of 21 /21

Click here to load reader

PENGERTIAN HADITH MAUDU

Embed Size (px)

Text of PENGERTIAN HADITH MAUDU

Page 1: PENGERTIAN HADITH MAUDU

1. PENGERTIAN HADITH MAUDU

Dari segi istilah, hadis Mauduk ialah sebuah hadis rekaan yang diriwayatkan oleh seorang

pendusta serta mendakwa bahawa hadis tersebut datang dari Rasulullah s.a.w, sama ada ianya

hasil rekaannya sendiri atau beliau menukil perkataan orang lain.Contohnya ialah hadis (

. ):Ertinya :Perut adalah tempat bagi segala penyakit dan pencegahan adalah asas bagi segala

rawatan.Sebenarnya ia merupakan satu kenyataan sesetrengah pakar perubatan di zaman

silam,sedangkan prawinya mendakwa ia diucapkan oleh Rasulullah s.a.w sendiri sebaliknya

kajian yang dijalankan oleh ulama hadis menunjukkan ia bukan hadis.(Ibrahim Dasuqi 1971, 48.)

Tindakan memelsukan hadis tidak harus dilakukan oleh seseorang Muslim kerana ia

merupakan satu kesalahan yang amat besar di sisi agama.Menurut Jamhur Ulama: Perbuatan

tersebut adalah sebesar-besar dosa di sisi Allah s.w.t. manakala sebahagian ulama lain pula

menghukum kafir keatas orang yang memalsukan hadis.Diantara mereka yang member fatwa

tersebut ialah Imam al-Juwaini yang menyatakan:Adalah menjadi kafir boring sengaja

berbohong keatas Rasulullah s.a.w.(al- suyuti ,1959 1: 284 ) Syekh Muhammad Ahmad Syakir

juga menyokong pendapat ai-Juwaini yang mengatakan orang yang memalsukan hadis adalah

kafir. (Muhammad Syakir t.th, 79)

Sehubungan ini adalah haram bagi seseorang meriwayatkan hadis Mauduk, sama ada

ditulis di dalam kitab atau disebut dalam percakapan melainkan apabila disertakan debgan

penjelasan tentang kepalsuannya, kerana penjelasan tersebut akan menghilangkan kekeliruan

pembaca atau pendengar tentang kedudukannya sama ada hadith sahih atau spalsu. (Dr.Abdul

wahab Faid 1980, 2:6)

Rasulullah s.a.w melarang keras kepada sesiapa yang melainkan pendustaan keatasnya.

Ini dpat difaham daripada sabdanya ( )

Maksudnya: sesiapa yang berdusta keatasku secara sengaja maka dia hendaklah bersedia

mengambil tempat duduknya didalam neraka (Muslim t.t, 1:6)

Page 2: PENGERTIAN HADITH MAUDU

2. SEBAB BERLAKU HADIS MAUDUK

a) Tujuan Merosakkan Akidah Umat Islam

Peranan dan usaha untuk menyelewengkan akidah umat Islam dilakukan oleh golongan Zindik

zahirnya sahaja, tetapi pada batin mereka membenci dan mengingkarinya. Usaha tersebut

dijalankan berterusan bagi mencemarkan ajaran Islam menyebar berbagai pembohongan dan

cerita karut yang mereka dakwa ianya daripada ajaran Islam. Tujuan disebaliknya ialah untuk

menimbulkan fitnah agama dikalangan orang mukmin serta mewujudkan suasana tidak

tenteram difikirkan mereka, disamping memporak perandakan perpaduan yang sedia terjalin.

Contohnya ialah sepertimana golongan ini menciptakan hadis Mauduk yang mengandungi

unsur-unsur penyelewengan dan kurafat, kemudian mereka mendakwa ia adalah hadis

Rasulullah yang sebenar, dengan harapan hadis Mauduk tersebut akan mendapat tempat

dikalangan orang Islam dan disanjungi sebagai hadis Rasulullah s.a.w.

Page 3: PENGERTIAN HADITH MAUDU

TOKOH-TOKOH PEMBUAT HADITH MAUDUK

i. Abdul Karim bin Abi al-Arja.

