Click here to load reader

PELC IN MUSIKA

  • View
    419

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MUSIKA PELC

Text of PELC IN MUSIKA

BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine Elementary Learning Competencies)

JUNE 2010

MUSIKA MAKABAYANBUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the PhilippinesE:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC -

Musika.docx

Printed: 8/11/2010 10:35 AM [Anafel Bergado]

1

Ang musika ay isang anyo ng sining na gumagamit ng tunog bilang (medium). Ang mga elemento ng musika ay binubuo ng ritmo, melodiya, anyo, timbre, daynamika, tempo, tekstura at armonya. Ang salitang musika ay hango sa salitang Griyego (mousike), ang sining ng mga Musa. Ang paglikha at pagtatanghal, maging ang kahulugan ng musika ay nagkakaibaiba ayon sa kultura at paniniwalang panlipunan. Ito ay nahahati sa ibat ibang uri. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Sa pamamagitan ng mataas na kalidad at kasiya-siyang programa, patuloy ang pag-unlad ng mga guro at mag-aaral sa paggawa ng musika. Ilan sa mga patunay nito ay ang pagkakaroon nila ng mataas na pagpapahalaga sa sarili, tiwala sa sarili, positibong pananaw sa buhay, at makabuluhang karanasan ng pag-aaral. Ang musika ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong ng bawat henerasyon. Layunin ng musika na

Music Education Goal

The goal of music education in Virginia and in Roanoke County Schools is to empower students to experience music as a source of personal enrichment, as a vehicle for the constructive expression of human emotions, and as a unique intellectual discipline. This goal will be attained through a structured, sequential program of study. Students will develop an intellectual understanding of music through experiences in singing, moving, listening, and playing instruments. They will learn to read and notate music, and to create compositions that transcribe their thoughts and emotions into concrete, musical forms of human expression. Students will exercise their critical thinking skills by investigating and analyzing all facets of the music discipline, employing both traditional modes of instruction and the latest technological advancements. Through active involvement in music students of Roanoke County will build a foundation for a lifetime of participation in and enjoyment of music

MUSIKA Mithiin: Nalilinang ang kamalayan, kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga elemento ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal; naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan, upang makaagapay sa kamalayang global.IKAAPAT NA BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa pagpapangkat ng mga nota at pahinga sa ibat ibang palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmo. IKALIMANG BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa ibat ibang uri ng nota at pahinga sa paglikha ng hulwarang ritmo sa ibat ibang palakumpasan IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa ibat ibang uri ng nota at pahinga sa ibat ibang palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmong angkop na pansaliw upang makapagbigay buhay sa awit, tula at kuwento. I. RITMO A. Nakatutugon nang may pag-unawa sa ibat ibang palakumpasan 1. Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't ibang palakumpasan 1.1 Nabibigyang-kahulugan ang awit/ tugtugin sa ibat ibang palakumpasan sa pamamagitan ng pag-awit at angkop na kilos ng katawan ( , at ) o cut

I. RITMO A. Naisasagawa ang maayos na pagtugon sa pulso ng mga tunog 1. Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 1.1 Nagagamit ang anumang kilos ng katawan sa pagdama ng pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 2. Nakatutugon sa pulsong napapakinggan sa pamamagitan ng iba't ibang kilos Hal.: pagpalakpak, pagtapik pagpadyak, pagmamartsa 3. Nagagamit ang pantay-pantay na guhit (l l l l l l l l l l l) sa paglalarawan ng pulso ng tunog 4. Natutukoy ang mabibigat at magagaan na pulso 4.1 Nailalagay sa wastong lugar ang panandang diin (>) ayon sa nadamang bigat ng tunog na narinig

1. RITMO A. Nabibigyang-kahulugan ang mga ritmong naririnig 1. Nakatutugon sa ritmo ng isang awit sa pamamagitan ng kilos katawan 1.1 Naikikilos ang pulso ng awit 2. Natutukoy ang pangalan ng ibat ibang nota/pahinga Notes ( Nota ) Rest ( Pahinga )

