PENERAPAN UNSUR SEJARAH DALAM MATEMATIK ??dalam Matematik 5.6 Penutup 77 BAB 6 ... A Lembaran Kerja bagi Topik 88 ... Matematik telah wujud sejak beribu-ribu tahun yang lepas

Embed Size (px)

Text of PENERAPAN UNSUR SEJARAH DALAM MATEMATIK ??dalam Matematik 5.6 Penutup 77 BAB 6 ... A Lembaran Kerja...

 • PENERAPAN UNSUR SEJARAH DALAM MATEMATIK

  BAGI TOPIK GEOMETRI KOORDINAT

  SITI MAISARAH BINTI AHMAD SAARANI

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PENERAPAN UNSUR SEJARAH DALAM MATEMATIK

  BAGI TOPIK GEOMETRI KOORDINAT

  SITI MAISARAH BINTI AHMAD SAARANI

  Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai

  Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)

  Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

  MEI 2008

 • ii

 • iii

  DEDIKASI

  Khas buat,

  Bonda dan ayahanda yang dikasihi,

  Azizah Bakar dan Ahmad Saarani Mohd Saad,

  budi dan jasa kalian tidak akan

  ku lupakan,

  berkat doa dan dorongan kalian,

  menjadi penawar dan semangat

  untukku,

  Teristimewa untuk,

  Abang tersayang,

  Azaruddin, Azlan dan Azizul,

  Dan kakak ipar serta anak-anak sedara,

  kau menjadi sumber inspirasiku,

  dalam menempuhi liku dan ranjau,

  kata perangsang mu ubat paling mujarab

  buatku,

  akanku semat ianya dalam kalbuku,

  akanku ingati sepanjang hayatku.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan izinNya memberikan kekuatan dan kesabaran dalam menyiapkan Projek Sarjana Muda ini. Selawat serta salam ke atas junjungan baginda Rasullulah S,A,W, keluarga baginda, para sahabat, para suhadak, para ambia serta para pejuang Islam keseluruhannya.

  Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penyelia pembimbing, PM. Dr. Mohini Mohamed kerana memberi bimbingan serta dorongan sepanjang tempoh penyelidikan ini.

  Kerjasama daripada guru-guru matematik, pengetua serta pihak pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selesa Jaya, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selesa Jaya 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Damai Jaya, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sutera dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Aminah amatlah dihargai.

  Penghargaan juga ditujukan khas buat keluarga saya kerana memberi sokongan moral dan kewangan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya, Najmin Ramli kerana banyak membantu dan berkongsi idea dalam menjayakan penyelidikan ini.

  Akhir sekali penghargaan ini juga ditujukan kepada semua yang terlibat samada

  secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menyiapkan Laporan Projek Sarjana Muda ini.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini adalah bertujuan untuk menyediakan satu bahan pengajaran bagi topik

  geometri koordinat yang dapat digunakan oleh guru untuk proses pengajaran dan

  pembelajaran atau sebagai rujukan. Selain itu, kajian ini juga adalah bertujuan untuk

  mendapatkan pendapat atau maklum balas guru mengenai bahan pengajaran yang

  disediakan dan penerapan unsur sejarah dalam matematik. Sampel kajian dipilih secara

  rawak terdiri daripada 30 orang guru matematik sekolah menengah di kawasan Skudai

  iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selesa Jaya, Sekolah Menengah

  Kebangsaan Taman Selesa Jaya 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Damai Jaya, Sekolah

  Menengah Kebangsaan Taman Universiti, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman

  Sutera dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Aminah. Alat kajian yang

  digunakan ialah soal selidik dan nilai kebolehpercayaan adalah .81. Statistik digunakan

  bagi mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan

  bahawa guru-guru memberi reaksi yang positif terhadap penerapan unsur sejarah dalam

  matematik khususnya topik geometri koordinat.

 • vi

  ABSTRACT

  The purpose of this study is to prepare the teaching materials in coordinate

  geometry that can be used by teacher as well in teaching and learning process as a

  reference. Besides, the purpose of this study is also to investigate teachers opinion

  about that teaching material and integration of the elements of history of mathematics.

  A sample of 30 mathematics teachers were randomly selected in secondary school in

  Johor Bahru such as Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selesa Jaya, Sekolah

  Menengah Kebangsaan Taman Selesa Jaya 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Damai

  Jaya, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti, Sekolah Menengah

  Kebangsaan Taman Sutera and Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Aminah. A

  questionnaire was used as the research instrument to collect information in order to

  answer the research questions and the value of reliability is .81. Statistical analysis was

  used to find the frequency, percentage and min. The results obtained showed the

  teachers response on integrating the elements of history of mathematics in coordinate

  geometry are positive.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI SINGKATAN xiii