Beliau mati dibunuh pada zaman pemerintahan khalifah al-Mahdi. Menurut Ibnu

Adi: Sebelum dibunuh, Abdul Karim mengaku pernah mencipta banyak hadis palsu,

dimana pengakuannya adalah seperti berikut: Saya telah menciptakan bagi kamu

sebanyak empat ratus ribu hadis Mauduk. Padanya saya menharamkan perkara yang

halal dan menghalalkan perkara yang haram. (Al-Suyuti 1959,186)

ii. Bayan bin Sam al-Nahdi

Beliau muncul di Iraq pada abad kedua Hijrah dan mendakwa ketuhanan Ali bin

Abi Talib – Karamalluh wajhah – Ini merupakan suatu dakwaan palsu yang

dilakukannya, kemudiannya beliau mati dibunuh oleh Khalid bin Abdullsh al-Qasri

(Ahmad Muhammad Syakir t.th 84)

iii. Muhammad bin Said al-Shami al- Maslub

Menurut Ahmad bin Hambal: Beliau mati dibunuh oleh Abu Jaafar al-

Mansor,semua hadisnya adalah mauduk. (Ahmad Muhammad Syakir t.th, 84)

Page 4: PENGERTIAN HADITH MAUDU

Kesimpulanya golongan Zindik ini banyak mencipta hadis Mauduk dengan tujuan

untuk merosakan kepercayaan Umat Islam. Sehubungan ini, al-Uqaili telah

meriwayatkan dengan sanadnya kepada Hamad bin Zaid katanya: Golongan Zindik

telah memalsukan hadis keatas Rasulullah sebanyak empat belas ribu hadis. (Al-

Suyuti 1959,186) tetapi Allah s.w.t telah mentakdirkan kemunculan ulama

hadis bagi menjaga akidah umat ini daripada diselewengkan oleh golongan Zindik tersebut.

Mereka memainkan peranan amat besar dalam uasaha mengkaji hadis-hadis Mauduk serta

menjelaskan kepada umat Islam secara terperinci tentang kepalsuan hadis-hadis tersebut.

b) Untuk mendekati pemerintahan

Terdapat setengah ulama al-Suu( ) menciptakan hadis Muduk hanya semata-mata ingin

mendapatkan tempat disisi pemerintahan atau habuan duniawi mencapaikan matlamat

tersebut. Contohnya ialah tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Ghayyas bin Ibrahim ketika

beliau datang menemui khalifah al-Mahdi al-Abbasi, kebetulan pada ketika itu terdapat seekor

burung merpati berada dihadapnnya, dan al-Mahdi memang seorang yang suka dan berminat

kepada burung merpati. Lalu Ghayyas terus menciptakan sebuah hadis Mauduk seperti berikut:

Maksudnya:

Tidak ada perlumbaan melainkan pada binatang unta atau kuda atau pemanahan

atau yang mempunyai sayap.

Dalam hadis tersebut beliau menambah perkataan ( ) yang bermaksud binatang yang

mempunyai sayap. Dengan ini al-Mahdi terus bangun dan berkata kepadannya: Aku bersaksi

bahawa engkau telah berdusta keatas Rasulullah s.a.w. Kemudian beliau memerintah supaya

burung merpati tersebut disembelih serta menolak hadis palsu yang direkacipta Ghayyas. (Al-

Suyuti 1959, 187. Ahmad Syakir t.th 86.)

Page 5: PENGERTIAN HADITH MAUDU

c) Kejahilan tentang agama serta niat baik

Terdapat sebahagian daripada golongan al-Zuhad, Al-Ubbad dan al-Juhala telah memalsukan

hadis-hadis yang berkaitan dengan “ al-Targhib Wa al-Tarhib” Pada sangkaannya, mereka telah

melakukan suatu kerja yang baik dan berfaedah serta diterima oleh Allah s.w.t. ingatan bahawa

ianya termasuk di dalam “al-Waid” yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis berikut:

Lalu mereka menjawab nasihat tersebut debgan mengatakan: ( ).

Ertinya: Kami tidak berdusta keatasnya. Kami hanya berdusta untuknya.

