Pemantauan tingkah laku golongan profesional

 • View
  5.162

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Pemantauan tingkah laku golongan profesional

 • 1. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL
  • Walaupun profesional dikehendaki bertanggung jawab dalam mengamal profesionnya tetapi bagaimana hendak memastikan setiap profesional mematuhi segala tanggung jawab yang telah diamanahkan itu.
 • Tegasnya bagaimana mengelakkan perbuatan salah laku dan pelanggaran normanorma profesional daripada berlaku.

2. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Secara umum semua profesion mempunyai peraturan yang dikuatkuasakan sendiri.
 • Normanorma tersebut telah dikenal pasti dan dikuatkuasakan oleh profesion masingmasing.
 • Ini dilakukan melalui penubuhan persatuan pengamal profesional seperti MMA, MIA.

3. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Semua profesional yang mendapat ijazah tidak secara automatis boleh menjadi pengamal dalam bidang profesion masingmasing.
 • Perlu menjadi ahli dalam badan profesional masingmasing untuk mendapatkan lesen (tauliah) sebelum menjadi pengamalyang diiktiraf.

4. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Matlamat utama
  • untuk melindungi orang awam daripada perbuatan yang tidak beretika dan tidak kompeten seseorang profesional
  • memastikan piawai amalan profesional sentiasa dipatuhi.

5. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Biasanya hukuman tertentu dikenakan terhadap profesional yang melanggar etika:
  • Menyalahkan secara terbuka profesional yang melakukan tindakan tidak beretika.
  • Pemulauan oleh masyarakat dan rakan profesional
  • Dinafikan keahliannya dalam manamana bidang profesional.
  • Didakwa di mahkamah.
  • Membatalkan lesen pengamal profesional

6. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Secara tradisinya kebanyakan profesion menilai perlakuan beretika ahliahlinya dari semasa ke semasa.
 • Mereka yang melanggar peraturan akan dikenakan hukuman (3) dan (5)
 • Persoalan pokok ialah sama ada penguatkuasaan peraturan sendiri oleh profesional boleh diterima dan berkesan

7. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Kepentingan profesional dan awam tidak selalunya selari.
 • Contohnya kekurangan profesional seperti doktor dijadikan alasan untuk menaikkan bayaran perkhidmatan yang diberikan.
 • Akibatnya hanya yang berkemampuan mendapat rawatan kesihatan yang secukupnya

8. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Bagi peguam pula ketiadaan perbalahan, jenayah atau kemalangan jalan raya dan lain-lain transaksi yang memerlukan khidmat mereka bermakna tiada pendapatan untuk mereka.
 • Ada laporan menyatakan 23% daripada pampasan kes kemalangan jalan raya masuk ke saku peguam.

9. AUTNONOMI PROFESIONAL PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Autonomi melibatkan soal penguatkuasaan sendiri peraturan dan merupakan ciri utama sesuatu profesion
 • Dua bidang utama dalam autonomi profesional:
  • soal pembentukan dan penguatkuasaan normanorma profesional di kalangan ahli profesional.
  • pengurusan aktiviti profesional sama ada dalam operasi umum dalam sebuah organisasi

10. AUTNONOMI PROFESIONAL PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Terdapat tiga hujah kuat yang menyokong perlunya seseorang profesional diberikan autonomi.
  • Hanya profesional sahaja yang mempunyaikepakarandalam menggendalikan sesuatu kes.
  • Penilaianyang dibuat oleh profesional bebas daripada pengaruh luar demi memastikan kepentingan klien dapat dipenuhi.
  • Autonomi diperlukan untuk memastikankerahsiaanhubungan profesionalklien dipelihara

11. KEPAKARAN AUTNONOMI PROFESIONAL PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Kepakaran dianggap sebagai alasan utama dalam Pengiktirafan autonomi profesional.
 • Ia diperolehi dan dikuasai melalui proses pendidikan yang lama yang membolehkan profesional membuat penilaian
 • Contoh: Menentukan ubat untuk pesakit, kandungan sesuatu kontrak untuk klien, atau menentukan mutu keselamatan alatan elektrik dalam sesebuah bangunan memerlukan kepakaran

12. BEBAS AUTNONOMI PROFESIONAL PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Hampir semua kod etika profesional menekankan pentingnya untuk membuat penilaian secara bebas atau value-free.
 • Bagaimana pun penilaian secara bebas digunakan untuk membuat keputusan teknikal sahaja iaitu yang tidak melibatkan nilai.
 • Dalam kes ini, unsur pengetahuan tertentu dan kepakaran adalah amat penting.

