Click here to load reader

PENGGUNAAN INSTRUKSIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN · PDF file 4.4 Bilangan dan peratus responden mengikut sekolah 65 4.5 Bilangan dan peratus responden mengikut mata pelajaran 66 4.6

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PENGGUNAAN INSTRUKSIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN · PDF file 4.4 Bilangan dan peratus responden...

 • PENGGUNAAN INSTRUKSIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT

  DAN KOMUNIKASI (TMK) TERHADAP MATA

  PELAJARAN TERAS

  FATIMAH BINTI JAFRI

  UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

 • PENGGUNAAN INSTRUKSIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN

  KOMUNIKASI (TMK) TERHADAP MATA PELAJARAN TERAS

  FATIMAH BINTI JAFRI

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

  daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan

  Teknik Dan Vokasional

  Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  JULAI 2017

 • iii

  Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.

  Segala pujian atas limpah dan kurnia Allah S.W.T Tuhan seluruh alam.

  Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W.

  Buat ayah dan emak,

  Haji Jafri Bin Ismail dan Hajah Kasmah Binti Anuar, segala dorongan, pengorbanan

  dan keikhlasan bantuan kalian tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata.

  Hanya Allah Ta’ala sahaja yang maha mengetahui dan membalasnya.

  Istimewa buat,

  Suami tercinta Mohd Zulfauzi Bin Paiman,

  Pengorbanan dan keikhlasanmu yang menjadi pendorong untuk terus berjuang

  serta

  anak-anak yang dikasihi

  Muhammad Mu’az Iman Bin Mohd Zulfauzi,

  Muhammad Daris A’qil Bin Mohd Zulfauzi

  Semoga dengan kejayaan Umi ini akan menjadi pendorong buat kalian

  Seterusnya

  Pensyarah yang telah memberikan bimbingan dengan penuh sabar dan tanpa jemu

  Dr. Noorazman Bin Abd Samad

  Akhirnya

  Rakan-rakan seperjuangan

  Yang sentiasa memberikan dorongan, pertolongan dan bantuan.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Alhamdullilah segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah dan

  kurnia-Nya laporan kajian ini telah dapat disempurnakan.

  Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih khusunya kepada Dr. Noorazman Bin

  Abd Samad di atas segala bimbingan, tunjuk ajar, saranan-saranan yang bernas,

  sokongan yang berterusan serta kesediaan beliau meluangkan masa menyemak

  laporan ini di sepanjang tempoh laporan kajian ini disiapkan. Tidak lupa juga kepada

  para penilai projek sarjana ini iaitu Dr Alias Bin Masek dan Dr. Marina Binti Ibrahim

  Mukhtar yang memberikan komen dan pandangan membina dalam membantu

  menyiapkan laporan projek ini. Penghargaan ini juga ditujukan kepada kepada semua

  rakan-rakan dan juga semua pensyarah serta kakitangan akademik Fakulti

  Pendidikan Teknik dan Vokasional yang terlibat sama ada secara langsung atau

  tidak langsung membantu menjayakan proposal projek penyelidikan ini. Akhir kata

  segala jasa baik, kerjasama serta sumbangan yang diberikan akan beroleh keberkatan

  dari Allah S.W.T. Amin.

 • v

  ABSTRAK

  Penggunaan instruksional Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) memainkan

  peranan penting dalam mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran

  (PdP) abad ke-21. Penggunaan TMK adalah tidak terhad kepada sesuatu mata

  pelajaran sahaja, sebaliknya kepada semua mata pelajaran yang diajar di sekolah.

  Kajian ini adalah untuk mengenal pasti penggunaan instruksional TMK terhadap

  mata pelajaran teras dari tiga aspek utama iaitu tahap kemahiran, tahap amalan dan

  tahap sikap guru. Reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan. Kajian ini dijalankan

  dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen dan data dianalisis

  secara deskriptif dan inferensi. Data di proses menggunakan Statistical Package for

  Social Science versi 21.0 (SPSS) dan hasil dapatan kajian dilaporkan dalam bentuk

  peratusan, min, sisihan piawai dan Ujian ANOVA sehala. Dapatan kajian

  menunjukkan bahawa tahap penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran

  teras dari ketiga-tiga aspek berada pada tahap sederhana iaitu tahap kemahiran (skor

  min 3.31), tahap amalan (skor min 2.87) dan tahap sikap (skor min 3.35). Dapatan

  kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap

  kemahiran (p>0.05=0.224), tahap amalan (p>0.05=0.911) dan tahap sikap

  (p>0.05=0.681) guru dalam penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran

  teras. Secara keseluruhannya, guru-guru seharusnya sedar bahawa penggunaan

  instruksional TMK adalah penting dan dapat memberi kemudahan dalam

  melaksanakan tugas selain mempertingkatkan motivasi serta tahap pencapaian

  pelajar.