Di antara mereka yang mengharuskan tindakan memalsukan hadis dalam bidang al-Targhib Wa

al-Tahib ialah golongan al-Karamiyyah yang berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan

melalui Badu turuq al-Hadis ( ) iaitu lafaz

( )

Manakala sebahagian mereka pula membuat tafsiran tentang hadis ( ) yang

bermaksud pembohongan tersebut ialah dengan mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang

yang gila atau seorang ahli syair. (al-Suyuti 1959, 185) Berdasarkan pendapat tersebut didapati

golongan al-Juhal telah banyak memalsukan hadis yang berkaitan dengan ( )

bagi tujuan menggalakan manusia membaca al-Quran serta memberi tumpuan sepenuh

kepadanya. Pada mereka tindakan tersebut dilakukan ialah kerana mereka melihat ramai orang

Islam pada ketika itu telah mengabaikan al-Quran dan memberi tumpuan kepada ilmu-ilmu lain.

Oleh itu, mereka memalsukan hadis mengenai Fadail al-Quran hanya bertujuan supaya orang

ramai member sepenuh tumpuan kepada al-Quran dengan membaca dan menghayati isi

kandungannya.

Walau pun begitu tindakan golongan al-Juhala ini member kesan buruk ke atas sebahagian

kitab ilmu-ilmu Islam, kerana didapati sebahagian ulama yang tidak mempunyai kepakaran

dalam bidang hadis bertindak mengumpul hadis-hadis Mauduk yang berkaitan dengan al-

Targhib Wa al-Tarhib dan memasukannya ke dalam kitab karangan mereka. Dalam hal ini, Imam

al-Suyuti menegaskan bahawa pendapat yang mengharuskan pemalsuan hadis dalam bidang al-

Page 6: PENGERTIAN HADITH MAUDU

Targhib Wa al-Tarhib adalah merupakan pendapat yang bercanggah dengan pegangan Jamhur

Ulama yang muktabar. (al-Suyuti, 1959,185

e) Taksub kepada bangsa dan tempat

3) Contoh hadis Mauduk dalam Tafsir

Bidang tafsir mempunyai ruang yang luas untuk menjadikan hadis Mauduk tumbuh subur,

pencipta hadis Mauduk menjalankan kegiatannya dengan penuh minat. Pada setengah

keadaan, mereka memalsukan hadis yang berkaitan dengan Asbab al-Nuzul, dan seterusnya

mentafsirkan ayat al-Quran berdasarkan seba b nuzul tersebut serta mengikut kepentingan

hawa nafsu mereka.

Kadangkala mereka memalsukan hadis bagi mentafsirkan sesetengah ayat Quran dengan tujuan

untuk menyokong mazhab tertentu. Ada setengah pula memalsukan hadis bagi tujuan

menyempitkan makna al-Quara. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh golongan

Batiniyyah yang cuba mentafsirkan al-Quran hanya berdasarkan tafsiran Ramzi semata-mata

dan mereka berdalikan dengan hadis-hadis Mauduk yang dicipta.

Diantara contoh hadis Mauduk dalam tafsir al-Quran adalah seperti berikut:

a. Kisah al-Gharaniq

Kisah tersebut berdasarkan tafsiran ayat 52, surah al-Haj iaitu firman Allah:

Sesetengah ahli tafsir membawa riwayat hadis palsu yang berkaitan sebab turun ayat tersebut.

Periwayatannya adalah seperti berikut:

“Setelah diturunkan surah (al-Najmi) kepada Nabi Muhammad s.a.w., lalu baginda

membacanya kepada orang ramai dan didengar bersama oleh golongan mushrikin. Setelah

bacaan tersebut sampai kepada ayat: ( )

Page 7: PENGERTIAN HADITH MAUDU

maka syaitan mengambil kesempatan mencampak dua jumlah perkataan lagi dalam baca Rasul

s.a.w. tersebut iaitu: ( ) Oleh kerana itu, orang-

orang mushrikin semuanya bergembira kerana baginda Rasul menyebut tuhan mereka dengan

kebaikan dan kepujian, seterusnya ketika Baginda tunduk sujud diakhir surah maka mereka juga

turut sujud bersamanya.

