PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

Embed Size (px)

Text of PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  1/24

  PEMERIKSAAN FISIK

  TENGGOROKAN

  Oleh:Jasika Lukita Pertiwi, S.Ked

  Risa Kur!iasih, S.Ked

  Pe"i"i!#:$r. Tau%k &ida'at, S(.T&T

  $e(artee! Ilu RS)$ Pale"a!# *ARIFakultas Ked+ktera!

  )!iersitas Muhaadi'ah Pale"a!#-/0

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  2/24

  PEMERIKSAAN TENGGOROKAN

  I!s(eksi Lidah da! r+!##a ulut

  Pe!ilaia! Or+(har'!1 da! t+!sil

  Peeriksaa! lar'!1

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  3/24

  ALAT 'a!# di"utuhka!

  &ead la(

  S(atel lidah

  2eri! lari!#

  1'l+3ai!e s(ra'

  Nas+e!d+sk+(i

  Kassa Steril

  La(u s(ritus

  Saru!# ta!#a!

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  4/24

  Peeriksaa! lidah da! R+!##a Mulut

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  5/24

  &al 'a!# di!ilai

  /. Trisus, (tialisus

  -. Geraka! "i"ir da! sudut ulut

  4. Muk+sa, #i!#ia, #i#i5#eli#i

  6. Lidah 7(arese N2 8II, atr+%, a9tae,tu+r

  ;. Palatu $uru < "e!#kak=rada!#< si!usitis aksilaris

  i!s(e

  ksi

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  6/24

  )lkuscuriga

  karsinoma

  Pal(asi

  Gi#i5#eli#i sakit

  peradangan

  Perkusi

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  7/24

  Peeriksaa! Paresis (alatu +leda! uula

  N+ral

  saat istirahat : uula e!u!>uk ke "awah, k+!kaitas(alatu +le sietris

  u3a(ka! ?aa, [email protected] : "er#erak5#erak, teta( sietris

  Paresis "ilateral

  istirahat: se(erti !+ral

  u3a(ka! ?aaa, [email protected] : u!#ki! uula sedikit"er#erak

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  8/24

  Peeriksaa! Paresis (alatu +leda! uula

  Paresis u!ilateral

  istirahat: se(erti !+ral

  u3a(ka! ?aaa, [email protected] : (alatu +le tera!#kat ke sisisehat, uula iri!#, e!u!>uk ke sisi sehat,

  k+!kaitas asietris

  tu+r !as+9ari!#, (arese N. 8

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  9/24

  Peeriksaa! kele!>ar ludah

  Mula5ula keri!#ka! r+!##a ulut e!##u!aka!"+la ka(as

  Keudia! aka! terlihat ludah keluar dari duktushart+! da! Ste!se!

  Periksa sisi lateral da! (+stlateral lidah da! dasarulut

  Nilai a(akah terda(at lithiasis au(u!ra!ula=su"ata! kele!>ar ludah

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  10/24

  Peeriksaa! t+!sil da! 9ari!#

  *esar t+!sil :

  T: t+!sil dala 9+sa t+!sil atau telahdia!#kat

  T/: "esar!'a B arkus a!teri+r CuulaT-: "esar!'a D arkus a!teri+r Cuula

  T4: "esar!'a arkus a!teri+r CuulaT6: "esar!'a e!3a(ai uula atau le"ih

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  11/24

  T+!sila (alati!a

  )kura! : !+ral, e"esar,sudah dia!#kat 7T

  Muk+sa : !+ral 7erah uda (u3at, hi(ereis

  $etritus : tidak,ada

  Kri(ta : !+ral, ele"ar.

  Fari!#

  Muk+sa : !+ral 7erah uda (u3at,hi(ereis

  Gra!ula : tidak ada,ada

  Lateral "a!d : !+ral,ele"ar

  Sekret : tidak ada,ada.

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  12/24

  Peeriksaa! t+!sil da! 9ari!#

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  13/24

  M+"ilitas t+!sil

  $i#u!aka! - s(atula

  S(atula /: letakka! diatas lidah a!teri+r t+!sil7(araedia!

  S(atula -: (+sisi u>u!#!'a ertikal e!eka! >ari!#a!

  (erit+!sil,sedikit lateral dari arkus a!teri+r

  %ksasi < tu+r t+!sil

  M+"il, !'eri < t+!silitis kr+!ik

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  14/24

  &asil (eeriksaa!T+!silitis akut : Seua "ewar!a erah, terda(at 9+likel (utih

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  15/24

  A*SES

  isthmus faucium kecil, tonsil terdesak ke medial,

  sekitar t+!sil +ede da! hi(erei, uula

  terdesak heter+lateral, +ede

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  16/24

  T+!silitis $i9teri Pseud+e"ra! war!a k+t+r, "ila dia!#kat

  udah "erdarah, bull neck.

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  17/24

  Lari!#+sk+(i i!direk

  elihat lari!# tidak la!#su!#de!#a! "a!tua! 3eri! 'a!#

  disi!ari de!#a! 3aha'a

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  18/24

  LarI!#+sk+(i I!direk

  Pe!derita duduk te#ak, (i!##a!# e"u!#kuk kede(a!, ke(ala sedikit te!#adah

  A!estesi (har'!1 de!#a! 1'l+3ai! s(ra', tu!##u/ e!it

  2eri! di(a!aska! terle"ih dahulu Mi!ta (asie! e!>ulurka! lidah!'a

  A"il kasa da! (e#a!# lidah

  Arahka! 3eri! lari!# e!u>u area (har'!1

  7de(a! uula F+kuska! 3aha'a (ada daerah terse"ut

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  19/24

  Lari!#+sk+( I!direk

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  20/24

  &asil (eeriksaa! 7(at+l+#i

  Perhatika! (at+l+#i lari!# :

  rada!#: seua erah < lari!#itis akut

  ulkus: (ada k+isura (+steri+r, k+rda +kalislari!#itis T*2

  edea: rada!#, aler#i, tu+r

  3aira!: s(utu he+ra#is T*2, ke#a!asa!

  tu+r: "e!i#!a (a(il+a, (+li(, !+dul, kistaali#!a =karsi!+a

  Perhatika! (er#eraka! k+rda +kalis: N+ral < sietris, #eraka! a"duksi da! adduksi

  Tidak "er#erak < (aresa u!ilateral= "ilateral

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  21/24

  Ga"ara! saat dilakuka!lari!#+sk+(

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  22/24

  Lari!#itis akut

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  23/24

  Peeriksaa! (ita suara

  Pe!derita dii!ta u!tuk e!#u3a( e e e,ti!daka! i!i diula!# "e"era(a kali u!tuk

  elihat #eraka! (ita suara.

 • 7/25/2019 PEMERIKSAAN FISIK TENGGOROKAN

  24/24

  GOMAWO