Pemikiran Socrates

Embed Size (px)

Text of Pemikiran Socrates

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  1/23

  PEMIKIRAN SOCRATES, PLATO, ARISTOTELES, XENOPHONE

  SOCRATES

  Socrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 SM.

  Bapaknya tukang pembuat patung, ibunya bidan. Pada permulaannya Socrates mau menuruti

  jejak bapaknya, sebagai tukang pembuat patung. Namun, ia berganti haluan: dari membentukbatu jadi patung ia membentuk watak manusia.

  Masa hidupnya hampir sejalan dengan perkembangan sufisme di Athena. Socrates bergaul

  dengan semua orang, tua dan muda, kaya dan miskin. Ia seorang filosof dengan coraknya sendiri.Ajaran filosofinya tak pernah dituliskannya, melainkan dilakukannya dengan perbuatan, dengan

  cara hidup. Menurut kata teman-temannya: Socrates demikian adil, sehingga ia tak pernah

  berlaku zalim. Ia begitu pandai menguasai dirinya, sehingga ia tak pernah memuaskan hawanafsu dengan merugikan kepentingan umum. Ia demikian cerdiknya, sehingga ia tak pernah

  khilaf dalam menimbang buruk baik.

  Socrates tidak pernah menuliskan filosofinya. Jika ditilik benar-benar, ia malah tidakmengajarkan filosofi, melainkan hidup berfilosofi. Bagi dia filosofi bukan isi, bukan hasil, bukan

  ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup. Filosofinya mencari kebenaran.Oleh karena ia mencari kebenaran, ia tidak mengajarkan. Ia bukan ahli pengetahuan, melainkanpemikir. Oleh karena Socrates tidak menuliskan filosofinya, maka sulit sekali mengetahui

  dengan kesahihan ajarannya. Ajarannya itu hanya dikenal dari catatan-catatan murid-muridnya,

  terutama Xenephon dan Plato. Catatan Xenephon kurang kebenarannya, karena ia sendiri bukan

  seorang filosof. Untuk mengetahui ajaran Socrates, orang banyak bersandar kepada Plato. Dalamuraian-uraian Plato, yang kebanyakan berbentuk dialog, hampir selalu Socrates yang

  dikemukakannya. Ia memikir, tetapi keluar seolah-olah Socrates yang berkata.

  Tujuan filosofi Socrates ialah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Di siniberlainan pendapatnya dengan guru-guru sofis, yang mengajarkan, bahwa semuanya relatif dan

  subyektif dan harus dihadapi dengan pendirian yang skeptis. Socrates berpendapat, bahwa

  kebenaran itu tetap dan harus dicari. Dalam mencari kebenaran itu ia tidak memikir sendiri,melainkan setiap kali berdua dengan orang lain, dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua itu

  tidak dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama

  mencari kebenaran. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan bercakap itu sendiri. Ia tidak

  mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa orang.Sebab itu metodenya disebut maieutik, menguraikan, seolah-olah menyerupai pekerjaan ibunya

  sebagai dukun beranak.

  Socrates mencari pengertian, yaitu bentuk yang tetap daripada sesuatunya. Sebab itu ia selalubertanya: apa itu? Apa yang dikatakan berani, apa yang disebut indah, apa yang bernama adil?

  Pertanyaan tentang apa itu harus lebih dahulu daripada apa sebab. Ini biasa bagi manusia dalam

  hidup sehari-hari. Anak kecil pun mulai bertanya dengan apa itu. Oleh karena jawab tentang apaitu harus dicari dengan tanya jawab yang mungkin meningkat dan mendalam, maka Socrates

  diakui pulasejak keterangan Aristoteles sebagai pembangun dialektik pengetahuan. Tanya jawab,

  yang dilakukan secara meningkat dan mendalam, melahirkan pikiran yang kritis. Dalam berjuang

  mencari kebenaran yang umum lakunya, yaitu mencari pengetahuan yang sebenar-benarnya,terletak seluruh filosofinya.

  Oleh karena Socrates mencari kebenaran yang tetap dengan tanya-jawab sana dan sini, yang

  kemudian dibulatkan dengan pengertian, maka jalan yang ditempuhnya ialah metode induksi dandefinisi. Kedua-duanya itu bersangkut-paut. Induksi menjadi dasar definisi.

  http://arunadarmaja.blogspot.com/2010/01/pemikiran-socrates-plato-aristoteles.htmlhttp://arunadarmaja.blogspot.com/2010/01/pemikiran-socrates-plato-aristoteles.htmlhttp://arunadarmaja.blogspot.com/2010/01/pemikiran-socrates-plato-aristoteles.htmlhttp://arunadarmaja.blogspot.com/2010/01/pemikiran-socrates-plato-aristoteles.html
 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  2/23

  Induksi yang menjadi metode Socrates ialah memperbandingkan secara kritis. Ia tidak berusaha

  mencapai dengan contoh dan persamaan, dan diuji pula dengan saksi dan lawan saksi. Seperti

  disebut di atas, dari lawannya bersoal jawab, yang masing-masing terkenal sebagai ahli dalamhaknya sendiri-sendiri, dikehendakinya definisi tentang berani indah dan lain sebagainya.

  Pengertian yang diperoleh itu diujikan kepada beberapa keadaan atau kejadian yang nyata.

  Apabila dalam pasangan itu pengertian tidak mencukupi, maka dari ujian itu pengertian dicariperbaikan definisi. Definisi yang tercapai dengan cara begitu diuji pula sekali lagi untuk

  mencapai perbaikan yang lebih sempurna. Demikianlah seterusnya. Begitulah cara Socrates

  mencapai pengertian. Dengan melalui induksi sampai kepada definisi. Definisi yaitupembentukan pengertian yang umum lakunya. Induksi dan definisi menuju pengetahuan yang

  berdasarkan pengertian.

  Budi ialah tahu, kata Socrates. Inilah inti sari daripada etiknya. Orang yang berpengetahuan

  dengan sendirinya berbudi baik. Paham etiknya itu kelanjutan dari metodenya. Induksi dandefinisi menuju kepada pengetahuan yang berdasarkan pengertian. Dari mengetahui beserta

  keinsafan moral, mesti menimbulkan budi. Apabila budi adalah tahu, maka tak ada orang yang

  sengaja, atas maunya sendiri, berbuat jahat. Kedua-duanya, budi dan tahu, bersangkut-paut.

  Apabila budi adalah tahu, berdasarkan timbangan yang benar, maka jahat hanya datang dariorang yang tidak mengetahui, orang yang tidak mempunyai pertimbangan atau penglihatan yang

  benar.Orang yang kesasar adalah kurban daripada kekhilafananya sendiri. Kesasar bukanlah perbuatan

  yang disengaja. Tidak ada orang yang khilaf atas maunya sendiri.

  Oleh karena budi adalah tahu, maka siapa yang tahu akan kebaikan dengan sendirinya terpaksaberbuat baik. Untuk itu perlulah orang pandai menguasai diri dalam segala keadaan. Dalam suka

  maupun duka. Dan apa yang pada hakekatnya baik, adalah juga baik bagi kita sendiri. Jadinya,

  menuju kebaikan adalah jalan yang sebaik-baiknya untuk mencapai kesenangan hidup.

  Kesenangan hidup tidak pernah dipersoalkan oleh Socrates, sehingga murid-muridnya kemudianmemberikan pendapat mereka sendiri-sendiri tentang kesenangan hidup.

  PLATO (427-347 B.C)

  Plato lahir pada tahun 428/7 sebelum masehi dari keluarga terkemuka di Athena, ayahnyabernama Ariston dan ibunya bernama Periktione. Ketika bapaknya meninggal ibunya menikah

  lagi dengan adik ayahnya Plato yang bernama Pyrilampes yang tidak lain adalah seorang

  politikus, dan Plato banyak terpengaruh dengan kehadiran pamannya ini. Karena sejak kehadiranpamannya ini ia banyak bergaul dengan para politikus Athena.

  Selain para politikus ia juga banyak dipengaruhi oleh Kratylos, seorang filusuf yang meneruskan

  ajaran Herakleitos yang mempunyai pendapat bahwa dunia ini terus berubah. Dari pergaulan

  dengan para politikus, Plato akhirnya menelurkan sebuah pemikiran bahwa pemimpin suatunegara haruslah seorang filusuf, hal ini dilontarkan karena kekecewaannnya atas kepemimpinan

  para politikus yang ada pada saat itu, terutama yang berkaitan dengan kematian gurunya, yaitu

  Socrates, di persidangan yang berakhir pada kematian gurunya tersebut.Pada perkembangan selanjutnya Plato mendirikan Akademia sebagai pusat penyelidikan ilmiah

  dan di sekolah ini ia berusaha merealisasikan cita-citanya yaitu menjadikan filsuf-filsuf yang siap

  menjadi pemimpin negara, dan akademia inilah awal dari munculnya universitas-universitas saatini karena lebih menekankan pada kajian ilmiah bukan sekedar reotrika. Ia terus mengepalai dan

  mengajar di akademia ini hingga akhir hayatnya.

  Dalam menelurkan karya-karya fisafatnya Plato menggunakan metode dialog, karena ia percaya

  filsafat akan lebih baik dan teruji jika dilakukan melalui dialog dan banyak dari karya-karyanya

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  3/23

  disampaikan secara lisan di akademia-nya. Di satu sisi ia masih mempercayai beberap mitos

  yang digunakan olehnya untuk mengemukakan dugaan-dugaan mengenai hal-hal duniawi. Ia

  banyak dipengaruhi oleh gurunya, Socrates dalam pemikirannya.Idea merupakan inti dasar dari seluruh filasaft yang diajarkan oleh Plato. Ia beranggapan bahwa

  idea merupakan suatu yang objektif, adanya idea terlepas dari subjek yang berfikir. Idea tidak

  diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya pemikiran itu tergantung dari idea-idea. Iamemberikan beberapa contoh seperti segitiga yang digambarkan di papan tulis dalam berbagai

  bentuk itu merupakan gambaran yang merupakan tiruan tak sempurna dari idea tentang segitiga.

  Maksudnya adalah berbagai macam segitiga itu mempunyai satu idea tentang segitiga yangmewakili semua segitiga yang ada.

  Dalam menerangkan idea ini Plato menerangkan dengan teori dua dunianya, yaitu dunia yang

  mencakup benda-benda jasmani yang disajikan pancaindera, sifat dari dunia ini tidak tetap terus

  berubah, dan tidak ada suatu kesempurnaan. Dunia lainnya adalah dunia idea, dan dunia idea inisemua serba tetap, sifatnya abadi dan tentunya serba sempurna.

