PELUASAN, Kejatuhan & Kebangkitan

Embed Size (px)

Text of PELUASAN, Kejatuhan & Kebangkitan

 • 7/22/2019 PELUASAN, Kejatuhan & Kebangkitan

  1/11

  PELUASAN, KEJATUHAN & KEBANGKITAN

  Ramai ulama berpendapat bahawa selepas wafat Rasulullah saw,umat

  Islam gigih melaksanakan pembinaan Daulah Islamiah menebarkan Islamsebagai agama yang sebenarnya mengutamakan kegemilangan kerohaniandan pengabdian, ukhuwah yang luar biasa, memberi khidmat semata-matakerana Allah swt.

  Walaupun makmur atau maju dari segi kebendaan, umat Islam sepanjangpemerintahan empat khalifah atau Alkhulafak Arrasyidin iaitu Abu Bakar,Umar, Uthman dan Ali, selama 30 tahun, menyaksikan pengembangan Islamsampai ke Maghribi di Afrika Selatan, Ural di Asia Tengah dan Parsi. Konseppengembangan Islam begitu teratur dan berperi kemanusiaan kerana para

  pemerintah Islam turut melindungi semua rakyatnya termasuk jugamasyarakat bukan Islam yang sanggup menerima perlindungan.

  Pada akhir zaman Sayidina Ali berlaku perpecahan, termasuk PerangJamal dan kemudian pemberontakan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yangmembawa tamatnya pemerintahan khalifah dan bermulanya pemerintahfeudal. Muawiyah telah menubuhkan Dinasti Umayyah, kemudiantertubuhlah dinasti demi dinasti sehingga yang terakhir iaitu DinastiUthmaniyah Turkey yang berkecai pada 1924.

  Menurut kebanyakan sejarawan, umat Islam menghadapi gejolak politikkecuali dalam tiga pemerintah berasingan oleh Salahuddin Al-Ayubi (Hijrah532/1138 - 589/1193 Masehi), Khalifah Umar Abdul Aziz (Hijrah 717/1317 -720/1320 masehi) dan Sultan Mehmet II atau Muhammad Al-Fateh (Hijrah833/1429-886/1481 Masehi).

  Selama 700 tahun, umat Islam memegang kuasa tamadun dunia denganpusat-pusat seperti di Cordoba (Andalusia/Sepanyol), Tunis (Afrika),Kahirah (Mesir), Damsyik (Syria), dan Baghdad (Iraq). Umat Islammerangkai ilmu dari tamadun Yunani, India dan China. Dalam zaman ini

  lahir empat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Namunberlaku juga perpecahan dan perebutan kuasa politik.

  Akhirnya Eropah bangkit dan menguasai tanah-tanah Islam bermuladengan Sepanyol, utara Afrika dan juga kawasan pertumbuhan baru umatIslam seperti di Asia Tenggara. Misalnya Islam pernah berkembang keseluruh kepulauan Filipina termasuk Luzon tetapi penjajahan Sepanyol telahmemaksa ramai penduduknya menukar agama dan menganut agamakristian.

 • 7/22/2019 PELUASAN, Kejatuhan & Kebangkitan

  2/11

  Di sebalik kelemahan dari segi kuasa politik dan ekonomi, Islam terusberkembang pesat menerusi peranan dakwah mubaligh/pedagang keseluruh dunia.

  Antara sebab-sebab terbesar dan terpokok yang umat Islam berpecahdan berbalah ialah dorongan kebendaan, pembentukan parti dan fahamanpolitik yang bertentangan dengan Islam, fikrah atau aliran fikiran yang sesat,gerakan fanatik, kerosakan cerdik pandai atau ulama, pemerintah/kerajaanyang tidak adil dan penjajahan Barat. Demikian menurut ulasan Profesor DrHamka dalam bukunya 'Sejarah Umat Islam'.

  TERAS PENGEMBANGAN

  [Sewaktu zaman Sayidina Abu Bakar, khalifah yang pertama telahmelantik Yazid bin Abu Sufyan bin Harb sebagai Panglima pasukantenteranya ke Syam pada tahun 12 Hijrah, telah berpesan sebelumpemergiannya dengan pesanan berikut.

