of 32 /32
MAJLIS PERBANDARAN KLANG PELAN STRATEGIK ICT 2011 - 2015

Pelan Strategik Mpk

Embed Size (px)

Text of Pelan Strategik Mpk

Page 1: Pelan Strategik Mpk

MAJLIS PERBANDARAN KLANG

PELAN STRATEGIK ICT 2011 - 2015

Page 2: Pelan Strategik Mpk

Pelan Strategik ICT Majlis Perbandaran Klangdisediakan bagi memberi panduan kepada jabatankhususnya organisasi tentang halatujuperkembangan ICT Majlis Perbandaran Klang.

PENDAHULUAN

Dengan adanya ISP ini, keupayaan sebenarjabatan dapat dilihat dalam melaksanakanperancangan dan penyusunan strateguyang lebih rasional dan tepat. Ia juga dapatmengukur sejauh mana pencapaianjabatan dalam merealisasikan segalaperancangan yang telah dibuat

Page 3: Pelan Strategik Mpk

Dengan harapan yang tinggi, pihak JabatanTeknologi Maklumat mengharapkan kerjasamayang tinggi daripada pihak pengurusan tertinggidan jabatan – jabatan yang terlibat secara langsungagar dapat memberi sokongan kepadaperancangan yang telah disusun.

PENDAHULUAN

Sekiranya perlaksanaan berjalan denganlancar mengikut perancangan yang telahdibuat, ia dapat meningkatkanperkhidmatan Majlis bukan sahaja kepadapelanggan dalaman bahkan juga kepadapelanggan luar.

Page 4: Pelan Strategik Mpk

ISI KANDUNGAN

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

PELAN STRATEGIK ICT

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

PERANCANGAN TAHUNAN

JADUAL RINGKASAN PELAN STRATEGIK ICT 2011-2015

JADUAL PRESTASI ISP 2006-2010

Page 5: Pelan Strategik Mpk

SEJARAH JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT KOMPUTER

BHGN SISTEM MAKLUMAT

JABTEKNOLOGI MAKLUMAT

1984 1999 2007

Page 6: Pelan Strategik Mpk

18 PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DILAKUKAN UNTUK ACARA-ACARA RASMI MAJLIS

PERANAN

BERPERANAN MENYOKONGDAN MENGURUS SEMUAPROGRAM ICT YANGDILAKSANAKAN DI MAJLISPERBANDARAN KLANG

Page 7: Pelan Strategik Mpk

18 PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DILAKUKAN UNTUK ACARA-ACARA RASMI MAJLIS

OBJEKTIF

MEMBERI PERKHIDMATAN DALAMMERANCANG, MEMBANGUN DANMENYELENGGARA PROGRAM-PROGRAMICT UNTUK KEMANTAPAN PENTADBIRANMAJLIS, DENGAN INI DAPAT MENINGGIKANLAGI MUTU PERKHIDMATAN MAJLISKEPADA PELANGGAN DALAMAN MAHUPUNLUARAN

Page 8: Pelan Strategik Mpk

FUNGSI

• Merancang dan mengurus peralatankomputer Majlis

• Merancang dan mengurus SistemRangkaian Komputer Majlis

• Merancang dan melaksanakan aplikasisistem Majlis

• Merekabentuk sistem aplikasi untukmenyokong operasi Majlis

• Mengendali dan menyelenggarasistem-sistem aplikasi Majlis

• Menyediakan dan menyelenggarakemudahan komputer peribadi danalat periferalnya

• Merancang dan menjalankan program-program IT Majlis

• Merancang dan mengurus program –program latihan IT Majlis

• Merancang dan mengurus program latihan teknologi maklumat

• Menyediakan sistem keselamatan ICT Majlis

• Melaksanakan khidmat rundingan danlatihan

Page 9: Pelan Strategik Mpk

PERANCANGAN SEDIA ADA

KELEMAHAN PERANCANGAN SEDIADA• perancangan secara tahunan tidak dapat melihat hala tuju

sebenar jabatan dan akan menyebabkan pembangunan ICTtidak seimbang

• Perancangan yang dibuat juga tidak secara menyeluruh dantidak seimbang dari segi peningkatan perkhidmatan dan jugamodal insan.