  Idea mendasari dan menyebabkan benda-benda jasmani. Hubungan antara idea dan realitas

  jasmani bersifat demikian rupa sehingga benda-benda jasmani tidak bisa berada tanpa

  pendasaran oleh idea-idea itu. Hubungan antara idea dan realitas jasmani ini melalui 3 cara,pertama, idea hadir dalam benda-benda konkrit. Kedua, benda konkrit mengambil bagian dalam

  idea, disini Plato memperkenalkan partisipasi dalam filsafat. Ketiga, Idea merupakan model ataucontoh bagi benda-benda konkrit. Benda-benda konkrit itu merupakan gambaran tak sempurna

  yang menyerupai model tersebut.

  Plato menganggap bahwa jiwa merupakan pusat atau intisari kepribadian manusia, danpandangannya ini dipengaruhi oleh Socrates, Orfisme dan mazhab Pythagorean. Salah satu

  argumen yang penting ialah kesamaan yang terdapat antara jiwa dan idea-idea, dengan itu ia

  menuruti prinsip-prinsip yang mempunyai peranan besar dalam filsafat. Jiwa memang mengenal

  idea-idea, maka atas dasar prinsip tadi disimpulkan bahwa jiwapun mempunyai sifat-sifat yangsama dengan idea-idea, jadi sifatnya abadi dan tidak berubah. Plato mengatakan bahwa dengan

  kita mengenal sesuatu benda atau apa yang ada di dunia ini sebenarnya hanyalah proses

  pengingatan sebab menurutnya setiap manusia sudah mempunyai pengetahuan yang dibawanyapada waktu berada di dunia idea, dan ketika manusia masuk ke dalam dunia realitas jasmani

  pengetahuan yang sudah ada itu hanya tinggal diingatkan saja, maka Plato menganggap juga

  seorang guru adalah mengingatkan muridnya tentang pengetahuan yang sebetulnya sudah lamamereka miliki.

  Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai

  tujuan hidup yang baik, dan hidup yang baik ini dapat dicapai dalam polis. Ia tetap memihak

  pada cita-cita Yunani Kuno yaitu hidup sebagai manusia serentak juga berarti hidup dalam polis,ia menolak bahwa negara hanya berdasarkan nomos/adat kebiasaan saja dan bukan

  physis/kodrat. Plato tidak pernah ragu dalam keyakinannya bahwa manusia menurut kodratnya

  merupakan mahluk sosial, dengan demikian manusia menurut kodratnya hidup dalam polis ataunegara.

  Menurut Plato negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis atau saling

  membutuhkan antara warganya maka terjadilah suatu spesialisasi bidang pekerjaan, sebab tidaksemua orang bisa mengerjakaan semua pekerjaan dalam satu waktu. Polis atau negara ini

  dimungkinkan adanya perkembangan wilayah karena adanya pertambahan penduduk dan

  kebutuhanpun bertambah sehingga memungkinkan adanya perang dalam perluasan ini. Dalam

  menghadapi hal ini maka di setiap negara harus memiliki penjaga-penjaga yang harus dididik

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  4/23

  khusus. Mereka harus mempelajari, senam yang lebih umum dan keras dan sebaiknya dilakukan

  paa usia 18 - 20 tahun. Dari sini diseleksi lagi untuk dijadikan calon pemimpin politik, dan untuk

  membentuk pemimpin in mereka harus belajar filsafat hingga usia 30 tahun, tujuan belajarfilsafat ini untuk melatih mereka dalam mencari kebenaran. Dari sini diseleksi lagi dan mereka

  yang lulus seleksi akan mempelajari filsafat dan dialektika secara lebih intensif selama 5 tahun.

  Dan jika dalam pendidikan ini berhasil maka selama 15 tahun ia menduduki beberapa jabatannegara yang tujuannya agar mereka tahu pekerjaan-pekerjaan negara. Dan pada usia 50 tahun

  baru mereka siap menjadi seorang pemimpin.

  Ada tiga golongan dalam negara yang baik, yaitu pertama, Golongan Penjaga yang tidak lainadalah para filusuf yang sudah mengetahui yang baik dan kepemimpinan dipercayakan pada

  mereka. Kedua, Pembantu atau Prajurit. Dan ketiga, Golongan pekerja atau petani yang

  penanggung kehidupan ekonomi bagi seluruh polis.Plato tidak begitu mementingkan adanya

  undang-undang dasar yang bersifat umum, sebab menurutnya keadaan itu terus berubah-ubahdan peraturan itu sulit disama-ratakan itu semua tergantung masyarakat yang ada di polis

  tersebut.

  Adapun negara yang diusulkan oleh Plato berbentuk demokrasi dengan monarkhi, karena jika

  hanya monarkhi maka akan terlalu banyak kelaliman, dan jika terlalu demokrasi maka akanterlalu banyak kebebasan, sehingga perlu diadakan penggabungan, dan negara ini berdasarkan

  pada pertanian bukan perdagangan. Hal ini dimaksudkan menghindari nasib yang terjadi diAthena.

  ARISTOTELES (384-322 B.C)

  Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani (dahulunya termasukwilayah Makedonia Tengah) tahun 384 SM. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amyntas dari

  Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles bergabung menjadi murid Plato. Belakangan ia

  meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan

  akademi tersebut setelah Plato meninggal, dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia.Saat Alexander berkuasa di tahun 336 SM, ia kembali ke Athena. Dengan dukungan dan bantuan

  dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang

  dipimpinnya sampai tahun 323 SM. Filsafat Aristoteles berkembang pada waktu ia memimpinLyceum, yang mencakup enam karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap

  sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika,

  etika, politik, kedokteran dan ilmu alam.Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan

  spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan

  analisa kritis, dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Plato

  menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwamateri tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada (eksis). Selanjutnya ia menyatakan bahwa

  bentuk materi yang sempurna, murni atau bentuk akhir, adalah apa yang dinyatakannya sebagai

  theos, yaitu yang dalam pengertian Bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. LogikaAristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif (deductive reasoning), yang bahkan sampai saat

  ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun

  demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen danberpikir induktif (inductive thinking).

  Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari

  bentuk demokrasi dan monarkhi. Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles, maka

  dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, dimana kontribusinya melingkupi

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  5/23

  bidang-bidang yang sangat beragam sekali seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi,

  metafisika (misalnya studi tentang prisip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam),

  logika formal, etika, politik, dan bahkan teori retorika dan puisi.Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan

  penjelasan dari hal-hal yang masuk akal (common-sense explanation), banyak teori-teorinya

  yang bertahan bahkan hampir selama dua ribu tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teoritersebut karena dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya,

  meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada

  asumsi-asumsi yang keliru.Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan

  pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi

  Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13, dengan teologi Yahudi oleh

  Maimonides (1135-1204), dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rusyid (1126-1198). Bagimanusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif

  terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu

  pengetahuan, atau "the master of those who know", sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh

  Dante Alighieri.XENOPHON (440-355 B.C)

  Sesungguhnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Tetapibukti-bukti konkrit paling awal yang bisa ditelusuri ke belakang hanya hingga masa Yunani

  Kuno (Deliarnov, 2003: 11). Seperti yang sudah diketahui, kata "ekonomi" sendiri berasal dari

  penggabungan dua suku kata Yunani: oikos dan nomos, yang berarti pengaturan ataupengelolaan rumah tangga. Istilah tersebut pertama kali digunakan oleh Xenophone, seorang

  filsuf Yunani.

  Pada masa Yunani Kuno sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa tenaga kerja

  manusia dari perbudakan dan perdagangan. Bukti tentang itu dapat dilihat dari buku Respublikayang ditulis Plato (427-347 SM) sekitar 400 tahun sebelum Masehi. (Deliarnov, 2003: 12).

  Karena dia yang melahirkan pemikiran paling awal tentang perekonomian, maka pemikirannya

  tentang praktek ekonomi banyak dipelajarai orang. Hanya sayang, walau Plato ada membahasmasalah-masalah ekonomi, tetapi pembahasan itu tidak dilakukan secara khusus, melainkan

  sejalan dengan pemikiran tentang bentuk suatu masyarakat sempurna, atau sebuah utopia.

  Pada masa Yunani Kuno memang pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagianFilsafat, khususnya filsafat moral. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja

  dari pemikirannya tentang keadilan (justice) dalam sebuah negara ideal (ideal state). Dalam

  sebuah negara ideal, demikian Plato, kemajuan tergantung pada pembagian kerja (division of

  labor) yang timbul secara alamiah dalam masyarakat.Suatu hal yang patut dicatat dari masa Yunani Kuno ini adalah bahwa orang sudah mengenal

  hedonisme, yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal paham materialistik yang dikembangkan di

  Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 kemudian. Hedonisme merupakan paham materialismemekanistik, yang menganggap kenikmatan egoistis sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia.

  Paham yang pertama kali digagas oleh Aristippus ini menganggap bahwa kenikmatan adalah

  tujuan akhir dari kehidupan manusia.Platolah orang pertama yang mengecam konsep itu. Palto sudah melihat bahwa konsep itu akan

  mendatangkan gap dalam masyarakat. Ada yang akan hidup berkemewahan, sementara yang

  lainnya akan sengsara setengah mati. Teori Plato yang masih relevan dengan keadaan sekarang

  adalah pendapatnya tentang fungsi uang. Dalam bukunya Politika, Plato menjelaskan bahwa

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  6/23

  selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat untuk

  menimbun kekayaan.

  Selain Plato pada zaman ini ada juga Aristoteles yang masih merupakan murid Plato. KontribusiAristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran

  barang (exchange of commodities) dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut.

  Menurut pandangan Aristoteles, kebutuhan manusia (mans need) tidak terlalu banyak, tetapikeinginannya (mans desire) relatif tanpa batas.