13. KERAHSIAAN AUTNONOMI PROFESIONAL PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

 • Soal kerahsiaan melibatkan perhubungan profesionalklien.
 • Aspek kerahsiaan amat penting kepada perunding profesional terutamanya doktor dan peguam.
 • Tanpa kerahsiaan mereka tidak dapat memperolehi maklumat yang diperlukan untuk mengendalikan kes klien dengan sempurna.
 • Perbuatan tidak beretika akan menjejaskan kerahsiaan dan seterusnya kepercayaan klien

14. Kerahsiaan dalam perubatan

 • A physician shall respects the rights of patients, of colleagues, and of other health professionals, and shall safeguard patient confidences within the contraints of the law
 • (AMAs Principles of Medical Ethics, 1980)

15. KOD ETIKAPEM ANTAUAN TINGKAH LAKUG OLONGAN PROFESIONAL

 • Kod etika ialah dokumen rasmi yang menyatakan nilainilai utama sesebuah organisasi dan peraturanperaturan etika yang diharapkan untuk dipatuhi oleh semua ahli dalam organisasi tersebut.
 • Semua badan profesional mempunyai kod etika masingmasing yang menjadi panduan kepada ahliahlinya tentang peraturan dan tingkah laku yang perlu dipatuhi.

16. KOD ETIKAPEM ANTAUAN TINGKAH LAKUG OLONGAN PROFESIONAL

 • Dengan erti kata lain kod etika bagaikan sumber inspirasi dan rangsangan positif kepada obligasi terhadap normanorma profesional
 • Kod etika juga berkaitan dengan proses sosialisasi dan pendidikan di kalangan profesional.
 • Hampir semua kod etika mempunyai implikasi undangundang dan sosial

17. KOD ETIKAPEM ANTAUAN TINGKAH LAKUG OLONGAN PROFESIONAL

 • Pada umumnya kod etika menekankan perkaraperkara berikut:
  • Normanorma profesional yang perlu dipatuhi.
  • Akauntabiliti dan tanggungjawab profesional.
  • Bentukbentuk penyelewengan yang perlu dihindarkan.
  • Bentukbentuk hukuman yang dikenakan.
  • Normanorma profesional yang diterjemahkan dalam tingkahlaku yang khusus.

18. KOD ETIKAPEM ANTAUAN TINGKAH LAKUG OLONGAN PROFESIONAL

 • Keberkesanan kod etika dapat dipertingkatkan dengan cara:
  • Isi kandungan kod etika hendaklah disebarkan dengan meluas kepada semua ahli profesional terutama kepada mereka yang baru menceburi bidang profesion berkenaan.
  • Butiran dalam kod etika mestilah jelas, khusus dan terperinci dalam semua aspek nilai yang hendak ditekankan.

19. KOD ETIKAPEM ANTAUAN TINGKAH LAKUG OLONGAN PROFESIONAL

  • Kod etika dapat menangani isuisu pokok dengan tepat
  • Kod etika hendaklah dikuatkuasakan dengan bersungguhsungguh terutamanya apabila menjatuhkan hukuman tertentu.
  • Kod etika perlu disemak semula dari semasa ke semasa supaya sesuai dengan keperluan dan perubahan masyarakat

20. KOD ETIKAPEM ANTAUAN TINGKAH LAKUG OLONGAN PROFESIONAL

 • Keberkesanan kod etika juga boleh dipertingkatkan dengan membentuk satu jawatankuasa etika
 • Tanggungjawab jawatankuasa ini ialah memantau tahap kepatuhan etika profesional dan mengambil tindakan sewajarnya
 • Juga melaksanakan pendidikan etika berterusan untuk mempertingkatkan lagi tahap kesedaran etika di kalangan profesional

21. KOD ETIKAPEM ANTAUAN TINGKAH LAKUG OLONGAN PROFESIONAL

 • Kod etika mempunyai batasan tertentu fungsinya adalah sebagai panduan umum tentang tingkah laku etika dan bukannya untuk menyelesaikan masalah etika yang dihadapi dalam berbagaibagai situasi
 • Antara batasannya:
  • Ayat yang digunakan terlalu umum atau kabur menyebabkan ia ditafsirkan secara berbezabeza dan menjadi kurang berkesan untuk mengawal tingkah laku golongan profesional

22. KOD ETIKAPEM ANTAUAN TINGKAH LAKUG OLONGAN PROFESIONAL

  • kadangkadang terdapat peruntukanyang berkonflik antara satu sama lain. Contohnya,
   • Seksyen I dalamKod Etika untuk juruteramenyatakan, "Hubungan profesional untuk jurutera mestilah didasarkan kepada standard integriti yang tinggi dan akan bertindak secara profesional terhadap klien atau majikan dengan penuh rasa amanah dan jujur".
   • Seksyen 2 pula menya