan data.

• Mengurus perjanjian bagi khidmat sokongan, pembaharuan lesen dan pelanjutan waranti bagi pelayan, pangkalan data dan perisian.

• Mengurus bilik pelayan dari aspek keselamatan, kapasiti, kebersihan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

• Memantau fasiliti persekitaran (environmental facility) seperti sistem hawa dingin, sistem pencegah kebakaran dan UPS (Uninterruptable Power Supply) di Pusat Data.

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

8

Page 11: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Puan Asiah Abu Samah Ketua Bahagian Keselamatan ICT & Pengurusan Perisian Pusat Teknologi Maklumat 3.6 BAHAGIAN KESELAMATAN ICT & PENGURUSAN PERISIAN (BKiPP) 3.6.1 Latar Belakang

Bahagian Keselamatan ICT & Pengurusan Perisian (BKiPP) adalah nama baru bagi Bahagian Keselamatan, Audit & Latihan – ICT. Pertukaran nama tersebut dibuat sejajar dengan pemindahan fungsi pengurusan Latihan ICT ke Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia (BSM) di samping mengambil kira fungsi utama operasi sedia ada. BKiPP mengandungi 3 Fungsi utama iaitu: Seksyen Keselamatan & Audit ICT, Seksyen Pengurusan Pengkomputeran Akademik (HPC) dan Seksyen Pengurusan Perisian & Pengujilarian Aplikasi.

• Seksyen Keselamatan & Audit ICT memainkan peranan di dalam melaksana aktiviti pemantauan, penganalisaan data-data keselamatan dan pembudayaan kesedaran keselamatan ICT untuk membantu melindungi semua aset ICT dan data Universiti yang merangkumi penyelidikan dan pengajaran dari sebarang aktiviti subversif.

• Seksyen Pengurusan Pengkomputeran Akademik HPC memainkan peranan dalam

mengurus peralatan HPC di Pusat Data, PTM serta memberi khidmat nasihat berkaitan HPC kepada pelbagai pihak dalaman UM.

• Seksyen Pengurusan Perisian & Pengujilarian Aplikasi memainkan peranan dalam

mengurus perolehan serta lesen perisian untuk pengajaran yang digunakan oleh lebih dari dua fakulti. Fungsi kedua seksyen ini pula meliputi aktiviti membangunkan mekanisma piawai untuk tujuan pengujilarian sistem aplikasi yang dibangunkan oleh PTM.

• Big Data Analytic. BKiPP juga sedang membangunkan secara berperingkat platform bagi

menyokong aktiviti penganalisaan data bersaiz besar (Big Data) dari pelbagai sumber. Organisasi seperti Universiti Malaya pada dasarnya menjana data melalui pelbagai transaksi seperti trafik rangkaian, urusniaga, media sosial, kandungan web, pendidikan, pengangkutan, log mesin, sensor dan lain-lain. Maklumat dari pelbagai sumber ini dilihat mempunyai nilai yang sangat besar dalam membantu organisasi menilai tindakan dan membuat keputusan yang akhirnya akan menentukan halatuju strategik serta kesinambungan organisasi berdaya saing di masa hadapan.

9

Page 12: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

3.6.2 Fungsi-fungsi

• Melaksana proses audit, pemantauan keselamatan, mengenalpasti risiko ke atas peralatan pelayan, rangkaian, pc dan aplikasi serta melaksana program kesedaran keselamatan ICT secara berkala untuk meningkatkan kualiti prasarana, aplikasi dan perkhidmatan ICT.

• Memantau & mengambil tindakan pencegahan, pemulihan dan pengurusan insiden keselamatan ICT.

• Melaksana aktiviti audit ke atas dokumen berkaitan proses pembangunan sistem/aplikasi UM.

• Mengurus perisian & perlesenan untuk perisian berkaitan pengajaran dan penyelidikan serta mengurus portal MSDNAA, On-the-Hub & Program Hedstart.

• Menyelaras dan melaksanakan pengujian aplikasi (software testing) ke atas modul/sistem kritikal yang dibangunkan/diuruskan oleh PTM.

• Mengurus, menyelenggara dan memantau penggunaan & pengoperasian perkakasan HPC & Kluster yang ditempatkan di Pusat Data PTM. Turut memberi khidmat nasihat dalam pengurusan kemudahan HPC di Institut Pengurusan & Pemantauan Penyelidikan (IPPP) dan Kompleks High Impact Research (HIR).

• Mewujudkan platform Big Data Analytic bagi tujuan menyokong proses penganalisaan data berskala besar yang dijana oleh pelbagai sumber pengoperasian organisasi iaitu merangkumi unstructured dan structured data. Kemudahan ini bertujuan membantu organisasi dalam proses membuat keputusan strategik yang lebih tepat serta berdaya saing.

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

10

Page 13: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Puan Marina Mansor Ketua Bahagian Sistem Maklumat Pelajar Pusat Teknologi Maklumat 3.7 BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (BSMP) 3.7.1 Latar Belakang

Bahagian Sistem Maklumat Pelajar atau BSMP ditubuhkan pada tahun 2011 bagi memenuhi keperluan terhadap perlunya aplikasi bersepadu yang lengkap dalam menyokong kitaran proses maklumat pelajar. BSMP bertanggungjawab dalam pembangunan dan penyelenggaraan sistem khusus bagi pengurusan maklumat dan rekod berkaitan akademik dan ko-kokurikulum pelajar. Secara amnya aplikasi akademik yang dibangunkan adalah bagi menyokong keseluruhan aktiviti secara bersepadu bermula daripada proses permohonan kemasukan calon sehingga pelajar menamatkan pengajian.

3.7.2 Fungsi-fungsi

• Membangunkan sistem aplikasi bagi menyokong proses pentadbiran universiti dalam pengurusan maklumat pelajar.

• Mengkaji, merancang dan menaiktaraf aplikasi yang dibangunkan bagi memenuhi keperluan teknologi semasa.

• Mengkaji dan memberi khidmat nasihat teknikal kepada PTj dalam perancangan pembangunan sistem dan pelaksanaan polisi universiti agar kedua-duanya seiring.

• Bekerjasama dengan PTj mengadakan taklimat, latihan dan roadshow bagi sistem aplikasi yang dibangunkan.

• Mengkaji, merancang dan melaksanakan integrasi antara sistem yang dibangunkan oleh BSMP dengan sistem yang dibangunkan oleh Pusat teknologi Maklumat dan sistem yang dibangunkan oleh Pusat tanggungjawab (PTj).

• Menyediakan aplikasi dan/atau membekalkan data berkaitan pelajar kepada kementerian, jabatan kerajaan dan agensi luar. 11

Page 14: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

Puan Norlaili binti Raspan Ketua Bahagian Sistem Maklumat Sumber Manusia Pusat Teknologi Maklumat 3.8 BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (BSMSM) 3.8.1 Latar Belakang

Bahagian Sistem Maklumat Sumber Manusia atau BSMSM ditubuhkan pada tahun 2013 bagi memenuhi keperluan terhadap aplikasi bersepadu yang lengkap dalam menyokong kitaran proses pengurusan sumber manusia. BSMSM bertanggungjawab dalam pembangunan dan penyelenggaraan sistem khusus bagi pengurusan maklumat dan rekod berkaitan sumber manusia. Secara amnya aplikasi yang dibangunkan adalah bagi menyokong keseluruhan aktiviti secara bersepadu bermula daripada proses perancangan sumber manusia sehingga staf menamatkan perkhidmatan.