• perancangan tidak dilihat sebagai panduan penting untuk diikutikerana apabila sampai kepada perlaksanaan sebenar, ia tidakdilaksanakan kerana dianggap tidak perlu.

• Kurang sokongan dari pihak pengurusan kerana mereka kurangjelas dengan perancangan dan matlamat sebenar pembangunanICT.

Page 10: Pelan Strategik Mpk

Jabatan Teknologi Maklumat telah mengambil inisiatif untukmerangka pelan strategik 5 tahun bagi memastikan pihakpengurusan tertinggi memahami dan terlibat secara langsungbagi menjayakannya. Perancangan ini akan menjadikanpaduan kepada jabatan untuk memastikan setiap projek yangdilaksanakan adalah yang terbaik bukan sahaja di peringkatjabatan bahkan di peringkat Majlis.

PERANCANGAN JANGKA PANJANG

F

A

E

D

A

H

I

S

P

MEMPERJELASKAN MATLAMAT JABATAN DALAM MEMBANGUNKAN INFRASTRUKTUR ICT BAGI

KEPENTINGAN ORGANISASI IAITU MAJLIS PERBANDARAN KLANG

Page 11: Pelan Strategik Mpk

CARIAN MAKLUMAT LEBIH CEPAT KEMASUKAN DATA HANYA SEKALI

SAHAJA IAITU DI JABATAN OSCMAKLUMBALAS DARIPADA JABATAN

TEKNIKAL SECARA ONLINE

KESAN DAN IMPAK

Page 12: Pelan Strategik Mpk

VISIMENJADIKAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG MESRA PELANGGAN MELALUI

PERKHIDMATAN UNGGUL 2015

I

S

P

MISIMELAKSANAKAN PROGRAM PERKHIDMATAN ICT DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN ICT UNTUK MENINGKATKAN PERKHIDMATAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG KEPADA

PELANGGAN DALAM

Page 13: Pelan Strategik Mpk

• Untuk menyediakan rangka kerja bagimeningkatkan pengurusan IT yang lebih berkesan

• Untuk meningkatkan produktiviti wargakerja dengan melengkapkankemudahan ICT

• Untuk meningkatkan perkhidmatan yang lebih efisien dan berkesan untukpelanggan dalaman dan pelanggan luarmelalui sokongan ICT

OBJEKTIF

PELAN STRATEGIK ICT

STRATEGI

• Penyusunan struktur Organisasi TeknologiMaklumat yang mantap

• Penyediaan infrastruktur ICT yang sesuaidan mencukupi untuk meningkatkanproduktiviti warga kerja

• Penyediaan infrastruktur rangkaian yang stabil bagi perkongsian maklumat

• Menyediakan Sistem PengurusanMaklumat yang bersepadu

• Pembanguan pangkalan data bersepaduuntuk memastikan informasi tepat danterkini

• Penyediaan mekanisma keselamatan ICT yang lebih berkesan

• Perkongsian maklumat peringkat dalamandan luaran

• Membudayakan dan menggalakkanpenggunaan ICT kepada warga kerja danwarga Klang

Page 14: Pelan Strategik Mpk

1. Pengurusan Perkakasan &Rangkaian2. Pengurusan Aplikasi & Perisian3. Pusat Data & Pangkalan Data4. Keselamatan & Pengukuhan ICT5. Maklumat & Pendidikan ICT

Pelan perlaksanaan ini bermula daripada tahun 2006 sehingga2010. Kajian semula telah dijalankan dan telah diluluskan untukISP 2011 hingga 2015. Pelan perlaksanaan ini adalah untukmemastikan perkembangan dan pembangunan ICR denganmengambilkira keperluan agensi sejajar dengan misi kerajaandalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatanmelalui penggunaan ICT di agensi kerajaan di dalam RancanganMalaysia ke sembilan.