 • vi

  ABSTRACT

  The use of instructional Information and Communication Technology (ICT) plays an

  important role in creating a twenty-first century teaching and learning environment.

  It is not limited to a certain subject only but can be used in all subjects taught in

  school. This research is aimed at identifying the use of ICT in core subjects as seen

  from three main aspects, that is, skills level, practice level and teacher’s attitude

  level. This research is in the form of a research. The instrument used in this research

  is the questionnaire and the data is analysed in the form of description and

  inferences. The data is processed using the Statistical Package for Social Science

  version 21.0 (SPSS) and the findings of the research are reported in the forms of

  mean, standard deviation, percentage and one-way ANNOVA Test. The test results

  showed that the levels of use of instructional ICT in core subjects in the three aspects

  were at the average level, with an overall mean score of 3.31 for the skills level, 2.87

  for practice level and 3.35 for teacher’s attitude level. The findings of the research

  showed no significant differences between the skills level (p>0.05=0.224), practice

  level (p>0.05=0.911) and teacher’s attitude level (p>0.05=0.681) in instructional ICT

  in the core subjects. On the whole, teachers should realise that the use of

  instructional ICT is important and can facilitate the teacher’s tasks as well as

  increase students’ motivation and achievement levels.

 • vii

  KANDUNGAN

  TAJUK

  PENGAKUAN

  i

  ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH xiii

  SENARAI SINGKATAN xiv

  SENARAI LAMPIRAN xv

  BAB 1 PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 4

  1.3 Penyataan Masalah 7

  1.4 Objektif Kajian 8

  1.5 Persoalan Kajian 9

  1.6 Hipotesis Kajian 9

  1.7 Skop Kajian 10

  1.8 Batasan Kajian 10

  1.9 Kerangka Konseptual 10

  1.10 Kepentingan Kajian

  1.10.1 Pihak Pengurusan Sekolah

  1.10.2 Guru

  13

  13

  14

 • viii

  1.10.3 Pelajar 14

  1.11 Definisi Istilah dan Operasional

  1.11.1 Kemahiran

  1.11.2 Amalan

  1.11.3 Sikap

  1.11.4 Instruksional

  1.11.5 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

  1.11.6 Guru

  1.11.7 Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

  1.11.8 Mata Pelajaran

  14

  15

  15

  15

  16

  16

  16

  16

  17

  1.12 Rumusan 17

  BAB 2 SOROTAN KAJIAN 18

  2.1 Pengenalan 18

  2.2 Kemahiran

  2.2.1 Kemahiran Peralatan TMK

  2.2.2 Kemahiran Mengakses Maklumat

  19

  20

  22

  2.3 Amalan

  2.3.1 Amalan Penggunaan TMK

  2.3.2 Amalan Pembangunan Modul

  23

  24

  25

  2.4 Sikap

  2.4.1 Sikap Komitmen

  2.4.2 Sikap Minat

  2.4.3 Sikap Amanah

  27

  27

  29

  30

  2.5 Pengetahuan Penggunaan TMK Oleh Guru di Sekolah 31

  2.6 Model Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 32

  2.7 Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran 34

  2.8 Kepentingan TMK Terhadap Mata Pelajaran Teras 36

  2.9 Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 38

  2.10 Penggunaan TMK di Sekolah 40

  2.11 Kajian Lepas 42

  2.12 Rumusan 44

 • ix

  BAB 3 METODOLOGI 45

  3.1 Pengenalan 45

  3.2 Reka Bentuk Kajian 45

  3.3 Kerangka Operasi 46

  3.4 Populasi dan Sampel Kajian 48

  3.5 Lokasi Kajian 49

  3.6 Instrumen Kajian

  3.6.1 Borang Soal Selidik

  50

  51

  3.7 Kesahan 55

  3.8 Kebolehpercayaan 55

  3.9 Kajian Rintis 56

  3.10 Prosedur Pengumpulan Data 58

  3.11 Kaedah Analisis Data

  3.11.1 Analisis Deskriptif

  3.11.2 Analisis Inferensi

  58

  59

  60

  3.12 Rumusan 60

  BAB 4 ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN 61

  4.1 Pengenalan 61

  4.2 Analisis Pulangan Borang Soal Selidik 62

  4.3 Analisis Demografi Responden 63

  4.3.1 Analisis Responden Mengikut Jantina 64

  4.3.2 Analisis Responden Mengikut Sekolah 65

  4.3.3 Analisis Responden Mengikut Mata Pelajaran 66

  4.4 Analisis Persoalan Kajian Pertama 67

  4.5 Analisis Perso