3.8.2 Fungsi-fungsi

• Membangunkan sistem aplikasi bagi menyokong proses pentadbiran universiti dalam pengurusan sumber manusia.

• Mengkaji, merancang dan menaik taraf aplikasi yang dibangunkan bagi memenuhi keperluan teknologi semasa.

• Mengkaji dan memberi khidmat nasihat teknikal kepada PTj dalam perancangan pembangunan sistem dan pelaksanaan polisi universiti agar kedua-duanya seiring.

• Mengkaji, merancang dan melaksanakan integrasi antara sistem aplikasi.

• Bekerjasama dengan PTj mengadakan taklimat, latihan dan roadshow bagi sistem aplikasi yang dibangunkan.

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

12

Page 15: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Bahagian Sistem Maklumat Kewangan atau BSMK ditubuhkan pada tahun 2013 bagi memenuhi keperluan terhadap aplikasi bersepadu yang lengkap dalam menyokong kitaran proses pengurusan kewangan pelajar di Bahagian Bendahari. Bahagian ini bertanggungjawab dalam pembangunan dan penyelenggaraan sistem khusus bagi pengurusan maklumat kewangan pelajar. Secara amnya aplikasi yang dibangunkan adalah bagi menyokong keseluruhan aktiviti yang berkaitan dengan kewangan pelajar.

Puan Madhavi a/p Baskaran Ketua Bahagian Sistem Maklumat Kewangan Pusat Teknologi Maklumat 3.9 BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN (BSMK) 3.9.1 Latar Belakang

3.9.2 Fungsi-fungsi

• Membangunkan sistem aplikasi bagi menyokong proses pengurusan kewangan pelajar universiti.

• Mengkaji, merancang dan menaik taraf aplikasi yang dibangunkan bagi memenuhi keperluan teknologi semasa.

• Mengkaji dan memberi khidmat nasihat teknikal kepada PTj dalam perancangan pembangunan sistem dan pelaksanaan polisi universiti agar kedua-duanya seiring.

• Mengkaji, merancang dan melaksanakan integrasi antara sistem aplikasi.

• Bekerjasama dengan PTj mengadakan taklimat, latihan dan roadshow bagi sistem aplikasi yang dibangunkan.

13

Page 16: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

Dr. Kanmani A/P Munusamy Ketua Bahagian Inovasi Aplikasi ICT Pusat Teknologi Maklumat 3.10 BAHAGIAN INOVASI APLIKASI ICT (BIAI) 3.10.1 Latar Belakang

Bahagian Inovasi Aplikasi ICT (BIAI) PTM telah diwujudkan dengan tujuan untuk membangunkan aplikasi portal web kolaboratif untuk kegunaan komuniti UM yang merentasi keperluan pelbagai fungsi pentadbiran. Secara amnya, projek pembangunan oleh BIAI lebih tertumpu kepada penggunaan teknologi web yang baru bagi keperluan komuniti UM. Dengan pembangunan sistem menggunakan sumber terbuka, BIAI dapat membangunkan sistem mengikut keperluan pengguna UM dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kerenah birokrasi, penggunaan kertas dan bebanan UM dalam menanggung kos lesen dan penyelenggaraan.

3.10.2 Fungsi-fungsi

• Menghasilkan aplikasi sistem berteraskan web untuk membolehkan warga UM menambah baik produktiviti dan kualiti kerja dan menjadikan proses kerja sedia ada lebih mudah dan kos-efektif.

• Menggunapakai sumber teknologi Open Source yang inovatif untuk menghasilkan aplikasi sistem berinovatif dan efisien.

• Mengkaji, merancang dan membangunkan aplikasi portal untuk memudahkan pengurusan aktiviti perolehan, pembayaran, penempahan fasiliti, penerbitan jurnal, persidangan, penyelidikan dan akademik dengan lebih terancang dan tersusun.

• Mengkaji dan merancang keperluan untuk melaksanakan pelbagai proses integrasi baru yang merentasi pelbagai landasan aplikasi kolaboratif dan aplikasi pentadbiran sedia ada.

• Mengkaji, merancang, menaiktaraf dan menyelenggara semua aplikasi sedia ada bagimemastikan semuanya beroperasi dengan lancar dan sentiasa menepati keperluan semasa, contohnya, UMEXPERT, Portal Staf, Portal Pelajar Laman Web UM, Sistem Pengurusan Maklumat Penyelidikan (RPMS), Sistem E-Journal, Sistem Pengurusan Maklumat Konferens (UM Conference), UM e-Learning (Spectrum), Sistem Perolehan & Pembayaran atas talian (e-Procurement), Sistem Inventori dan lain-lain.

• Memberi khidmat nasihat dan latihan berkaitan penggunaan aplikasi teknologi kolaboratif, teknologi Open Source, penyediaan laman web, pembangunan dan penggunaan Portal Khas mengikut keperluan, implementasi teknologi SMS, implementasi teknologi kad Kredit atas talian dan proses penyebaran maklumat melalui pelbagai landasan sedia ada.

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

14

Page 17: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Encik Muhammad Aminudin Bin Razali Ketua Bahagian Multimedia Pusat Teknologi Maklumat 3.11 BAHAGIAN MULTIMEDIA (BMM) 3.11.1 Latar Belakang

Bahagian Multimedia telah ditubuhkan pada akhir tahun 2009 bagi membolehkan segala aplikasi berkenaan bahan dan kandungan digital dapat dibangunkan dengan sempurna dan bersepadu. Bahagian ini juga bertanggungjawab terhadap segala keperluan kandungan digital Universiti Malaya seperti membangunkan bahan multimedia interaktif dan menghasilkan poster, iklan, grafik website dan fotografi, perkhidmatan video pengajaran dan pembelajaran bagi menambah baik proses pendidikan dan sebagainya.

3.11.2 Fungsi-fungsi

• Menyediakan kemudahan dan sokongan bagi staf akademik menyediakan bahan persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran dan pembelajaran.

• Menyediakan panduan penggunaan serta beroperasi sebagai pusat rujukan kepada staf akademik dalam mereka bentuk dan membangunkan bahan multimedia interaktif yang bersesuaian.

• Membangunkan bahan persembahan pengajaran dan pembelajaran (Open Courseware) OCW, Spectrum dan MOOC) dalam bentuk multimedia interaktif seiring dengan perkembangan teknologi e-pembelajaran.

• Merancang, mengurus, menyedia dan membangunkan bahan video dan audio digital untuk pengajaran dan pembelajaran secara usahasama bagi memastikan matlamat pelaksanaan e-Pembelajaran memenuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Universiti Malaya.