  Dalam mengamati proses ekonomi, Aristoteles membedakannya atas dua cabang, yaitu kegunaan

  (use) dan keuntungan (gain). Lebih spesifik, ia membedakan oeconomia dan chrematistike.Oeconomia didefinisikannya sebagai "the art of household management, the administrations of

  ones patrimony, the careful husbanding of resources". Sedangkan chrematistike, yang tak ada

  padanan katanya dalam bahasa Inggris, juga Indonesia, mengimplikasikan penggunaan

  sumberdaya alam atau ketrampilan manusia untuk tujuan-tujuan yang acquisitive sifatnya.Dalam chrematistike berdagang adalah aktivitas ekonomi yang tidak didorong oleh motif faedah

  (use), melainkan lab (gain). (Deliarnov, 2003 : 15)

  Selain Plato dan Aristoteles, pemikir masa Yunani Kuno yang harus disimak pendapatnya adalah

  Xenophon (440 355 SM). Sebagai mana sudah disinggung sebelumnya, kata-kata ekonomi(dari oikos dan nomos) adalah "ciptaan" Xenophon. Karya utamanya adalah "On the Means of

  Improving the Revenue of the State of Athens". Menurutnya negara Athena yang punyabeberapa kelebihan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Athena

  potensial untuk menarik pedagang dan pengunjung dari daerah-daerah lain. Hal ini menunjukkan

  bahwa spirit merkantilisme sudah ada pada masa Yunani Kuno, yang menganjurkan orangmelakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Juga spirit kepariwisataan, yang

  menganjurkan masyarakat melayani para pengunjung yang datang berdamawisata dilayani

  sebaik-baiknya., sebab yang datang akan membawa kemakmuran bagi masyarakat daerah yang

  dikunjungi. http://arunadarmaja.blogspot.com/2010/01/pemikiran-socrates-plato-aristoteles.html

  SOCRATES, PLATO DAN ARISTOTELES

  SOCRATES

  Socrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada

  http://arunadarmaja.blogspot.com/2010/01/pemikiran-socrates-plato-aristoteles.htmlhttp://arunadarmaja.blogspot.com/2010/01/pemikiran-socrates-plato-aristoteles.html
 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  7/23

  tahun 399 SM. Bapaknya tukang pembuat patung, ibunya bidan. Pada

  permulaannya Socrates mau menuruti jejak bapaknya, sebagai tukang pembuat

  patung. Namun, ia berganti haluan: dari membentuk batu jadi patung ia

  membentuk watak manusia.

  Masa hidupnya hampir sejalan dengan perkembangan sufisme di Athena. Socrates

  bergaul dengan semua orang, tua dan muda, kaya dan miskin. Ia seorang filosofdengan coraknya sendiri. Ajaran filosofinya tak pernah dituliskannya, melainkan

  dilakukannya dengan perbuatan, dengan cara hidup. Menurut kata teman-

  temannya: Socrates demikian adil, sehingga ia tak pernah berlaku zalim. Ia begitu

  pandai menguasai dirinya, sehingga ia tak pernah memuaskan hawa nafsu dengan

  merugikan kepentingan umum. Ia demikian cerdiknya, sehingga ia tak pernah khilaf

  dalam menimbang buruk baik.

  Socrates tidak pernah menuliskan filosofinya. Jika ditilik benar-benar, ia malah tidak

  mengajarkan filosofi, melainkan hidup berfilosofi. Bagi dia filosofi bukan isi, bukan

  hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup.

  Filosofinya mencari kebenaran. Oleh karena ia mencari kebenaran, ia tidak

  mengajarkan. Ia bukan ahli pengetahuan, melainkan pemikir.

  Oleh karena Socrates tidak menuliskan filosofinya, maka sulit sekali mengetahui

  dengan kesahihan ajarannya. Ajarannya itu hanya dikenal dari catatan-catatan

  murid-muridnya, terutama Xenephon dan Plato. Catatan Xenephon kurang

  kebenarannya, karena ia sendiri bukan seorang filosof. Untuk mengetahui ajaran

  Socrates, orang banyak bersandar kepada Plato. Dalam uraian-uraian Plato, yang

  kebanyakan berbentuk dialog, hampir selalu Socrates yang dikemukakannya. Ia

  memikir, tetapi keluar seolah-olah Socrates yang berkata.

  Tujuan filosofi Socrates ialah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-

  lamanya. Di sini berlainan pendapatnya dengan guru-guru sofis, yang mengajarkan,

  bahwa semuanya relatif dan subyektif dan harus dihadapi dengan pendirian yangskeptis. Socrates berpendapat, bahwa kebenaran itu tetap dan harus dicari.

  Dalam mencari kebenaran itu ia tidak memikir sendiri, melainkan setiap kali berdua

  dengan orang lain, dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua itu tidak

  dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-

  sama mencari kebenaran. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan bercakap itu

  sendiri. Ia tidak mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang

  tersimpan di dalam jiwa orang. Sebab itu metodenya disebut maieutik,

  menguraikan, seolah-olah menyerupai pekerjaan ibunya sebagai dukun beranak.

  Socrates mencari pengertian, yaitu bentuk yang tetap daripada sesuatunya. Sebab

  itu ia selalu bertanya: apa itu? Apa yang dikatakan berani, apa yang disebut indah,apa yang bernama adil? Pertanyaan tentang apa itu harus lebih dahulu daripada

  apa sebab. Ini biasa bagi manusia dalam hidup sehari-hari. Anak kecil pun mulai

  bertanya dengan apa itu. Oleh karena jawab tentang apa itu harus dicari

  dengan tanya jawab yang mungkin meningkat dan mendalam, maka Socrates

  diakui pulasejak keterangan Aristotelessebagai pembangun dialektik

  pengetahuan. Tanya jawab, yang dilakukan secara meningkat dan mendalam,

  melahirkan pikiran yang kritis. Dalam berjuang mencari kebenaran yang umum

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  8/23

  lakunya, yaitu mencari pengetahuan yang sebenar-benarnya, terletak seluruh

  filosofinya.

  Oleh karena Socrates mencari kebenaran yang tetap dengan tanya-jawab sana dan

  sini, yang kemudian dibulatkan dengan pengertian, maka jalan yang ditempuhnya

  ialah metode induksi dan definisi. Kedua-duanya itu bersangkut-paut. Induksi

  menjadi dasar definisi.Induksi yang menjadi metode Socrates ialah memperbandingkan secara kritis. Ia

  tidak berusaha mencapai dengan contoh dan persamaan, dan diuji pula dengan

  saksi dan lawan saksi. Seperti disebut di atas, dari lawannya bersoal jawab, yang

  masing-masing terkenal sebagai ahli dalam haknya sendiri-sendiri, dikehendakinya

  definisi tentang berani indah dan lain sebagainya. Pengertian yang diperoleh itu

  diujikan kepada beberapa keadaan atau kejadian yang nyata. Apabila dalam

  pasangan itu pengertian tidak mencukupi, maka dari ujian itu pengertian dicari

  perbaikan definisi. Definisi yang tercapai dengan cara begitu diuji pula sekali lagi

  untuk mencapai perbaikan yang lebih sempurna. Demikianlah seterusnya. Begitulah

  cara Socrates mencapai pengertian. Dengan melalui induksi sampai kepada definisi.

  Definisi yaitu pembentukan pengertian yang umum lakunya. Induksi dan definisi

  menuju pengetahuan yang berdasarkan pengertian.

  Budi ialah tahu, kata Socrates. Inilah inti sari daripada etiknya. Orang yang

  berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Paham etiknya itu kelanjutan dari

  metodenya. Induksi dan definisi menuju kepada pengetahuan yang berdasarkan

  pengertian. Dari mengetahui beserta keinsafan moral, mesti menimbulkan budi.

  Apabila budi adalah tahu, maka tak ada orang yang sengaja, atas maunya sendiri,

  berbuat jahat. Kedua-duanya, budi dan tahu, bersangkut-paut. Apabila budi adalah

  tahu, berdasarkan timbangan yang benar, maka jahat hanya datang dari orang

  yang tidak mengetahui, orang yang tidak mempunyai pertimbangan atau

  penglihatan yang benar. Orang yang kesasar adalah kurban daripadakekhilafananya sendiri. Kesasar bukanlah perbuatan yang disengaja. Tidak ada

  orang yang khilaf atas maunya sendiri.

  Oleh karena budi adalah tahu, maka siapa yang tahu akan kebaikan dengan

  sendirinya terpaksa berbuat baik. Untuk itu perlulah orang pandai menguasai diri

  dalam segala keadaan. Dalam suka maupun duka. Dan apa yang pada hakekatnya

  baik, adalah juga baik bagi kita sendiri. Jadinya, menuju kebaikan adalah jalan yang

  sebaik-baiknya untuk mencapai kesenangan hidup. Kesenangan hidup tidak

  pernah dipersoalkan oleh Socrates, sehingga murid-muridnya kemudian

  memberikan pendapat mereka sendiri-sendiri tentang kesenangan hidup.

  PLATOPlato lahir pada tahun 428/7 sebelum masehi dari keluarga terkemuka di Athena,

  ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periktione. Ketika bapaknya

  meninggal ibunya menikah lagi dengan adik ayahnya Plato yang bernama

  Pyrilampes yang tidak lain adalah seorang politikus, dan Plato banyak terpengaruh

  dengan kehadiran pamannya ini. Karena sejak kehadiran pamannya ini ia banyak

  bergaul dengan para politikus Athena.

  Selain para politikus ia juga banyak dipengaruhi oleh Kratylos, seorang filusuf yang

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  9/23

  meneruskan ajaran Herakleitos yang mempunyai pendapat bahwa dunia ini terus

  berubah. Dari pergaulan dengan para politikus, Plato akhirnya menelurkan sebuah

  pemikiran bahwa pemimpin suatu negara haruslah seorang filusuf, hal ini

  dilontarkan karena kekecewaannnya atas kepemimpinan para politikus yang ada

  pada saat itu, terutama yang berkaitan dengan kematian gurunya, yaitu Socrates,

  di persidangan yang berakhir pada kematian gurunya tersebut.Pada perkembangan selanjutnya Plato mendirikan Akademia sebagai pusat

  penyelidikan ilmiah dan di sekolah ini ia berusaha merealisasikan cita-citanya yaitu

  menjadikan filsuf-filsuf yang siap menjadi pemimpin negara, dan akademia inilah

  awal dari munculnya universitas-universitas saat ini karena lebih menekankan pada

  kajian ilmiah bukan sekedar reotrika. Ia terus mengepalai dan mengajar di

  akademia ini hingga akhir hayatnya.

  Dalam menelurkan karya-karya fisafatnya Plato menggunakan metode dialog,

  karena ia percaya filsafat akan lebih baik dan teruji jika dilakukan melalui dialog

  dan banyak dari karya-karyanya disampaikan secara lisan di akademia-nya. Di satu

  sisi ia masih mempercayai beberap mitos yang digunakan olehnya untuk

  mengemukakan dugaan-dugaan mengenai hal-hal duniawi. Ia banyak dipengaruhi

  oleh gurunya, Socrates dalam pemikirannya.

