Pendidikan Alam Sekitar

 • View
  77

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Pendidikan Alam Sekitar

 • 5/24/2018 Pendidikan Alam Sekitar

  1/24

  1

  PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BERKAITAN ALAM SEKITAR

  1.0 PENGENALAN

  Pendidikan boleh dilihat sebagai satu bentuk pelaburan. Ini kerana sistem pendidikan

  merupakan satu proses yang berterusan bagi melahirkan tenaga manusia untuk tujuan

  pembangunan. Sekiranya proses pembelajaran itu berkesan, maka akan melahirkan individu

  dan masyarakat yang peka, intelek, aktif dan mampu membezakan antara perkara baik dengan

  perkara yang buruk. Pendidikan yang diberikan ini telah memberi perubahan kepada

  masyarakat kerana melalui pendidikan ini masyarakat akan dapat membuka minda ke arah

  yang lebih positif. Antara pendidikan yang dilaksanakan untuk masyarakat ialah pendidikan

  alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ini penting bagi meningkatkan kesedaran masyarakat

  terhadap kualiti alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ini juga mampu melahirkan masyarakat

  yang memahami hubungan antara persekitaran manusia dengan persekitaran fizikal. Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Malaysia merupakan satu pendidikan yang berterusan ke

  arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Melalui FPK ini beberapa matlamat

  telah digariskan antaranya ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi

  intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI). Pendidikan alam sekitar juga telah termaktub dalam

  matlamat yang digariskan iaitu bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmoni.

  Pendidikan alam sekitar ini merupakan satu dimensi baru dalam sistem pendidikan yang

  terhasil disebabkan oleh masalah alam sekitar. Keseimbangan ekosistem telah terganggu

  akibat daripada kegiatan manusia sendiri sehingga menimbulkan pelbagai isu alam sekitar

  seperti pemusnahan hutan, hakisan, kepupusan spesies dan banyak lagi. Isu-isu ini telah

  mendorong pihak bertanggungjawab untuk bertindak memperbaiki kualiti alam sekitar. Keadaan

  ini telah mendesak pelbagai pihak untuk melaksanakan pendidikan alam sekitar ni agar

  masyarakat sedar bahawa pentingnya menjaga alam sekitar daripada tercemar. Pendidikan

  alam sekitar ini merupakan satu proses pendidikan sama ada formal atau tidak formal untuk

  membentuk sikap manusia agar lebih prihatin terhadap alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ini

  juga dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan memupuk

  masyarakat untuk memilih cara hidup yang bertanggungjawab dalam memelihara dan

  memulihara alam sekitar. Penjagaan alam sekitar ini penting bagi mewujudkan satu ekosistem

  yang boleh menyokong kehidupan ke arah yang lebih bersih, produktif, seimbang dan terjamin.

 • 5/24/2018 Pendidikan Alam Sekitar

  2/24

  2

  2.0 SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

  Pendidikan alam sekitar ini telah diasaskan oleh Sir Patrick Geddes pada tahun 1854

  sehingga 1933. Beliau telah digelarkan sebagai bapa Pendidikan Alam Sekitar. Thomas

  Pritchardmerupakan orang yang pertama menggunakan nama istilah Pendidikan Alam Sekitar

  ini. Istilah Pendidikan Alam Sekitar ini digunakan semasa persidangan IUCN di Paris pada

  tahun 1958. Beberapa persidangan alam sekitar di peringkat antarabangsa telah diadakan

  seperti persidangan Stockholm, The Belgrade Charter, Tbilisi, Laporan Kabinet, Malta dan

  Agenda 21. Melalui persidangan ini telah tercetusnya perbincangan tentang alam sekitar dunia

  serta peranan alam sekitar dalam memastikan keseimbangan alam sekitar terjamin. Melalui

  persidangan-persidangan yang diadakan ini juga telah menemui kata sepakat untuk merangka

  satu garis panduan, prinsip, matlamat dan objektif bagi program pendidikan alam sekitar ini.

  Persidangan Stockholm telah diadakan pada 5 hingga 16 jun 1972 di Stockholm,

  Sweden yang bertemakan Prinsip dan Alam Sekitar Manusia (Human Environment and

  Principles). Persidangan ini telah dianjurkan oleh United Nations. Tujuan persidangan ini

  diadakan adalah untuk mencapai satu keputusan tentang pendekatan global yang diperlukan

  bagi mencari jalan penyelesaian untuk memulihara kemerosotan alam sekitar yang semakin

  berleluasa. Persidangan ini telah membincang dan menghasilkan langkah bagi meningkatkan

  mutu alam sekitar. Hasil daripada persidangan ini juga telah satu badan iaitu UNEP ( United

  Nation Environmental Programme) telah ditubuhkan bagi menggubal polisi alam sekitar

  antarabangsa.

  UNEP yang ditubuhkan pada Jun 1972 ini merupakan satu institusi khusus Pertubuhan

  Bangsa-bangsa yang telah banyak menyumbangkan pelbagai kemudahan dalam menangani

  masalah alam sekitar di seluruh dunia. UNEP telah melaksanakan program-program berskala

  dunia dalam rangka memulihara alam sekitar. Dalam memuliharakan alam sekitar ini, UNEP

  mempunyai misi mengembangkan sistem kepimpinan dan kerjasama berhubung dengan

  penyebaran maklumat dalam membaiki kualiti hidup negara dan masyarakat untuk masa depan

  yang lebih baik Sehubungan itu, program Pendidikan Alam Sekitar telah dicadangkan bagi

  membantu individu memperoleh pengetahuan yang positif terhadap terhadap alam sekitar.

