PEMBANGUNAN RUANGAN PERISIAN DAN FAKTA RINGKAS .pembangunan ruangan perisian dan fakta ringkas dalam

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PEMBANGUNAN RUANGAN PERISIAN DAN FAKTA RINGKAS .pembangunan ruangan perisian dan fakta ringkas dalam

PEMBANGUNAN RUANGAN PERISIAN DAN FAKTA RINGKAS DALAM

MAJALAH WEB DINAMIK DUNIA MATEMATIK

SITI DIYANA BINTI RAZIB

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL: PEMBANGUNAN RUANGAN PERISIAN DAN FAKTA

RINGKAS DALAM MAJALAH WEB DINAMIK

DUNIA MATEMATIK

SESI PENGAJIAN : 2008/2009

Saya : SITI DIYANA BINTI RAZIB

(HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut :

1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

pengajian mereka. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( )

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/

badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD Disahkan oleh

____________________________________ _______________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap : 54, JALAN SERAI, PROF MADYA DR ZALEHA ISMAIL (NAMA PENYELIA) TAMAN SERI TENGAH,

86000 KLUANG, JOHOR

Tarikh : 6 MEI 2009 Tarikh : 6 MEI 2009

CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan.

** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah san Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

PENGAKUAN Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik).

Tandatangan : ..

Nama Penyelia: PROF MADYA DR ZALEHA ISMAIL

Tarikh : 6 MEI 2009

PEMBANGUNAN RUANGAN PERISIAN DAN FAKTA RINGKAS DALAM

MAJALAH WEB DINAMIK DUNIA MATEMATIK

SITI DIYANA BINTI RAZIB

Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan

Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

APRIL 2009

ii

PENGAKUAN

Saya akui bahawa penulisan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan

ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

Nama Penulis : SITI DIYANA BINTI RAZIB

Tarikh : 6 MEI 2009

iii

DEDIKASI

TERISTIMEWA BUAT,

Ayah dan Ibu yang Disayangi dan Dikasihi,

Adik-adik Tersayang,

Terima Kasih Atas Segala Doa dan Semangat Yang Diberikan

Segala Doamu, Pengorbanan, Dorongan, Kesabaran Serta Kasih Sayang

Dari Kalian Amatlah Ku Sanjungi dan Ku Hargai

KHAS BUAT,

Pembimbing Yang Dikasihi,

Segala bimbingan, Tunjuk Ajar dan Jasamu Tidak akan Ku Lupai ..

Teman-teman Seperjuangan

Terima Kasih

Di atas Sokongan dan Semangat Daripada Kalian Sepanjang Pengajian Ku

iv

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Ilahi yang telah memberikan saya kesempatan dan kekuatan

untuk menyiapkan projek ini. Selawat dan salam juga buat junjungan mulia, Nabi

Muhammad s.a.w serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Semoga Allah s.w.t

mencurahkan rahmat ke atas kita semua.

Setinggi-tinggi penghargaan saya dahulukan buat penyelia projek saya yang

telah bertungkus lumus serta tidak jemu-jemu mencurahkan ilmu dalam memberikan

bantuan dan tunjuk ajar. Prof Madya Dr. Zaleha Ismail insan yang akan saya kenang

dan hargai.

Seterusnya terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua ibu bapa saya yang

sering memberikan nasihat dan dorongna serta semangat untuk saya melaksanakan

projek ini.

Ribuan terima kasih juga ditujukan kepada semua teman seperjuangan dan

rakan-rakan sekelas yang banyak membantu. Terima kasih sahabat.

Semoga kalian sentiasa sihat sejahtera diberkati oleh Allah.

v

ABSTRAK

Pandangan tentang matematik tercemar berikutan cara ia diajar di sekolah.