  Idea merupakan inti dasar dari seluruh filasaft yang diajarkan oleh Plato. Ia

  beranggapan bahwa idea merupakan suatu yang objektif, adanya idea terlepas dari

  subjek yang berfikir. Idea tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya

  pemikiran itu tergantung dari idea-idea. Ia memberikan beberapa contoh seperti

  segitiga yang digambarkan di papan tulis dalam berbagai bentuk itu merupakan

  gambaran yang merupakan tiruan tak sempurna dari idea tentang segitiga.

  Maksudnya adalah berbagai macam segitiga itu mempunyai satu idea tentang

  segitiga yang mewakili semua segitiga yang ada.

  Dalam menerangkan idea ini Plato menerangkan dengan teori dua dunianya, yaitudunia yang mencakup benda-benda jasmani yang disajikan pancaindera, sifat dari

  dunia ini tidak tetap terus berubah, dan tidak ada suatu kesempurnaan. Dunia

  lainnya adalah dunia idea, dan dunia idea ini semua serba tetap, sifatnya abadi dan

  tentunya serba sempurna.

  Idea mendasari dan menyebabkan benda-benda jasmani. Hubungan antara idea

  dan realitas jasmani bersifat demikian rupa sehingga benda-benda jasmani tidak

  bisa berada tanpa pendasaran oleh idea-idea itu. Hubungan antara idea dan realitas

  jasmani ini melalui 3 cara, pertama, idea hadir dalam benda-benda konkrit. Kedua,

  benda konkrit mengambil bagian dalam idea, disini Plato memperkenalkan

  partisipasi dalam filsafat. Ketiga, Idea merupakan model atau contoh bagi benda-benda konkrit. Benda-benda konkrit itu merupakan gambaran tak sempurna yang

  menyerupai model tersebut.

  Plato menganggap bahwa jiwa merupakan pusat atau intisari kepribadian manusia,

  dan pandangannya ini dipengaruhi oleh Socrates, Orfisme dan mazhab

  Pythagorean. Salah satu argumen yang penting ialah kesamaan yang terdapat

  antara jiwa dan idea-idea, dengan itu ia menuruti prinsip-prinsip yang mempunyai

  peranan besar dalam filsafat. Jiwa memang mengenal idea-idea, maka atas dasar

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  10/23

  prinsip tadi disimpulkan bahwa jiwapun mempunyai sifat-sifat yang sama dengan

  idea-idea, jadi sifatnya abadi dan tidak berubah.

  Plato mengatakan bahwa dengan kita mengenal sesuatu benda atau apa yang ada

  di dunia ini sebenarnya hanyalah proses pengingatan sebab menurutnya setiap

  manusia sudah mempunyai pengetahuan yang dibawanya pada waktu berada di

  dunia idea, dan ketika manusia masuk ke dalam dunia realitas jasmanipengetahuan yang sudah ada itu hanya tinggal diingatkan saja, maka Plato

  menganggap juga seorang guru adalah mengingatkan muridnya tentang

  pengetahuan yang sebetulnya sudah lama mereka miliki.

  Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam

  hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik, dan hidup yang baik ini dapat dicapai

  dalam polis. Ia tetap memihak pada cita-cita Yunani Kuno yaitu hidup sebagai

  manusia serentak juga berarti hidup dalam polis, ia menolak bahwa negara hanya

  berdasarkan nomos/adat kebiasaan saja dan bukan physis/kodrat. Plato tidak

  pernah ragu dalam keyakinannya bahwa manusia menurut kodratnya merupakan

  mahluk sosial, dengan demikian manusia menurut kodratnya hidup dalam polis

  atau negara.

  Menurut Plato negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis

  atau saling membutuhkan antara warganya maka terjadilah suatu spesialisasi

  bidang pekerjaan, sebab tidak semua orang bisa mengerjakaan semua pekerjaan

  dalam satu waktu. Polis atau negara ini dimungkinkan adanya perkembangan

  wilayah karena adanya pertambahan penduduk dan kebutuhanpun bertambah

  sehingga memungkinkan adanya perang dalam perluasan ini.

  Dalam menghadapi hal ini maka di setiap negara harus memiliki penjaga-penjaga

  yang harus dididik khusus. Mereka harus mempelajari, senam yang lebih umum dan

  keras dan sebaiknya dilakukan paa usia 18 20 tahun. Dari sini diseleksi lagi untuk

  dijadikan calon pemimpin politik, dan untuk membentuk pemimpin in mereka harusbelajar filsafat hingga usia 30 tahun, tujuan belajar filsafat ini untuk melatih mereka

  dalam mencari kebenaran. Dari sini diseleksi lagi dan mereka yang lulus seleksi

  akan mempelajari filsafat dan dialektika secara lebih intensif selama 5 tahun. Dan

  jika dalam pendidikan ini berhasil maka selama 15 tahun ia menduduki beberapa

  jabatan negara yang tujuannya agar mereka tahu pekerjaan-pekerjaan negara. Dan

  pada usia 50 tahun baru mereka siap menjadi seorang pemimpin.

  Ada tiga golongan dalam negara yang baik, yaitu pertama, Golongan Penjaga yang

  tidak lain adalah para filusuf yang sudah mengetahui yang baik dan

  kepemimpinan dipercayakan pada mereka. Kedua, Pembantu atau Prajurit. Dan

  ketiga, Golongan pekerja atau petani yang menanggung kehidupan ekonomi bagiseluruh polis.

  Plato tidak begitu mementingkan adanya undang-undang dasar yang bersifat

  umum, sebab menurutnya keadaan itu terus berubah-ubah dan peraturan itu sulit

  disama-ratakan itu semua tergantung masyarakat yang ada di polis tersebut.

  Adapun negara yang diusulkan oleh Plato berbentuk demokrasi dengan monarkhi,

  karena jika hanya monarkhi maka akan terlalu banyak kelaliman, dan jika terlalu

  demokrasi maka akan terlalu banyak kebebasan, sehingga perlu diadakan

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  11/23

  penggabungan, dan negara ini berdasarkan pada pertanian bukan perdagangan.

  Hal ini dimaksudkan menghindari nasib yang terjadi di Athena.

  ARISTOTELES

  Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani (dahulunya

  termasuk wilayah Makedonia Tengah) tahun 384 SM. Ayahnya adalah tabib pribadi

  Raja Amyntas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles bergabung menjadimurid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena

  selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato

  meninggal, dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander

  berkuasa di tahun 336 SM, ia kembali ke Athena. Dengan dukungan dan bantuan

  dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama

  Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 SM.

  Filsafat Aristoteles berkembang pada waktu ia memimpin Lyceum, yang mencakup

  enam karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai

  karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang metafisika,

  fisika, etika, politik, kedokteran dan ilmu alam.

  Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan

  mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini

  menggambarkan kecenderungannya akan analisa kritis, dan pencarian terhadap

  hukum alam dan keseimbangan pada alam. Plato menyatakan teori tentang bentuk-

  bentuk ideal benda, sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak

  mungkin tanpa bentuk karena ia ada (eksis). Selanjutnya ia menyatakan bahwa

  bentuk materi yang sempurna, murni atau bentuk akhir, adalah apa yang

  dinyatakannya sebagai theos, yaitu yang dalam pengertian Bahasa Yunani

  sekarang dianggap berarti Tuhan.

  Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif (deductive reasoning), yang

  bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentanglogika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula

  pentingnya observasi, eksperimen dan berpikir induktif (inductive thinking).

  Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah

  gabungan dari bentuk demokrasi dan monarkhi. Karena luasnya lingkup karya-

  karya dari Aristoteles, maka dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala

  ensiklopedis, dimana kontribusinya melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam

  sekali seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika (misalnya studi tentang

  prisip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam), logika formal, etika,

  politik, dan bahkan teori retorika dan puisi.

  Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebihmerupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal (common-sense explanation),

  banyak teori-teorinya yang bertahan bahkan hampir selama dua ribu tahun

  lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut karena dianggap masuk akal dan

  sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya, meskipun kemudian ternyata

  bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang

  keliru.

  Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  12/23

  Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran

  Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada

  abad ke-13, dengan teologi Yahudi oleh Maimonides (11351204), dan dengan

  teologi Islam oleh Ibnu Rusyid (11261198). Bagi manusia abad pertengahan,

  Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan

  metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan,atau "the master of those who know", sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh

  Dante Alighieri. http://bahanajarguru.blogspot.com/2011/09/socrates-plato-dan-

  aristoteles.html

  source: www.masadmasrur.co.uk

  Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook

  Label: PKN

  0 komentar:

  Poskan Komentar

  Prinsip-Prinsip Epistimologi Murtadha Muthahari dan

  kontribusinya terhadap Ideologi

  Ditulis pada 24 December 2009

  Manusia merupakan sebangsa binatang. Dia memiliki banyak persamaan dengan binatang

  lainnya. Pada saat yang sama manusia memiliki banyak ciri yang membedakan dirinya denganbinatang lainnya,1 salah satu diantaranya yaitu berfikir. Manusia adalah makhluk berfikir dan

  1 Murtadha Muthahhari, Man and universe. Diterj, Ilyas Hasan, Manusia dan Alam Semesta

  http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8695266142392320765&postID=2561448233072184592&target=emailhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8695266142392320765&postID=2561448233072184592&target=emailhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8695266142392320765&postID=2561448233072184592&target=bloghttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8695266142392320765&postID=2561448233072184592&target=twitterhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8695266142392320765&postID=2561448233072184592&target=facebookhttp://bahanajarguru.blogspot.com/search/label/PKNhttp://www.masbied.com/2009/12/24/prinsip-prinsip-epistimologi-murtadha-muthahari-dan-kontribusinya-terhadap-ideologi/http://www.masbied.com/2009/12/24/prinsip-prinsip-epistimologi-murtadha-muthahari-dan-kontribusinya-terhadap-ideologi/http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8695266142392320765&postID=2561448233072184592&target=emailhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8695266142392320765&postID=2561448233072184592&target=bloghttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8695266142392320765&postID=2561448233072184592&target=twitterhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8695266142392320765&postID=2561448233072184592&target=facebookhttp://bahanajarguru.blogspot.com/search/label/PKNhttp://www.masbied.com/2009/12/24/prinsip-prinsip-epistimologi-murtadha-muthahari-dan-kontribusinya-terhadap-ideologi/http://www.masbied.com/2009/12/24/prinsip-prinsip-epistimologi-murtadha-muthahari-dan-kontribusinya-terhadap-ideologi/
 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  13/23

  merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibanding makhluk Tuhan lainnya, kapasitas

  berfikir yang dimilikinya menjadikan manusia menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk

  Tuhan yang lain.2 Manusia mempunyai kemampuan berfikir, sehingga mampu membuatkeputusan dangan dasar pikiran, akal dan nalar.3 Binatang memiliki kemampuan mengenal

  (mengetahui), segala sesuatu yang ada di sekitarnya hanya melalui indra (alat untuk merasa,

  mencium bau, mendengar, melihat, meraba dan merasakan sesuatu secara naluriah).