Pelan perlaksanaan strategik atau pembangunan ICTmenekankan lima perkara penting bagi memastikanpembangunan yang menyeluruh di peringkat agensi iaitu:

Page 15: Pelan Strategik Mpk

1. PENGURUSAN PERKAKASAN & RANGKAIAN

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

Bagi memastikan perkakasan yang dibekalkan oleh jabatanadalah mengikut keperluan dan diurus dengan sebaiknya, pihak jabatan telah merancang untuk mengambil tindakanseperti berikut:-a) Pengurusan Perkakasan ICT

• Membuat kajian terperinci bagi penempatanperkakasan asas mengikut keperluan jabatan bagisetiap kategori perkakasan seperti Komputer Peribadidan Pencetak

• Melakukan perolehan berdasarkan keperluansebenar jabatan untuk mengelakkan pembaziran danpembekalan melebihi keperluan.

• melakukan kajian terperinci untuk perolehan bagiperkakasan sokongan kepada jabatan-jabatantertentu berdasarkan core business jabatan sepertiexternal hardisk, storage dan sebagainya.

• merangka kaedah bagi pemantauan penggunaanperkakasan komputer oleh kakitangan bagimemastikan keselamatan perkakasan dari segipenyalahgunaan perkakasan atau perkakasan dengancara yang salah

Page 16: Pelan Strategik Mpk

1. PENGURUSAN PERKAKASAN & RANGKAIAN

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

b) Pengendalian Perkakasan• Membuat perancangan pelupusan dengan lebih kerap

iaitu 2 kali setahun bagi memastikan perkakasan yang rosak iaitu dan tidak ekonomik untuk dibaiki dapatdilupuskan dengan segera.

• Menyediakan stor pelupusan bagi memudahkan kerja-kerja pemeriksaan perkakasan yang hendak dilupuskanoleh jawatankuasa pemeriksa.

• Membuat penyusunan semula pendaftaran aset-asetICT bagi memastikan setiap perkakasan mempunyairekod dan memudahkan kerja-kerja penyelenggaraandan pembaikan.

• Membuat penyusunan semula pendaftaran aset-asetICT bagi memastikan setiap perkakasan mempunyairekod dan memudahkan kerja-kerja penyelenggaraandan pembaikan.

• Menyediakan jadual berkala bagi penyelenggaraanperkakasan komputer serta mengawak keluar masukperkakasan alat ganti bagi pembaikan danpenyelenggaraan perkakasan.

• Menyediakan Sistem Pengurusan Perkakasan ICT untukkemudahan pengguna perkakasan danpenyelenggaraan

Page 17: Pelan Strategik Mpk

1. PENGURUSAN PERKAKASAN & RANGKAIAN

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

c) Sistem Rangkaian Komputer• Menaiktaraf Sistem Rangkain di Ibu Pejabat Majlis

dengan membuat pengkabelan semula rangkaiandalaman (LAN) Majlis dalam Gigabit Network

• Melaksanakan kerja-kerja pengkabelan dalaman dipejabat caeangan untuk keperluan pengguna

• Menyediakan Desktop Management System bagimemantau rangkaian PC di dalam Sistem RangkaianKomputer Majlis

d) Infrastruktur Komunikasi & Sokongan ICT (MAN/WAN)• Menaiktaraf talian komunikasi data di pejabat dan

kaunter cawangan bagi memastikan sistem-sistemdapat digunakan dengan lebih efisien.

• Mengkaji keperluan bagi pemasanan taliankomunikasi data di pejabat cawangan yang akandibuka.

• Menyediakan Network Mangement System bagimemantau komunikasi rangkaian

• Menyediakan Anywheree Access Equipment untukkaunter bergerak.

Page 18: Pelan Strategik Mpk

1. PENGURUSAN PERKAKASAN & RANGKAIAN

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

c) Perkhidmatan ISP• Membuat kajian keupayaan kapasiti talian

berbanding dengan jumlah pengguna internet diMajlis Perbandaran Klang bagi mengenalpastikeperluan penaiktarafan talian.

• Menstruktur semula talian komunikasi bagi capaianinternet untuk kemudahan kakitangan dan pelangganluar.

• Menyediakan Load Balancing equipment bagimembolehkan pembahagian peratusan pengaksesanmengikut keperluan sebenar.

• Menyediakan Traffic Monitoring System baimemantau laluan keluar masuk capaian internet.

• Memantau dan merangka keperluan jangka panjangbagi meningkatkan perkhidmatan yang lebihberkesan.