• Menyediakan perkhidmatan rakaman video, sidang video dan webcast siaran langsung bagi keperluan Universiti Malaya di laman sesawang http://webcast.um.edu.my/streaming

15

Page 18: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

Puan Norkhaizura Mohamed Kassim Ketua Bahagian Pengurusan Komputer PusatTeknologi Maklumat 3.12 BAHAGIAN PENGURUSAN KOMPUTER (BPK) 3.12.1 Latar Belakang

Bahagian Pengurusan Komputer ditubuhkan pada Januari 2015. Secara amnya bahagian ini bertanggung jawab bagi merancang, mengurus, menyedia, membekal, menyelenggara dan membaikpulih peralatan ICT seperti komputer dan komputer riba yang digunakan oleh kakitangan akademik dan bukan akademik bagi tujuan pengajaran, pembelajaran dan pentadbiran universiti. Di samping itu, bahagian ini juga mengurus dan memantau penyelesaian aduan ICT yang dibuat oleh warga UM.

3.12.2 Fungsi-fungsi

• Menganalisa dan merancang keperluan baru/keperluan penggantian peralatan ICT universiti seperti komputer desktop dan notebook.

• Mengurus perolehan komputer serta menyediakan spesifikasi.

• Menguruskan pengagihan komputer desktop dan notebook.

• Memberi khidmat nasihat kepada PTj mengenai peralatan ICT – pembelian dan pelupusan.

• Mengurus pinjaman komputer, notebook dan LCD projector.

• Menguruskan Sistem Active Directory (AD).

• Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan komputer kepada PTj yang tiada staf ICT.

• Mengurus dan memantau penyelesaian aduan ICT yang dibuat oleh warga UM.

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

16

Page 19: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

3.13.2 Fungsi-fungsi

• Pengurusan dan sekretariat bagi Mesyuarat Pengurusan PTM

• Pengurusan perancangan sumber manusia

• Pengurusan staf PTM – pelantikan, peperiksaan, cuti dan seumpamanya

• Pengurusan Perolehan PTM

• Pemantauan perbelanjaan dan kewangan PTM

• Pengurusan Pelajar Latihan Industri di PTM

• Pengurusan inventori bagi perabot dan peralatan ICT

• Pengurusan pelupusan dan peralatan ICT

• Unit Cuti dan Dokumen

• Unit Penyelengaraan Bangunan dan Inventori

• Unit Perolehan dan Kewangan

Ketua Bahagian Pentadbiran & Kawalan Kualiti Pusat Teknologi Maklumat 3.13 BAHAGIAN PENTADBIRAN 3.13.1 Latar Belakang Pejabat Pentadbiran terbahagi kepada 3 unit utama, iaitu :

17

Page 20: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

1 2

2015 - 2017

4| Visi ICT

Menjadi sebuah pusat ICT yang berinovatif untuk menyokong penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan teknologi tercanggih.

5| Misi ICT Menyedia dan menyokong fasiliti ICT yang terkini dan berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan.

6| Objektif ICT

Membangunkan organisasi yang berkuasa dan berkepakaran untuk merancang dan memenuhi keperluan ICT

Mengenalpasti dan memenuhi keperluan ICT berteraskan pembangunan teknologi terkini

Menyedia dan menyelenggara perkhidmatan ICT secara efektif

3 Memperbaiki dan menggalak penggunaan fasiliti ICT dengan efektif 5

Melindung perkhidmatan ICT dari kegiatan pencerobohan dan pengodaman 4

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

18

Page 21: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

1

7| Pelan Strategik ICT

2 INOVASI

PERKHIDMATAN ICT

3

MENERAPKAN BUDAYA ICT HIJAU

INFRASTRUKTUR DAN PERKHIDMATAN ICT YANG

MAMPAN DAN TERKEDEPAN

4 PERSEKITARAN ICT YANG CANGGIH DI KALANGAN

KAMPUS

MEMBANGUNKAN KOMUNITI BERILMU

5

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN PERKHIDMATAN ICT YANG MAMPAN DAN TERKEDEPAN MEMPERKASA ICT UNTUK MEMBANGUNKAN KOMUNITI BERILMU UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGINOVASIKAN PERKHIDMATAN ICT UM MENERAPKAN BUDAYA ICT HIJAU DI KALANGAN WARGA UNIVERSITI MEMBINA PERSEKITARAN ICT YANG CANGGIH DI KALANGAN KAMPUS

19

Page 22: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

20

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 23: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

21

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 24: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

22

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 25: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

23

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 26: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

24

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 27: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

25

PELA

N

STRA

TEG

IK IC

T A

KTI

VIT

I/PRO

JEK

STRA

TETG

IK IC

T

MEMPERKASA

ICT UNTUK MEMBANGUNKAN

KOMUNITI BERILMU

Mengadaptasi pengurusan ilmu pengetahuan

Membangun repositori

bagi pengekalan pengetahuan

Membangun repositori bagi pengumpulan

kumpulan pakar

Mewujudkan platform untuk kerjasama dan

perbincangan

Mewujudkan platform untuk pemantauan projek

Mewujudkan Bahagian Pengurusan Ilmu

Pengetahuan

Membina kandungan pembelajaran digital

Meningkatkan produktiviti staf, mengurangkan masa

pemprosesan dan membolehkan pengesanan

proses

Mewujudkan Platform Komunikasi Video

Bersepadu di Kampus

Mewujudkan sistem persidangan video

berasaskan desktop

Mempromosi penggunaan EIS untuk proses membuat

keputusan

Mewujudkan Sistem EIS dan BI

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN

PERKHIDMATAN ICT YANG MAMPAN DAN

TERKEDEPAN

Merekabentuk semula dan menaiktaraf infrastruktur

rangkaian kampus

Menaiktaraf rangkaian teras kampus

Menaiktaraf rangkaian berwayar di Pusat

Tanggungjawab

Menaiktaraf rangkaian tanpa wayar di seluruh

kampus

Membangun perkhidmatan pusat data

yang mampan dan terkedepan

Membangun infrastruktur

pusat data baru

Mempromosi persekitaran komputer cloud

Memantapkan keselamatan ICT kampus

IPS untuk segmen utama

Melaksana Active Directory dan SCCM

Menambahbaik keselamatan ICT

Integrated Server

Administrator Profile Management

Integrasi NAC dengan enjin

SSO

Membangunkan kemudahan pengujian

perisian

Automatic Stress Test

Melaksana ISMS

Integrasi AD dan enjin SSO

Membangunkan kerangka kerja untuk Bring Your Own Device (polisi dan

teknologi)

Melaksana Sistem BYOD

Menggubal dan melaksana polisi untuk BYOD

BYOD untuk kakitangan

MENINGKATKAN DAN MENGINOVASIKAN

PERKHIDMATAN ICT UM

Mempertingkat pengalaman pengguna

melalui pengkomputeran mudah alih

Membangun aplikasi mobile untuk fungsi

melulus di portal staff

Membangun aplikasi mobile untuk semakan

maklumat pelajar di MyUM

Tele-commuting

Mengadaptasi persekitaran

pembangunan sistem yang mantap

Memindahkan sistem teras UM ke platform

Mengadaptasi persekitaran

pengaturcaraan berasaskan rangka kerja

(framework)