Menurut riwayat itu lagi bahawa berita tersebut dikalangan orang ramai sehingga sampai ke

negara Habsyah, di samping itu kebanyakan orang islam yang behijrah ke Habsyah pulang

semula ke Mekah setelah peristiwa tersebut, dimana mereka menyangka bahawa orang

musyrikin Mekah telah memeluk agama Islam.(Ibnu Kathir 3:229,Al-Alusi 17:176)

Ramai dikalangan ulama menyatakan bahawa riwayat tersebut adalah merupakan riwayat yang

direkacipta tanpa mempunyai sumber asal yang sah dan ianya hasil pemalsuan yang dilakukan

oleh golongan Zindak dan musuh-musuh Islam. Menurut Imam Al-Alusi, golongan ulama yang

Muhaqqiqin telah mengingkari kisah tersebut. Al-Bayhaqi menyatakan: kisah ini tidak thabit

dari segi naqal. Manakala Al-Qadhi Iyad menyatakan: sudah memadai untuk menunjukkan

tentang kelemahan kisah ini, dimana ianya tidak ditakrijkan oleh seorang pun dari kalangan ahli

sihhah dan juga tidak pernah diriwayatkan perawi yang siqah melalui sanad yang sahih. (Al-

Alusi 17:177)

Jika dikatakan nabi bertutur dengan perkataan tersebut disebabkan oleh godaan dan hasutan

syaitan maka akan timbul daripadanya beberapa persoalan. Diantaranya: (Al-Alusi 17:177)

i. Syaitan dapat menguasai nabi s.a.w sedangkan pada hakikatynya baginda adalah

maksum daripada dikuasai oleh syaitan, lebih-lebih lagi pada hal yang berkaitan dengan

urusan al-wahyu, dan menyampaikannya. Firman Allah:

ii. Nabi s.a.w menokok tambah didalam Al-Quran sesuatu perkataan yang bukan daripada

Al-Quran. Hal ini adalah mustahil bagi baginda untuk berbuat demikian kerana

kemaksumannya.

Page 8: PENGERTIAN HADITH MAUDU

iii. Ketika bertutur dengan perkataan tersebut maka nabi mengitiqad sepertimana

yang diitiqadkan oleh orang musyrikin dengan memuji dan mengagungkan tuhan-tuhan

mereka melalui perkataan-perkataan tersebut. Maka tindakan ini akan membawa kepada

kekufuran dan ianya mustahil pada hak nabi s.a.w.

iv. Adalah menjadi kesamaran kepada Nabi s.a.w. apa yang dicampakan kepadanya

oleh syaitan dengan apa yang disampaikan oleh malaikat. Dan ini menunjukan bahawa

baginda s.a.w. tidak mempunyai Basirah tentang apa yang diwahyukan kepadanya.

Disamping itu juga menunjukkan keharusan syaitan menyerupai rupa malaikat, sehingga

mengelirukan baginda s.a.w. yang maksum.

Ibn aitiyyah meragui tentang kesahihan riwayat, dimana beliau menyatakan: Hadis yang

disebut padanya “al-Gharaniq al-Ula hanya terdapat di dalam kitab-kitab tafsir dan

seumpamanya sedangkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tidak memasukkannya ke

dalam kitab sahih mereka. (al-Qurtubi 12:81)

Di antara ulama semasa yang secara tegas menolak hadis tersebut ialah al-Sheikh

Nasiruddin al-Bani, beliau mengarang sebuah kitab bagi menyatakan secara khusus tentang

kepalsuan hadis tersebut dan diberi nama kitab ini

(Abd.Wahab Faid 1980, 2 : 51)

Page 9: PENGERTIAN HADITH MAUDU

b. Kisah Zainab bt.Jahsyin

Firman Allah:

(al-Azhab:37)

Ketika mentafsirkan ayat ini, didapati sesetengah Ahli tafsir membawa riwayat palsu yang

berkaitan dengan Zainab binti Jahsyin r.a., di mana riwayatnya adalah seperti berikut:

Pada suatu hari rasulullah s.a.w. pergi ke rumah Zaid bin Harithah untuk menziarahinya

tetapi beliau tidak ada di rumah, bahkan isterinya Zainab bt. Jahshin sahaja berada di

rumah. Ketika memandang kea rah Zainab, baginda rasa kagum dengan kecantikan dan

kehebatannya dan terus mencintainya. Kemudian baginda pulang, sambil berkata:

. Periwayat-periwayat hadis ini menyangka bahawa kisah inilah yang

dimaksudkan dengan firman Allah:

Sesungguhnya Rasulullah menyembunyikan dalam hati tentang kecintaannya

kepada Zainab pada masa tersebut, tetapi Allah s.w.t. menzahirkannya melalui

perkahwinan baginda dengan Zainab selepas itu.

Pada hakikatnya riwayat tersebut tidak mempunyai sumber asal dan juga tidak mempunyai

sanad. Para ulama Islam yang muktabar telah menghukum ianya merupakan suatu riwayat yang

palsu. Kenyataan mereka adalah seperti berikut:

i. Imam al-Alusi telah menyebut makna yang sebenar bagi ayat(

)

Page 10: PENGERTIAN HADITH MAUDU

Yang bermaksud: Allah s.w.t. telah mewahyukan kepada nabi Muhammad bahawa

Zainab akan diceraikan oleh Zaid dan seterusnya dia akan dikahwini oleh baginda

selepas itu. Menurut al-Alusi lagi: Maksud inilah yang difahami oleh ahli tafsir yang

muhaqqiqin seperti al-Zuhri, Bakr bin al-Ala, al-Qusyairi, al-Qadi Abi Bakar Ibn al-

Arabi dan lain-lain. Oleh itu kisah yang disebut oleh al-Qassas berhubung dengan

ayat tersebut merupakan kisah palsu dan tidak boleh diterima. Diantaranya ialah

riwayat yang ditakrhijkan Ibnu Saad dan al-Hakim daripada Muhammad bin Yahya

bin Hibban bahawa Nabi s.a.w. datang ke rumah Zaid dan didapati beliau tidak ada

di rumah, lalu isterinya Zainab mempersilakan baginda masuk ke rumah tetapi

baginda enggan berbuat demikian, dan terus berpaling sambil mengucapkan

perkataan yang tidak dapat difahami oleh Zainab selain daripada perkataan (

) Selepas itu Zaid pulang ke rumah dan diberitahu oleh Zainab tentang peristiwa

yang berlaku. Lalu Zaid menemui Rasulullah dan berkata kepadanya: Saya diberitahu

bahawa engkau, Ya Rasulullah telah datang ke rumah saya. Barangkali Zainab kagum

dengan engkau, oleh itu saya ingin menceraikannya. Lalu Rasulullah berkata

kepadanya: Jangan ceraikan isteri engkau itu dan bertakwalah kepada Allah. Selepas

itu, Zaid tidak lagi berminat dengan Zainab, dan akhirnya berlaku perceraian

diantara keduanya. (Al-Alusi, 22:24,25)

ii. Imam al-Qurtubi juga menolak riwayat tersebut dan menyatakan bahawa isi

kandungannya tetap menyentu kesucian peribadi Rasulullah. Menurut al-Qurtubi

lagi: Kisah yang diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w mencintai Zainab isteri Zaid hanya

boleh dikatakan kisah tersebut datang daripada seorang yang jahil tentang

kemaksuman baginda daripada melakukan perkara tersebut. (Al-Qurtubi 14 : 191)

iii. Menurut Ibnu Kathir: Riwayat tersebut tidak sahih dan tidak boleh diterima. Dalam

mentafsirkan ayat berkenaan beliau menyatakan:

Page 11: PENGERTIAN HADITH MAUDU

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim menyebut beberapa Athar daripada ulama salaf,

kami ingin memalingkan daripadanya kerana Athar tersebut tidak sahih, maka

dengan itu kami tidak meriwayatkannya. (Ibnu Kathir t.th 3: 491)