1.2 Nasasabi ang katuturan ng time Hal.: Sa

Buong Nota (Whole) Buong Pahinga Hating Nota (Half) Hating Pahinga Kapat na Nota (Quarter) Kapat na Pahinga Kawalong Nota (Eighth) Kawalong Pahinga Kalabing Anim (Sixteenth) Kalabing Anim na Pahinga 1

ay may dalawang kumpas

sa isang sukat at ang half note ( ) at half rest ( ) ay tumatanggap ng isang kumpas1.2.1 Nabibigyang halaga ang mga

nota at pahinga sa palakumpasang o

IKAAPAT NA BAITANG Hal.: Dalawahan

IKALIMANG BAITANG Hal.: 3. Naibibigay ang halaga ng isang nota/pahinga at ang kaukulang kumpas para rito. Nota Pahinga Halaga 4 kumpas Nota

IKAANIM NA BAITANG

Pahinga

Katumbas na Kumpas 2 kumpas 1 kumpas kumpas

Tatluhan

Apatan 5. Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat ng mga tunog sa dalawahan/tatluhan/apatang sukat Hal.: Dalawahan Tatluhan Apatan

2 kumpas 1 kumpas 1 kumpas1.2.2 Nakabubuo ng hulwarang ritmong1 2

kumpas

ginagamitan ng ibat ibang uri ng mga nota/pahinga sa palakumpasan

1 4

kumpas

1.2.3 Naisasagawa ang

palakumpasang sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan 3.1 Natutukoy na ang halaga ng tuldok ay kalahati ng notang sinusundan Hal.: = 3 kumpas = 11 2

1.3 Naibibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa kumpas na Nota Pahinga Halaga 8 kumpas

6. Nailalarawan ang pulso sa anyong quarter note ( ) at quarter rest ( o )

kumpas 4 kumpas 2 kumpas 1 kumpas kumpas

7. Naipakikita na ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba ay maaaring katumbas ng isang pulso 7.1 Naisasagawa sa pamamagitan ng pag-awit, pagbigkas, pagkilos o pagtugtog ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba katumbas ng isang pulso 2

IKAAPAT NA BAITANG 7.2 Naisusulat ang dalawang magkasintagal ang habang tunog na katumbas ng isang pulso sa anyong eighth note

IKALIMANG BAITANG 3.2 Nabibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa hulwarang ritmo na binubuo ng maiikli at mahahabang tunog Hal.:

IKAANIM NA BAITANG1.3.1 Nasasabi ang katuturan ng

palakumpasang Hal.: Sa may anim na kumpas sa ) at ) ay tumatanggap ng

8. Nakatutugon sa hulwarang ritmo sa tulong ng nota/pahinga 8.1 Nakagagawa ng isang payak na hulwarang ritmo na nagagamit na pansaliw sa isang awit sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon. 8.2 Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito

isang sukat at ang eighth note ( eighth rest ( isang kumpas

1.4 Naisasagawa ang palakumpasang sa pamamagitan ng ibat ibang kilos ng katawan at pag- awit/pagtugtug sa pamaraang madalang katamtaman mabilis B. Natutukoy kung saang kumpas nagsisimula at nagwawakas ang isang awit 1. Natutukoy ang pagkakaugnay ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas Pilipinas Kong Mahal Unang taludtod: Hal.: na may dalawang kumpas sa isang sukat at ang quarter note/quarter rest ay tumatanggap ng isang kumpas Ang Huling taludtod: ba-yan ko ta-nging i kaw

3.3 Nasasabi ang katuturan ng palakumpasang , at

Pi - li - pi - nas kong hi - rang 3

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG Halimbawa ng awit na nagsisimula sa ikalawang kumpas at nagtatapos sa unang kumpas Santa Clara Unang taludtod:

3.4 Nakabubuo ng hulwarang ritmong ginagamitan ng ibat ibang uri ng mga nota/pahinga Hal.:

San-ta Cla-rang pinung-pino Huling taludtod:

B.Naisasagawa ang ibat ibang palakumpasan tulad ng: Ang pa-nga -ko tu - tu-pa-rin C. Nakalilikha ng mga hulwarang panritmo bilang pansaliw sa mga tula, maikling kuwento o komposisyong musikal 2. Natutukoy ang ritmo ng naririnig na awit/tugtugin kung dalawahan, tatluhan at apatang sukat 3. Naikukumpas nang wasto ang awit ayon sa palakumpasan habang umaawit