Melaksana sistem gabungan untuk Pelajar-HR-Kewangan-Pengurus Penyelidikan-ePerolehan

Membangun repositori data berpusat dan

pertingkat kepintaran pengekstrakan data

Perlombongan data secara pintar

Menghubung sistem teras ke gudang data berpusat

MENERAPKAN BUDAYA ICT HIJAU DI KALANGAN

WARGA UNIVERSITI

Membangun Polisi ICT Hijau

Membangun garispanduan perolehan perkakasan ICT

Menyedia sistem pemantauan penjimatan

tenaga (IOT)

Melaksana sistem pemantauan tenaga

elektrik

Projek IOT (cth: pemantauan penggunaan

penghawa dingin)

Menggalak perolehan dan pelupusan Hijau

Perolehan perkakasan bervoltan rendah

Perolehan perkakasan dengan ciri penjimatan

tenaga

Menyedia bekas bagi pembuangan sisa elektronik di PTM

Menggalak perkongisan peralatan/perisian/lesen

Menyedia Pusat Data Hijau

Mengguna lampu LED

Mengguna smart racks

Menggalak kesedaran dan inisiatif ICT Hijau

Kitar-semula server/PC

untuk pembangunan/pengujian

Kitar-semula PC untuk projek Virtual Desktop

Menyedia stesen pengecas

berkuasa solar

Menderma PC/laptop kepada sekolah/rumah

anak yatim

Mengguna kenderaan elektrik untuk

pengangkutan di sekitar kampus

MEMBANGUN

PERSEKITARAN DAN CITARASA KEHIDUPAN

KAMPUS YANG CANGGIH

Menggalak penggunaan IOT dan Big Data Analytics

Melaksana IOT untuk menganalisa penggunaan

sumber elektrik, kenderaan pengangkutan ,

CCTV, mekanikal dan penghawa dingin di JPPHB

Melaksana IOT untuk menganalisa penggunaan elektrik, pengesanan CCTV

dan penghawa dingin di Pusat Data PTM

Melaksana Hadoop

Memahami dan

mempelajari Hadoop Hive & R/Java Software untuk tujuan Big Data Analytic

Menganalisa log pelayan dan perkakasan rangkaian

Menganalisa data trafik

rangkaian

Menambah pelayan untuk kluster Hadoop

Mempromosi penggunaan

platform Big Data

Kolaborasi dengan agensi di peringkat antarabangsa

bagi mendapatkan idea teknologi terkini

APRU e-lecture

Lawatan ke Universiti luar negara

Intership staf HPC di organisasi seperti CERN,

GRID, EU Asia GRID

Kolaborasi dengan sektor swasta

Kolaborasi dengan entiti luar (universiti/industri)

Ahli Govt Computer Emergency Response

Team (GCERT)

Kolaborasi dengan Malaysian Software

Testing Board

Kolaborasi dengan Malaysian Open Source

Software

Kolaborasi dengan Akademi Grid Malaysia-G

Kolaborasi dengan Big Data Group (FSKTM

MySiG)

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 28: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PELAN STRATEGIK 1

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN PERKHIDMATAN ICT YANG MAMPAN DAN TERKEDEPAN

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 29: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PELAN STRATEGIK 1 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN PERKHIDMATAN ICT YANG MAMPAN DAN TERKEDEPAN Infrastruktur ICT merupakan elemen asas dalam sesuatu perkhidmatan ICT. Kebergantungan banyak pihak terhadap ICT menjadi pemangkin kepada perlunya satu infrastruktur yang mantap dan boleh dipercayai. Infrastruktur berprestasi rendah dan tidak boleh dipercayai akan menjejaskan produktiviti dan sasaran Universiti untuk mencapai taraf terbaik dalam pelbagai bidang. Hal berkaitan keselamatan infrastruktur juga perlu dititikberatkan. Kelemahan tahap keselamatan akan menghakis kepercayaan komuniti dan mendedahkah Universiti kepada risiko-risiko yang tidak diingini. Justeru, Infrastruktur ICT yang mempunyai daya tahan (resilient), kebolehpercayaan, tahap keselamatan yang tinggi dan scalable amat diperlukan bagi menyokong aktiviti pembelajaran, pengajaran, penyelidikan serta perkhidmatan-perkhidmatan dalam talian yang dibangunkan oleh Universiti Malaya, seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan Universiti. Sehubungan dengan, perancangan teliti amat diperlukan untuk merealisasikan projek-projek berkaitan infrastruktur. Secara umumnya, berikut adalah penekanan terhadap infrastruktur ICT untuk tempoh 3 tahun akan datang : • Menaiktaraf dan merekabentuk semula infrastruktur rangkaian termasuk rangkaian tanpa wayar

(wireless) agar lebih berdaya tahan, berprestasi tinggi dan scalable. • Mempertingkatkan kemudahan pusat data bagi menyokong sistem aplikasi yang menyokong

pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan pentadbiran Universiti Malaya • Memantapkan keselamatan infrastruktur ICT melalui penyediaan teknologi dan penggubalan polisi.

27

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 30: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

28

PELAN STRATEGIK 1 - MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN PERKHIDMATAN YANG MAMPAN DAN TERKEDEPAN

Objektif 1. Merekabentuk semula dan Menaiktaraf infrastruktur rangkaian kampus 2. Membangun perkhidmatan Pusat Data yang mampan dan terkedepan

Pelan Tindakan 1.1 Menaiktaraf rangkaian teras kampus i) Migrasi IP

1.2 Menaiktaraf rangkaian berwayar di Pusat Tanggungjawab i) Mengganti access switch berkapasiti rendah/usang ii) Mengganti kabel fiber iii) Mengganti 60 buah rak rangkaian Usang 1.3 Menaiktaraf rangkaian tanpa wayar di seluruh kampus i) Mengganti Wireless Access Point di kolej Kediaman

ii) Mengganti Wireless Access Point di Pusat Tanggungjawab

iii) 100% liputanWifi di dalam bangunan 2.1 Membangun infrastruktur Pusat Data di Bangunan Baru PTM (i) Membina Infrastruktur Pusat Data di bangunan Baru PTM (termasuk perancangan migrasi ke Bangunan Baru)

Tempoh Catatan 2013-2015 Sehingga Dis 2015 2015 - 2016 2014-2017 2014 2015-2016 2017 Berterusan 2015 - 2017

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 31: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