Sistem persekolahan zaman sekarang berasaskan peperiksaan di mana pembelajaran

terlalu bertumpu kepada pengiraan dan penggunaan rumus manakala kaedah

pembelajaran terbatas kepada latih tubi. Oleh itu, pelajar mempunyai sikap yang

negatif terhadap matematik. Dalam realiti, matematik merupakan ilmu yang sangat

berguna dalam kehidupan seharian, menarik dan menyeronokkan. Dengan

mengaplikasikan teknologi e-pembelajaran, Dunia Matematik bertujuan untuk

mendedahkan sifat matematik sebenar menjangkaui matematik di bilik darjah kepada

masyarakat Malaysia terutamanya pendidik, pelajar serta ibu bapa. Ia menekankan

pembelajaran terbuka, pembelajaran kendiri dan pembelajaran kolaboratif yang mana

membenarkan pelajar untuk belajar secara sendiri selain berinteraksi dengan objek

pembelajaran, guru dan rakan sebaya. Ruangan menu utama menonjolkan artikel

berkaitan matematik manakala ruangan menu aktiviti menonjolkan permainan

interaktif, kuiz atas talian dan soal selidik. Ruangan e-forum, komen dan

penghantaran artikel membenarkan pengguna berinteraksi dengan komuniti majalah

ini. Projek ini dibangunkan menggunakan sistem pengurusan kandungan Joomla dan

sistem pengurusan kursus Moodle dimana kedua-duanya merupakan perisian sumber

terbuka. Penulisan ini hanya menumpukan kepada ruangan Perisian dan Fakta

Ringkas. Ruangan Perisian mendedahkan pelbagai perisian sumber terbuka yang

berkaitan dengan matematik seperti Open Office dan GeoGebra. Aplikasi perisian

adalah penting untuk menjana idea pelajar dalam pengiraan kompleks, meneroka

geometri, dan konsep kalkulus menggunakan kaedah pembelajaran yang lebih

dinamik. Manakala ruangan Fakta Ringkas menghuraikan rahsia matematik dalam

kehidupan seharian dan supaya lebih menghargai bidang matematik. Persekitaran

pembelajaran dimantapkan dengan grafik, audio dan video. Oleh itu, diharapkan

kewujudan Dunia Matematik dapat menerapkan sikap positif dan penghargaan

terhadap matematik dalam komuniti Malaysia.

vi

ABSTRACT

The view about mathematics is distorted due to the way it is presented in

schools. Our schools have been exam oriented such that mathematics is considered

simply doing calculations and applying formulas in drill and practice setting.

Consequently, students have negative attitudes towards mathematics. In reality,

mathematics is useful in any walk of life, interesting and fun. Dunia Matematik is a

dynamic mathematics web magazine that applies e-learning technology as a means to

expose Malaysians, particularly, educators, learners and parents to the true nature of

mathematics beyond the classroom mathematics. It emphasizes on open learning,

independent learning and collaborative learning as it allows learners to learn

individually as well as through interactions with the learning objects, teachers and

peers. The main menu section features articles of current interest while the activity

features hands-on games, and online quizzes and survey. The e-forum, comment box

and article submission corner allow users to interact within the web magazine

community. This project runs on content management system Joomla and course

management system Moodle which are both open source. This writing is focused on

only two sections which are Perisian and Fakta Ringkas. The Perisian section

covers about open source software such as Open Office, KDE Interactive Geometry

(KIG) and GeoGebra. Perisian section is important to generate students idea in

more complex calculation, exploring geometry, equation and calculus concept in

dynamic teaching and learning. While the Fakta Ringkas section can help readers to

discover the secret of mathematics in life and also become more positive towards

mathematics. Mathematics formula and robotic technologies are some of the topics

covered. The learning environment is enriched with graphic, audio and also video.

Finally it is hoped that the presence of Dunia Matematik will instill positive attitude

and appreciation towards mathematics in our community.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

PENGESAHAN STATUS TESIS

PENGESAHAN PENYELIA

JUDUL i

PENGAKUAN PELAJAR ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI RAJAH xii

SENARAI LAM