  Selepas persidangan ini diadakan, beberapa persidangan lain telah diadakan bagi merangka

  garis panduan, matlamat dan objektif program Pendidikan Alam Sekitar.

 • 5/24/2018 Pendidikan Alam Sekitar

  3/24

  3

  Pada tahun 1975 satu persidangan telah diadakan iaitu The Belgrade Charter.

  Persidangan ini telah diadakan di Belgrade, Yugoslavia. Persidangan ini telah membincangkan

  langkah-langkah untuk menangani isu-isu alam sekitar di seluruh dunia. Melalui persidangan ini

  langkah-langkah menangani alam sekitar telah dipersetujui. Antara langkah-langkah yang

  dipersetujui ialah mengadakan bengkel yang dikenali sebagai The Balgrade Charter 1975.

  Bengkel ini merupakan satu bengkel antarabangsa alam sekitar. Para peserta di Pertubuhan

  Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu (UNECSO) mencadangkan

  satu rangka kerja global bagi pendidikan alam sekitar. Rangka kerja global ini dikenali sebagai

  Piagam Belgrade. Piagam Belgrade ini telah menggariskan beberapa tujuan penting. Antaranya

  ialah pendidikan alam sekitar ini perlu difahami dengan betul dan perlu membentuk pendidikan

  sepanjang hayat yang menyeluruh. Pendidikan yang menyeluruh merupakan satu responsif

  kepada perubahan dalam dunia pesat yang sentiasa berubah mengikut peredaran masa.

  Piagam Belgrade ini juga bertujuan untuk melahirkan individu yang memahami tentang masalah

  alam sekitar dunia ini. Apabila individu ini memahami tentang masalah alam sekitar ini, mereka

  akan berperanan dalam melindungi alam sekitar dengan mengambil kira nilai etika alam sekitar

  yang telah ditetapkan.

  Persidangan Tbilisi pada tahun 1977 merupakan persidangan alam sekitar yang

  pertama di dunia dan melibatkan ramai pemerintah atau kerajaan seluruh dunia. Persidangan

  ini diadakan di Tbilisi, Georgia (USSR) pada 14 hingga 26 Oktober 1977. Persidangan ini telah

  dihadiri oleh 265 delegrasi dan 65 pembentang serta pemerhati termasuk 3 organisasi antara

  kerajaan dan 20 organisasi bukan kerajaan antarabangsa. Persidangan ini telah dikendalikan

  oleh United Nations Education, Scientific dan Cultural Organization (UNESCO) dengan

  kerjasama U.N. Environment Programme (UNEP). Hasil persidangan ini telah menemui kata

  sepakat dengan mewujudkan garis panduan, matlamat serta objektif Pendidikan Alam Sekitar

  merentas kurikulum dan latihan dalam pra-perkhidmatan bagi guru-guru. Melalui cadangan

  yang telah dicadangkan dalam persidangan ini, mereka mencadangkan guru-guru akan

  membantu memberikan panduan kepada masyarakat dalam usaha membangunkan pendidikan

  alam sekitar ini supaya dapat difahami oleh semua masyarakat di peringkat kebangsaan,

  serantau dan global. Antara peranan penting dalam pendidikan alam sekitar ini ialah

  peningkatan pemeliharaan alam sekitar dunia dalam mewujudkan pembangunan yang mantap

  dan masyarakat dunia yang seimbang.

 • 5/24/2018 Pendidikan Alam Sekitar

  4/24

  4

  Kesinambungan dengan persidangan Tbilisi ini, satu seminar Latihan Alam Sekitar telah

  diadakan di Malta pada tahun 1991. Seminar ini diadakan di bawah anjuran UNESCO. Seminar

  ini telah mengesyorkan bahawa matlamat utama dalam pendidikan alam sekitar ini adalah

  untuk membantu masyarakat supaya menyedari dan memahami isu-isu alam sekitar. Selain itu

  juga, melalui pendidikan alam sekitar ini masyarakat dapat menguasai kemahiran dan

  kesungguhan dalam usaha mengatasi isu-isu alam sekitar serta mengekalkan kualiti alam

  sekitar sekaligus dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia.

  Pada tahun 1992, satu perhimpunan yang melibatkan 178 buah negara termasuk

  Malaysia telah diadakan di Rio de Janeiro, Brazil. Perhimpunan ini dikenali sebagai

  persidangan bumi di Rio de Janeiro. Melalui persidangan ini, satu deklarasi telah dihasilkan

  iaitu Agenda 21. Agenda 21 ini telah diwujudkan bertujuan untuk menjalankan pembangunan

  mapan di peringkat tempatan bagi abad ke 21. Agenda ini mengandungi 40 bab yang secara

  keseluruhannya berkisar tentang pembangunan mapan. Agenda 21 ini ialah satu program

  untuk masyarakat, sektor swasta dan pihak berkuasa tempatan berkerjasama untuk merancang

  dan menguruskan alam sekitar ke arah pembangunan mapan.

  Di Malaysia, kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif dengan menubuhkan

  Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1974. Jawatankuasa kebinet ini ditubuhkan bagi mengkaji

  semula Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar Pendidikan Kebangsaan dikaji semula dengan

  tujuan