29

Catatan Objektif 3. Mempromosi- kan persekitaran komputer cloud

4. Memantapkan keselamatan ICT kampus

Pelan Tindakan 3.1Initiatif Cloud i) Memindah 20% perkhidmatan/server web ke Cloud. ii) Mengguna teknologi cloud bagi tujuan backup dan replikasi data iii) Web-hosting berasaskan Cloud. iv) Mewujudkan Cloud sendiri iaitu Cloud- Store (Cloudstore - menggunakan perisian sumber terbuka – own cloud) 4.1 Memasang Intrusion Prevention System pada segmen utama rangkaian 4.2 Melaksana ActiveDirectory dan SCCM 4.3 Menambahbaik keselamatan ICT, contohnya kajian trend serangan DDOS dan langkah menangani. 4.4 Usahasama Bahagian Keselamatan ICT dengan BPPD untuk melaksana Integrated Server Administrator Profile Management 4.5 Usahasama Bahagian Keselamatan ICT dengan Bahagian Rangkaian untuk mengintegrasi NAC dengan enjin Single Sign-On 4.6 Membangunkan kemudahan pengujian perisian 4.7 Melaksana Automatic Stress Test 4.8 Melaksana ISMS 4.9 Usahasama Bahagian Keselamatan ICT dengan Bahagian Perkhidmatan PC untuk mengintegrasi Active Directory dan enjin Single Sign-On

Tempoh 2015- 2017 2015-2016 2014-2015 2015 2014-2015 2014-2015 2016-2017 2015 2014-2015 2014-2015

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 32: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

30

Catatan Objektif 5. Membangun kerangka kerja untuk Bring Your Own Device (polisi dan teknologi)

Pelan Tindakan 5.1 Melaksana Sistem BYOD 5.2 Menggubal dan melaksana polisi untuk BYOD, contoh:- - bilangan gajet bagi setiap pengguna - lebar jalur untuk setiap pengguna - kawalan akses rangkaian (Network Access Control) bagi gajet tanpa patch terkini 5.3 Melaksana BYOD dengan menyediakan elaun untuk staf membeli komputer sendiri

Tempoh 2014 -2015 2015

2016

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 33: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PELAN STRATEGIK 2 MEMPERKASA ICT UNTUK MEMBANGUNKAN KOMUNITI BERILMU

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 34: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PELAN STRATEGIK 2 MEMPERKASA ICT UNTUK MEMBANGUNKAN KOMUNITI BERILMU A. Pengurusan Ilmu Pengetahuan Maklumat dan ilmu pengetahuan sentiasa berkembang pada kadar yang sangat pesat. Oleh itu, kedua-dua komponen tersebut perlu diuruskan dengan efektif supaya kita beroleh manfaat daripadanya. Pengurusan Ilmu Pengetahuan (KM) bukanlah satu perkara baru, malahan ia sudah menjadi amalan sejak beberapa dekad. Ia merupakan satu bidang disiplin yang menggalakkan pendekatan bersepadu untuk mengenal pasti, mengumpul, menilai, mendapatkan semula dan berkongsi semua aset maklumat dalam sesuatu organisasi. Aset-aset ini termasuklah pangkalan data, dokumen, dasar, prosedur dan kepakaran serta pengalaman staf yang tidak direkodkan sebelum ini. ‘Ilmu adalah Raja’ merupakan satu frasa kebijaksanaan yang diterima umum, jadi bagaimana UM sebagai sebuah organisasi, menjadi inovatif dalam pengurusan ilmu pengetahuan? Sebagaimana sebelum pengurusan ilmu pengetahuan menjadi semakin penting, UM perlu membuat pelaburan dan menyemai pertumbuhan dalam bidang ini. Sistem pengurusan ilmu pengetahuan digunakan untuk menguruskan jurnal, penerbitan dan maklumat lain yang ada di Universiti. Universiti juga telah membuat pelaburan untuk memperoleh Sistem Pengurusan Dokumen bagi menguruskan semua dokumen penting di kampus. Pada masa ini, UM menggunakan kombinasi kaedah tradisional dan juga moden untuk menguruskan semua maklumat. Untuk tujuan perkongsian ilmu, UM kini menggunakan platform MS Share Point dan juga Google Drive. Dengan itu, staf yang berpengetahuan dapat bekerjasama dan berkongsi dokumen dengan mudah menggunakan kedua-dua sistem ini. Untuk mengurus pengetahuan pakar di kampus, UM telah membangunkan sistem tersendiri yang dikenali sebagai UMExpert. Sistem ini membolehkan maklumat penyelidikan dikumpul, dikongsi dan diagihkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan di UM (contohnya penerbitan) direkod dan disimpan di dalam sistem ini. Sesiapa sahaja boleh mencari dan menjejak pakar-pakar dalam bidang tertentu menggunakan sistem ini. Untuk keperluan teknikal, UM telah membangunkan Sistem Helpdesk tersendiri yang mampu mengumpul kaedah yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah teknikal. Setelah berjaya menyelesaikan masalah teknikal yang dilaporkan oleh pengguna, semua kaedah penyelesaian yang digunakan akan dikemaskini oleh juruteknik ke dalam sistem. Dengan itu, pengetahuan ini kemudiannya boleh dikongsi dengan staf teknikal yang lain. Pengurusan Ilmu Pengetahuan merupakan satu era baru secara relatifnya. UM akan terus meneroka cara baru untuk mempertingkatkan lagi sistem pengurusan ilmu pengetahuan di UM. Pada masa ini, PTM sedang berusaha membangunkan platform untuk mendokong keperluan Big Data Analytics untuk menyediakan dan mengukuhkan lagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam era moden.

32

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 35: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

33

PELAN STRATEGIK 2 – MEMPERKASA ICT UNTUK MEMBANGUNKAN KOMUNITI BERILMU

Objektif 1. Mengadaptasi pengurusan ilmu pengetahuan di kampus

Pelan Tindakan 1.1 Mewujudkankan sebuah Repositori Pengetahuan untuk tujuan Pengekalan Pengetahuan(Knowledge Retention) Mengenalpasti aset dokumen Mengenalpasti PTj untuk Projek Pilot Repositori PTj Repositori Jabatan Repositori Bahagian Dokumen Piawai: 1) Minit Mesyuarat 2) Proposal RMK 3) Proposal ABM 4) Spesifikasi Tender 5) Slaid Persembahan PTj 6) Lembaran Data PTj 7) Direktori Staf PTj 8) Direktori Pelajar PTj 9) LaporanTahunan 10) Laporan Audit Tahunan 11) Repositori Foto UM 12) Pelan Bangunan UM 13) Pelan Rangkaian UM 14) Manual Teknikal

Tempoh 2015-2017

Catatan MS Sharepoint dan EDMS Menaiktaraf Share Point

2015 Berterusan Berterusan

Contohnya: Perbincangan projek IOT, Peta Baru UM, Sistem Penjejakan Bas UM, makanan di kantin Contohnya: Senarai projek di dalam Share Point

1.2 Mewujudkankan Repositori untuk Pengumpulan Kumpulan Pakar : 1) Mewujudkan Platform FAQ 2) Mengenal pasti kepakaran 3) Menulis FAQ 4) Merekod pengajaran yang diperolehi 5) Help desk 1.3 Mewujudkankan Platform untuk Kerjasama dan Perbincangan 1.4 Mewujudkankan Platform untuk Pemantauan Projek

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 36: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