Kesimpulannya: Riwayat yang berkaitan Zainab binti Jahsin ini merupakan suatu riwayat yang

diada-adakan dan tidak mempunyai sumber asal yang sah. Ianya adalah hasil usaha yang

dilakukan oleh golongan al-Zanadiqah dan al-Mulahidah. Tujuan mereka untuk menimbulkan

keraguan tentang peribadi Rasulullah s.a.w., serta menanamkan syak wasangka manusia

terhadap risalahnya. Di samping itu, digambarkan Rasulullah sebagai seorang lelaki yang kuat

nafsu, yang dikuasai dirinya oleh kelazatan fizikal. (Dr. Abd. Wahab 1980,2 : 75). Akan tetapi,

apakah mereka tidak mengetahui bahawa Rasulullah seorang yang bersifat maksum dan

mempunyai akhlak yang mulia dan terpuji. Jauh sekali daripada melakukan perkara mungkar

dan terlarang.

Page 12: PENGERTIAN HADITH MAUDU

c. Hadis-Hadis Mauduk Tentang Kelebihan al-Quran

Sesetengah manusia berusaha untuk memalsukan hadis tentang kelebihan al-Quran. Secara

pembohongan mereka menisbah hadis tersebut kepada Rasulullah dan yakin melalui tindakan

tersebut mereka dapat mendampingkan diri kepada Allah s.w.t. serta menyangka bahawa

usaha mereka itu merupakan suatu yang baik dan terpuji. Alasan yang diberi ialah kerana

melihat manusia mengabaikan al-Quran, dan terlalu sibuk dengan mengkaji kitab al-Fiqh dan

kitab al-Maghazi. Mereka memalsukan hadis tentang Fadhail al-Quran dengan tujuan

menggalakan manusia membaca al-Quran. Ini merupakan satu gambaran tentang golongan al-

Juhhal yang memalsukan hadis dengan niat yang baik, akan tetapi perbuatan mereka ini tidak

akan dimaafkan kerana mereka bertanggungjawab melakukan pembohongan keatas Rasulullah.

Diantara mereka yang masyhur memalsukan hadis tentang kelebihan al-Quran ialah Abu Asmah

Nuh bin Abi Maryam. Sesungguhnya al-Hakimt telah meriwayatkan dengan sanadnya hingga

kepada Abi Ammar al-Maruzi bahawa ditanyakan kepada Abu Asmah: Daripada mana demikian

itu, daripada Akrimah, daripada Ibnu Abbas tentang kelebihan al-Quran, surah demi surah,

sedangkan ianya tidak ada dikalangan sahabat-sahabat Akrimah ini? Lalu beliau menjawab

dengan katanya: Sesungguhnya Aku telah melihat manusia berpaling daripada al-Quran dan

mereka sibuk dengan mempelajari fiqh Abu Hanifah dan Maghazi Ibnu Ishak. Oleh kerana itu

aku ciptakan hadis palsu tentang kelebihan al-Quran. (al-Suyuti 1959, 184)

Contoh hadis Mauduk tentang kelebihan al-Quran (Dr.Abd. Wahab 1980, 2:60) adalah seperti

berikut:

Maksudnya:

Sesiapa yang membaca surah al-Tin nescaya Allah memberikan kepadanya dua perkara iaitu

kesihatan dan keyakinan, selama mana ia berada di alam dunia ini. Dan apabila ia mati nescaya

Allah menganugerahkan kepadanya ganjaran sebanyak bilangan mereka yang membaca surah

tersebut.

Page 13: PENGERTIAN HADITH MAUDU

Banyak buku-buku agama yang beraliran sufi, kisah-kisah para Nabi, Tafsir Al-Quran, kitab-kitab

mengenai Targhib dan Tarhib yang memuatkan Hadis-hadis Mauduk itu. Di antara kitab-kitab

tersebut yang di kenalpasti oleh para ulama Hadis banyak mengandungi Hadis-hadis Mauduk

itu ialah:

(1) Qashashul-Anbia karangan Ath-Thalabi

(2) Kitab-kitab karangan Al-Hakim At-Tarmizi

(3) Durnatun-Nashihin oleh Al Khubawi

(4) Kitab-kitab Abu Jamrah

(5) Kitab-kitab karangan Al-waqidi

(6) Washaya Imam Ali r.a

(7) Tanbihul-Ghafilin dan Qurnatul-Uyun wa Mafarrihul Qalbil-Mahzun karangan Aba Al-

Laith As-Samarqandi

(8) Kitab Tafsir Ibnu Abbas dari riwayat Al-Kalbi, As-Suddi dan Muqatil

(9) Nuzhatul-Majalis wa Muntakhab in-Nafais karangan As-Safari

(10)Al-Arba un Al-Wudaniah

(11)Kitab Al-Arus oleh Abu Al-Fadhl Jafar bin Muhammad bin Ali

(12)Kitab Fadhlul-Ilmi oleh Syarafuddin Al-Balkhi

(13)Kitab mengenai keutamaan akal, dan lain-lain lagi.

Page 14: PENGERTIAN HADITH MAUDU

5.4 KESIMPULAN

Terdapat hadis Mauduk di dalam sesetengah kitab tafsir. Ianya diciptakan dengan berbagai

matlamat dan tujuan. Diantaranya ialah hadis palsu tersebut diciptakan kerana bertujuan untuk

menarik minat orang ramai supaya banyak melakukan ibadah kepada Allah s.a.w. khususnya

membaca al-Quran dengan menjanjikan ganjaran yang besar. Dalam hal ini, walau apa niat

sekalipun maka seseorang itu tidak harus bertindak memalsukan hadis kerana ianya merupakan

suatu perbuatan yang terkutuk dan dilarang dalam Islam. Sebenarnya, untuk mengenal yang

mana satu hadis Mauduk (palsu) bukan suatu perkara yang mudah, Hanya Ahli Hadis yang

benar-benar pakar dalam ilmu matan(lafaz) hadis serta perawi hadis. Ulama telah membukukan

hadis-hadis Mauduk di dalam kitab. Cara mudah untuk mengetahui satu-satu hadis itu sama

ada ianya benar-benar hadis ataupun bukan hadis dengan merujuk kepada kitab-kitab hadis

Mauduk. Antara kitab-kitab hadis Mauduk ialah:

i. Kitab Al-Mauduk’uat oleh Ibnu Al-Jauzi.

ii. Al-masnu’fi makrifatil hadis Al-Mauduk oleh Imam Al-Qari.

iii. Al-Laali’ul al-Mauduk’ah fil Ahaadith al Mauduk’ah oleh As-Sayuti.

Page 15: PENGERTIAN HADITH MAUDU

RUJUKAN

AL-Alusi, Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud. t.th., Ruh al-ma’ani. Beirut: Idarah al-Tiba’ah al-

Muniriyyah.

Dr. Abdul Wahab Faid. 1980. al-Dakhil Fi Tafsir al-Quran al-Karim. Al-Qahirah: Matba’ah al-

Hadarah al-Arabiyyah.

Ibrahim Dasuqi al-Shawawi. T.th. Mustolah al-Hadis. Al-Qahirah: Sharikat al Tiba’ah al-

Fanniyyah al-Muttahidah.

Ibnu Kathir, Ismail bin Kathir. t.t. Tafsir al-Quran al-Azim. Al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath.

Dr.Mustafa al-Sibai. 1961. al-Sunnah Wamakanatuha Fi al-Tashri al-Islami. Al-Qahirah:

Maktabah Dar al-Urubah.

Ibrahim Dasuqi al –Shahawi. T.th. Mustolah al-hadis. Al-Qhirah : al- Tiba’ah al-Fanniyyah al-

Muktabah Dar al-Urubah.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. 1976. al-Jami Li Ahkam al-Quran. Al-Qahirah:

Dar al-Kutub al-Arabiyyah.

Al-Shaukani, Muhammad bin Ali. 1960. al-Fawaid al-Majmuah Fi al-Akadith al-Maudu’at. Al-

Qahirah: Matba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyyah.

Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd. Rahman. 1959. Tadrib al-Rawi. Al-Madinah al-Munawwarah:

Al-Maktabah al-Ilmiyyah.