Page 19: Pelan Strategik Mpk

1. PENGURUSAN APLIKASI & PERISIAN

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

a) Pembangunan Aplikasi• Menaiktaraf sistem sediada kepada sistem yang lebih

baik dan stabil• Melaksanakan integrasi sistem sediada dengan

sistem utma yang baru dibangunkan (SistemKewangan Bersepadu)

• Menyediakan sistem automasi pejabat di jabatan-jabatan mengikut core business jabatan

• Menyediakan integrasi antara sistem yang barudibangunkan dengan yang sedang digunakan.

b) Portal Majlis• Menaiktaraf dan menambahbaik laman web/portal

Majlis Perbandaran Klang yang menjadi jambatanperhubungan kepada orang awam.

• Membuat kajian pematuhan kriteria lamanweb/portal Agensi Kerajaan mengikut garis panduanyang ditetapkan oleh pihak MAMPU

• Menyediakan portal maklumat untuk kakitanganMajlis bagi memastikan setiap kakitangan dapatmaklumat dengan lebih cepat dan tepat.

• Menyediakan penambahbaik perkhidmatan onlineMajlis

• Memantau penggunaan dan keberkesanan sistemaplikasi di jabatan.

Page 20: Pelan Strategik Mpk

2. PENGURUSAN APLIKASI & PERISIAN

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

c) Media Informasi & Multimedia• Menyediakan maklumat perkhidmatan ICT Majlis

Perbandaran Klang untuk edaran kepada pelangganMajlis dan agensi berkaitan.

• Menyediakan media informasi dan multimedia untukmempromosi dan menyampaikan maklumat kepadakakitangan dan orang awam

• Menyediakan media informasi melalui sms untukmemudahkan orang awam mencapai maklumatagensi seperti membuat pertanyaan, semakan,menyalurkan aduan dan sebagainya.

• Menyediakan Maklumat ICT dan public online /service online di Pusat Informasi Majlis PerbandaranKlang.

Page 21: Pelan Strategik Mpk

3. PENGURUSAN PUSAT DATA & PANGKALAN DATA

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

a) Pengurusan Server• Menyediakan Bilik Server yang lebih tersusun dan terjamin

keselamatannya bagi menggantikan bilik sediada bagimenempatkan semula infrastruktur rangkaian komputerdan rangkaian server Majlis.

• Membangun dan melaksanakan pengurusan Pangkalan Dataaplikasi Majlis Perbandaran Klang

• Melaksanakan penyesuaian data untuk integrasi sistemAplikasi di jabatan-jabatan Majlis Perbandaran Klang.

• Mengurus Pusat Data di ibupejabat dan Pejabat CawanganMajlis Perbandaran Klang.

• Mentadbir server-server di dalam Sistem Rangkaian MajlisPerbandaran Klang.

• Menyediakan Domain untuk pengaksesan Data dan Aplikasidalam Sistem Rangkaian Komputer Majlis PerbandaranKlang.

• Menyediakan perkhidmatan backup server dan SistemAplikasi Majlis Perbandaran Klang.

• Menyediakan Sistem ”Recovery” untuk server-server MajlisPerbandaran Klang.

• Menyediakan ”data storage” bagi penyimpanan perisian danmaklumat secara berpusat untuk jabatan-jabatan di MajlisPerbandaran Klang.

• Menyediakan Bekalan elektrik sokongan (UPS) untuk PusatData Majlis Perbandaran Klang.

Page 22: Pelan Strategik Mpk

4. PENGURUSAN KESELAMATAN & PENGUKUHAN ICT

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

Di dalam usaha untuk memastikan aset ICT Majlis yangterdiri daripada infostruktur dan infrastruktur ICT dapatberoperasi dengan cekap dan berterusan tanpa gangguan,kepentingan tahap keselamatan juga perlu dipertingkatkansejajar dengan perancangan RMK9 “MempertingkatkanKeselamatan Maklumat”. Antara pelan yang digariskanadalah seperti berikut:• Meningkatkan perlindungan aset bagi menjamin

kerahsiaan dan integriti dalam menyediakan maklumatagensi.

• Memastikan aset-aset ICT Majlis mematuhi keperluandan standard keselamatan ICT yang ditetapkan

• Meningkatkan pemantauan rangkaian ICT dengannasihat daripada pihak MAMPU seperti pemasanganPRISMA.