34

Objektif Catatan Pelan Tindakan 1.5 Menubuhkan Bahagian Pengurusan Ilmu Pengetahuan: 1) Merancang 2) Melaksana 3) Mengaudit 4) Mengawal 5) Melatih 1.6 Mewujudkan Silibus/Kandungan Pembelajaran Digital

Tempoh 2015 - 2017

2015

1) Persidangan video MCU berbilang pengguna menggunakan VMware, perkakas maya dengan kapasiti 20 titik flex untuk melaksanakan mesyuarat berbilang titik/pengguna. 2) Penyelesaian Persidangan Video VMware untuk peranti mudah alih membolehkan pengguna notebook (Windows dan Mac), tablet (iOS and Andriod) menyertai mesyuarat secara persidangan video dari mana-mana sahaja dengan menggunakan teknologi WIFI,3G,4G,LTE dan lain-lain

2. 2.1 Meningkatkan Mewujudkankan Platform Komunikasi Video produktiviti staf, Bersepadu di Kampus mengurangkan (Multiple and Mobile VC System) masa pemprosesan dan membolehkan Video conferencing membolehkan organisasi Pengesanan proses mengadakan komunikasi video sama ada titik-ke-titik atau berbilang pengguna. Komunikasi ini boleh dilaksanakan sama ada secara siaran langsung atau rakaman. Antara aktiviti termasuk: i) Perbincangan secara bersemuka ii) Mesyuarat secara persidangan video iii) Pengajaran dan pembelajaran jarak jauh iv) Persembahan seminar secara jarak jauh (Contohnya Konferens Perubatan) 2.2 Mewujudkan sistem persidangan video berasaskan Desktop.

2015

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 37: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

35

Objektif Catatan Pelan Tindakan Tempoh

3. Mempromosikan penggunaan EIS untuk proses membuat keputusan

Mewujudkan Sistem EIS dan BI: 1) Mengenal pasti keperluan UM 2) Mengenal pasti keperluan Gudang Data 3) Mengenal pasti peralatan EIS 4) Melaksana Data Mart 5) Melaksana Model Data 6) Melaksana EIS

2015

Contoh: Qlikview

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 38: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PELAN STRATEGIK 3

MENINGKATKAN DAN MENGINOVASIKAN PERKHIDMATAN ICT UM

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 39: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PELAN STRATEGIK 3 MENINGKATKAN DAN MENGINOVASIKAN PERKHIDMATAN ICT UM Peningkatan inovasi dan perkhidmatan ICT dalam sektor awam adalah salah satu aspek yangsentiasa diberi penekanan oleh Kerajaan Malaysia di bawah Sistem Inovasi National yang diterajui oleh MOSTI. Sejajar dengan objektif MOSTI, PTM telah merangka pelan strategik untuk memastikan perkhidmatan ICT di UM sentiasa meningkat ke arah inovasi yang baru. Pelan strategik ini dapat menjamin agar kakitangan dan pelajar-pelajar UM akan sentiasa mendapat perkhidmatan ICT yang terbaik dan operasi harian universiti dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan efisyen. Secara amnya, pelan strategik ini memberi tumpuan kepada 3 perkara utama dalam tempoh 3 tahun akan datang seperti berikut:-

Pengkomputeran Mudah Alih – Pelan strategik yang pertama akan memberi penekanan kepada pengkomputeran mudahalih supaya dapat memastikan semua sistem utama di UM boleh dicapai melalui peralatan mudah alih. PTM perlu membuat persediaan untuk menampung keperluan pengguna peralatan mudah alih yang semakin meningkat dan memenuhi kehendak pengguna yang perlu mencapai sistem-sistem tanpa mengira masa dan tempat. Justeru, modul-modul yang sentiasa digunakan oleh pelajar dan kakitangan seperti semakan markah, jadual kuliah, keputusan peperiksaan, kelulusan daripada sumber manusia akan dibangunkan semula untuk menyokong pelbagai jenis peralatan mudah alih.

37

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 40: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

Persekitaran Pembangunan Sistem yang Mantap Pelan strategik yang kedua adalah berkaitan dengan persekitaran pembangunan sistem yang lebih mantap untuk para pembangun sistem. Ini kerana jenis dan ciri-ciri platform yang digunakan untuk membangunkan sesuatu sistem sangat mempengaruhi keselamatan, kestabilan dan masa yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem tersebut.

38

Justeru itu, platform yang mantap akan digunakan untuk sistem-sistem utama seperti Sistem Maklumat Pelajar, Sistem Maklumat Sumber Manusia dan Sistem Maklumat Kewangan. Selain daripada itu persekitaran pembangunan sistem yang berbentuk framework juga akan digunapakai dalam pembangunan sistem supaya pengaturcaraan yang lebih selamat, sistematik dan terkini dapat diaplikasikan.

Repositori Data Berpusat

Pelan strategik yang ketiga adalah membangunkan repositori data secara berpusat untuk meningkatkan kecekapan ekstraksi data. Inisiatif ini juga akan sangat membantu membina perisian laporan pintar yang dapat menjana pelbagai jenis laporan mengikut kehendak dan keperluan pengurusan. Dengan inovasi ICT yang baru ini, pihak pengurusan UM akan dapat menjana sebarang data atau laporan. Bagi tujuan pemantauan yang berterusan dan seterusnya membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat.

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 41: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

39

PELAN STRATEGIK 3 – UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGINOVASIKAN PERKHIDMATAN ICT UM

Objektif 1. Mempertingkat pengalaman Pengguna melalui penggunaan pengkomputeran mudah alih 2. Mengadaptasi persekitaran pembangunan sistem yang kukuh (bertingkat, mudah alih, client,web,BUS dan lain-lain)

Pelan Tindakan Membangunkan aplikasi mudah alih untuk penggunaan secara lasak dan fungsi ringkas : a) Meluluskan fungsi melalui perkhidmatan e-services pada portal staf b) Semakan maklumat pelajar melalui portal MyUM. Contoh: Jadual, keputusan peperiksaan, pengesanan status dan yuran. c) Tele-commuting (contoh: bekerja dari rumah) 2.1 Memindahkan sistem teras semasa UM (HR dan ISIS) ke arah platform yang lebih teguh yang mempunyai: - Proses Aliran Kerja Pengurusan Perniagaan - Perkhidmatan Berorientasikan Seni Bina - Pengaturcaraan & Pelaksanaan Secara Selamat 2.2 Memulakan langkah ke arah mengadap- tasi persekitaran pengaturcaraan berasas- kan rangka kerja (framework-based Programming environment) 2.3 Melaksanakan sistem gabungan untuk: - - Pelajar - HR - Kewangan - Pengurusan Penyelidikan - e-Perolehan

Tempoh 2015-2017 2016 2015-2016 2016 2016

Catatan Memperoleh alat Pelaporan Perniagaan Pintar (Business Intelligence Reporting tools) yang boleh mengekstrak data secara automatik dari sistem sedia ada (perlombongan data secara pintar)

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 42: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

