Pelan Strategik Kantin

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PELAN STRATEGIK KANTIN 2014

Text of Pelan Strategik Kantin

PELAN STRATEGIK TINDAKAN

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL CONVENT, SEREMBAN 22014PELAN STRATEGIK TINDAKANPENGURUSAN KANTINPn Subatra Kanan

ISI KANDUNGANMUKASURAT

1.0 PENGENALAN031.2 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN041.3 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN521.4 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN531.5 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN55

PELAN STRATEGIK ( 2014 - 2016)

1.0 PENGURUSAN KANTIN Pengenalan : Pengurusan kantin sekolah berusaha meningkatkan kualiti pengurusan dan perkhidmatan dari semasa ke semasa. Hal ini demikian kerana kantin sekolah merupakan sumber utama bagi murid mendapatkan keperluan makanan semasa mereka berada di sekolah. Justeru itu adalah sangat penting bahan-bahan makanan yang dijual di kantin sekolah sentiasa selamat dimakan, bersih dan berkhasiat. Konsep makanan seimbang yang berkualiti dan mengenyangkan perlu diutamakan. Selain daripada mutu makanan itu sendiri, faktor kebersihan dan suasana kantin yang ceria perlu dititikberatkan.Proses prosedur berkaitan perjanjian, kontrak dan memorandum persefahaman dipatuhi, sementara pihak pengusaha kantin pula dapat melaksanakan peranan dan tanggungjawab sebagai pengusaha kantin sekolah yang cemerlang. Ini adalah kerana tujuan utama mengadakan kantin di sekolah adalah untuk menyediakan makanan yang berkhasiat kepada murid-murid bagi kepentingan tumbesaran dan perkembangan dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial semasa mereka berada di sekolah. Adalah menjadi tanggungjawab pihak sekolah dan pengusaha kantin bagi memastikan hanya makanan yang bersih, selamat, berkhasiat, segar dan mengenyangkan sahaja dijual di kantin sekolah.:

2014

[SJK (T) CONVENT, SEREMBAN 2]16 | [PENGURUSAN KANTIN]

OBJEKTIF PENGURUSAN KANTIN: Jawatankuasa ini ialah ;1. Membantu Guru Besar dalam usaha membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian berkaitan dengan pengurusan kantin.2. Menerima dan menyampaikan maklum balas dan cadangan daripada pihak murid, guru, staf sokongan, ibu bapa kepada guru Besar tentang pengurusan kantin.3. Menjalankan pelbagai aktiviti-aktiviti pendidikan dan kempen yang berkaitan dengan kantin.4. Memastikan pelaksanaan Program Kendiri Kantin Sekolah dilaksanakan dengan baik.

CARTA ORGANISASI UNIT PENGURUSAN KANTIN

GURU BESAR (PENGERUSI)

PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI)

1. Penyelaras Kantin

2. Penyelaras Disiplin Murid

3. Penyelaras RMT

4. AJK 3K

Keselamatan & Kesihatan Murid

Kebersihan & Keceriaan

5. Pengusaha kantin AJK Kantin

2.0 JAWATANKUASA KANTIN

2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH 2014

Kekuatan (Strength - S)Kelemahan(Weakness-W)

S1 - Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada

setiap aktiviti yang dilaksanakan

S2 - Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K

S3 - Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.

S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi di kalangan semua warga sekolah.W1 Sebahagian bumbung kantin khususnys di selah kiri telah bocor. Ia menyebabkan air mengalir terlalu banyak semasa hujan lebat. W2 - Kantin yang serba kekurangan dari segi pelbagai Jenis makanan. Terutamanya pada waktu petang. W3 Kadangkala pekerja-pekerja di kntin tidak memakai pakaian mengikut peraturan kantin.

Peluang(Opportunities-O)Ancaman(Threat-T)

O1 - Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.

O2 - AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dalam semua program sekolah.

T1 Murid terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.T2- Murid sering membeli makanan yang tidak berzat dari luar.

2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH 2014

IsuMasalahMatlamatStrategiIndikator Pencapaian

Meningkatkan mutu Pengurusan kantin bagi tahap gred A.

1. Perkhidmatanpelanggan yang kurangcekap.

2. Kualiti dan kuantitimakanan kurang diberi perhatian.

5. Kekurangan dalamkeceriaan kantin.1. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang2014.

2. mMemastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan khusus bagi RMT.