• Menggunapakai Metodologi Penilaian RisikoKeselamatan Maklumat Sektor Awam (MyRAM) sebagaiusaha mengurangkan risiko keselamtan ICT mengikutstandard yang ditetapkan oleh MAMPU

• Melaksanakan pengauditan keselamatan ICT untukmengenalpasti kelemahan dan melaksanakan

pengukuhan

Page 23: Pelan Strategik Mpk

5. PENGURUSAN MAKLUMAT & PENDIDIKAN ICT

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

Jabatan telah membuat perancangan bagi menyediakablatihan dan kemudahan ICT sebagai usaha meningkatkankemahiran ICT dikalangan warga kerja Majlis dan warga Klangsejajar dengan RMK9 “Membangunkan tenaga kerja mahirdalam bidang ICT”. Pelan perancangan adalah sepertiberikut:a) Latihan Kemahiran ICT

• Menyediakan latihan kepada kakitangan dan anakkakitngan Majlis

• Menyediakan latihan kepada warga Klang yangmenjadi Ahli ICT yang terdiri daripada pelajarsekolah, remaja dan dewasa.

• Menyediakan kursus wajib kepada kakitangan Majlisuntuk meningkatkan kecekapan dan melengkapkankakitangan dengan kemahiran asas ICT seperti MSWord, MS Excel dan MS powerpoint dan penggunaaninternet.

• Merancang untuk menjalinkan kerjasama/usahasamadengan IPT dalam penganjuran kursus-kursus ICT.Universiti Industri Selangor (UNISEL) menjadi pilihanMajlis kerana ia merupakan universiti milik penuh

Kerajaan Negeri Selangor• Menyediakan latihan mengikut kepakaran kepada

kakitangan Majlis mengikut keperluan dan kehendaktugasan

Page 24: Pelan Strategik Mpk

5. PENGURUSAN MAKLUMAT & LATIHAN ICT

HALA TUJU PELAN STRATEGIK ICT

b) Perkhidmatan Komuniti ICT• Menyediakan khidmat penyewaan bagi kemudahan-

kemudahan yang telah ditawarkan kepada orangawam mengikut peraturan-peraturan yangditetapkan

• Menyediakan Perpustakaan Mini kepada pengunjungsebagai tempat rujukan IT, tempat perbincangan danlain-lain

• Menyediakan Pusat Komuniti ICT di Pusat Bandaruntuk kemudahan kakitangan Majlis dan orangawam.

Page 25: Pelan Strategik Mpk

2011

2012

2013

2014

2015

PERANCANGAN TAHUNAN

Page 26: Pelan Strategik Mpk

2

0

1

1

PERANCANGAN TAHUNAN

PENGURUSAN PERKAKASAN ICTMengenalpasti jumlah perkakasan ICT untuk pelupusan

MENINGKATKAN PENGGUNAAN BERHEMAH PERKAKASAN ICTKajian keperluan Komputer Peribadi di setiap jabatan

PENAIKTARAFAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTERPenaiktarafan UPS

PERKHIDMATAN ISP MAJLISMembuat kajian keupayaan kapasiti talian berbanding jumlah penggunaan

PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASIPembangunan Sistem Penilaian dan Cukai Taksiran

INTEGRASI SISTEM APLIKASIMenyediakan Integrasi sistem di jabatan-jabatan teknikal

PORTAL MAJLISMenyediakan portal Maklumat Kakitangan

PUSAT DATAMengenalpasti jumlah server untuk pelupusan

INFRASTRUKTUR SISTEM KESELAMATANMenyediakan dan membuat centralise gateway/firewall di ibupejabat

Memasang intrustion Prevention System (IPS)

PENGURUSAN SISTEM KESELAMATAN ICTPenstrukturan semula Domain dan Child Domain Majlis

KESELAMATAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER MAJLIS (LAN)Memasang Bandwitdh Management

LATIHAN KEMAHIRAN ICTMemberi latihan yang memfokuskan kepada kakitangan dan anak kakitangan