40

Objektif Pelan Tindakan Tempoh Catatan

3. Membangunkan sebuah repositori data berpusat dan mempertingkatkan kepintaran pengekstrakan data

3.1 Memperoleh alat Pelaporan Perniagaan Pintar (Business Intelligence Reporting tools) yang boleh mengekstrak data secara automatik dari sistem sedia ada (Perlombongan data secara pintar 3.2 Setiap sistem teras akan dapat disambungkan ke gudang data berpusat

2017 2017

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 43: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PELAN STRATEGIK 4 MENERAPKAN BUDAYA ICT HIJAU DI KALANGAN WARGA UNIVERSITI

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 44: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PELAN STRATEGIK 4 MENERAPKAN BUDAYA ICT HIJAU DI KALANGAN WARGA UNIVERSITI Sejak sekian lama PTM giat menjalankan usaha-usaha menerapkan pembudayaan ICT Hijau dalam semua aplikasi ICT. Ini adalah sebagai menyambut seruan Dasar Teknologi Hijau Negara yang diperkenalkan oleh YAB Dato’ Sri Mohd. Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia Keenam pada 24 Julai 2009. Pihak MAMPU telah mengeluarkan Garis Panduan Penggunaan ICT Ke Arah ICT Hijau dalam Perkhidmatan Awam pada 3 Ogos 2010. Mengikut garis panduan ini Teknologi Hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan server dan sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semula jadi. Ia juga mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. ICT Hijau merujuk kepada amalan pengeluaran, penggunaan dan pelupusan komputer, pelayan server serta alat-alat aksesori komputer seperti monitor, pencetak dan peralatan rangkaian secara berkesan dan efektif yang memberi kesan yang minima atau tiada kesan ke atas alam sekitar. Dengan ini penggunaaan bahan berbahaya dapat dikurangkan, tenaga elektrik dapat dijimatkan dan jangkahayat penggunaan produk ICT dapat dipanjangkan. Beberapa usaha penghijauan telah berjaya dilaksanakan:

• Penggunaan e-mel sebagai media komunikasi yang cekap, pantas dan menjimatkan kertas. • Penggunaan network printer untuk menghadkan penggunaan kertas bagi tujuan kritikal

sahaja disamping mengoptimakan toner.

Kedua-dua usaha Ini telah membantu mempercepatkan perlaksanaan Paperless Government secara berperingkat yang telah dapat mengurangkan penggunaan kertas untuk dokumentasi, panggilan mesyuarat, memo dan pekeliling. Dengan mengamalkan Budaya ICT Hijau warga UM dapat mengaplikasikan amalan terbaik (bestpractice) dalam penggunaan perkhidmatan dan perkakasan ICT seperti berikut:

• Membuat perolehan ke atas produk ICT yang mendapat pengiktirafan Hijau, eco-friendly dan mempunyai rating energy-star

• Mengamalkan konsep memaksimakan penggunaan sumber secara perkongsian dan terpusat; contohnya penggunaan teknologi virtualisasi.

• Menerapkan prinsip pengurangan (reduce), penggunaan semula (reuse) dan kitar semula (recycle) dalam aktiviti harian menggunakan peralatan ICT.

• Mengamalkan proses pelupusan mengikut tatacara yang mementingkan pemeliharan dan pemuliharaan alam sekitar.

• Menggalakkan penggunaan perkakasan ICT secara berhemah dengan mengamalkan penggunaan screen-saver, standby-mode untuk monitor dan menutup PC selepas waktu pejabat atau jika tidak perlu digunakan untuk tempoh masa yang panjang.

• Menggalak dan meningkatkan penggunaan perkhidmatan online yang dapat meningkatkan produktiviti, contohnya perkhidmatan helpdesk dan e-procurement.

• Pengadu masalah ICT tidak perlu hadir ke kaunter secara fizikal untuk membuat aduan. • Selain itu aduan dapat dikumpulkan, dijejak, diselesaikan dan didokumenkan (untuk

kegunaan pengurusan ilmu pengetahuan) dengan lebih sistematik dan produktif.

42

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 45: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

Untuk peningkatan, usaha-usaha berikut juga diteruskan bagi:

• Menjalankan penyelidikan ke atas penggunaan teknologi Thin Client, Virtual Desktop dan sebagainya yang boleh mengurangkan penggunaan tenaga elektrik dan seterusnya menjimatkan kos penyelenggaraan.

• Menggalak dan meningkatkan penggunaan perkhidmatan video conferencing dan media baru yang dapat mengurangkan perjumpaan secara fizikal.

• Mempromosikan konsep memaksimakan penggunaan sumber secara perkongsian dalam talian, ; contohnya penggunaan teknologi cloud.

• Memberi lebih kuasa (empower) kepada pengguna untuk pemilikan aset digital melalui pendekatan BYOD.

• Menjalankan penyelidikan ke atas teknologi Voice-over-IP yang dapat menjimatkan kos bil telefon dan pelaburan ke atas alat komunikasi.

• Menjalankan penyelidikan ke atas Internet-of-Things dengan merangkai pelbagai peralatan ICT dan sensor-sensor yang boleh membantu pihak pengurusan untuk mendapat visual yang lebih baik ke atas aset-aset dan infrastruktur UM seperti energy control systems,

• Environmental monitoring system untuk bangunan-bangunan dan hal-hal yang berkaitan.

Penerapan Budaya ICT Hijau dalam kalangan warga kampus Universiti diharap akan menyumbang kepada pencapaian objektif DasarTeknologi Hijau Negara dengan cara:

• Memastikan projek ICT selari dengan hasrat pembangunan yang mampan seperti yangdikehendaki oleh kerajaan Malaysia.

• Mengurangkan penggunaan tenaga dan meningkatkan produktiviti .menggalakkan perkembangan Industri Teknologi Hijau.

• Meningkatkan sumbangan Teknologi Hijau terhadap ekonomi negara. • Meningkatkan pendidikan dan kesedaran. • Meningkatkan tahap kecekapan penyampaian perkhidmatan online. • Meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia.