  Dari segi pengetahuan binatang tidak sanggup keluar dari kerangka lahiriahnya, kekhususannya,

  lingkungan hidupnya dan masa sekarang. Sedangkan manusia selain melihat, dia juga mampumenafsirkan melalui pemikiran sehingga terciptalah bangunan ilmu pengetahuan. Inilah

  kemudian yang menjadikan manusia ebih unggul daripada binatang. Karena itu, dikatakan al-

  insan hayawan natiq manusia adalah binatang yang berfikir atau dengan istilah lain yang lebih

  populer dikenal Homo sapiens makhluk yang berfikir. Berpikir itulah yang menjadi ciri khasmanusia dan karena berfikirlah dia menjadi manusia.

  Manusia adalah manusia, dikarenakan adanya berbagai potensi yang sangat luar biasa diberikanpada awal penciptaannya. Manusia pikiran dan rasio, berbagai potensi ilmiah, yang mana semua

  itu tidak terdapat pada binatang, tumbuhan, dan benda mati.4 Karenah itulah manusia lebihterhormat daripada seekor binatang atau tumbuhan.

  Manusia tidak seperti benda-benda. Ia berada di tengah dunia dengan cara yang khas, yaitu

  bahwa manusia sadar akan benda-benda yang ada di sekitarnya.5 Kesadaran akan kehadiranbenda-benda yang ada di sekitarnya ini melahirkan pemikiran sebagai dasar sebuah proses yang

  membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti

  jalan pikiran tertentu yang akhirnya sampai pada kesimpulan yang berupa pengetahuan.

  Setiap manusia tentu mengetahui berbagai hal dalam kehidupan dan dalam dirinya terdapat

  berbagai pemikiran dan pengetahuan.6 Pengetahuan yang merupakan produk kegiatan berpikir

  merupakan obor dan semen peradaban di mana manusia menemukan dirinya dan menghayatihidup dengan lebih sempurna.7 Namun ada sederet persoalan yang senantiasa menghadang

  manusia sebagai makhluk berkesadaran dan berfikir, serta bagi yang mereka yang memiliki salah

  satu ciri utama sebagi manusia, sebagaimana yang dikemukakan Rene Descartes (1596-1650)dalam bahasa Perancis berbunyi:Je pensee, donct je suis, atau lebih dikenal dengan bahasa latin:

  Cogito, ergo sum, yang berarti: aku berfikir, karena itu aku ada. Ketidakpuasan dan kebutuhan

  inilah yang terutama mendorong manusia dari zaman ke zaman untuk mencari penyebab asal

  (Cet. III; Jakarta: Lentera, 2002), h. 12 Amroen Drajat, Suhrawardi (Kritik Filsafat Paripatetik) (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2005), h.13 Murtadha Muthahhari, Falsafah Pergerakan Islam (Cet; I Jakarta: Amanah Press, 1988) h.

  964 Idem , Asynaai Baa Quran. Ditrj, oleh Muhammad Jawad Bafagih, Pelajaran-PelajaranPenting dari Al-Quran (cet; II Jakarta: Lentera, 2002) h.2715 Bambang Q-Anees, Radea Juli A. Hambali, Filsafat untuk Umum (Cet. I; Jakarta: Kencana,2003), h. 1996 Muhammad Baqir Ash-Shadr, Fisalfatuna. Diterj oleh M. Nur Mufid bin Ali, Falsafatuna;Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia (Cet. IV;Bandung: Mizan, 1998), h. 257 Jujun S. Suria Sumantri, Ilmu dalam Perspektif(Cet. XV; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2001), h. 2.

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  14/23

  dari segala sesuatu, untuk menelusuri dasar-dasar dari semua pengetahuan.8

  Ketidakpuasan karena tidak memadainya suatu pengetahuan untuk menjawab suatu masalah,atau tidak tuntasnya penjelasan yang diberikan oleh suatu pengetahuan, atau sudah bosannya

  manusia dengan pengetahuan, penjelasan dan kemampuan yang mereka miliki, sudah

  menghantui manusia sejak dahulu kala. Sejak manusia pertama kali mulai berfikir (atau lebihtepat bernalar).9

  Secara historis, kegiatan olah pikir sudah dimulai sejak enam abad sebelum masehi. Kegiatan itudisebut falsafah atau filsafat. Sementara di dalam Islam, kegiatan seperti itu disebut dengan

  hikmah.10 Falsafah berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang berarti cinta akan

  pengetahuan.11 Sejak semula, filsafat ditandai dengan rencana umat manusia untuk menjawab

  persoalan seputar alam, manusia, dan Tuhan.12 orang yang mula-mula sekali menggunakan akalsecara serius adalah orang Yunani yang bernama Thales (+ 624 546 SM). Orang inilah yang

  digelari Bapak Filsafat. Gelar itu diberikan kepadanya karena ia mengajukan pertanyaan yang

  aneh, apakah sebenarnya bahan alam semesta ini? dia sendiri menjawab: air. Setelah itu silihbergantilah filosof sezamannya dan sesudahnya mengajukan jawabannya. Semakin lama

  persoalan yang dipikirkan semakin luas, dan semakin rumit pula pemecahannya.13

  Puncak kebingungan terlihat pada tokoh sofisme, yaitu Protagoras (481-411 SM). Dia

  mengatakan bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Nah, inilah rumus utama

  relativisme.14Kebenaran telah direlatifkan. Yang benar ialah apa yang menurutku, menurutmu;kebenaran objektif tidak ada.15 Di tengah anggapan bahwa semua kebenaran relatif, cara

  mengungkapkan yang memukau menjadi penting. Maksudnya, kebenaran tidak lagi tergantung

  pada isi (bukankah isinya sudah dianggap relatif); kebenaran tergantung pada bagaimana cara

  menyampaikannya; juga sebaliknya.

  Tokoh kedua dari kaum sofis adalah Georgias (483-375 SM). Filsuf satu ini menyatakan tidak

  ada satupun yang benar. Dia mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang ada, jika ada maka ia tidakdapat diketahui, dan jika dapat diketahui sesuatu itu tidak dapat dikabarkan.16 Georgias

  menyatakan dengan tegas bahwa segala pemikiran atau pendirian adalah salah, salah satu

  kebalikan dari pemikiran Protagoras yang menyatakan segala pendirian atau pemikiran bisa jadibenar. Protagoras dianggap sebagai seorang skeptis, ia meragukan adanya kebenaran di dunia ini,

  sedang Georgias bisa disebut sebagai nihilis karena ia menyatakan lebih keras lagi, kebenaran itu

  8 Conny Setiawan, Th..I Setiawan Yufiarti, Panorama Filsafat Ilmu (Cet. I; Jakarta: Teraju,2005), h. 114-1159 Ibid10 Amroen Drajat, Suhrawardi , op.cit., h. 211 Muhammad Hatta,Alam Pikiran Yunani (Cet. III; Jakarta: Tinta Mas, 1986), h. 3

  12 Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam Sebuah Peta Kronologis (Cet. III; Bandung: Mizan,2002), h. 113 Ahmad Tafsir, FilsafatUmum; Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra (Cet. II; Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 114 Relativisme adalah ajaran bahwa tidak ada hal-hal absolute, dalam penerapanepistemologinya, ajaran ini menyatakan bahwa semua kebenaran relative. Ajran ini dianutoleh Protagoras, Pyrrho, dan pengikut-pengikutnya. Lihat, Logens Bagus, Kamus Filsafat(Cet; III Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002) h. 94915 Bambang Q-Anees, Radea Juli A. Hambali, op.cit., h. 150-15116 Ibid., h. 151-152

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  15/23

  memang sudah tidak ada lagi. Retorika (keterampilan mengelola kata) sekali lagi menjadi cara

  untuk meyakinkan orang.

  Aliran sofisme ternyata mulai mengubah pandangan filosofis dari naturalis ke humanis sebagai

  makhluk yang berpengetahuan dan berkemauan. Tetapi sofisme terlalu mengemukakan pendirian

  yang sebyektif, relatif, skeptis dan nihilis. Sebab itu tak mungkin ia menjadi suatu sistempengetahuan yang bulat dan kukuh. Pada umumnya dalam zaman sofisme ini perhatian orang

  kepada manusia satu persatu dan norma atau ukuran bagi baik-buruk diletakkan pada

  perseorangan. Tidak diakui norma yang umum bagi semua orang. Jika subjek merasa baik, itulahyang baik, sedangkan yang dianggapnya jelek, itulah yang jelek. Norma adalah subjektif. Pada

  masa ini mulai masa antropologis.