PERKHIDMATAN KOMUNITI ITMemberi Khidmat penyewaan bagi kemudahan di ICT

Page 27: Pelan Strategik Mpk

2

0

1

2

PERANCANGAN TAHUNAN

PENGURUSAN PERKAKASAN ICTPenyusunan semula pendaftaran Aset bagi perkakasan ICT di MPK dan melaksanakan

pelupusan

MENINGKATKAN PENGGUNAAN BERHEMAH PERKAKASAN ICTPerolehan perkakasan ICT berdasarkan kajian

Kajian keperluan periferal komputer

PENAIKTARAFAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTERPengkabelan semula LAN di ibupejabat Majlis

PERKHIDMATAN ISP MAJLISMenstruktur semula talian mengikut keperluan Majlis

PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASIPembangunan Sistem Penilaian dan Cukai Taksiran

INTEGRASI SISTEM APLIKASIMenyediakan Integrasi sistem di jabatan-jabatan teknikal

PORTAL MAJLISMenyediakan portal Maklumat Kakitangan

PUSAT DATAMengenalpasti jumlah server untuk pelupusan

INFRASTRUKTUR SISTEM KESELAMATANMenyediakan dan membuat centralise gateway/firewall di ibupejabat

Memasang intrustion Prevention System (IPS)

PENGURUSAN SISTEM KESELAMATAN ICTPenstrukturan semula Domain dan Child Domain Majlis

KESELAMATAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER MAJLIS (LAN)Memasang Bandwitdh Management

LATIHAN KEMAHIRAN ICTMemberi latihan yang memfokuskan kepada kakitangan dan anak kakitangan

PERKHIDMATAN KOMUNITI ITMemberi Khidmat penyewaan bagi kemudahan di ICT

Page 28: Pelan Strategik Mpk

2

0

1

2

PERANCANGAN TAHUNAN

PENGURUSAN PERKAKASAN ICTPenyusunan semula pendaftaran Aset bagi perkakasan ICT di MPK dan melaksanakan pelupusan

MENINGKATKAN PENGGUNAAN BERHEMAH PERKAKASAN ICTKajian keperluan Komputer Peribadi di setiap jabatan

PENAIKTARAFAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTERPenaiktarafan UPS

PERKHIDMATAN ISP MAJLISMembuat kajian keupayaan kapasiti talian berbanding jumlah penggunaan

PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASIPembangunan Sistem Perakaunan

INTEGRASI SISTEM APLIKASIIntegrasi Sistem teknikal dengan sistem Penilaian dan Sistem Cukai Taksiran

PORTAL MAJLISMenambahbaik pertanyaan online

PUSAT DATAMenaiktaraf server-server yang telah melebihi 7 tahun

INFRASTRUKTUR SISTEM KESELAMATANMembuat kajian menyeluruh untuk menyediakan firewall disetiap pejabat cawangan

Menyediakan Protection Power Search (kaunter luar)Menaiktaraf pintu keselamatan bilik server

PENGURUSAN SISTEM KESELAMATAN ICTMembuat kajian menyeluruh untuk menaiktaraf web filtering, mail filtering dan anti spam

KESELAMATAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER MAJLIS (LAN)Menaiktaraf sistem kawalan rangkaian setempat di ibupejabat dan pejabat cawangan

LATIHAN KEMAHIRAN ICTMenyediakan latihan fokus kepada kakitangan, anak kakitangan dan ahli ICT

PERKHIDMATAN KOMUNITI ITPenyediaan Mini Perpustakaan untuk pengunjung

Page 29: Pelan Strategik Mpk

2

0

1

3

PERANCANGAN TAHUNAN

PENGURUSAN PERKAKASAN ICTMenyusun semula proses keluar masuk perkakasan/stok alat ganti komputer

MENINGKATKAN PENGGUNAAN BERHEMAH PERKAKASAN ICTPerolehan periferal komputer dan kajian keperluan alatan sokongan

PENAIKTARAFAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTERPemasangan talian komunikasi data pejabat cawangan & Network Management System

PERKHIDMATAN ISP MAJLISMembuat kajian keupayaan kapasiti talian berbanding jumlah penggunaan

PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASIPembangunan Sistem Sewaan & Lain-lain hasil

INTEGRASI SISTEM APLIKASIIntegrasi Sistem Perakaunan dengan Sistem Teknikal dan Penilaian