Oleh itu usaha-usaha menerapkan pembudayaan ICT Hijau dalam semua urusan organisasi akan dilaksanakan menerusi aktiviti-aktiviti berikut yang telah dirancangkan:

• Pembangunan Polisi ICT Hijau. • PenggunaanTeknologi Cloud dan Thin Client untuk penggunaan sumber yang lebih baik • Penggunaan Internet-of-Things untuk visual dan pemantauan aset yang lebih baik • Pengurangan sisa berbahaya • Penggunaan teknologi yang boleh meningkatkan produktiviti

43

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 46: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

44

PELAN STRATEGIK 4 – MENERAPKAN BUDAYA ICT HIJAU DI KALANGAN WARGA UNIVERSITI

Catatan Objektif 1. Membangunkan Polisi ICT Hijau (merentasi semua PTj, penggunaan elektrik, kitar- semula, e-waste) 2. Menyediakan sistem Pemantauan penjimatan tenaga (IOT) 3. Menggalakkan Perolehan dan Pelupusan Hijau 4. Menyediakan Pusat Data Hijau

Pelan Tindakan 1.1 Membangunkan Polisi ICT Hijau 1.2 Membangunkan garis panduan perolehan perkakasan ICT 2.1 Implementasi sistem pemantauan penggunaan elektrik 2.2 Projek IOT (pemantauan penggunaan penghawa dingin, lampu) 3.1 Menggalakkan pembelian perkakasan bervoltan rendah 3.2 Menggalakkan pembelian perkakasan dengan ciri penjimatan kuasa 3.3 Meletakkan bekas pembuangan e-waste untuk alat elektronik/ pengecas/ bateri di pintu masuk PTM (di kampus utama dan Wisma RnD) 3.4 Menggalakkan perkongsian perkakasan/ perisian/lesen 4.1 Mengguna lampu LED untuk menerangi Pusat Data 4.2 Menggunakan smart racks untuk Pusat Data

Tempoh 2015 2015 2016 2016 Berterusan Berterusan 2015 Berterusan 2016 2016-2017

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 47: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

45

Catatan Objektif

Pelan Tindakan Tempoh 5. Menggalakkan initiatif dan kesedaran ICT Hijau

5.1 Kitar-semula server/PC untuk pembangunan/pengujian 5.2 Kitar-semula PC untuk projek Virtual Desktop 5.3 Implementasi stesen pengecas menggunakan tenaga solar 5.4 Derma PC/laptop yang masih berfungsi dengan baik kepada sekolah/rumah anak yatim (pusat komuniti) 5.5 Menggunakan kenderaan elektrik untuk pengangkutan di sekitar kampus

Berterusan 2015 2016 Berterusan 2016

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 48: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PELAN STRATEGIK 5 MEMBANGUN PERSEKITARAN DAN CITARASA KEHIDUPAN KAMPUS YANG CANGGIH

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 49: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

PELAN STRATEGIK 5 MEMBANGUN PERSEKITARAN DAN CITARASA KEHIDUPAN KAMPUS YANG CANGGIH Big Data dipercayai bakal menjadi gelombang kelima dalam revolusi teknologi, yang terbina daripada empat revolusi yang pertama, iaitu era kerangka utama; era komputer peribadi (PC), era Internet dan Web1.0 dan yang terkini era mudah alih dan web2.0. Sepertimana empat peringkat revolusi teknologi sebelum ini, Big data dijangka akan menjadi pemimpin kepada peningkatan produktiviti. Organisasi pada masa kini mula mengumpul jumlah urus niaga, e-mel, laporan, video, dan data geolokasi. Menurut IDC 2012 kajian APeJ Big Data Pulse, purata 39% organisasi tidak menganalisis set keseluruhan data yang dikumpul. Kebanyakan organisasi tahu apa yang mereka mahu lakukan, tetapi buntu untuk melaksanakannya. Realiti yang dihadapi oleh semua organisasi adalah tekanan kompetitif. Berdasarkan kajian IDC pada tahun 2012, organisasi yang menggunakan analisis sebagai sebahagian daripada proses pembuatan keputusan mereka adalah dua kali lebih berkemungkinan untuk mendapat kelebihan kompetitif berbanding rakan-rakan mereka. Objektif utama inisiatif Big Data di UM adalah seperti berikut:

• Membolehkan penyimpanan data bersaiz besar menggunakan platform Hadoop Distributed File System (HDFS).

• Mempercepatkan proses menganalisis data log bersaiz besar yang dikumpul dari pelbagai aset ICT untuk tujuan forensik dan pembuatan keputusan.

• Memanfaatkan pengumpulan data ‘Internet of Things’.

47

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 50: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

48

PELAN STRATEGIK 5 : MEMBANGUN PERSEKITARAN DAN CITARASA KEHIDUPAN KAMPUS YANG CANGGIH

2.1 APRU - e-lecture

2.3 Intership staf HPC di organisasi luar seperti CERN GRID, EU Asia GRID untuk pelaksanaan operasi & pengurusan GRID.

2.4 Kolaborasi dengan sektor swasta

Objektif 1. Mengembangkan penggunaan konsep dan platform “IoT”& “Big Data Analytics” dalam aktiviti pengurusan sumber Universiti 2. Kolaborasi dengan agensi-agensi di peringkat antarabangsa bagi mendapatkan idea teknologi terkini yang boleh diguna pakai

Catatan Untuk menjejak kadar penggunaan utiliti di Pusat Data PTM Latihan On-the-job Analisa Log Forensik Forensik dan Analisa Penggunaan Rangkaian Pelayan Program Tahunan UI - Ogos 2014 Akan dikenalpasti Perlu mendapatkan senarai syarikat yang sesuai

Pelan Tindakan 1.1 Melaksana platform”IoT (Internet of Things)” untuk menganalisa penggunaan sumber elektrik, kenderaan pengangkutan, CCTV, mekanikal dan penghawa dingin di JPPHB 1.2 Melaksana platform”IoT (Internet of Things)” untuk menganalisa penggunaan sumber elektrik, pengesanan CCTV dan penghawa dingin di Pusat Data PTM 1.3 Melaksana / Instalasi platform Sistem File Hadoop 1.4 Memahami dan mempelajari Hadoop Hive & R / JAVA Software untuk tujuan“Big Data Analytic” 1.5 Menganalisa Log Pelayan dan Perkakasan Rangkaian 1.6 Menganalisa Data Trafik Rangkaian 1.7 Menambah infrastruktur pelayan untuk kluster Sistem File Hadoop 1.8 Mempromosi penggunaan platform Big Data untuk lain-lain kegunaan Universiti

Tempoh 2014-2016 2015 2014-2015 2014-2015 2015-2016 2015-2016 2015 2016 2015-2017 2015-2017 2016 2015-2017

2.2 Mencadangkan lawatan ke institusi luar, contohnya UI, NZ, USC

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 51: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

49

Catatan Objektif 3. Menggalakkan aktiviti kolaborasi dengan pihak luar seperti universiti/institusi/ industri (contohnya Joint Venture (JV), latihan industri selama 3-6 bulan)

Pelan Tindakan 3.1 UMCERT - mendaftar sebagai ahli GCERT (Government Computer Emergency Re- sponseTeam) 3.2 MSTB- collaboration with Malaysian Software Testing Board 3.3 MyOSS - Malaysian Open Source Software 3.4 Akademi Grid Malaysia-G 3.5 Big Data Group (FSKTM MySiG) menambah pengetahuan tentang Penggunaan Big Data dari aspek Akademik & Penyelidikan

Tempoh Since 2011 2017 Since 2002 2017 2015

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 52: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK

Notes

Page 53: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

Notes

2015 - 2017 PUSATTEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT

Page 54: Pelan Strategik ICT - umcms.um.edu.my · 1 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT - PELAN STRATEGIK ICT 2015 - 2017 Susulan daripada cabaran-cabaran di atas, pelan strategik yang …

Pusat Teknologi Maklumat Universiti Malaya 50603 Lembah Pantai Kuala Lumpur

http://ptm.um.edu.my