  Di tengah kuatnya pengaruh kaum sofis, muncullah seorang filsuf lain yang mencobamemberikan alternatif baru, Sokrates namanya (470-399 SM). Dia setuju bahwa pada

  manusialah memiliki pengetahuan dan kemauan, aku tak punya urusan dengan pemikiran-

  pemikiran tentang alam, demikian ujarnya Socrates dalamApology. Namun ia tidak setuju padapendirian bahwa tidak ada kebenaran yang bisa ditemukan ajaran guru-guru sofis yang

  merelatifkan kebenaran, atau bahkan menihilkan kebenaran.17 Tujuan Socrates ialah mengajarorang mencari kebenaran. Sikapnya itu adalah suatu reaksi terhadap ajaran sofisme yangmerajalelah waktu itu.18 Dengan filosofinya yang diamalkan dengan cara hidup dia mencoba

  memperbaiki masyarakat yang rusak. Orang diajak memperhitungkan tanggung jawab. Ia selalu

  berkata, yang ia ketahui cuma satu, yaitu bahwa ia tak tahu. Sebab itu dia bertanya. Tanya jawabadalah jalan baginya untuk memperoleh pengetahuan. Itulah permulaan dialektika.19

  Usaha Socrates itu diteruskan oleh murid dan sahabat utamanya. Plato (427-347 SM) adalah

  pengikut Socrates yang taat di antara pengikutnya yang mempunyai pengaruh besar. Selaindikenal sebagai ahli fikir juga dikenal sebagai sastrawan yang terkenal.20 Dalam berfilsafat, Plato

  meneruskan tradisi yang ditempuh oleh Socrates, yaitu dengan jalan dialog. Plato memilih dialog

  karena berkeyakinan bahwa filsafat pada intinya tidak lagi dari pada suatu dialog. Berfilsafatberarti mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa mencari

  kebenaran sebaiknya dilakukan bersama-sama dalam suatu dialog.21

  Plato dikenal sebagai filosof dualisme, artinya dia mengakui adanya dua kenyataan yang terpisah

  dan berdiri sendiri, yaitu dunia ide dan dunia bayangan (indrawi). Dunia ide adalah dunia tetap

  dan abadi, di dalamnya tidak ada perubahan, sedangkan dunia bayangan adalah dunia yang

  berubah, yang mencakup benda-benda jasmani yang disajikan kepada indra. Bertitik-tolak daripandangan ini, Plato mengajarkan adanya dua bentuk pengenalan. Di satu pihak ada pengenalan

  idea-idea yang merupakan pengenalan yang sebenarnya. Pengenalan ini mempunyai sifat yang

  sama seperti objek yang menjadi arah pengenalan yang sifatnya teguh, jelas dan tidak berubah.Di pihak lain ada pengenalan tentang benda-benda jasmani pengenalan ini mempunyai sifat tidak

  tetap, selalu berubah.22

  17 Ibid18 Muhammad Hatta, op.cit., h. 7519 Ibid20 Asmoro Achmadi, Filsafat Umum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5021 Rizal Mustansyi dan Misnal Munir, Filsafat Ilmu (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), h. 6322 Ibid., h. 17

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  16/23

  Pemikiran filsafat Yunani mencapai puncaknya pada murid Plato yang bernama Aristoteles (384-

  322 SM).23 Aristoteles dilahirkan di Stagira pada tahun 384. Untuk menyelesaikan

  pendidikannya, dia pergi ke Athena dan tinggal selama 20 tahun, sebagai murid Plato.24

  Aristoteles mengawali metafisikanya dengan pertanyaan Setiap manusia dari kodratnya ingin

  tahu. Dia begitu yakin mengenai hal itu sehingga dorongan untuk tahu ini tidak hanya disadari

  tetapi benar diwujudkan di dalam karyanya sendiri.25

  Aristoteles yang pertama kali menyusuncara berpikir teratur dalam satu sistem. Oleh karena itu, tidak salah jika beliau digelari sebagai

  bapak logika.

  Setelah masa Yunani, pemikiran manusia (filsafat) memasuki suatu periode yang panjang sekali,

  sekitar 1500 tahun. Periode ini yang sering disebut abad pertengahan.26 Filsafat pertengahan ini

  bisa pula disebut dengan filsafatskolastik.27 Sistem pemikiran filosof di masa ini adalah filsafat

  teologis/teosentris, yakni sistem pemikirannya didasarkan pada ajaran agama. Pada pertengahanini muncullah dari agama Kristen dan Islam.28 Filosof dari kalangan agama Kristen antara lain:

  Augustinus (354-430, An Selmus (1033-1109) Abaelardus (1079-1142). Adapun para filosof dari

  kalangan Islam yang telah berjasa menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam antaralain: Yusuf Yaqub bin Ishaq al-Kindi (801-873), Abu Nashr al-Farabi (870-950), Ibnu Sina

  (980-1037), dan Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali (1058-1111).29

  Selama periode abad pertengahan, pemikiran pengetahuan filsafat di barat dipengaruhi oleh

  agama Kristen, boleh dikatakan tidak banyak menghasilkan penemuan, pemikiran seperti direm.

  Yang mengeremnya adalah orang-orang Kristen, atas nama agama Kristen. Akal dikekang dandikungkung secara keterlaluan oleh agama Kristen pada masa ini. Itulah sebabnya periode ini

  sering disebut juga periode skolastik, dan filsafatnya disebut skolastisisme.30 Begitupun dalam

  pemikiran Islam ternyata juga sedikit mengalami kemandekan, akibat kritik-kritik Al-Ghazali.

  Bagi Al-Ghazali argumen-argumen yang dilontarkan oleh para filosof tidaklah kuat, dan menurutkeyakinannya (Al-Ghazali), ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pada akhirnya ia

  mengambil sikap menentang filsafat.31

  Sejak zaman filsafat Yunani sampai berakhirnya, akal mendominasi. Setiap orang bebas berpikir

  guna memperoleh pengetahuan. Namun setelah 1500 tahun sesudahnya, yaitu abad pertengahan

  Kristen, akal harus tunduk pada keyakinan Kristen, maka konsekuensinya kebebasan berpikirdibatasi dan pemikiran di bawah kendali agama. Oleh sebab itulah, sejak Rene Descartes, tokoh

  23 Ibid24 Poedjawijatna, Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat(Cet. XII; Yogyakarta: Kanisius, 2005),h. 1925 Hardono Hadi, Epistemologi Filsafat Pengetahuan (Cet. XI; Yogyakarta: Kanisius, 2005), h.1326 Ahmad Tafsir, op.cit., h. 3

  27 Skolastik (dari istilah latin scholasticus, yang berarti murid) sejumlah aliran filsafat danteologi di Eropa Barat antara abad ke-12 dan15. Pada umumnya berpangkal pada filsafatAristoteles, mencari sintesis antara akal budi manusia dan wahyu ilahi, tetapi sekaligusmembedakan antara ilmu dan iman kepercayaan. Lihat, Dick Hardoko, Kamus PopulerFilsafat(cet; III Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 8828 Abd. Rahman Musa, dkk., Diktat Filsafat(Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1991), h. 3029 Ibid., h. 5430 Ahmad Tafsir, op.cit., h. 331 Harun Nasution, Falsafah dan Mistisime dalam Islam (Cet. X; Jakarta: Bulan Bintang,1999), h. 37

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  17/23

  pertama filsafat modern berusaha mengembalikan peranan akal dalam mendomiasi filsafat.

  Descartes dengan cogito ergo sum-nya berusaha melepaskan filsafat dari dominasi agamaKristen. Dia ingin akal mendominasi filsafat.32Akal diberi kepercayaan yang lebih besar, karena

  adanya suatu keyakinan bahwa akal pasti dapat menerangkan segala macam persoalan yang

  diperlukan juga pemecahannya. Maka pada era inilah dapat dikatakan, merupakan awal mulafilsafat modern, dan merupakan cikal bakal munculnya berbagai aliran seperti, rasionalisme,

  empirisme, kritisisme dan lain-lain.

  Dalam peta sejarah pemikiran Islam, filsafat bercorak Islam sistematis tertulis sejak Alkindi yang

  dijuluki sebagai filsuf Arab yang pertama, salah satu perannya yang paling signifikan dalam

  mengembangkan corak filsafat Islam adalah menjembatani pemikir Islam dengan filsafat Yunani

  Kuno.33 Memasuki masa setelahnya, filsafat Islam semakin menemukan bentuknya yang khasdalam filsafat al-Farabi. Jika al-Kindi dipandang sebagai seorang failasuf muslim pertama dalam

  arti kata yang sebenarnya, al-Farabi disepakati sebagai peletak sesungguhnya dasar piramida

  falsafah dalam Islam yang sejak itu dibangun dengan tekun. Maka setelah Aristoteles sang GuruPertama (al-muallim al-awwal), Al-Farabi dalam dunia intelektual Islam dinilai sebagai Guru

  Kedua (al-muallim al-tsani).34 lalu akhirnya muncullah Ibnu Sina sebagai pewaris tulen tradisifilsafat Islam rintisan al-Kindi dan peletakan fondasi al-Farabi. Pada masa ibnu Sina falsafatmencapai puncaknya yang tertinggi, dan karena prestasiya itu Ibnu Sina memperoleh gelar

  kehormatan sebagai Al-Syaikh Al-Rais (Kiyai Utama).35 Satu generasi setelah Ibnu Sina,

  tampil al-Ghazali, seorang pemikir dengan dahsyat dan tandas mengeritik filsafat, khususnyaNeoplatonisme.36

  Di dunia Barat abad pertengahan Al-Ghazali dikenal dengan nama Abu Hamet Algazel. Di dunia

  Islam dia diberi gelar Hujjatul Islam. Al-Ghazali merupakan filosof besar terakhir di duniabagian timur.37 Dalam falsafah al-Ghazali dikenal banyak mengeritik pendapat para filosof-

  filosof lainnya. Kritikan pedas tersebut dituangkan dalam bukunya yang terkenal Tahafut Al-

  Falasifat (The Incoherence of Philosoper; Kerancuan Pemikiran Para Filosof).38

  Sehubungandengan sanggahan yang mematikan dari al-Ghazali terhadap para filosof muslim, akhirnya

  setelah beberapa generasi lahirlah Ibnu Rusyd sebagai seorang filosof muslim merasa wajib

  menjawab sanggahan tersebut, yang tidak pula kalah mautnya dari sanggahan al-Ghazali.Menurut Ibnu Rusyd bukan pemikiran para pemikir muslim yang rancu, melainkan pemikiran al-

  Ghazali sendiri.39Oleh karena itu, kalau Ibnu Rusyd di Eropa dikenal sebagai common tatordari

  Aristoteles, sedangkan di dunia Islam ia dikenal sebagai orang membela kaum filosof dari

  serangan Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah. Untuk itulah dia susun bukunya yang bernama

  32 Ahmad Tafsir, Filsafat Ilmu; Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8333 Muhsin Labib, Para Filosof; Sebelum dan Sesudah Mullah Shadra (Cet. I; Jakarta: Al-Huda,

  2005), h. 3534 Nurcholish Madjid, Khasanah Intelektual Islam (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h.3035 Ibid., h. 32-3336 Ibid37 Harun Nasution Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II (Cet. I; Jakarta: BulanBintang, 2002), h. 5138 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam; Filosof dan Filsafatnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), h. 15939 Ibid., h. 227-228

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  18/23

  Tahafut al-Tahafut.40

  Filsafat Islam pada Ibnu Rusyd seakan-akan berhenti ini dapat dilihat banyak filosof setelah IbnuRusyd tidak mendapat perhatian yang memadai. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan

  meninggalnya Ibnu Rusyd, di dunia Islam timur baru saja berdiri sebuah mazhab baru filsafat

  Islam, yang disebut filsafat iluminasi (isyraqi) didirikan oleh Suhrawardi al-Maqtul (w.1191).41

  Terutama di dunia Syiah, filsafat Islam tidak pernah mati dan terus menghasilkan filosof-filosof

  besar pada setiap zamannya. Pada abad ketiga belas, misalnya seorang filosof Syiah telah

  mencoba menghidupkan kembali filsafat Ibnu Sina, yang bernama Al-Din al-Thusi (w.1274).pada abad berikutnya, muncullah seorang pengikut Suhrawardi, tetapi juga murid Thusi, yaitu

  Quthub al-Din Syirazi(w.1311). Dia telah menulis sebuah karya komentar Syarh Hikmah Al-

  Isyraq, di samping karyanya sendiri yang terkenal Durrat al-Tajj fi Ghurrat al-Dubbaj.42 Di

  samping itu, masih banyak filosof-filosof minor antara Thusi dan Mir Damad, pendiri mazhabisfahan, dan sekaligus guru utama Mulla Shadra.