4

IKAAPAT NA BAITANG Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang ibat ibang ngalang pantono sa pamamagitan ng pag-awit nang mag-isa o kasama ng karamihan, sa iskalang pentatonic at tunugang C Mayor. II. MELODIYA A. Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awitin/tugtugin 1. Natutukoy kung ano ang limguhit 1.1 Nakagagawa ng limguhit at nasasabi ang gamit nito 2. Natutukoy ang mga ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng limguhit Ngalang pantono ng mga guhit

IKALIMANG BAITANG Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang pagitan ng bawat tono at pagkakaiba ng iskalang mayor at menor sa pamamagitan ng pag-awit nang mag-isa o kasama ng karamihan sa tunugang C Mayor at a menor . II. MELODIYA A. Naipapakita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang C Mayor at a menor. 1. Naipaliliwanag, naiguguhit, at naaawit ang iskalang C Mayor at ang kaugnay na iskalang a menor. Iskalang C Mayor

IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang pagkakaiba ng iskalang mayor at menor sa pamamagitan ng pagawit nang mag-isa o kasama ng karamihan sa tunugang Mayor at menor . II. MELODIYA A. Naipamamalas ang kakayahan sa pag-awit, pagbasa at pagsulat ng notasyon sa tunugang Mayor at menor 1. Naipakikita ang kasanayan sa pakikinig/pag-awit/pagsulat ng notasyon sa tunugang Mayor at menor. 1.1 Nakababasa/Nakaaawit ng mga himig na nasa tunugang Mayor at ang katugong tunugang menor gaya ng: Iskalang F Mayor

Do

re mi fa so la

ti

do

Iskalang a menor Ngalang pantono ng mga puwang Iskalang d menor La ti do re mi fa so la

3. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor (do-re-mi-fa-so-la-ti-do) 3.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor sa paraang: pataas - hal.: mi-fa-so pababa - hal.: so-fa-mi inuulit - hal.: so-so-so palaktaw - hal.: do-mi-do pahakbang - hal.: do-ti-la-so

1.2 Natutukoy ang lundayang tonong la ( home tone )ng iskalang menor. 4. Nasasabi ang kaibahan ng tunugang menor sa tunugang Mayor. 2. Natutukoy ang ibat ibang pagitan ng mga tono Iskalang G Mayor

5

IKAAPAT NA BAITANG 3.2 Naaawit ang isang awit sa iskalang mayor 3.3 Natutukoy ang matataas at mababang tunog a. papataas b. papababa c. palaktaw na pataas/pababa d. pantay na mga tunog e. pahakbang na pataas/pababa 4. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic (do-re-mi-so-la) ikatlo 4.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic sa paraang: pataas - hal.: do-re-mi pababa - hal.: mi-re-do inuulit - hal.: do-do-do mi-mi-mi pataas/pababa - hal.: so-la-mi palaktaw - hal.: do-mi-so pahakbang - hal.: do-re-mi 4.2 Naaawit ang isang awit sa iskalang pentatonic 5. Nakababasa/Nakaaawit ng mga nota sa tunugang C 5.1 Natutukoy ang lundayang tonong do (home tone) ng iskalang mayor oktaba Halimbawa:

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG Iskalang e menor

una (prime)

ikalawa

2. Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng tunugang Mayor sa tunugang menor. 3. Nasasabi ang kaibahan ng tunugang menor Sa tunugang Mayor.

ikaapat

ikalima

do

re mi

fa so la

ti

do

3. Naaawit ang isang himig na may pagitang ikatlo at ikalima 4. Nakababasa/nakaaawit ng mga nota sa tunugang C. 6

IKAAPAT NA BAITANG Pamantayan: Nauunawaan ng lubusan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bahaging bumubuo sa isang awit. III. ANYO A. Napapahalagahan ang anyo ng payak na awit 1. Natutukoy ang bilang ng mga pariralang bumubuo sa isang awit 2. Napaghahambing ang mga parirala ng isang awit 2.1 Natutukoy ang magkatulad/dimagkatulad/ magkahawig na parirala ayon sa ritmo at sa himig 2.1.1 Nasasabi kung paano nagkakatulad/di-nagkakatulad/ nagkakaiba/nagkakahawig ang mga parirala sa awit 2.2 Naaawit ang magkatulad/dimagkatulad/magkahawig na parirala ng awit

