PENGELUARAN MENGURANG /MENYELESAIKAN BAKI ?· Ahli boleh membuat pengeluaran bagi mengurangkan baki… page 1
PENGELUARAN MENGURANG /MENYELESAIKAN BAKI ?· Ahli boleh membuat pengeluaran bagi mengurangkan baki… page 2
PENGELUARAN MENGURANG /MENYELESAIKAN BAKI ?· Ahli boleh membuat pengeluaran bagi mengurangkan baki… page 3
PENGELUARAN MENGURANG /MENYELESAIKAN BAKI ?· Ahli boleh membuat pengeluaran bagi mengurangkan baki… page 4

PENGELUARAN MENGURANG /MENYELESAIKAN BAKI ?· Ahli boleh membuat pengeluaran bagi mengurangkan baki…

Embed Size (px)

Text of PENGELUARAN MENGURANG /MENYELESAIKAN BAKI ?· Ahli boleh membuat pengeluaran bagi mengurangkan...

PENGELUARAN MENGURANG /MENYELESAIKAN BAKI

PINJAMAN PERUMAHAN

TUJUAN

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk mengurang atau menyelesaikan baki pinjaman perumahan yang diambil daripada institusi pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP seperti berikut :-

(i) Pembelian secara individu; ATAU (ii) Pembelian secara bersama dengan ahli keluarga terdekat (ibu-bapa, suami-isteri, adik-beradik atau anak-anak) atau individu lain yang tiada

pertalian keluarga; ATAU (iii) Membantu suami / isteri mengurang atau menyelesaikan baki pinjaman perumahan suami / isteri

Pengeluaran untuk mengurang atau menyelesaikan baki pinjaman untuk rumah kedua dibenarkan setelah rumah pertama dijual atau berlaku pelupusan pemilikan. Pelupusan pemilikan bermaksud hilang pemilikan ke atas rumah pertama yang dimiliki melalui pengeluaran KWSP sebelum ini atas sebab rumah tersebut dilelong, penyerahan harta melalui perintah mahkamah, pindah milik atas dasar kasih sayang, rumah musnah akibat bencana alam atau kebakaran, projek rumah terbengkalai atau pembatalan pembelian rumah.

KELAYAKAN MEMOHON

(i) Warganegara Malaysia; ATAU (ii) Warganegara Malaysia yang telah membuat pengeluaran di bawah Pengeluaran Meninggalkan Negara sebelum 1 Ogos 1995 dan kemudian

memilih untuk mencarum semula dengan KWSP; ATAU (iii) Bukan warganegara Malaysia yang ;

Menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998; ATAU Mendapat taraf Penduduk Tetap (PR)

Ahli belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP; DAN

Ahli mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM500.00 di dalam Akaun 2.

SYARAT- SYARAT PENGELUARAN Ahli Layak Memohon Sekiranya :- 1. Ahli membeli atau membina sebuah rumah kediaman (jenis banglo / teres / berkembar / apartment / kondominium / studio apartment /

service apartment / townhouse / SOHO) atau rumah kedai dengan unit kediaman. 2. Ahli mengambil pinjaman perumahan bagi tujuan membeli atau membina rumah dengan mana-mana institusi pemberi pinjaman berikut :-

Institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 (BAFIA)

Kerajaan Pusat / Negeri atau lain-lain agensi kewangan kerajaan

Majikan ahli

Koperasi / syarikat kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia).

Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia

Pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP

3. Ahli masih mempunyai baki pinjaman perumahan daripada institusi yang dibenarkan yang diambil bagi tujuan membeli atau membina sebuah rumah. 4. Rumah yang dibeli atau dibina digadaikan sebagai cagaran atas pinjaman perumahan yang diambil. 5. Ahli telah didaftarkan sebagai pemilik rumah tersebut. 6. Permohonan boleh dibuat SEKALI SETAHUN daripada tarikh pengeluaran perumahan terdahulu. 7. Pembiayaan semula (re-finance)

(i) Baki pinjaman yang diambilkira adalah merujuk kepada baki pinjaman perumahan asal yang diambil daripada pemberi pinjaman pertama atau mengikut baki pinjaman terkini, yang mana terendah.

(ii) Jika melibatkan beberapa pemberi pinjaman, surat tebus hutang akan dibandingkan dengan baki terkini bagi menentukan amaun yang layak diambilkira untuk pengeluaran.

(iii) Permohonan ahli tidak layak jika baki pinjaman asal telah selesai. 8. Pengeluaran ini adalah tertakluk kepada keadaan berikut :-

(i) Jika ahli tidak pernah membuat pengeluaran membeli / membina rumah sebelum ini, ahli boleh membuat pengeluaran untuk mana-mana rumah; ATAU

(ii) Jika ahli pernah membuat pengeluaran membeli / membina rumah, ahli hanya boleh membuat pengeluaran ini untuk rumah yang sama sahaja bagi pengeluaran individu / bersama atau rumah yang berlainan bagi pengeluaran membantu pasangan.

9. Ahli TIDAK LAYAK memohon jika :-

(i) Tujuan pinjaman adalah untuk mengubahsuai, membaiki atau membuat kerja tambahan kepada rumah yang sedia ada atau bagi tujuan peribadi.