  Tonggak baru filsafat Islam pasca Ibnu Rusyd berdiri segera setelah mazhab Isfahani, yaitumazhab filsafatHikmah al-Mualliyyah atau filsafat hikmah, yang didirikan oleh Shadr al-Din al-

  Syirazi, atau Mulla Sadra (w. 1941).43 Jadilah Mullah Shadra bergabung tradisi paripatetik, irfandan iluminasi, sekaligus teologi dan tradisi Islam.44 Pemikiran filsafat Islam terus bergulir,dengan silih berganti filosof-filosof setelah era Mullah Shadra sehingga akhirnya sampai pada

  revolusi Iran, muncul salah seorang guru besar Ayatullah Khomaini sekaligus sebagai pemimpin

  revolusi. Dia merupakan guru filsafat yang handal bersama rekannya Allama Thabathabai.

  Thabathabai dan Imam Khomaini telah mengantarkan filsafat dan irfan ke puncak kejayaan.45

  Berkat usaha keduanya dari sinilah akhirnya telah berhasil mencetak puluhan filsuf-filsuf muslim

  muda yang kelak mewarnai dinamika intelektual Islam, salah satu di antaranya yaitu SayyidMurthadha Muthahhari.

  Menyimak dari uraian di atas, dengan munculnya berbagai aliran mazhab pemikiran, mulai dariusaha manusia untuk menjawab persoalan alam, manusia dan Tuhan. dapat dianalisa bahwa yang

  menjadi inti permasalahan atau pokok persoalan munculnya berbagai aliran tersebut diakibatkan

  oleh metode pendekatan epistemologi yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada filosof tentangalam, Thales menganggap bahwa alam ini berasal dari air, lalu filosof selanjutnya

  Anaximandros (710-547 SM) menganggap bahwa bukanlah air, tapi Apeiron dan Anaximenes

  (588-528) beranggapan bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah udara sedangkan filosof lainya

  Heraklitos (535-75 SM) menganggap bahwa hakekat dari alam ini adalah api.

  Perbedaan metode berbagai mazhab pemikiran ini mencapai puncak kebingungan ketika

  membahas tentang persoalan manusia pada masa sofisme. Salah satu tokohnya di antaranya yaituProtagoras yang mengemukakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Manusia adalah ukuran

  kebenaran, sedangkan manusia sifatnya subjektif dan relatif. Jadi semua kebenaran relatif, makadari sinilah awal munculnya relatifisme. Tokoh yang lain Georgeas lebih parah lagi karena dia,

  40 Harun Nasution, Falsafah dan Mistisme, op.cit., h. 4341 Mulyadi Kartanegara, Gerbang Kearifan (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 17942 Ibid., h. 179-18043 Ibid., h. 18644 Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 9845 Muhsin Labib, Para Filosof, op.cit., h. 56

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  19/23

  meniadakan kebenaran dengan mengatakna bahwa segala sesuatu itu ada pada dasanrya tidak

  ada, maka dari sinilah pula awal bakal munculnya nihilisme.

  Menanggapi pokok persoalan di atas, maka muncullah seorang bijaksana Socrates

  mengemukakan bahwa ada kebenaran objektif yang dapat diperoleh melalui dialektika. Plato

  selaku pelanjut Socrates mengemukakan bahwa memang benar ada kebenaran objektif yaitu adapada dunia idea. Selanjutnya Aristoteles teman dan murid Plato mengemukakan bahwa

  kebenaran objektif itu dapat ditemukan dengan melalui metode silogisme oleh karena itu dia

  menyusun aturan-aturan berfikir, akhirnya ia digelari Bapak Logika.

  Pada masa abad pertengahan atau zaman skolastik metode epistemologis yang digunakan di

  barat, ternyata lebih menitikberatkan pada agama (ajaran gereja) akal tidak mempunyai peranan.

  Dalam dunia Islam juga demikian ketika masa al-Ghazali. Namun pada masa sebelumnya, al-Kindi berusaha memadukan agama dan filsafat. Sehingga dia membagi pengetahuan ke dalam

  dua jenis, pengetahuan Ilahi, yang berdasarkan pada keyakinan dan pengetahuan filsafat,

  dasarnya ialah pemikiran (ratio-reasion).46

  Masa selanjutnya diteruskan oleh Al-Farabi yang lebih menitikberatkan pada logika. Bagi al-Farabi, logika ialah ilmu tentang peraturan (pedoman) yang dapat menegakkan pikiran danmenunjukkan kepada kebenaran dalam lapangan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Filosof

  selanjutnya Ibnu Sina metode epistemologi yang digunakan adalah metode deduksi dan metode

  induksi. Di samping itu, ia juga mempergunakan metode meditasi, yakni metode yangmenyelidiki keadaan yang di dalamnya diperoleh hakikat.47 Maka akhirnya sampailah pada al-

  Ghazali. Dia ingin mencari kebenaran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang diyakininya betul-

  betul merupakan kebenaran.

  Adapun metode epistemologis yang digunakan al-Ghazali pada mulanya, yaitu mulai pada awal

  yang ditangkap oleh pancaindera, tetapi baginya kemudian ternyata bahwa pancaindera juga

  berdusta. Karena itu tidak percaya lagi pada pancaindera. Dia kemudian meletakkankepercayaannya pada akal. Tetapi akal juga ternyata tidak dapat dipercaya.48 Dia kemudian

  mempelajari filsafat untuk menyelidiki apakah pendapat-pendapat yang dikemukakan filosof-

  filosof itulah yang merupakan kebenaran. Baginya ternyata argumen-argumen yang merekakemukakan tidak kuat, dan menurut keyakinannya ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

  Dia beralih kepada ilmu kalam, tapi dalam ilmu al-Kalam, sama halnya dengan falsafah

  mempunyai argumen yang tidak kuat. Akhirnya dalam tasawuflah dia memperoleh apa yang

  dicarinya.49

  Filosof lainnya yang tak kalah pentingnya ialah Ibnu Rusyd, metode epistemologi yang

  digunakan yaitu lebih menitikberatkan pada falsafah, yang tak lain adalah berfikir. Berfikirtentang wujud untuk mengetahui pencipta semua yang ada ini. Al-Quran, sebagaimana dapat

  dilihat dari ayat-ayat yang mengandung kata-kata dan sebagainya, menyuruh supaya manusiaberfikir tentang wujud dan alam sekitarnya untuk mengetahui Tuhan. dengan demikian Tuhansebenarnya menyuruh manusia supaya berfalsafah. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd berpendapat

  bahwa berfalsafah wajib atau sekurang-kurangnya sunat. Kalau pendapat akal bertentangan

  46 Miska Muhammad Amin, Epistemologi Islam (Jakarta: UI Press, 2006), h. 4547 Ibid., h. 4948 Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme , h. 3649 Ibid., h. 37

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  20/23

  dengan wahyu, demikian pendapat Ibnu Rusyd, teks wahyu harus diberi interpretasi begitu rupa

  sehingga sesuai dengan pendapat akal.50

  Filsafat pasca Ibnu Rusyd, berdiri falsafah Iluminasi (Isyraqi) yang menggunakan metode

  pencerahan atau pancaran langsung dari Tuhan, kemudian selanjutnya berdiri lagi mazhab

  filsafat Hikmah yang berusaha memadukan semua berbagai metode pemikiran tersebut.

  Setelah melihat bahwa titik persoalan yang menjadi inti permasalahan terletak pada metode

  epistemologi yang mereka gunakan. Pemecahan yang keliru dan penyimpangan sebagaimanayang ditawarkan relatifisme dan nihilisme justru terbukti tidak memberikan kenyamanan

  psikologis dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, orang perlu mencari sebab utama terjadinya

  kerusakan individual dan sosial umat manusia dalam berbagai pandangan dan pemikiran yang

  melenceng. Tidak ada cara lain kecuali bertekad kuat untuk membangun landasan pengetahuanbagi kehidupan manusia, sekaligus mencegah pengaruh jahat pemikiran dan ajaran yang

  melenceng.

  Kiranya upaya yang perlu dilakukan adalah, bagaimana agar dapat merenungkan dan

  merumuskan ulang epistemologi. Sebagai sebuah tawaran alternatif yang dapat memperbaiki danmelengkapi pengetahuan dalam memperoleh serta menyusun pengetahuan yang benar; danmenjadi ukuran keshahihan pengetahuan.

  Menanggapi dari berbagai persoalan di atas penulis merasa tergugah untuk membahas Prinsip-prinsip epistemologi menurut Murtadha Muthahhari sebagai sebuah tawaran alternatif landasan

  bagi teori pengetahuan (epistemologi).

  Pembahasan epistemologi yang menarik dalam pandangan Muthahhari adalah karena selainmengakui indra dan akal sebagai alat dan sumber epistemologi ia juga meyakini bahwa hati

  adalah bagian dari alat epistemologi, dan tak hanya itu, argumen-argumennya juga didasarkan

  kepada nash. Oleh karena itulah, selain dia terkenal sebagai seorang filosof juga dikenal sebagai

  seorang ulama yang pemikiran-pemikirannya masih tetap memiliki pengaruh yang besar dalamkancah pemikiran Islam.

