Click here to load reader

Pembinaan Item Aras Taksonomi Bloom

  • View
    808

  • Download
    23

Embed Size (px)

Text of Pembinaan Item Aras Taksonomi Bloom

PEMBINAAN ITEM ARAS TAKSONOMI BLOOM

PEMBINAAN ITEM ARAS TAKSONOMI BLOOM

.

KANDUNGANKonsep PengujianJPU/JSUOverview Taksonomi BloomPerancangan PengujianAras Taksonomi BloomBengkelPembentangan & Perbincangan2Norhayati Ahmad Zakaria

Objektif kursusMengenal pasti fungsi JPU/JSUPengetahuan asas dalam pembinaan JPU/JSUMengenal pasti aras Taksonomi BloomBoleh membezakan soalan-soalan mengikut aras Taksonomi BloomBoleh membina soalan mengikut aras Taksonomi Bloom

3Norhayati Ahmad Zakaria

Konsep pengujianSatu teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang.

Ujian ialah satu set soalan atau tugasan yang memerlukan seseorang bertindak balas4Norhayati Ahmad Zakaria

Tujuan pengujianMengesan hasil pembelajaran yang patut dikuasaiMengesan kemajuan yang telah diperolehiMenentukan penempatan pelajar mengikut tahap kognitifTindakan susulan yang boleh diambil oleh guru dan pelajar terhadap penambahbaikan proses P&P5Norhayati Ahmad Zakaria

taksonomi bloomTaksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan.Pengasas Benjamin S. Bloom pada tahun 1956Tujuan pendidikan dibahagi kepada 3 domain:Cognitive Domain intelektual spt pengetahuanAffective Domain perasaan spt emosi, sikap, minat apresiasiPsychomotor Domain psikomotor spt tulisan tangan, mengetik, berenang, dll

6Norhayati Ahmad Zakaria

Domain kognitifPengetahuan (Knowledge)Kefahaman (Comprehension)Aplikasi (Application)Analisis (Analysis)Sintesis (Synthesis)Penilaian (Evaluation)

7Norhayati Ahmad Zakaria

Domain afektifPenerimaan (Receiving/Attending)Tanggapan (Responding)Penghargaan (Valuing)Pengorganisasian (Organization)Ciri nilai-nilai (Characterization by a value or value complex)8Norhayati Ahmad Zakaria

Domain psikomotorPersepsi (Perception)Kesiapan (Set)Respon Terpimpin(Guided Response)Mekanisme (Mechanism)Respon yang kompleks (Complex Overt Respone)Penyesuaian (Adaptation)Penciptaan (Origination)9Norhayati Ahmad Zakaria

Perancangan ujianRasional TujuanPembinaan JPU/JSUPembinaan itemPenyemakan itemMentadbir ujianModerasi skema & pemarkahanPemeriksaan skripModerasi skripAnalisis itemBank item10Norhayati Ahmad Zakaria

rasionalPenggubal perlu mengenal pasti mengapa perlu sesuatu ujian itu dijalankan dan

Siapakah kumpulan sasarannya?

11Norhayati Ahmad Zakaria

tujuanPenggubal juga perlu mengenal pasti apakah tujuan sesuatu ujian itu dilaksanakan sebelum menggubal ujian tersebut.12Norhayati Ahmad Zakaria

13

JADUAL PENENTU UJIAN(JPU)JADUAL SPEKSIFIKASI UJIAN(JSU)JADUAL PEMBINAAN ITEM(JPI)

Jadual penentu ujianIa menghuraikan aspek-aspek percapaian yang hendak diukur serta memberi panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan.Dikenali juga sebagai Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)Satu blue print ujian/test specificationSatu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiranKandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaanDibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian

14Norhayati Ahmad Zakaria

15

The sum total of the qualities and characteristics of the test

Thorndike

Jadual penentu ujian

16Ujian dibina secara terancang.Sebagai panduan kepada penggubal soalan.Menentukan bidang atau topik-topik dan objektif-objektif pengajaran yang perlu diuji.Menentukan bidang/topik-topik dan pemberatan yang akan diberi.Menentukan aras soalan dan bilangannya.Fungsi JPU/Jsu

17Menyelaras aras kesukaran dan menstabilkan taraf dan mutu ujian.Menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.Membolehkan perbandingan dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain.Membolehkan ujian dibina oleh penggubal-penggubal lain.

Fungsi jpu/jsu

18Muka depanIsi kandunganPengenalanObjektifPemberatan kertas peperiksaanFormat dalam jpu

19Rumusan kertas peperiksaanJadual Pengagihan SoalanJadual Penentuan UjianFormat kertas peperiksaanFormat skema pemarkahanPenutup

Format dalam jpu

20Gambaran keseluruhan bentuk ujian.Jenis soalan Bilangan soalanKesukaran ujianBidangKandungan tajukKemahiran yang diuji

Sebelum pembinaan jpu

peMbinaan JPU/JSUFormat ujianJenis itemSpesifikasi ujianJadual penentu ujianMatriks konstruk & kontekBilangan item per konstrukBilangan item per konteksAras kesukaran item21Norhayati Ahmad Zakaria

22Senaraikan kemahiran, kandungan dan topik-topik yang akan diuji.Senaraikan aras kemahiran, bentuk soalan dan catatan.

Contoh:20% item aras rendah40% item aras sederhana40% item aras tinggiLangkah-langkah pembinaan jpu

23Tentukan bilangan soalan.

