Pendidkan Sivik & Kewarganegaraan._ Bendera dan Jata Negeri.pdf

 • View
  23

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Pendidkan Sivik & Kewarganegaraan._ Bendera dan Jata Negeri.pdf

 • 6/17/2015 PendidkanSivik&Kewarganegaraan.:BenderadanJataNegeri.(1)

  http://siviksab4hemah.blogspot.com/2013/06/benderadanjatanegeri1.html 1/6

  Latarbelakangbenderadanjatanegaradannegeri.

  Pendidkan Sivik & Kewarganegaraan.

  Saturday,June8,2013

  Bendera dan Jata Negeri. (1)

  BENDERAJOHOR

  Anak bulan dan bintang yang berwarna putih itumenandakanRaja yang berdaulat. Bahagian yangberwarnamerah bermakna hulubalang yangmempertahankan negeri. Bahagian yang berwarna birutuaitupulamaksudnyaKerajaanNegeridanRakyatJelata.

  JATAJOHOR

  Mahkota tandaD.Y.M.M.RajaEmpatBintang di sudutPerisai Putih itumenandakanEmpatBuahJajahan besar asal negeri itu, iaitu JohorBahru,Muar,BatuPahat danEndau sementaraBintangdanAnakBulandi tengahpula, tandaAgama Islam.DuaekorHarimauyangmemegangperisai itumengingatkankepadabinatangbinatangbuasyangpadasuatumasadahulumerayaurayaudinegeriini.LukisanyangberbungabungadisebelahbawahperisaimaksudnyaGambirdanLadaHitam,duajenishasilutamayangasalbaginegeriini.Cogankatanegeriialah"KepadaAllahBerserah".

  Thisblogiscreatedforourschool'scivicprojectwiththetitleof"KajianLatarBelakangBenderadanJataNegaradanNegeri".Alltheinformationinthisblogiscollectedfromdifferentwebsites.HopethiswillhelpyouunderstandmoreaboutMalaysia.

  By, ChanQianLing, AmeliTengOngKei ChuanSuwen JoanChanYinYee LeeYiatMon LimXiaoWon

  TheStudentofSMKAminuddinBaki,4Hemah2013.

  Aboutus.

  2013(4)June(4)

  BenderadanJataNegaraMalaysia.

  BenderadanJataWilayahPersekutuan.

  BenderadanJataNegeri.(1)

  BenderadanJataNegeri.(2)

  BlogArchive

  0 More NextBlog CreateBlog SignIn

 • 6/17/2015 PendidkanSivik&Kewarganegaraan.:BenderadanJataNegeri.(1)

  http://siviksab4hemah.blogspot.com/2013/06/benderadanjatanegeri1.html 2/6

  BENDERAKEDAH

  BenderanegeriKedahmemaparkananakbulansabitberwarnahijaudibawahperisaikuningyangtandanegeriiniberagamaIslam,dandilingkungiolehjambanganpadiberwarnakuningdiataslatarbelakangmerah.MerahadalahwarnatradisionalnegeriKedahyangturuntemurundanjugamelambangkankemewahan,sementarabulansabitadalahsimbolagamaIslam.

  PerisaimelambangkanSultannegerisebagaipelindungdanpenjagarakyatnya.Padimaknanyanegeriinimakmurdalamhalkehidupan.Raja(Kerajaan)sentiasamenjagadanmemelihararakyatnyadanpendudukdalamnegeriinidaripadakezaliman.

  JATAKEDAH

  Jambanganyangterdiridaripadalengkaranbijipadimelambangkankomoditipertanianutamanegeri beras. Anak bulan sabit melambangkan Islam sementara perisai melambangkan kekuasaanpemerintah.Perisaipulamelambangkankekuasaan.

  BENDERAKELANTAN

  Bendera Kelantan yang berlatar belakang berwarnamerahmembawamaksud kejujuran penduduk,rakyat,raja.LambangkebesaranbewarnaputihpulamenandakankesucianRajaNegeriKelantan.

 • 6/17/2015 PendidkanSivik&Kewarganegaraan.:BenderadanJataNegeri.(1)

  http://siviksab4hemah.blogspot.com/2013/06/benderadanjatanegeri1.html 3/6

  JATAKELANTAN

  MahkotaitutandakedaulatanSultan.DuatombakdanduakerismaksudnyakekuatanorangorangMelayuKelantan.AnakBulandanBintangadalahtandaIslam.Dualarasmeriamitumaknanyabahawanegeriiniadalahsentiasabersediauntukmempertahankandirinya.DuaekorkijangmengingatkankembalikepadasejarahtuanegeriinidimasaChe'WanKembang,PermaisuriKelantanyangterlalukasihpadakijangkesayangannya,telahmemerintahkanwangemasdicapdengangambarbinatangitu.Coganjatainiialah"BerserahKepadaTuhanKerajaanKelantan"

  BENDERAMELAKA

  Warnawarna merah, putih, kuning dan biru mencerminkan warnawarna yang terdapat pada JalurGemilang dan menunjukkan bahawa Melaka ialah sebuah negeri dalam Persekutuan, sementaraanakbulansabit danbintangpecah lima itu pula ialah tandaagama Islam, agamanegeri dan juganegara.