  Saya wasiatkan kamu dengan tujuh perkara:

  1. Jangan sesekali membunuh wanita, kanak-kanak serta orang tua.2. Jangan memotong pohon-pohon yang berbuah.3. Jangan membinasakan rumah dan harta benda.4. Jangan membunuh kambing dan unta terkecuali untuk

  makanan.5. Jangan membakar pohon-pohon kurma dan jangan

  membenamnya ke dalam air.6. Jangan memperdaya, dan7. Jangan menjadi seorang pengecut.

  Dasar Khalifah Abu Bakar turut dijayakan oleh pemerintahan SaiyidinaUmar Al-Khattab.]1

  Apabila panglima 'Amr Ibn Al-'As memasuki dari timur Delta Nil

  pada tahun 639 masehi, ketua gereja Mesir ialah Cyrus (Al-Muqauqis dalambahasa Arab). Sebenarnya dia adalah penindas kejam ke atas umat KristianMesir (Koptik) di Iskandariah. Sekitar 200,000 umat Kristian Koptik engganmengiktirafnya dan masih taat kepada Benjamin, ketua gereja di WadiNatrun. Jutaan orang Kristian Koptik memang mahu menamatkan penjajahanBizantium.

  Amr arif akan keadaan di Mesir. Beliau telah memerintahkan tenteraIslam agar menghormati gereja dan penganutnya. Mesir dipanggil Darul al-Qibt. Sayugia diingat bahawa Hajar adalah ibu Nabi Ismail yang merupakan

  1Terjemahan tulisan Mahfuz Halimi dari JIs Jihad Ideology, Baiah & Ummah.

 • 7/22/2019 PELUASAN, Kejatuhan & Kebangkitan

  3/11

  moyang Rasulullah saw. Manakala salah seorang isteri Rasulullah sawbernama Mariah al-Qibtiah yang berasal dari Mesir.

  Catatan sejarah Arab mengenai kemasukan Islam tidak begitu jelas.Namun berdasarkan penulis para paderi Koptik, jelas bahawa ia berlakudalam keadaan yang teratur tanpa penindasan ke atas orang awam dan hartabenda. Pengislaman berlaku secara beransur-ansur tanpa paksaan.

  John, Uskup Nikiu dan pengetua Uskup Hilir Mesir, lahir pada waktukedatangan Islam. Dalam catatannya, beliau menceritakan bahawa rakyatMesir sendiri mahukan kedatangan tentera Islam kerana tidak tertahan olehpenindasan Bizantium. Dalam pada itu, beliau menyatakan geraja Koptikmengalami perpecahan kerana khianat.

  Selepas jatuhnya Fajum dan seluruh wilayahnya, tulisnya, ['Amr]menghimpun seluruh tenteranya demi berperang habis-habisnya danrakyat memberikan bantuan kepada Muslim, (Bab CXIII: 1). Danapabila Muslim menyaksikan kebencian rakyat terhadap maharajaHeraclius, dan dengan dorongan Cyrus, ketua paderi Chalcedoni,mereka menjadi berani dan kuat. (Bab CXV: 9).

  Menurut Uskup Nikau yang menyimpan perjanjian yang dimeterainyadengan Amr bahawa rakyat Mesir dari keturuan Mesir, Rum, Nubia danYahudi diberikan kebebasan beragama dengan syarat jizya (cukai kepalakecuali ke atas wanita, kanak-kanak dan lelaki tua) sebagai menerima

  kebaikan tentera Islam.

  Catatan para paderi tadi terdapat di dalam buku Ibrahim Ahmed El-Adawi, Sejarah Dunia Islam yang turut mencatatkan bahawa keadaan Mesirmenjadi aman sehingga membolehkan pelancongan. Buku wisata pertamadunia telah diterbitkan dalam zaman awal Islam di Mesir.

  Perjanjian itu mensyaratkan bahawa sesiapa menolaknya hendaklahmeninggalkan Mesir secara aman. Akibatnya Uskup Besar Cyrus telahmeninggalkan Mesir dan membolehkan kepulangan Uskup Besar Koptik

  Benjamin ke Iskandariah (Alexandria).