IKALIMANG BAITANG Pamantayan: Nauunawaan ng lubusan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bahaging bumubuo sa isang awit. III. ANYO A. Napahahalagahan ang mga bahagi ng komposisyong musical 1. Natutukoy ang mga pariralang bumubuo sa isang awit 2. Nasasabi ang inuulit na hulwarang panghimig/panritmo 3. Natutukoy ang mga hulwarang inuulit sa mas mataas o mas mababang himig Hal.: Mother Earths Song San Risa French Folk Song

IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nauunawaan ng lubusan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bahaging bumubuo sa isang awit sa ibat ibang anyo. III. ANYO A. Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo 1. Nakikilala ang mga anyong: - binary (AB) - tertiary (ABA) 2. Nakikilala ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo tulad ng: - DA Capo (D.C.) ulitin mula sa simula - AL Fine - hanggang sa katapusan - D.C. Al fine - ulitin mula sa simula hanggang sa salitang fine - Dal Segno (D.S.) bumalik mula sa senyas 3. Naipakikita ang pagkakaiba-iba ng pamamaraan ng ABA sa musika, sining at arkitektura

Black smoke reigns ev

ry

where, gar bage a - round

2.3 Nasasabi na ang panandang ay ginagamit sa pag-uulit ng isang bahagi ng awit/tugtugin

But theres hope, theres still hope (3 and 4 phrases)rd th

to heal the world

4. Napaghahambing ang mga parirala sa isang awit sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ngalang titik (A, B, C, D) sa bawat parirala - mga pariralang panghimig - mga pariralang panritmo 7

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG 5. Natutukoy ang simula at wakas ng seksyon o bahagi ng isang himig

IKAANIM NA BAITANG

Pamantayan: Nabibigyang halaga ang katangian ng ibat ibang tinig ng mga mang-aawit at ang tunog ng mga instrumentong musikal; nakalilikha ng hulwarang pansaliw sa mga awitin gamit ang mga instrumentong perkusyon, ang kanilang tinig at iba pang maaaring pagmulan ng tunog. IV. TIMBRE A. Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre sa awitin/tugtugin 1. Nasasabi ang pagkakaiba ng mga tinig ng mga mang-aawit 1.1 Nasasabi ang pagkakaiba ng tinigbabae sa tinig-lalake 1.2 Nasasabi ang katangian ng tinig na ginagamit sa iba't ibang pagkataon Hal.: malambing na tinig para sa pagawit ng kundiman, masaya at masiglang tinig para sa mga martsa 2. Napapangkat ang mga instrumentong ayon sa uri ng tunog Di-tiyak na tunog ( rhythm band) Tiyak na tunog ( xylophone, marimba, melodeon, harmonica)

Pamantayan: Napahahalagahan ang katangian ng ibat ibang tinig sa pag-awit, ang pagkakaiba ng mga instrumento ng rondalya sa tunog, kayarian at paraan ng pagtugtog, at ang mga bagay na pinagmumulan ng tunog.

Pamantayan: Nabibigyang halaga ang pagkakaiba ng mga instrumentong musikal sa tunog, kayarian, at paraan ng pagtugtog.

IV. TIMBRE A. Nabibigyang-halaga ang timbre sa pag-awit at sa pagtugtog ng mga instrumentong musikal 1. Nakikilala ang ibat ibang timbre ng tinig 1.1 Naibibigay ang katawagang soprano at alto sa tinig ng mga babae at tenor at baho/bass sa tinig ng mga lalaki 1.2 Nasasabi ang katangian ng bawat uri ng tinig B. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng rondalya 1. Nakikilala ang iba't ibang instrumentong ginagamit sa rondalya