  JATAMELAKA

 • 6/17/2015 PendidkanSivik&Kewarganegaraan.:BenderadanJataNegeri.(1)

  http://siviksab4hemah.blogspot.com/2013/06/benderadanjatanegeri1.html 4/6

  Putih,kuningdanbiruyangterdapatpadalambangnegeriiniadalahwarnawarnayangterdapatdiMalaysia.IamenunjukkanbahawaMelakaadalahsebahagiandariMalaysia.Manakala5kerisyangadamelambangkan5orangpahlawanMelakapadazamansilamyangterkenaldanberani:HangTuah,HangJebat,HangLekiu,HangLekirdanHangKasturi.BulansabitdanbintangpecahlimayangterdapatdiatastengahtengahnyapulaadalahsimbolkepadaIslamsebagaiagamarasmi.

  Disampingitu,terdapatpokokMelaka,pohondarimananegeriitumendapatnamanya.2ekorpelandukyangmemegangperisaiialahuntukmemperingatiriwayattuabagaimanaMelakadiasaskan.DalamhikayatitumenceritakanbagaimanaParameswaramenyaksikanpergaduhanantaraseekorpelandukdenganseekoranjingsemasabagindasedangberehatdibawahpokokmelaka.Bagindaberasakagumdengankekuatandankebijaksanaanrusayangkecilitusemasaberlawandenganseekoranjing.AkhirnyabagindamengambilkeputusanuntukmendirikantempattinggaldisitudanmenamakannyaMelaka.PelandukitulahyangtelahmenyebabkanRajaMelakamengambilkeputusanuntukmenetapdalamnegeriinidanmembukanya.

  BENDERANEGERISEMBILAN

  Warna kuning pada benderamembawamaksudD.Y.M.M.Raja. Bahagian tiga segi yang berwarnamerahbermaknarakyat,sementarabahagiantigasegiyangberwarnahitammaksudnyaDatukdatukUndangbagiLuakluakyangmenjadibahagianbahagiannegeriini.

  JATANEGERISEMBILAN

  SembilantangkaipadididalamperisaiitumaksudnyasembilanbuahnegeridalamGabunganNegeriSembilanyanglama.WarnamerahdalamperisaimenunjukkanhubunganhubunganpadamasalaludenganBritish.WarnahitammaknanyaDatukdatukUndang.WarnakuningmaknanyaYangdiPertuanBesar.

  BintangPecahSembilanituadalahjugamenunjukkansembilanbuahnegeridalamGabunganyanglama.Pedangdansarungannyadiatasperisaiitutandakeadilan.Ditengahtengahantarapedangdansarungialah"ChanggaiPutri"tandakebesaranYangdiPertuanBesar.

 • 6/17/2015 PendidkanSivik&Kewarganegaraan.:BenderadanJataNegeri.(1)

  http://siviksab4hemah.blogspot.com/2013/06/benderadanjatanegeri1.html 5/6

  PostedbyQianLingat12:30AM

  BENDERAPAHANG

  HitamadalahwarnakebesaranBendaharamelambangkanbahawapadasuatuketikadahulupemerintahdiNegeriPahangadalahseorangyangbertarafBendahara.Putihadalahmelambangkanraja.TambahanwarnaputihdiatashitaminimembawamaknabahawaNegeriPahangadalahnegeriyangmempunyaikedaulatansendiridanpemerintahanberaja.Inijugamembawaertibahawanegeriiniadamempunyaikeistimewaankeistimewaan,undangundang,adatistiadat,adatresam,tatasusilasertakuasakuasayangtertentuyangadapadarajasebagaisebuahnegeriyangberajadanberdaulat.

  JATAPAHANG

  Mata coganberbentuk daun kopi itu semuanya diperbuat daripada emas termasuk penongkok dantaran. Tujuan dipilih logam emas itu ialah melambangkan bahawa dalam tahun 1862 emasmerupakanhasilmasyhuryangutamadiNegeriPahang.Keduanyatiadakebalyangbolehmenahansenjata yang diperbuat dari emas. Gading yang bersilang di bawah daun kopi itu melambangkanbahawa ketika itu gading gajah terdapat dengan banyaknya serata negeri Pahang sehingga iamenjadi satu perdagangan yang besar. Kalimah "Ya La Tif" bermaksud yang lemah lembut.Simboliknya pemerintah tidak menggunakan kekerasan. "Ya La Tif" juga dijadikan azimat yangberguna.

  Recommend this on Google

  No comments:

  Post a Comment

 • 6/17/2015 PendidkanSivik&Kewarganegaraan.:BenderadanJataNegeri.(1)

  http://siviksab4hemah.blogspot.com/2013/06/benderadanjatanegeri1.html 6/6

  NewerPost OlderPostHome

  Subscribeto:PostComments(Atom)

  Enteryourcomment...

  Commentas: GoogleAccount

  Publish Preview

  AwesomeInc.template.Templateimagesbyideabug.PoweredbyBlogger.