Click here to load reader

Pendidikan Malaysia akan menerbitkan Jurnal Psikologi dan

 • View
  232

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Pendidikan Malaysia akan menerbitkan Jurnal Psikologi dan

 • KEMENTFRIAN PENDIDIKAN MALAYSIAM'NISIRY O F ED U CAT I O N M ALAY S I ABAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELINGP SYCH O LOGY AN D COUNSET/NG D EPART M ENTARAS 1, BLOK E9, KOMPLEKS EPUSAT PENTADIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN62604 PUTRAJAYA

  KEMENTERTANPENDIDIKANMALAYSIA

  Tel :03-88721679Faks :03-8872 1680Laman web : http://www.moe.qov.mv/bpsk

  Ruj. Kami

  Tarikh

  KPMSP.100-10t4v1(w26 Janiari2016

  16 Rabiulakhir 1437H

  SEPERTI SENARAI EDARAN

  YBhg. Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan,

  SUMBANGAN PENULISAN KAJIAN/JURNAL/ARTIKEL BAGI JURNAL PSIKOLOGIDAN KAUNSELING BIL. 7 TAHUN 2016

  Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatianYBhg. Dato'/ Datin/ tuan/ puan mengenai perkara di atas.

  2. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Psikologi dan Kaunseling, KementerianPendidikan Malaysia akan menerbitkan Jurnal Psikologi dan KaunselingBil. 7 Tahun 2016. Jurnal ini dijangka akan diterbitkan pada bulan Oktober ZO1O.

  3. Sehubungan dengan itu, YBhg. Dato'/ Datin/tuan/puan dialu-alukan untukmenyumbang kajian/jurnal/artikel yang dalam bidang Psikologi dan Kaunseling.Kajian/jurnal/artikel yang telah siap hendaklah dikemukakan sebelum atau selewai-lewatnya pada 30 Jun 2016 (Khamis) secara hard copy atau soff copy mengikutformat seperti yang dilampirkan.

  4. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan boleh menghubungi pegawai berikut :i. Dr. Norisham bintiAbd. Ghani

  Telefon :03-88721740Emel : norisham. [email protected] my/[email protected] com

  ii. Pn. Salamiah binti HasanTelefonEmel

  : 03-8872 1688: salamiah. [email protected] gov. my/[email protected] com

 • ,..

  iii. Pn. Halimatun Saadiah bintiAhmad UsuldinTelefon : 03-8872 1684Emel : [email protected]

  Di atas kerjasama YBhg. Dato'/ Datin/tuan/puan berikan dalam hal ini adalah sangat-sangat dihargai dan didahuluidengan ucapan ribuan terima kasih.

  Sekian.

  ..SEHATI SEJIWA""BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  Saya yang menurut perintah,

  BrNTt M|OR AHAMAD ARTFFTN)n Psikologi dan Kaunseling

  b.p Ketua SetiausahaKementerian Pendidikan Malaysia

  Tel :Faks :

  03-8872 167903-88721680

 • BAIIAGIAN PSIKOLOGI & KAUNSELINGKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  FORMAT JURNAL

  Tajuk Jurnal, Huruf Besar Pada Permulaan Setiap Perkataan (SaizFont 17)

  Nama Penulis Pertama*, Nama Penulis Kedua *,( Saiz Font 13)*Nama penu.lis pertama, Alamal, Bandar dan Poskod, Negeri atau Negara (Saiz Font 8)

  *Nama penulis kedua, Alamat, Bandar dan Poskod, Negeri atau Negara

  ABSTRAK (200 patah perkataan)

  Taipkan abstrak anda di sini. Penggunaan Font Times New Roman dengan 12 saiz font, selang baris (spacing\ 1.0 dankeseluruhan penulisan abstrak perlulah dicondongkan (italic) dan [email protected] 2012 Diterbitkan oleh Bahagian Psikologi dan Kaunselin g 2012.

  Katakunci : Taipkan kata kunci di sini, dipisahkan oleh koma bertitik;

  Teks utama merangkumi :

  a. PENDAHULUAN/LATARBELAKANGi. Tujuankajianii. Objektif kajian/persoalan kajianiii. Hipotesis kajianiv. Kepentingan kajianv. Teori berkaitanvi. Kajian lepasvii. Definisi operasiviii. Batasan kajian

  METODOLOGIi. Persempelan/subjek/populasiii. MateriaVinstrument/soal selidikiii. Tatacara kajianiv. Analisis data/caraanalisis

  DAPATAN KAJIAN, I(EPUTUSAN DAN PERBINCANGANi. Deskriptifldemografiii. Inferensi (kauntitatiflkualitatif)

  RUMUSAN, KESIMPULAN & CADANGAN

  RUJUKAN/BIBLIOGRAFI

  * Nama Perutlis yang boleh dihubungi .Tel.'. +0-000-000-0000 ; fax: +0-000-000-0000E-mail address'. [email protected] .

  d.

 • BAHAGIAII PSIKOLOGI & KAT]NSELINGKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  RUJUKAN (APA Style)

  Bemdt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, I 1,7-10.

  Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative andPhysiological Psychologt, 55, 893-896.

  Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, /5(30), 5-13.Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency

  hypothesis. Journal of P ers onality & Social Psychologt, 6 6, lO34-lO4B.

  *Bagi setiap permulaan tajuk adalah HURUF BESAR, dan Huruf Kecil untuk subtajuk. Penulisan dalam teksjurnal adalah menggunakan font Times New Roman dengan 12 saizfont dan selang baris (spacing) l.S.

  * Format jumal adalah berdasarkan American Psychological Association (APA) dan rujukan Panduan PenulisanTesis Gaya UKM tahun 2010.