Soalan bagi sesuatu topik boleh ditentukan dengan mengikut formula berikut :

Bilangan soalan = Bilangan jam bagi topik x Jumlah soalan ujian Jumlah jam subjek

pemberatan

24pemberatanBilangan soalan = Bilangan jam bagi topik x Jumlah soalan ujian Jumlah jam subjek

Bilangan soalan= 2x40 15 = 5.3 = 5

25PEMBERATAN SOALANBil Topik %Kepayahan itemKiraan Bil.soalan1.

2.

3.Aaaaaa

Bbbbbb

Ccccccc20

50

3020 X 40=810050 X40=2010030 X40=121008

20

1210040

26Bil Topik-Topik MatematikAras KemahiranJumPegKef AplAnaSisPen1Nombor22152Perpuluhan12253Pecahan22374Masa & waktu222175Ukuran Panjang4441136Ukuran Berat13377Ruang & Bentuk1236JUMLAH131217850

Contoh jpu

PEMBINAAN ITEM ARAS TAKSONOMI BLOOM

27Norhayati Ahmad Zakaria

Aras taksonomi bloomPengetahuanKefahamanAplikasiAnalisisSintesisPenilaian

Aras kemahiran 1&2 dianggap rendah, aras 3&4 dianggap aras sederhana dan aras 5&6 adalah aras tinggi.

28Norhayati Ahmad Zakaria

pengetahuanMemerlukan calon mengingat semula fakta. Calon menggunakan bahasa asal.

Contoh kata kerja:Beri definisi, labelkan, senaraikan, nyatakan, manakah, apakah, siapakah, berikan, dll29Norhayati Ahmad Zakaria

Contoh aras pengetahuanApakah maksud perkataan culas?

(A) rajin(B)lalai(C)malas(D) cergas

Bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan?30Norhayati Ahmad Zakaria

Contoh aras pengetahuanModel Bunker dan Thorpe (1982), terdapat empat kategori dalam permainan kanak-kanak.

Keempat-empat kategori tersebut ialah

(A) sasaran, jaring, dinding dan kawasan(B) sasaran, pukulan, jaring dan serangan(C) pukulan, jaring, serangan dan kawasan(D) pukulan, dinding, kawasan dan serangan31Norhayati Ahmad Zakaria

Contoh aras pengetahuanTujuan utama bimbingan adalah untuk menolong pelajar menyelesaikan masalah, sama ada akademik ataupun emosi yang dihadapi.

Huraikan lima prinsip bimbingan.(i)_______________________________(ii)_______________________________(iii)_______________________________(iv)_______________________________(v)________________________________32Norhayati Ahmad Zakaria

Contoh aras pengetahuanTeori Perkembangan Piaget mengemukakan empat peringkat perkembangan.

Sila nyatakan empat peringkat perkembangan tersebut dengan umur dan tahap pendidikan manusia.(i)______________________________(ii)______________________________(iii)______________________________(iv)______________________________33Norhayati Ahmad Zakaria

kefahamanMemerlukan calon memahami fakta dan menghuraikannya, memberi contoh atau illustrasi dalam bahasanya sendiri.

Contoh kata kerja:Terangkan, jelaskan, huraikan, tukarkan, mengapakah, bagaimanakah, dll34Norhayati Ahmad Zakaria

Contoh aras kefahamanPilih peribahasa yang paling sesuai bagi pernyataan di bawah.

Kuala Lumpur menjadi tumpuan orang ramai untuk mencari pekerjaan.

(A) ada ubi ada batas(B) ada gula ada semut(C)ada udang di sebalik batu(D) banyak udang banyak ragam35Norhayati Ahmad Zakaria

Contoh aras kefahamanAhli-ahli sejarah menggunakan sumber arkeologi untuk mengkaji sejarah purba yang tidak mempunyai sumber bertulis.

Sumber arkeologi berkaitan dengan

(A) bahan-bahan peninggalan masyarakat dahulu yang tertanam dalam bumi(B) benda-benda yang dijumpai oleh ahli arkeologi dalam usaha cari gali(C) barang-barang yang mempunyai ukiran dan tulisan yang boleh difahami(D) alat-alat perkakas zaman silam yang masih digunakan hingga sekarang

36Norhayati Ahmad Zakaria

Contoh aras kefahamanAkauntabiliti guru terhadap profesionnya dapat dikekalkan sekiranya guru sentiasa

(A) menjalin hubungan rapat dengan pihak pentadbir(B) menjaga hubungan yang baik dalam kalangan rakan sebaya(C) mematuhi sebarang peraturan yang tidak dikuatkuasakan demi kepentingan profesion(D) melaksanakan tanggungjawab dengan sepenuh hati untuk meningkatkan mutu profesion perguruan37Norhayati Ahmad Zakaria

Contoh aras kefahamanTeori Pembelajaran Humanis dan Teori Konstruktivisme mempunyai beberapa persamaan yang ketara.

Huraikan lima persamaan yang terdapat dalam Teori Pembelajaran Humanis dan Teori Konstruktivisme.38Norhayati Ahmad Zakaria

Contoh aras kefahamanDalam satu sesi pengajaran Pendidikan Jasmani, Cikgu Dewi telah mengarahkan murid-murid melakukan gallop melalui ruang iaitu dari satu tempat ke satu tempat yang lain.Manakah yang berikut merupakan kemahiran pergerakan

(A) manipulatif(B) bukan lokomotor(C) lokomotor beritma sekata(D) lokomotor beritma tidak sekata39Norhayati Ahmad Zakaria

aplikasiMemerlukan calon menyelesaikan masalah non-routine atau masalah baharu. Ciri soalan ialah problem-solving. Masalah diselesaikan dengan cara tersendiri menggunakan gabungan teori, pengalaman dan pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan.

Contoh kata kerja:Selesaikan, binakan, carikan, tunjukkan, kirakan, demonstrasi

Search related