  SENARAI LAMPIRAN xiv

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 2

  1.3 Pernyataan Masalah 4

  1.4 Objektif Kajian 5

  1.5 Persoalan Kajian 6

  1.6 Kepentingan Kajian 7

  1.6.1 Guru 7

  1.6.2 Pelajar 7

 • viii

  1.7 Skop Kajian dan Batasan Kajian 8

  1.8 Definisi Istilah 9

  1.8.1 Bahan Pengajaran 9

  1.8.2 Penerapan Unsur-Unsur Sejarah 9

  1.8.3 Geometri Koordinat 10

  1.9 Penutup 10

  BAB 2 SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 11

  2.2 Menjadikan Matematik Lebih Bermakna Dari 12

  Perspektif Penerapan Sejarah

  2.3 Penerapan Sejarah Dalam Pengajaran dan 13

  Pembelajaran Matematik

  2.4 Aplikasi Sejarah Dalam Penyelesaian Masalah 14

  Matematik

  2.5 Sejarah dan Perkembangan Geometri Koordinat 16

  2.6 Penutup 18

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 19

  3.2 Rekabentuk Kajian 20

  3.3 Lokasi Kajian 21

  3.4 Sampel Kajian 21

  3.5 Instrumen Kajian 22

  3.5.1 Bahagian A 22

 • ix

  3.5.2 Bahagian B 22

  3.6 Prosedur Kajian 24

  3.6.1 Kajian Rintis 25

  3.7 Analisis Kajian 25

  3.8 Jangkamasa 26

  3.9 Penutup 26

  BAB 4 BAHAN PENGAJARAN

  4.1 Pengenalan 27

  4.2 Bahan Pertama 28

  4.3 Bahan Kedua 33

  4.4 Bahan Ketiga 37

  4.5 Bahan Keempat 40

  4.6 Bahan Kelima 43

  4.7 Bahan Keenam 47

  4.8 Bahan Ketujuh 53

  4.9 Penutup 57

  BAB 5 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN DAPATAN

  5.1 Pengenalan 58

  5.2 Dapatan Kajian Bahagian A 60

  5.2.1 Analisis Responden Mengikut Jantina 60

  5.2.2 Analisis Responden Mengikut Sekolah 61

  5.2.3 Analisis Responden Berdasarkan 62

  Pengalaman Mengajar Matematik

  5.3 Dapatan Kajian Bahagian B (Pengalaman Guru) 62

  5.4 Dapatan Kajian Bahagian B (Pendapat Guru) 65

  5.4.1 Analisis Item Mengenai Implikasi 66

  Penerapan Unsur Sejarah Dalam Matematik

 • x

  5.4.2 Analisis Item Mengenai Penyelesaian 69

  Masalah Berasaskan Bahan Sejarah

  5.4.3 Analisis Item Mengenai Pengetahuan Asas 71

  dan Umum Sejarah Matematik

  5.4.4 Analisis Item Mengenai Kelebihan 73

  Penerapan Unsur Sejarah Dalam Matematik

  5.5 Perbincangan Mengenai Pendapat Guru Terhadap 74

  Bahan Pengajaran Yang Disediakan

  5.6 Perbincangan Mengenai Penerapan Unsur Sejarah 75

  dalam Matematik

  5.6 Penutup 77

  BAB 6 RUMUSAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN KAJIAN

  6.1 Pengenalan 79

  6.2 Rumusan Kajian 79

  6.3 Implikasi Kajian 81

  6.4 Cadangan Kajian 81

  6.5 Cadangan Kajian Lanjutan 82

  6.6 Penutup 83

  RUJUKAN 84

  LAMPIRAN A-D 87 -106

 • xi

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  3.1 Item-Item Soal Selidik Mengikut Kategori Tertentu 23

  3.2 Skala Pemeringkatan Skor Min 26

  5.1 Taburan Responden Mengikut Jantina. 60 5.2 Taburan Responden Mengikut Sekolah 61

  5.3 Taburan Responden Berdasarkan Pengalaman 62

  Mengajar Matematik

  5.4 Taburan Kekerapan, Peratusan, Min Setiap Item dan 64

  Min Keseluruhan Berdasarkan Pengalaman Guru

  5.5 Taburan Peratusan, Min Setiap Item Dan Min 68

  Keseluruhan Bagi Kategori Implikasi Penerapan

  Unsur Sejarah dalam Matematik

 • xii

  5.6 Taburan Peratusan, Min Setiap Item Dan Min 70

  Keseluruhan Bagi Kategori Penyelesaian Masalah

  Berasaskan Bahan Sejarah

  5.7 Taburan Peratusan, Min Setiap Item Dan Min 72

  Keseluruhan Bagi Kategori Pengetahuan Asas

  dan Umum Sejarah Matematik

  5.8 Taburan Peratusan, Min Setiap Item Dan Min 73

  Keseluruhan Bagi Kategori Kelebihan Penerapan

  Unsur Sejarah dalam Matematik

  5.9 Taburan Min Keseluruhan Mengikut Kategori 77

 • xiii

  SENARAI SINGKATAN

  KBSM - Kurikulum Berpadu Sekolah Menengah

  KPM - Kementerian Pendidikan Malaysia

  P&P - Pengajaran dan Pembelajaran

  IPT - Insti