IV. TIMBRE A. Napapahalagahan ang iba't ibang uri ng tunog ng iba't ibang instrumentong musikal 1. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) 1.1 Nakikilala ang iba't ibang instrumentong ginagamit sa banda 1.2 Nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha ng iba't ibang instrumento ng banda B. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng orkestra 1. Nakikilala ang ibat ibang instrumento ng orkestra 2. Nasasabi ang katangian ng tunog na likha ng ibat ibang instrumento ng orkestra 3. Nasasabi kung ang narinig na tugtugin ay mula sa banda o orkestra

2. Nasasabi ang katangian ng tunog na likha ng iba't ibang instrumento ng rondalya C. Nakalilikha ng iba't ibang tunog mula sa iba't ibang bagay sa paligid

3. Nasasaliwan ng naaangkop na instrumentong perkusyon ang ibang awiting alam na

8

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG 3.1 Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig ang tunog ng mga instrumentong hinihipan, mula sa instrumentong metal, at kinakalabit

Pamantayan: Nagkakaroon ng mas na mataas na kalidad sa pag-awit sa pamamagitan ng pagsunod sa ibat ibang antas ng daynamiks.

Pamantayan: Nagagamit ng wasto ang tinig sa madamdaming pagsasalita, pagbigkas at pag-awit gamit ang angkop na daynamiks.

Pamantayan: Nagkakaroon ng mas mataas na kalidad sa pag-awit at pagtugtog sa pamamagitan ng pagsunod sa mga senyas daynamikang nakasaad sa isang awit o tugtugin. V. DAYNAMIKS A. Napapahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa madamdaming pagpapahayag ng musika 1. Naibibigay ang kahulugan ng pp (pianissimo) at ff (fortissimo) 2. Nakasusunod sa mga senyas na pp (pianissimo very soft), ff (fortissimo very loud), mp (mezzo piano half soft) at mf (mezzo forte half loud) 3. Naipakikita sa pamamagitan ng pagawit/pagtugtog ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks - mahinang pag-awit/pagtugtog ng isang malungkot na himig o awit sa pagpapatulog Hal.: "Ili-Ili, Tulog Anay" - may katamtamang lakas na pagawit/pagtugtog ang isang masiglang himig Hal.: "Pamulinawen - malakas na pag-awit/pagtugtog sa bahaging binibigyan ng diin Hal.: "makita kang sakdal laya" (Hango sa "Bayan Ko")

V. DAYNAMIKS A. Naipapahiwatig ang madamdaming pag-awit sa pamamagitan ng daynamiks 1. Natutukoy ang mga bahagi ng awit na mahihina at malalakas 2. Nasasabi ang kahulugan p (piano - mahina) at f (forte - malakas) 3. Nakasusunod sa senyas na p at f sa isang himig

V. DAYNAMIKS A. Napapahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa madamdaming ibinibigay ng musika 1. Nakasusunod sa unti-unting paglakas (crescendo) at paghina (decrescendo) ng tono sa isang awit 2.1 Naibibigay ang kahulugan ng: crescendo (papalakas) at decrescendo (papahina) 2. Natutukoy ang mga bahagi ng himig/ tugtugin na ginagamitan ng (crescendo) at (decrescendo)

9

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG 4. Naaawit ang isang himig nang may kaukulang lakas sa bahaging nasa kasukdulan (climax) Hal.: - Ang laya mo babantayan (Hango sa Pilipinas Kong Mahal) - Life giving breezes sweep the strand (Hango sa Maria Claras Lullaby) 5. Nadarama ang iba't ibang antas ng daynamiks sa isang awitin/tugtuging naririnig

Pamantayan: Nakapaghahatid ng buong husay ng mensahe sa pamamagitan ng madamdaming pag-awit gamit ang ibat ibang sagisag ng bilis o dalang ng galaw ng musika. VI. TEMPO A. Napapahalagahan ang tempo ng isang himig o awit 1. Nakaaawit nang madalang, mabilis at katamtaman ang bilis batay sa titik at damdaming ipinahihiwatig ng awit Hal.: "The Fire Truck Is Coming" - mabilis "Music Alone Shall Live" - katamtaman "Pilipinas Kong Mahal" - madalang