  Sikap orang Arab Islam terhadap Kristian terpapar dalam dokumen digereja St Catherine. Ia dikenali sebagai ikrar Nabi yang mungkinditandatangani oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Tertulis padanya:

  "Andai rahib atau petapa ingin duduk di gunung, dataran, gurun,pekan, desa atau gereja, saya akan melindunginya dari sebarang musuh.Saya dan tentera serta rakyat Islam akan menjadi

 • 7/22/2019 PELUASAN, Kejatuhan & Kebangkitan

  4/11

  penjaminnya....Sesiapa yang tidak akur akan piagam ini menentanghukum Allah dan rasul-Nya.2

  'Amr Ibn Al-'As membina masjid pertama di Mesir yang kini dikenaliseperti Al-Jamea Al-Atik (masjid tertua). Tidak seperti Palestin dan Syria,tiada petempatan besar Arab di Mesir. Jadi semua wilayah kekal tetapi yangberubah ialah pungutan cukai dan pentadbiran kini di tangan Muslim. Malahpenganutan Islam lambat. Golongan pegawai tinggi Koptik dan Yunanimasih terus menganut agama mereka.

  Islam diterima baik di Mesir kerana ia toleran terhadap kepelbagaianagama dan kepercayaan. Lagipun ada banyak persamaan antara Islamdengan Koptik. Bahasa Yunani masih digunakan dalam pentadbiran danhubungan harian. Tetapi lama kelamaan Arab akhirnya menjadi bahasabudaya dan bahasa kerja dan selepas 600 tahun, barulah 80 peratus rakyatMesir menggunakan bahasa Arab.

  Kaum Yahudi mencapai kegemilangan tamadun di dalam Daulah Islamiaitu di Mesir dan di Andalusia. Di Mesir dalam zaman Salahuddin Al Ayubi,muncul Musa bin Maimon (Maimonedes) yang dianggap tokoh besar yangkedua terpenting selepas Nabi Musa as. Malah di Andalusia (Sepanyol),kaum Yahudi juga menikmati perlindungan yang membolehkan merekamencapai darjat tinggi dari segi ilmu dan perdagangan. Tetapi di kebanyakanbahagian Eropah yang lain, kaum Yahudi dimusuhi.

  KESAN PENJAJAHAN KE ATAS DAULAH ISLAMIAH

  Mulai abad ke-15 wilayah Muslim mulai berkecai, bermula diAndalusia. Ini ekoran kelemahan pemerintah Muslim akibat perpecahan,khianat, rasuah atau lebih tepat lagi kerana kurang mengikuti teras sebenarIslam.

  Dalam pada itu kuasa-kuasa Eropah telah meningkatkan pengaruhmereka untuk menjajah seluruh dunia, kata sejarawan Arnold Toynbee di

  dalam bukunya, The Study of History .

  Satu persatu daulah Islam jatuh ke tangan penjajah termasuk di benuakecil India (kerajaan Mughal) dalam abad ke-17 dan daulah terakhir ialahkerajaan Uthmaniyah Turki yang memiliki disiplin agak tinggi.

  Uthmaniyah memihak dengan Jerman yang membawa kekalahannyadalam Perang Dunia I. Akibatnya negara-negara di bawah Uthmaniyah(Mesir, Semenanjung Arab, Palestin, Jordan, Iraq dan Iran) jatuh ke tangan

  2 Terjemahan, dari buku Egypt Ancient and Modern, 1977 oleh O Meinardus.

 • 7/22/2019 PELUASAN, Kejatuhan & Kebangkitan

  5/11

  penjajah British dan Perancis, dibahagi-bahagi negara itu mengikutpemerintahan masing-masing secara paksaan dan penipuan tanpapersetujuan dari rakyatnya.

  Maka berlakulah gelombang jihadMuslim dalam bentuk pembebasantanah air atau watan, sama ada secara damai atau secara berdarah. Namunkekuatan jihad tadi tidaklah kuat kerana kekurangan ilmu atau kemahirandari segi persenjataan dan disiplin.

  Hanya selepas Perang Dunia Kedua, ekoran kesedaran terhadap hak asasidi negara-negara penjajah sendiri serta kemampuan anak negeri jajahan darisegi ilmu, maka barulah gerakan kemerdekaan terjadi.

  Malangnya gerakan jihad gagal menarik penyertaan rakyat dalammembentuk negara baru merdeka seperti yang dialami oleh Ikhwanul

  Muslimin pimpinan Hass