  Muthahhari dalam membahas setiap persoalan pertama kali secara rasional dan filosofis, lalu

  kemudian memverifikasinya dengan dasar-dasar keislaman: Al-Quran dan hadits, oleh sebab

  itulah Muthahhari di Iran, bersama Ayatullah Muhammad Taqi Jafari, dikenal sebagai bagian

  dari kelompok Mazhab Kalami.51

  Adapun tujuan dan agenda Muthahhari lebih bersifat ideologis. Menurutnya, setiap ideologi pasti

  berlandaskan pada suatu bentuk pandangan alam (pandangan dunia) dan pandangan alamberlandaskan pada epistemologi.52 Setiap doktrin atau filsafat hidup secara tak terelakkan

  berdasar atas semacam kepercayaan, suatu penilaian tentang hidup dan semacam penafsiran dan

  analisis tentang dunia. Pemikiran mengenai hidup dan dunia dipercayai merupakan dasar dariseluruh pemikiran aliran tersebut. Dasar ini disebut sebagai pandangan atau konsepsi dunia

  (world view atau world conception).

  50 Harun Nasution, Islam Ditinjau .., h. 5551 Haidar Baqir, Membincang Metodologi Ayatullah Muratadha Muthahhari (Makalah dalamSeminar Pascasarjana UGM, 2004)52 Murtadha Muthahhari, Masale-ye Syenokh .Diterj, oleh M.J. Bafqih, MengenalEpistemologi (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2001), h. 22

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  21/23

  Semua agama, ajaran, aliran dan filsafat sosial bertumpu pada suatu bentuk pandangan dunia

  yang merupakan asas dari pola pemikiran.53 Semua tujuan yang diajukan suatu mazhab

  pemikiran, cara-cara dan metode-metode yang dilahirkannya merupakan bagian dari pandangandunia yang dianutnya. Pada gilirannya, Muthahhari berkeyakinan bahwa pandangan dunia suatu

  kelompok manusia ditentukan oleh filsafat yang dominan dalam kelompok itu. Dengan kata lain

  yang menentukan ideologi adalah pandangan dunia filosofis.

  Bagi Muthahhari meski epistemologi telah dirintis pada abad-abad yang lalu termasuk juga

  dalam filsafat Islam, namun sebagian besar persoalan yang menyangkut masalah ini dipaparkansecara terpisah-pisah dalam berbagai pembahasan. Dahulu sedikit banyak orang telah memahami

  pentingnya epistemologi, tetapi pada zaman ini segala hal yang terkait dengan pandangan dunia

  berpangkal pada masalah ini (epistemologi).

  Dalam konteks ini, Muthahhari menyadari benar peran epistemologi, sebagai akar dari setiap

  metodologi dalam menentukan ideologi. Sebab ideologi tidak akan pernah mantap selama

  pandangan dunia (world view atau world conception) tidak terarah dan pandangan dunia tidakakan pernah terarah apabila epistemologi tidak jelas. Maka atas dasar inilah, mutlak kiranya

  untuk merumuskan prinsip-prinsip epistemologi sebagaimana yang ditawarkan Muthahharisebagai sebuah landasan pokok dalam setiap metodologi, sehingga mampu melahirkan konsepyang dapat menetralisir kekacauan pengetahuan umat manusia saat ini.

  Geneologi Pemikirannya

  Pertama kali Muthahhari belajar filsafat dan ilmu rasional di bawah bimbingan Mirza Mehdi

  ,Syahidi Razawi, setelah guru pembimbingnya itu wafat., Muthahhari meninggalkan hauzah

  masyahad dan berhijjrah ke Qum untuk memperdalam ilmu di hauzah kota suci itu. Di Quminilah dia berkenalan dengan ulamah tahbathabai dan kemudian juga, ayatullah ruhullah komeini,

  kedua tokoh yang di kenal sebagai ahli filsafat dan irfan ( tasawuf ).

  Perhatian besar dan hubungan dekat mencirikan hubungan Mutahhari dengan guru utamannyayaitu imam Khomeini di Qum. Ketika muthahhari tiba di Qum, sang imam adalah pengajar

  ( Mudarris ) muda yang menonjol karena kedalaman dan keluasan wawasan keislamannya dankemampuan menyampaikan kepada orang lain. Sehingga Muthahhari sendiri bercerita betapa

  pelajaran-pelajaran irfan dari ayatullah Khomeini telah meninggalkan bekas yang amat kuat

  dalam hatinya. Pelajaran-pelajaran yang diberikan gurunya ini bahkan masih terngiang-ngiang

  ditelinganya hingga beberapa hari setelah ia mendengarkannya untuk pertama kalinya selainpada imam Khomeini, Muthahhari memperdalam filsafat dan irfan. Ia pun belajar filsafat dan

  irfan pada seorang guru besar di masanya. Yakni allamah thabatthabai. dia juga amat dalam

  dipengaruhi oleh pelajaran-pelajaran mengenai Nahj al- balaghah (kumpulan wacana, pidato,surah-surah, dan kata-kata bijak khalifah keempat dan imam pertama dalam mazhab syiaah, Ali

  bin abi thalib.54

  Untuk lebih mengenal latar belakang intelektual Muthahhari, maka terasa perlu mengenal sedikit

  lebih jauh sumber-sumber pengaruh atas tokoh tersebut. Ayatullah ruhullah khomein, yang di

  kenal sebagai seorang fagih dan pemimpin revolusi, sesungguhnya adalah seorang peminat irfan

  53 Idem, Syesy Maqoleh. Diterj, oleh M.J. Bafqih,Kumpulan Artikel Pilihan (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2003), h. 226.

  54 Haidar Bagir, Membincang Metodologi, h.2

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  22/23

  sejak masa mudanya. Meski sesungguhnya minat ayatullah Khomeini meluas sehingga

  khehikmah ( filsafat mistikal ) Mullah Shadra, dia sudah mulai dikenal sebagai ahli irfan bahkan

  sejak umurnya sebelum genap 30 tahun. Ketika memberi pelajaran irfan kepada Muthahhari itu,usianya belum lagi lebih dari 27 tahun. Diantara salah satu karya awalnya, yang di tulisnya

  ketika umur 26 tahun adalah komentar ( syarh ) atas doa al-sahar dari imam Muhammad al-

  baqir. Tiga tahun kemudian ia menerbitkan mishbah al-hidayah, sebuah ulasan ringkas tapimendalam tentang khakikat Nabi Saw dan para imam. Sebelum usianya mencapai 40 tahun,

  tepatnya 37 tahun, Khomeini muda ini menyelesaikan sebuah catatan-pinggir ( hamisy atau

  glossarium ) atas komentar Daud Qaysari atas fushush al- hikamnya Ibnu arabi dan mishbah a-Uns-nya shadruddin al-Qunawi ( anak angkat dan murid Ibnu Arabi ). Allamah thabathabai

  adalah juga guru Khomeini. Minatnya amat murid dengan muridnya itu-filsafat dan iran. Namun,

  meskipun banyak berbicara tentang irfan. Sejauh mendorong minat tokoh-tokoh seperti Husayn

  Nasr, Henry Corbin, dan Tostihiko Izutsu untuk rajin menyambangi pengajian-pengajiannya.Thabathabai dikenal dengan beberapa karya filosofinya penting,termasuk bidayah al-hikmah

  dan nihayah al-hikmah, serta Usus-e falsafeh wa rawisy-e Realism ( Dasar-dasar filsafat dan

  mazhab Realisme ) yang diberi catatan kaki amat ekstensif oleh Muthahhari. Belakangan dia

  amat dikenal dengan mognum-opusnya dibidang tafsir al Quran dengan karya 20 jilidnyaberjudul al-mizan fi tafsir al- Quran. Meski berlandaskan pada penafsiran al- Quran dengan al-

  Quran, karya ini takbisa sama sekali lepas dari kecendrungan filosofinya yang mengambilbentuk penjelasan filosofinya bagi setiap kelompok ayat yang diulasnya.55 Akhirnya diantara

  guru yang berpengaruh pada Muthahhari di Qum adalah mufassir besar al- Quran dan filosof,

  ayatullah Sayyid Muhammad Husein thabathabai, muthahhari mengikuti kuliah-kuliahthabathabai mengenal Asy- Syifanya ibnu Sina dari tahun 1950-1953, maupun pertemuan-

  pertemuan kamis malam dibawah bimbingannya.56

  Mengenai Nahj al-Balagha, selain di kenal merupakan suatu model ketinggian sastra arab,seperti antara lain diungkapkan oleh syaikh Muhammad Abduh, kitab ini berisi banyak

  ungkapan-ungkapan teologis, filosofis, dan mistis yang amat Sophisticated. Dari kitap ini

  (disamping ucapan-ucapan para imam lain) kaum syiah menggali banyak dasar-dasar filsafatdan irfan. Inkorporasi Nahj al- Balaghah kedalam system filsafat islam yang berkembang di iran

  diketahui mencapai puncaknya pada aliran hikmah mullah shadra. Untuk sekedar mengetahui

  isinya, khususnya yang menarik minat muthahhari, berikut ini adalah topik-topik yang terutamadibahas kitap ini muthahhari dalam karyanya yang berjudul Sayr-e dar Nahul Balagha

  (pelancangan dalam Nahj al- Nalagha). Teologi dan metafisika, suluk (tashawuf ) dan ibadah,

  kuliah-kuliah mengenai akhlak, serta dunia dan keduniaan (dalam hubunganya dengan sikap

  seseorang arif dan sufi terhadapnya ).

  Dari kesemuanya diatas itulah yang membentuk dasar karakter pola pikir Muthahhari menjadi

  seorang pemikir syii yang dapat memadukan antara filsafat dan agama serta menanggapi setiap

  persoalan secara rasionalitas dan pendekata filosofis, sebagaimana di dalam syar dan Nahj al-Balagha, misalnya muthahhari membantah pernyataan sebagian pengamat yang menyatakan

  bahwa rasionalisme dan kecendrungan kepada filsafat lebih merupakan Ingredient ke persi- anketimbang ke-Islam-an. Dia menunjukkan bahwa semuanya itu berada dijantung ajaran islam,

  55 Ibid56 Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtadha Muthahhar. Pengantar untuk buku MurtadhaMuthahhari Introduction to Irfan. Diterj, C. Ramli Bihar dengan judul Mengenal Irfan MenitiMakam-Makam Kearifan (cet. I; Jakarta: Iman dan Hikmah, 2002) h. xiv

 • 7/29/2019 Pemikiran Socrates

  23/23

  sebagai mana ditunjukkan oleh al Quran, hadits Nabi dan ajaran para imam.

  http://www.masbied.com/2009/12/24/prinsip-prinsip-epistimologi-murtadha-muthahari-dan-

  kontribusinya-terhadap-ideologi/#more-1278