KKKUUUMMMPPPUUULLLAAANNN WWWAAANNNGGG SSSIIIMMMPPPAAANNNAAANNN PPPEEEKKKEEERRRJJJAAA

(ii) Pinjaman berbentuk overdraf. (iii) Pinjaman diambil daripada individu. (iv) Pinjaman untuk mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman untuk rumah ketiga. (v) Pinjaman untuk mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman rumah yang dibeli di luar negara. (vi) Baki pinjaman perumahan asal telah selesai.

SYARAT TAMBAHAN BAGI PENGELUARAN MENGURANG / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN MEMBANTU PASANGAN 1. Pasangan mestilah membeli / membina rumah dan mengambil pinjaman. 2. Ahli boleh merupakan peminjam atau bukan peminjam bagi pembelian rumah tersebut. 3. Rumah tersebut telah digadaikan sebagai cagaran atas pinjaman perumahan. 4. Rumah tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pasangan atau milik bersama suami / isteri. 5. Ahli perlu kemukakan bukti pertalian suami / isteri iaitu Surat Nikah / Sijil Perkahwinan atau Sijil Kelahiran Anak. 6. Ahli boleh membuat pengeluaran bagi mengurangkan baki pinjaman untuk mana-mana rumah sama ada untuk diri sendiri atau pasangan (suami /

isteri / isteri-isteri / di antara isteri-isteri), tertakluk kepada pengeluaran sekali setahun.

AMAUN YANG LAYAK DIKELUARKAN Ahli boleh mengeluarkan simpanan seperti berikut :-

PENGELUARAN INDIVIDU / MEMBANTU PASANGAN PENGELUARAN BERSAMA SUAMI / ISTERI ATAU AHLI KELUARGA TERDEKAT ATAU INDIVIDU LAIN

Jumlah baki pinjaman perumahan

ATAU

Semua simpanan dalam Akaun 2

(Mengikut mana yang terendah tidak kurang RM500.00)

Jumlah baki pinjaman perumahan

ATAU

Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon masing-masing tertakluk

kepada baki pinjaman perumahan

(Mengikut mana yang terendah tidak kurang RM500.00)

Ahli boleh memilih untuk menentukan amaun yang ingin dikeluarkan daripada Akaun 2, tertakluk kepada amaun maksimun yang layak dikeluarkan dengan mengisi amaun yang dipohon dalam borang pengeluaran perumahan KWSP 9C (AHL)(D8).

Amaun kelayakan minimum pengeluaran tidak kurang RM500.00

SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

BIL. DOKUMEN UTAMA

1. Borang Pengeluaran KWSP 9C (AHL) (D8)

2. Kad Pengenalan Diri

(a) MyKad / Kad Pengenalan Tentera / Kad Pengenalan Permastautin Tetap (MyPR)

ATAU

(b) Kad Pengenalan Polis DAN Surat Pengesahan Majikan menyatakan no. Polis dan no. Kad Pengenalan Diri merujuk kepada orang yang sama (jika tidak memiliki MyKad) ATAU

(c) Pasport. Jika bukan warganegara Malaysia yang menjadi ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998 Nota :

Salinan kad pengenalan tidak perlu sekiranya ahli adalah pemegang MyKad dan Pengecaman Cap Ibu Jari ahli dengan Pengkalan Data

KWSP atau Bacaan MyKad adalah padan.

Ahli yang tidak memiliki MyKad dan/atau permohonan melalui pos/ wakil masih perlu mengemukakan salinan dokumen pengenalan diri masing-masing.

3. Permohonan Secara Pos

Borang Permohonan Pendaftaran Ahli dan Pindaan Maklumat (KWSP 3)

BIL. DOKUMEN UTAMA (SAMBUNGAN) PENGELUARAN KALI PERTAMA

PENGELUARAN KALI KEDUA & SETERUSNYA

PENGELUARAN PEMBIAYAAN SEMULA KALI

PERTAMA (re-finance)

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

SEMULA MELEBIHI SEKALI

(re-finance)

4. Penyata Baki Pinjaman Perumahan mengikut format yang ditetapkan oleh KWSP ATAU Penyata Baki Pinjaman Perumahan Dari Perbendaharaan Malaysia (Tarikh penyata baki tidak melebihi 3 bulan dari tarikh permohonan diterima)

5. Semua Surat Tebus Hutang Daripada Pihak Pemberi Pinjaman Terdahulu

6. Bukti pertalian suami / isteri

Surat Nikah ATAU Sijil Perkahwinan ATAU Sijil Kelahiran Anak

(Permohonan Membantu Pasangan)

http://www.kwsp.gov.my/index.php?hdl=bin&rp=320

NOTA : 1. Sekiranya maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap, ahli dikehendaki mengemukakan semua dokumen

sokongan yang berkaitan seperti Surat Perjanjian Jual Beli ATAU Bukti Gadaian / Penyerahakan (Borang Gadaian & Suratan Hakmilik ATAU Surat Ikatan Serahak).

2. Sekiranya pembiayaan semula perumahan (re-finance) melebihi sekali, ahli dikehendaki mengemukakan semua Surat Kelulusan Pinjaman.

DOKUMEN SOKONGAN UNTUK PENGELUARAN RUMAH KEDUA

Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama, mana-mana satu yang berikut :-

a) Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah; ATAU

Nota :

Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu ibu / bapa / suami / isteri / anak / adik-beradik) perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.

b) Surat Ikatan Serahak (Deed Of Assignment); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (Notice of Assignment) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU

c) Surat Ikatan Serahak (Deed Of Assignment) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU

d) Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pe