Pamantayan: Nakapaghahatid ng buong husay ng mensahe sa pamamagitan ng madamdaming pag-awit gamit ang ibat ibang sagisag ng bilis o dalang ng galaw ng musika. VI. TEMPO A. Nakatutugon sa damdaming ipinahihiwatig ng iba't ibang uri ng tempo mula sa pinakamabagal hanggang sa pinakamabilis na tempo 1. Naibibigay ang kahulugan ng tempong allegro (mabilis), andante (mabagal) at moderato (katamtaman ang bilis) vivace ( mabilis kaysa allegro ) 2. Naaawit nang wasto ang ilang katutubong awit na may ibat ibang tempo Hal.: - Si Nanay, si Tatay, Di Ko Babayaan Andante (awit sa Bicol) - Paruparong Bukid Allegro 3. Nakasusunod sa tempong allegro, vivace andante, moderato sa pagpapahayag ng pagbabago ng bilis o dalang ng isang awit Hal.: Kalesa 10

Pamantayan: Nakapaghahatid ng buong husay ng mensahe sa pamamagitan ng madamdaming pag-awit gamit ang ibat ibang sagisag ng bilis o dalang ng galaw ng musika. VI. TEMPO A. Nakikilala ang iba't ibang tempo ng isang awitin/tugtugin 1. Nakasusunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pagawit/pagtugtog) 2. Naipahihiwatig ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin Hal.: "Pandangguhan"

IKAAPAT NA BAITANG Pamantayan: Nakaaawit ng buong husay ng pangkatan at napagsasama-sama ang ibat ibang timbre ng tinig upang maipakita ang sabayang pagawit ng dalawang himig. VII. TEKSTURA AT ARMONYA A. Napapahalagahan ang tekstura at armonya ng isang awit 1. Nakaaawit ng dalawang bahaging rounds Hal.: "Row Your Boat" 2. Naaawit nang sabayan ang dalawang himig (partner songs) Hal.: Ako Kini Si Anggi/ Leron, Leron Sinta

IKALIMANG BAITANG Pamantayan: Nakaaawit ng pangkatan at napagsasama-sama ang ibat ibang timbre ng tinig upang maipakita ang ibat ibang tekstura ng himig.

IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nakaaawit ng pangkatan at napagsasama-sama ang ibat ibang timbre ng tinig upang maipakita ang ibat ibang tekstura ng himig; nagagamit ang mga akordeng mayor ( I, IV, V ) bilang pansaliw sa awit. VII. TEKSTURA AT ARMONYA A. Nakikilala ang iba't ibang tekstura ng himig 1. Nakaaawit ng apat na bahaging rounds

VII. TEKSTURA AT ARMONYA A. Napahahalagahan ang mga awitin/tugtuging may iba't ibang tekstura 1. Naaawit nang wasto ang rounds na may tatlong bahagi Hal.: "Dona Nobis Pacem" Music Alone Shall Live 2. Nasasabi ang pagkakaiba ng tekstura ng mga himig na naririnig a) monoponya - isang melodiya b) poliponya - higit pa sa dalawang melodiyang magkasabay c) homoponya - isang melodiyang sinasaliwan ng isang instrumento

Hal.: "Brother John" "For Health and Strength" 2. Nakaaawit sa dalawahang tinig Hal.: Sing, Sing Together" B. Nagagamit ang mga akordeng I, IV at V bilang pansaliw sa awit 1. Nasasabi ang mga katawagan sa mga akordeng I, IV at V (mayor)

I IV V Tonic Sub-dominant Dominant 2. Natutukoy ang notang ugat ng akordeng I, IV, at V

I IV V Tonic Sub-dominant Dominant

11

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG 3. Natutukoy ang mga notang bumubuo ng akordeng