3. Mempertingkatkan mutu kualiti kebersihan kantin.

4. Harga makanan selaras dengan pasaran.

5. Menceriakan kawasankantin.1. Perkhidmatan berkualiti menjelang 2014.

2. Pelbagai menudisediakan menjelang2014.

3. Tahap kebersihanmencapai 100%menjelang 2014. Perkhidmatan bermutu

Penyediaan menu/ makanan yang sihat

Kebersihan kantin

Harga Pasaran

2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH 2014

ProgramObjektifTanggungjawabTempohKos/SumberTOVETRIndikatorpencapaian

1.Program 3C

(cekap, cepat,& ceria)Meningkatkan mutuperkhidmatani.Pengusaha kantin

ii. AJK kantinJan - NovKantin

90% amalan 3C dapat dicapaipada akhir tahun 2014.95%pengusaha kantin dan AJK kantindapat menerapkannilai 3Ci. Perkhidmatan bermutu

ii. Pengusaha kantin dan AJK kantin.

2.ProgramHidup SihatMeningkatkantahap kesihatan di kalangan murid danguru.i.Pengusaha kantin

ii.Pihak sekolahJan - NovKantin

90% amalan hidup sihat dapat dicapai.95% murid-murid dan guru-guru dapat mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.i. Penyediaan menu/ makanan yang sihat.

3.ProgramOps BersihMeningkatkanmutukebersihani/Pengusahakantin ii/ AJKkantinJan - NovKantin90% amalan

kebersihan

dapat

dipraktikan

dan dicapai-100%tahap

kebersihan

dapatditerapkanKebersihankantin

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2014-2016)

Nama projek

(AJK KANTIN)K3C ( Kantin cekap, cepat dan ceria )

ObjektifMempertingkatkan mutu perkhidmatan

TempohJanuari hingga November

Kumpulan SasaranPengusaha Kantin

Guru TerlibatAJK kantin

Proses Kerja1. Mesyuarat Program K3c

1.1 Ucapan HEM

1.2 Penerangan tentang program

1.3 Perlantikan Penyelarasan Program

2. Kenalpasti kumpulan sasaran

- pengusaha dan pekerja kantin

3. Program dijalankan sepanjang tahun

4. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c

5. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat

Laporan menggunakan borang yang disediakan.

Kekangan1. Kesuntukan masa guru - guru

2. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualitiperkhidmatan.

PemantauanAJK kantin, HEM, Pengetua, pengawas sekolah

PenilaianPenilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan programtersebut

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkanprogram.

Nama projek

(AJK KANTIN)Program Hidup Sihat

ObjektifMeningkatkan tahap kesihatan

TempohJanuari hingga November

Kumpulan SasaranPelajar dan guru-guru

Guru TerlibatPK HEM,AJK kantin

Proses Kerja1. Taklimat PK HEM

1.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat.

2. Taklimat kepada pengusaha kantin

2.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang.

3. Ceramah

Diadakan pada bulan Januari 2014 untuk perlaksanaan program

sepanjang tahun.

Kekangan1.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah.

2.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat.

PemantauanAJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.

PenilaianPenilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi

mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap

Tiga bulan bagi mempertingkatkan program.

Nama projek (AJK KANTIN)Program Ops Bersih

ObjektifMeningkatkan tahap kebersihan

TempohJanuari hingga November

Kumpulan SasaranPengusaha kantin dan para pekerjanya

Guru TerlibatPK HEM,AJK kantin dan Pengetua

Proses Kerja1. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri, kemudahan dan perlaksanaandilakukanoleh PK HEM.

2. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja - Menganalisis hasilpemantauan sebulan sekali.

3. Pemeriksaan mengejut

KekanganKesuntukan Masa

PemantauanPengetua,PK HEM,Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan

PenilaianSebulan sekali

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian,penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkanprogram.

RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN KANTIN

Dengan adanya Pelan Strategik, Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerlangan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademik murid ke tahap yang boleh dibanggakan. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentukan kejayaan sesuatu organisasi.

CARTA GANTT KANTINSJK (T) CONVENT KOMPLEKS WAWASAN SEREMBAN 2TAHUN 2014BILAKTIVITIJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOV

1Mengadakan mesyuarat AJKXXX

2Menjaga Kebersihan KantinXXXXXXXXXXX

3Pemantauan Harga MakananXXXXXXXXXXX

4Pemantauan Kualiti MakananXXXXXXXXXXX

5Laporan Kendiri KantinXXXXXXXXXXX

6Taklimat Semasa PerhimpunanXXXXXX