PORTAL MAJLISMerangka kerja-kerja penaiktarafan rekabentuk portal Majlis

PUSAT DATAMembuat kajian untuk menaiktaraf media storan (backup) Majlis

INFRASTRUKTUR SISTEM KESELAMATANMenaiktraf manageble switch dan core switch mengikut keperluan semasa

PENGURUSAN SISTEM KESELAMATAN ICTmewujudkan virtual local area network (VLAN) Majlis

KESELAMATAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER MAJLIS (LAN)Menaiktaraf sistem keselamatan rangkaian tanpa wayar (wireless) Majlis

LATIHAN KEMAHIRAN ICTMenyediakan kursus wajib kepada warga kerja MPK

PERKHIDMATAN KOMUNITI ITMenyediakan Pusat Komuniti IT MPK kepada Ahli ICT

Page 30: Pelan Strategik Mpk

2

0

1

4

PERANCANGAN TAHUNAN

PENGURUSAN PERKAKASAN ICTMenyediakan sistem untuk pengurusan perkakasan ICT

MENINGKATKAN PENGGUNAAN BERHEMAH PERKAKASAN ICTPerolehan peralatan sokongan komputer dan taklimat kesedaran pengguna

PENAIKTARAFAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTERMenyediakan anywhere access equipment untuk kaunter-kaunter bergerak

PERKHIDMATAN ISP MAJLISMenyediakan traffic monitoring system untuk memantau

keberkesanan penggunaan talian

PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASIPembangunan EIS

INTEGRASI SISTEM APLIKASIIntegrasi Sistem Hasil, Sewaan, Perakauanan dengan Sistem

Teknikal dan Penilaian

PORTAL MAJLISMenyediakan perkhidmatan eSubmission

PUSAT DATAMenaiktaraf server-server di pejabat cawangan

INFRASTRUKTUR SISTEM KESELAMATANMenaiktaraf CCTV dalaman Majlis

PENGURUSAN SISTEM KESELAMATAN ICTMenaiktaraf Secure Socket Layer Virtual Private Network (SSL VPN)

KESELAMATAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER MAJLIS (LAN)Membuat kajian mewujudkan pengawasan capaian data LAN dan WAN

LATIHAN KEMAHIRAN ICTMendapatkan kerjasama Universiti Industri Selangor untuk pengeluaran sijil kursus

PERKHIDMATAN KOMUNITI ITMenambah Pusat Komuniti IT MPK

Page 31: Pelan Strategik Mpk

2

0

1

5

PERANCANGAN TAHUNAN

PENGURUSAN PERKAKASAN ICTMembuat kajian penaiktarafan/pelupusan perkakasan Komputer

MENINGKATKAN PENGGUNAAN BERHEMAH PERKAKASAN ICTLaporan pemantauan penggunaan dan merangkan keperluan jangka panjang

PENAIKTARAFAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTERLaporan pemantauan dan merangka keperluan jangka panjang

PERKHIDMATAN ISP MAJLISLaporan pemantauan dan merangka keperluan jangka panjang

PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASIPemantauan penggunaan sistem dan merangka keperluan jangka panjang

INTEGRASI SISTEM APLIKASIIntegrasi keseluruhan sistem aplikasi

PORTAL MAJLISMembuat penambahbaikan laman web/portal

PUSAT DATAMerangka keperluan perkakasan server untuk jangka panjang

INFRASTRUKTUR SISTEM KESELAMATANMerangka keperluan perkakasan keselamatan ICT untuk jangka panjang

PENGURUSAN SISTEM KESELAMATAN ICTMenaiktaraf Anti Virus Majlis dan perolehan sistem Forensik Keselamatan ICT

KESELAMATAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER MAJLIS (LAN)Merangka keperluan jangka panjang keselamatan Sistem Rangkaian Komputer

LATIHAN KEMAHIRAN ICTMenyediakan latihan Advance kapada kakitangan MPK

PERKHIDMATAN KOMUNITI ITMembuat kajian penambahbaikan & merangka keperluan jangka panjang

Page 32: Pelan Strategik Mpk

SEKIAN TERIMA KASIH

JADUAL RINGKASAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN ICT 2011 - 2015