I IV V Tonic Sub-dominant Dominant so mi do do la fa re ti so

4. Nagagamit ang mga notang ugat ng mga akordeng I, IV at V sa tunugang mayor bilang pansaliw sa isang payak na awit

12

IKAAPAT NA BAITANG Pamantayan: Nagkakaroon ng kamalayan, kaalaman at pagkaunawa sa sariling kultura at kaugalian; makilala ang kaibahan ng mga uri at estilo ng musika ng ibat ibang panahon ng kasaysayan VIII. Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino A. Napapahalagahan ang Kulturang Pilipino sa pambansang pagkakakilan lan at pagkakaisa. 1. Naipagmamalaki ang sinauna at katutubong awit ng bayan (folk songs) sa ibat ibang rehiyon. 1.1 Nakikilala at naaawit ang ilan sa mga katutubong awit ng bayan sa kanilang pang-araw araw na gawain. Hal: Kanta ng Manananim ( Luzon ) Ili-Ili Tulog Anay ( Visayas ) 2. Naipagmamalaki ang mga Katutubong Instrumento ( Indigenous Instrument ) ng ibang Rehiyon. Pag-aani Pagtatanim Pagpapatulog ng bata

IKALIMANG BAITANG . Pamantayan: Nagkakaroon ng kamalayan, kaalaman at pagkaunawa sa sariling kultura at kaugalian; makilala ang kaibahan ng mga uri at estilo ng musika ng ibat ibang panahon ng kasaysayan VIII. Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino A. Naipagmamalaki ang mga kulturang Pilipino sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa. 1. Naipagmamalaki ang siauna at katutubong awit ng bayan (folk songs) sa ibat ibang rehiyon. 1.1 Natutukoy at naaawit ang mga katutubo at awiting bayan sa iba pang araw-araw na gawain: Pamamaalam ( farewell songs ) Awit ng Pananagumpay ( victory songs ) Pagpapahinga Pagdiriwang - fiesta - birthday

IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nagkakaroon ng kamalayan, kaalaman at pagkaunawa sa sariling kultura at kaugalian; makilala ang kaibahan ng mga uri at estilo ng musika ng ibat ibang panahon ng kasaysayan VIII, Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino A. Naipagmamalaki ang mga kulturang Pilipino sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa., 1. Naipagmamalaki ang sinauna at katutubong awit ng bayan (folk songs) sa ibat ibang rehiyon. 1.1 Natutukoy at naawit ang mga katutubo at awiting bayan sa pagpapahayag ng damdamin. Awit ng Pag-ibig - Bayan - Magulang - Iniirog - Pagdadalamhati

Hal: Sarung Banggi ( Bicol ) Ang Bayan Ko ( Luzon ) 2. Napapahalagahan ang mga katutubong instrumento pamana ng ibang lahi.

Hal: Dandansoy ( Panay ) 2. Nabibigyang pansin ang mga katutubong Instrumentong ( indigenous instrument ) ng ibang rehiyon.

2.1 Nakikilala ang nga instrumentong katutubong likas sa Katimugang Mindanao. Maguindanao Manobo Maranaw

2.1 Nakikilala at natutugtog ang mga katutubong instrumento ng isang tribo sa Hilagang Luzon. Kalinga sa Cordillera Highlands

2.1 Nakikilala at natutukoy ang mga instrumento bunubuo sa Pangkat Kawayan.

13

IKAAPAT NA BAITANG Hal: Kulintang Agung Babandil Gong 3. Napapahalagahan ang mga sinaunang awitin ( authentic ) na ginagamit sa mahalagang Okasyon. 3.1 Nakikilala at naaawit ang mga sinaunang awit na mula sa ating mga ninuno. Alay - Flores de Mayo sa Alitagtag at Taal Batangas. Sta, Clara sa Obando, Bulacan 3.2 Natatalakay ang pinanggalingan ng awit dahilan kung bakit inaawit Hal:

IKALIMANG BAITANG Hal: 3.

IKAANIM NA BAITANG

Bungkaka Tongatong Pattetteg 2.2 Natutukoy kung kalian ginagamit ng mga katutubo ang kanilang instrumento. Hal: Bungkaka - ginagamit ito na panakot sa ahas habang sila ay pababa ng bundok upang magbenta ng kanilang inaning pananim. 3. Napapahalagahan ang mga kontribusyong naidudulot ng sinaunang ( authentic ) awitin sa kultura ng bayan.

angklung bumbong rain maker gabbang marimba

Napapahalagahan ang mga kontribusyong naidudulot ng mga sinaunang awitin sa tradisyong pilipino. 3.1 Nakikilala at naaawit ang ilang sinaunang awit na kabilang sa pamana ng lahi. - Pasyon - Mahal na araw sa Bulacan Lipa Batangas - Harana sa ibat ibang rehiyon

3.1 Natutukoy ang mga sinaunang awit na pasalin-salin sa ating lahi. Putong sa Marinduque Panunuluyan

3.2 Naipapaliwanag kung bakit dapat pahalagahan, panatilihin, at pagyamanin ang pamana ng lahi.

4. Napapahalagahan ang mga Pambansang Artistang Pilipino sa Musika.

-

4.1 Nakikilala at naipagmamalaki ang mga Batikang Mang-aawit na nagbigay karangalan sa bansa. Hal: Lea Salonga Monique Wilson Jed Madela

3.2 Nabibigyang halaga ang mga sinaunang awitin sa pinag-uusapan bakit ginagawa kalian ginagawa

4.

Naipagmamalakali ang mga Pambansang Artistang Pilipino sa Musika.

14

IKAAPAT NA BAITANG Pilita Corrales Regine Velasquez Jasmine Trias Allan Pineda ng Black Eyed Peas Charice Pempengco Arnel Pineda ng The Journey Yeng Constantino Sarah Geronimo Kuh Ledesma Gary Valenciano Lani Misalucha Madrigal Singers Loboc Childrens Choir Tiples de Santo Domingo 4.

IKALIMANG BAITANG Naipagmamalaki ang mga Pambansang Artistang Pilipino sa Musika. 4.1 Nakikilala at naipagmamalaki ang mga Batikang Manunugtog sa ibat ibang larangan ng musika . Hal: Cecil Licad piano Bolipata Brothers - violin at cello Gilopez Kabayao - violin Raul Sunico - piano Rowena Arrieta - piano Ingrid Sta. Maria - piano Ryan Cayabyab - kompositor

IKAANIM NA BAITANG 4.1 Nakikilala at naipagmamalaki ang mga Dakilang Pambansang Artistang Pilipino sa Musika ( National Artist ) Hal: Lucio San Pedro compositor Lucrecio Kasilag Atang dela Rama George Canseco Levi Celerio - lyricist Antonino R. Buenaventura Ernani Joson Cuenco Jovita Fuents Jose Maceda Felipe Padilla de Leon Antonio J. Molina Andrea Veneracion

15

PROPOSED CRITICAL SKILLS FOR GRADE III MUSIC RITMO Natutukoy ang mga kilos ng tao, hayop at iba-ibang bagay sa paligid 1.1 Nagagaya ang mga kilos ng tao, hayop at mga bagay sa paligid 1.2 Naisasagawa ang mga malalaking kilos tulad ng paglakad, paghakbang, pagtakbo, pag-indak, pagyuko, at iba pa 1.3 Naisasagawa ang higit na maliit na kilos tulad ng pagtango, pagpalakpak, pagtuktok, pagtapik, pagpitik, at iba pa Naisasagawa ang kilos ayon sa tunog na napakinggan 2.1 Nakakikilos ayon sa ritmo ng awit/tugtugin (Hal.: pag-imbay, pagsayaw, at iba pa) 2.2 Nakasasabay sa isang tugtugin o awitin sa pamamagitan ng mga instrumentong perkusyon MELODIYA Natutukoy ang matataas at mabababang mga tunog ng tao, hayop o bagay sa paligid 1.1 Nagagaya ang mga tunog na likha ng tao, hayop o bagay sa paligid 1.2 Natutukoy ang matataas at mabababang mga tunog 1.3 Nakaaawit nang wasto sa tono DAYNAMIKS Natutukoy ang malalakas at mahihinang mga tunog sa paligid 1.1 Nagagaya ang malalakas at mahihinang mga tunog sa kapaligiran 1.2 Naisasagawa ang malalakas at mahihinang mga tunog sa batay sa mga pangyayari sa paligid 1.3 Nakaaawit nang mahina TEMPO Natutukoy ang mabibilis at mababagal na mga tunog na naririnig sa paligid 1.1 Nagagaya ang mabibilis at mababagal na mga tunog 1.2 Naisasagawa ang mabibilis at mababagal na mga tunog 1.3 Nakaaawit nang mabilis o mabagal

16